Skip to main content

Full text of "Najveci hrvatsko-engleski i englesko-hrvatski rijecnik .."

See other formats


■: w j 
' *.*'** •. ^ • %?M52> « «x' 
r *7^T* A >,, "x- *>JAW^S > * N v " _ * *^y/li>&* r\ It. *' •& A 
1> , • • . <^' 
v *V<f* ^ aP v*. 
„** ^,\ **^ »V^ *"- *- oV ^ :£M$%5*\ '-W ^< "oV v-o^ i'^-. V l /.^x '"/'.v^k.;\ 
^o' 
^ ^ • jAV/k« 1 "^ <£ .vste**. ^ ^ tVVA. %> a* .vaster. ^ 
•TO 5 ?- r <č ^ --sKK^** \°w ^ % -HKv^ ^ °^w* ,/ ++* * • o, (z* 


^.T* .A 


^♦ v # ^^ ••Ste- v** * : 
iv .. »bV 1 °. ^ Smote*:. % V. 

A , i » • „ <s> 

X ^,, .' <J V* 


V\ v • V 

V » 1 * "\^ ■5?°^ 


** ** ~».%W ^ ^ VTOV V 

o* • • " • • **o a^ .«■'•♦ ^ o* r. • " • * ' "*b -i* > o l ' • . ^ c^ 1> V r . - • 
^• n : v ov* :lpl^ ^ • 


> ^ 


o > 

v-cr 
bv 
v-cr * ■?• ci* 

o . . • .g v V *'T1 s * A A' "by 
°o. -P 
10* ..•^•%> 4 . 
^ a V \3^ V '7\,V .1 
<*. n~ , o " ° » Vi 
^ ^ ^ 


STANDARD 

CROATIAN-ENGLISH 

AND 

ENQLIS H-C R A T 1 A N 

DICTIONARY 

With correct pronunciation and 

APPENDIX 

of special dictionary of birds, poultry, animals, insects, butterflies, fishes, snakes, 

reptiles, aquatic animals, gems and precious stones, minerals, ores, herbs, 

flowers, grasses, grain, trees, fruits, vegetables, christian names, 

the names of the countries, States of United States of 

America, cardinal and ordinal numbers etc. — 

ALSO 

population of the United States, Census, of 1910, by states, countries, cities, 
towns, boroughs, villages and population of the largest cities in the world. By 

Francis A. Bogadek, 

Attorney at Law. Published by 

Croatian Bookstore Joseph Marohnich 

Pittsburgh, Pa. NAJVEĆI 

HRVATSKO-ENGLESKI 

— I — 

ENGLESKO-HRVATSKI 

RIJEČNIK 

S točnim izgovorom svake riječi uz 

DODATAK 

posebnog riječnika ptica i peradi, životinja, kukaca i leptira, riba, zmija i gmazova, 

vodozemaca, dragog kamenja, ruda i rudača, biljka, cvijeća, trava, žitarica, 

drveća, voća i povrća, krstnih imena, imena zemalja, te država 

Sjedinjenih Država, glavnih i rednih brojeva i t. d. 

NA KONCU 

engleskog riječnika nalazi se potpuni popis pučanstva sviju mjesta i gradova 
u Americi, kao i popis pučanstva najvećih gradova na svijetu. — Prired 10 Francis A. Bogadek, 

odvjetnik. Tiskala i izdala 
Hrvatska knjižara Josip Marohnić 
Pittsburgh, Pa. PREDGOVOR Kod sastavljanja ovoga riječnika imao sam 
na umu veliki broj Hrvata, Srba i Slovenaca, 
kojima je stalo do točnog pisanja i izgovora, 
kao i značenja engleskih riječi, pa objelodanju- 
jući ovo svršeno djelo činim to sa uvjerenjem, 
da će se istim postići željena svrha. Ovo je 
najpotpuniji i najbolji hrvatsko-engleski riječnik 
do sada objelodanjen. Oni, koji žele točno go- 
voriti i pisati hrvatski i engleski, trebati će da 
se tim riječnikom neprestano služe. 

Ja ni najmanje ne žalim ogromnog truda 
kao ni osobnih žrtva, koje je taj posao zahtije- 
vao, jer sam si svijestan, da će isti biti od ne- 
procjenive vrijednosti svim Hrvatima, Srbima i 
Slovencima i to tim više, što će biti od jednake 
vrijednosti jednima i drugima, jer su jedan na- 
rod sa tri imena, koji se služi jednim jezikom. 

Pittsburgh, Pa., ožujka, 1917. Tallin PREFACE In the preparation of this dictionary I have 
had in mind the great number of Croatians, 
Serbians and Slovenians who are interested in 
the correct spelling, pronunciation and meaning 
of English words, and in presenting the finished 
work I do so confident, that it will meet their 
expectations. It is the most coplete and thorough 
Croatian-English dictionary thus far published. 
Its constant use is a necessity to all those who 
are striving to speak and write the Croatian and 
English languages correctly. 

I feel amply justified for the great amount 
of labor involved, as well as personal sacrifice 
in the work, in the consciousness that it will be 
of inestimable value to all Croatians, Serbians 
and Slovenians — one nation though having 
three names, but with one language, — and 
will be of equal value to all of them. Francis A. Bogadek. f 


m 30 1917 


Copyright 1917 by 


Joseph Marohnich 


All rights reserved. 


Preštampavanje zabranjeno 


©CLA457712 

TUMAČ K IZGOVORU. Kod priredjivanja ovoga riječnika nužno je, 
da so uz engleske riječi naznači njihov izgovor. Za 
točno označenje izgovora potrebito je, da se rabe sta- 
noviti znakovi, koji pokazuju, kako se riječi izgova- 
raju, odnosno naglašuju, tako, da će biti lahko svako- 
mu, pa i početniku u engleskom jeziku, izgovarati en- 
gleske riječi, kada se jednom s tim znakovima upozna. 
Kod ovog našeg djela mi smo nastojali da usvoji- 
mo što manje znakova, i one, koje usvojismo, držimo 
neophodno nužnim. Preporučamo stoga svima, koji će 
se služiti ovim riječnikom, da ne žale truda odmah u 
početku proučiti „tumač k izgovoru", jer će im tada 
biti shvatljiv izgovor svake riječi. Izgovor riječi sta- 
vismo u zaporke uz pojedinu englesku riječ. 

a izgovara se dugo a: father (fador), otac; guard 
(garđ), straža. dusk (da.sk), sumrak; izgovara se kratko a: 
duck (đak), patka. 

izgovara se glas izmedju ae, naginjući malko 
više glasu a: careful (kareful), oprezan; man 
(man), čovjek. 

izgovara se dugi glas izmedju ae, naginjući više 
glasu a: care (kar), briga; air (ar), zrak. 

izgovara se glas izmedju ao, naginjući više k 
glasu o: talk (tak), govoriti, saw (sa), pila. 

igovara se dugi glas izmedju ao, naginjući više 
glasu o: awl (8.1), šilo; haul (hal), vući. 

izgovara se kratki glas izmedju ao, naginjući 
više glasu o: warden (ua'rdn), nadziratelj; 
wart (ua'rt), bradavica. 

izgovara se dugi i: dean (din), dekan; keenness 
(ki'nes), oštroumnost. 

izgovara se kratko i: pistol (pistal), samokres; 
pili (pil), pilula. 

izgovara se dugo o: old (old), star; bone 
(bon), kost. o Izgovara se kratko a : conceit (konsi't), umišlje- 
nost; concede (. insi'đ), dopustiti. 

o izgovara se glas izm. Iju oe, naginjući više glasu 
e: her (hor), njez,.;, nju; never (ne'vor), ni- 
kada. 

u izgovara se dugo u: fool (ful), luda; soon (sun), 
skoro, brzo. 

u izgovara se kratko u: full (ful), pun; pu-t (put), 
staviti, smjestiti. 

a u izgovaraju se oba samoglasnika spojno i brzo: 
mouse (ma/us), miš; louse (ta'us), uš. 

ou izgovaraju se oba samoglasnika spojno i brzo: 
goat (go'ut), koza. 

ua izgovaraju se oba samoglasnika spojno i brzo: 
wise (ua'jz), mudar; wine ua'jn), vino. 

ue izgovaraju se oba samoglasnika spojno i brzo: 
away (aue'j),* daleko. 

u i izgovaraju Se oba samoglasnika spojno i brzo: 
window (ui'nđo), prezor. 

uu izgovaraju se spojno i brzo tako, đa prvi u više 
više zvuči kao v: wool (uu'l), vuna; wound 
(uu'nđ), rana. 

th u mnogim riječima više zvuči kao naš d, na pri- 
mjer, then, this, breathe, pa smo u izgovoru 
takove riječi označili ovako: den, dis, brid. 
U drugim opet riječima th više zvuči kao naš 
t, kao n. pr. thin, through, breath, pa im za 
to stavismo izgovor: tin, tru, bret. Točan iz- 
govor riječi, u kojima se nalazi th, dobije se, 
ako se kod izgovaranja slova t vršak jezika. 
stavi medju gornje i đoljnje zube. 

U riječima kao pardon, evil, zadnja slova n, I, ne 
smiju se u izgovoru izricati odijeljeno od pre- 
djašnjeg suglasnika d, v, već zajedno i tiše. 
kao pardn, Ivi. 

Samoglasnici, iza kojih se nalazi naglasak, to jest 
znak ' imadu se naglasiti. English Alphabet. Engleska alfabeta. A, 


a 


(ej) 


N, 


n 


(en) 


B, 


b 


(bi) 


O, 

(o) 


c, 


c 


(si) 


P, 


P 


(pi) 


D, 


d 


(đi) 


Q, 


q 


(kju) 


E, 


e 


(i) 


R, 


r 


(ar) 


F, 


f 


(ef) 


s, 


s 


(es) 


G, 


& 


(dži) 


T, 


t 


(ti) 


H, 


h 


(hejč) 


u, 


u 


(ju) 


I, 


i 


(aj) 


V, 


V 


(vi) 


J, 


j 


(džej) 


w, 


w 


(da'bl ju) 


K, 


k 


(kej) 


X, 


X 


(eks) 


L, 


1 


(el) 


Y. 


y 


(ua'j) 


M, 


m 


(em) 


z, 


z 


(zi). Abbreviation. Kratice. 

n. — noun, imenica 

pron. — pronoun, zamjenica 

a. — adjective, pridjev 

v. — verb, glagol 

adv. — adverb, prislov 

conj. — conduction, veznik 

prep. — preposition, prijedlog 

interj. — interjection, usklik 

num. — numeral, l/roj. PRONUNCIATION 

OF CROATIAN ALPHABET FOR ENGLISH STUDENTS. IZGOVOR HRVATSKE ALFABETE ZA ENGLESKE UČENIKE. The Croatian alphabet consist of 26 letters: 
a, b, c, 6, 6, d, e, f, g, h, i, j, k, 1, m, 
n, o, p, r, s, š, t, u, v, z, ž. — The letters 
q, w, x, and y do not exist in this language. In 
words of foreign origin, which contain these letters, 
they are expressed by their equivalent: kvadrant for 
^quadrant, Aleksander for Alexander. 

The letters of the Croatian alphabet are divided 
into vowels (samoglasnici) and consonants (suglas- 
nici). 

Vowels and their pronunciation, 

a is pronounced as a in far 

e is pronounced as e in set 

i is pronounced as i in lip 

o is pronounced as o in score 

u is pronounced as oo in foot, or u in put 

Consonants and their pronunciation: 
b is pronounced as b in ball 
c is pronounced as ts in its it 
d 
f 

g 
h 

j 

k 
I 

m 
n 
P 

r 
s 
š 

t 

V s pronounced as ch in church 
s pronounced as ch in Greenwich 
s pronounced as d in door 
s pronounced as f in fan 
s pronounced as g in gold 
s pronounced as h in hit 
s pronounced as y in yellow 
s pronounced as k in keel or c in catcher 
s pronounced as 1 in love 
s pronounced as m in mother 
s pronounced as n in no 
s pronounced as p in pitcher 
s pronounced as r in run, but always trilled 
s pronounced as s in strike 
s pronounced as sh in short 
s pronounced as t in turn 
s pronounced as v in valid 
s pronounced as z in zeal 
s pronounced as z in azure, as s in pleasure, 
or usual, as g in rouge. HRVATSKO-ENGLESKI RIJECNIK CROATIAN-ENGLISH DICTIONARY KAZALO HRVATSKO-ENGLESKOG RIJECNIKA. Strana: 

Uvod. Iiimač k izgovoru itđ 1-9 

Riječnik ođ A đo Z ' 10-212 

Ptice i perad 214-215 

Životinje 215-216 

Kukci i leptiri 216-217 

Ribe 217-218 

Zmije i gmazovi 218 

Vodozemci 218 

Drago kamenje 218-219 

Rude i ruđače 219 

Biljke 219-221 Strana : 

Cvijeće 221-222 

Trave i Žitarice 222 

Drveće 223 

Voće 223-224 

Povrće 224 

Krstna imena 224-226 

Imena zemalja 226-227 

Države Sjedinjenih Država 227 

Glavni i redni brojevi 227-228 

Četiri godišnje doba, mjeseci, dani itđ 228 TISKARSKE POGRJEŠKE 

Hrvatsko-Engleskog Riječnika. Strana 12 Bičernica (školjka), mjesto pearl, mora 

biti: pearl oyster 
Strana 1? Bludnja, mjesto lewdness, mora biti: 

mistake. 
Strana 18 Čankoliz, mjesto spunger piše se: sponger. 
Strana 20 Čučati, mjesto pearch, piše se: perch. 
Strana 20 Čukunbaba i čukundjed, čitaj Šukunbaba 

i Šukunđjed. 
Strana 20 Čušnuti, Čutati, čitaj: Ćušnuti, Ćutati. 
Strana 32 Gradski vječnik, piše se: gradski vijećnik. 
Strana 33 Grohot, mjesto chuckle, mora biti: loud 

Jaughtcr. 
Strana 34 Gurav, mjesto croocked, piše se: crooked. 
Strana 34 Gušiti, mjesto ehocke, piše se: choke. 
Strana 37 Iscijelivati, piše se: iscjelivati. 
Strana 37 Iščašiti, iščeznuti, tiskano dva puta. 
Strana 41 Izgled spoljšani, mora biti: izgled spo- 

ljašni. 
Strana. 42 Iznuditi, mjesto coaxs, mora biti: 'coax. 
Strana 45 Jedared, mjesto all of a sudden, mora biti: 

once. 
Strana 46 Jela, mjesto fir, mora biti: pine. 
Strana 48 Katram, mora biti: Katran. 
Strana 49 Kesega, mora biti: Kesiga. 
Strana 50 Kljun, mjesto beack, piše se: beak. Strana 51 ICoceljast, mjesto aluminus, piše se: alu- 
minous. 
Strana 54 Kovrčast, mjesto curley, piše se: curly. 
Strana 61 Ljubavnik, ljubovca, mjesto sweethart, 

piše se: sweetheart. 
Strana 7± Muktaš, mjesto spunger, piše se: sponger: 
strana 114 Poklisarstvo, mjesto ambassy, piše se: 

embassy. 
Strana 126 predavati, tiskano dva put. 
Strana 132 Pripasak, mjesto devestation, piše se: 

devastation. 
Strana 142 RasKotiti se, mjesto bread, piše se: breed. 
Strp.na 146 Riješiti zagonetku, mjesto unridle, mora 

biti: unriddle. 
Strana 159 Smola postolarska, mjesto gobbler wax, 

mora biti: cobbler wax. 
Strana 163 Starodrevan, mjesto incient, mora biti: 

ancient. 
Strana 17S Tudj, mjesto foreig, mora biti: foreign. 
Strana 182 Ulak mjesto courrier, mora biti: cotirier. 
Strana 199 Zagorje, mjesto coutry, mora biti country. 
Strana 21.4 Noj zelanđski, mjesto apterijx, mora biti: 

apterix. 
Strana 218 Zmija ljutica, mjesto addler, mora biti: 

adder. TISKARSKE POGRJEŠKE 

Englesko- Hrvatskog Riječnika. Strana 11 Burlesque, mjesto lakardija, čitaj: la- 
krdija. 

Strana 96 Membership, znači: članstvo. 

Strana 113 Rosebud, mjosto runžni pupoljak, mora 
biti: ružili pupoljak. Strana 144 Mjesto Reggedly, mora biti: Ruggedly. 
Strana 156 Slumber, mjosto spašavanje, mora biti: 

spavanje, 
strana 160 Speculation, mudrovanje, spekulacija. 
Strana 171 Table, izgovara se: (tejbl) A, conj. and (and), but (bat) 

Abeceda, n. alphabet (a'lfabet) 

Adet, običaj, n. custom (ka'stam), use (jus), habit 

(ha'bit) 
Adjektiv, pridjev, n. adjective (a'đžektiv) 
Adresa, naslov, n. address (a'dres) 
Adresar, šematizam, n. directory (dire'ktori), book 

of addresses, n. (bu'k av a'dreses) 
Adresat, n. addressee (a'drisi') 
Adut (kod igre karata), n. trump (tramp) 
Advenat, n. advent (a'dvent) 
Advokat, odvjetnik, n. attorney (atS'rni), lawyer 

(lo'jer), advocate (a'dvoket) 
Afrika, n. Africa (a'frika) 
Afrikanac, n. African (a'frikan) 
Afrikanski, a. African (a'frikan) 
Aga, n. Turkish chief officer (to'rkiš cif a'fisor) 
Agencija, n. agency (e'jdžensi) 
Agent, posredovatelj, n. agent (e'jdžent) 
Ajde, ajte, idi, idite, v. imp. go (go) 
Ajde mo, v. imp. let us go (le'tas go') 
Akademija, n. academy (aka'dimi) 
Akcija, dionica, n. share (sax), stock (stak) 
Ako conj. if (if), providing (prova'jding) 
Ako ne, conj. if not (i'f na't) 
Ako tako, conj. if so (i'f so') 
Akoprem, premda, conj. although (aldo'u), though 

(do'u) 
Akov, vedro, n. pail (pejl), bucket (ba'ket), barrel 

(ba'rel) 
Akvizicija, stečevina, n. acquisition (a'kuizi'šan) 
Alarm, n. alarm (ala'rm) 

Alat, orudje, n. tools (tuls), instruments (i'nstrumenc) 
Alem, dijamant, n. diamond (da'jmond) 
Alfabet, azbuka, slovar, abeceda, n. alphabet (a'lfabet) 
Ali, conj. but (bat) 

Aluminij, glinik, n. aluminium (a'lumi'niam) 
A man, inter j. pardon (pardn), mercy (mo'rsi) 
Ambar, žitnica, n. granary (gra'nari) 
Ambra, jantar, n. amber (a'mbor) 
Amen, (znači: tako neka bude), interj. amen (e'jme'n) 
Amerika, n. America (ame'rika) 
Amerikanac, n. American (ame'rlkan) 
Amerikanski, a. American (ame'rikan) 
Amnestija, oproštenje, n. amnesty (a'mnesti) Amo, ovamo, adv. here (hir), over here (o'vor hi'r); 

hither (hi'dor) 
Amo dolje, adv. below here (bilo' hi'r), down here 

(da'un hi'r) 
Amo gore, adv. up here (a'p hi'r), above here (aba'v 

hi'r) 
Amo tamo, here and there (hi'r and de'r), to-and-fro 

(tu'-and-fro') 
Anal, ljetopis, n. annals (a'nals) 
Ananas (voće), n. pine-apple (pa'jn a'pl) 
Anarhija, bezvladje, n. anarchy (a'narki) 
Anarhist, n. anarchist (a'narkist) 
Anatomija, čovjekoznanstvo, n. anatomy (ana'tomi) 
Aneksija, pripojenje, n. annexation (a'nekse'jšan) 
Anektirati, pripojiti, v. to annex (tu ane'ks) 
Angjeo, n. angel (e'jndžel) 

Angjeo čuvar, n. guardian angel (ga'rdian e'jndžel) 
Angjeo osvetnik, n. avenging angel (ave'ndžing 

e'jndžel) 

Angurija, n. water-melon (ua'dor-me'lan) 

Apelirati, prizvati, v. to appeal (tu api'l) 

Apostol, n. apostle (apa'sl) 

Apostolski, a. apostolic (a'pasta'lik) 

Arab, n. Arabian (are'jbian) 

Arabija, n. Arabia (are'jbia) 

Arak (papira), n. sheet (sit) 

Arapska guma, n. arabic gum (ara'bik ga'm) 

Arapski, a. Arabic (ari'bik) 

Arenda, zakup, n. rent (rent) 

Arhitekt, graditelj, n. architect (a'rkite'kt) 

Aristokracija, plemstvo, n. aristocracy (a'rista'krasi) 

Ariš (drvo), n. larch (larč) 

Arkandjeo, n. archangel (a'rke'jnđžel) 

Arkiv, n. archives (a'rkajvz) 

Arkivar, n. archivist (a'rkivist) 

Armenac, n. Armenian (armi'nižln) 

Armenija, n. Armenia (armi'nia) 

Armenski a,. Armenian (armi'nian) 

Arsenal, brodogradilište, n. arsenal (a'rsinal) 

Asfalt, n. asphalt (a'sfalt) 1 

A rain, lakat (stara mjera), n. yard (jard) 

Aši kovanje, n. flirt (flort) 

Ašikovati, v. to flirt (tu flo'rt), to spoon (tu spu'n) 

Atlantički Ocean, n. Atlantic Ocean (atla'ntik o'uSan) 

Atlas (vrst svile), n. satin (sa'tin) 

Atlas (zemljovid), n. atlas (a'tlas), map (map) Atula 

Atula, okvir krova, n. cornice (ko'rnis) 
Australac, n. Australian (astre'jlian) 
Australija, n. Australia (astre'jlia) 
Australski, a. Australian (astre'jlian) 
Austrija, n. Austria (a'stria) 
Austrijanac, n. Austrian (a'strian) 
Austrijski, a. Austrian (a'strian) — 10 — Baš B Avet, strašilo, n. goblin (ga'blin) 

Avlija, dvor, dvorište, n. yard (jard), court yard (ko'rt 

ja'rd) 
Azija, n. Asia (e'jša) 
Azijat, n. Asian (e'jšan) 
Azijski, a. Asiatic (e'jžia'tik) 

Aždaja, zmaj, n. dragon (dra'gan), hydra (ha'jdra) 
Aždaja morska, n. sea dragon (si' dra'gan) Baba, n. grandmother (gra'ndma'dor), old woman (o'lđ 

uu'man) 
Babac, n. walnut (ua'lnat) 
Babajko, n. grandfather (gra'nđfa'dor) 
Babica, primalja, n. midwife (mi'đua'jf) 
Babinje, n. childbed (ča'jlđbed) 
Baburica, n. gallnut (ga'lnat) 
Bacanje, nabacivanje, n. throwing (tro'uing) 
Bacati, baciti, v. to throw (tu tro'u), to toss (tu ta's), 

to fling (tu fli'ng) 
Bačva, n. cask (ka.sk) 
Bačvar, n. cooper (ku'por) 
Bačvarstvo, n. cooperage (ku'poredž) 
Bačvica, n. barrel (bari), keg (keg) 
Bad, n. cliff (klif) 
Badanj, n. tub (tab) 

Badati, bosti, v. to stab (tu sta'b), to pierce (tu pi'rs) 
Badava, adv. free (fri), gratis (gre'jtls), for nothing" 

(for na'ting) 
Badava, uzalud, adv. in vain (in ve'jn) 
Badem, grkiš, menđula (drvo) n. almond (a'mand) 
Badnjak, badnja večer, n. Christmas Eve (kri'smas 

i'v) 
Bagav, a. lame (lejm) 
Baglama (od vratiju), n. hinge (hindž) 
Bagra, pasmina, n. race (rejs) 
Bagrema, n. acacia (ake'jša) 

Bahat, ponosit, a. haughty (ha'ti), proud (pra'ud) 
Bahatost, oholost, n. haughtiness (ha'tines) 
Bajač, n. magician (madži'šan) 
Bajan, a. magic (ma'džik) 

Bajka, basna, izmišljotina, n. myth (mit), fable (fejbl) 
Bajni, a. magic (ma'džik), stupendous (stjupe'ndas) 
Bajoslovlje, n. mythology (mita'lodži) 
Baka, n. old woman (o'ld uu'man), grandmother 

(gra'ndma'dor) 
Bakalar, n. cod fish (ka'd fi'š) 
Bakar, n. copper (ka'por 
Baklja, luč, n. torch (tore) 
Bakonja, n. a man of high standing (a ma'n av ha'J- 

sta'nding) 
Bakren, a. copper (ka'por) 

Bakreni rudokop, n. copper mine (ka'por ma'jn) 
Bakrorez, n. copper-engraving (ka'por-engre'jving) Bakrorezac, n. copper-engraver (ka'por-engre'jvor) 

Bakšiš, napojnica, n. tip (tip) 

Bala (od nosa), n. mucus (mju'kas), snot (snat) 

Balav, a. snotty (sna'ti) 

Balavac, n. snot-nose (sna't-no'z) 

Balčak (držalo od sablje, mača), n. hilt (hilt) 

Balega, n. dung (dang) 

Baliti, sliniti, v. to snot (tu sna't) 

Balvan, n. beam (blm) 

Balzam, n. balm (bam), embalming fluid (emba'ming 

flu'iđ) 
Balzam i rati, v. to embalm (tu emba'm) 
Ban, n. ban (ban) (a title of the governor of Croatia) 
Banbadava, adv. absolutely gratis (a'psoljutli gre'jtis), 

just for nothing (dža'st for na'ting) 
Banka, n. bank (bank) 
Bankir, n. banker (ba'nkor) 
Banknota, n. bank-note (ba'nk-no't), paper-money 

(pe'jpor-ma'ni) 
Bankrot, stečaj, n. bankruptcy (ba'nkrapsi), insolvency 

(insa'lvensi) 
Banuti, v. to rush in (tu ra'š i'n) 
Bar, barem, conj. at least (at li'st) 
Bara, močvara, n. marsh (marš), marshy ground 

(ma'rši gra'und), morass (mora's) 
Baratati, v. to handle (tu ha'ndl) 
Barbar, divljak, n. barbarian (barbe'jrian) 
Barbarstvo, divljačtvo, barbarluk, n. barbarity (barba' - 

riti) 
Barbir, brijač, n. barber (ba'rbor) 
Bari I, n. barrel (ba'rel) 

Barjak, zastava, n. flag (flag), pennant (pe'nant) 
Barjaktar, n. standard bearer (sta'ndord ba'ror) 
Barka, lađja, n. boat (bo'ut), bark (bark), barge 

(bardž) 
Barkača, n. lighter (la'jtor) 
Baršun, n. velvet (ve'lvet) 
Baronija, n. baronetcy (ba'roneci) 
Barun, baron n. baron (ba'ran) 
Barunica, n. baroness (ba'ranes) 
Barut, pušćani prah, n. gun powder (ga'n pa'udbr) 
Barutana, n. powder mill (pa'udbr mi'l) 
Basati, lutati, v. to wander (tu ya'ndor) 
Basna, bajka, n. myth (mit), fable (fejbl) 
Baš, upravo, adv. just (džast), exactly (egza'ktli) Bašča 11 — Bezuman B Bašča, vrt, n. garden (garđn) 

Baščovan, vrtlar, n. gardener (ga'rdnor) 

Baština, n. inheritance (inhe'ritans) 

Baštinica, n. heiress (e'res) 

Baštinik, n. heir (ar), legatee (le'gati'), bereficiary 

(be'nifi'šieri) 
Baštiniti, v. to inherit (tu inhe'rit) 
Bat, kladivac, n. hammer (ha'mor), sledge (sledž) 
Batak, boca (kod peradi), n. shank (šank) 
Batina, toljaga, n. club (klab) 
Batinati, v. to cudgel (tu ka'džel) 
Batok, suha riba, n. dry fish (dra'j fi'š) 
Baviti se, zanimati se, v. to occupy oneself (tu a'kjupaj 

ua'nse'lf) 
Bazga, bazag, n. elder (e'ldor) 

Bazgovina, n. elderberry (e'ldorberi) 
Baždar, n. gauger (ge'jđžor) 

Baždariti, v. to gauge (tu ge'jđž) 

Bećar, n. bum (bam) 

Bečati, v. to bleat (tu bli't) 

Bečiti, buljiti, v.-to gaze (tu ge'jz) 

Bedak, luda, n. fool (ful) 

Bedast, a. stupid (stju'pid) 

Bedastoća, n. foolishness (fu'lišnss), stupidity (stju- 

pi'diti) 
Bedem, n. bulwark (bu'luark), rampart (ra'mpart) 
Bedevija, kobila, n. mare (mar) 
Bedrenica, n. anthrax (a'ntraks) 
Bedro, n. thigh (taj) 

Beknuti (ko ovca), v. to bleat (tu bli't) 
Belgija, n. Belgium (be'ldžiam) 
Belgijanac, n. Belgian (be'ldžian) 
Belgijski, a. Belgian (be'ldžian) 

Bena, n. blockhead (bla'khe'd) simpleton (si'mplton) 
Eenaviti, v. to twaddle (tu tua'dl) 
Bencin (ulje), n. benzine (be'nzin) 
Berač, n. vintager (vi'nteđžor) 
Berba, n. vintage (vi'ntedž) 
Berivo, n. salary (sa'lari) 
Bermet (vino), n. vermuth (vo'rmut) 
Besan, n. sleeplessness (sli'plesnes) 
Besavjcetan, a. conscienceless (ka'nšensles) 
Bescjen, a. priceless (pra'jsles) 
Besćutan, a. insensible (inse'nsibl) 
Besčastan, a. dishonorable (disa'norabl) 
Besčustven, a. insensible 'inse'nsibl); apathetic 

(a'pate'tik) 
Besjeda, riječ, n. word (uo'rd) 
Besjeda, zabava, n. concert (ka'nsort), entertainment 

(e'ntorte'jnment) 
Besjediti, v. to speak (tu spi'k), to talk (tu ta'k) 
Beskonačan, a. endless (e'ndles) 
Beskonačnost, n. infinity (infi'niti) 
Beskoristan, a. useless (ju'sles) 
Beskrajan a. infinite (i'nfinit); boundless 

(ba'unđles) 
Beskrajnost, n. infinity (infi'niti), endlessness 

(e'ndlesnes) 
Beskućnik, n. homeless person (ho'mles po'rsn) Beskvassn, a. unleavened (a'nle'vend) 

Besmislica, n. nonsense (na'nsens) 

Besmrtan, a. immortal (imo'rtal) 

Besmrtnost, n. immortality (i'morta'liti) 

Besplatan, a. free (fri) ; gratuitous (gratju'itas) 

Besposlen, a. idle (ajdl) 

Besposlenost, n. idleness (a'jdlnes) 

Besposlica, n. idler (a'jdlor), loafer (lo'ufor), idleness^ 

(a'jdlnes) 
Besposličar, n. vagrant (ve'Jgrant) 
Bespravan, a. lawless (la'les) 
Bespravnost, n. outlawry (a'utla'ri) 
Besprijekoran, a. blameless (ble'jmles) 
Besprijekornost, n. blamelessness (ble'jmlesnes) 
Besprimjeran, a. unprecedented (a'npre'side'nted) 
Bespristran, a. impartial (impa'ršal) ; unbiased 

(a'nba'est) 
Bespristranost, n. impartiality (impa'ršia'liti) 
Besraman, a. shameless (še'jmles) 
Besramnost, n. shamelessn^s (še'jmlesnes) 
Besvijestan, a. unconscious (a'nka'nćas) 
Besvijestnost, n. unconsciousness (a'nka'nćasnes) 
Beš, šupljinice od kože, n. pore (por) 
Besi ka, koljevka, n. cradle (krejdl) 
Bez, prep, without (uida'ut) 
Bezakonje, n. lawlessness (la'lesnes) 
Bezazlen, a. innocent (i'nosent), harmless (ha'rmles), 
Bezazlenost, n. innocence (i'nosens) 
Bezbožan, a. godless (ga'đles) 

Bezbožnica, n. a godless woman (e ga'dles uu'man) 
Bezbožnik, n. a godless man (e ga'dles ma'n) 
Bezbrižan, a. unconcerned (a'nkonso'rnd), careless 

(ka'rles) 
Bezbrižnost, n. carelessness (ka'rlesnes) 
Bezbrojan, a. innumerable (inju'morabl) 
Bezbrojnost, n. innumerableness (inju'morablnes) 
Bezdan, ponor, n. chasm (kazm), abyss (abi's) 
Bezdušan, a. heartless (ha'rtles), cruel (kru'el) 
Bezdušnost, n. heartlessness (ha'rtlesnes), cruelty 

(cru'elti) 
Bez dvojbe, adv. doubtless (da'utles), without doubt 

(uida'ut da'ut) 
Bezimen, a. anonymous (ana'nimas) 
Beznadan, a. hopeless (ho'ples) 
Bezobrazan a. arrogant (a'rogant), impudent (i'mpju- 

dent), mean (min) 
Bezobraznost, n. meanness (mi'nes), impudence (i'm- 

pjuđens) 
Bezobziran, a. inconsiderate (i'nkonsi'doret), recklesa 

(re'kles) 
Bezobzirce, adv. without consideration (uida'ut konsi'- 

đere'jšan), regardless (riga'rdles) 
Bezočan, a. saucy (sa'si) 
Bezrazložan, a. groundless (gra'undles) 
Bezrodan, a. steril (ste'ril), barren (ba'ren) 
Bezrodnost, n. sterility (steri'liti), barreness 

(ba'rnes) 
Bezuman, a. irrational (ira'šanal), nonsensical (na'n— 

se'nsikal), absurd (apsb'rd) Bezumlje 12 — Blagodariti Bezumlje, ludost, n. nonsense (na'nsens), foolishness 

(fu'lišnes), absurdity (apso'rditi) 
Bezumnost, bezumlje, n. irrationality (ira'šana'liti) 

foolishness (fu'lišnes) 

Bezuspješan, a. unsuccessful (a'nsokse'sful) 
Bezuspješnost, n. unsuccessfulness (a'nsokse'sfulnes) 
Bezuvjetan, a. unconditional (a'nkondi'šanal) 
Bezuvjetno, adv. unconditionally (a'nkgndi'šanali) 
Bezvjerac, n. atheist (e'jtiist) 
Bezvjeran, a. incredulous (inkre'djulas) ; faithless 

(fe'jtles) 
Bezvjerje, n. incredulity (i'nkredju'liti) ; faithlessness 

(fe'jtlesnes) 
Bezvladac, n. anarchist (a'narkist) 
Bezvladje, n. anarchy (a'narki) 

Beženstvo, bećarstvo, n. bachelorhood (ba'čelorhuđ) 
Beživotan, a. lifeless (la'jfles) 
Bibati se, v. to surge (tu so'rg) 
Bibavica, n. surf (sbrf) 
Biber, n. pepper (pe'por) 
Bibernjača, n. pepper-box (pe'por-ba'ks) 
Biblija, sveto pismo, n. bible (bajbl) 
Biblioteka, knjižnica, n. library (la'jbrari) 
Biće, n. being (bing), entity (e'ntiti) 
Bič, n. whip (hui'p) 

Bičevanje, n. whipping (hui'ping), flogging (fla'ging) 
Bičevati, v. to whip (tu hui'p), to flog (tu fla'g) 
Bijeda, nevolja, n. misery (mi'zori), calamity (kala'- 

miti) 
Bijedan, a. miserable (mi'zorabl) 
Bijednik, n. wretch (reč) 
Bijeg, n. flight (flajt); run (ran) 
Bijel, a. white (hua'jt) 
Bijeli dan, n. day-light (de'j-la'jt) 
Bijeliti, v. to whiten (tu hua'jtn) 
Bijeliti, pobjeliti, v. to white-wash (tu hua'jtua'š), to 

bleach (tu bli'č) 
Bijes, bjesnoća, n. rage (rejdž), fury (fju'ri), madness 

(ma'dnes) 
Bijesan, a. mad (mad), raging (re'jđžing), furious 

(fju'rias) 
Bik, n. bull (bul) 

Bilina, n. plant (plant); herb (orb) 
Bilinar, n. botanist (ba'tanist) 
Bilinstvo, n. herbage (o'rbeđž ili hb'rbeđž) 
Bilinstvo, n. (nauka o bilju) botany (ba'tani) 
Biljac, n. cover (ca'vor), blanket (bla'nket) 
Biljard, n. billiard table (bi'Ijard te'jbl) 
Bilje, n. herbage (o'rbedž) 
Biljeg, n. stamp (stamp) 
Biljegovati, v. to stamp (tu sta'mp) 
Bilješka, n. note (no'ut) mark (mark) 
Bilježiti, v. to note (tu no'ut) 

Bilježnik, n. notary (no'tari) 

Biljka, bilina, n. plant (plant), herb (orb) 

Bilo, dihavica, n. pulse (pals) 

Birač, n. elector (ile'ktor) 

Biralište, n. polling-place (po'ling-ple'js) 

Biranje, n. choice (čojs), selection (sile'kšan) 

Biranje, izbor, n. election (ile'kšan) Biratelj, n. chooser (ču'zor, 

Birati, v. to choose (tu ču'z), to select (tu sile'kt), to 

elect (tu ile'kt) 
Birsa, n. lees (lis) ; dregs (dregz) ; sediment 

(se'diment) 
Birtaš, n. saloon-keeper (salu'n-ki'por), inn-keeper 

(i'n-ki'por) 

Birtija, krčma, n. tavern (ta'vorn), inn (in), saloon 

(salii'n) 
Bisage, n. traveling bag (tra'veling ba'g), knapsack 

(na'psa'k) 
Biser, n. pearl (porl) 

Bisernica, n. pearl (porl) 
Biskup, n. bishop (bi'šap) 
Biskupija, n. diocese (da'jasis) 
Bistar, a. clear (klir), bright (brajt) 
Bistrenje, n. elucidation (ilju'side'jšan) 
Bistrina, n. brightness (bra'jtnes) ; limpidity 

(limpi'diti) 
Bistriti, v. to clear (tu cli'r) 
Bistroća, n. clearness (kli'rnes) 
Bistrouman a. clear-headed (kli'r-he'ded), clever (kle'- 

vor) 
Bitan, a. substantial (supsta'nćal) ; essential 

(ese'nćal) 
Bitanga, n. loafer (lg'uffir) 

Biti, jesam, v. to be (tu bi'), to exist (tu egzi'st) 
Biti, tući, v. to beat (tu bi't) 
Bitisati, v. to subsist (tu sopsi'st) 
Bitka, n. battle (batl), fight (fajt) 

Bitnost, n. substance (sa'pstens), essence (e'sens) 

Bivanje, n. being (bing), existence (egzi'stens) 

Bivol, n. buffalo (ba'falo') 

Bivši, a. former (fo'rmer), past (past) 

Bivši predsjednik, n. Ex-President (eks- pre'zident) 

Bječva, čarapa, n. sock (sak), stocking (sta'king) 

Bjegunac, n. runaway (ra'naye'j), fugitive (fju'džitiv) 

Bjegunac (vojske), n. deserter (dizo'rtor) 

Bjelance (jajeta) n. white of an egg (hua'jt av an e'g) 

Bjelina, n. whiteness (hua'jtnes) 

Bjelkast, a. whitish (hua'jtiš) 

Bjelodano, a. evident (e'vident) 

Bjelokost (slonova), n. ivory (a'jvori) 

Bjelolik, a. of white complexion (av hua'jt 

komple'kšan) 
Bjesniti, v. to rage (tu re'jdž) 
Bjesnoća, (pasja), n. rabies (re'bii'z) 
Bjesomučnik, n. madman (ma'dma'n) 
Bjesomučnost, n. madness (ma'dnes) 
Bježanje, n. flight (flajt) 
Bježati, v. to flee (tu fli'), to run (tu ra'n) 
Blag, a. mild (ma'eld), meek (mik), gentle (đžentl) 
Blagajna željezna, n. safe (sejf), 
Blagajna, imovina, n. treasury (tre'žuri) 
Blagajnik, n. cashier (ka'ši'r), treasurer (tre'žuror) 
Blagdan, n. holiday (ha'lidej) 

Blago, imovina, n. treasure (tre'žur), wealth (ue'lt) 
Blago, stoka n. cattle (katl) 

Blagodaran, a. thankful (ta'nkful), grateful (gre'jtful) 
Blagodariti, v. to thank (tu ta'nk) Blagodat — 13 — Bojažljiv Blagodat, n. benefit (be'nifit), welfare (ue'lfa'r) 

Blagoslov, n. blessing (ble'sing) 

Blagosloven, a. blessed (ble'sed i blest) 

Blagosloviti, v. to bless (tu ble's) 

Blagost, dobrota, n. goodness (gu'đnes) 

Blagostanje, n. weal (ui'l), welfare (ue'lfa'r), prospe- 
rity (pra'spe'riti) 

Blagotvoran, a. beneficent (bene'fisent) 

Blagotvornost, n. beneficence (bine'fisens) 

Blagovaonica, n. dining-room (da'jning ru'm), refecto- 
ry (rife'ktori) 

Blagovati, jesti, v. to eat (tu i't) 

Blagovati, (o podne), v. to dine (tu đa'jn) 

Blagovati, (u večer), v. to sup (tu sa'p) 

Blagovijest, n. annunciation (ana'nsie'jšan) 

Blagovjesnik, n. evangelist (iva'ndželist) 

Blanja, n. plane (plejn) 

Blanjati, v. to plane (tu ple'jn) 

Blatan, a. dirty (do'rti), muddy (ma'di) 

Blatiti, v. to make dirty (tu me'jk do'rti), to soil (tu 
so'el) 

Blato, n. mud (mađ) 

Blazina, n. mattress (ma'tres) 

Blazina, (perina), n. feather-bed (fe'dorbed) 

Blazinja, n. bolster (bo'lstor) 

Blazniti, v. to rave (tu re'jv) 

Blažen, a. blessed (ble'sed) 

Blaženstvo, n. blessedness (ble'sednes), felicity (feli'siti) 

Blažiti, v. to soften (tu sa'fn), to soothe (tu su't), to 
mitigate (tu mi'tigejt) 

Blebetalo, n. chatterer (ča'toror) 

Blebetanje, n. blabbing (bla'bing) 

Blebetati, v. to blab (tu bla'b), to jabber (tu dža'bor) 
to prattle (tu pra'tl) 

Blebetav, a. loquacious (lokue'jšas) 

Blebetuša, n. blabber (bla'bor) 

Blejati, v. to bleat (tu bli't) 

Blijed, a. pale (pejl) 

Blijediti, v. to pale (tu pe'jl) 

Blijedoća, n. paleness (pe'jlnes) 

Blistanje, n. sparkling (spa'rkling), glittering 
(gli'toring) 

Blistati se, v. to glitter (tu gli'tor) 

Blitva, cikla, n. beet (bit) 

Bliz, a. near (nir), close (klo'us) 

Blizanac, n. twin (tui'n) 

Blizanci, dvojci, n. twins (tui'ns) 

Blizanica, n. twin-sister (tui'n-si'stor) 

Blizina, n. vicinity (visi'niti), nearness (ni'rnes) 

Blizu, adv. i prep, near (nir), close (klo'us), near 
by (ni'r-ba'j) 

Bliže, comp. nearer (ni'ror), closer (klo'usor) 

Bližiti se, v. to near to (tu ni'r tu'); to approach 
(tu apro'uč) 

Bližnji, a. near-by (ni'r-ba'j); — n. neighbor 
(ne'jbor) 

Bljesak, strijela n. lightning (la'jtning) 

Bljeskavica, n. heat-lightning (hi't-la'jtning) Bljesnuti, v. to flash (tu fla'š) 

Bljutav, a. stale (stejl), unsavoury (a'nse'jvori) 

Bljuvanje, n. vomiting (va'miting) 

Bljuvati, v. to vomit (tu va'mit) 

Bluditi, v. to go astray (tu go' astre'j) 

Bluditi, v. to wander (tu ua'ndor), to rave (tu rejv> 

Bludnica, n. whore (hor); concubine (ka'nkjubajn) 

prostitute (pra'stitjut) 
Bludnik, n. lecher (le'čor), whoremonger (ho'rma'n- 

gor) 
Bludnja, n. lewdness (Iju'dnes) 
Bludnost, n. lewdness (Iju'dnes) 
Bludobol, n. venereal disease (vini'rial dizi'z) 

Bluna, n. blockhead (bla'khe'd) 

Bo, jerbo, conj. because (biko'z) 

Bob, n. kidney bean (ki'dni bi'n) 

Boca,, flaša n. bottle (batl), flask (flask) 

Bockati, v. to tease (tu ti'z) 

Bočiti se, prepirati se, v. to quarrel(tu kua'rel), to 

contend (tu konte'nd) 
Bod, bajuneta, n. bayonet (be'jonet) 
Bodac, (bolest), n. side-stitches (sa'j-sti'6iz) 
Bodež, štilet, n. poniard (pa'njord), dagger (da'gor> 
Bodka, bodilica, n. lance (lans) 
Bodljika, n. prickle (prikl) 
Bodljikav, a. prickly (pri'kli) 
Bodriti, v. to encourage, (tu enko'ređž) 
Bog, n. God (gad) 

Bogac, siromah, n. beggar (be'gor) 
Bogalj, kljast, n. cripple (kripl) 
Bogat, a. rich (rič), wealthy (ue'lti) 
Bogatiti se, v. to become rich (tu beka'm ri'č) 
Bogatstvo, n. riches (ri'čez), wealth (ue'lt) 
Boginje, crne kozice, n. small pox (sma'l pa'ks) 
Bogobojan, a. God fearful (ga"d fi'rful) 
Bogojavljenje, (tri kralja), n. Epiphany (ipi'fani) 
Bogoljubnost, n. piety (pa'iti) 
Bogomolja, n. church (core), temple (tempi) 
Bogomoljan, a. pious (pa'jas) 
Bogorodica, n. mother of God (ma'dor av Ga'd> 
Bogoslov, n. theologian (ti'olo'džian) 
Bogoslovlje, n. theology (tia'lodži) 
Bogoslužje, n. religious service (reli'đžas sS'rvis), 

worship (uo'ršip) 
Boj, bitka, n. battle (batl), fight (fajt) 
Boja, farba, n. color (ka'lor), hue (hju), tint (tint) 
Boja (vođena), n, water color (ua'dcr ka'lor) 
Boja (uljena), n. oil color (o'el ka'lor) 
Boja (za bojađisanje kuća itđ.), n. paint (pejnt) 
Boja (za bojađisanje odijela), n. dye (daj) 
Boja lica, n. complexion (komple'kšan) 
Bojadisati (robu), v. to dye (tu đa'j) 
Bo jad i sat i (ino), v. to paint (tu pe'jnt) 
Bojadisar (robe), n. dyer (đa'jor) 
Bojadisar, soboslikar, n. painter (pe'jntor) 
Bojati se, plašiti se, v. to be afraid (tu bi afre'jd), to> 

fear (tu fi'r) 
Bojazan, n. fear (fir) 
Bojažljiv, a. timid (ti'mid) • 


B Bojažljivost — 14 — Brdovit Bojažljivost, n. timidity (timi'diti) 

Bojište, n. battle field (ba'tl fi'ld) 

Bojnik, ratnik, n. warrior (ua'rior) 

Bojno polje, n. battle field (ba'tl fi'ld) 

Bok, n. flank (flank), loin (lojn) 

Bok, pas, n. hip (hip), side (sajd) 

Bokobolja, n. lumbago (lambe'jgo), pain in the loins 

(pe'jn in di lo'jns) 
Bol, muka, n. pain (pejn), ache (ejk) 
Bolest, n. sickness (si'knes), disease (dizi'z) 
Bolest bubrežna, n. kidney disease (ki'dni dizi'z) 
Bolest na jetrima, n. liver disease (li'vSr dizi'z) 
Bolest nutarnja, n. interior disease (inti'rior dizi'z) 
Bolest plućiju, n. lung disease (la'ng dizi'z) 
Bolest pošasna, n. epidemic disease (e'pide'mik 

dizi'z) 
Bolest priljepčiva, n. contagious disease (konte'j- 

džas dizi'z) 
Bolest srčana, n. heart trouble (ha'rt tra'bl) 
Bolest (ulozi), kostobolja, n. rheumatism (ru'matizm) 
Bolest vanjska, n. exterior disease (exti'rior dizi'z) 
Bolest spolna, n. venerial disease (vini'rial dizi'z) 
Bolest vodena, vodenica, n. dropsy (dra'psi) 
Bolestan, a. sick (sik), ill (il) 

Bolestnik, n. patient (pe'jšent), sick man (si'k ma'n) 
Bolezljiv, a. sickly (si'kli), infirm (info'rm) 
Boliti, v. to ache (tu e'jk), to hurt (tu ho'rt) 
Bolnica, n. hospital (ha'spital) ; infirmary 

(infor'mari) 
Bolničar, n. nurse (nors) 
Bolničarka, n. nurse (nbrs) 
Bolno, adv. painfully, (pe'jnfuli) 
Bolovanje, n. pain (pejn) ; sickness (si'knes) 
Bomba, n. bomb (bam) 
Bor, (drvo) n. fir (for) 

Borac, n. fighter (fa'jtor) ; boxer (ba'ksor) 
Boravak, n. residence (re'zidens) ; abode (abo'd) 
Boravište, n. dwelling (due'ling) ; home (horn) 
Boraviti, v. to stay (tu ste'j) ; to dwell (tu due'l) ; 

to reside (tu riza'jd) ; to live (tu li'v) 
Borba, n. strife (strajf), struggle (stragl) 
Borilište, n. ring (ring), arena (ari'na 
Borovica, n. juniper (đžu'nipor) 
Borovi čka (rakija), n. gin (džin) 
Bos, bosonog, a. bare-footed (ba'r-fu'ted) 
Bosiljak, n. sweet basil (sui't ba'zil) 
Bosna, n. Bosnia (bo'snia) 
Bosanac, n. Bosnian (bo'snian) 
Bosanski, a. Bosnian (bo'snian) 

Bosti, ubosti, v. to stab (tu sta'b), to pierce (tu pi'rs) 
Božanstven, a. divine (diva'jn) 
Božanstvo, n. divinity (divi'niti) 
Božica, n. goddess (ga'des) 
Božić, n. Christmas (kri'smas) 

Božično drvce, n. Christmas tree (kri'smas tri') 
Božji, a. of God (av ga'd), divine (diva'jn) 
Braća, n. brothers (bra'dors), brethren (bre'dren) 
Bračni, a. matrimonial (ma'trimo'nial), nuptial (na'- 
pšal) Brada, n. beard (bird) 

Brada, podbradak, n. chin (čin) 

Bradat, a. bearded (bi'rđed) 

Bradavica (na sisama), n. nipple (nipl) 

Bradavica, n. wart (ua'rt) 

Bradva, sjekirica, n. hatchet (ha'čet) 

Brak, ženitba, n. matrimony (ma'trimoni), marriage 

(ma'riđž), wedlock (ue'dlak) 
Brakolomac, n. adulterer (ada'ltoror) 
Brakolomstvo, n. adultery (ada'ltori) 
Brana, n. harrow (ha'ro) 
Branati, v. to harrow (tu ha'ro) 
Branitelj, (branič) n. defender (đife'ndor), advocate 

(a'đvoket) 
Branitelj (na sudu) n. attorney (ato'rni), lawyer 

(lo'jor) 
Braniti, v. to defend (tu dife'nd), to advocate (tu 

a'đvokejt) 
Braniti se, v. to defend oneself (tu dife'nd ua'nse'lf) 
Braniti se (od udarca), v. to ward off (tu ua'rd a'f), 

to parry (tu pa'ri) 
Branik, n. rampart (ra'mpart) 
Branje, n. vintage (vi'ntedž) 
Branjenik, n. client (kla'ent) 
Branjug (ptica) n. field-fare (fi'ld-fa'r) 
Brašančevo (Tjelovo), n. Corpus Christi (ko'rpas 

kris'ti) 
Brašnar, n. meal-man (mi'1-ma'n) 
Brašnav, mučan, a. mealy (mi'li) 
Brašno, melja, n. flour (fla'ur) 
Brat, n. brother (bra'dor) 
Bratac, n. little brother (li'tl bra'dor) 
Brati, pobirati, v. to gather (tu ga'dor), to pick (tu 

Pi'k) 
Bratić, n. cousin (kazn) 

Bratimiti se, v. to fraternize (tu fra'tbrnajz) 
Bratinstvo, n. brotherhood (bra'dorhuđ) 
Bratoubojstvo, n. fratricide (fra'trisajd) 
Bratovština, n. sodality (sođa'liti) 

Bratski, a. brotherly (bra'dorli), fraternal (fratb'rnal) 
Bratstvo, n. brotherhood (bra'dorhuđ), fraternity 

(frato'rniti) 
Bratučed, n. cousin (kazn) 
Brav, ovan, n. wether (ue'đbr) 
Brava, ključanica, n. lock (lak) 
Bravar, n. locksmith (la'ksmi't) 
Bravarstvo, n. locksmithing (la'ksmi'tir.g) 
Bravetina, n. mutton (matn) 
Brazda, n. furrow (fo'ro) 
Brazda, crta, linija, n. line (lajn) 

Brazgotina, n. scar (skar) 

Brblja, brbljavac, n. gossiper (ga'sipbr), blabber 

(bla'bor) 
Brbljanje, n. loquacity (lokua'siti) 
Brbljati, v. to gossip (tu ga'sip), to blab (tu bla'b), 

to chatter (tu ča'tor) 
Brdjanin, n. mountaineer (ma'untini'r) 
Brdo, gora, n. mountain (ma'untin), mount (ma'unt) 
Brdovit, a. i adv. hilly (hi'li) 
B Bregovit — IB — Bujađ Bregovit, a. hilly (hi'li) ; mountainous (ma'untlnas) 
Breme, n. load (lo'ud), burden (bordn) 

Brenak, škrga, n. gill (gll) 
Breskva, n. peach (pič) 
Brest, brijest, n. elm (elm) 
Brestovina, n. elm-wood (e'lm-uu'đ) 
Breza, n. birch (borč) 
Brežuljak, n. hill (hil) 
Brid, n. edge (edž) 
Briga, skrb, n. care (kar) 
Brijač, n. barber (ba'rbor), shaver (še'jvor) 
Brijačnica, n. barber-shop (ba'rbbr-ša'p) 
Brijati, brijati se, v. to shave (tu še'jv) 
Brijeg, brdo, n. hill (hil), mountain (ma'untin) 
Brijeg, (rieke), n. bank (bank) 
Brinuti se, v. to take care of (tu te'jk ka'r a'v) 
Brisalo, gumija, n. eraser (ire'jsor) 
Brisati, otrti, v. to wipe (tu ua'jp) 
Brisati, radirati, v. to erase (tu ire'js) 
Britak, a. sharp (ša'rp) 
Britva, n. razor (re'jzor) 

Britva (sjegurnosti) n. safety-razor (se'jfti-re'jzor) 
Brižan, a. careful (ka'rful) 
Brižljivost, n. carefulness (ka'rfulnes) 
Brk, n. mustache (masta'š) 
Brnjica, n. muzzle (mazi) 
Brod (u opće), n. ship (šip) 
Brod na jedra, n. sail vessel (se'jl ve'sl) 
Brod na paru, n. steamship (sti'mši'p), steamer (stl'- 

mor) 
Brod prevozilac, n. ferry-boat (fe'ri-bo'ut) 
Brod ratni, n. man-of-war (ma'n-av-ua'r), warship 

(ua'ršip) 
Brod za putnike, n.passenger steamer (pa'sendžor 

sti'mbr) 
Brod za robu, n. freight steamer (fre'jt sti'mor) 
Brodar, n. sailor (se'jlor) 
Brodarstvo, n. navigation (na'vige'jšan) 
Broditi, jedriti, v. to sail (tu se'jl), to navigate (tu 

na'vigejt) 
Brodogradilište, n. ship-yard (ši'p-ja'rd) 
Brodogradnja, n. ship-building (ši'p-bi'lding) 
Brodostanica, n. dock (dak), pier (pir) 
Brodovlje, n. fleet (flit) 
Broj, n. number (na'mbor) 
Brojan, a. numerous (nju'moras) 
Brojanice, (čislo), n. rosary (ro'zari) 
Brojenje, n. counting (ka'unting) 
Brojiti, v. to count (tu ka'unt), to enumerate (tu 

inju'morejt) 
Brojka, n. number (na'mbor); figure (fi'gjur) 
Brojnik, n. numerator (nju'mbre'jtor) 
Brsnat, a. bristly (bri'sli) 
Brstica, mladica, n. sprig (sprig), shoot of a plant 

(šu't av e pla'nt) 
Brstiti, v. to gnaw (tu na') 
Bršljan, n. ivy (a'jvi) 

Brujati, v. to hum (tu ha'm), to buzz (tu ba'z) 
Bruka, sramota, n. shame (šejm) 
Brukvica, čavlić, n. tack (tak) Brunda, n. mouth-harp (ma'ut-ha'rp) 

Brundati, v. to hum (tu ha'm) 

Brus, n. grindstone (gra'jndsto'n), whetstone (hye't- 

sto'n) 
Brusar, n. grinder (gra'jndor) 

Brusiti, v. to grind (tu gra'jnd), to sharpen (tu ša'rpn) 
Brv, n. cross piece (kra'spi's), small bridge (sma'l 

bri'dž) 
Brvno, greda, n. beam (bim), joist (džojst) 
Brz, a. swift (sui'ft), quick (kui'k), rapid (ra'pid), 

fast (fast) 
Brzanje, n. hurry (ho'ri) 

Brzati, v. to hurry (tu ho'ri), to hasten (tu he'jsn) 
Brzina, n. speed (spid), velocity (vila'siti), swiftness 

(sui'ftnea), rapidity (rapi'diti), haste (hejst) 
Brzo, hitro, adv. quickly (kui'kli) 
Brzojav, n. telegraph (te'ligraf) 
Brzojaviti, v. to telegraph (tu te'ligraf), to wire (tu 

ua'er) 
Brzojavka, n. telegram te'ligram) 
Brzojavi jač, n. telegraph operator (te'ligraf a'pere'jtor) 
Brzonog, a. fleet-foot (fli't-fu't) 
Brzopis, n. stenography (stena'grafi) 
Brzopisac, n. stenographer (stena'grafor) 
Brzovlak, n. express-train (ekspre's-tre'jn) 
Buba, svilac, n. silk-worm (si'lkuo'rm) 
Bubanj, n. drum (dram) 
Bubanj (usni), n. ear drum (i'r dra'm), tympanum 

(ti'mpanam) 
Bubnjar, n. drummer (dra'mor) 
Bubnjati, v. to drum (tu dra'm) 
Bubreg, n. kidney (ki'dni) 
Bubrežnjak, n. reins (rejnz), loins (lojns) 
Bučan, a. noisy (no'jzi), boisterous (bo'jsteras) 
Bučiti, v. to make noise (tu me'jk no'jz) 
Bud, makar, conj. even (i'ven), even if (i'ven i'f) 
Budala, n. fool (ful), dunce (dans), blockhead 

(bla'khe'd) 
Budalast, n. silly (si'li) 
Budalaština, n. foolishness (fu'lišnes) 
Budilica (ura) n. alarm clock (ala'rm kla'k) 
Buditi, v. to wake (tu ue'jk) 

Buduć, pošto, conj. because (biko'z), since (sine) 
Buduć da, budući, conj. whereas (hua'ra'z) 
Budući, a. next (nekst), ensuing (ensju'ing), future 

(fju'ćur) 
Budućnost, n. future (fju'ćur) 
• Budža, toljaga, n. cudgel (ka'džel), stick (stik) 
Budžak, kut n. corner (kor'nbr), nook (nuk) 
Bugačica, n. blotter (bla'dor) 
Buganac, n. chilblain (či'lblen) 
Bugar, n. Bulgarian (bulge' jrian) 
Bugarska, n. Bulgaria (bulge'jria.) 
Bugarski, a. Bulgarian (bulge'jrian) 
Buha, n. flea (fli) 

Bunara, zatvor, n. lock-up (la'ka'p), jail (džejl), pri- 
son (prizn) 
Bujad, n. brake (brejk) B Bujan — 1« - Cijepiti Bujan, a. copious (ko'pias), luxuriant (lagzu'riant) 

Bujica, n. torrent (ta'rent) 

Bujnost, n. bushiness (bu'šines); luxuriousness 

(lagzu'riasnes) 
Buka, n. noise (nojz), roar (ro'ur), rage (rejđž) 
Buknuti, v. to break out (tu bre'jk a'ut), to flare up 

(tu fla'r a'p) 
Bukovina (šuma), n. beech-woođ (bi'č-uu'đ) 
Bukovina (zemlja), n. Bukowina (buko'vlna) 
Buktiti, v. to blaze (tu ble'jz), to flare (tu fla'r), to 

flaunt (tu fla'nt) 
Bukva (drvo), n. beech (bič) 
Bukvan, n. dunce (dans) 
Bula, n. buli (bul) 
Bulazniti, v. to rave (tu re'jv) 
B.uljiti, v. to gaze (tu ge'jz) 
Bumbača, igla, n. pin (pin) 

Bumbača i'sjegurnosti), n. safety-pin (se'jfti-pi'n) 
Bumbar, n. humble-bee (ha'mbl-bi') 
Buna, n. disturbance (disto'rbens), uproar (a'pro'r) 
Buna (pobuna) n. rebellion (ribe'ljan), insurrection 

(i'nsSre'kšan), revolt (rivo'lt), riot (ra'jat) 
Bunar, studenac, n. well (ue'l), cistern (si'stbrn) 
Buncati, v. to stammer (tu sta'mor) 
Bunda, n. furcoat (fo'rko'ut) 
Bundeva, n. gourd (gord), pumpkin (pa'mpkin) Bunika, n. hen-bane (he'nbe'jn) 

Bunište, n. sweepings (sul'pinga), dust heap (đa'st 

hi'p) 
Bunitelj, n. disturber (disto'rbor) 
Buniti, poremetiti, v. to disturb (tu disto'rb), to stir 

(tu sto'r) 
Buniti, pobuniti, v. to rebel (tu ribe'l), to incite (tu 

insa'jt), to revolt (tu riva'lt) 
Buntovnik, n. rebel (re'bel), rioter (ra'jotor) 
Bura, vihor, n. storm (storm), hurricane (ho'rike*jn> 
Buran, a. stormy (sto'rmi) 
Bure, bačva, n. barrel (ba'rel), cask (kask) 
Burence, n. small barrel (sma'l ba'rel), firkin (fo'rkin> 
Burmut, n. snuff tobacco (sna'f toba'ko) 
Burmutica, n. snuff box (sna'f ba'ks) 
Burza, n. Exchange (eksče'jnđž) 
Burza (za vrijeđnostne papire) n. Stock Exchange- 

(sta'k eksče'jnđž) 
Burza (za proizvode), n. Produce Exchange (pra'dju* 

eksče'jnđž) 
Bus, n. turf (torf), sod (sad) 
Busen, n. sod (sad), turf (torf) 
Busija, zasjeda, n. ambush (a'mbuš), ambuscade 

(a'mbaske'jd) 
But, butina, n. ham (ham) 

Buturnica,' zatvor, n. lockup (la'ka'p), prison (prizn> 
Buzdovan, n. bludgeon (bla'džan) c Caklenje, n. gloss (glas) 

Caklina, n. enamel (ina'mel) 

Cakliti, v. to shine (tu ša'jn), to glisten (tu gli'sn), to 

sparkle (tu spa'rkl) 
Capa, pandža, n. paw (pa), claw (kla.) 
Capati, v. to paw (tu pa') 
Car, n. emperor (e'mporor), czar (zar) 
Carević, n. crown prince (kra'un pri'nc) 
Carevina, n. empire (e'mpa'er) 
Carica, n. empress (e'mpres), czarina (zari'na) 
Carina, n. duty (dju'ti), custom (ka'stam) 

Carinar, n. custom officer (ka'stam a'fisor) 
Carinara, n. custom house (ka'stam ha'us) 
Carski, a. imperial (impi'rial) 

Carski dvor, n. imperial palace (impi'rial pa'las) 

Carstvo, n. empire (e'mpa'er) 

Cedulja, n. ticket (ti'ket), billet (bi'let) 

Cement, n. cement (sime'nt) 

Cent, (novae), n. cent (sent) 

Centa, n. hundred-weight (ha'ndred-ue'jt) 

Ceriti se, kesiti se, v. to grin (tu gri'n), to giggle 

(tu gi'gl) 
Cerost, flaštar, n. plaster (pla'stor) 
Cesta, put, drum, n. road (ro'ud), way (ue'j) 
Cica, sisa, n. teat (tit), breast (brest) 
Ciča, ljuta zima, n. fierce colđ (fi'rs ko'ld), severe cold 

(siv'ir ko'ld) 
Cigan,-ica, n. gipsy (đži'psi) Ciganče, n. young gipsy (ja'ng dži'psi) 

Cigara, n. cigar (siga'r) 

Cigla, opeka, n. brick (brik) 

Ciglana, n. brick yard (bri'k ja'rđ), brick kiln (bri'k 

ki'l) 
Ciglar, n. brick-burner (bri'kbo'rnor) 
Cigli, jedini, a. the only one (di o'nli ua'n) 
Ciglozidar, n. brick - layer (bri'kle'jor) 
Cijediti, procijediti v. to strain (tu stre'jn), to filter 

(tu fi'ltor) 
Cijel, a. whole (hoi), entire (enta'er), complete (kom- 

pli't) 
Cijeliti, v. to heal (tu hi'l) 

Cijena, n. price (prajs), rate (rejt), charge (čardž) 
Cijenik, n. price list (pra'js li'st), catalogue (ka'tala'g> 
Cijeniti, v. to price (tu pra'js), to estimate (tu e'sti- 

mejt), to charge (tu ča'rdž) 

Cijeniti, poštivati, v. to esteem (tu esti'm), to appre- 
ciate (tu apri'šiejt) 
Cijenjen je, n. estimation (e'stime'jšan) 
Cijep, mlatilo, n. flail (flejl) 
Cijepak, n. splinter (spli'ntor), shiver (ši'vbr) 

Cijepati, sjeći, v. to chop (tu ča'p), to split (tu spli't>, 
to cut (tu ka't) 

Cijepiti boginje, v. to vaccinate (tu va'ksinejt) 
Cijepiti stabla, v. to inoculate (tu ina'kjulejt), to 
graft (tu gra'ft) Cijepljenje — 17 — Cvrkutati Cijepljenje boginja, n. vaccination (va'ksine'jšan) 
Cijepljenje stabla, biljke, n. inoculation (ina'kjule'j- 

šan), grafting (gra'fting) 
Cijev, n. pipe (pajp), tube (tjub), funnel (fa'nel) 
Cijev puške, n. barrel (bari) 

Cika, vika, n. scream (skrim), outcry (a'utkra'j) 
Cikla, n. ređ beet (re'd bi't) 
Ciknuti, v. to cry out (tu kra'j a'ut) 
Ciknuti, v. to sour (tu sa'ur), to become sour (tu bi- 

ka'm sa'ur) 
Cilindar od lampe, n. chimney (či'mnl) 
Cilj, n. aim (ejm) ; goal (go'ul) 
Ciljati, v. to aim (tu e'jm) 
Cimer, naslov, n. sign (sajn) 
Cio, a. whole (hol), entire (enta'er) 
Cipela, n. shoe (šu) 
Cipresa, n. cypress (sa'jpres) 

Civilna, javna služba, n. civil service (si'vil so'rvis) 
Civilna ženitba, n. civil marriage (si'vil ma'ridž) 
Civilni, javni, a. civil (si'vil) 
Cjedilo, n. strainer (stre'jnBr), filter (fi'ltSr) 
Cjedionik, n. strainer (stre'jnor); colanđer (ka'lonđSr) 
Cjelina, n. whole (hol); integrity (inte'griti) 
Cjelivati, v. to kiss (tu ki's), to buss (tu ba's) 
Cjelokupan, potpun, a. entire (enta'er), complete 

(kompli't) 
Cjelov, poljubac, n. kiss (kis) 
Cjenkanje, n. bargaining (ba'rgening), cheapening 

(či'pning) 

Cjenkati se, v. to higgle (tu hi'gl), to bargain (tu 

ba'rgen), to cheapen (tu či'pn) 
Cjenoća, n. cheapness (či'pnes) 
Cjepanica, n. log (lag) 
Cjepanje, n. chopping (ča'ping) 
Cjepkati se, v. to split (tu spli't) 
Cmok, glasni poljubac, n. smack (smak), hearty kiss 

(ha'rti ki's) 
Cokla, zastavka, n. brake (brejk) 
Cokotati, v. to tremble (tu tre'mbl), to shiver (tu ši'- 

vor), to quiver (tu kui'vor) 

Coprija, n. witchcraft (ui'čkra'ft) 

Coprnica, vještica, n. witch (ui'č), sorceress (so'rseres) 
Crijep, žlijebac, n. tile (ta'el), roof -tile (ru'f ta'el) 
Crijeva, n. bowels (ba'uels), entrails (entre'jlz), inte - 

stines (inte'stins) 
Crijevobolja, n. colic (ka'lik) 
Crkavati, v to croak (tu kro'uk) 
Crknuti, v. to croak (tu kro'uk) 
Crkva, n. church (čorč) 
Crkvena klupa, n. church pew (čo'rč pju') 
Crkvenjak, n. sexton (se'kstan) 
Crn, a. black (blak) 
Crnac, niger, n. negro (ni' gro), colored man (ka'18rđ 

ma'n) 

Crnagora, n. Montenegro (mo'ntine'Jgro) 
Crni glasi, n. sađ news (sa'd nju'z) Crnica, n. colored woman (ka'lord uu'man), negresa 

(ni'gres) 
Crnilo, tinta, n. ink (ink) 

Crnilo za cipele, n. shoe blacking (šu'bla'king) 
Crnina, n. blackness (bla'knes) 

Crniti, pocrniti, v. to blacken (tu bla'kn) ■>• 

Crnkast, a. blackish (bla'kiš) 
Crnogorac, n. Montenegrin (ma'ntinegrin) 
Crnogorski, a. Montenegrian (ma'ntine'gren) 
Crnokos, a. đark-haired (da'rk-ha'rđ) 
Crnomanjast, a. of dark complexion (av đa'rk kam- 
ple'kšan) 

Crnook, a. black-eyed (bla'ka'jd) , 

Crta, linija, n. line (lajn) ' ; 

Crtač, n. draughtsman (dra'fcman) 

Crtalo, lineal, n. ruler (ru'lor) 

Crtati, v. to rule (tu ru'l), to line (tu la'jn) 

Crtica, n. sketch (skeč) " u j, 

Crv, n. worm (uo'rm), vermin (vo'rmin) 

Crven, a. red (red) 

Crven, (bolest), n. scarlet fever (ska'rlet fi'vor) 

Crvendać, ptica, n. robin (ra'bin), red fig picker (re'd 
fi'g pi'kor) 

Crveniti, v. to redden (tu re'dn) 
Crvenkast, a. reddish (re'diš) 
Crveno more, n. Red Sea (re'd si') 
Crvljiv, a. wormy (uo'rmi) 

Crvotoč n. worm-eatenness (ub'rm-i'tnes), worm-hole 
(ub'rm-ho'l) 

Cubaljka, nihaljka, n. swing (sui'ng) 

Cubati se, v. to swing (tu sui'ng) 

Cukar, n. sugar (šu'gor) 

Cupkati, v. to hop (tu ha'p), to jump (tu dža'mp) 

Cura, djevojka, n. maid (mejđ), girl (gori) 

Cura, služavka, n. maid-servant (me'jđ-so'rvant), 

servant girl (sor'vant go'rl) 
Curica, n. little maid (li'tl me'jđ), little girl (li'tl go'rl) 
Curiti, v. to run (tu ra'n), to flow (tu flo'u), to leak (tu 

H'k), to drip (tu dri'p), to trickle (tu tri'kl) 
Cvasti, v. to blossom (tu bla'sam), to bloom (tu 

blu'm) 
Cvijeće, n. flowers (fla'uors) 
Cvijet, n. flower (fla'uor) 
Cviliti, plakati, v. to cry (tu kra'j), to weep (tu ui'p) 

to whine (tu hua'jn) 
Cvjetača, n. cauliflower (ka'lifla'uSr) 
Cvjetati, v. to blossom (tu bla'sam) ; to bloom (tu 

blu'm) 
Cvjetna neđelja, n. Palm Sunday (pa'm sa'nđi) 
Cvjetnjak, (umjetni) n. hot house (ha't ha'us) 
Cvjetnjak, n. flower-garden (fla'uor-ga'rđn) 
Cvrčak, n. cricket (kri'ket) 
Cvrk, n. twitter (tui'tor), chirp (Corp) 
Cvrkutanje, n. twittering (tui'tSring), chirping (čo'r- 

ping) 
Cvrkutati, v. to twitter (tu tui'tor), to chirp (tu 68'rp) Čabar 18 - Čestit Čabar, n. tub (tab) 

Čabrica, n. pail (pejl), bucket (ba'ket) 

Čačak, sitni kamen, n. gravel (gra'vel) 

Čačkalica, n. tooth-pick (tu't pi'k) 

Čačkati, v. to poke (tu po'k), to pick (tu pi'k) 

Čadj, čadja, n. soot (sut) 

Čadjav, a. sooty (su'ti) 

Čadjaviti, v. to soot (tu su't) 

Čador, šator, n. tent (tent) 

Čagrljati, v. to clapper (tu kla'por), to rattle (tu 

ra'tl) 
Čagrtaljka, n. rattle (rati) 
Čaj, n. tea (ti) 
Čajnik, n. tea-pot (ti'-pa't) 
Čak, čak do, adv. till (til), until (anti'l), up to (a'p 

tu') 
čakija, klin, n. hook (huk) 

Čakljice (za robu), n. hook and eye (hu'k and a'j) 
Čalakati, v. to roar (tu ro'r), to rage (tu re'jdž) 
Čam (drvo), n. fir (for), fir-tree (fo'rtri') 
Čama, n. tediousness (ti'diasnes) 
Čamac, ladja, n. boat (bo'ut), skiff (skif) 
čamac za spašavanje, n. life-boat (la'jf -bo'ut) 
Čamiti, v. to languish (tu la'nguiš) 
čankoliz, n. spunger (spa'nđžor) 
Čaplja, n. heron (he'ran) 

Čar, n. charm (čarm), magic art (ma'džik a'rt) 
čaranje, n. magic (ma'džik), witchcraft (ui'čkra'ft) 
' arapa, n. stocking (sta'king) 
čarapar, n. hosier (hč'žir) 
čaratati, v. to quack (tu kua'k) 
Carati, v. to practice magic (tu pra'ktis ma'džik) 
Čardak, n .watch-tower (ya'cta'uor), block-house 

(bla'k-ha'us) 
Čarkanje, n. skirmishing (sko'rmišing) 
Čarkati, v. to stir (tu sto'r), to poke (tu po'k) 
Čarlatan, n. quack (kua'k), mountebank (ma'untibank) 
čaroban, a. magic (ma'džik) 
Čaroban, đražestan, a. -charming (ča'rming), lovely 

(la'vli) 
Čarobija, n. witchcraft (ui'čkra'ft) 
čarobnica, n. sorceress (so'rseres) 
Čarobnjak, n. magician (madži'šan) 
čas, (minuta), n. minute (mi'nit) 
čas, časak, n. moment (mo'ment), second (se'kond) 
Časiti, v. to tarry (tu ta'ri), to delay (tu dile'j) 
časni, a. honorable (a'norabl) 
časničtvo, n. officers (a'fisors) 
časnik, n. officer (a'fisor) 
Časopis, n. periodical (pi'ria'dikal), magazine (ma'ga- 

zi'n) 

Casovit, a. instantaneous (i'nstante'jnias), momenta- 
ry (ma'menteri) 

čast, n. honor (a'nor) častan, a. honorable (a'norabl) 
častiti, v. ';o honor (tu a'nor) 
častiti, goatiti, v. to treat (tu tri't) 
častohlepan, a. ambitious (ambi'šas) 
Častohleplje, n. ambition (ambi'šan) 
čaša, n. glass (glas), tumbler (ta'mblor) 
Cašćenje, n. treating (tri'ting) 
čavao, n. nail (nejl) 

čavka, n. jack-daw (dža'k-da'), jay (džej) 
Ča v lie, brukvica, n. tack (tak) 
čavrlja, n. chatter (Ca'tor) 
Čavrljanje, n. chatting (ča'ting) 
čavrljati, v. to chat (tu ča't), to chatter (tu ča'tSr) 
čavrljuga, ševa, n. lark (lark) 
Čečati, čučiti, v. to perch (tu po'rč) 
Čedan, a. modest (ma'dest) 
Cedar, n. cedar (si'dbr) 
■Čednost, n. modesty (ma'desti) 
čedo, dijete, n. infant (i'nfant), baby (be'jbi) 
Čedokradac, n. kidnaper (ki'dna'pbT) 

čedomor, n. infanticide (infa'ntisajd) 

čegrtaljka, n. rattler (ra'tlor) 

Čegrtuša (zmija), n. rattle snake (ra'tlsne'jk) 

Čeh, n. Bohemian (bohi'mjan) 

Čekanje, n. awaiting (aue'jting) 

Čekaonica, n. waiting room (ue'jting ru'm) 

Čekati, dočekati, v. to wait (tu ue'jt), to await (tu 
aue'jt) 

čekić, kladivac, n. hammer (ha'mor) 

čekinja, n. bristle (brisl) 

Čelik, ocal, n. steel (stil) 

Čeljad, n. domestic servants (dome'stik so'rvanc), in- 
mates (i'nmejc) 

Čeljade, n. person (porsn) 

Čeljust, n. chin-bone (či'nbo'n), jaw-bone (đža'bo'n), 
cheek bone (či'kbo'n) 

Čeljust, n. jaw (dža) 

Čelo, n. forhead (fa'red) 

Čemer, n. affliction (afli'kšan) ; sadness (sa'dnesj 

Čemeran, a. afflicted (afli'kted) 

Čemin, n. jasmine (đža'smin) 

Čempres, n. cypress (sa'jpres) 

Čemu, zašto, pron. why (hua'j), whatfore (hua'tfo'r), 
for what reason (for hua't ri'zn) 

Čep, n. stopper (sta'por), cork (kork) 

čerupati, v. to pluck (tu pla'k) 

Češanj, češnjak, n. garlic (ga'rlik) 

Česanje, n. scratching (skra'čing) 

Česati, v. to scratch (tu skra'č), to scrape (tu skre'jp) 

Česma, n. fountain (fa'untin) 

Čest, a. frequent (fri'kyent) 

Čest, dio, n. part (part), share (šar) 

Čestica, n. particle (pa'rtikl) 

Čestim ice, adv. partly (pa'rtli) 

Čestit, a. respectable (rispe'ktabl) Čestitanje — 19 - Čovječji Čestitanje, n. congratulation (kongra'ćjule'jšan) 
Čestitati, v. to congratulate (tu kongra'ćjulejt) 
Čestitar, n. congratulation book (kongra'ćule'jšan 

bu'k) 
Čestitka, n. congratulation (kongra'ćjule'jšan) 
Čestitost, n. honesty (a'nesti) 
Često, adv. often (afn), frequently (fri'kuentli) 
Čestokrat, adv. many times (me'ni ta'jmz) 
Česvina, n. holm-oak (ho'm-o'uk) 
Češalj, n. comb (kom) 
Češka, n. Bohemia (bohi'mia) 
Češki, a. Bohemian (bohi'mjan) 
Češljanje, n. combing (ko'ming) 
Češljar,-ica, n. hair-dresser (ha'rdre'sor) 
Češljati, v. to comb (tu ko'm) 
Češljuga, n. thistle (tisi) 
Češljugar, n. gold-finch (go'ld-fi'nč) 
Češnjak, n. garlic (ga'rlik) 
Četa, n. troop (trup) 
četiri, num. four (for) 
Četka, kefa, n. brush (braš) 
četkar, n. brushmaker (bra'šme'jkor) 
Četovati, v. to wage battle (tu ue'jđž ba'tl) 
Četovodja, n. commander (koma'ndor) 
Četrdeset, num. forty (fo'rti) 
Četrdeseti, num. fortieth (fo'rtiet) 
četrnaest, num. fourteen (fo'rti'n) 
Četrnaest dana, n. forthnight (fo'rtna'jt) 
Četrnaesti, num. forteenth (fo'rti'nt) 
Četverokut, n. quadrate (kua'dret), square (skua'r) 
Četverostruk, numTTourfold (fo'rfo'ld) 
Četvorka, n. quadrille (kuadri'l ili kadri'l) 
Četvorni, a. square (skua'r) 
Četvoronog, a. fourfooted (for'fu'ted) 
Četvrt, n. quarter (kua'rtor) 
Četvrtak, n. Thursday (to'rzdi) 
Četvrti, num. fourth (fort) 
Četvrtina, n. quarter (kua'rtor); one fourth (ua'n 

fo'rt) 

Čevrljuga, prepelica, n. quail (kue'jl) 
Čeznuće, n. languishment (la'nguišment) 
Čeznuti, v. to long (tu la'ng), to yearn (tu jo'rn) 
Čežnja, n. longing (la'nging), ardent desire (a'rdent 

diza'er), aspiration (a'spire'jšan) 
Čibuk, kamiž. n, pipe-tube (pa'jptju'b), stem (stem') 
Ciča, stric, n. uncle (ankl) 
Čiča zima, n. severe winter (sivi'r ui'ntor) 
Čičak, n. burdock (bo'rdak) 
Cifut, čivut, n. jew (đžu), hebrew (hi'bru) 
Ćifutka, n. Jewess (džu'es) 
Cifutski, a. Jewish (đžu'iš) 
Ciga (riba), n. sturgeon (sto'rdžan) 
Čiji, od koga, pron. whose (huz) 
Čijati (perje), v. to slit (tu sli't) 
Čijigod, od koga god, pron. whose-ever (huze'vor) 
Čil, a. vigorous (vi'goras), powerful (pa'uerful) 
Čilost, n. strength (strengt) ; vigor (vi'gor) 
Cim prije, adv. as soon as possible (az su'n a'z pa'- 

sibl) 
Čin, n. act (akt), fact (fakt), deed (did) Ćinbenik, n. factor (fa'ktor) 

Činitelj, n. doer (dy'or) ; perpetrator (po'rpetre'jtor) 

Činiti, v. to do (tu du'), to make (tu me'jk), to act (tu 

a'kt), to perform (tu porfo'rm) 
Činiti se, v. to seem (tu si'm); to appear (tu api'r) 
Činjenica', n. fact (fakt) 
Činovnik, n. officer (a'fisor), official (ofi'šal), clerk 

(klork) 
Činovništvo, n. clerkship (klo'rkšip) 
Čipka (vezivo), n. lace (lejs) 
Čipkar, n. lace-maker (le'jsme'jkor) 
Čir, n. ulcer (a'lsor), tumor (tju'mor), abcess (a'pses) 

boli (bo'el) 
Čislo, brojanice, n. rosary (ro'zari) 
čist, a. clean (klin), pure (pjur) 
čist, nevin, nedužan,, a. innocent (i'nosent), pure 

(pjur) 
Čist dohodak, n. net proceeds (ne't pro'si'dz) 
čista Srieda, n. Ash -Wednesday (a'š-ue'nzdi) 
Čistilac, n. cleaner (kli'nor) 
Čistilište, n. pu.gatory (po'rgatori) 
Čistiti, v. to clean (tu kli'n), to purge (tu po'rđž), to 

purify (tu pju'rifaj), to cleanse (tu kli'nz) 
Čisto, sasma, adv. quite (kua'jt), through (tru) 
Čistoća, n. cleanliness (kli'nlines), neatness (ni'tnes) 
Čitalac, n. reader (ri'dor) f 

Čitanje, n. reading (ri'ding) 
Čitanka, n. reader (ri'dor) 

Čitanka (početna), n. first reader (fo'rst ri'dor) 
Čitaonica, n. reading room (ri'ding ru'm) 
Čitatelj, čitateljica, n. reader (ri'dor) 
Čitati, v. to read (tu ri'd) 
Čitav, a. whole (hoi), complete (kompli't) 
Čitljiv, a. legible (Te'džibl) 
Čitljivost, n. legibleness (le'džiblnes) 
čivija, n. screw (skru) 
Čizma, n. boot (but) 
član, n. member (me'mbor) 

Član crkve, n. church member (čo'rč me'mbor) 
Članak (u knjigi ili novini), n. article (a'rtikl) 
Članak, gležanj, n. ankle (ankl) 
Članak, zglob, n. knuckle (nakl) 
Članarina, n. membership fee (me'mboršip fi'), 

premium (pri'mjam) 
članstvo, n. membership (me'mboršip) 
Čoban, pastir, n. herdsman vho'rdzman), shepherd 

(še'pord) 
Čobanica, n. herdsmaiđ (ho'rdzme'jd), shepherdess 

(še'porđes) 
Čoha, n. cloth (klat) 
čokolada, n. chocolate (ča'klet) 
Čokot, vinova loza, n. vine (vajn) 
Čopor svinja, n. herd of swine (ho'rd av sua'jn) 
Čopor, čorda, n. herd (hord) 
Čorba, juha, n. soup (sup) 
Čovječan, a. humane (hjume'jn) 
čovječanski, a. humane (hjume'jn) 
Čovječanstvo, n. humanity (hjuma'niti), mankind 

(ma'nkajnd) 
Čovječji, a. human (hju'man) Čovječnost — 20 — Ćutljivost Čovječnost, n. humaneness (hjume'jnes) 

Čovjek, n. man (man), person (porsn) 

Čovjekoljub, n. philanthropist (fila'ntropist) 

čovjekoljubivost, n. philanthropy (fila'ntropi) 

čovjekoslovlje, n. anthropology (a'ntropa'lodži) 

Črčkanje, n. scribbling (skri'bling) 

Črčkati, v. to scribble (tu skri'bl) 

Čučanje, n. crouching (kra'učing) 

Čučati, v. to pearch (tu pb'rč), to crouch (tu kra'uč), 

to squat (tu skua't) 
Čudak, n. funny person (fa'ni po'rsn) 
Čudan, a. marvellous (ma'rvelas), strange (strejnđž), 

queer (kui'r), singular (si'ngjulor), odd (ad) 
Čuditi se, v. to wonder (tu ua'nđor), to be surprised 

(tu bi sorpra'jzđ) 
Čudnovat, a. strange (strejnđž), odd (ad), whimsical 

(hui'msikal) 
Čudo, n. wonder (ua'nđor), miracle (mi'rakl) 
Čudotvorac, n. worker of miracles (uo'rkor av mi'ra- 

kls) 
Čudotvoran, a. miraculous (mira'kjulas) 
Čudovište, n. wonder (ua'nđor); miracle (mi'rakl) 

prodigy (pra'điđži) 
Čukumbaba, prababa, n. great grandmother (gre'jt 

gra'nđma'đor) 
Čukumdjed, pradjed, n. great grandfather (gre'jt 

gra'ndfa'dor) 
Čun, lađ.la, n. skiff (skif), boat (bo'ut) 
Čunac, n. bowsprit (ba'usprit) Čunj, n. canoe (kanu') 

Čupa, n. tuft (taft), lock (lak) 

Čupati, v. to pull (tu pu'l), to pluck (tu pla'k) 

Čupav, a. uncombed (a'nko'md), shaggy (ša'gi) 

Custvo, n. sense (sens), feeling (fi'ling), sensation 

(se'nze'jšan) 
Čuti, v. to hear (tu hi'r) 
Čutura, n. flagon (fla'gon), small wooden flask (smal 

uu'đn fla'sk) 
CuVar, n. watchman (ua'čman), guardian (ga'rđian) 

custodian (kusto'dian), keeper (ki'por) 
Čuvarica, n. female guard (fi'mejl ga'rd) 
Čuvati, v. to watch (tu ua'č), to guard (tu ga'rd) 
Čuvati se, biti na oprezu, v. to beware of (tu biua'r 

a'v), to guard from (tu ga'rd fro'm), to look out 

(tu lu'k a'ut) 
Čuven, a. wellknown (ye'lno'un), famous (fe'jmas) 
čuvenje, n. hear-say (hi'r-se'j) 
čuvstven, a. sensitive (se'nsitiv) 
čuvstvenost, n. sensitiveness (se'nsitivnes) 
Čuvstvo, n. feeling (fi'ling) 
Cvarak, ocvirak, n. crackling (kra'kling) 
Čvor, uzao, n. knot (nat), knob (nab) 
Čvorak (ptica), n. starling (sta'rling) 
Čvornat, a. knotty (na'ti) 
Cvrčak, n. cricket (kri'ket) 
Čvrčati, v. to chirp (tu čb'rp) 
Čvrst, a. fast (fast), firm (form), solid (sa'li), stout 

(sta'ut) 
Čvrstoća, n. tenacity (tina'siti) ; solidness (sa'liđnes) S C Ćaća, otac, n. father (fa'dor), papa (pa'pa) 

Ćela, ćelavost, n. bald head (ba'ld he'd) 

Ćelav, a. bald (ba'ld) 

Ćelaviti, v. to get bald-headed (tu ge't ba'ld-he'ded) 

Ćelavost, n. baldness (ba'ldnes) 

Ćeiija, sobica, n. cell (sel) 

Ćemer, pas, n. belt (belt), money-belt (ma'ni belt) 

Ćil ; m, sag, n. carpet (ka'rpet), rug (rag) 

Ćirilica, n. old Slavic type (o'ld slavik ta'jp) 

ćiriz, postolaiska smola, n. cobbler wax (ka'blbr 

ua'ks) 
ćorav, jednook, a. one-eyed (ua'na'jd) 
ćorda, n. sabre (se'jbor) 
Ćosast, golobrađac, n. beardless (bi'rdles) 
ćoso, n. lackbeard (la'kbi'rđ) 
Ćošak, ugao, n. corner (ko'rnor) 
Cuba, n. tuft (taft) 
Ćućenje, n. crouching (kra'učing) 
Ćud, narav, n. temper (te'mpor), humor (hju'mor), 

whim (hyi'm), nature (ne'jćur) 
Ćudljiv, a. freakish (fri'kiš), whimsical (hui'msikal) 
ćudljivost, n. capriciousness (kapri'šasnes) 
ćudoredan, a. moral (mo'ral) 

ćudorednost, n. morality (mora'liti), morals (mo'ralz) 
Ćuh (dašak), n. breeze (briz) Ćula, n. club (klab) 

Ćuliti uši, v. to prick up one's ears (tu pri'k a'p ua'ns 

I'rs) 
Cuma. čuperak, n. cluster (kla'stor) 
Ćuprija, most, n. bridge (bridž) 
Ćus.kija, poluga, n. lever (li'vor), pulley (pu'li) 
Ćuša, rilo, n. snout (sna'ut) 
Ćuška, n. slap (slap) 
ćuškati, v. to slap (tu sla'p) 
Čušnuti, v. tQ slap (tu sla'p") 
Čutati, šutjeti, v. to keep quiet (tu ki'p kua'et), to 

hush (tu ha'š) 
ćutilo, n. sense (sens) 
oc-i-i, osjećati, v. to feel (tu fi'l) 
Ćutke, adv. quietly (kua'etli) 
Ćutke, adv. taciturnly (t§,'sitornli) ; silently 

(sa'jlentli) 

Ćutijiv, a. sensitive (se'nsitiv); sensible (se'nsibl) 
Ćutljiv, mučaljiv, a. taciturn (ta'sitorn), silent (sa'j- 

lent) 
Ćutljivost, mučaljivost, n. taciturnity (ta'sito'rniti) ; 

silence (sa'jlens) 

Ćutljivost, osjetljivost, n. sensitiveness (se'nsitivnes), 
touchiness (ta'čines) Da — 21 — Despotizam D D Da, conj. if (if), that (dat), in order (in o'rdor) 

Da, jest, adv. yes (jes) 

Dabar, n. beaver (bi'vor) 

Daća, n. tax (taks), impost (i'mpo'st), tribute (tri'bjut) 

Dadilja, dojilja, n. nurse (nors), wet-nurse (ue't no rs; 

Dah, duh, n. breath (bret), respiration (re'spire'jšan) 

Dahnuti, v. to breathe (tu bri'd) 

Dahtati, disati, v. to breathe (tu bri'd) 

Dakako, dabome, adv. of course (avko'rs), indeed 

(indi'd) 
Dakle daklem, adv. then (den), now (na'y), 

consequently (ka'nsikuentli) 

Daleoina, n. distance (di'stans) 

Dalek, a. far (far), distant (di'stant), remote (rimo't) 

Daleko, adv. far (far) 

Dalekovidan, a. long-sighted (la'ngsa'jted), far-sighted 

(fa'rsa'jted) 
Dalekozor, n. spying-glass (spa'ingla's), telescope (te*- 

liskop) 

Da li, inter, whether (hue'dor), if (if), as if (a'z i'f) 
Dalje, adv. farther (fa'rdor), further (fo'rdor) 
Daljina, n. distance (đi'stans) 

Daljni, a. later (le'jtor) ; next (nekst); subsequent 
(sa'psikuent) ; succeeding (soksi'ding) 

Dalmacija, n. Dalmatia (dalme'jšia) 

Dalmatinac, n. Dalmatian (dalme'jšian) 

Dalmatinski, a. Dalmatian (dalme'jšian) 

Dan, n. day (dej) 

Danak, n. duty (du'ti), tribute (tri'bjut) 

Danas, adv. to-day (tude'j) 

Današnji, a. modern (ma'dorn), of this day (av dis'- 

de'j), to-day's (tude'js) 
Danguba, n. loss of time (la's av ta'jm) 
Dangubiti, v. to lose time (tu iu'z ta'jm), to be idle (tu 

bi a'jdl) 
Danica, zvijezda jutarnja, n. morning star (mo'rning 

sta'r) 
Daniti se, svitati, v. to dawn (tu da'n) 
Danju, adv. by day time (baj de'jta'jm) 
Danomice, adv. daily (de'jli) 
Dapače, prep, even (i'ven) 
Dar, poklon, n. present (pre'zent), donation (done'j- 

šan), gift (gift) 
Dar (uma), n. talent (ta'lent), gift (gift) 
Darežljiv, a. benevolent (bene'volent), charitable (5a'- 

ritabl) 
Darežljivost, n. charity (ča'riti) 

Darivati, v. to present (tu prize'nt) 
Darmar, zbrka, n. confusion (konfju'žan) 
Darmariti, pobrkati, y. to confuse (tu konfju'z) 
Darovatelj, n. donor (đo'nor), donator (done'jtor) 
Darovati, v. to donate (tu do'ne'jt), to present (tu pri- 
ze'nt), to make a present (tu me'jk e pre'zent) 
Darovit, a. talented (ta'lented), gifted (gi'fted) Darovnina, n. present (pre'zent), gift (gift), donation 

(đo'ne'jšan) 
Daska, n. board (bord), plank (plank) 
Daščara, koliba, n. hut (hat), barrack (ba'rak) 
Dati, davati, v. to give (tu gi'v), to offer (tu a'for) 
Datulja, n. date (dejt) 
Datum, n. date (dejt) 
Davač, davalac, n. giver (gi'vor) 

Davanje, n. giving (gi'ving), donating (done'jting) 
Daviti, v. to choke (tu co'uk), to trottle (tu tra'tl), to 

strangle (tu stra'ngl) 
Davni, a. ancient (e'jnčint), past (past) 
Davnina, n. antiquity (anti'kuiti), ancient times 

(e'jnčint ta'jmz) 
Davno, adv. long time ago (la'ng ta'jm ago'), long ago 

(la'ng ago') 
Davorija, n. Heroic song (hiro'ik sa'ng) 
Dažd, kiša, n. rain (rejn) 
Dažditi, v. to rain (tu re'jn) 
Daždovit, a. rainy (re'jni) 

Deb (ptica), n. hoople (hupl), pewet (pi'uet) 
Debeo, a. thick (tik), big (big), corpulent (ko'rpjulent) 
Debljast, a. rather thick (ra'dor ti'k) 
Debljati, v. to thicken (tu ti'kn), to fatten (tu fa'tn) 
Debljina, n. thickness (ti'knes), fatness tta'tnes) 
Deblo, n. trunk (trank) 
Dečko, n. lad (lad) ; boy (boj) 
Dedak, bluna n. block-head (bla'khe'd) 
Delati, raditi, v. to work (tu uo'rk), to labor (tu le'jbor) 
Delavac, radnik, n. workingman (uo'rkingman), labo- 
rer (le'jboror) 
Delija, junak, n. warrior (ua'rjor), hero (hi'ro) 
Denjak, svežanj, n. bundle (ba'ndl) 

Deračina, n. fleecing (fli'sing) ; skinning (ski'ning) 
Derati, v. to skin (tu ski'n), to flay (tu fle'j), to tear 

(tu ta'r), to rip (tu ri'p) 
Derati se, v. to blubber (tu bla'bor) 

Derviš, n. dervish (do'rviš) 

Deset, num. ten (ten) 

Deseterostruk, a. tenfold (te'nfo'ld) 

Deseti, num. tenth (tent) 

Desetica (kod karata), n. ten spot (te'n spa't) 

Desetina, n, tenth part (te'nt pa'rt), tithe (ta'jd), 

tenth (tent) 
Desetnik, n. corporal (ko'rporal) 
Desiti, v. to be (tu bi'), to meet (tu mi't) 
Desiti se, biti polag, v. to be present (tu bi pre'zent) 
Desiti se, dogoditi se, v. to happen (tu hap'n), to 

occur (tu ako'r) 

Desna strana broda, starboard (sta'rbo'rd) 

Desni, a. right (rajt) 

Desni (zubno meso) n. gum (gam) 

Desnica, n. right hand (ra'jt ha'nd) 

Despot, tiranin, n. despot (de'spat), tyrant (ta'jrant) 

Despotizam, samovlada, n. despotism (de'spotizm) D Despotski — 22 - Djelo Despotski, a. despotic (đespa'tik), đespotical (đespa'- 

tikal), arbitrary (a'rbitrari) 
Deva, kamela, n. camel (ka'mel) 
Devedeset, num. ninety (na'jnti) 
Devedeseti, ninetieth (na'jntiet) 
Devet, num. nine (najn) 
Deveterac, n. nonagon (na'nagan) 
Deveterostruk, num. ninefold (na'jnfold) 
Deveti, num. ninth (najnt) 

Devetica (kod karata), n. nine spot (na'jnspa't) 
Deveti na, n. ninth part (na'jnt pa'rt) 
Devetnaest, num. nineteen (na'jnti'n) 
Devetnaesti, num. nineteenth (na'jnti'nt) 
Dežmekast, a. thick and short (ti'k and šo'rt) 
Dičan, a. glorious (glo'rias), laudable (la'đabl) 
Dičenje, n. glorification (glo'rifike'jšan) 
Dičiti se, v. to be proud (tu bi pra'ud), to be haughty 

(tu bi ha'ti) 
Dići, podići, v. to rise (tu ra'jz), to arise (tu ara'jz) 
Dići se, v. to arise (tu ara'jz), to rise (tu ra'jz) 
Dignuti, dići, v. to lift (tu li'ft), to pick up (tu pi'ka'p) 
Dignuti se, v. to rise (tu ra'jz), to get up (tu ge'ta'p) 
Dihanje, n. breathing (bri'đing) 
Dihati, disati, v. to breathe (tu bri'd) 
Dijamant, n. diamond (da'jmond) 
Dijei, dio, n. deal (đll), part (part), share (šar) 
Dijelak, n. share (šar) 

Dijelidba, n. division (divi'žan), partition (parti'šan) 
Dijelitelj, n. divisor (diva'jzor), divider (diva'jđor) 
Dijeliti, v. to'đivide (tu diva'jd), to share (tu ša'r) 
Dijeliti se, v. to part (tu pa'rt); to partition (tu 

parti'šan) 
Dijeljenje, n. division (divi'žan), partition (parti'šan), 

distribution (đi'stribju'šan) 
Dijeta (u hrani) n. diet (đa'et) 
Dijete, n. child (ča'eld) 

Dika, ponos, n. priđe (prajđ), haughtiness (ha'tines), 

glory (glo'ri) 
Dika, ljubovca, n. sweet-heart (sui'tha'rt) 
Dikla, djevojka, n. maid (mejd) 
Dikobraz, n. porcupine (po'rkjupajn) 
Diljem, adv. throughout (try'a'ut); all over (a'l 

o'vor) 
Dim, n. smoke (smok) 
Dimiti, v. to smoke (tu smo'k) 
Dimiti se, v. to smoke (tu smo'k), to be smoking (tu 

bi smo'king) to fume (tu fju'm) 
Dimljiv, a. smoky (smo'ki), obscure (apskju'r) 
Dimnjačar, n. chimney-sweeper (či'mni sui'por) 
Dimnjak, n. chimney (či'mni) 
Dindušmanin, n. archfiend (a'rčfT'nđ) 
Dinja, n. cantaloupe (ka'ntalap) 
Dio, dijel, n. deal (dil), part (part), share (šar) 
Dioba, n. division (divi'žan), partition (parti'šan) 
Dionica, akcija, n. share (šar) 
Dioničar, n. share-holder (ša'rho'ldor) 
Dioničarsko društvo, n. joint-stock company (džo'jnt- 

sta'k ka'mpani) 
Dionik, n. participant (participant) 
Diple, mješine, n. bag pipe (ba'gpa'jp) Dirati, v. to touch (tu ta'č), to feel (tu fil) 
Dirkati v. to tease (tu ti'z), to irritate (tu i'ritejt) 
Dirljiv, a. touching (ta'čing), pathetic (pate'tic), 

moving (mu'ving) 
Dirljivo, adv. pathetically (pate'tikali) 
Disanje, n. breathing (bri'đing) 
Disati, v. to breathe (tu bri'd) 
Div, gorostas, n. giant (dža'ant) 
Diva, đivotica, n. belle (bel), beauty (bju'ti) 
Divan, a. beautiful (bju'tiful), wonderful (ya'ndorful) 

admirable (a'đmirabl) 
Divan, razgovor, n. conversation (ka'nvorae'jšan) 
viti se, v. to wonder (tu ua'ndor), to admire (tu ad- 
ma'er) 
Divljaci, n. savages (sa'vađžes) ; barbarians (bar- 
be' jrians) 
Divljač, n. game (gejm), venison (ve'nizn) 
Divljak, n. savage (sa'vadž) 
Divljaka, divlja jabuka, n. wild apple (ua'eld a'pl), 

crab (krab) 
Divljaštvo, n. wildness (ua'jlđnes), savageness (sa'va- 

đžnes) 
Divlji, a. wild (ua'eld) 
Divlji predjel, n. wilderness (ui'lđornes) 
Divokoza, n. chamois (ša'mi) 
Divota, n. wonder (ua'ndor); beauty (bju'ti), splendor 

(sple'ndor) 
Divotan, a. superb (sjupo'rb) 
Divski, a. gigantic (đža'jga'ntik) 
Dizaljka, n. lifter (li'ftor); elevator (e'live'jtor) 
N Dizati, v. to lift (tu li'ft); to raise (tu re'jz) ; to 
elevate (tu e'levejt) 
Dizati se, v. to rise (tu ra'jz); to arise (tu ara'jz) 
Dizdar, gradski vratar, n. gate-watcher (ge'jt ua'čor) 
Djak, n. student (stju'dent), pupil (pju'pil) 
Djakon, n. deacon (dikn) 
Djakonija, n. deaconry (di'knri), deaconship (di'kn- 

šip) 
Djakonisanje, n. banquetting (ba'nkueting), merry life 

(me'rila'jf) 
Djakonisati, častiti, v. to entertain (tu e'ntorte'jn), to 

treat (tu tri't) 
Djavo, vrag, n. devil (devi), satan (se'Jtan) 
Djavolče, n. hobgoblin (ha'bga'blin) 
Djavolski, a. devilish (de'vliš) 
Djeca, n. children (či'lđren) 
Dječak, n. boy (boj), lad (lad) 
Dječja soba, n. nursery (no'rsori) 
Dječurlija, n. kiđs (kiđz) 
Djed, babo, n. grandfather (gra'ndfa'đor) 
Djedovina, n. fatherland (fa'dorla'nđ) ; country 

(ka'ntri) ; homestead (ho'mste'd) 
Djelaonica, n. work-shop (uo'rkša'p) 
Djelatnost, n. activity (akti'viti) 

Djelidba, n. division (divi'žan); partition (pa'rti'šan) 
Djeliv, a. divisible (divi'zibl) 
Djelkati, v. to carve (tu ka'rv) 
Djelo, posao, n. work (uo'rk) Djelo 28 — Dodijavanje Djelo, čin, n. deed (did), act (akt) 

Djelokrug, n. scope (skop); .iurisdiction (džu'ris- 

di'kšan) 
Djelomice, djelomično, adv. partially (pa'ršali), 

partly (pa'rtli) 
Djelovanje, n. effectiveness (efe'ktivnes), activeness 

(a'ktivnes), efficiency (efi'šensi) 
Djelovati, v. to work (tu uo'rk), to act (tu a'kt), to o- 

perate (tu a'perejt) 
Djetsc ; ca), n. wood-pecker (uy'dpe'kor) 
Djeteli . clover (klo'vor) 

Djeie see, n. child (ča'eld), baby 'be'jbi), 

inf;! afant) 

Djetić, n. rade assistant (tre'jđ asi'stant) 
Djetinjast, a. childish (ča'jlđiš) 

Djetinski, a. childlike (ča'jldlajk), childish (ča'jlđiš) 
Djetinstvo, n. childhood (ča'jldhud) 
Djeva, djevojka, n. maid (mejd), maiden (mejdn), girl 

(gori) 

Djever, n. groomsman (gru'mzman) 
Djeveruša, n. bride-maid (bra'jdme'jd) 
Djevica, n. virgin (vo'rdžin), maiden mejdn) 
Djevica Marija, n. Virgin Mary (yo'rdzin ma'ri) 
Djevičanstvo, n. virginity (vordži'niti) ; innocence 

(i'nosens) 
Djevojački, a. maidenly (me'jđnli) 

Djevojaštvo, n. girlhood (go'rlhud) 

Djevojče, n lass (las) ; lassie (la'si) 

Djevojčica, n. girl (gori), lass (las) 

Djevojka, n. girl (gori), maiden (mejdn) 

Djipati, v. to leap (tu li'p), to hop (tu ha'p), to cavort 

(tu kavo'rt) 
Djubre, govno, n. manure (manju'r), dung (dang) 
Djubriti, v. to manure (tu manju'r) 
Djumbir, n. ginger (đži'ndžor) 
Djurdjica, n. lily of the valley (li'li av di va'li) 
Dlaka, n. hair (har) 
Dlakav, a. hairy (ha'ri) 

Dlakavost, n. hairiness (ha'rines) 

Dian (ruke), n. palm (pam) 

Dlijeto, n. chisel (čizl) 

Dne, dana, date (dejt), of the date (a'v di de'jt) 

Dnevnica, n. day-wages (đe'jue'jdžes), perdiem (por- 

da'em) 
Dnevničar, n. day-laborer (de'jle'jboror) 
Dnevnik, (zapisci) n. diary (da'eri) 
Dnevnik, n. day book (de'jby'k), journal (đžo'rnal) 
Dnevnik (novina), n. daily (de'jli), daily newspaper 

(de'jli nju'spe'jpor) 
Dnevno, svaki dan, adv. daily (de'jli) 
Dno, n. bottom (ba'tam) 

Do, dok, conj. to (tu), till (til), until (anti'l) 
Doba, n. time (tajm), period (pi'riađ), age (ejđž) 
Doba godine, n. season (slzn) 

Dobacivati, dobaciti, v. to throw to (tu tro'u tu') 
Doban, a. mature (maću'r) 
Dobar, a. good (guđ) 
Dobava, n. supply (sopla'j) 
Dobaviti v. to procure (tu prokju'r), to acquire (tu 

akua'er), to purvey (tu porve'j) Dobavljač, n. supplier (sopla'er), purveyer (porve'jor) 

Dobit, dobitak n. gain (gejn), profit (pra'fit) 

Dobiti, v. to get (tu ge't), to win (tu ui'n), to gain (tu 

ge'jn), to obtain (tu opte'jn) 
Dobitnik, n. winner (ui'nor), gainer (ge'jnor) 
Dob jeci, đobježati, v. to flee to (tu fli' tu'), to run to 

(tu ra'n tu') 
Dob jeg lica, n, refugee (re'fjuđži') 
Dobrac, n. measles (mizlz) 
Dobre volje, a. cheerful (či'rful) 
Dobričina, n. kind fellow (ka'jnd fa'lo), good fellow 

(gu'd fa'lo) 
Dobro, adv. well (ue'l), all - right (a'lra'jt) 
Dobro, posjed, n. estate (este'jt), property (pra'pSrti) 
Dobročinitelj, n. benefactor (be'nifa'ktor) 
Dobročiniti, v. to do well (tu du' ue'l), to do right (tu 

du' ra'jt) 
Dobročinstvo, n. kindness (ka'jndnes), benevolence 

bine'voleris) 
Dobroćud, n. kind disposition (ka'jnd đi'spozi'šan) 
Dobroćudan, a. good natured (gu'dne'jcurd; 
Dobrodošao, a. welcome (ue'lkam) 
Dobrodošlica, n. welcome (ue'lkam) 
Dobrostiv, a. kind (kajnd) 
Dobrostivost, n. kindness (ka'jndnes) 
Dobrota, n. kindness (ka'jndnes)), goodness (gu'dnes) 
Dobrotvor, n. benefactor (be'nifa'ktor) 
Dobrotvoran, a, charitable (ča'ritabl) 
Dobrotvoriti, v. to confer a benefit (tu konfo'r e be'- 

nefit) 
Dobrotvorno đružtvo, n. benevolent society (bine'vo- 

lent sosa'eti) 
Dobrovoljac, n. volunteer (va'lanti'r) 
Dobrovoljan, a. willing (ui'ling) 
Dobrovoljnost, n. willingness (ui'lingnes)) 
Dobroželiti, v. to wish well (tu ui'š ue'l) 

Dockan, a. late (lejt) 

Docniti, zakasniti, v. to come late (tu ka'm le'jt), o be 

late (tu bi le'jt), to dally (tu da'li), to linger (tu 

li'ngor), to delay (tu dile'j) 
Docno, adv. late (lejt); lately (le'jtli) 
Docvasti, v. to blossom up (tu bla'sam a'p) 
Doček, n. reception (rise'pšan) 
Dočekati, v. to await (tu aue'jt), to get (tu ge't) 
Dočekivati, v. to expect (tu ekspe'kt), to await (tu 

aue'jt) 
Dočepati, uhvatiti, v. to seize (tu si'z), to capture (tu 

ka'pćur), to grasp (tu gra'sp) 
Dočepati se, v. to get to (tu ge't tu') 
Dočetak, n. end (end) ; finish (fi'niš) 
Dočim, adv. while (hua'el), whereas (hue'ra'z) 
Dočuti, v. to learn (tu 16'rn)), to hear (tu hi'r) 
Doći, v. to come (tu ka'm), to arrive (tu ara'jv) 
Dodatak, n. addition (ađi'šan), supplement (sa'pliment) 

appendix (ape'ndiks) 
Dodavati, v. to add to (tu a'd tu') 
Dodijati, v. to tire (tu ta'er), to irk (tu 6'rk) 
Dodijavanje, n. tediousness (ti'diasnes) \ D Dodir - 24 - Dopisivanje Dodir, n. touch (tač), contact (ka'nta'kt) 

Dodirljiv, a. touchy (ta'či) 
Dodirljivost, n. touchiness (ta'čines) 

Dodirnuti, v. to touch (tu ta'5), to feel (tu fi'l) 
Doduše, ađv. of course (a'vkb'rs) 

Dogadjaj, n. event (ive'nt), occurrence (akb'rens) 
Dogadjati se, v. to happen (tu ha'pn) to occur (tu 

akb'r) 
Dogaziti, v. to wade to (tu ue'jd tu') 
Doglasiti, dojaviti, v. to inform (tu info'rm) 
Doglašivanje, n. information (i'nforme'jšan) 
Doglavnik, n. adjutant (a'džutant) 
Dogled, n. prospect (pra'spekt), outlook (a'utluk), 

view (vju) 
Dognati, dotjerati, v. to drive to (tu dra'jv tu*) 
Dogoditi se, v. to happen (tu ha'pn) 
Dogoniti, v. to drive to (tu dra'jv tu') 
Dogorjeti, v. to burn up (tu bb'rn a'p) 
Dogotavljač, n. finisher (fi'nišbr), accomplisher 

(aka'mplišbr) 
Dogotavljati, dogotoviti, v. to end (tu e'nd), to finish 

(tu fi'niš), to complete (tu kompli't) 
Dogotovljen, a. finished (fi'ništ), ended (e'nded), 

accomplished (aka'mplišt) 
Dogovarati se, v. to confer (tu kanfo'r), to bespeak 

(tu bispi'k) 
Dogovor, n. conference (ka'nforens) 

Dogovoriti se, v. to agree (tu agri') 

Dograditi, v. to build up (tu bi'ld a'p) 

Dohadjati, dolaziti v. to visit (tu vi'zit), to call (tu 

ka'l) 
Dohitati, v. to come (tu ka'm) 
Dohodak, n. income (i'nkam), proceeds (pro'si'dz) 
Dohrliti, v. to come to (tu ka'm tu') 
Dohvatiti, v. to reach (tu ri'č), to seize (tu si'z) 
Doista, zaista, adv. really (ri'ali), indeed (indi'd) 
Dojakošni, a. recent (ri'sent), late (lejt) 
Dojašiti, v. to ride to (tu ra'jd tu') 
Dojaviti, v. to inform (tu info'rm) 
Dojenče, n. suckling baby (sa'kling be'jbi) 
Dojilja, bajla, n. wetnurse (ye'tnb'rs) 

Dojiti, v. to nurse (tu nb'rs), to suckle (tu sa'kl) 
Dojiti, muzti, v. to milk (tu mi'lk) 
Dojka, sisa, n. teat (tit), breast (brest) 
Dok, conj. till (til), until (anti'l) 
Dokaz, n. proof (pruf), evidence (e'videns) 
Dokazati, v. to prove (tu pru'v), to demonstrate (tu 
dema'nstrejt) 

Dokaziv, a. declarable (dikla'rabl), provable (pru'- 

vabl), demonstrable (dema'nstrabl) 
Dokazivati, razjasniti, v. to explain (tu eksple'jn) 
Dokgod, doklegod, conj. till (til), as long as (az la'nga'z) 
Doklatiti se, v. to tramp to (tu tra'mp tu*) 
Dokle, doklem, conj. till (til), until (anti'l), how long 

(ha'u la'ng) 

Dokolan, a. at leisure (at H'žur) 

Dokolica, n. leisure (li'žur), ease (Iz) 

Dokončati, v. to end (tu e'nd), to finish (tu fi'nlS), to 

conclude (tu konklju'd) 
Dokrajčiti, v. to bring to an end (tu bri'ng tu en e'nd) Dokučiti, v. to reach (tu ri'č), to perceive (tu pbrsl'v) 

Dolagivati se, v. to flatter (tu fla'tbr) 

Dolaz, dolazak, n. arrival (ara'jval), coming (ka'ming) 

Dolaziti, prispjeti, v. to come (tu ka'm), to arrive (tu 

ara'jv) 
Dolaznik, n. comer (ka'mbr) 
Dole, dolje, adv. down (da'un) 
Dole niže, adv. down below (đa'un bilo') 
Doletiti, v. to fly to (tu fla'j tu') 
Doli, izim, osim, prep, except (ekse'pt) 
Dolikovati, pristajati, v. to fit (tu fi't) 
Dolina, n. valley (va'li), dale (dejl) 
Doliti, doljevati, v. to fill up (tu fi'l a'p), to pour In 

(tu p5*r i'n) 
Doljni, a. lower (lo'ubr) 

Dom, n. home (hbm), homestead (ho'mste'd) 
Doma, adv. at home (at ho'm) 
Domaći, a. domestic (dome'stik), home-made 

(ho'me'jd) 
Domaći, ukućanin, n. inmate (i'nme'jt) 
Domaćica, n. housewife (ha'usuaj'f), hostess (ho'stes) 
Domaćin, n. host (host) 
Domahivati, v. to wave hand (tu ue'jv ha'nd), to 

beckon (tu be'kn) 
Domamiti, v. to allure (tu alju'r) 
Domam ljenje, n. allurement (alju'rment), enticement 

(enta'jsment) 

Domašaj, n. reach (riS) 

Domašiti, v. to reach (tu ri'č), to pass (tu pa's) 

Dometati, v. to add (tu a'd) 

Domiriti, dovršiti, v. to complete (tu kompli't) 

Domisliti se, v. to recollect (tu re'kole'kt), to devise 

(tu diva'jz) 
Domišljat, a. ingenuous (indže'njuas) ; witty (ui'ti) 
Domišljatost, n. ingenuity (i'ndženju'itl), wit (uit) 
Domobranstvo, pričuva n. militia (mili'ša) 
Domorodac, n. country-man (ka'ntriman), native 

(ne'jtiv) 
Domovina, n. country (ka'ntri), native land (ne'jtiv 

la'nd), fatherland (fa'dbrla'nd) 
Domovnica, n. certificate of origin (sbrti'fiket av 

a'riđžin) 
Donašati, v. to bring (tu bri'ng), to carry (tu k&'ri), 

to convey (tu konve'j) 
Donde, do onde, adv. until there (anti'l de'r) 
Donekle, adv. to a certain extent (tu e sb'rtn ekste'nt) 
Donesti, donijeti, v. to bring (tu bri'ng), to fetch (tu 

fe'č), to convey (tu konve'j) 
Donesen, a. brought (brat) 
Donosilac, n. bearer (ba'rbr) 

Donositi, v. to carry (tu ka'ri), to bring (tu bri'ng) 
Dopadanje, n. pleasure (ple'žur), enjoyment (endžo'j- 

ment) 
Dopadati, militi se, v. to please (tu pliz'), to like (tu 

la'jk) 
Dopirati, v. to arrive at (tu ara'jv at), to reach (tu 

ri'č) 
Dopis, pismo, n. letter (le'tbr) 
Dopis, n. communication (kamju'nike'jšan) 
Dopisivanje, n. correspondence (ko'respa'ndens) Dopisivati — 25 — Dovoz Dopisivati, v. to correspond (tu ko'respa'nđ) 
Dopisnica, n. post-card (po'stka'rd), postal card 

(po'stal ka'rd) 
Dopisnik, n. correspondent (ko'respa'ndent) 

Dopitati, n. to award (tu auo'rd) 
Doplatiti, v. to pay on (tu pe'j a'n) 

Doplesti, v. to knit up (tu ni't a'p) 

Doplivati, v. to swim to (tu sui'ra tu') 

Doploviti, v. to arrive in port (tu ara'jv in por't) 

Dopratiti, v. to accompany to (tu aka'mpani tu') 

Dopremiti, v. to bring (tu bri'ng) 

Doprijeti, v. to reach (tu ri'č) 

Doprinjeti, v. to contribute (tu kontri'bjut) 

Dopuniti, v. to fill up (tu fi'l a'p) 

Dopunjak, n. addition (adi'šan); supplement 

(sa'pliment) 
Dopust, n. permit (po'rmit ili pormi't), vacation (ve- 

ke'jšan) 
Dopustiti, dopuštati, v. to permit (tu pormi't), to 

allow (tu ala'u) 
Dopuštenje, n. permission (pormi'šan) 
Dorasti, v. to grow up (tu gro'y a'p) 
Dorat, n. bay-horse (be'j-ho'rs) 
Doručak, zajutrak, n. lunch (lanč) 
Do sada, adv. till now (til na'u), until now (anti'l 

na'u), heretofore (hi'rtufo'r) 
Dosada, n. weariness (ui'rines), tediousness (ti'dias- 

nes) 
Dosadan, a. tedious (ti'dias), tiresome (ta'ersam) 

Dosadašnji, a. previous (pri'vias) 

Dosadjivati, v. to weary (tu ui'ri), to molest (tu mo- 
le'st), to annoy (tu ano'j) 

Doseći, dosegnuti, v. to reach (tu ri'č) ; to pass (tu 
pa's) 

Doseliti se, v. to immigrate (tu i'migrejt), to settle (tu 
se'tl) 

Doseijenički otok (u Americi), n. Ellis Island (e'lis 
a'jland) 

Doseljenik, n. immigrant (i'migrant) 

Doseljivanje, n. immigration (i'migre'jšan) 

Dosjetiti se, v. to remember (tu rime'mbor), to recol- 
lect (tu re'kole'kt), to recall (tu rika'l) 

Dosjetka, n. wit (ui't), joke (đžo'uk) 

Dosjetljiv, a. witty (ui'ti) 

Dosjeti j i vac, n. a witty person (e ui'ti po'rsn) 

Doskakati, v. to hop to (tu ha'p tu') 

Doskočica, n. wit (ui't) trick (trik) 

Doskočiti, v. to prevent (tu prive'nt) 

Doskora, adv. soon (sun) 

Dosljedan, a. consistent (konsi'stent) 

Dosljednost, n. consistency (konsi'stensi) 

Doslovan, a. literal (li'toral) 

Doslužiti, v. to serve up (tu so'rv a'p) 

Dosmrtan, a. lifelong (la'jfla'ng) 

Dospijeti, na vrijeme doći, v. to come in time (tu ka'm 
in ta'jm) 

Dospijevati, v. to grow ripe (tu gro'u ra'jp) 
Dospijevati, (o mjenici) v. to expire (tu ekspa'er) 
Dospio, (uzorio) a. ripe (ra'jp) Dospjela, (mjenica) a. due (dju), payable (pe'jabl) 

Dosta, dostatno, adv. enough (ina'f), plenty (ple'nti) 

Dostajati, v. to be sufficient (tu bi sufi'šent) 

Dostatan, a. sufficient (sufi'šent) 

Dostatnost, n. sufficiency (sufi'šensi) 

Dostava, n. delivery (deli'vori) 

Dostaviti, v. to deliver (tu deli'vor) 

Dostaviti, (sudbeni poziv) v. to serve a summons (tu 

so'rv e sa'mons) 
Dostavljač, n. deliverer (deli'voror) , 

Dostavljač brzojava, n. messenger boy (me'sendžor 

bo'j) 
Dostavljač listova, n. letter carrier (le'tor ka'rior) 

Dostići, dostignuti, v. to overtake (tu o'vorte'jk) 
Dostojan, a. worthy (uor'di), deserving (dizor'ving) 
Dostojanstven, a. dignified (di'gnifajd), honorable 
(a'norabl) 

Dostojanstvenik, n. dignitary (di'gniteri) 
Dostojanstvo, n. dignity (di'gniti) 

Dostojati se, v. to deign (tu de'jn) 

Dosuditi, v. to sentence (tu se'ntens); to give (tu 

gi'v), to adjudge (tu ađdža'đž) 
Došljak, n. comer (ka'mor), new comer (nju'ka'mBr) 
Došuljati se, v. to come stealthily (tu ka'm ste'ltili) 
Dotaći, dotaknuti, v. to touch (tu ta'č),to f eel (tu fi'l) 
Dotepenac, n. bum (bam) 
Doticaj, n. contact (ka'nta'kt), touch (tač) 
Dotičan, a. respective (rispe'ktiv), he (hi) 
Dotičnik, n. the one (di ua'n) 
Dotično, adv. rather (ra'dor), or (or) 
Dotjecati, v. to be sufficient (tu bi sufi'šent) 
Dotjerati, v. to drive to (tu dra'jv tu') ; to reach (tu 

ri'č) 
Dotjerivati, v. to lead to (tu li'd tu') 

Dotle, (do toga mjesta) a. thus far (da's fa'r) 

Dotrčati, v. to run to (tu ra'n tu') 

Dotući, v. to kill (tu ki'l) 

Doturati, v. to roll (tu ro*l) 

Doturati se, v. to come (tu ka'm) ; to arrive (tu 

ara'jv) 
Doušnik, n. eavesdropper (i'vzdra'por) ; informer 

(info'rmor) 
Dovabiti, v. to allure (tu alju'r), to entice (tu enta'js) 
Dovaljati, v. to roll (tu ro'l) 
Dovažati, v. to import (tu impo'rt) 
Dovesti, v. to lead to (tu H'd tu'), to bring (tu bri'ng) 
Dovikati, dovikivati, v. to call (tu k§,'l) 
Doviknuti, v. to exclaim (tu ekskle'jm) ; to tell 

(tu te'l) 
Dovinuti se, v. to contrive (tu kontra'jv), to devise 

(tu diva'jz), to plan (tu pla'n), to accomplish (tu 

aka'mpliš), to reach (tu ri'č) 
Dovlačiti, v. to drag to (tu dra'g tu') 
Dovle, do ovde, adv. till here (ti'l hi'r), until now 

(anti'l na'u) 
Dovoljan, a. sufficient (suffi'šent) 
Dovoljno, adv. enough (ina'f), plenty (ple'nti) 
Dovoljnost, n. sufficiency (sufi'šensi) 
Dovoz, n. import (i'mport) Đ Dovratak 26 - Društvo Dovratak, n. post (post), stake (stejk) 

Dovrebati, v. to obtain by lying in wait (tu opte'jn 

baj la'ing in ue'jt) 
Dovršiti, v. to complete (tu kompll't), to terminate 

(tu to'rminejt), to end (tu e'nd) 
Dovući, v. to tow to (tu to'u tu') 
Dovući se, v. to come near (tu ka'm ni'r), to approach 

i (tu apro'uč) 
Dozivati, v. to call (tu ka'l) 
Dozlogrditi, v. to tire (tu ta'er) 
Doznačitelj, n. consignor (ka'nsino'r) 
Doznačiti, v. to assign (tu asa'jn), to set (tu se't) 
Doznačnica, n. order (o'rdbr) 
Doznačnica (poštanska),, n. postal money-order 

(po'stal ma'ni-o'rdor) 
Doznačnica novčana, n. money-order (ma'ni-o'rdor) 
Doznaka, n. consignment (konsa'jnment) 
Doznati, v. to learn (tu lo'rn) 
Dozrelost, n. maturity (maću'riti) ; ripeness 

(ra'jpnes) 
Dozreti, v. to ripen (tu ra' jpn) ; to mature (tu 

macu'r) 
Dozrio, a. mature (macu'r) ; ripe (rajp) 
Dozvati, v. to call in (tu ka'l i'n) 

Dozvola, n. permission (pormi'šan), license (la'jsens) 
Dozvoliti, v. to permit (tu pormi't), to allow (tu ala'u) 
Dožeti, v. to reap up (tu ri'p a'p) 
Doživjeti, v. to live to see (tu l'iv tu si') 
Drač, n. weed (ui'd) 
Drača, n. thorn-bush (to'rn-bu'š) 
Drag, a. dear (dir), beloved (bela'ved) 

Draga, ljubovnica, n. sweet-heart (sui't-ha'rt) 
Drage volje, adv. willingly (ui'lingli), with pleasure 

(yi't ple'žur) 
Dragi kamen, (dragulj), n. jewel (džu'el) 
Dragi, ljubovnik, n. sweet-heart (sui't-ha'rt), lover 

(la'vor) 
Dragocjen, a. precious (pre'šas) 
Dragoljub, n. cress (kres) 

Dragost, n. sweetness (sui'tnes), delight (dila'jt) 
Dragostan, a. pleasant (ple'zant) 
Dragovoljno, adv. voluntarily (va'lante'rili) 
Dragulj, n. precious stone (pre'šas sto'n), diamond 

(da'jmond) 
Draguljar, n. jeweler (džu'elor) 
Drapati, v. to tear (tu ta'r), to rip (tu ri'p), to rend 

(tu re'nd) 
Drapati se, česati se, v. to scratch (tu skra'č) 
Dražba, n. auction (a'kšan) 
Dražbar, n. auctioneer (a'kšani'r) 
Dražest, n. gracefulness (gre'jsfulnes), loveliness 

(la'vlines) 
Dražestan, a. graceful (gre'jsful), lovely (la'vli) 
Dražica, n. cove (ko'uv) 
Dražilo, n. stimulant (sti'mjulant) 
Dražiti, v. to stimulate (tu sti'mjulejt) 
Dražiti, srditi, v. to tease (tu ti'z), to irritate (tu 

i'ritejt) 
Dražljiv, a. irritable (i'ritabl) 
Drečati, v. to cry (tu kra'j), to blubber (tu bla'bor) Drek, n. shit (šit) ; dung (dang) 

Dremljiv, a. sleepy (sli'pi), dozy (đo'zi), drowsy 

(đra'uzi) 
Drenjina, đrenjula, n. cornel (ko'rnel) 
Drenovača, n. cornel wood (ko'rnel uu'đ) 
Drevan, a. ancient (e'jnčint), antique (antl'k) 
Drevnost, n. olden times (o'ldn ta'jms) 
Drhtalica, n. jelly (dže'li) 
Drhtati, v. to tremble (tu tre'mbl), to shiver (tu 

ši'vor) 

Drhtavica, n. shiver (ši'vor) 

Dričkanje, n. purge (po'rđž) 

Dričkatj, v. to purge (tu po'rdž) 

Drijem, n. doze (đo'uz) 

Drijemati, v. to slumber (tu sla'mbor), to nap (tu 

na'p), to doze (tu do'z) 
Drijen, n. cornel-tree (ko'rnel-tri') 
Drljača, n. harrow (ha'ro) 
Drljati, v. to harrow (tu ha'ro) 
Drljav, a. blear-eyed (bli'ra'jd) 

Drljiti, v. to bare (tu bar), to strip off (tu stri'p a'f) 
Drmati, v. to shake (tu še'jk), to toss (tu ta's) 

Drob, n. entrails (entre'jlz) intestines (inte'stins) 

Droban, a. thin (tin), little (liti) 

Drobiti, v. to crumble (tu kra'mbl) 

Drobiž, n. cash (kaš) ; change (čejnđž) 

Drobljenje, n. crumbling (kra'mbling) 

Drolja, n. đrab (đrab) 

Drombulja, brndica, n. mouth-harp (ma'utha'rp) 

Dronjak, krpa, n. rag (rag), flap (flap) 

Dronjav, a. ragged (ra'ged), tattered (ta'tord) 

Drop, dropa, n. after-wine (a'fterua'jn), wine husks 

(ua'jnha'sks), grape-skins (grep'-skinz) 
Droplja, n. trap (trap) 

Dropovica, (rakija), n. grape-brandy (gre'jp-bra'ndi), 

threster (tre'stor) 
Droptina, n. crumb (kram) 
Drotar, n. wire-worker (ua'er-uo'rkor) 
Drozd, n. trush (tras) 

Drpati, derati, v. to skin (tu ski'n), to tear (tu ta'r> 
Drskost, n. insolence (i'nsolens) ; arrogance 

(a'rogans) 
Drškati, v. to bait (tu be'jt) 
Drug, - arica, n. chum (ča'm), companion (kompaV 

njan) 
Drug u poslu, n. partner (pa'rtnor) 
Drugačije, drukčije, adv. otherwise (aMorua'jz) 
Drugdje, adv. elsewhere (e'lshua'r) 
Drugi put, num. other time (a'dor ta'jm), next time 

(ne'kst ta'jm) 
Drugi, num. second (se'kond) 
Drugi, pron. other (a'dor), another (ana'dor) 
Drugovanje, n. associating (aso'sie'jting), company- 

(ka'mpani) 
Drugovati, v. to associate (tu aso'šiejt) 
Drum, cesta, n. road (ro'ud), highway (ha'jue'j), 
Društven, a. social (so'šal) 
Društvenost, n. sociability (ao'šžbi'liti) 
Društvo, n. society (sosa'iti),;. %ssficiatipn. 

(aso'šie'jšan) Društvo — 27 — DuSmanin D> Društvo (trgovačko), n. partnership (par'tnoršip), 
company (ka'mpani), corporation (ko'rpore'jšan) 

Društvo potporno, n. benevolent association (bene'vo- 
lent aso'šie'jšan) 

Druževan, a. sociable (so'šabl) 

Družica, n. consort (ka'nsort) ; companion 

(kompa'njan) 
Družina, n. inmates (i'nmejc) ; servants (so'rvanc) 
Družiti se, (spolno) v. to have intercourse (tu ha'v 

i'nt6rkors) 
Družiti se, v. to associate (tu aso'šiejt) 
Drvar, n. wood cutter (uy'dka'tor) 
Drvarstvo, n. lumber-business (la'mbor-bi'znis) 
Drveće, n. trees (trlz) 
Drven, a wooden (uu'dn) 
Drveni ugljen, n. char-coal (ča'rko'l) 
Drvenina, n. wooden-ware (uu'đn-ua'r) 
Drvljanik, n. wood-pile (uu'dpa'el) 

Drvo (rezano), n. wood (uu'd) 

Drvo, stablo, n. tree (tri') 

Drvo (za gradnju), n. timber (ti'mbor), lumber (la'm- 

bOr) 
Drvo, (za gorivo) n. firewood (fa'eruu'd) 
Drvodjelac, n. wood-worker (uu'đub'rkor) 

Drvored, n. alley (a'li) 

Drvorez, n. wood-engraving (yy'dengre'jving) 

Drvorezac, n. wood-engraver (uu'dengre'jvor) 
Drzak, a. arrogant (a'rogant) ; insolent (i'nsolent) 

bold (bold) 
Drznik, n. insolent man (i'nsolent ma'n) 
Drznuti, v. to jolt (tu đža'lt) 
Drzovit, a. insolent (i'nsolent) 

Drzovitost, n. boldnes (bo'lđnes), insolence (i'nsolens) 
Držak, n. handle (handl), holder (ho'ldor) 
Držalo, držalica, n. pen-holder (pe'nho'ldor) 
Držanje, n. holding (ho'lđing); behavior (bihe'jvjor) 
Držati, v. to hold (tu ho'ld) 

Držati se, v. to hold (tu ho'ld) 

Držati se česa, v. to stick to (tu sti'k tu') 

Držati govor, v. to deliver a speech (tu đeli'vor e spi'č) 

Država, n. state (stejt), commonwealth (ka'mon- 

ue'lt) 
Državljan, n. citizen (si'tizen) 
Državljanstvo, n. citizenship (si'tizenšip) 
Državni, a. state (stejt) 
Državnik, n. statesman (ste'jcman) 
Dub, hrast, n. oak (o'yk), oak-tree (o'uktri') 

Dubač, n. gouge (ga'uđž) 

Dubina, dubljina, n. depth (đept), deepness (đi'pnes) 

Dubiti, v. to hollow (tu ha'lo), to excavate (tu e'kska- 

vejt) 
Dubok, a. deep (dip) 
Dubokouman, a. learned (16'rned) 
Dubrava, n. oak-wood (o'uk-uu'd) 
Dućan, n. store (stor) 

Dućandžija, n. store-keeper (sto'rki'por) 
Dućanski stol n. counter (ka'untor) 
Dud, murva, n. mulberry tree (ma'lberi tri') 
Dude, mješine, n. bag-pipe (ba'gpa'jp) 
Duduk, frula, n. flute (flut) Dug, n. debt (debt) 

Duga, božji pas, n. rainbow (re'jnbo'u) 

Duga, dužica, n. stave (stejv) 

Dugačak, a. long (lang) 

Dugme od košulje, manšeta, n. stud (stad) 

Dugme, gumb, n. button (batn) 

Dugočasan, a. lonesome (lo'unsam) 
Dugočasiti, v. to while away (tu hua'el aue'j) 
Dugokos, a. long-haired (la'ngha'rd) 
Dugoljast, a. longish (la'ngiš) 

Dugotrajan, a. durable (dju'rabl), lasting (la/sting) 
Dugovati, v. to owe (tu o'u), to be indebted (tu bi in- 
đe'ted) 

Dugovina, n. debt (det), indebtedness (inde'teđnes),. 

debit (đe'bit) 
Dugovina, (u knjigovodstvu) n. liabilities (la'ebi'litis> 
Dugovječan, a. longeval (landži'val) 
Dugovječnost, n. longevity (landže'viti) 
Duh, n. spirit (spi'rit) 

Duha, miris, n. odor (o'dor), smeli (smel) 
Duhalo, mjeh, n. bellows (be'las) 
Duhan, n. tobacco (toba'ko) 

Duhandžija, n. inveterate smoker (inve'toret smo'kor). 
Duhan kesa, n. tobacco pouch (toba'ko pa'uč) 
Duhovit, a. witty (ui'ti), ingenious (inđži'njas) 

Duhovitost, n. wit (ui't) ; ingenuity (i'nđženju'iti) 
Duhovni, a. spiritual (spi'rićual), intellectual (i'ntele'- 

kćual) 
Duhovnik, n. priest (prist), clergyman (klo'rdžlman)„ 

currate (kju'ret) 
Duhovo n. Low Sunday (lo'u sa'nde) 
Duljina, dužina, n. length (lengt) 
Duljiti, v. to lengthen (tu le'ngten) 
Dumača, tijesno, n. strait (strejt) 
Dunav, n. Danube (da'njub) 

Dunja, n. quince (kyi'ns) 

Dunuti, đuvati, v. to blow (tu blo'u) 

Dupe, zadka, n. back (ba.k),arse (as) 

Dupin, n. dolphin (da'lfin) 

Dupke, upravno, adv. upright (a'pra'jt), erect (ire'kt) 

Dupli, a. double (dabl) 

Duplir, n. wax-candle (ua'kska'ndl) 

Dupliš, duga, n. stave (stejv) 

Duplje, n. cave (kejv) 

Dupsti, v. to cave (tu ke'jv) 

Dupsti, v. to hollow out (tu ha'lo a'yt) 

Dupsti dlijetom, v. to chisel (tu či'zl) 

Durbin, n. telescope (te'liskop) 

Durnuti, v. to bump (tu ba'mp) 

Duša, n. soul (so'ul), mind (majnd), spirit (spi'rit) 

Dušek, jastuk, n. pillow (pi'lo) 
Duševan, a. spiritual (spi'rićual) 

Duševan, (pravedan) a. conscientious (ka'nšie'nšas) 
Duševnost, n. conscientiousness (ka'nšie'nšasnes) 
Duševnost, n. intellectuality (i'ntele'kćua'liti) 
Dušik, n. nitrogen (na'jtrodžen) 
Dušiti, v. to suffocate (tu sa'fokejt), to choke (tu 

čo'uk) 
Dušmanin, n. foe (fo'u), enemy (e'nimi), fiend 

(find) D Dušnik Evolucija E Dušnik, n. windpipe (yi'ndpa'jp) 

Dušni dan, n. All souls' day (a'l so'ls de'j) 

Duvan n. vidi duhan 

Duvar, stijena, n. wall (ua'l) 

Duvna, n. nun (nan) 

Duž, uzduž, prep, along (ala'ng) 

Dužan, a. indebted (inde'ted) 

Dužina, n. vidi duljina 

Dužnik, n. debtor (de'to'r) 

Dužnost, n. duty (dju'ti), obligation (a'blige'jšan 

Dva, num. two (tu) 

Dvadeset, num. twenty (tue'nti), score (skor) 

Dvadeseti, num. twentieth (tue'ntiet) 

Dvakrat, dvaput, num. twice (tua'js), two times (tu' 

ta'jms) 
Dvanaest, n. twelve (tue'lv) 
Dvanaesti, num. twelfth (tue'lft) 
Dvije nedjelje, n. fortnight (fo'rtnajt) 
Dvjesto, num. two hundred (tu' ha'ndred) 
Dvoboj, n. duel (dju'el) 
Dvocjepak, n. double tread (da'bl tre'd) 
Dvocjevka n. double barrelled gun (da'bl ba'reld ga'n) 
Dvojba, sumnja, n. doubt (da'ut), ambiguity (a'mbi- 

gju'iti) 

Dvojben, a. doubtful (da'ytful), suspicious (sospi'šas). 

ambiguous (ambi'gjuas) 
Dvojci, blizanci, n. twins (tui'ns) 
Dvojenje, n. disjoining (disđžo'jning), separating (se'- 

pare'jting), parting (pa'rting) 
Dvojica, n. pair (par), two (tu) 
Dvojiti, sumnjati, v. to doubt (tu da'ut), to suspect 

(tu sospe'kt) Dvojiti se, djeliti se, v. to part (tu pa'rt) 
Dvokatan, a. two story (tu' sto'ri) 

Dvokatnica, n. two story building (tu' sto'ri bi'lding) 
Dvoličan, a. ambiguous (ambi'gjuas), equivocal 

(ikui'vokal), double-dealing (dabl-di'ling) 
Dvoličnost, n. ambiguity (a'mbigju'iti), equivocation 

(ikui'voke'jšan) 

Dvopjev, n. duet (dju'et) 

Dvor, dvorište, n. yard (jard), court (kort) 

Dvorana, n. hall (hal) 

Dvorba, n. attendance (ate'ndans) 

Dvoredan, a. double-lined (da'bl-la'jnd) 

Dvorenje, n. service (so'rvis) 

Dvorište, n. yard (jard) 

Dvoriti, v. to serve (tu so'rv), to wait on (tu ue'jt a'n), 

to attend (tu at'end) 
Dvorkinja, n. maid servant (me'jdso'rvant), waitress 

(ue'jtres) 
Dvostruk, num. double (dabl), twofold (tu'fo'ld) 
Dvouman, a. ambiguous (ambi'gjuas) 
Dvoumiti, dvojiti, v. to doubt (tu da'ut) 
Dvoumnost, n. ambiguity (a'mbigju'iti) 
Dvoživac, n. amphibian (amfi'bian) 
Džabe, badava, adv. gratis (gre'jtis), free of charge 

(fri' av ča'rđž), gratuitously (gratju'itasli) 
Džak, vreća, n. sack (sak) 
Džep, n. pocket (pa'ket) 
Džepokradica, n. pickpocket (pi'kpa'ket) 
Džigerica (jetra), liver (li'vor) 
Džorast, suh, a. lean (lin), meager (mi'gor) E, ej, interj. hallo (halo'), say! (sej) 
Egav, a. crooked (kru'ked) 

Egipat, n. Egypt (i'đžipt) 
Egipatski, a. Egyptian (idži'pšan) 
Ekser, čavao, n. nail (nejl) 
Elasticiteta, n. elasticity (e'lasti'siti) 
Elastičan, a. elastic (ila'stik) 
Elefant, slon, n. elephant (e'lifant) 
Električari, n. electric (ile'ktrik) 
Električar, n. electrician (i'lektri'šan) 

Elektrika n. electric (ile'ktrik) electricity (e'lektri'siti) 
Elektrikom usmrtiti, v. to electrocute (tu ele'ktrokjut) 
Elektrizirati, v. to electrify (tu ile'ktrifaj), to electrize 

(tu ile'ktrajz) 
Elemenat, n. element (e'liment) 
Enciklopedija, riječnik, n. encyclopedia (ensa'jklopi'- 

dia) Eneržija, ustrajnost, n. energy (e'nordži) 

Engleska, n. England (i'ngland) 

Engleski, a. English (i'ngliš) 

Englez, n. Englishman (i'nglišman) 

Eno, eto, evo, interj. see (si), here (hir), there (der), 

lo (lo) 
Epoha, doba, n. epoch (e'pak), period (pi'riad), era (i'ra) 
Erendisati, blanjati, v. to plane (tu ple'jn) 
Eto, interj. vidi eno 
Europa, n. Europe (ju'rap) 
Europejac, n. European (ju'ropi'an) 
Europejski, a. European (ju'ropi'an) 
Evangelista, n. evangelist (iva'ndželist) 
Evangjelje, n. gospel (ga'spel) 
Evo me, here I am (hi'r aj a'm) 
Evo, interj. vidi eno 
Evolucija, razvoj, n. evolution (e'volju'šan) r Fabriciran _ 29 - Ganuti Fabriciran, a. manufactured (ma'njufa'kćurd), fabri- 
cated (fa'brike'jteđ) 

Fabrika, tvornica, n. factory (fa'ktori), manufactory 
(ma'njufa'ktori) 

Fabrikant, tvorničar, n. manufacturer (ma'njufa'kću- 
ror) 

Fajda, korist, n. profit (pra'fit), utility (juti'liti) 

Fakat, činjenica, n. fact (fakt) 

Faktično, adv. in fact (in fa'kt), really (ri'ali) 

Faktor, činbenik, n. factor (fa'ktor) 

Faktura, (račun) n. invoice (i'nvo'js) 

Fala, hvala, n. thanks (tanks) 

Falinga, pogrješka, n. fault (fait), error (e'ror), mis- 
take (miste'jk) 

Faliti, (nedostajati) v. to miss (tu mi's), to be wan- 
ting (tu bi ua'nting) 

Faliti, pogrješiti, v. to make a mistake (tu me'jk e 
miste'jk), to err (tu 6'r) 

Falja, rupica na puški,topu, n. touch hole (ta'čho'l) 

Familija, obitelj, n. family (fa'mili) 

Fanatik, n. fanatic (fana'tik) 

Fantazija, mašta, n. fancy (fa'nsi), imagination (ima'- 
džine'jšan) 

Farba, n. vidi boja 

Fazan, (gnjetao) n. pheasant (fe'zant) 
Fazo I j svježi, n. string bean (stri'ngbi'n) 
Fažolj suhi, n. bean (bin) 
Fela, vrst, n. sort (sort), kind (kajnd) 

Felar (fenjer), n. lantern (la'ntorn) 
Fertun, pregača, n. apron (e'jpran) 

Fić-firić, n. fop (fap) ; coxcomb (ka'ksko'm) 

Fićukati, v. to whistle (tu hui'sl) 

Fijaker, kočija, n. hack (hak), cab (kab), hackney 

(ha'kni), coach (ko'uč) 
Fileki, n. tripe (trajp) 
Fin, a. fine (fajn) 

Financija, n. finance (fina'ns) 
Finoća, n. fineness (fa'jnes) Fi ranga, zastor, n. curtain (kortn) 

Fišek, naboj, n. cartridge (ka'rtridž) 

Fišekluk, n. cartridge-belt (ka'rtridž be'lt) 

Fiškal, odvjetnik, n. attorney (ato'rni), lawyer (lo'jer) 

Fitilj, stjen, n. wick (ui'k) 

Flaša, boca, n. bottle (batl), flask (fla.sk) 

Forintača, n. florin (fla'rin) 

Format, oblik, n. form (form), shape (šejp) 

Fosfor, sumpor, n. sulphur (sa'lfor) 

Frak, n. frock coat (fra'k ko'ut) 

Franak, francuzki novac, n. franc (frank) 

Franceska, n. France (frans) 

Franceski, a. French (frenč) 

Francez, n. Frenchman (fre'nSman) 

Franjevac, n. Franciscan (fransi'skan) 

Franko, poštarina plaćena, adv. post-paid (po'st-pe'jđ> 

Fras, krč, n. spasm (spazm), convulsion (konva'lšan) 

Fratar, n. friar (fra'er) 

Frcati, v. to spatter (tu spa'tor) 

Frflja, n. tattler (ta'tlor) 

Frfljati, v. to tattle (tu ta'tl) 

Frigan, pržen, a. fried (frajd) 

Frigati, pržiti, v. to fry (tu fra'j) 

Frižak, a. fresh (freš) 

Frkati, v. to twist (tu tui'st) 

Frtalj, četvrt, n. quarter (kua'rtor) 

Frula, svirala, n. flute (flut) 

Fućkalica, n. whistle (hui'sl) 

Fućkati, v. to whistle (tu hui'sl) 

Fudra, podstava, n. lining (la'jning) 

Fuka, zviždanje, n. hissing (hi'sing) 

Fukara, n. bum (bam) 

Fukarati, zviždati, v. to hiss (tu hi's), to whistle (tu> 

hui'sl) 
Funta, n. pound (pa'und) 
Furuna, ciglana, n. brick kiln (bri'k ki'l) 
Futač, n. hoopoe (hu'pou) 
Futavac (ptica), n. lapwing (la'puing) G Ga, njega, pron. him (him) 

Gaće, n. drawers (dra'ers), under-pants (a'nđorpa'nc) 

Gad, n. disgust (disga'st), repugnance (ripa'gnans) 

Gadan, a. nauseous (na'šias), dirty (do'rti) 

Gaditi se, v. to be disgusted with (tu bi disga'steđ ui't) 

Gadjati, v. to aim (tu e'jm) 

Gaj, n. grove (grov) 

Gajba, (krletka) n. cage (kejdž) 

Gajdaš, n. bagpiper (ba'gpa'jpor) 

Gajde, n. bagpipe (ba'gpa'jp) 

Gajiti, v. to cultivate (tu ka'ltivejt) 

Gajtan, uzica n. string (string), cord (kord), lace (les) 

Gakati, kokođakati, v. to cackle (tu kš.'kl) Galama, n. noise (nojz) 

Galamiti, v. to yell (tu je'l), to scream (tu skri'm) 

Galeb (ptica), n. sea-gull (si'ga'l) 

Galica, n. vitriol (vi'trial) 

Galija, n. galley (ga'li) 

Galijaš, robijaš, n. galley slave (ga'li sle'jv) 

Gamad, n. worms (uo'rms), vermin (vo'rmin) 

Gamziti, v. to creep (tu kri'p), to crawl (tu kral) 

Ganjati, v. to pursue (tu porsju'), to persecute (tu 

po'rsekjut) 
Ganuće, n. emotion (imo'ušan). agitation (a'džite'jšan> 
Ganuti, v. to move (tu mu'v), to touch (tu tač), to- 

excite (tu eksa'jt) G Ganutljiv — 30 Glavni -Ganutljiv, a. pathetic (pate'tik), touching (ta'čing), 

moving (mu'ving) 
Ganutljivost, n. emotion (imo'ušan) 
Garav, a. swarthy (sua'rti) dusky (đa'ski) 
Gargača, n. carđing-comb (ka'rding-ko'm) 
Gargasati, (vunu) v. to card wool (tu ka'rd uu'l) 
Garište, n. place of fire (ple'js av fa'er) 
Gasi'ac, n. fireman (fa'erman), extinguisher (eksti'n- 

guišor) 
'Gasiti, (vapno), v. to slake lime (tu sle'jk la'jm) 
Gasiti (žedju) v. to quench (tu kue'nč), to stifle (tu 

sta'jfl) 
Gasiti (vatru), v. to extinguish (tu eksti'nguiš) 
'Gat, n. dam (dam), dike (dajk) 

Gatalac,-ica, n. fortune-teller (fo'rćun te'lor), sooth- 
sayer (su'tse'or) 
"Gatanje, n. divination (di'vine'jšan) 
■Gatati, v. to tell fortune (tu te'l fo'rćun), to soothsay 

(tu su'tsej) 
Gatka, basna, n. fable (fejbl), myth (mit) 
Gavan, n. a rich man (e ri'č ma'n) 
Gavran, n. raven (rejvn) 
Gazda, n. host (host), landlord (la'ndlo'rd) 
'Gazdarica, n. hostess (ho'stes), house-wife (ha'us- 

ya'jf), house keeper (ha'uski'pSr) 
•Gaziti, v. to tread (tu tre'd), to trample (tu tra'mpl), 

to wade (tu ue'jđ) 
Gdje, adv. where (hue'r) 
Gdjegodj, adv. anywhere (e'nihye'r) 
Gdjekada, adv. sometimes (sa'mta'jms), once in a 

while (ua'ns in e hua'el) 
Gdjekoji, pron. some (sam) 
Gdje mu drago, adv. wherever (huere'vor), anywhere 

(e'nihue'r) 
Gdješto, pron. anything (e'niting) 
•General, n. general (đže'neral) 
Generalno, općenito, adv. generally (đže'nerali) 
Geografija (zemljopis), n. geography (džia'grafi) 
Geologija (nauka o zemlji), n. geology (džia'lađži) 
Geometar, mjernik, n. geometer (džia'mitor) 

Geometrija (mjerstvo), n. geometry (džia'fetri) 

Geslo, n. motto (ma'to) 

Gibak, a. pliable (pla'ebl), flexible (fle'ksibl) 

Gibalje, štake, n. stilt (stilt), crutches (kra'čes) 

Gibanica, n. pie (paj) 

Gibanje, micanje, n. movement (mu'vment), circula- 
tion (so'rkjule'jšan), motion (mo'ušan) 

Gibati se, v. to move (tu mu'v) 

Gibljivost, vitkost, n. pliability (pla'ebi'liti), flexibility 
(fle'ksibi'lity) 

Gimnazija, n. gymnasium (đžimne'jziam), academy 
(aka'dimi), college (ka'leđž) 

Ginuti, čamiti, v. to languish (tu la'nguiš) 

Ginuti, pogibati, v. to perish (tu pe'riš) 

Ginuti, umirati, v. to waste away (to ue'jst aue'j), to 
pine (tu pa'jn), to wither (tu ui'dSr) 

Ginuti, žuđjeti, v. to long for (tu la'ng fo'r), to desire 
(tu điza'er) Gipkost, a. flexibility (fle'ksibi'liti), pliability (pla'e- 
bi'liti) 
Gizda, ponos, n. pride (prajd) 
Gizdati se, v. to be proud (tu bi pra'uđ) 
Gizdav, a. haughty (ha'ti), proud (pra'ud) 
Gizdelin, n. dandy (đa'ndi) 
Gjon, podplat, n. sole (sol) 
Gjubre, n. manure (manju'r) 

Gjulad, topovsko zrnje, n. cannon balls (ka'nan ba/ls) 
Gjurgjica, n. lily of the valley (li'li av di va'li) 
Glad n. hunger (ha'ngor), starvation (sta'rve'jšan) 

Glad nestašica n. famine (fa'min), starving (sta'rving) 

Gladak, a. smooth (smut) 

Gladan, a. hungry (ha'ngri) 

Gladčalo, pegla, n. flat-iron (fla't a'jorn) 

Gladilica, n. hone (hon) 

Gladiti, v. to smooth (tu smu't), to caress (tu kare's) 

Gladiti, peglati, v. to iron (tu a'jSrn), to press (tu 

pre's) 
Gladovati, v. to starve (tu sta'rv), to hunger (tu 

ha'ngor) 
Glagolj, n. verb (vorb) 
Glas, n. sound (sa'und), voice (vojs) 
Glas, glasina, novost, n. news (njuz), rumor (ru'mor) 
Glas (glazbe), n. tune (tjun) 
Glas brzojava, n. message (me'sedž) 
Glas (kod izbora), n. vote (vo'ut) 
Glas (poštenja), n. reputation (re'pjute'jšan) 
Glasan, a. audible (a'dibl), distinct (disti'nkt), aloud 

(ala'uđ), loud (la'uđ) 
Glasilo (novina), n. organ (o'rgan) 
Glasiti, v. to announce (tu ana'uns) 
Glasiti, štimati glazbala, v. to tune (tu tju'n) 
Glasnik, glasonoša, n. messenger (me'senđžbr), herald 

(he'ralđ) 

Glasnoća, n. loudness (la'uđnes) 
Glasovati, v. to vote (tu vo'ut) 
Glasovir, n. piano (pia'no) 

Glasovirač, n. pianist (pia'nist) 

Glasovit, a. famous (fe'jmas), noted (no'ted), renowned 

(rina'unđ) 
Glasovitost, n. celebrity (sile'briti), renown (rina'un) 
Glasovnica (izborna) n. ballot (ba'lat) 

Glava, n. head (hed) 

Glava (pisma), n. heading (he* ding) 

Glavan, a. main (mejn), principal (pri'nsipal), car- 
dinal (ka'rdinal) 

Glavar, n. chief (5if) 

Glavarina, n. pool tax (pu'l ta'ks) 

Glavica, n. knoll (nol) 

Glavina (u točka), n. hub (hab) 

Glavna crkva, n. cathedral (kati'dral) 

Glavna knjiga, n. ledger (le'džor) 

Glavna stvar, n. main thing (me'jn ti'ng), principal 
thing (principal ti'ng) 

Glavni grad, n. capital (ka'pital), metropolis (mitra'- 
polis) 

Glavni poštarski ured, n. general post-office (dže'no- - 
ral po'st a'fis) Glavni 31 _ Gomila l* Glavni stan, (ured) n. headquarters (he'dkua'rtors) 
Glavnica, n. capital (ka'pital) 
Glavničar, n. capitalist (ka'pitalist) 
Glavno, adv. main thing (me'jn ti'ng) 
Glavno zastupstvo, n. general agency (dže'noral ej'- 

džensi) 
Glavobolja, n. headache (he'de'jk) 
Glazba, n. music (mju'zik) 
Glazbalo, n. instrument (i'nstrument) 
Glazbenik, n. musician (mjuzi'šan) 
Gle, interj. look (luk), lo (o), behold (biho'ld) 
Gledalac, n. spectator (spe'kte'jtor) 
Gledati, v. to look (tu lu'k) 

Glede, pogledom na, prep, as to (a'z tu'), in regard 

to (in riga'rd tu') 
Gledište, n. view (vju), standpoint (sta'ndpo'jnt) 

Gledja, n. glazing (gle'jzing) 
Gležanj, zglob, n. ankle (a'nkl) 

Glib, n. mire (ma'er), mud (mad) 

Glibav, a. miry (ma'jri) 

Glina, n. clay (klej) 

Glista, n. maw- worm (ma'-worm) 

Glistomor n. worm-seed (uo'rm sl'd) 

Gljiva, n. mushroom (ma'šru'm) 

Globa, n. fine (fajn) 

Globiti, v. to fine (tu fa'jn), to extort (tu eksto'rt) 
Glodanje, n. gnawing (na'ing), nibbling (ni'bling) 

Glodati, v. to gnaw (tu na'), to nibble (tu ni'bl), to 
munch (tu ma'nč) 

Glodavac, n. rodent (ro'dent) ; gnawer (na'or) 
Glog, n. haw-thorn (ha'to'rn) 

G ložiti se, prepirati se, v. to quarrel (tu kua'rel) 
Gluh, a. deaf (daf) 

Gluha nedelja, n. Passion Sunday (pa'šan sa'nde) 
Gluhoća, n. deafness (da'fnes) 

Gluhonijem, a. deaf and dumb (da'f and da'm), 

deaf-mute (daf-mjut) 
Gluma, igrokaz, n. play (plej), drama (dra'ma) 
Glumac, n. actor (a'ktor) 
Glumica, n. actress (a'ktres) 
Glumište, n. theatre (ti'ator) 

Glumiti, v. to act (tu a'kt), to perform (tu porfo'rm) 
Glup, benast a. stupid (stju'pid), foolish (fu'liš), silly 

(si'li) 
Glupan, n. dunce (dans) 

Glupost n. foolishness (fu'lišnes), stupidity (stjupi'diti) 
G I ušiti, v. to deafen (tu da'fn) 

Gnijezditi, v. to nest (tu ne'st), to nestle (tu ne'sl) 
Gnijezdo, n. nest (nest) 
Gnjat, n. shin-bone (ši'n-bo'n) 
Gnjaviti, v. to press (tu pre's), to squeeze (tu skui'z), 

to torment (tu torme'nt) 
Gnječiti, v .to knead (tu ni'd), to maul (tu ma'l), 

to crush (tu kras) 

Gnjesti, v. to press (tu pre's) 
Gnjetao, fazan, n. pheasant (fe'zant) 
Gnjev, srčba, n. anger (a'ngor), wrath (rat) 
Gnjevan, a. angry (a'ngri), wrathful (ra'tful) Gnjeviti, v. to anger (tu a'ngor) 

Gnjeviti se, srditi se, v. to be angry (tu bi a'ngri) 

Gnjevljiv a. quick tempered (kui'k te'mpQrd) 

Gnjida, n. nit (nit) 

Gnjidav, a. nitty (ni'ti) 

Gnjidavac, n.' a nitty fellow (e ni'ti fa'lo) 

Gnjila, n. potter's clay (pa'tors kle'j) 

Gnjiliti v. to rot (tu ra't), to putrefy (tu pju'trifaj) 

Gnjilo, a. rotten (ratn) 

Gnjilost, gnjilež, n. rotteness (ra'tnes) 

Gnjurac, n. diver (da'jvor) 

Gnjuriti, v. to dive (tu da'jv) 

Gnjus, n. dirt (dort), filth (filt) 

Gnjusan, a. dirty (do'rti), filthy (fi'lti) 

Gnjusno, adv. filthily (fi'ltili) 

Gnjusoba, n. filthiness (fi'ltines), nastiness (na'stines) 

Gnjusiti se, v. nauseate (na'šiejt) 

Gnoj, n. dung (dang) 

Gnoj rane, n. matter (ma'tor), pus (pas) 

Gnojan, a. purulent (pju'rulent) 

Gnojiti, v. to fester (tu fe'stor), to manure (tu 

manju'r) 
Go, gola, a. naked (ne'jked), nude (njud) 
Goba, n. hunchback (ha'nčba'k) 
God, rodjendan n. birth-day (bo'rtde'j) 
Godimice, adv. every year (e'veri ji'r) 
Godina, n. year (jlr) 
Godina prestupna n. leap-year (li'pji'r) 
Godišnje doba, n. season (sizn) 
Godišnji, a. yearly (ji'rli), annual (a'njual) 
Godišnjica, n. anniversary (a'nivo'rseri) 
Goditi, v. to please (tu pll'z) 
Gojan, a. plump (plamp), fat (fat) 
Gojence, n. foster-child (fa'stor ča'elđ) 
Gojenje, n. rearing (ri'ring), fostering (factoring) 
Gojidba, n. cultivation (ka'ltive'jšan) 
Gojilište, n. nursery (no'rsori) 
Gojitelj, n. fosterer (fa'storor) 
Gojiti, v. to cultivate (tu ka'ltivejt) 
Gojiti, v. to nurse (tu no'rs), to foster (tu fa'stor) 
Gol a. bare (bar), naked (ne'jked) 
Golem, a. big (big), colossal (kola'sal), gigantic 
(dža'jgan'tik), enormous (ino'rmas) 

Golijen, n. shin (sin) 

Golobrad, a. smooth-faced (smu'tfe'jst) 

Gologlav, a. bare-headed (ba'rhe'ded) 

Golonog, a. barefoot (ba'rfu't) 

Goloruk, a. barehanded (ba'rha'nded) 

Golotinja, n. nakedness (ne'jkednes) 

Golub, n. pigeon (pi'džan) 

Golubica, n. dove (dav) 

Golubinjak, n. pigeon-coop (pi'džanku'p) 

Gombalac, n. gymnast (dži'mnast) 

Gombalište, n gymnasium (džimne'jziam) 

Gombanje, n. gymnastics (džimna'stiks) 

Gombar, n. button-maker (ba'tnme'jkor) 

Gombašnica, n. pin (pin) 

Gombati se, v. to exercise (tu e'ksorsajz) 

Gomila n. heap (hip) Gr Gomilati — 32 — Graja . Gomilati, v. to mass (tu ma's) ; to accumulate (tu 

akju'mjulejt) 
Gomolj, n. bulb (balb) 
Gončina, kocijaš, n. driver (đra'jvor) 
Gonetati, v. to guess (tu ge's),to puzzle out (tn ; pa'zla'ut) 
Goniti v. to drive (tu đra'jv), to chase (tu Ce'js) 
Gora, n. mount (ma'unt), mountain (ma'untln), hill (hil) 
Gora Kalvarska, n. Mount of Calvary (ma'unt av 

ka'lvari) 
Gora maslinova, n. Mount Olive (ma'unt a'liv) 
Gorak, a. bitter (bi'tor) 

Gordost, n. superbness (supo'rbnes) 
Gore, ađv. up (ap), above (aba'v) 

Gori, comp. worse (uo'rs) 

Goriti, gorjeti, v. to burn (tu bb'rn) 

Gorivo, n. fuel (fju'el)) 

Gorkost, n. bitterness (bi'tornes) 

Gorljiv, a. zealous (ze'las) 

Gorljivost n. zeal (zli) 

Gornji, a. upper (a'por) 

Gornji kaput, n. overcoat (o'vorko'ut) 

Goropad, n. vehemence (ve'himens), impetuosity (im- 
pe'ćua'siti) 

Goropadan, a. vehement (ve'himent), impetuous 
(impe'ćuas) 

Gorostas, div, n. giant (đža'ent) 

Gorostasan, a. gigantic (đža'jga'ntik) 

Gorovit, a. mountainous (ma'untinas) 

Gorući, part, burning (bo'rning) 

Gorušica, n. mustard (ma'storđ) 

Goso, n. proprietor (propra'etor) 

Gospoda, n. gentlemen (đže'ntlmen), sirs (sors) 

Gospodar, n. master (ma'stor), lord (lord) 

Gospodarenje, n. house-keeping (ha'us-ki'ping), eco- 
nomy (ika'nomi) 

Gospodarica, n. mistress (mi'stres), house-keeper 
(ha'uski'por) 

Gospodariti, (upravljati) v. to manage (tu ma'nadž) 
Gospodariti v. to keep house (tu ki'p ha'us), to eco- 
nomize (tu ika'nomajz) 
Gospodarski, a. economic (i'kona'mik) ; economical 
(i'kona'mikal) 

Gospodarstvo, n. economy (ika'nomi) ; economics 
(i'kona'miks) 

Gospodin, n. sir (sor), mister (mi'stor) 

Gospodja, n. mistress (mi'stres), madam fma'dam), 
Mrs. (mi'sis) 

Gospodjica, n. Miss (mis), young lady (ja'ng le'jdi) 

Gospodovati, v. to lord (tu lo'rd) ; to dominate (tu 
da'mihejt) 

Gospodski, a. lordly (lo'rdli) 

Gospodstvo, n. lordship (lo'rdšip) 

Gost, n. guest (gest) 

Gostba, n. banquet (ba'nkuet), feast(flst) 

Gostiona, n. inn (in), restaurant (re'storant), saloon 
(salu'n) 

Gostioničar, n. inn-keeper (i'nki'por), restaurant-kee- 
per (re'storant kl'pSr), saloon-keeper (salu'n 
ki'pbr) Gostiti, v. to treat (tu tri't) 

Gostoljubiv, a. hospitable (ha'spitabl) 

Gostoljubivost, gostoljublje, n. hospitality (ha'spita'liti) 

Gotov, a. ready (re'di), finished (fi'ništ) 

Gotovina, novac n. cash (kaš) 

Gotoviti, v. to prepare (tu pripa'r) 

Gotoviti se v. to get ready (tu ge't re'di) 

Gotovo, skoro adv. nearly (ni'rli), pretty near (pri'ti 

ni'r) 
Goveda, n. cattle (katl) 

Govedar, n. neat-herd (nl't-hb'rd) 
Govedina, n. beef (bif) 
Govedja juha, n. broth (brat) 
Govnast, a. filthy (fi'lti), dirty (do'rti) 
Govno, n. dirt (dort), dung (dang), filth (filt) 
Govnovalj, n. stink-beetle (sti'nkbi'tl), 
Govor, n. speech (spič), oration (ore'jsan) 
Govorenje, n. conversation (ka'nvorse'jšan) 
Govoriti, v. to speak (tu spi'k), to talk (tu ta'k) 
Govornica, tribuna, n. tribune (tri'bjun), platform 

(pla'tform) 
Govornički, a. oratorical (a'rato'rikal) 
Govornik, n. speaker (spi'kor), orator (o'rator) 
Govorništvo, n. oratory (a'ratori) 
Gozba, n. banquet (ba'nkuet), feast (fist) 
Gozbovanje, n. feasting (fi'sting) 
Grab, grabovo stablo, n. beech-tree (bi'č tri') 
Graba, n. ditch (die) 
Grabar, n. hornbeam (ho'rnbi'm) 
Grabež, n. robbery (ra'bbri), rapine (ra'pin) 
Grabežljiv, a. rapacious (rape'jšas) 
Grabežljivac, n. robber (ra'bor), highwayman (ha'j- 

ue'jma'n) 
Grabežljivost, n. rapacity (rapa'siti) 
Grabiti (grabljama) v. to rake (tu re'jk) 
Grabiti, v. to grab (tu gra'b), to snatch (tu sna'č), to 

seize (tu si'z) 
Grablje, n. rake (rejk) 
Grad, n. city (si'ti), town (ta'un) 
Grad, (tuča) n. hail (hejl) 

Graditelj, n. builder (bi'ldor), architect (a'rkitekt) 
Graditi, v. to build (tu bi'ld), to erect (tu ire'kt) 
Gradivo, n. material (ma.ti'ria.1) 
Gradjanin, n. citizen (si'tizen) 
Gradjanska parnica, n. civil suit - case (si'vil su't, - 

ke'js) 
Gradjansko pravo, n. citizenship (si'tizenši'p), civil 

rights (si'vil ra'jc) 

Gradjanstyo, n. citizenship (si'tizenšip) 
Gradnja, n. construction (konstra'kšan) 

Grdnja, n. scold (skold) 

Gradonačelnik, n. mayor (me'jor) 

Gradski, a. municipal (mjuni'sipal) 

Gradski kotar, n. ward (ua'rd) 

Gradsko poglavarstvo, n. magistrate (ma'džistret) 

Gradski vječnik, n. councilman (ka'unsilman) 

Grah, n. bean (bin) 

Grahorica, n. vetch (već) 

Graja, buka, n. clamor (kle'jmbr), rumor (ru'mbr) Graktati — 33 — Groznica a Graktati, graknuti, regetati, v. to croak (tu kro'uk) 

Gramatičar, n. grammarian (grame'jrian) 

Gramatika, slovnica, n. grammar (gra'mbr) 

Gramatikalni, a. grammatical (gra'ma'tikal) 

Gramziti v. to covet (tu ka'vet) 

Grana, n. branch (branč), bough (ba'u) 

Granadir, n. grenadier (gre'neđi'r) 

Granata, n. bomb-shell (ba'mše'l) 

Granat, a. branchy (bra'nSi), full of boughs (fu'l av 

ba'uz) 
Grančica, n. twig (tui'g), sprig (sprig) 
Granica, n. border (bo'rdor), frontier (fra'ntir) 
Graničar, n. frontiers-man (fra'ntirsma'n) 
Graničiti, v. to border (tu bo'rdor) 

Granje, n. branches (bra'nčes), sprigs (sprigz) 

Grašak, n. pea (pi) 

Grb, n. coat of arms (ko'ut av a'rms) 

Grba, (izbočina) n. hunch (hanč), hump (hamp) 

Grbav, a. hunch-backed (ha'nčba'kt) 

Grbavac, n. hunch-back (ha'ncba'k) 

Grč, krč, n. cramp (kramp) 

Grčen, a. wrinkled (rinkld) 

Grčiti, v. to shrink (tu šri'nk), to wrinkle (tu ri'nkl) 

Grčka, n. Greece (gris) 

Grčki, a. Greek (grik) 

Grčko- istočni, a. greek orthodox (gri'ko'rtođaks) 

Grd, a. ugly (a'gli) 

Grditi, v. to scold (tu sko'ld), to abuse (tu abju'z), 

to revile (tu riva'el) 
Grdoba, n. ugliness (a'glines) 
Grdobština, n. monstrosity (manstra'siti) 

Greben, n. cliff (klif) 

Greben, n. curry-comb (ko'riko'm) 

Greben, (pod morem) n. reef (rif) 
Grebenar, n. carder (ka'rdor) 

Grebenati, v. to card (tu ka'rđ) 
Greda, balvan, n. beam (bim), joist (džojst) 
Gredica, n. small beam (sma'l bi'm) 
Gredom, uz put, adv. by the way (ba'j di ue'j), in pass- 
ing (in pa'sing) 
Grepsti, v. to scratch (tu skra'č) 
Grgeč, (riba) n. perch (porč) 
Grgi janje, n. gargling (ga'rgling) 
Grgi jati, v. to gargle tu ga'rgl) 
Grgotati, v. to gargle (tu ga'rgl) 
Grijač, n. fireman (fa'erman) 
Grijaonica, n. warming pan (ua'rming pa'n) 

Grijati, v. to warm (tu ua'rm), to heat (tu hit) 

Grijeh, n. sin (sin) 

Grijeh smrtni, n. mortal sin (mo'rtal si'n) 

Grijehota, n. pity (pi'ti) 

Grijehotan, a pitiful (pi'tiful) 

Griješan, a. sinful (si'nful) 

Griješiti, v. to sin (tu si'n) 

Griješka, n. mistake (miste'jk) ; blunder (bla'ndor) 

Griješnica, n. sinner (si'nor) 

Griješnik, n. sinner (si'nbr) 

Grimiz, n. purple (porpl) 
Grinja, n. mite (majt) 
Grinta, n. scab (skab) Grintav, a. scabby (ska'bi) 
Griskati, v. to bait (tu be'jt) 
Gristi v. to bite (tu ba'jt) 

Griva, n. mane (mejn), horsehair (ho'rsha'r) 

Griz, n. bite (bajt) 

Griza, n. colic (ka'lik), grip (grip) 

Grk, n. Greek (grik) 

Grk, a. bitter (bi'tor) 

Grkljan, n. wind-pipe (ui'nđpa'jp) 

Grlica, v. turtle-dove (to'rtlđa'v) 

Grliti, v. to embrace (tu embre'js), to hug (tu ha'g) 

Grljak, (od staklenke) n. neck of a botle (nc'k av e 
ba'tl) 

Grljenje, n. hugging (ha'ging) 

Grlo, n. throat (tro'ut) 

Grlobolja, n. tonsillitis (ta'nsila'jtis) 

Grm, žbun, n. bush (buš), shrub (šiab) 

Grmiti, v. to thunder (tu ta'ndor) 

Grmljavina, n. thunder (ta'ndor) 

Grnuti, nasrnuti, v. to rush upon (tu ra'š apa'n) 

Grnuti, v. to scrap together (tu skra'p tuge'đor) 

Grob, n. grave (grejv) 

Grobar, n. grave digger (gre'jvdi'gor) 

Groblje, n. grave yard (gre'jvja'rđ), cemetery (si'me- 
tbri) 

Groblje crkveno, n. church yard (čo'reja'rd) 

Groblje obćinsko, n. parish- cemetery (pa'riš si'metori) 

Grobni kamen, n. tomb-stone (tu'msto'n) 

Grobnica, raka, n. tomb (turn) 

Grobnica podzemna, n. catacomb (ka'takom) 

Grof, n. count (ka'unt) 

Grofica, n. countess (ka'untes) 

Grofovija, n. county (ka'unti), earldom (o'rldam) 

Grohot, n. chuckle (čakl) 

Grohotati se, v. to chuckle (tu ča'kl) 

Groktati, v. to grunt (tu gra'nt) 

Grom, n. thunder-bolt (ta'ndor bo'lt) 

Gromača, n. mass (mas), bulk (balk) 

Gromotan, n. bulky (ba'lki) 

Gromovnik, n. thunderer (ta'ndoror) 

Gromovod, n. lightning rod (la'jtning ra'd) 

Gronuti, strmoglaviti, v. to precipitate (tu prisi'pitejt) 

Grošičar, sensal, n. broker (bro'kor) 

Grošičariti, v. to act as broker (tu a'kt az bro'kor) 

Groza, n. horror (ha'ror), terror (te'ror), dread (dred) 

Grozan, a. horrible (ha'ribl), terrible (te'ribl), dread- 
ful (dre'dful) 

Grozd, n. cluster (kla'stbr), bunch (banc) 

Grozd groždja, n. cluster of grapes (kla'stbr av 

gre'jps), bunch of grapes (ba'nč av gre'jps) 
Grozdovice od oka, n. tunicle of the eye (tju'nikl av 

di a'j) 
Groziti se, v. to threaten (tu tre'tn), to menace (tu 

me'nes) 
Groziti, zgražati, v. to shudder (tu ša'đor) 
Groznica, n. fever (fi'vor) 
Groznica, sažarnica, n. inflammatory fever (infla.'- 

matori fi'vor) 
Groznica vrućica, n. burning fever (bo'rning fi'vor) Gr Groznica _ 34 — Hajduk H Groznica, zimica, n. ague fever (e'jgju fi'vor) 
Groznica žučna, n. bilious fever (bi'ljas fivor) 
Groznica žuta, n. yellow fever (je'lo fi'vor) 
Grozničav, a. feverish (fi'voriš) 
Grozota, n. đreađfulness (dre'đfulnes) ; horror 

(ha'ror) 
Groždje, n. grapes (grejps) 

Grozd j ice, n. currant (ko'rant), raisins (rejzns) 
Grožnja, n. threat (tret), menace (me'nes) 
Grtati, v. to scrape (tu skre'jp), to gather (tu ga'dor) 
Grub, a. coarse (kors), rough (raf), rude (rud) 
Grubijan, n. rough fellow (ra'f, fa'lo), clown (kla'^n) 
Grubijanstvo, neotesanost, n. coarseness (ko'rsnes), 

roughness (ra'fnes) 
Grud, prsa, n. bosom (bu'zam) 
Gruda, n. lump (lamp) 
Gruda snjega, n. snow-ball (sno'u ba'l) 
Gruda zemlje, n. clod of earth (kla'd av 6'rt) 
Grudati se, v. to throw snow-balls (tu tro'u sno'u 

ba'ls) 

Grudobran, n. parapet (pa'rapet) 

Gruj, morski ugor, n. conger seal (ka'ngSrsI'l) 

Grunt, posjed, n. real estate (ri'al este'jt), realty (ri'- 

alti) 
Gruntovnica, n. recorders-office (riko'rdors a'fis) 
Grušati se, v. to curdle (tu ko'rdl) 
Gruševina, n. curds (kordz) 
Gruvanje, n. roaring (ro'ring) 
Gruž, savurna, n. ballast (ba'last) 
Guba ovčja, n. rot (rat) 
Guba, n. leprosy (le'prosi) 
Gubac, n. snout (sna'ut) 
Gubav, a. leprous (le'pras) 
Gubavac, n. leper (le'por) 

Gubica, n. muzzle (mazi) 

Gubitak, n. loss (las) 

Gubiti, v. to lose (tu lu'z) 

Gubiti boju, v. to fade (tu fe'jd), to lose color (tu lti'z 

ka'lor) 
Gucati, gucnuti, v. to swallow (tu sua'lo) 
Gudač, gajđaš, n. fiddler (fi'dlor), bagpiper (ba'g- 

pa'jpor) 

Gudalo n. fiddle-bow (fi'dlbo'y) fiddlestick (fi'dlsti'k) 
Guditi, guslati, v. to fiddle (tu fi'đl), to play violin (tu 
ple'j va'jolin) 

Gudura, n. ravine (ravi'n), strait (strejt), pass (pas) 
Gugut, gugutanje, n. cooing (ku'ing) 
Guja, zmija, n. snake (snejk) 
Gujavica, n. belly-worm (be'li uS'rm) 

Guka, (zlata) n. nugget (na'get) 
Gukati, v. to coo (tu ku') 

Gulikoža, n. skinner (ski'nor) Guliti, v. to skin (tu ski'n), to flay (tu fle'j) 
Guljenje, n. skinning (ski'ning), extortion (eksto'r- 

šan) 
Guma, gumija, n. gum (gam), rubber (ra'bor) 
Gumb, puce, n. button (batn), knob (nab) 
Gumbašnica, n. pin (pin) 

Gumija za brisanje n. eraser (ire'jsor), rubber (ra'bBr) 
Gumina, n. cable (kejbl) 
Gumno, n. trashing floor (tra'šing flo'r), barn-floor 

(barn'-flor) 
Gungula, n. tumult (tju'malt), uproar (a'pro'r), brawl 

(bral), riot (ra'Jat) 
Gunj, pokrivač, n. blanket (bla'nket), cover (ka'vor) 
Gunja, dunja, n. quince (kui'ns) 
Gurati, rivati, v. to push (tu pu'š) 

Gurav, a.croocked (kru'ked), hunch- backed (ha'nčba'kt) 

Gurnuti, v. tu push on (tu pu'š a'n) 

Gusak, n. gander (ga'ndor) 

Gusar, morski razbojnik, n. pirate (pa'jret) 

Gusarstvo, n. piracy (pa'jresi) 

Gusjenica, n. caterpillar (ka'torpi'lor) 

Guska, n. goose (gus) 

Guske, n. pl. geese (gis) 

Guslač, n. violinist (va'joli'nist) 

Guslati, v. to fiddle (tu fi'dl), to play violin (tu ple'j 

va'jolin) 
Gusle, n. violin (va'jolin), fiddle (fidl) 
Gusnuti, v. to coagulate (tu koa'gjulejt) ; to thicken 

(tu ti'ken) ; to curdle (tu ko'rdl) 
Gust, a. thick (tik), dense (dens) 

Gustoća, n. density (đe'nsiti) 

Guša, (u čovjeka) n. goitre (go'jtor) 

Guša, (u ptica) n. craw (kra), crop (krap) 

Guščara, n. thicket (ti'ket) 

Guščica, n. gosling (ga'zling) 

Gušiti, v.to chocke(tu čo'uk),to »uffocate (tu sa'fokejt) 
Gušobolja, n. angina (andža'jna) 
Gušter, n. lizard (li'zorđ) 

Gušteri (bolest) n. inflammation of the tonsils (i'- 
flame'jšan a'v di ta'nsils), tonsillitis (tansila'jtis) 

Gutac, n. swallow (sua'lo) 

Gutati, v. to swallow (tu sua'lo) 

Guzica, n. arse (as), back (bak) 

Guzno crijevo, guzičnjak, n. rectum (re'ktam) 

Guž, n. serpent (so'rpent) 

Gužva, n. ruffle (rafl) 

Gužvati, v. to ruffle (tu ra'fl) 

Gvozden, a. iron (a'jarn) 

Gvozdeni okovi n. pl. iron cuffs (a'jarn ka'fs) 

Gvozdenik, n. iron-mine (a'jorn-ma'jn) 

Gvozdotek, n. magnet (ma'gnet) 

Gvoždje, željezo, n. iron a'jarn) H Hajanje, n. concern (konso'rn) 
Hajati, v. to concern (tu konso'rn) 
Hajda, heljda, heljdino brašno, n. buck- wheat (ba'k- 
hui't) Hajde, imp. go (go) 
Hajdemo, imp. let us go (le'tasgo') 
Hajduk, n. robber (ra'bor), brigand (bri'gand), high- 
wayman (ha'jue'jma'n) 


Hajđuštvo — 35 Hranjiv H Hajđuštvo, n. brigandage (bri'gandedž) 

Hajka, n. posse (pa'si), chase (čejs) 

Hajkač, n. chaser (če'jsor) 

Hajkati, v. to chase (tu če'js) 

Haklati, kačkati, n. to crochet (tu kroše') 

Halabuka, n. rumbling noise (ra'mbling no'jz) 

Hal at, alat n. tools (tuls), instruments (i'nstrumenc) 

Haljina, odijelo, n. dress (dres), suit (sut), garment 

(ga'rment) 
Ham za konje, n. horse collar (ho'rs ka'ler), harness 

(ha'rnes) 
Ham za kočije, n. trappings (tra'pingz) 
Haps, zatvor, n. lockup (la'kap), jail (đžejl) 
Hapsiti, v. to arrest (tu are'st) 
Hapšenik, n. prisoner (pri'znor) 

Harač, n.booty (bu'ti), spoil (spo'el), plunder (pla'nđor) 
Haračiti, harati v. to plunder (tu pla'nđor) 

Haračlija, n. plunderer (pla'ndoror) 

Harambaša, n. brigand chief (bri'gand čl'f) 

Haran, a. grateful (gre'jtful) 

Harati, v. to devastate (tu de'vastejt), to plunder (tu 

pla'nđor) 
Harčiti, potrošiti, v. to consume (tu konzu'm) 
Harčljiv, a. lavish (la'viš), wasteful (ue'jstful) 
Harfa, n. harp (harp) 
Haringa, n. herring (he'ring) 
Harmonika, n. accordion (ako'rdian) 
Harnost, n. gratitude (gra'titju'đ) 
Hartija, papir, n. paper (pe'jpor) 
Hasna. korist, n. use (jus), profit (pra'fit), 

advantage (adva'nteđž) 
Hasniti, koristiti, v. to be of use (tu bi av ju's) 
Hasniti si, koristovati se, v. to profit (tu pra'fit) 
Hasnovit, a. useful (ju'sful), profitable (pra'fitabl) 

Hasnovitost, n. usefulness (ju'sfulnes), profit (pra'fit) 
Hasura, rogožina, n. mat (mat) 

Hatar, područje, n. district (di'strikt), territory (te'- 
ritori) 

He, hej, intj. hello (helo') 

Hijena, n. Hyena (hai'na) 

Hiljada, num. thousand (ta'uzend) 

Himba, n. falsehood (fa'lshu'd), deceit (disi't), malice 

(ma'lis) 
Himben, a. false (fals), deceitful (đisi'tful) 

malicious (mali'šas) 
Himna, hvalospjev, n. hymn (him) 
Hiniti, simulirati, v. to feign (tu fe'jn) 
Hip. časak, n. moment (mo'ment) 
Hir, n. whim (hyi'm), caprice (kapri's) 
Hirovit, a capricious (kapri'šas) 

Hitac, n. shot (šat), gun shot (ga'n ša't) 

Hitar, a. quick (kyi'k), rapid (ra'pid), swift (sui'ft) 

Hitati, bacati, v. to throw (tu tro'u) 

Hitjeti, v. to hurry (tu ho'ri) 

Hitnja, žurba, n. haste (hejst), hurry (ho'ri), speed 

(spid) 
Hitrina, brzina, n. speed (spid), velocity (vila'siti), 

rapidity (rapi'diti) 
Hitroprstić, n. pickpocket (pi'kpa'ket) 
Hitrost, n. celerity (sile'riti) ; swiftness (sui'ftnes) Hlače, n. pants (pane), trousers (tra'uzors) 

Hlačice (do koljena), n. knee-pants (ni'pa'nc), bree- 
ches (bri'čez) 

Hlad, hladovina, n. shade (šejd) 

Hladan, a. cool (kul), chilly (čhi'li) 

Hladetina, n. jelly (dže'li) 

Hladionica, ledenica, n. ice-box (a'jsba'ks), refri- • 
gerator (rifri'džore'jtor) 

Hladiti, v. to cool (tu ku'l) 

HIadnjeti, v. to grow cold (tu gro'u ko'ld) 

Hladnokrvan, a. cool-blooded (ku'lbla'ded) 

Hladno piće,^i. cool drink (ku'l dri'nk), refreshment 

(rifre'šment) 

Hladnoća, n. coolness (ku'lnes), chilliness (či'lines) 
Hladovina, n. shade (šejd); coolness (ku'lnes) 
Hlap, izhlapljenje, n. transpiration (tra'nspire'jšan), 

evaporation (iva'pore'jšan) 
Hlapiti, v. to transpire (tu tra'nspa'er), to evaporate 

(tu iva'porejt) 
Hlepiti, žudjeti, v. to desire (tu diza'er),to long(tu la'ng) 
Hlepnja, čežnja, n. ardent desire (a'rdent diza'er) 
Hljeb, n. bread (bred), loaf (lo'yf) 

Hljebac, n. loaf of bread (lo^uf av bre'd) 

Hmelj, n. hop (hap) 

Hobotnica, n. polyp fish (pa'lipfi'š) 

Hod, n. walk (ya'k), gait (gejt) 

Hoditi, ići, v. to walk (tu ya'k), to go (tu go') 

Hodnik, n. hallway (ha'lue'j), corridor (ka'ridor), 

passage (pa'seđž) 
Hodočasnik, n. pilgrim (pi'lgrim) 
Hodočašće, n. pilgrimage (pi'lgrimedž) 
Hodulja, n. stilt (stilt) j f 

Holandeski, a. Dutch (đač) 
Holandez n. Dutchman (đa'čman) 
Holandija, n. Holland (ha'land) 
Hostija, oštija, n. wafer (ue'jfor) 
Hostija pričesna, n. consecrated wafer (ka'nsikrejted 

ue'jfor), host (host) 
Hotimice, adv. purposely (po'rposli) 
Hotjeti, htjeti, v. to want (tu ya'nt), to will (tu ui'l), 

to intend (tu inte'nd) 
Hrabar, a. courageous (kore'jđžas), plucky (pla'ki), 

brave (brejv), bold (bold) 
Hrabrost, n. courage (kb'redž), pluck (plak), fortitude 

(fo'rtitjud). bravery (bre'jvori) 

Hrakati, v. to hawk (tu ha'k) 

Hram, n. temple (te'mpl) "', 

Hramanje, n. lameness (le'jmnes) 

Hramati, šepati, v. to limp (tu li'mp), to hobble (tu 

ha'bl) 
Hrana, n. food (fud) 

Hrana jednostavna, n. plain food (ple'jn fu'd) 
Hrana lagana, n. light food (la'jt fu'd) 
Hrana krijepka, n. rich food (ri'č fu'd), nourishing 

food (no'rišing fu'd) 
Hranitelj, n. feeder (fi'dor) 
Hraniti, v. to nourish (tu no'riš), to feed (tu fi'd) 

Hranjenica, n. foster- daughter (fa'stor da'tor) 
H ranjenik, n. foster-son (fa'stor sa'n) 
Hranjiv, a. nourishing (nB'rišing) Hranjivost — 36 Igrarija Hranjivost, n. nourishment (no'rišment) 

Hrapav, a. hoarse (hors) 

Hrapavost, n. hoarseness (ho'rsnes) 

Hrast, n. oak (o'uk), oak-tree (o'uktri') 

Hrastovina, n. oak-wood (o'ukuu'd) 

Hrbat, n. back (ba'k) 

Hrčak, n. hamster (ha'mstor) 

Hrdja, rdja, n. rust (rast)) 

Hrdjav, a. rusty (ra'sti) 

Hrdjavac, n. bad man (ba'đ ma'n) 

Hren, kren, n. horse radish (ho'rsra'điš) 

Hrid, greben, n. rock (rak), reef (rlf) 

Hripavac (kašalj), n. whooping-cough (hu'pinka'f) 

Hristos, Krist, n. Christ (krajst) 

Hrišćanin, n. christian ( kri'sčan; 

Hrišćanstvo, n. Christianity (krisča'niti ili krisščia'- 
niti) 

Hrka, n. snore (snor) 

Hrkanje, n. snoring (sno'ring« 

Hrkati, v. to snore (tu sno'r) 

Hrliti, v. to flee (tu fli'), to hurry (tu ho'ri), to hasten 

(tu he'jsn) 
Hrom, a. lame (lejm) 
Hromac, šepavac, n. hobbler (ha'blor) 
Hromost, n. lameness (le'jmnes) 
Hrpa, gomila, n. pile (pa'el), heap (hip) 
Hrpten, a. vertebral (vo'rtibral) ; spinal (spa'jnal) 
Hrptenica, n. backbone (ba'kbo'n) 
Hrptenjača, n. spine (spajn), backbone (ba'kbo'n) 
Hrptenjača, n. spinal marrow (spa'jnal ma'ro) 
Hrskati, v. to gnash (tu na'š) 
Hrskavica, n. gristle (grisl) 
Hrt, n. greyhound (gre'jha'und) 
Hrušt, n. cock-chafer (ka'kče'jfor) 
Hrvač, n. wrestler (re'slor) 

H rvanje, n. wrestling (re'sling), struggle (stragl) 
Hrvat, -ica, n. Croatian (kroe'jšen), Croat (kro'at) I, conj. and (and), too (tu), also (also) 

Ibrik (za kuhanje kave), n. cofffc pot (ka'fipat) 

I briši m, svilena nit, n. silk thread (si'lk tre'd) 

Ići, hoditi, v. to go (tu go'), to walk (tu ua'k) 

Ići dolje, v. to descend (tu dise'nđ), to go down (tu go' 

da'uh) 
Ići gore, v. to go up (tu go' a'p), to ascend (tu ase'nd) 
Ići pješke, v. to go by foot (tu go' baj fu't) 
Ići spavati, v. to go to bed (tu go' tu be'd) 
Ići u susret, v. to go to meet (tu go' tu mi't) 
Ideja, n. idea (a'jđia.) 
Idjirot, (bilina), n. calamus (ka'lamas) 
Idol, predmet obožavanja, n. idol (a'jdal) 

Idući, a. next (nekst), ensuing (ensu'ing) 
Igalo, morska obala, n. sea shore (si'šo'r) 
Igda, adv. when (hue'n), ever (e'vor) 
Igdje, adv. anywhere (e'nihue'r) Hrvati se, v. to wrestle (tu re'sl), to struggle (tu 

stra'gl) 
Hrvatska, n. Croatia (kroe'jšia) 
Hrvatski, a. Croatian (kroe'jšen) 
Hrzanje, n. neighing (ne'ing) 
H rzati, v. to neigh (tu ne'j) 
Htjeti, v. to be willing (tu bi ui'ling) 
Hud, a. bad (bad), bitter (bi'tor) 

Hudoba, n. demon (di'man) 

H udoban, a. demoniacal (de'mona'ekal) 

Hujiti, v. to roar (tu ro'r) 

Hukati, v. to blow (tu blo'u) 

Huija, n. scoundrel (ska'undrel) ; villain (vi'len) 

Huliti, rugati se, v. to mock (tu ma'k), to revile (tu 

riva'el) 
Hum, brežuljak, n. hill (hil), hillock (hi'lak) 
Humak grobni, n. tumulus (tju'mulas) 
Hunjavica, n. catarrh (kata'r), cold (kold) 
Hupnuti, graknuti, v. to bounce (tu ba'uns) 
Huškanje lišća, n. bustle (basl) 
Huškati, dražiti, v. to incite (tu insa'jt) 
Hvaia, n. thanks (tanks) 

Hvalevrijedan, a. praiseworthy (pre'jzub'rdi) 
Hvalisanje, n. boasting (bo'usting), bragging (bra'- 

ging) 
Hvalisati se, v. to boast (tu bo'ust), to brag (tu bra'g) 
Hvaiisavac, n. boaster (bo'ustor), braggard (bra'gord) 
Hvaliti, v. to praise (tu pre'jz), to laud (tu la'd) 
Hvaljen, a. praised (prejzd) 
Hvaljen Isus, interj. Jesus be praised (đži'zus bi 

pre'jzd) 
Hvalospjev, n. hymn (him) 
Hvastati se, v. to brag (tu bra'g) 
Hvastavac, n. braggart (bra'gort) 
Hvat, n. fathom (fa'dam) 

Hvatanje, n. catch (kač), capture (ka'pčor) 
Hvatati, v. to catch (tu ka'č), to capture (tu ka'pčor) 
Hvoja, n. sprig (sprig); bough (ba'u) Igla, n. needle (nidi) 

Igla pletača, n. knitting needle (ni'ting ni'dl) 

Igla sjevernica, n. compass needle (ka'mpas ni'dl) 

[gla šivača, n. sewing needle (so'uing ni'dl) 

Igla za vlasi, n. hair-pin (ha'rpi'n) 

Igljenjak, n. needle cushion (ni'dlku'šan) 

Igo, jaram, n. yoke (j6k) 

Igra, n. play (plej), game (gejm) 

Igra, ples, n. dance (dans) 

Igrač, n. player (ple'jor) 

Igrač za novce, n. gambler (ga'mblor) 

Igračka, n. toy (toj), play-thing (ple'jti'ng) 

Igračnica, kartašnica, n. gambling house (ga'mbling 

ha'us) 
Igralište, n. play-ground (ple'j-gra'und) 
Igraonica, plesaonica, n. dancing hall (da'nsing ha'l) 
Igrarija, n. trifle (trajfl) 


Igrati 37 — Iskazati Igrati, v. to play (tu ple'j) 

Igrati na novac, V. to gamble (tu ga'mbl) 

Igrokaz, n. drama (đra'ma) ; play (plej) 

Ijedan, pron. any one (e'niua'n) 

Ikad, adv. ever (e'vor) 

Ikako, makar kako, adv. however (ha'ue'vor) 

Ikoji, pron. anybody (e'niba'đi), some one (sam ua'n) 

Ikoliko, adv. anything at all (e'nitinga.ta'1) 

Ikona, n. icon (a'jkon), holy picture (ho'li pi'kčur) 

Ikra, (mri jest), n. roe (ro'u), spawn (span) 

I kras, n. spawner (spa'nor) 

Hi, jali, conj. or (or) 

Ilovača, n. clay (klej) 

Imanje, n. estate (iste'jt), possession (poze'šan), 
property (pra'porti) 

Imati, v. to have (tu ha'v), to possess (tu poze's), to 
own (tu o'un) 

Ime, n. name (ne'jm) 

Ime i prezime, name and surname (ne'jm and so'r- 
ne'jm) 

Imela, n. mistletoe (mi'zlto'u) 

Imendan, n. names-day (ne'jmzde'j) 

Imenica u gramatici, n. noun (na'uh) 

Imenik, n. roll (rol); register (re'đžistor), list of 
names (li'st av ne'jmz) 

Imenjak, n. names sake (ne'jmse'jk) 

Imenovanje, n. nomination (na'mine'jšan), appoint- 
ment (apo'jntment) 

Imenovati, v. to appoint (tu apo'jnt), to nominate (tu 

na'minejt), to name (tu ne'jm) 

Imenovati, zvati po imenu, v. to call by name (tu ka'l 
baj ne'jm) 

Imetak, n. estate (iste'jt), property (pra'porti) 

Imetak nepokretni, n. real estate-property (ri'al is- 
te'jt, - pra'porti), immovable (imu'vabl) 

Imetak pokretni, n. personal property (po'rsonal 
pra'porti), movable (mu'vabl) • 

Imovina, n. possession (poze'šan), estate (iste'jt) 

Imovni, a. proprietary (propra'iteri) 
Imućan, a. rich (rič), wealthy (ue'lti) 
Inače, adv. else (els), otherwise (a'dorua'jz) 
Inako, adv. otherwise (a'dorua'jz) 
Indija, n. India (i'ndia) 
Indijanac, n. Indian (i'ndian) 
Indijanski, indijski, a. Indian (i'ndian) 
Ini, pron. the other (di a'dor) 
Ino, pron. other (a'dor) 

Inokosan, a. single (singl), unique (juni'k) 
Inokrajan, a foreign (fa'ren), outlandish (a'utla'nđiš) 
Inostran, a. foreign (fa'ren), strange (strejndž) 
Inostranac, n. stranger (stre'jnđžor), foreigner (fa're- 
nor) 

Inovjerac, n. person of different religion (pb'rsn av 

di'forent rili'džan) 
Inozemac, n. alien (e'jljen) ; foreigner (fa'renor) 
Inozemstvo, n. foreign lands (fo'ren landz) 
Intoš, fijaker, n. hack (hak), cab (kab) 

Inžinir, n. engineer (i'nđžini'r) 

lole, adv. only a little (o'nli e li'tl), Ipak, prep, however (ha'ue'vor), nevertheless (ne'vor- 
deles), though (do'u) 

Irac, n. Irishman (a'erišman) 
Ironija, poruga, n. irony (a'jrani) 

Irska, n. Ireland (a'erland) 

Irski, a. Irish (a'eriš) 

Iscijediti, v. to drain out (tu dre'jn a'ut) 

Iscijediti, v. to press out (tu pre's a'ut) 

Isci jeli vati se, v. to kiss up (tu ki's a'p) 

Iscijeliti, v. to heal up (tu hi'l a'p) 

Iscijepati, v. to split up (tu spli't a'p) 

Iscrpiti, v. to exhaust (tu egza'st) 

Iscuriti, v. to drip out (tu dri'p a'ut), to run out (tu 

ran a'ut) 
Iščašiti, v. to sprain (tu spre'jn) 
Iščašiti, v. to dislocate (tu di'slokejt), to sprain (tu 

spre'jn) 
Isčešati, v. to scratch out (tu skra'č a'ut) 
Isčešljati, v. to comb out (tu ko'm a'ut) 
Iščeznuti, v. to disappeor (tu di'sapi'r) 
Iščeznuti, v. to disappear (tu di'sapi'r), to vanish (tu 

va'niš) 
Isčibukati, v. to beat out (tu bi't a'ut) 

Isčistiti, v. to clean, out (tu kli'n a'ut) 
Iščitati, v. to read to end (tu ri'd tu e'nd) 

Iščupati, v. to pull out (tu pu'l a'ut) 
Iseljenik, n. emigrant (e'migrant) 

Iseliti 6e (iz zemlje), v. to emigrate (tu e'migrejt) 
Iseliti (iz stana), v. to move (tu mu'v) 
Iseljivanje, n. emigration (e'migre'jšan) 

Isfućkati, v. to whistle out (tu hui'sl a'ut) 

Ishladiti, v. to cool off (tu kii'l a'f) 

Ishlapiti, v. to evaporate (tu iva'porejt) 

Ishod, izlaz, n. exit (e'ksit) 

Ishod sunca, n. sun rise (sa'nra'jz) 

Ishoditi, izvojštiti, v. to acquire (tu akua'er), to ob- 
tain (tu opte'jn) 

Isijati, v. to sift (tu si'ft) 

Isisati, v. to suck out (tu sa'k a'ut) 

Isjeckati, isjeći, v. to chop (tu ča'p) ; to mince (tu 
mi'ns) 

Isječak (u računstvu), n. sector (se'ktor) 

Isječak (drva), n. chop (cap) 

Isjeći, v. to cut up (tu ka't a'p) 

Iskanje, zahtjevanje, n. request (rikue'st), demand 
(dima'nd), desire (diza'er) 

Iskapati, iscuriti, v. to trickle out (tu tri'kl a'ut) 

Iskapati, kopati, v. to dig (tu di'g) 

Iskapiti, ispiti, v. to drink out (tu dri'nk a'ut) 

Iskašljati, v. to cough up (tu ka'f a'p) 

Iskati, zahtijevati, v. to request (tu rikue'st), to de- 
mand (tu đima'nd), to đesire (tu điza'er) 

Iskati, tražiti, v. to search (tu so'rč) 

Iskaz, n. statement (ste'jtment) 

Iskaz pismeni, n. written statement (ri'ten ste'jtment) 

Iskaz usmeni, n. verbal statement (vo'rbal ste'jtment) 

Iskaz zaprisegnuti, n. sworn statement (suo'rn ste'jt- 
ment) 

Iskazati, v. to declare (tu dikla'r), to depose (tu di- 
po'uz) Iskazati se 38 — Ispovijedati Iskazati se, v. to prove one's identity (tu pru'v 
ua'ns ajđe'ntiti) 

Iskazati se, (odlikovati se) v. to distinguish one's 

self (tu đisti'nguiš uanse'lf) 
Iskaznica, n. certificate of identification (sorti'fiket 

av ajde'ntifike'jšan) 
Iskidati, v. to piece up (tu pi's a'p), to take down (tu 

te'jk da'un) 
Iskiseliti se, v. to get sour (tu ge't sa'ur) 
Iskititi, v. to decorate (tu de'korejt) 
Isklijati, v. to shoot forth (tu šu't fo'rt), to sprout (tu 

spra'yt), to germinate (tu džb'rminejt) 
Isključiti, v. to exclude (tu eksklju'd), to expel (tu 

ekspe'l) 
Isključiv, a. exclusive (eksklju'siv) 
Iskljuvati, v. tq peck out (tu pe'k a'ut) 
Isključenje, n. exclusion (eksklju'žan) ; expulsion 

(ekspa'lšan) 
Iskomadati, v. to piece up (tu pi's a'p) 
Iskočiti, v. to jump out (tu dža'mp a'ut) 
Iskop, izkopina, n. excavation (e'kskave'jšan) 
Iskopati se, v. to pull oneself out (tu pu'l uanse'lf 

a'ut) 
Iskopati, iskopavati, v. to dig out (tu di'g a'ut), to 

excavate (tu e'kskave'jt), to exhume (tu f.kshju'm) 
Iskopniti, v. to thaw up (tu ta' a'p) 
Iskorjeniti, v. to eradicate (tu ira'dikejt), to root out 

(tu rut a'ut) 
Iskorjeniti, uništiti, v. to exterminate (tu eksto'rminejt) 

I skovati, v. to forge out (tu fo'rđž a'ut) 

Iskra, n. spark (spark) 

Iskrcanje, n. landing (la'nding), disembarking (di'sem- 

ba'rking) 
Iskrcalište, n. landing place (la'nđing ple'js), wharf 

(hya'rf), slip (slip), dock (dak) 

Iskrcati, istovariti, v. to unload (tu a'nlo'ud) 
Iskrcati se, v. to land (tu la'nd), to disembark (tu 

di'semba'rk) 
Iskrčiti, v. to root out (tu ru't a'ut), to clear land (tu 

kll'r la'nd) 
Iskren, a. frank (frank), sincere (sinsi'r) 

Iskren prijatelj, n. sincere friend (sinsi'r frend) 
Iskrenost, n. sincereness (sinsi'rnes), sincerity (sin- 

se'riti) 
(skrenuti, v. to upset (tu a'pse't) 
Iskrhati, v. to crumble (tu kra'mbl) 
Iskriviti, v. to bend (tu be'nd), to curve (tu ko'rv) 
Iskriviti, falsificirati, v. to forge (tu fo'rđž) 
Iskrivljen, a. curved (korvd), bent (bent) 
Iskrižati, v. to cross (tu kra's) 

Iskrojiti, v. to cut out the cloth (tu ka't a'ut di kla'tj 
Iskrpati, v. to patch up (tu pa'č a'p) 
Iskrvaviti, v. to bleed out (tu bli'd a'ut) 
Iskup, n. rescue (re'skju); redemption (ride'mpšan) 
Iskupiti, v. to redeem (tu ridi'm) 
Iskupitelj, n. redeemer (ridi'mor) 
Iskusan, a. experienced (ekspi'rienst) 

Iskusiti, v. to experience (tu ekspi'riens) 
Iskustvo, n. experience (ekspi'riens) Iskušati, v. to try out (tu tra'j a'ut) ; to test (tu te'st) 
Iskušavanje, n. temptation (te'mpte'jšan), probation 

(pro'be'jšan) 
Iskušavati, v. to tempt (tu te'mpt), to experiment (tu 

ekspe'riment) 
Iskušenik samostanski, n. novice (na'vis) 
Iskvariti, v. to spoil (tu spo'el), to ruin (tu ru'in) 
Iskvarenost, n. corruptness (kora'ptness), depravity 

(dipra'viti) 
Islužiti, v. to serve out (tu so'rv a'ut) 
Ismijati, v. to deride (tu dira'jd); to jeer (tu dži'r) 
Ismjehavati, v. to laugh at (tu la'f a't), to ridicule (tu 

ri'dikjul) 

Ispadati, ispasti, v. to fall out (tu fa'l a'ut) 

Ispaliti, v. to fire (tu fa'er), to discharge (tu đisča'r- 

đž), to burn (tu bo'rn) 
Isparati, v. to tear out (tu ta'r a'ut) 
Ispariti, v. to evaporate (tu iva'porejt) 
Isparivati, v. to evaporate (tu iva'porejt) 
Ispasti, v. to fall out (tu fa'l a'ut) 
Ispeći, v. to roast (tu ro'ust), to fry (tu fra'j) 
Ispeći kruh, v. to bake bread (tu be'jk bre'd) 
Ispeći meso, v. to roast meat (tu ro'ust mi't) 
Ispijati, ispiti, v. to drink out (tu dri'nk a'ut) 

Ispipati, v. to feel out (tu fi'l a'ut) 

Ispirati, v. to rinse (tu ri'ns) 

Ispis grunta, n. abstract of title (a'pstra'kt a'v ta'jtl) 

Ispis, prepis, n. copy (ka'pi) 

Ispisati, prepisati, v. to copy (tu ka'pi) 

Ispit, n. examination (igza'mine'jšan) 

Ispitati, v. to inquire (tu inkua'er), to question (tu 
kue'sćan) 

Ispitavalac, n. examiner (igza'minor), questioner 
(kye'scanor) 

Ispitavati, v. to examine (tu igza'min) 

Ispitkivati, v. to quiz (tu kui'z) 

Ispjevati, v. to compose a poem (tu kampoz' e po'um') 

Isplaćen, a. paid (pejd), settled (setld) 

Isplaćivati se, v. to pay (tu pe'j), to be paying (tu bi 
pe'ing) 

Isplahnuti, v. to rinse (tu ri'ns) 

Isplakati se, v. to weep (tu ui'p) 

Isplata, n. disbursement (disbo'rsment) 

Isplatiti, v. to pay off (tu pe'j a'f) 

Isplesti, v. to knit (tu ni't) 

Isplesti se, v. to untangle (tu a'nta'ngl) ; to disen- 
tangle (tu di'senta'ngl) 

Isplivati, v. to swim out (tu sui'm a'ut), to float (tu 
flo'ut) 

Ispljunuti, ispljuvati, v. to spit out (tu spi't a'ut), 
to expectorate (tu ekspe'ktorejt) 

Ispljuskati, v. to slap (tu sla'p) 

Ispod, prep, below (bilo'), beneath (bini't), under (a'n- 

dor), underneath (a'ndorni't) 

Isporediti, v. to arrange (tu are'jnđž), to adjust (tu 
adža'st) 

Isposlovati, v. to accomplish (tu aka'mplig), to procure 
(tu prokju'r) 

Ispovijedati, v. to confess (tu kanfe's) Ispovjeđ - 39 Istrijanac Ispovjeđ, n. confession (kanfe'šan) 

Ispovjedaonica, n. confessional (kanfe'šanal) 

Ispovjednik, n. confessor (kanfe'sbr) 

Isprašiti, v. to dust out (tu đa'st a'ut) 

Isprati, v. to wash off (tu ua'š a'f) 

Ispratiti, v. to escort (tu esko'rt), to accompany (tu 

aka'mpani) 
Isprava, povelja, n. deed (did), document (da'kju- 

ment), diploma (điplo'ma) 
Ispravak, n. correction (kore'kšan), amendment 

(ame'ndment), rectification (re'ktifike'Jšan) 
Ispravan, a. correct (kore'kt); exact (egza'kt) 
Ispravdati, pobijediti, v. to win (tu ui'n) 
Ispraviti, v. to correct (tu kore'kt), to amend (tu 

ame'nd), to straighten (tu stre'jtn), to rectify (tu 

re'ktifaj) 
Ispravljati, v. to correct (tu kore'kt) 
Ispravno, adv. right (rajt), alright (a'lra'jt), O. K. 

(o'ke") 
Isprazniti, v. to empty (tu e'mpti), to evacuate (tu 

iva'kjuejt), to vacate (tu ve'jke'jt) 
Ispraznost, n. vanity (va'niti) 

Ispražnjivanje, n. evacuation (iva'kjue'jšan), vaca- 
ting (ve'jke'jting), emptying (e'mptiing) 
Isprebijati, v. to cudgel (tu ka'džel), to batter (tu 

ba'tor) 
Ispreći, v. to unyoke (tu a'njo'k), to unharness (tu 

a'nha'rnes) 
Ispred, prep, afore (afo'r), before (bifo'r), in front 

(in fro'nt) 
Ispredati, v. to spin out (tu sp'in a'ut) 
Upregnuti, v. to unharness (tu a'nha'rnes) 
Ispremiješati, v. to intermix (tu i'ntbrmi'ks) 
Ispričati, ispripovijedati, v. to teli (tu te'l), to relate 

(tu rile'jt) 
Ispričati, v. to excuse (tu ekskju'z), to pardon (tu 

pa'rdn) 
Ispričljiv, a. excusable (ekskju'zabl), pardonable 

(pa'rdonabl) 
Isprika, n. excuse (ekskju's) 
Isprosijecati, v. to cut up (tu ka't a'p) 
Isprositi, v. to obtain (tu opte'jn) 
Isprositi djevojku, v. to woo (tu uu') 
Isprskati, v. to spatter (tu spa'tor) 
Ispružiti, v. to stretch (tu stre'č) ; to extend (tu 

ekste'nd), to expand (tu ekspa'nd) 
Ispružiti se, v. to stretch oneself (tu stre'č uanse'lf) 
Isprva, adv. at first (at fo'rst) 

Ispsovati, v. to chide (tu ča'jd), to scold (tu sko'ld) 
Ispucati, v. to crack (tu kra'k), to burst (tu bS'rst) 
Ispući, ispuknuti, v. to fire (tu fa'er), to discharge (tu 

disča'rđž), to burst out (tu bb'rst a'ut) 
Ispuhati, v. to blow out (tu bio' a'ut) 
Ispuniti, v. to fulfil (tu fulfi'l), to fill out (tu fi'l a'ut) 
Ispupčen, a. budded (ba'ded) 
Ispustiti, ispuštati, v. to let out (tu le't a'ut), to omit 

(tu omi't) 

Ispušiti, v. to finish smoking (tu fi'niš smo'king) 
Ispuzati, v. to creep out (tu kri'p a'ut) Istakati, v. to pour out (tu pb'r a'ut) 

Istaknuti, v. to accentuate (tu akse'nćuejt), to put 
special force (tu pu't spe'šal fo'rs), to point out 
(tu po'jnt a'ut), to emphasize (tu e'mfasajz) 

Istanjiti, v. to thin (tu ti'n), to rarify (tu ra'rifaj), to 
dilute (tu đilju't) 

Istaviti, v. to heave off (tu hi'v a'f) 
Isteći, v. to run off (tu ra'n a'f), to elapse (tu ila'ps> 
Istegnuti, v. to strech (tu stre'č), to extend (tu eks- 
te'nd), to expand (tu ekspa'nd) 

Istesan, a. hewn (hjun) 

Istesati, v. to hew out (tu hju' a'ut) 

Isti, pron. the same (di se'jm) 

Isticati, y. vidi istaknuti 

Istina, n. truth (trut), veracity (vera'siti) 

Istinit, a. true (tru), truthful (tru'tful), real (ri'al) 

Istinitost, n. truthfulness (tru'tfulnes) ; sincerity 

(sinse'riti) 
Istinski, a. truthful (tru'tful), sincere (sinsi'r), candid 

(ka'nđid) 
Istiskavati, istisnuti, v. to press out (tu pre's a'ut) 
Istiva, lula, n. sea-foam pipe (si' fo'um pa'jp) 
Istjerati, v. to expel (tu ekspe'l), to drive out (tu 

đra'jv a'ut) 
Isto, pron. same (sejm) 
Isto tako, adv. likewise (la'jkua'jz) 

Istočiti, v. to empty (tu e'mpti), to pour out (tu po'r 

a'ut) 
Istočni, a. eastern (i'storn), easterly (i'storli) 
Istočna polutka, n. Eastern Hemisphere (i'storn he'- 

misfir) 

Istočnjak, n. oriental (o'rie'ntal) 

Istodoban, a. contemporaneous' (konte'mpore'jnias), 

simultaneous (sa'jmalte'jnias) 
Istodobno, adv. at the same time (a't di se'jm ta'jm), 

simultaneously ( sa' jmalte' jniasli ) 

Istok, n. east (ist) 

Istom, tek, adv. but (bat), providing (prova' jding), 

only (o'nli) 
Istopiš, n. fac-simile (faksi'mili) 

Istopiti, v. to melt (tu me'lt) 

Istovariti, v. to unload (tu a'nlo'ud), to dump (tu 

da'mp), to discharge (tu disča'rđž) 
Istovjetan, jedan te isti, a. identical (ajđe'ntikal) 
Istovjetiti, v. to identify (tu ajde'ntifaj) 
Istovjetnost, n. identity (ajđe'ntiti) 

Istra, n. Istria (i'stria) 

Istraga, n. investigation (inve'stige'jšan) 

Istrajati, v. to hold out (tu ho'lđ a'ut), to endure (tu 

enđju'r), to last (tu la'st) 
Istražiti, v. to search (tu so'rč), to investigate 

(tu inve'stigejt) 
Istražna porota, n. grand jury (gra'nd đžu'ri) 
Istraživatelj, n. inquisitor (inkui'zitor), investigator 

(inve'stige'jtor) 
Istražljiv, a. inqusitional (in'kuizi'šanal) 
Istrčati, v. to run out (tu ra'n a'ut) 
Istresti, v. to shake off (tu še'jk a'f) 
Istrgati, v. to pluck out (tu pla'k a'ut) 
Istrijanac, n. Istrian (i'strian) Istrijebiti — 40 — Izdaleka istrijebiti,, utamaniti, v. to exterminate (tu eksto'r- 

minejt) 
strgnuti, v. to tear out (tu ta'r a'ut) 
strošen, a. worn out (uo'rn a'ut) 
strošiti, v. to exhaust (tu egza'st), to wear out (tu 

ua'r a'ut) 
strugati, v. to scrap out (tu skra'p a'ut) 
strunuti, v. to rot (tu ra't), to decay (tu dike'j) 
istući, v. to pound (tu pa'und), to beat (tu bi't), 

to lick (tu li'k) 
stumačiti, v. to explain (tu eksple'jn) 
stupiti, v. to blunt (tu bla'nt), to dull (tu da'l) 
sturati, v. to push out (tu pu'š a'ut) 
stup, n. stepping out (ste'ping a'ut), quitting (kui't- 

ing) 
stupiti, v. to step out (tu ste'p a'ut), to quit (tu kui't) 
sukati, v. to wring out (tu ri'ng a'ut) 
sus, n. Jesus (dži'zus) 
susovac, n. Jesuit (dže'zjuit) 
sušiti, v. to dry out (tu dra'j a'ut) 
sušiti, v. to smoke up (tu smo'k a'p) 
šarati, v. to variegate (tu ve'jriige'jt), to color (tu 

ka'lor) 

šetati, v. to walk out (tu ya'k a'ut) 

šibati, v. to flog (tu fla'g), to whip tu hui'p) 

špan, nadziratelj, n. overseer (o'vorsi'r, ili o'vor- 

si'or) 
šta, pron. anything (e'niti'ng) 

štetiti, v. to ruin (tu ru'in), to spoil (tu spo'el), to \ 

damage (tu da'madž) 

talija, Talijanska, n. Italy (i'tali) 
tako dalje, and so forth (a'rid so' fo'rt) 
tko, pron. whoever (hu'e'vor) 
ver, iverje, n. chip (5ip), splinters (spli'ntors) 
vančica (cvijet), n. daisy (de'jzi) 
vanje, n. Midsummer (mi'dsa'mor) 
z, prep, from (from), of (av), out off (a'ut a'f) 
za, prep, after (a'ftor), afterwards (a'ftoruo'rdz) 

zabran, a. selected (sile'kted) elected (ile'kted), 
chosen (čo'uzn) 

zabranik, n. choice (čojs) ; elect (ile'kt) 

zabrati, v. to select (tu sile'kt), to choose (tu ču'z), 

to pick out (tu pi'k a'ut) 
zaci, v. to go out (tu go' a'ut), to leave (tu H'v) 
zagnati v. to drive out (tu dra'jv a'ut), to expel (tu 

ekspe'l), to banish (tu ba'niš), to ostracize (tu a'- 

strasajz) 

zagnanik, n. exile (e'ksa'el) 

zasuti, v. to pour out (tu po'r a'ut), to empty (tu 
e'mpti) 

zaslanik, n. delegate (de'liget), deputy (de'pjuti) 

zaslati, v. to send out (tu se'nd a'ut), to emit (tu 

imi't) 
za toga, after that (a'ftor da't) 
zaziv, n. provocation (pra'voke'jšan) 
zazivao, n. provoker (provo'kOr) 

zazivati v. to provoke (tu provo'k), to defy (tu difa'j) 
zazvati, v. to call out (tu ka'l a'ut) 
zazvati (na mejdan), v. to challenge (tu ča'lenđž) Izba, soba, n. room (rum), cell (sel) 

Izbaciti, v. to throw out (tu tro'u a'ut), to reject (tu 
ridže'kt) 

Izbačen a. thrown out (thro'un a'ut), rejected (ridže'k- 
ted) 

Izbaštiniti, v. to disinherit (tu di'sinhe'rit) 

Izbava, n. redemption (ride'mpšan) 

Izbavitelj, n. saver (se'jvor), rescuer (re'skjuor) 

Izbavitelj, spasitelj, n. Savior (se'jvjor) 

Izbaviti, v. to save (tu se'jv), to rescue (tu re'skju), 

te redeem (tu ridi'm), to deliver (tu dili'vor) 
Izbečiti, v. to tear open (tu ta'r o'pn) 
Izbijati, v. to drive out (tu dra'jv a'ut) 
Izbirač, n. selector (sile'ktor) 
Izbirak, ostatak, n. remainder (rime'jndor) 

Izbirati, v. to pick out (tu pi'k a'ut), to choose (tu 

ču'z) 
Izbistriti, v. to clear (tu kli'r), to clarify (tu kla'rifaj) 

Izbiti, v. to drive out (tu dra'jv a'ut) 
Izbjeći, v. to escape (tu iske'jp) 

Izbjegavati, v. to avoid (tu avo'jd), to shun (tu ša'n) 
Izbjegnuti, v. to escape (tu iske'jp), to avoid (tu 
avo'jd) 

Izblebetati, v. to blab out (tu bla'b a'ut) 

Izbliza, adv. from near (from m'r), near by (ni'r ba'j), 

close (klos) 
Izbljuvak, n. expectoration (ekspe'ktore'jšan), vomit 

(va'mit) 

Izbljuvati, v. to throw out (tu tro'u a'ut), to vomit (tu 
va'mit) 

Izbljuvati se, v. to vomit (tu va'mit) ; to puke (tu 
pju'k) 

Izbor (po želji), n. choice (čojs), alternative (alto'r- 

nativ) 
Izbor, n. election (ile'kšan) 

Izborna listina, n. election list (ile'kšan li'st), ballot 
(ba'lat) 

Izbornik, n. elector (ile'ktor), voter (vo'tor) 
Izbosti, v. to prick out (tu pri'k a'ut), to stab (tu 

sta'b) 

Izbrajati, v. to count (tu ka'unt) 
Izbrbljati, v. to blurt out (tu blo'rt a'ut) 
Izbrisati, v. to wipe out (tu ua'jp a'ut), to erase (tu 
ire'js) 

Izbrojiti, v. to enumerate (tu inju'morejt) 
Izbrojba, n. enumeration (inju'more'jšan) 
Izbu I jit i se, v. to stare at (tu sta'r a't) 
Izbušiti, v. to perforate (tu po'rforejt) 
Izdahnuti, v. to breathe out (tu bri'd a'ut), to expire 
(tu ekspa'er) 

Izdahnuće, n. expiration (e'kspire'jšan) 

Izdaja, n. treason (trizn), betrayal (bitre'jal) 

Izdajica, n. traitor (tre'jtor), betrayer (bitre'jor) 

Izdajnica, n. traitress (tre'jtres) 

Izdajnički, a. treacherous (tre'čoras) 

Izdajstvo, n. betrayal (bitre'al) ; treachery (tre'čori) ; 

treason (trizn) 
Izdaleka, adv. from far (from fa'r), from a distance 

(from e di'stans) Izdanje 41 Izlika Izdanje, naklada, n. edition Ceđi'šan), issue (i'šju) 
Izdašan, a. munificent (mjun. fisent), productive (pro- 

đa'ktiv) 
Izdatak, n. disbursement (đisbo'rsment) 
Izdati, v. to betray (tu bitre'j) 
Izdati (novac), v. to expend (tu ekspenđ), to pay out 

(tu pe'j a'ut) 
Izdavatelj, nakladnik, n. publisher (pa'blišor) 

Izdavati, v. to give out (tu gi'v a'ut), to spend (tu 

spe'nđ) 
Izdavna, adv. long ago (la'ng ago') 
Izderati v. to rend (tu re'nd), to tear up (tu ta'r a'p), 

to rip (tu ri'p) 
Izdisati, v. to breathe out (tu bri'd a'ut), to expire (tu 

ekspa'er) 
Izdrljati, v. to scrawl up (tu skra'l a'p) 
Izdrmati, v. to shake up (tu še'jk a'p) 

Izdrobiti, v. to crumble (tu kra'mbl) 

Izdrpati, v. to tatter (tu ta'tor), to tear up (tu ta'r a'p) 

Izdržavati, v. to support (tu sqpo'rt) 

Izdubljen, a. hewn (hjun) 

Izdupsti, v. to hew (tu hju'), to hollow out (tu ha'lo 

a'ut) 
Izgara, požuda, žutica, n. jaundice (dža'ndis) 

Izgarati, v. to burn (tu bo'rn) ; to char (tu Ca'r) 
Izgarav, a. jaundiced (dža'nđist) 

Izgaziti, v. to tread down (tu tre'd da'un) 
Izgaziti (vodu) v. to wade out (tu ye'jd a'ut) 
Izginuti, v. to disappear (tu di'sapi'r), to vanish (tu 

va'niš) 
Izgladiti, v. to smooth up (tu smu't a'p), to polish up 

(tu pa'liš a'p) 

Izgladnjeti, v. to starve out (tu sta'rv a'ut) 
Izgled, n. view (vju), prospect (pra'spekt) 

Izgled (spoljšani), appearance (api'rans) 
Izgledanje, izgled, n. appearance (api'rans) 
Izgledati, v. to appear (tu api'r), to look (tu lu'k) 
Izgiodati, v. to gnaw up (tu na'a'p) 

Izgmizati, v. to crawl out (tu kra'l a'ut), to emerge 
(tu imo'rdž) 

Izgnati, v. to banish (tu ba'niš), to drive out (tu dra'jv 

a'ut) 
Izgnječiti, v. to squash (tu skua's), to press (tu pre's), 

to squeeze (tu skui'z) 
Izgnjusiti, zamazati, v. to soil (tu so'el) 

Izgon, n. banishment (ba'nišment), expulsion (ekspa'l- 
šan) 

Izgoniti, v. to banish (tu ba'niš), to expel (tu ekspe'l) 

Izgorio, a. burnt (bornt) 

Izgorjeti, v. to burn out (tu bo'rn a'ut) 

Izgor-elina, n. charcoal (ča'rko'l) 

Izgovarati, v. to pronounce (tu prona'uns) 

Izgovarati se, v. to excuse (tu ekskju'z) 

Izgovor, n. pronunciation (prona'nsie'jšan) 

Izgovor, izprika, n. excuse (ekskju'z), evasion (ive'j- 

žan), subterfuge (sa'ptorfjuđž) 

Izgovoriti, v. to pronounce (tu prona'uns), to ex- 
press (tu ekspre's) 

Izgrditi, v. to chide (tu ča'jd), to scold (tu sko'ld) Izgred, n. row (ra'u) 

Izgrednik, n. rowdy (ra'udi) 

Izgrepsti, v. to scratch out (tu skra'6 a'ut) 

Izgrijati, v. to warm up (tu ua'rm a'p) 

Izgristi, v. to bite (tu ba'jt), to chew (tu ču') 

Izgrliti, v. to hug (tu ha'g), to embrace (tu embre'js)- 

Izgrnuti, v. to pile up (tu pa'el a'p) 

Izgubiti, v. to lose (tu lu'z) 

Izgubiti se v. to get lost (tu ge't la'st) 

Izgubljen, a. lost (last) 

Izguliti, v. to skin (tu ski'n), to flay (tu fle'j) 

Izgurati v. to push out (tu pu'š a'ut) 
Izgužvati, v. to ruffle up (tu ra'fl a'p) 

Izići, v. to step out (tu ste'p a'ut), to go out (tu go' 

a'ut), to leave (tu li'v) 
Izigran, a. played out (ple'jd a'ut), to get stung (tu 

ge't sta'ng) 
Izigrati, v. to play out (tu ple'j a'ut) 
Izigrati (kod karata) v. to be on the lead (tu bi a'n đt- 

li'd) 
Izim, osim, prep, except (ekse'pt), beside (bisa'jd) 
Izjadati, v. to complain (tu komple'jn) 
Izjahati, v. to take a riđe (tu te'jk e raj'd) 
Izjaloviti, v. to frustrate (tu fra'strejt) ; to defeat 

(tu difi't) 
Izjaloviti se, v. to fail (tu fe'jl) 
Izjarmiti, v. unyoke (a'njo'k) 
Izjasniti, v. to enlighten (tu enla'jtn), to explain (tu 

eksple'jn) 

Izjašnjenje, n. enlightenment (enla'jtnment) 

Izjaukati se, v. to cease weeping (tu si's ui'ping) 
Izjava, n. declaration (đe'klare'jšan), statement (ste'jt- 

ment) 
Izjava neodvisnosti, n. declaration of independence 

(đe'klare'jšan av i'ndipe'ndens) 
Izjaviti, v. to declare (tu dikla'r), to state (tu ste'jt) 
Izjednačiti, v. to even (tu ev'en), to make even (tu 

me'jk i'ven), to straighten out (tu stre'jtn a'ut) 
Izjelica, požderuh, n. glutton (glatn) 
Izjesti, v. to eat up (tu i't a'p) 

Izjest i, v. to eat out (tu i't a'ut), to corrode (tu kar5'd> 

Izjuriti, v. to drive out (tu đra'jv a'ut) 

Izlagati, v. to expose (tu ekspo'z) 

Izlajati s'e, v. to bark out (tu ba'rk a'ut) 

Izlanuti, v. to slip out (tu sli'p a'ut) 

Izlaz, n. exit (e'ksit) 

Izlazak biblijski, n. Exodus (e'ksodas) 

Izlaziti, v. to go out (tu go* a'ut), to leave (tu H'v), 

to depart (tu dipa'rt) 
Izleći, v. to brood (tu bru'd), to breed (tu bri'đ), 

to hatch (tu ha'č) 
Izlemanje, n. trashing (tra'šing) 

Izlemati, v. to trash (tu tra'š), to cudgel (tu ka'đžel)- 
Izlet, n. excursion (ekskS'ršan), outing (a'uting) 
Izletjeti, v. to fly out (tu fla'j a'ut) 
Izliječiti, v. to cure (tu kju'r) 
Izliječiti (ranu), v. to heal (tu M'l) 
Izliječiti se, v. to get cured (tu ge't kju'rd) 
Izlijevati, v. to pour out (tu po'r a'ut) 
Izlika, n. pretense (prite'ns), pretext (pri'tekst). Izlistati _ 42 — Izobijestiti se Izlistati, v. to leaf (tu li'f) 

Izlišan, a. superfluous (sjupo'rfljues) 

Izliti, v. to pour out (tu po'r a'ut) 

1 Izlizan, a. threadbare (tre'dba'r) 
Izlizati, v. to lick off (tu li'k a'f) 
Izlizati se (o suknu), v. to whet off (tu hye't a'f) 
Izlječiv, a. curable (kju'rabl) 
Izljev, n. vent (vent), effusion (ifju'žan) 
Izljubiti, v. to buss (tu ba's) 
Izlog, n. show case (šo'u ke'js) 
Izlomiti, v. to break (tu bre'jk), to fracture (tu fra,'- 

kčur) 
Izložba, n. exposition (e'kspozi'šan), exhibition (e'ks- 

hibi'šan) 

Izložiti, v. to exhibit (tu ekshi'bit), to expose( tu esk- 
po'z) 

Izložitelj, n. exhibiter (ekshi'bitor) 

Izlučiti, v. to separate (tu se'parejt) 

Izlukaviti, v. to outwit (tu a'utui't) 

Izlupati, v. to thrash out (tu tra'š a'ut) 

Izmaći, v. to slip away (tu sli'p aue'j) 

Izmaglica (kišica), n. drizzle (drizl) 

Izmalena, adv. since childhood (si'ns ča'jldhuđ) 

Izmaknuti, v. to get away (tu ge't aue'j), to slip away 

(tu sli'p aue'j), to escape (tu eske'jp) 
Izmamiti, v. to entice (tu enta'js), to defraud (tu di- 

fra'd) 
Izmazati, v. to grease (tu gri'z) 

Izmedju, prep, among (ama'ng), between (betui'n) 
Izmesti, v. to sweep out (tu sui'p a'ut) 
Izmet, n. cast away (ka'st aue'j), outcast (a'utkast) 
Izmetati, v. to sweep (tu sui'p) 
Izmetnuti, v. to cast out (tu ka'st a'ut) 
Izmicati, v. to retreat (tu ritri't), to draw away (tu 

dra'aue'j> 
Izmjenice, adv. by turns (baj tS'rns) 
Izmijeniti, v. to change (tu če'jndž), to exchange (tu 

eksče'jnđž), to alternate (tu a'ltornejt ili altor'- 

nejt) 
Izmišljotina, n. fabrication (fa'brike'jšan) ; falsehood 

(fa'lshu'đ) 
Izmjena, n. exchange (eksče'jnđž) 
Izmjeriti, v. to measure out (tu me'žur a'ut), to survey 

(tu sorve'j) 

Izmjesiti, v. to knead out (tu ni'd a'ut) 

Izmješati, v. to mix up (tu mi'ks a'p) 

Izmješan, a. mixed (mikst) 

Izmiliti, v. to crawl forth (tu kra'l fo'rt) 

Izmira (u računu) n. payment (pe'jment), settlement 
(se'tlment) 

Izmiriti, v. to pay up (tu pe'j a'p), to settle up (tu se'tl 
a'p) 

Izmisliti, v. to invent (tu inve'nt), to device (tu di- 
va' js) 

Izmišljen, a. invented (inve'nted), fictitious (fikti'šas); 

fabricated (fa'brike'jted) 

Izmišljotina, n. invention (inve'nčan), fiction (fi'k- 
šan) 

Jzmiti, v. to rinse out (tu ri'ns a'ut) Izmlatiti, v. to thrash out (tu tra'š a'ut) 

Izmočiti, v. to soak (tu so'uk) ; to drench (tu đre'nč) ; 

to souse (tu sa'us) 
Izmoliti, v. to pray (tu pre'j) 
Izmoriti, v. to tire out (tu ta'er a'ut) 
Izmrcvariti, v. to batter up (tu ba'tor a'p) 
Izmrljati, v. to soil up (tu so'el a'p) 

Izmršaviti, v. to get meager (tu ge't mi'gor) 
Izmrviti, v. to crumble up (tu kra'mbl a'p) 
Izmučiti, v. to torment (tu torme'nt), to jade (tu 

đže'jd), to tire out (tu ta'er a'ut), to cloud (tu 
kla'ud), to darken (tu da'rkn), to sully (tu sa'li) 

Izmudriti, v. to devise (tu điva'jz) ; to invent (tu 

inve'nt) 
Izmusti, v. to milk out (tu mi'lk a'ut) 
Iznaći, v. to find out (tu fa'jnd a'ut), to discover (tu 

diska'vor) 
Iznad, prep, over (o'vor), beyond (bija'nd) 
Iznajmiti, v. to let (tu le't), to rent (tu re'nt), to 

borrow (tu ba'ro) 
Iznajprije, adv. in the beginning (i'n di bigi'ning), at 

first (at fo'rst) 
Iznašašće, n. invention (inve'nčan) 
Iznašati, v. to bring out (tu bri'ng a'ut) ; to carry 

out (tu ka'ri a'ut) 
Iznebiti, v. to miscarry (tu miska'ri) 
Iznebuha, adv. suddenly (sa'denli) 
Iznemoći, v. to weaken (tu ui'kn), to become feeble 

(tu bika'm fi'bl), to faint (tu fe'jnt), to exhaust 

(tu egza'st) 
Iznemogao, a. weakened (ui'kend) 
Iznemoglost, n. weakness (ui'knes), feebleness (fl'bl- 

nes), debility (dibi'liti), infirmity (info'rmiti) 
Iznenada, adv. unexpectedly (a'nekspe'ktedli), sud- 
denly (sa'denli) 
Iznenaditi, v. to surprise (tu sorpra'jz), to disappoint 

(tu di'sapo'jnt) 
Iznenadjen, a. surprised (sorpra'jzd), disappointed 

(di'sapo'jnted) 
Iznenadjenje, n. surprise (sorpra'jz) 
Iznesti, v. to bring forth (tu bri'ng fo'rt) 
Iznevjeriti, v. to betray (tu bitre'j) 

Iznicati, iznići, v. to shoot forth (tu šu't fo'rt), to bud 
out (tu ba'd a'ut) 

Iznijeti, v. to bring forth (tu bri'ng fo'rt), to bring 
out (tu bri'ng a'ut), to bring up (tu bri'ng a'p) 

Izniknuti, v. to sprout (tu spra'ut) 
Izniman, a. exceptional (ekse'pšanal) 
Iznimka, n. exception (ekse'pšan) 
Iznimno, adv. exceptionally (ekse'pšanali) 
Iznos, n. amount (ama'unt), allowance ala'uans) 
Iznositi, v. to bring forth (tu bri'ng fo'rt) 

Iznova, adv. anew (anju'), over again (o'vor age'n), 
afresh (afre'š) 

Iznuditi, v. to procure (tu prokju'r), to coaxs (tu 

ko'uks) 
Iznutra, adv. within (uidi'n) 
Izobilje, n. abundance (aba'ndens) 
Izobijestiti se, v to get swelledhead (tu ge't sye'ldhe'd) i Izobražen — 43 Izvjestiti Izobražen, a. accomplished (aka'mplišt), civilized 

(si'vilajzd), educated (e'džjuke'jted) 
tzobraženost, izobrazba, n. civilization (si'vilize'jšan), 

education (e'džuke'jšan), culture (ka'lćur) 
Izokola, adv. all around (a'l ara'und) 
Izopačen, a. ill-bred (i'lbre'd), ill-behaved (i'lbihe'jvd) 
Izopačenost, n. naughtiness (na'tines), ill-behavior 

(i'lbihe'jvjbr) 
Izopačiti se, v. to become bad (tu bika'm ba'd) 
Izopćiti, v. to excommunicate (tu e'kskom ju'nikejt) , 

to exlude (tu ekslju'd) 
Izorati, v. to plough up (tu pla'u a'p) 
Izostati, v. to stay out (tu ste'j a'ut), to fail'to come 

(tu fe'jl tu ka'm) 
Izostaviti, v. to leave out (tu li'va'ut), to omit (tu 

omi't) 
Izoštriti, v. to sharpen (tu ša'rpn) 
Izračunati, v. to count up (tu ka'unt a'p), to calculate 

(tu ka/lkulejt) 
Izraditi, v. to work out (tu uo'rk a'ut), to elaborate (tu 

ila'borejt) 
Izraniti, v. to wound (tu uu'nd) ; to bruise (tu bru'z) 
Izrasti, v. to grow up (tu gro' a'p) 
Izravnati, v. to straighten (tu stre'jtn), to even (tu 

i'ven) 
izraz, n. expression (ekspre'šan) 
Izraziti, v. to express (tu ekspre's) 
Izraziti, a. explicit (ekspli'sit) ; clear (klir) 
Izreći, v. to pronounce (tu prona'uns), to utter (tu 

a'tbr) 
Izredjati, v. to place in a row (tu ple'js in e ro'u), 

to arrange (tu are'jndž) 
izreka, n. sentence (se'ntens), expression (ekspre'šan) 
Izrekom, adv. explicit (ekspli'sit) 
Izrešetati, v. to sift through (tu si'ft tru') 
Izrezak, n. clipping (kli'ping) 
Izrezati, v. to cut off (tu ka't a'f), to carve (tu ka'rv), 

to clip (tu kli'p) 
Izribati, v. to scrub out (tu skra'b a'ut) 
Izricati, v. to express (tu ekspre's) ; to pronounce 

(tu prona'uns) 
Izrično, adv. expressly (ekspre'sli) 
Izrigati, v. to disgorge (tu disgo'rdž) 
Izrinuti, v. to push out (tu pu'š a'ut) 
Izrod, n. degenerate (didže'noret) 

Izroditi se, v. to degenerate (tu đidže'norejt) 

Izroditi se, v. to grow out (tu gro'u a'ut) 

Izrok, n. notice (no'tis) 

Izrositi, v. to bedew (tu bidju') 

Izručba, n. delivery (deli'vori), consignment (konsa'jn- 

ment) 
Izručiti, v. to deliver (tu deli'vor), to consign (tu kon- 

sa'jn) 
Izručitelj, n. deliverer (deli'voror), consignor (ka'n- 

sino'r) 
Izružiti, v. to abuse (tu abju'z), to scold (tu sko'ld) 
Izučiti, v. to learn (tu lo'rn) * 

Izum, n. invention (inve'nSan) 
Izumirati, v. to die away (tu da'j aue'j) Izumitelj, n. inventor (inve'ntor) 
Izumiti, v. to invent (tu inve'nt) 
Izumrijeti, v. to die out (tu da'j a'ut) 
Izumrli, a. extinct (eksti'nkt) 

Izust, adv. by heart (by ha'rt) ; verbatim (vorba'tim) 
Izustiti, v. to pronounce (tu prona'uns), to utter (tu 

a'tor) 
Izuti. izuvati, v. to unshoe (tu a'nšu'), to put off one's 

shoes (tu pu't a'f ua'ns šu'z) 
Izuvac, n. boot-jack (bu'tdža'k) 

Izuzetak, n. exception (ekse'pšan) 

Izuzeti, v. to except (tu ekse'pt) 

Izvabiti, v. to entice (tu enta'js), to coax (tu ko'uks) 

Izvadak, n. extract (e'kstra'kt) 

Izvaditi, v. to take out (tu te'jk a'ut), to extract (tu 

ekstra'kt) 
Izvaliti, v. to tip over (tu ti'p o'vor) 
Izvaljati, v. to roll out (tu ro'l a'ut) 
Izvan, osim, prep, besides (bisa'jdz), except (ekse'pt) 
Izvana, adv. outside (a'utsa'jd), outward (a'utuord), 

outer (a'utor), exterior (eksti'riSr) 
izvanredan, a. special (spe'šal), extraordinary (eks- 

tro'rdineri) 

Izvarati, v. to deceive (tu disi'v), to cheat (tu či't), to 
defraud (tu difra'd) 

Izvažati, v. to haul by wagon (tu ha'l baj ua'jgen) 
Izvediv, a. performable (porfo'rmabl) 

Izvedivost, n. execution (e'ksikju'šan), possibility 

(pa'sibi'liti) 
Izvedriti, v. to clear up (tu klfr a'p) 
Izvesti, v. to carry out (tu ka'ri a'ut), to perform (tu 

porfo'rm), to execute (tu e'ksikjut) 
Izvesti, v. to export (tu ekspo'rt) 
Izvesti se, v. to take a ride (tu te'jk e ra'jd) 
Izvid, n. inspection (inspe'kšan) 
Izviditi, v. to inquire (tu inkua'er), to examine (tu 

igza'min) 
Izvijač, vadivijak, n. screw-driver (skru'-dra'jvor) 
Izvijati, v. to unscrew (tu a'nskru') 
Izvijestiti, v. to report (tu ripo'rt), to inform (tu in- 

fo'rm) 
Izvikati, v. to outcry (tu a'ytkra'j), to proclaim loudly 

(tu prokle'jm. la'udli) 
Izviniti, v. to bend (tu be'nd) 
Izvinuti, oprostiti, v. to pardon (tu pa'rdn), to excuse 

(tu ekskju'z) 

Izvirati, v. to spring (tu spri'ng), to shoot up (tu šu't 
a'p), to shoot out (tu šu't a'ut), to shoot forth (tu 
šu't fo'rt) 

Izviše, odviše, adv. in excess (in ekse's), too much (1W 
ma'č) 

Izvjedljiv a. inquisitive (inkui'zitiv), curious (kju'rias) 
Izvjedljivost, a. inquisitiveness (inkui'zitivnes) 
Izvjesiti, v. to hang (tu ha'ng) 
Izvjesnost, n. certainty (so'rtenti) 
Izvjestan, a. certain (so'rten) 
Izvjestitelj, n. reporter (ripo'rtor) 

Izvjestiti, v. to report (tu ripo'rt), to inform (tu in- 
form) Izvješati — 44 Jamac Izvješati, v. to hang out (tu ha'ng a'ut), to hang up 

(tu ha'ng a'p) 
Izvješće, izvještaj, n. report (ripo'rt), statement 

(ste'jtment) 
Izvježbati, v. to train (tu tre'jn); to discipline (tu 

di'siplin) 
Izvježbati se, v. to learn (tu lo'rn) 
Izvlačiti, v. to draw out (tu đra' a'ut), to pull out (tu 

pu'l a'ut) 
Izvlastiti, v. to dispossess (tu di'spoze's) 
Izvod, n. inference (i'nforens), deduction (diđa'kšan) 
Izvoditi, v. to carry out (tu ka'ri a'ut), to infer (tu in- 

fo'r) 
Izvojevati, v. to win (tu ui'n) 
Izvoliti, v. to please (tu pli'z) 
Izvor, vrelo, n. well (ue'l), spring (spring) 
Izvor (čina), n. origin (a'riđžin), source (sors) 
Izvornik, n. origin (a'riđžin); source (sors) 
Izvoran, a. original (ori'đžinal), primitive (pri'mitiv) 
Izvoz, n. export (e'ksport), exportation (e'ksporte'jšan) 
Izvoziti, v. to export (tu ekspo'rt) 
Iz vraća nje, n. turning over (to'rning o'vor), inverting 

(invo'rting) Izvraćati, v. to turn over (tu to'rn o'vor), to invert (tu 

invo'rt) 
Izvrh, povrh, prep, above (aba'v), besides (bisa'jdz) 
Izvrh, više, adv. more than (mo'r da'n) 
Izvrnuti, v. to throw over (tu tro'u o'vor), to tip over 

(tu ti'p o'vor) 

Izvrstan, a. excellent (e'kselent), first rate (fo'rst 

re'jt) 
Izvršavati, v. to perform (tu porfo'rm), to execute (tu 

e'ksekjut) 
Izvršba, n. performance (porfo'rmans), execution 

(e'ksekju'šan) 

Izvršitelj, n. performer (porfo'rmor), executor (egze 1 - 
kjutor) 

Izvršiti, v. to perform (tu porfo'rm) ; to execute (tu 
e'ksekjut) 

Izvrtati, v. to hore out (tu bo'r a'ut) 

Izvrviti, v. to stream up (tu stri'm a'p), to flow up (tu 

flo'u a'p) 
Izvući, v. to draw out (tu đra' a'ut), to pull out (tu 

pu'l a'ut) 
Izviždati, v. to hiss (tu hi's) 
Ižimati, v. to wring out (tu ri'ng a'ut) 4a, pron. I (aj) 

Ja isti, ja sam, pron. I myself (a'j majse'lf) 

Jablan, n. poplar (pa'plor) 

-Jabučica, gljot, n. adams-apple (a'đams a'pl) 

Jabučica, rajčica, parađajs, n. tomato (tome'jto) 

Jabučnjak, n. apple-orchard (a'pl o'rčord) 

Jabuka, n. apple (a'pl) 

Jabučnjača, n. apple-ciđer (a'pl sa'jđbr) 
Jačati se, v. to grow strong (tu gro'u stra'ng) 

Jačati, v. to strengthen (tu stre'ngten) 
Jačanje, n. growing strong (gro'uing stra'ng) 

strengthening (stre'ngtening) 
Jačmen, ječam, n. barley (ba'rli) 
Jad, jed, srčba, n. anger (a'ngor), ire (a'er) 
lad, muka, nevolja, n. sorrow (sa'ro), misery(mi'zori), 

poverty (pa'vorti), grief (grlf) 

Jadan, a. miserable (mi'zorabl), woeful (uo'uful), 

sorrowful (sa'rouful) 
ladnik, n. the poor (di pu'r), the unfortunate (di 
a'nfo'rćunet), wretch (reč) 

Jadikovanje, n. lamentation (la'mente'jšan), woefulness 

(uo'ufulnes), sorrowfulness (sa'roufulnes) 
J ad i kovati, v. to wail (tu ue'jl), to lament (tu lame'nt) 

Jadikovka pjesma, n. doleful ditty (do'lful di'ti) 
Jadljiv, a. angry (a'ngri), wrathful (ra'tful) 
Jaganjac, jagnje, n. lamb (lam) 
Jaganjče, n. lambkin (la'mkin), yeanling (ji'nling) 
Jaglac, n. primrose (pra'jmro'z) 
Jagma, n. rush (raš) 

Jagmiti se, v. to struggle (tu stra'gl), to scramble (tu 
skra'mbl) Jagnje, n. lamb (lam) 

Jagnjetina, n. lamb-meat (la'm-ml't) 

Jagoda (u op6e)„ n. berry (be'ri) 

Jagoda, n. strawberry (stra'beri) 

Jagodica, n. dimple (dimpl) 

Jagodice, n. cheeks (čiks) 

Jahač, n. rider (ra'jdor) 

Jahaći konj, n. riding horse (ra'jding ho'rs), saddle 

horse (sa'dl ho'rs) 
Jahalište, n. riding camp (ra'jding ka'mp) 
Jahati, v. to ride (tu ra'jd) 
Jajast, a. egg shaped (e'g še'jpt), oval (5'val) 
Jaje, jajce, n. egg (eg) 

.aje, bjelanac, n. -nhite of an egg (hua'jt av en e 'S) 
Jaje, muda, n. testicle (te'stikl) 
Jaje (žutanjak) n. yolk (jolk ili jok), yelk (jelk) 
Jajolik, a. oval (o'val) 
Jak, a. strong (Strang), robust (roba'st) 
Jako, vrlo, veoma, ađv. very (ve'ri), much (mač), 

greatly (gre'jtli) 
Jakost, n. strength (strengt), vigor (vi'g6r), force 

(fors) 
Jakostan, a. strong (strang), powerful (pa'uerful) 
Jakošnji, a. present (pre'zent), actual (a'kćjual) 
Jal, n. envy (e'nvi) 
Jalan, a. envious (e'nvias) 
Jalov, a. sterile (ste'ril), barren (ba'ren) 
Ja lovac, ođrezanik, n. eunuch (ju'nak) 
Jalovost, n. sterility (steri'liti), berreness (bži'renes) 
Jama, n. ditch (dič), pit (pit) 
Jamac, Jemac, n. bonđsman (ba'nđzman) Jamačno 45 — Jednako Jamačno, adv. certainly (so'rtenli), surely (šu'rli) 
Jamčevina, n. bond (band), bail (bejl), surety (šu'reti) 
Jamčiti, v. to guarantee (tu ga'ranti') 
Jamica pod pazuhom, n. arm pit (a'rmpi't), arm hole 

(a'rm ho'l) 
Jamstvo n. guarantee (ga'ranti'); security (sikju'riti) ; 

pledge (pledž) 
Januš, n. anise (a'nis) 
Janje, n. vidi jagnje 

Janjičar, n. Turkish soldier (tor'kiš so'lđžor) 

Jantar, n. amber (a'mbbr) 

Jao, jao meni, inter j. alas! (ala-'s), woe to me! (ug'u tu 

mi') 
Japa, japica, otac, n. dad (dad), father (fa'đor) 
Japan, n. Japan (džapa'n) 
Japanac, n. Japanese (dža'pani'z) 
Japanski, a. Japanese (dža'pani'z) 
Jar, žar, n. ardor (a'rdor) 

Jarac, n. buck goat (ba'k go'ut), he-goat (hi'-go'ut) 
Jarak, n. ditch (die), pit (pit), trench (trenč) 

Jaram, igo. n. yoke (jo'uk) 

Jarbol, n. mast (mast) 

Jarčevina, n. buck-meat (ba'k mi't), mutton (matn) 

Jarčić, kozlić, n. kid (kid) 
Jare, n. he-goat (hi' go'ut) 
Jarebica, n. partridge (pa'rtridž) 
Jarki, a. ardent (a'rdent) 
Jarost, srčba, n. anger (a'ngor) 

Jaruga, n. water-slough (ua'dor-sla'u), hollow (ha'lo) 
Jaružiti, v. to dređge (tu dre'đž) 

Jasan, a. clear (klir), distinct (disti'nkt), plain (plejn), 
evident (e'vident) 

Jasen, n. ash tree (a'š tri') 

Jasenovina, n. ash wood (a'š uu'd) 

Jasika, n. asp (asp) 

Jasikovina, n. asp-wood (a'sp uu'd) 

Jasle, n. crib (krib) 

Jasnoća, n. clearness (kli'rnes), distinctness (disti'nkt- 

nes) 
Jasnost, n. distinctness (disti'nktnes), brightness 

(bra'jtnes) 
Jaspis, n. jasper (dža'spor) 
Jastog, lobster (la'pstor) 
Jastreb, n. hawk (hak) 

Jastuk, vanjkuš n. pillow (pi'lo), cushion (ku'šan) 
Jatagan, veliki nož, n. cutlass (ka'tlas) 

Jatiti, v. to flock (tu fla'k) 

Jato, n. flock (flak), flight (flajt) 

Jatomice, adv. in flocks (in fla'ks) 

Jauk, naricanje n. woe (uo'u). sorrow (sa'ro) 

Jaukanje, n. wail (ue'jl) 

Jaukati, v. to wail (tu ue'jl), Jo lament (tu lame'nt) 

Javan, a. public (pa'blik), open (o'pen), notorious (no- 

to'rias) 
Javiti, v. to notify (tu no'tifaj), to announce (tu 

ana'unsj 
Javiti se, v. to report (tu ripo'rt), to announce (tu a- 

na'uns) 
Javno, adv. in public (in pa'blik), openl> lo'penli). 

publicly (pa'blikli) Javnost, n. publicity (pabli'siti), notoriety (no'tora'iti) 
Javor, n. maple (mejpl), maple' tree (me'jpl tri') 

Javorika, n. maple (mejpl) 

Javorovina, n. maple-wood (me'jpl uu'd) 

Jaz, n. abyss (abi's), dam (dam) 

Jazavac, n. bađger (ba'džor) 

Jaziti, v. to turn off (tu to'rn a'f), to derive (tu dira'jv) 

Jecalo, n. stammerer (sta'moror), stutterer (sta'to- 

ror) 
Jecati, mucati, v. to stammer (tu sta'mor), to stutter 

(tu sta'tor) 
Jecati, naricati, v. to whine (tu hua'jn), to whimper 

(tu hui'mpor), to sob (tu sab) 
Jecav, a. stammering (sta'moring) 
Ječam, jačmen, n. barley (ba'rli) 

Ječiti, v. to clang (tu kla'ng) 

Jed, n. gall (gal) 

Jedak, a. biting (ba'jting) 

Jedan, num. one (ua'n) 

Jedan, jedini, pron. only one (o'nli ua'n) 

Jedan, neki, pron. certain (so'rten), some one (sa'nt- 

ua'n) 
Jedan, sam, pron. single (singl), alone (alo'n) 
Jedan, srdit, a. angry (a'ngri) 
Jedan za drugim, adv. one by one (ua'n baj ua'n), one 

after another (ua'n a'ftor ana'dor) 
Jedanaest, num. eleven (ile'vn) 
Jedanaesti, num. eleventh (ile'vent) 
Jedanput, num. once (ua'ns) 

Jedanput, nekada, adv. once upon a time (ua'ns apa'n 

e ta'jm) 
Jedar, a. solid (sa'lid), strong (Strang) 
Jedared, adv. all of a sudden (a'l av e sa'dn), at one« 

(at ua'ns) 
Jedenje, n. eating (i'ting) 
Jedinac, n. the only son (dl o'nli sa'n) 
Jedini, a. the only one (di o'nli ua'n), sole (sol) 
Jedinica, n. the only daughter (di o'nli dS.'ttr; 
Jedinica (u računu), n. unit (ju'nit) 
Jedincat, a. single (singl) 
Jediniti se, v. to unite (tu juna'jt) 
Jedino, adv. only (o'nli), but (bat), solely (so'll) 
Jedinstven, n. common (ka'mon) 
Jedinstvo, ujedinjenje, n. union (ju'njan), unity 

(ju'niti), consolidation (konsa'lide'jšan) 
Jedinstvo, sloga, n. harmony (ha'rmoni), concord 

(ka'nkord) 
Jediti, v. to vex (tu ve'ks), to fret (tu fre't), to offend 

(tu ofe'nd) 
Jediti se, v. to be vexed (tu bi ve'kst), to be angry 

(tu bi a'ngri) 
Jedljiv, a. violent (va'jolent), irritable (i'ritabl) 
Jednačenje, n. balance (ba'lans), compensation (ka'm- 

pense'jšan) 
Jednačiti, v. to even (tu i'ven), to straighten (tu 

stre'jtn), to equalize (tu i'kualajz), to resemble 

(tu rize'mbl) 
Jednak, a. equal (i'kual), similar (si'milor) 
Jednako, neprestano, adv. continually (konti'njuali) Jednakost 46 — Jutro Jednakost, n. equality (ikua'liti), conformity (konfo'r- 
miti) 

Jednina, (u gramatici) n. singular (si'ngjulor) 
Jednjak, n. gullet (ga'let) 
Jednodušan, a. unanimous (juna'nimas) 
Jednoglasan, a. unanimous (junš/nimas) 
Jednoglasno, jedno glasiće, adv. by acclamation (baj 
a'klame'jšan) 

Jednoglasnost, n. unanimity (ju'nani'miti) 
Jednoimen, a. of one name (av ua'n ne'jm) 
Jednoličnost, n. monotony (mona'toni) 
Jednoličke, adv. at the same time (a't di se'jm ta'jm), 

simultaneously (sa'jmalte'jniasli) 
Jednoličan, a. monotonous (mona'tanas) 
Jednolik, a. similar (si'milor), resembling (rize'm- 

bling), identical (ajđe'ntikal) 
Jednom, adv. once (ya'ns), at one time (at ua'n ta'jm), 

once upon a time (ua'ns apa'n e ta'jm) 

Jednomišljenik, n. follower (fa'loor) 

Jednostavan, a. plain (plejn), simple (simpl), mere 

(mir) 
Jednostavnost n. simplicity (simpli'siti) 
Jednostran, a. unilateral (ju'nila'toral) ; one-sided 

(ua'n-sa'jded) 

Jednostranost, n. one-sidedness (ua'nsa'jdednes) 
Jednovlada, n. monarchy (ma'narki) 
Jednoženstvo, n. monogamy (mona'gami) 
Jedrenjača, n. sailing vessel (se'jling ve'sl). sailing 
boat (se'jling bo'ut) 

Jedrilo, n. mast (mast) 

Jedriti, v. to sail (tu se'jl) 

Jedro, n. sail (sejl) 

Jedva, adv. hardly (ha'rdli), scarcely (ska'rsli), 

barely (ba'rli) 
Jeftin, a. cheap (čip) 
Jeftinoća, n. cheapness 'či'pnes) 
Jegulja, ugor, n. eel (il) 
Jek, jeka, n. echo (e'ko) 
Jeknuti, v. to echo (tu e'ko) 

Jektika, suha bolest, n. consumption (konsa'mpšan) 
Jela, n. fir (for) 
Jelen, n. stag (stag), deer (dir) 
Jelen mlađi, n. fawn (fan) 
Je li? is it? (i'zit) 
Jelo, n. food (fud), meal (mil), eating (i'ting), eatables 

(i'tablz) 
Jelovina, n. fir-wood (fo'ruu'd) 
Jelša, n. alder (a'lđor) 
Jendek, jarak, n. ditch (đič), pit (pit) 
Jenjati, v. to abate (tu abe'jt) 

Jer, zašto? conj. why (hua'j), what for (hua't fo'r) 
Jer, jerbo, conj. because (bik§/z) 
Jesam, v. I am (a'ja'm) 
Jesen, n. autumn (a'tam), fall (fal) 
Jesenas, adv. this fall (di's fa'l) 
Jesetra (riba), n. sturgeon (sto'rđžan) 
Jest, prep, yes 
Jestan, a. positive (pa'zitiv) Jesti, v. to eat (tu i't) 

Jestiva, a. eatables (i'tablz) 

Jestivo, n. food (fud) 

Jestvenik, n. menu (me'nju), bill of fare (bi'l av fa'rj 

Jestvina, n. dish (diš) 

Jetra, n. liver (li'vor) 

Jetrenka, n. liver-wort (li'vor uo'rt) 

Jetrva, švogorica, n. sister-in-law (si'stor in Ia'> 

Jevrejin, n. Hebrew (hi'bru) 

Jevrejka, n. Hebress (hi'bres) 

Jeza, groza, n. shudder (ša'dor), horror (ha'ror> 

Jezan, a. horrid (ha'rid) 

Jezero, n. lake (lejk) 

Jezgra, n. kernel (ko'rnel), stone (ston), quintessence 

(kuinte'sens) 
Jezgrovit, a. concise (konsa'jz)' 
Jezgrovitost, n. conciseness (konsa'jsnes) 
Jezičan, a. talkative (ta'kativ), loquacious (lokue'jšas) 
Jezik, n. tongue (tang) 
Jezik, govor, n. language (la'nguadz), 
Jezikoslovlje, n. philology (fila'lođži) 
Jezikoslovac, n. linguist (li'nguist> 
Jezuit, n. Jesuit (đže'zjuit) 

Jež, n. porcupine (po'rkjupajn), hedge-hog (heđž-hag> 
Ježiti se, v. to shudder (tu ša'dor) 
Jogunjast, a. capricious (kapri'šas) 
Joha, n. alder (a'lđor) 

Joj! interj. alas (ala's), woe to me! (uo'u tu mi') 
Jok! interj. no (no), by no means (baj no' mi'ns) 
Jorgan, poplun, n. blanket (bla'nket) 
Jorgovan, n. lilac (la'jlak) 

Još, jošte, adv. yet (jet), more (mor), still (stil) 
Jošić, n. little alder-tree (li'tl a'lđor tri') 
Jučer, adv. yesterday (je'stordi) 
Jučerašnji, a. yesterday's (je'stordis), of yesterday 

(av je'stordi) 
Jug, vjetar, n. southern-wind (sa'dorn ui'nđ) 
Jugoistok, n. South-east (Sa'ut-i'st) 
Jugoslaven, n. South-Slav (sa'ut-sla'v) 
Jugovina, n. thawing weather (ta'ing ue'dor) 

Jugozapad, n. South-west sa'ut-ue'st) 
Juha, čorba, n. soup (sup), broth (brat) 
Junac, n. bullock (bu'lak), steer (stir) 
Junački, a. heroic (hiro'ik), valiant (va'ljant) 
Junak, n. hero (hi'ro), champion (ča'mpian) 
Junaštvo, n. heroism (hi'roizm), bravery (bre'jvori) 
Junica, n. heifer (he'for) 
Jur, već, adv. already (alre'di) 
Juriš, n. assault (asa'lt), charge (čarđž), attack 
(ata'k) 

Jurišati, v. to assault (tu asa'lt), to charge (tu ča'rrlž> 

to attack (tu ata'k) 
Juriti, v. to run quick (tu ra'n kui'k) 
Jurve, jamačno, adv. indeed (indi'd), of course (av 

ko'rs) 

Jutrenja, rana molitva, n. matin (ma'tin), morning 

service (mo'rning so'rvis) 
Jutro, n. morning (mo'rning) i Jutro 

Jutro, ral, n. acre (e'jkor) 

Jutros, adv. this morning (đi's mo'rning) 

Jutrošnji, a. of this morning (av đi's mo'rnlng) — 47 — K Kamila Južina, n. lunch (lanč), supper (sapBr) 
Južni, a. southern (sa'dorn) 
Južnjak, n. south-wind (sa'ut-ui'nđ) K K, prep, to (tu), at (at) 

Kabanica, n. cloak (klo'uk), overcoat (o'vorkout) 

Kabao, čabar, n. pail (pejl), bucket (ba'ket) 

Kabao, za pranje, n. wash-tub (ua'š ta'b) 

Kabar, n. sparrow hawk (spa'ro ha'k) 

Kabast, a. expansive (ekspa'nsiv) 

Kabina, n. cabin (ka'bin), state room (ste'jtru'm) 

Kablić, n. pail (pejl), bucket (ba'ket) 

Kabl jar (bačvar), n. cooper (ku'por) 

Kaca, n. vat (vat), tub (tab) 

Kaca, zmija, n. snake (snejk) 

Kaciga (zidarska žlica), n. trowel (tra'uel) 

Kad, conj. when (hue'n), if (if)- 

Kadar, a. capable (ke'jpabl) 

Kadgod, kađagođ, adv. whenever (hue'ne'vor) 
Kadifa, baršun, n. chenille (šini'l), velvet (ve'lvet) 
Kadionik, kađilnica, n. censer (se'nsor) 
Kaditi, v. to smoke (tu smo'k), to fumigate (tu fju'- 

migejt), to burn (tu bo'rn) 
Kadkad, kad i kad, kadšto, adv. sometimes (sa'm- 

ta'jms), occasionally (oke'jžanali), once in a while 

(ua'ns in e hua'el) 
Kafa, kava, n. coffee (ka'fi) 
Kafana, n. coffee house (ka'fi ha'us), cafe (ka'fe') 

Kaiš, remen. n. strap (strap) 

Kaišar, lihvar, n. usurer (ju'žuror), money-shark 

(ma'ni ša'rk) 
Kajanje, n. repentance (ripe'ntans), regret (rigre't), 
Kajati se, v. to repent (tu ripe'nt), to regret (tu 

rigre't) 
Kajgana, n. pan-cake (pa'n-ke'jk), omelet (a'milet ili 

a'mlet) 
Kajmak, skorup, n. cream (krim) 
Kajsija, n. apricot (e'jprikat) 
Kakav, pron. what kind (hua't ka'jnd) 
Kakavgod, a. any kind (e'nika'jnd) 
Kako, adv. how (ha'u) 
Kakogod, kako mu drago, adv. however (ha'ue'vor), 

anyway (e'niue'j) 
Kakvoća, n. quality (kua'liti) 
Kal, blato, n. dirt (dort), mud (mad) 
Kalaj, kositer, n. tin (tin) 
Kalamar, n. cuttle-fish (ka'tl fi'š), devil fish (de'vl 

fi'š) 

Kalamar, tintarnica, n. ink stand (i'nk sta'nd) 

Kalamiti, v. to graft (tu gra'ft) 

Kalendar, koledar, n. almanac (a'lmanak), calendar 

(ka'lendor) 
Kalež, n. chalice (ča'lis) 
Kalfa, n. journey-man (đžo'rni ma'n) 
Kaliti, v. to temper (tu te'mpor) 
Kaljav, a. dirty (db'rti), muddy (ma'dif Kaljuža, n. slough (sla'u), puddle (padl) 
Kaljužav, a. sloughy (sla'ui) 
Kalugjer, n. monk (mank) 

Kalup, n. form (form), frame (frejm), pattern (pa'- 
torn), cast (kast) 

Kalup ža cipele, n. boot tree (bu't tri'), last (last) 
Kamat, dobit, n. interest (i'ntorest) 
Kamat, lihva, n. usury (ju'žuri) 

Kamatnjak, n. rate of interest (re'jt av i'ntBrest) 

Kamen, n. stone (ston) 

Kamen, sitni, šljunak, n. gravel (gra'vel) 

Kamenac (bolest), n. gall-stone (ga'l-st6'n) 

Kamenčić, n. pebble (pebl) 

Kamenica, ostriga, n. oyster (o'jstor) 

Kamenik, n. quarry (ku&'ri) 

Kamenit, a. stony (sto'ni) 

Kameniti se, v. to petrify (tu pe'trifaj) 

Kamenje, n. stones (stons) 

Kamenoklesar, n. stone-cutter (sto'n ka*t6r) 

Kamenolom, n. quarry (kua'ri), stone pit (sto'n pi't>. 

Kamenolomac, n. quarryman (kua'riman), stone 

breaker (sto'n bre'jkor) 
Kamenopis, n. lithography (lita'grafi) 
Kamenopisac, n. litographer (lita'grafor) 
Kamenotisak, n. litography (lita'grafi) 
Kamenovati, v. to stone (tu sto'n) 
Kameo, n. cameo (ka'mio) 
Kamfor, n. camphor (ka'mfor) 
Kamforovo ulje, n. camphorated oil (ka'mfore'jted 

2'el) 
Kamila, deva, n. camel (ka'mel) 
Kamilice, n. camomile (ka'momael) 
Kamiš, n. pipe-tube (pa'jptju'b), stem (stem) 
Kamo, adv. where (hue'r), where to, (hye'r tu') 
Kamovrt parni, n. steam drill (sti'm dri'l) 

Kanada, n. Canada (ka'nada) 

Kanadski, a. Canadian (ka'ne'jdian) 

Kanal, prokop, n. canal (kana'l) 

Kanape, n. sofa (so'fa.) 

Kanarinac, n. canary bird (kane'jri bo'rd) 

Kancelarija, n. office (a'fis) 

Kandidat, n. candidate (ka'ndidet) 

Kandilo, svjećnjak, n. candlestick (ka'ndl-ati'k) 

Kandžija, n. whip (hui'p) 

Kanela, cimet, n. cinnamon (si'naman) 

Kaniti, v. to intend (tu inte'nd) 

Kaniti se, v. to give up (tu gi'v a'p), to let go (tu 

le't go') 
Kano, adv. as (az) 

Kanonik, n. canon (ka'nan) 
Kanula, pamuk, n. cotton (katn) K Kap 48 — Kecelja Kap, kaplja, n. drop (drap) 

Kap, bolest, n. apoplexy (a'pople'ksi) 

Kapa, n. cap (kap) 

Kapak, n. cover (ka'vor) 

Kapak (na prozoru), n. shutter (ša'tor) 

Kapak (očni), n. eyelid (a'jli'đ) 

Kapara, n. deposit (đipa'zit), earnest money (o'rnest 

ma'ni), hand money (ha'nd ma'ni) 
Kapati, v. to drip (tu đri'p) 
Kapavac (bolest), n. clap (klap), gonorrhea 

(gonore'a) 
Kapavica, streha, n. eaves (ivz) 

Kapelnik, n. banđ-master (ba'nđ-ma'stor) 

Kapetan, n. captain (ka'ptin) 

Kapetanija, n. captainship (ka'ptinšip) 

Kapija, n. door (dor) gate (gejt) 

Kapljica, n. droplet (dra'plet) 

Kapucin, n. capuchin (kapuši'n) 

Kapula, crveni luk, n. onion (a'njan) 

Kaput, n. coat (ko'ut) 

Kar, ukor, n. reprimand (re'primand), reproach (ri- 

pro'uč) 
Karanfilj, klinčac, n. carnation (karne'jšan), 
Karati, v. to reprimand (tu re'prima'nd), to scold (tu 

sko'lđ) 
Karfijol, n. cauliflower (ka'lifla'uor) 
Karika, n. ring (ring), link (link) 
•Karišik narodnih pjesama, n. selection of national 

songs (sile'kšan av na'šanal sa'ngz) 
Karta, n. card (kard) 

Karta, dopisnica, n. postal card (po'stal ka'rd) 
Karta, posjetnica, n. visiting card (vi'ziting ka'rd) 
Karta poslovna, n. business card (bi'znis ka'rd) 
Karta vozna, n. ticket (ti'ket) 
Karta za igru, n. playing card (ple'ing ka'rd) 
Kartanje, n. game of cards (ge'jm av ka'rdz) 
Kartaš od zanata, n. gambler (ga'mblor) 
Kartati se, v. to play at cards (tu ple'j at ka'rdz) 
' Kartu n, lepenka, n. paste-board (pe'jst-bo'rđ) 
Karuba, rožčić, n. carrot (ka'rat) 
Karuca, kočija, n. carriage (ka'ridž), coach (kg'yc), 

cab (kab) 
Kas, n. trot (trat) 

Kasa, blagajnica, n. safe (sejf), vault (vaJt) 
Kasan, a. late (lejt) 
Kasanje, n. trotting (tra'ting) 

Kasarna, n. barracks (ba'raks) 
Kasati, v. to trot (tu tra't) 
Kasnije, comp. later (le'jtor) 
Kasniti, v. to delay (tu dile'j) 
Kasno, adv. late (lejt) 
Kaša, n. mush (maš), 
Kašalj, n. cough (kaf) 
Kašičar, n. spoon-maker (spu'n me'jkor) 
Kašika, žlica, n. spoon (spun), ladle (lejdl) 
Kašljanje, n. coughing (ka'fing) 
Kašljati, v. to cough (tu ka'f) 
'Kašnjenje, n. delaying (dile'ing) Kaštar, a. harsh (bars), sour (sa'ur) 

Kaštiga, kazna, n. punishment (pa'nišment) 

Kaštigati v. to punish (tu pa'niš) 

Kaštriti (drveće), v. to trim (tu tri'm), to prune (t« 

pru'n) 
Kat, strop, n. floor (flor), story (sto'ri) 
Katanac, lokot, n. padlock (pa'dla'k) 
Katar, koliba, n. cot (kat), cottage (ka'teđž) 
Katarka, jarbol, n. mast (mast) 
Katedrala, stolna crkva, n. cathedral (kati'dral) 
Kateheta, vjeroučitelj, n. catechist (ka'tikist), teacher 

of religion (ti'čor av rili'đžan), Sunday-school 

teacher (sa'ndi sku'l ti'čor) 
Katekizam, n. catechism (ka'tikizm) 
Katkad, prep, sometimes (sa'mta'jms) 
Katolički, a. catholic (ka'tolik) 
Katolik, n. catholic (ka'tolik) 
Katram, n. tar (tar) 
Kaurin, nevjernik, n. infidel (i'nfidel) 
Kava, n. coffee (ka'fi) 

Kavana, n. coffee house (ka'fi ha'us), cafe (ka'fe') 
Kavez, krletka, n. cage (kejđž) 
Kavga, svadja, n. quarrel (kua'rel), dispute (dis- 

PJu't) 
Kazalište, gledalište, n. theater (ti'ator) 
Kazalištna loža, n. box (baks) 

Kazalištna svlačionica, n. green room (grl'n ru'm) 
Kazalištne slike, n. stage scenery (ste'jdž si'nori) 
Kazalištni podtavnjak, n. gallery (ga'lori) 
Kazalištni prvi balkon, n. dress circle (dre's so'rkl) 
Kazalištni šaptalac, n. prompter (pra'mtor) 
Kazalištni ured, n. theater office (ti'ator a'fis) 
Kazalištni zaslonci, kulise, n. wings (ui'ngz) 
Kazalištni zastor, n. curtain (kortn) 
Kazalištno pozorište, n. stage (stejdž) 
Kazalištno prizemlje f n. pit (pit), orchestra 

(o'rkestra) 
Kazaljka (na uri), n. hand (hand), dial (da'el) 
Kazalo, n. index (i'ndeks) 

Kazati, reći, v. to say (tu se'j), to tell (tu te'l) 

Kazivač, n. narrator (na'rator) 

Kazivati, v. to relate (tu rile'jt) 

Kazna, n. punishment (pa'nišment) 

Kazniona, n. penitentiary (pe'nite'nćeri) 

Kazniona, popravilište, n. reformatory (rifo'rmatori), 

house of correction (ha'us av kore'kšan) 
Kazniti, v. to punish (tu pa'niš) 
Kaza, cimer, n. sign (sajn) 
Kažiprst, n. fore-finger (fo'rfi'ngor) 
Kažiput, n. sign-post (sa'jn-po'st), mark (mark), 

guide (gajd) 
Kažnjenik, n. convict (ka'nvikt) 
Kažnjenik doživotni, n. life convict (la'jfka'nvikt) 

Kažnjiv, a. punishable (pa'nišabl) 

Kći, kćer, n. daughter (da'tor) 

Keba, periš, n. pocket knife (pa'ketna'jf) 

Kebanje, n. lurking (16'rking) 

Kebati, vrebati, v. to lurk (tu 16'rk) 

Kec (u kartama), n. ace (ejs) 

Kecelja, pregača, n. apron (e'jpran) 


i Kečiga _ 49 - Klepac Kečiga (riba), n. sturgeon (sto'rdžan) 

Kedar, cedar, n. cedar (si'dor) 

Kefa, četka, n. brush (braš) 

Kefar, n. brush-maker (bra'š -me'jkor) 

Kefati, v. to brush (tu bra'š) 

Kelj, n. curly cabbage (ko'rli ka'bedž) 

Kelje, n. paste (pejst), glue (glu) 

Keljiti, v. to paste (tu pe'jst), to glue (tu glu') 

Kemija, n. chemistry (ke'mistri) 

Kemijske tvari, n. chemicals (ke'mikals) 

Kepec, patuljak, n. dwarf (dua'rf), pigmy (pi'gmi) 

Kerebečiti se, kočiti se, v. to flaunt (tu fla'ntj 

Kesa, n. bag (bag), purse (pcjrs) 

Kesega (riba), n. white-fish (hua'jt fi'š) 

Kesiti se, v. to grin (tu gri'n) 
Kesizub, n. grinner (gri'nor) 
Kesten, kostanj, n. chestnut (če'snat) 
Kestenje, n. chestnuts (če'snac) 
Kevktati, režiti, v. to yelp (tu je'lp) 

Kicoš, n. dandy (da'nđi) 

Kičica, zglob, n. ankle (ankl) 

Kičma, hrptenjača, n. spine (spajn), back-bone (bži'k- 

bo'n) 
Kićen, a. adorned (š.đo'rnd) 
Kićenje, n. trimming (tri'ming), adorning (ađo'rning), 

decorating (de'kore'jting) 

Kićenost, n. adornment (ado'rnment) 

Kidati, v. to tear apart (tu ta'r apa'rt) 

Kidisati, v. to attempt to commit suicide (tu a.te'mpt 

tu komi't su'isajđ) 
Kihanje, n. sneezing (sni'zing) 
Kihati, v. to sneeze (tu sni'z) 
Kihavica, n. catarrh (kata'r) 
Kijača, palica, n. club (klab) 

Kila, prođer, n. hernia (ho'rnia), rupture (ra'pfiur) 
Kilav, a. ruptured (ra'pćurđ), hernial (ho'rnial) 
Kimati (glavom), v. to nođ (tu na'd) 
Kinenje, izmučenje, n. harassing (ha'rasing) 
Kineski fkitajski) a. Chinese (ča'jni'z) 
Kinez, n. Chinaman (ča'jnaman) 
Kinin (lijek za groznicu), n. quinine (kua'jna'jn) 
Kiniti, mučiti, v. to harass (tu ha'ras) 
Kiniti se, v. to drudge (tu đra'dž) 
Kinovina (stablo), n. Peruvian tree (poru'viantrT; 
Kip, n. statue (sta'ću) 
Kipar, n. -sculptor (ska'lptor) - 
Kiparstvo, n. sculpture (ska'lpćur) 

Kipiti, kipljeti, v. to seethe (tu sl't), to boil (.tu bo'el) 
Kiridžija, kirijaš, n. teamster (ti'mstor), truckman 

(tra'kman) 
Kirija, vozarina, n. fare (far) 
Kis, kisik, n. oxide (a'ksiđ, ili a'ksajd) 
Kiseli krastavci, n. pickled cucumbers (pi'kld kju'- 

ka'mbors) 
Kiselica, n. sour sup (sa'ur sa'p), sorrel (sa'rel) 
Kiselina, n. sourness (sa'urnes), acid (a'sid), tart 

(tart) 
Kiseljak, n. sorrel (sa'rel) 
Kiselo mlijeko, n. sour milk (sa'ur mi'lk) Kiselo zelje, n. sourkrout (sa'urkra'ut) 

Kiselost, n. sourness (sa'urnes), acidity (asi'diti) 

Kiseo, a. sour (sa'ur), acid (a'sid), tart (tart) 

Kisik, n. oxygen (a'ksidžen) 

Kisnuti, v. to get wet (tu ge't 4}§'t) 

Kist, n. paint brush (pe'jnt bra'š) 

Kiša, dažđ, n. rain (rejn) 

Kiša pršavica, n. drizzle (drizl) 

Kišiti, v. to rain (tu re'jn) 

Kišobran, n. umbrella (ambre'la) 

Kišovit, a. rainy (re'jni) 

Kit, n. whale (hue'jl) 

Kita, n. bunch (banč) 

Kita cvijeća, n. bunch of flowers (ba'nč av fla'uors), 

bouquet (buke'j), nosegay (no'uzge'j) 
Kitaj, n. China (ča'jna) 
Kitajac, (kinez) n. Chinaman (ča'jnaman), Chinee 

(ča'jni') 
Kitar, n. whaler (hue'jlor) 
Kitica, pram, n. tassel (tasl) 
Kititi, v. to adorn (tu ađo'rn), to decorate (tu de'ko- 

rejt) 
Kitničarka, n. milliner (mi'linor) 
Kitničarstvo, n. millinery (mi'lineri) 
Kivan a. bent upon (be'nt apa'n), angry at (a'ngri a't) 
Klačina, n. lime-kiln (la'jm-ki'l) 
Klada, n. block (blak), log (lag) 

Kladara, n. log-house (la'g-ha'us) 

Kladenac, studenac, n. fountain (fa'yntin), source 

(sors) 
Kiaditi se, v. to bet (tu be't) 
Kladivac, čekić, n. hammer (ha'mor) 
Kladivo, n. sledge hammer (sle'dž-ha'mor) 
Klak, n. lime (lajm) 
Klanac, n. strait (strejt), narrow passage (na'ro pa'- 

sedž) 
Klanjanje, n. bow (ba'u), reverence (re'vorens) 
Klanjati se, v. to bow (tu ba'ii), to revere (tu rivi'r) 
Klanje, n. slaughter (slft'tor), butchering (bu'čoring) 
Klaonica, n. slaughter-house (sla'torha'ys) 
Klapa, tlapnja, n. illusion (ilju'žan), fancy (fa'nsi) 
Klas, n. ear (ir) 
Klasati, v. to shoot (tu sy't) 
Klasičan, a. classic (kla'sik) 
Klaštriti, v. to lop (tu la'p) 
Klatariti se, v. to loaf (tu lo'uf) 

Klatež, n. tramp (tra'mp), loafer (lo'ufor) 
Klati, v. to slaughter (tu sla'tor), to butcher (tu 

bu'ćor) 
Klatiti se, v. to ramble (tu ra'mbl) 
Klatno, n. bell-clapper (be'1-kla.'pbr) 
Klavir, glasovir, n. piano (pia'no) 
Klecati, v. to reel (tu ri'l), to totter (tu ta'tor) 
Klečanje, n. kneeling (ni'ling) 
Klečaonica, n. kneeling bench (ni'ling be'nč) 
Klečati, v. to kneel (tu ni'l) 
Kleka, smreka, n. juniper (džu'nip5r) 
Kleknuti, v. to kneel down (tu ni'l da'un) 
Klen, n. maple tree (me'jpl tri') 
Klepac, n. scythe-hammer (sa'jt-ha'mSr) K Klepetalo — 50 — Ko Klepetalo, n. rattle (rati) 
Klepetati, v. to rattle (tu ra'tl) 
Kler, svećenstvo, n. clergy (klo'rđži) 
Klesar, n. stone cutter (sto'n ka'tor) 
Klesarstvo, n. s-tone-masonry (sto'n-me'jsanri) 
Klesati, v. to cut (tu ka't) 

K I ešt a, klješta, n. pinchers (pi'nčors), nippers (ni'- 
purs) 

Klet, proklet, a. cursed (ko'rsed) 
Kleti, v. to swear (tu sue'r), to curse (tu ko'rs) 
Kletva, n. curse (kors) 
Kletva, zakletva, n. oath (o'ut) 

Kleveta, n. calumny (ka'lamni), slander (sla'ndSr), li- 
bel (la'jbel) 

Klevetati, v. to calumniate (tu kala'mniejt) 
Klevetnik, n. calumniator (kala'mnie'jtor), slanderer 

(sla'ndorfcr) 
Klica, n. sprout (spra'ut), shoot (šut), bud (bad) 
Klica (bdlesti), n. germ (đžorm) 
Klicati, klijati, v. to bud (tu ba'd), to sprout (tu 

spra'ut), to shoot (tu šu't) 
Klija (riba), n. bleak (bilk) 
Kliješta, n. vidi klešta 
Kliještice, n. tweezers (tui'zors) 
Klijet, izbica, n. cabin (ka'bin), cell (sel) 
Klik, poklik, n. joy-shout (džo'j ša'ut) 

Kliknuti, v. to exlaim (tu ekskle'jm), to shout of joy 

(tu ša'ut av đža'j) 
Klima, podneblje, n. climate (kla'jmet) 
Klimanje, n. nodding (na'ding), beckoning (be'kning) 
Klimati, v. to nod (tu na'd), to beckon (tu be'kn) 
Klin, klinac, n. wedge (ue'dž) 
Klinac, n. peg (peg), pin (pin), spike (spajk) 
Klinast, a. wedge-shaped (ue'đžše'jpt) 
Klinčac, n. carnation (ka'rne'jšan) 
Klinčić, garoful, n. clove (klov) 
Klip žita, n. ear (Ir) 

Klip (kukuruzni), n. corn-cob (ko'rn-ka'b) 
Klipan, n. blockhead (bla'khe'd) 
Klistir, n. clyster (kli'stor) 
Klisura, n. cliff (klif) 
Klizak, a. slippery (sli'pori) 

Klizalište, n. skating-ground (ske'jding gra'und) 
Klizaljka, n. skate (skejt) 
Klizati, v. to slide (tu sla'jd) 
Kljakav, a. crippled (kripld) 
Kljakavac, n. cripple (kripl) 
Klještice, n. tweezers (tui'zors) 
Ključ, n. key (ki) 

Ključ (u glazbi), n. key note (ki' no't) 
Ključanica, n. lock (lak), latch (lac), bolt (bolt) 

Ključanica (luknja, rupa), n. keyhole (ki'ho'l) 

Ključanje, n. bubbling (ba'bling) 

Ključar, n. housekeeper (ha'uski'por), steward 

(stju'ord) 
Ključati, v. to bubble (tu ba'bl), to boil up (tu bo'el 

a'p) 
Ključić, n. small key (sma'l ki') 
Ključovjes, n. key-ring (ki'ri'ng) 
Kljukati, nadjevati, v. to stuff (tu sta'f) Kljun, n. beack (bik), bill (bil) 

Kljuna, n. mattock (ma'tak) 

Kljunat, a. beaked (bikt) 

Kljuse, n. jade (đžejd), old pluck (o'ld pla'k), horse 

(hors), nag (nag) 
Kljuvati, v. to peck (tu pe'k), to pick (tu pi'k) 
Klobučar, šeširdžija, n. hatter (ha'tor) 
Klobuk, šešir, n. hat (hat) 
Klobuk, cilinder, n. silk hat (si'lk ha't), plug hat 

(pla'g ha't) 
Klobuk mekani, n. soft hat (sa'ft ha't) 
Klobuk slamnati, n. straw hat (stra' ha't) 

Klobuk tvrđi, n. stiff hat (sti'f ha't), derby (db'rbi> 

Klocati, v. to gasp (tu ga'sp) 

Klokač, n. bladder-nut tree (bla'dorna't tri') 

Klokočevina, n. bladder-nut (bla'dorna't) 

Klokot, n. noise (nojz), bustle (basl) 

Kloniti, maniti, v. to avoid (tu avo'jd), to shun (tu 
ša'n) 

Klonulost, n. dejection (didže'kšan) 

Kionut, a. disheartened (disha'rtend) 

Klonuti, v. to dishearten (tu disha'rtn), to lose cou- 
rage (tu lu'z ko'rodž) 

Klopac, n. bubble (babl), blister (bli'stSr) 

Klopiti, udriti, v. to hit (tu hi't), to strike (tu stra'jk) 

Klopotati, v. to make noise (tu me'jk no'jz), to blus- 
ter (tu bla'stor) 

Klub, klubske prostorije, n. club (klab) 

Klupa, n. bench (benC), settee (seti') 

Klupa u crkvi, n. pew (pju) 

Klupko konca, n. ball of thread (ba'l av tre'đ) 

Klupko, smotak, n. clue (klju), ball (bal) 

Kmet, - ica, n. land tenant (la'nd te'nant) 

Kneginja, n. princess (pri'nses) 

Knez, kn jaz, n. prince (prins) 

Kneževina, n. principality (pri'nsipa'liti) 

Knjiga, n. book (buk) 

Knjiga dnevna, n. diary (da'jari) 

Knjiga glavna, n. ledger (le'džor) 

Knjiga molitvena, n. prayer book (pre'or bu'k) 

Knjiga namirna, n. receipt book (risi't bu'k) 
Knjiga početnica, n. first reader (fo'rst ri'dor), primer 
(pra'jmor) 

Knjiga, zapisnik, n. record book (re'kord bu'k), 

register (re'džistor) 
Knjigotiskar, n. book printer (bu'k pri'ntor) 
Knjigoveža, n. book binder (bu'kba'jndor) 
Knjigovodja, n. bookkeeper (bu'ki'por) 
Knjižak papira, n. quire (kua'er) 
Knjižar, n. book seller (bu'k se'lor) 
Knjižara, n. book store (bu'ksto'r) 
Knjižarstvo, n, book-trade (bu'k-tre'jd) 
Književan, a. literary (li'toreri) 
Književnik, n. writer (ra'jtor), author (a'tor) 
Književnost, n. literature (li'toraćur) 
Knjižnica, n. library (la'jbrari) 

Knjižnica pueka, n. public library (pa'blik la'jbrari) 
Knjižničar, n. librarian (lajbra'rian) 
Ko, tko, pron. who (hu) 


K Kob — 51 — Komarac Kob, udes, n. fate (fejt), destiny (đe'stini) 

Kobac, jastreb, n. sparrow-hawk (spa'ro ha'k) 

Koban, a. fatal (fe'jtal) 

Kobasica, n. sausage (sa'sedž) 

Kobasičar, n. sausage maker (sa'sedž me'jkor) 

Kobelja, cijev, n. tube (tjub), cylinder (si'lindSr) 

Kobeljati, v. to welter (tu ue'ltor), to roll (tu r5'l) 

Kobila, n. mare (mar) 

Kobilica, skakavac, n. grasshopper (gra'sha'por) 

Kobiti, v. to anticipate (tu anti'sipejt) 

Kobni slučaj, n. catastrophe (kata' strofi), fatality 

(fata'liti) 
Kobnost, n. fatality (fata'liti) 
Kocelj, n. alum (a'lam) 
Koceljast, a. aluminus (alju'minas) 
Kocka, n. die (daj), cube (kjub) 
Kockast, a. dice-shaped (da'js še'jpt) 
Kockati se, v. to shake dice (tu še'jk da'js) 
Kocke, n. dice (đajs) \- 

Kočija, n. carriage (ka'ridž) . 
Kočijaš, n. driver (dra'jvor) 
Kočiti se, v. to get chesty (tu ge't če'sti), to stiffen 

(tu sti'fn) 
Kočoperiti, v. to resist (tu rizi'st) 
Kod, prep, by (baj), at (at) 
Kod kuće, adv. at home (at ho'm) 
Koga, pron. whom (hum) 
Kogod, tkogod, pron. whoever (hu'e'vor) 
Koja, pron. who (hu) 
Koje, pron. what (hua/t), which (hui'č) 
Koje gdje, adv. here and there (hl'r and de'r) 
Kojekad, adv. sometimes (sa'mta'jms) 
Kojekakav, a. any kind (e'ni ka'jnd) 
Kojekako, adv. however (ha'ye'vor) 
Koješta, adv. whatever (hua'te'vor), anything (e'ni- 

ting) 
Koji, pron. who (hu') 

Kojigod, pron. whoever (hu'e'vor), any one (e'ni ua'n) 
Koka, kokoš, n. hen (hen) 
Kokodakanje, n. cackling (ka'kling) 
Kokodakati, v. to cackle (tu ka'kl) 
Kokos, n. cocoa (ko'ko) 
Kokosov orah, n. cocoa nut (ko'ko na't) 
Kokosovac, n. cocoa (ko'ko) 

Kokosovo ulje, n. cocoa-nut oil (ko'ko-nat o'el) 
Kokoš, n. hen (hen) 
Kokošar, n. poulterer (po'ltoror) 
Kokošnjak, n. chicken-coop (či'ken ku'p) 
Kokot, n. rooster (ru'stor), cock (kak) 
Kokot puške, n. trigger (tri'gor) 
Kola, n. wagon (ua'gan), truck (trak), cart (kart) 
Kolac, n. pole (pol) 
Kolač, n. cake (kejk) 
Kolačar, n. cake baker (ke'jk be'jkor) 
Kolajna, n. medal (me'dal) 
Kolan, potprug, n. saddle girth (sa'dl go'rt) 
Kolanje, n. spreading (spre'ding); circulation 

(so'rkjule'jšan) Kolar, n. wheelwright (hui'lra'jt), cartwright (ka'rt- 

ra'jt) 
Kolarnica, n. wheelwright shop (hui'lra'jt ša'p) 
Kolati, v. to circulate (tu sb'rkjulejf) 
Kolčak, manica, n. muff (maf) 
Kolčić, n. pivot (pi'vat) 
Kolebanje, n. tattering (ta'toring) ; hesitation (he'zi- 

te'jšan) 

Kolebati, v. to stagger (tu sta'gor), to hesitate (tu 
he'zitejt) 

Koleda, n. Slavic goddes of time (sla'vik ga'des av 

ta'jm) 
Koledar, kalendar, n. almanac (a'lmanak), calendar 

(ka'lendor) 
Koleso, n. wheel (hui'l) 

Koliba, n. hut (hat), cabin (ka'bin), shanty (ša'nti) 
Kolibica, n. small hut (sma'l ha't)^ shanty 

(ša'nti) 

Kolica, tačke, n. wheel-barrow (hui'l ba'ro) 
Kolica za djecu, n. gocart (go'ka'rt) 
Količina, n. quantity (kua'ntiti) 
Kolika, n. colic (ka'lik) 

Koliko, adv. how much (ha'u ma'č), how many (ha.'u 
me'ni) 

Kolikogod, adv. any amount (e'ni ama'unt), any 
quantity (e'ni qua'ntiti) 

Kolir, ovratnik, n. collar (ka'lor) 

Koljenica, n. knee cap (ni'ka'p) 

Koljeno, n. knee (ni) 

Koljeno, rod, pokoljenje, n. generation (đže'nore'jšan) 

Koljevka, n. cradle (krejdl) 

Kolnica, n. coach-house (ko'uč ha'us) 

Kolnik, n. carriage-road (ka'riđž-rč'd) 

Kolo, n. wheel (hui'l) 

Kolo, ples, n. hay dance (he'j da'ns) 

Kolobar, n. circle (sorkl) 

Kolodvor, n. depot (di'po), station (ste'jšan) 

Kolomaz, n. axle grease (a'ksl gri'z) 

Kolomija, n. wheel-track (hui'l-tra'k) 

Kolonija, naseobina, n. colony (ka'loni) 

Koloplet, n. turning-wheel to'rning hui'l) 

Kolosut, n. potters-wheel (pa'tors hui'l) 

Kolotečina, n. wagon-track (ua'gan-tra'k) 

Koloturka, n. turnstile (to'rnsta'el) 

Kolovodja, n. leader (li'dor)) conducter (konda'ktor) 

Kolovodja bune, n. ring leader (ri'ngli'dor) 

Kolovoz, n. August (a'gast) 

Kolovrat, n. spinning wheel (spi'ning hui'l) 

Koludrica, opatica, n. nun (nan) 

Kolum, obruč kola, n. tire (ta'er) 

Kolumba (od broda), n. keel (kil) 

Kolut, n. discus (di'skas), disc (disk) 

Kom, n. husk (ha.sk) 

Kom, komina, n. leavings (li'vings) 

Komad, n. piece (pis) 

Komadati, v. to piece up (tu pi's a'p) 

Komadić, n. a little piece (e li'tl pi's), a bit (e bi't) 

Komarac, n. mosquito (maski'to) K Kome — 52 Korice Kome, komu, pron. whom (hum), to whom (tu hu'm) 
Komedija, vesela igra, n. comedy (ka'miđi) 

Komedijaš, n. comedian (komi'dian) 
Komesar, n. commissioner (komi'šanor) 

Komešanje, n. mix-up (mi'ks-a'p) 

Komešati, v. to stir (tu sto'r), to move (tu mu'v) 

Komičan, a. comic (ka'mik) 

Komičar, n. comedian (komi'dian), actor (žfktor) 

Kominjati, v. to husk (tu ha'sk) 

Komonika, n. mothwort (ma'tyo'rt) 

Komora, n. room (rum), cabin (ka'bin) 

Komora trgovačka, n. chamber of commerce (če'jm- 

bor av ka'mors) 
Komorač, n. fennel (fe'nel) 
Komorica (za hranu), n. pantry (pa'ntri) 
Komorkinja, sobarica, n. chamber maid (će'jmbor 

me'jd) 

Komornik (na dvoru), n. chamberlain (če'jmborlin) 
Komoštra, n. pot hook (pa't huk), pot hanger (pa't 

ha'ngor) 
Komovica, n. brandy-wine (bra'ndiua/jn) 
Komšija, n. neighbor (ne'jbor) 

Komšiluk, susjedstvo, n. neighborhood (ne'jborhu'd) 
Komušati, v. to husk (tu ha'sk) 
Kom uska, n. husk (ha'sk) 
Konac, nit, n. thread (tred) 
Konac, svršetak, n. end (end), finish (fi'niš) 

Konačan, a. final (fa'jnal) 

Konačiti, v. to sleep for the night (to sli'p for đi 

na'jt) 
Konačno, adv. finally (fa'jnali), at last (at la'st) . 
Konačnost, n. finality (fina'liti) 
Konak, prenoćište, n. night quarters (na'Jtkua'rturs), 

night-lodging (na'jt-la'đžing) 
Koncert, n. concert (ka'nsort) 
Končan, a. of tread (av tre'd) 

Končati, štikati, v. to embroider (tu embro'jd5r) 
Kondir, čaša, n. cup (kap), goblet (ga'blet) 
Konj, n. horse (hors) 

Konj dugorep, n. switch tail horse (syi'cte'jl ho'rs) 
Konj jahaći, n. saddle horse (sa'dl ho'rs) 
Konj kratkorep, n. bob tail horse (ba'b te'jl ho'rs) 
Konj pastuh, n. stud horse (sta'd ho'rs) 
Konj postojač, n. balky horse (ba'ki ho'rs) 
Konj teretni, n. draft horse (dra'ft ho'rs) 
Konj trkalištni, n. race horse (re'js ho'rs) 
Konjak, n. brandy (brandi) 
Konjaničtvo, n. cavalry (ka'valri), mounted troops 

(ma'unted tru'ps) 
Konjanik, n. rider (ra'jdor), trooper (tru'pSr) 
Konjetina, n. horse flesh (ho'rs tie's), horse meat 

(ho'rs mi't) 
Konjić, n. little horse (li'tl ho'rs), pony (po'ny) 
Konjokradica n. horse thief (ho'rs ti'f), rustler (ra's- 

lor) 
Konjska Cuba, n. forlock (fo'rla'k) 
Konjska griya, n. horse mane (ho'rs me'jn) 

Konjska struna, n. horse hair (ho'rs ha'r) 
Konjski kamen, n. prussic acid (pru'sik a'sid) 

Konjski rep, n. horse tail (ho'rs te'jl) Konjski rep (trava), n. horse tail grass (ho'rs te'jl 

gra's) 
Konjušar, n. hostler (ha'slor), groom (gram) 
Konj usnica, n. horse stable (ho'rs ste'jbl) 
Konoba, podrum, n. cellar (se'lor) 
Konobar, poslužnik, n. waiter (ue'jtor) 
Konobar na brodu, n. steward (stju'ord) 
Konobar privatni, n. butler (ba'tlor) 
Konobarica, n. waitress (ue'jtres) 
Konop, uže, n. rope (rop) 

Konop od konoplje, n. hemp rope (he'mp ro'p) 
Konop, od žice, n. wire rope (ya'er ro'p) 
Konopar, užar, n. rope maker (ro'p me'jkor) 
Konoplja, n. hemp (hemp) 

Konopljarka, n. linnet (li'net) 

Konoplje sjeme, n. hemp seed (he'mp si'd), flax seed 

(fla'ks si'd) 
Konopljika, n.hemp - stalk (he'mp sta'k) 
Konopljište, n. hemp field (he'mp fi'ld) 
Konvencija, sabor, zbor, n. convention (konve'nćaa) 
Konzul, n. consul (ka'nsol) 
Konzularni, a. consular (ka'nsulor) 
Konzulat, n. consulate (ka'nsulet) 
Kopač, n. digger (di'gor) 
Kopanja, korito, n. trough (traf) 
Kopanje, n. digging (di'ging), hoeing (ho'ing) 
Kopar, n. dill (dil) 

Kopati, v. to dig (tu di'g), to hoe (tu ho'u) 
Kopča, n. buckle (bakl) 

Kopčati, v. to button up (tu ba'tn a'p) 
Kopčica, mužak, n. hook (huk) 

Kopčica, n clasp (klasp) 
Kopile, n. bastard (ba'stord) 

Kopitast, a. hoof-shaped (hu'f še'jpt) 
Kopito, n. hoof (huf) 
Kopljanik, n. lancer (la'nsor) 
Koplje, n. lance (lans), pike (pajk) 

Kopnjeti, v. to thaw (tu ta') 

Kopno, n. land (land), continent (ka'ntinent) 

Koprcati, v. to kick (tu ki'k), to writhe (tu ra'jt), 

to sprawl (tu spra'l) 
Koprena, n. veil (vejl) 
Koprenica, n. crape (krejp) 
Kopriva, n. nettle (netl) 
Kopun, n. capon (kejpn, ili ke'jpan) 

Kora (kruha), n. crust (krast) 
Kora cd stabla, n. bark (bark) 
Kora sira, dinje, n. rind (rajnd) 

Kora od voća, n. peel (pil) 
Korab, ladja, n. vessel (vesl) 

Koraba, n. colerape (ko'lre'jp) 

Koracati, v. to pace (tu pe'js) 

Koračiti, v. to stride (tu stra'jd), to step (tu ste'p) 

Koračnica, n. march (marc) 

Korak, n. step (step), pace (pejs) 

Koralj, n. coral (ka'ral) 

Korbač, bič, n. whip (hyi'p) 

Koren, korjen, n. root (rut) 

Korica, n. crust (krast) 

Korice od knjige, n. covers (ka'vBrs) I Korice K 53 Kovčeg Korice od noža, n. sheath (šlt), case (kejs) 
Korice od sablje, n. scabbard (ska'bord) 

Korist, n. utility (juti'liti), profit (pra'fit), benefit 

(be'nefit) 
Koristan, a. useful (ju'sful), advantageous (a'đvan- 

te'jđžas) 
Koristiti, v. to be of use (tu' bi av ju's), to benefit 

(tu be'nefit) 
Koristoljubiv, a. selfish (se'lfiš), interested (i'nt5- 

resteđ) 
Koristoljubivost, n. selfishness (se'lfišnes) 
Koritar, n. trough-maker (tra'f me'jkor) 
Koritast, a. trough-shaped (tra'f še'jpt) 
Koriti, v. to censure (tu se'nšur), to scold (tu sko'lđ) 
Korito, n. trough (traf) 

Korito od ladje, n. frame of vessel (fre'jm av ve'sl) 
Korito od rijeke, n. river bed (ri'vor bed) 
Korizma, n. Lent (lent) 
Korjen, n. root (rut) 
Korjenast, a. root-shaped (ru't še'jpt) 
Korjenit, a. firm (form), steadfast (ste'dfa'st), radical 

(ra'dikal) 

Korjenitost, n. steadfastness (ste'dfa'stnes) 
Kormaniti, v. to steer (tu sti'r) 

Kormilar, n. helmsman (he'lmsman), steersman 

(sti'rzman), pilot (pa'jlat) 
Kormilo, n. helm (helm), rudder (ra'dor) 
Kornjača, n. turtle (tortl) 
Korota, n. mourning" (mo'rning) 
Korov, n. weed (ui'd) 
Ko rovan, a. weedy <ui'di) 
Korpa, koš, n. basket (ba'sket) 

Koruška, n. Carinthia (kari'ntia) 

Koruški, a. Carinthian (kari'ntian) 

Kos, a. oblique (abli'k), sloping (slo'ping) 

Kos, n. blackbird (bla'kbo'rd), thrush (tras) 

Kosa, n. scythe (sajt) 

Kosa, vlasi, n. hair (har) 

Kosac, n. mower (mo'uor) 

Kosat, a. long haired (la'ng ha'rd) 

Kosati, v. to mince (tu mi'ns) 

Kosijer, srp, n. sickle (sikl) 

Kositar, n. tin (tin), pewter (pju'tSr) 

Kositba, n. mowing (mo'uing) 
Kositi, v. to mow (tu mo'u) 

Kositi se, v. to be against (tu bi age'nst) 
Kositlar, n. tinner (ti'nor), pewterer (pju'tbror) 
Kositren, a. tinny (ti'ni) 
Kosmat, a. hairy (ha'ri) 

Kosnuti se, v. to take to heart (tu te'jk tu ha'rt) 
Kost, n. bone (bon) 

Kost goljenica, n. shin bone (ši'n bo'n) 

Kost hrptena, n. back bone (ba'k bo'n), spinal hone 

(spa'jnal bo'n) 
Kost obrazna, n. cheek bone (či'k bo'n) 
Kost od koljena, n. knee cap (ni' ka'p) 
Kost od lakta, n. crazy bone (kre'jzi bo'n) 
Kost od zatiljka, n. collar bone (ka'lor bo'n) 
Kost pročelna, n. frontal bone (fro'ntal b5'n) 
Kost prsna, n. breast bone (bre'st bo'n) Kost slonova, n. ivory (a'jvori) 

Kost vilična, n. jaw bone (dža' bo'n) 

Kostanj, kesten, n. chestnut (če'snat) 

Kostanjeva boja, n. chestnut color (če'snat ka'IBr) 

Kostobolja, n. gout (ga'ut), rheumatism (ru'matizm) 

Kostoboljan, a. paralytic (pa'rali'tik) 

Kostriješiti, v. to bristle (tu bri'sl) 

Kostur, n. skeleton (ske'letan) 

Koš, košara, n. basket (ba'sket) 

Košarica, n. small basket (sma'l ba'sket), hand basket 

(ha'nd ba'sket) 
Košarač, n. basket-maker (ba'sket me'jkcr) 
Koščast, a. bony (bo'rii), osseous (a'sias) 
Koščica, n. stone (st5n), kernel (kS'rnel) 
Košćani gar, n. ivory black (a'jvori bla'k) 
Košnica, n. bee-hive (bi' ha'jv) 
Košta, hrana, n. board (bS'rd) 
Koštac, n. clinch (klinč) 
Koštunjak, n. stone-nut (sto'n na't) 
Koštunjav, a. hard as a stone (ha'rd az a sto'n) 
Kostura, n. fish bone (fi'š b5'n) 
Košulja, n. shirt (sort) 

Košulja doljnja, n. under shirt (a'nđBr šo'rt) 
Košulja gornja, n. top shirt (ta'p šo'rt) 
Košulja spavaća, n. night gown (na'jt ga'un), night 

shirt (na'jt šB'rt) 
Košulja ženska, n. chemise (šimi'z) 
Košu I jar, n. shirt maker (šo'rt me'jkor) 
Košuta, n. female deer (fi'mejl di'r), hind (ha'jnd) 
Kot, n. brood (brud), hatch (ha.6) 
Kotac, n. pig sty (pi'g sta'j), pig pen (pi'g pe'n) 
Kotač, n. wheel (hui'l) 
Kotao, n. kettle (ketl) 
Kotao strojevni, n. boiler (bo'jlor) 
Kotar, n. district (di'strikt) 
Kotarica, n. small basket (sma'l ba'sket) 
Kotarski sud, n. district court (di'strikt ko'rt) 
Kotiti, v. to brood (tu bru'd), to hatch (tu ha'č) 
Kotlar, n. brazier (hre'jzor), coppersmith (ka'pSr- 

smit) 
Kotljenica, n. pan (pan) 
Kotlokrp, n. tinner (ti'nSr) 

Kotrljanje, n. rolling (ro'ling), rumbling (ra'mbling) 
Kotur, n. wheel (hui'l), trundle (trandl), wax taper 

(ua'ks te'jpSr) 
Koturaš, n. cyclist (sa'jklist) 
Koturati, v. to roll (tu ro'l), to wheel (tu hui'l) 
Koturić, n. roll-wheel (ro'l hui'l), caster wheel (ka's- 

tor huH) 
Kotva, sidro, n. anchor (a'nkor) 
Kov, n. metal (me'tal) 
Kov, duševna sprema, n. stamp (stamp) 
Kovač, n. blacksmith (bla'ksmi't) 
Kovačina, n. iron-filing (a'jarn fa'jling) 
Kovačnica, n. blacksmith - shop (bla'ksmi't ša'p) 
Kovan, a. forged (forđžđ) 
Kovano željezo, n. wrought iron (ra't a'jarn) 
Kovati, v. to forge (tu fo'rđž) 
Kovčeg ručni, n. satchel (sa'čel) Kovčeg — 54 Krepati Kovčeg putni, n. suit case (su't ke'js) 

Kovčeg teretni, n. trunk (trank) 

Kovina, n. metal (me'tal), brass (bras) 

Kovnica, n. mint plant (mi'nt pla'nt) 

Kovrčast, a. curley (k5'rli), frizzly (fri'zli) 

Kovrčasta glava, n. curley head (ko'rli he'd) 

Kovrčati, v. to curi (tu kori 1 ) 

Kovrčilo, n. curling- iron (ko'rling a'jarn), curling 

tongs (ko'rling ta'ngz) 
Koza, n. goat (go'ut) 
Kozar, n. goatherd (go'utho'rd) 
Kozetina, n. goat-flesh (go'ut fle'š) 
Kozice, boginje, n. small pox (sma'l pa'ks) 
Kozičav, a. pock-marked (pa'k ma'rkt), pocky (pa'ki) 
Kozina, n. goat skin (go'ut ski'n) 
Kozjak, jarac, n. buck-goat (ba'k go'ut) 
Kozlić, n. kid (kid) 
Koža, n. leather (le'dor) 
Koža čovječja, n. skin (skin) 
Koža životinjska, n. hide (hajd) 
Koža strojena, n. leather (le'dor) 
Koža nestrojena, n. pelt (pelt), hide (hajd) 

Kožan, a. leathern (le'dorn) 

Kožar, strojbar, n. tanner (ta'nor) 

Kožama, n. tannery (ta'nori) 

Kožica, n. membrane (me'mbre'jn) 

Kožica (posve tanka), n. film (film) 

Kožuh, n. fur coat (fo'r ko'ut) 

Kožuhar, n. furrier (fo'rior) 

Krabulja, n. mask (mask) 

Krabuljiti, v. to masquerade (ma'skore'jđ) 

Krabuljni ples, n. masqueraae ball (ma'skore'jđ ba'l) 

Kračun, zavorak, n. bolt (bolt) 

Kraćenje, n. shortening (šo'rtning) 

Kradikesa, n. pick-pocket (pi'kpa'ket) 

K rad ja, n. theft (teft), robbery ra'bori) 

Kradljiv, a. thievish (ti'viš) 

Kradljivac, - vka, n. thief (tlf), robber (ra'bor) 

Kradomice, adv. thievishly (ti'višli), stealthily (ste'l- 

tili) 
Kraj, konac, n. end (end), border (bo'rder) 

Kraj, zemlja, n. country (ka'ntri), region (ri'džan) 
Krajcaraš, n. pedler (pe'đlOr) 
Krajina, n. border (bo'rdor), frontier (fra'ntir) 
Krajišnik, n. frontiers-man (fra'ntirzma'n) 
Krajiti, međjašiti, v. to border (tu bo'rdor) 
Krajnji, skrajni, a. extreme (ekstri'm), utmost (a't- 
mo'st) 

Krak, n. a long leg (e la'ng le'g), shank (šank) 
Kralj, n. king (king) 

Kraljevati, v. to reign (tu re'jn), to lord (tu lo'rd) 

Kraljević, n. crown prince (kra'un pri'ns) 

Kraljevina, n. kingdom (ki'ngđam) 

Kraljevna, n. princess (pri'nses) 

Kraljevskima, royal (ro'jal), kingly (ki'ngli) 

Kraljica, n. queen (kui'n) 

Kraljoubojica, n. regicide (re'džisajd) 

Kramar, n. trader (tre'jđor), shop-keeper (ša'p ki'pSr) 

Kramp, n. pick (pik), pickax (pi'ka'ks) Kranjac, n. Carniolian (karnjo'lian) 

Kranjska, n. Carniola (karnjo'la) 

Kranjski, a. Carniolian (karnjo'lian) 

Kras, n. beauty (bju'ti) 

Kras, ures n. ornament (o'rnament) 

Krasan, a. nice (najs), beautiful (bju'tiful), splendid 

(sple'ndid) 
Krasiti, v. to decorate (tu đe'korejt), to adorn (tu 

ađo'rn) 
Krasopis, n. caligraphy (kali'grafi) 
Krasota, n. beauty (bju'ti) 
Krasotica, n. beauty (bju'ti), belle (bel) 
Krasta, grinta, n. sore (sor), scab (skab) 

Krastav, a full of sores (fu'l av s5'rs), scabby (ska'bi) 

Krastavac, n. cucumber (kju'ka'mbor), pickle (pikl) 

Krasti, v. to steal (tu stl'l) 

Krasu I jak. n. daisy (de'jzi) 

Kratak, a. short (sort), brief (brif) 

Kratica, n. abbreviation (abri'vie'jšan) 

Kratiti, neđozvoliti^ protiviti se, v. to object (tu ob- 

đže'kt), to oppose (tu opo'z) 
Kratiti, nedozvoliti, v. to refuse (tu rifju'z) 
Kratkoća, n. brevity (bre'viti); shortness (šo'rtnes) 
Kratkotrajan, a. of short duration (av šo'rt djure'jgan) 
Kratkouman, a. weak-minded (ui'k ma'jnđed) 

Kratkovidan, a. short-sighted (šo'rt sa'jted) 

Krava, n. cow (ka'u) 

Krava muzara, n. milk cow (mi'lk ka'u) 

Kravar, n. cowherd (ka'uho'rd) 

Kravata, ovratnik, n. necktie (ne'kta'j) 

Kravina, kravlja koža, n. cow-hide (ka'u ha'jđ) 

Krcat, n. loaded (lo'ded) 

Krcati, tovariti, v. to load (tu lo'uđ) 

Krč, grč, n. cramp (kramp) 

Krčag, vrč. n. tankard (ta'nkorđ) 

Krčiti, v. to ram (tu ra'm), to root out (tu ru't a'ut), 

to clean (tu kli'n) 
Krčma, n. tavern (ta'vorn), inn (in), saloon (salu'n) 
Krčmar, n. tavern keeper (ta'vorn ki'por), inn keeper 

(i'n ki'por), saloon keeper (salu'n ki'pSr) 
Krdo, n. herd (hord) 
Krdar, n. swineherd (sua'jnho'rd) 
Kreč, vapno, n. lime (lajm) 
Krečana, n. limekiln (la'jmki'l) 
Krečar, n. lime-burner (la'jmbb'rnor) 
Krečast, a. limy (la'jmi) 
Krečati, v. to white-wash (tu hua'jtua'š) 
Kraćenje, n. white-washing (hua'jtua'šing) 
Kreda, n. chalk (čak) 
Kreda u prahu, n. whiting (hua'jting) 
Kreketati, v. to croak (tu kro'uk), to quack (tu kuž/k) 
Kreljut, n. wing (ui'ng) 
Kreljutni vijak parobroda, n. screw propeller (skru*- 

prope'lor) 
Kremen, n. flint stone (fli'nt sto'n) 
Kren, hren, n. horse radish (ho'rs ra'diš) 
Krenuti, v. to move (tu mu'v), to start (tu sta'rt) 
Krenuti na put, v. to leave (tu li'v) 
Krepak, a. solid (sa'lid). strong (Strang) 
Krepati, v. to croak (tu kro'uk) K Krepost -, 55 — Krpuša Krepost, n. virtue (vo'rću), power (pa'uer) 

Krepostan, a. virtuous (vo'rćuas), strong (Strang) 

Kres, n. bonfire (ba'nfa'er) 

Kresati, v. to strike fire (tu stra'jk fa'er), to ignite (tu 
igna'jt) 

Kreševo, n. skirmish (sko'rmiš), battle (batl), encoun- 
ter (enka'untor) 

Kreštelica, n. jay bird (đže'j bo'rd) 

Kret, n. motion (mo'ušan) 

Kretač, n. motor (mo'tor) 

Kretati, v. to move (tu mii'v), to stir (tu sto'r) 

Kretnja, n. movement (mu'vment) 
Krevet, n. bed (bed) 

Krezub, n. tooth.gap (tii't-ga'p) 
Krezubast, a. gap-toothed (ga'p tu't) 

Krhak, a. brittle (britl) 

Krhkost, n. brittleness (bri'tlnes) 

Kričati, v. to scream (tu skri'm) 

Krijenje, n. hiding (ha'jding), concealing (konsi'ling) 

Krijepak, a. strong (Strang) 

Krijepiti, v. to invigorate (tu invi'gorejt) 

Krijepost, n. virtue (vo'rću) 

Kriješ, n. bonfire (ba'nfa'er) 

Krijesnica, n. glow-worm (glo'u-uo'rm) 

Krika, n. scream (skri'm) 

Kriknuti, v. to scream (tu skri'm), to exclaim (tu eks- 

kle'jm), to cry out (tu kra'j a'ut) 
Krilat, a. winged (ui'ngd) 

Krilatica ptica, n. winged bird (ui'ngd bo'rd) 

Krilo, n. wing (ui'ng) 

Krilo, skut, n. lap (lap) 

Krinka, n. mask (mask), false face (fa'ls fe'js) 

Kriomčar, n. smuggler (sma'glor) 

Kriomčarenje, n. smuggling (sma'gling) 
Kriomčariti, v. to smuggle (tu sma'gl) 
Kriomčarska roba, n. contraband goods (ka'ntraband 
gu'ds) 

Kriomice, adv. surreptitiously (so'repti'šasli) 

Kriška, n. slice (slajs) 

Kriti, v. to hide (tu ha'jd), to conceal (tu konsi'l) 

Kriv, (ne ravan) a. crooked (kru'ked) 

Kriv, kažnjiv, a. guilty (gi'lti) 

Krivac, n. offender (ofe'ndor) 

Krivi bog, n. idol (a'jdal) 

Krivica, n. injustice (i'nđža'stis) 

Kriviti, optužiti, n. to accuse (tu akju'z), to blame (tu 

ble'jm), to indict (tu inda'jt) 

Krivnja, n. guilt (gilt), blame (blejm) 

Krivo, ađ%r. wrong (rang) 

Krivo imati, v. to be wrong (tu bi ra'ng) 

Krivoboštvo, n. idolatry (ajda'letri) 

Krivogled, n. squint eyed (skui'nt a'jd) 

Krivoklet, n. perjury (pb'rdžuri), false oath (fa'ls o'ut) 

Krivokletnik, n. perjurer (po'rdžuror) 

Krivonog, n. bow legged (bo'u le'gd) 

Krivotvor, n. forger (fo'rdžor), conterfeiter (ka'untor- 
fi'tSr) 

Krivotvoriti, patvoriti, v. to forge (tu fo'rdž), to coun- 
terfeit (tu ka'untbrfit) 

Krivovjerac, n. heretic (he'ritik) Krivovjerstvo, n. heresy (he'risi) 
Krivudati, v. to wind (tu ua'jnd), to meander (tu 
mia'ndor) 

Krivuljast, a. winding (ua'jnding) 

Krizma, potvrda, n. confirmation (ka'nforme'jšan) 

Križ, krst, n. cross (kras), crucifix (kru'sifiks) 

Križa, kičmenica, n. back (bak) 

Križanje, n. crossing (kra'sing) 

Križar, n. crusader (kruse'jdor), knight of the cross 

(na'jt av di kra's) 
Križar, pauk, n. cross spider (kra's spa'jdor) 
Križati se, v. to make a sign of the cross (tu me'jk e 

sa'jn av di kra's) 
Križobolja, n. lumbago (la'mbe'jgo) 
Križogled, n. crosseyed (kra'sa'jd) 
Krk, krhak, a. brittle (britl) 

Krkljati, v. to buzz (tu ba'z), to snort (tu sno'rt) 
Krkoća, n. brittleness (bri'tlnes) 
Krletka, n. cage (kejdž) 
Krma od broda, n. stern (storn) 
Krma za životinje, n. fodder (fa'dbr) 
Krmača, n. sow (sa'u) 
Krmak, n. hog (hag) 
Krmak mladi, n. pig (pig) 
Krmeljiv, a. blear-eyed (bli'ra'jđ) 
Krmeljivost, n. bleaređness (bli'ređnes) 
Krmetina, n. pork (pork) 
Krmilo, n. helm (helm) 
Krmiti, v. to steer (tu sti'r) 
Krmiti (blago), v. to feed (tu fi'd) 
Krnja, n. notch (nač), shed (šed) 
Krnjav, a. notched (načt) 
Krnjiti, v. to mutilate (tu mju'tilejt) 

Kročiti, v. &> go (tu go'), to pace (tu pe'js) 

Kroj, n. cut (kat) 

Krojač, n. cutter (ka'tor) 

Krojač šivalac, n. tailor (te'jlor) 

Krojačica, n. dressmaker (dre'sme'jkor), tailoress 

(te'jlores) 
Krojačnica, n. tailor shop (te'jlor ša'p) 
Krojenje, n. cutting (ka'ting) 
Krojiti, v. to cut (tu ka't) 
Kropilo, n. sprinkler (spri'nklor) 
Kropiti, v. to sprinkle (tu spri'nkl) 
Krotak, a. meek (mik), tame (tejm) 
Krotilac, n. tamer (te'jmor) 
Krotiti, v. to tame (tu te'jm) 
Krotkoća, n. tameness (te'jmnes) 
Krotkost, n. gentleness (dže'ntlnes) 
Krov, n. roof (ruf) 
Krov (od kola), n. tilt (tilt) 
Krovnjača, n. hut (hat) 
Kroz, prep, through (tru) 
Krpa, n. patch (pač), rag (rag) 
Krpar, n. rag man (ra'g man) 
Krparija, n. patching (pa'čing) 
Krpati, v. to patch (tu pa'č), to mend (tu me'nd), to 

darn (tu đa'rn) 
Krpetina, n. rag (rag) 
Krpuša, n. sheeptick (ši'pti'k) K Krsni 5« Kuka Krsni, a. baptismal (ba'ptizmal) 

Krsni list, n. christening certificate (kri'sning sorti' - 

fiket) 
Krsno ime, n. christian name (kri'sčen ne'jm) 
Krst, n. cross (kras), crucifix (kru'sifiks) 
Krsta, n. spine (spajn), back bone (ba'k bo'n) 

Krstaš, n. cruiser (kru'zor), battleship (ba'tlšip) 
Krstionik, n. baptismal font (bapti'zmal fa'nt) 
Krstitelj, n. baptizer (bapta'jzor) 
Krstiti, v. to baptize (tu bapta'jz), to christen (tu 

kri'sn) 
Krstobolja, n. lumbago (la'mbe'jgo) 
Krstonoša, n. cross bearer (kra's ba'ror) 
Krš, n. rock (rak), cliff (klif) 

Kršan, a. cliffy (kli'fi) 

Kršan (čovjek), a. sturdy (sto'rdi) 

Kršćanin, n. christian (kri'sčan) 

Kršćanstvo, n. Christianity (kri'šćia'niti) 
Kršiti, v. to break (tu bre'jk), to violate (tu va'jolejt) 
Krštenica, krstni list, n. christening certificate (kri's- 
ning sorti'fiket) 
Krštenje, n. christening (kri'sning) 
Krt, krtica, n. mole (mol) 
Krtičnjak, n. mole-hill (mol hi'l) 
Krug, n. circle (sorkl) 
Kruglja, n. bali (bal) 

Kruglja zemaljska, n. globe (glob) 

Krugljast, a. round (ra'unđ) 

Kruh, n. bread (bred) 

Kruh domaći, n. home-made bread (ho'm mejd bre'd) 

Kruh svježi, n. fresh bread (fre'š bre'd) 

Krumpir, n. potato (pote'jdo) 

Kruna, n. crown (kra'un) 

Krunica, čislo, n. rosars' (ro'zari) 

Krunitba, n. coronation (ka'rone'jšan) 

Krunovina. n. crown land (kra'un land) 

Krupa, krupnik, n, peeled barley (pi'ld ba'rli) 

Krupa, tuča, n. hail (hejl) 

Krupan, zrnat, a. coarse (kors), granulary (gra'nju- 

leri) 
Krupan, velik, a. stout (sta'ut), big (big) 
Krupno (debelo), adv. coarsely (ko'rsli) 
Krupno, veliko, adv. grossly (gro'sli) 
Kruška, n. pear (par) 

Kruškovača, n. pear-ciđer (pa'r sa'jdor) 
Krut, tvrd, a. solid (sa'lid), hard (hard), compact 

(ka'mpa'kt) 
Krut, okrutan, a. cruel (kru'el), severe (sivl'r), harsh 

(harš) 

Krutost, n. hardness (ha'rdnes) 

Kružiti, v. to circle (tu so'rkl) 

Kružnica, n. circle (sbrkl) 

Krv, n. blood (blad) 

Krv pustiti, (metati kupice), v. to cup (tu ka'p) 

Krvarina (novac), n. blood-money (bla'd ma'ni) 

Krvav, a. bloody (bla'di) 

Krvavica, n. blood sausage (bla'd sa'sedž) 

Krvaviti, v. to bleed (tu bll'đ) 

Krvna žila, n. blood vessel (bla'd ve'sl) 

Krvnik, n. executioner (e'ksikju'šanSr) Krvoločan, a. blood-thirsty (bla'd to'rsti) 
Krvopija, n. blood sucker (bla'd sa'kor) 
Krvoproliće, n. blood shed (bla'd še'd) 
Krvotok, n. hemorrhage (he'maredž) 
Krvovina (drvo), n. brazil wood (brazi'l uu'đ) 
Krznar, n. furrier (fo'rior) 
Krzno, n. fur (for), pelt (pelt) 
Krža, divlja patka, n. teal (til) 
Kržljav, a. puny (pju'ni) 

Kubura, pištolj, n. pistol (pi'stal)^ gun (gan) 
Kuburan, a. miserable (mi'zorabl), scanty (ska'nti) 
Kuburiti, v. to live miserably (tu li'v mi'zbrabli) 
Kucanje, n. knocking (na'king), beating (bi'ting), 
rapping (ra'ping) 

Kucanje srdca, bila, n. beating (bi'ting) 

Kucanje ure, n. ticking (ti'king) 

Kucati, v. to knock (tu na'k), to beat (tu bl't), to rap 

(tu rapO, to tick (tu ti'k), to thump (tu ta'mp) 
Kucavica žila, n. artery (a'rteri) 
Kučak, n. dog (dag) 
Kučine, n. tow (to'u) 
Kuća, n. house (ha'us) 
Kućanin, n. inmate (i'nme'jt) 
Kućanstvo, n. household (ha'usho'ld) 
Kućar, n. peddler (pe'dlor) 
Kućariti, v. to peddle (tu pe'dl) 
Kućegazda, n. landlord (la'ndlo'rđ) 
Kućevlastnik, n. house.owner (ha'us-o'unor) 
Kućica, koliba, n. cottage (ka'tedž) 
Kud, kuda, adv. where (hue'r), whither (hyi'dfir) 
Kudagod, adv. wherever (hue're'vor) 
Kuda mu drago, adv. any where (e'nihye'r) 
Kudelja, n. hemp (hemp) 

Kud i lac, n. reprimander (re'prima'ndOr) 
Kuditi, v. to censure (tu se'nšur), to blame (tu 

ble'jm), to reprimand (tu re'primand) 
Kudnje vrijedan, a. blamable (ble'jmabl), blame- 
worthy (ble'jmuo'rdi) 

Kudrav, a. shaggy (ša'gi) 

Kuga, n. pest (pest), plague (plejg) 

Kuglati s , e, v. to bowl (tu bo'l) 

Kuglja, n. ball (ba.1) 

Kugljana, n. bowling alley (bo'uling a'li) 

Kugljanje, n. bowling (bo'ling) 

Kuhača, n. ladle (lejdl) 

Kuhanje, n. cookery (ku'kori) 

Kuhano meso, n. boiled meat (bo'eld mi't) 

Kuhar, n. cook (kyk) 

Kuharica, n. cook (kuk) 

Kuharstvo, n. culinary science (kju'lineri sa'ens) 

Kuhati, v. to cook (tu ku'k), to boil (tu bo'el) 

Kuhinja, n. kitchen (ki'čen) 

Kuhinjsko posudje, n. cooking utensils (ku'king ju- 

te'nsils) 
Kuja, kučka, n. bitch (bič) 
Kuk, bedra, n. hip bone (hi'p bo'n) 
Kuka, kljuka, n. hook (huk) 

Kuka, čengelj, n. grappling hook (gra'pling hy'k) 
Kuka, za gumbe, n. button hook (ba'tn hy'k) Kukac - 67 — Kvrgast Kukac, n. insect (i'nsekt) 

Kukac, zanoktica, n. felon (fe'lan) 

Kukanje, n. lamentation (la'mente'jšan) 

Kukati, v. to moan (tu mo'un), to wail (tu ue'jl) 

Kukast, a. hooked (hukt) 

Kukavac (jadnik), n. wretch (reč) 

Kukavan, a. miserable (mi'zorabl) 

Kukavica, ptica, n. cuckoo (ku'ku) 

Kukavica, plašljivae, n. coward (ka'uorđ) 

Kukavno, adv. cowardly (ka'uordli) 

Kukica, n. small hook (sma'l hu'k) 

Kukurikanje, n. crowing (kro'uing) 

Kukurikati, v. to crow (tu kro'u) 

Kukuruz, n. corn (korn) 

Kukuruzište, n. corn field (ko'rn fi'ld) 

Kukuruzna stabljika, n. corn stalk (ko'rn sta'k) 

Kukuružnjak, n. corn bread (ko'rn bre'd) 

Kukuta, divlji peršin, n. helm lock (he'lm la'k) 

Kula, toranj, n. tower (ta'uor) 

Kulaš (konj), n. mouse gray horse (ma'us gre'j ho'rs) 

Kulašast, a. mouse gray (ma'us gre'j) 

Kuleta, patrontaš, n. cartridge box (ka'rtriđž ba'ks) 

Kum kod krštenja, n. god father (ga'đ faMSr), spon- 
sor (spa'nsor) 

Kum kod ženitbe, n. grooms man (gru'mzman) 

Kuma kod krštenja, n. god mother (ga'đ ma'dor) 

Kuma kod ženitbe, n. brides maid (bra'jdzme'jđ) 

Kumče, n. god child (ga'đ ča'elđ) 

Kumir, n. idol (a'jđl), false deity (fa'ls đi'iti) 

Kumirovati, v. to iđolatrize (tu ajđa'latrajz) 

Kumirstvo, n. idolatry (ajđa'latri) 

Kumovati, v. to be sponsor (tu bi spa'nsor), to act as 
god father (tu a'kt az ga'đ fa'đor) 

Kumpanija, n. company (ka'mpani) 
Kumrija, gugutka, n. indian turtle-dove (i'ndian to'rtl 
đa'v) 

Kuna, kunića, n. marten (ma'rtn) 

Kunadra, n. flax flue (fla'ks flu') 

Kundak, n. gun-but (ga'n ba't) 

Kundrav, a. shaggy (ša'gi) 

Kundravost, n. shagginess (ša'gines) 

Kunić, n. rabbit (ra'bit) 

Kup, hrpa, n. heap (hip), pile (pa'el) 

Kupa, kupica, n. glass (glas), tumbler (ta'mblSr), 

Kupac, n. buyer (ba'jor), purchaser (p8'rces8r), 

venđee (ve'nđi') 
Kupalište, n. bath house (ba'tsha'us) 
Kupalo, n. bath tub (ba't ta'b) 
Kupaoc, n. bather (be'jđSr) 

Kupaonica, n. bath (bat), bath-room (ba't ru'm) 
Kupaonica javna, n. public bath - house (pa'blik ba't 

ha'us), natatorium (na'tato'riam) 
Kupelj, n. bath (bat) 

Kupelj parna, n. turkish bath (to'rkiš ba't) 
Kupica, n. small glass (sma'l gla's) 

Kupice (za puštati krv), n. cupping-glasses (ku'ping. 

gla'ses) 
Kupice metati, v. to cup (tu ka'p) Kupilac, sabirač, n. gatherer (ga'đoror), collector (ko- 

le'ktor) 
Kupina, n. raspberry (ra'zberi) 

Kupinovo vino, n. raspberry wine (ra'zberi ua'jn) 
Kupiti, v. to buy (tu ba'j), to purchase (tu po'rčes) 
Kupiti, sabirati, v. to gather (tu ga'dor), to glean (tu 

gli'n) 
Kupljen, a. bought (bat) 
Kupovati, v. to buy (tu ba'j) 
Kupovni ugovor, n. bill of sale (bi'l av se'jl) 
Kupovnina, n. purchase (po'rčes), purchase-money 

(po'rčes-ma'ni) 
Kupu*, zelje, n. cabbage (ka'bađž) 
Kupus, glavica, n. head cabbage (he'd ka'bađž) 
Kupus kiseli, n. sourcrout (sa'ur kra'ut) 
Kuraž, n. courage (ko'redž) 
Kurdjelica, n. tape (tejp) 
Kurjak, vuk, n. wolf (uy'lf) 
Kurje oko, n. corn (korn) 

Kurtalisati se, v. to get riđ of (tu ge't ri'đ a'v) 
Kurva, bludnica, n. prostitute (pra'stitjut), harlot 

(ha'rlat), whore (hor) 
Kus, n. bit (bit) 

Kus, okus n. taste (tejst), relish (re'liš) 
Kusan, a. tasteful (te'jstful) 

Kusast, a. curtailed (korte'jlđ) 

Kusatak, n. stump (stamp), end (end) 

Kuš, n. sage (sejđž) 

Kušač, n. tempter (te'mptor), trier (tra'er), seducer 
sidju'sbr) 

Kušanje, n. temptation (tempte'jšan), experiment 
(ekspe'riment), trying (tra'ing) 

Kušati, v. to try (tu tra'j), to taste (tu te'jst), to ex- 
periment (tu ekspe'riment), to tempt (tu te'mpt) 

Kušnja, n. trial (tra'el) 

Kuštrav, a. disheveled (điše'vld), shaggy (ša'gi) 

Kuštravost, n. shagginess (ša'gines) 

Kut, n. corner (ko'rnor), nook (nuk) 

Kutija, n. box (baks) 

Kutlača, n, scoop (skup) 

Kutnjak, zub n. molar tooth (mo'lor tu't) 

Kuverta na brodu, n. deck (dek) 

Kuverta, omot, n. envelope (e'nvelap) 

Kužan, a. pestiferous (pesti'foras), contagious (kon- 

te'jđžas) 
Kužište, n. pesthouse (pe'stha'us), lazaret (la'zare't) 
Kvaka, n. knob (nab) 
Kvar, n. loss (las), damage (đa'mađž) 
Kvaran, a. damaged (da'madžđ) 
Kvaritelj, n. spoiler (spo'jlor) 

Kvariti, v. to spoil (tu spo'el), to damage (tu đa'mađž) 
Kvas, n. sponge (spandž) 
Kvasac, pjenica, n. yeast (jist) 

Kvasina, n. vinegar (vi'nigor) 

Kvasiti, v. to wet (tu ue't) 

Kvatri, n. Ember weeks (e'mbor ui'ks) 

Kvocati, v. to cluck (tu kla'k) 

K voćka, n. cluck-hen (kla'k.he'n), hen (hen) 

Kvrga, n. knot (nat), gnarl (narl) 

Kvrgast, a. knotty (na'ti), gnarly (na'rli) Labav — 58 — Latiti se Labav, a. loose (lus) 

Labrnjak, n. wolf fish (uu'lf fi'š), sea cat (si* ka't) 

Labud, n. swan (sua'n) 

Laćati, hvatati, v. to seize (tu si'z), to catch (tu ka'č), 

to grasp (tu gra'sp) 
Laćati se posla, v. to get busy (tu ge't bi'zi) 
Ladanje, n. rural district (ru'ral đi'strikt), country 

(ka'ntri) 
Ladica, n. drawer (dra'er), till (til) 
Ladja, n. boat (bo'ut), vessel (vesl), ship (šlp) 
Ladja mosiovna, n. pontoon (pantu'n) 
Ladja oklopnjača, n. iron clad boat (a'jarn kl ad 

bo'ut) 
Ladja plosnata, n. flat boat (fla't bo'ut) 
Ladja poštovna, n. mail boat (me'jl bo'ut) 
Ladja prevozna, n. ferry boat (fe'ri bo'ut) 
Ladja putnička, n. passenger boat (pa'sendžor bQ'ut) 
Ladja topovna, n. gun boat (ga'n bo'ut) 
Ladja tovarna, n. freight boat (fre'jt bo'ut) 
Ladjar, n. navigator (na'vige'jtor), sailor (se'JIOr) 

skipper (ski'por) 
Ladjarina, n. boatage (bo'uteđž) 
Ladjica, n. small boat (sma'l bo'ut) 
Ladjica (za tkanje), n. shuttle (šatl) 
Lagan, a. light (lajt), easy (i'zi) 
Lagano, adv. easily (i'zili), lightly (la'jtli), slowly 

(slQ'uli) 
Lagati, v. to lie (tu la'j) 

Lagav, bačva, n. cask (ka.sk), barrel (ba'rel) 
Lagodan, a. agreeable (agri'abl), light (lajt) 
Lagodnost, n. pleasantness (ple'zantnes) 
Lagum, mina, n. blast (blast) 

Lagumski prah, n. blasting powder (bla'sting pa'udSr) 
Lahor, n. breeze (brlz) 
Lajati, v. to bark (tu ba'rk) 
Lajav, brbljav, a. loquacious (lokue'jšas), garrulous 

(ga'rulas) 
Lajavac, n. blabber (bla'bor), termagant (to'rmagant) 
Lajavost, n. talkativeness (ta'kativnes) 
Lak, vidi lagan 
Lakat, n. elbow (e'lbo) 

Lakat (stara mjera), n. ell (el), yard (jard) 
Lakoća, n. lightness (la'jtnes), easiness (i'zines), 

facility (fasi'liti) 
Lakom, a. greedy (gri'di), covetous (ka'vetas) 
Lakomac, škrtica, n. miser (ma'jzor), niggard 

(ni'gord) 
Lakomac, požđeruh, n. glutton (glatn) 
Lakomiti se, v. to covet (tu ka'vet) 
Lakomost, n. greediness (gri'dines) 
Lakouman, a. thoughtless (ta'tles) 
Lakoumlje, n. thoughtlessness (ta'tlesnes) 
Lakoumnost, n. frivolity (frivo'liti) 
Lakovjeran, a. credulous (kre'djulas) 
Lakovjernost, n. credulity (kredju'liti) Lakrdija, n. comedy (ka'midi), farce (fars), fun 
(fan) 

Lakrdijaš, n. comedian (kami'dian), buffoon 
(bafu'n) 

Lakšati, v. to lighten (tu la'jtn), to facilitate (tu fa- 
si'litejt) 

Laloka, n. jaw (đža) 

Lampa, vidi svjetiljka 

Lam pr eta (riba), n. lamprey (la'mprl) 

Lan, n. flax (flaks) 

Lanac, n. chain (čejn) 

Lanac od ure, n. watch-chain (ua'6-ce'jn) 
Lanak, n. oil-seed (o'el si'd) 

Lančenik, n. suspension-bridge (suspe'nćan bri'đž) 

Lančić, n. small chain (sma'l če'jn) 

Landati, v. to loaf (tu lo'uf), to tramp (tu tra'mp) 

Lane, n. young stag (ja'ng sta'g), fawn (fan) 

Lanen, a. linen (linen), flaxen (flaksn) 

Laneno sjeme, n. linseed (li'nsl'đ) 

Laneno ulje, n. linseedoil (li'nsiđo'el) 

Lani, adv. last year (la'st jl'r) 

Lanište, n. flax-field (fla'ks fi'ld) 

Lanjac, n. buck (bak) 

Lanjski, a, of last year (av la'st ji'r) 

Lapacke (na kolima), n. hub (hab) 

Lapor (vrst kamena) n. marl (mari) 

Larma, buka, n. noise (nojz) 

Larmadžija, n. boisterous fellow (bo'jstbras fa'lS) 

Larmati, v. to make noise (tu me'jk no'jz), to brawl 
(tu bra'l) 

Lasa, vidi lasica 

Lasan, a. light (lajt), easy (i'zi) 

Lasast, a. weasel-like (ui'zl la'jk) 

Lasica, n. ferret (fe'ret), weasel (ui'zl) 

Lasica (riba), n. lamprey (la'mpri) 

Laskanje, n. flattery (fla'dori) 

Laskati, v. to flatter (tu fla'đor) 

Laskav, a. flattering (fla'đoring) 

Laskavac, n. flatterer (fla'dorBr), cajoler (kađžo'lSr) 

Lasnoća, n. easiness (i'zines) 

Lastan, a. comfortable (ka'mfortabl), convenient 

(konvi'nient) 
Lastavica, n. swallow (sua'16) 
Laštilac, n. varnisher (va'rnisor) 
Lasti lo, n. burnisher (bo'rnišor) 
Laštilo za cipele, n. shoe blacking (šu' bla'king) 
Laštiti, v. to varnish (tu va'rniš), to polish (tu pa'liš),. 

to burnish (tu bo'rniš) 
Latak, n. cloth (klat), stuff (staf) 
Latica, n. flap (flap) 
Latica cvjetna, n. perianth (pe'riant) 
Latinjanin, n. Latin (la'tin) 
Latin ka, n. Latin (la'tin) 
Latinski, a. Latin (la'tin) 
Latiti se, v. to start (tu sta'rt), to begin (tu bigi'n) Latiti se — 59 — Lijen Latiti se posla, v. to get busy (tu ge't bi'zi) 

Lav, n. lion (la'jan) 

Lavež, n. barking (ba'rklng) 

Lavica, n. lioness (la'janes) 

Lavić, n. young lion (ja'ng la'jan) 

Lazila (kođ gradnje), n. scaffold (ska'folđ) 

Laziti, ići, v. to creep (tu kri'p), to crawl (tu kra'l), 

to go (tu go*), to walk (tu ua'k) 
Laž, n. lie (laj), falsehood (fa'lshuđ), untruth (a'n- 

tru't) 
Laza, n. liar (la'jor), boaster (bo'ustor) 
Lažac, n. liar (la'jbr), swaggerer (sua'g6r5r) 
Lažan, a. lying (la'ing), false (fals) 
Lažitorba, n. liar (la'jor) 

Lažljiv, a. lying (la'ing), deceitful (đisi'tful), cheat- 
ing (či'ting), illusory (ilju'sorl), fallacious (fale'j. 

šas) 
Lažljivac, n. liar (la'jor) 
Lažljivost, n. falsehood (fa'lshuđ), deceitfulness 

(disi'tfulnes), incorrectness (.i'nkore'ktnes) 
Lebdjeti, v. to hover (tu ha'vor), to poise (tu po'jz) 
Leća, povrće, n. lentil (le'ntil) 

Leća (staklo na stroju za slikanje), n. lens (lenz) 
Leći, legnuti, v. to lay down (tu le'j đa'un) 
Leći, kotiti v. to breed (tu bri'd), to brood (tu bru'd), 

to hatch (tu ha'č) 
Led, n. ice (ajs) 
Led, tuča, n. hail (hejl) 
Ledac, n. crystal (kri'stal) 
Leden, a. icy (a'jsi), of ice (av a'js) 
Ledenica (ormar sa ledom), n. refrigerator (rifri'đžO- 

re'jtor), ice-box (a'js-ba'ks), ice chest (a'js če'st) 
Ledenica (jama, podrum), n. ice-house (a'js ha'us), 

ice pit (a'js pi't) 
Ledenica (svijeća od leda), icicle (a'jsikl) 
Ledenik, ledeno brdo, n. glacier (gle'jšor, Ili gla'sior) 
Ledenik na moru, n. ice-berg (a'jsborg) 
Ledina, n. grass-plot (gra'spla't), pasture ground 

(pa'šćur gra'und), lawn (lan) 
Ledenjak (ormar), n. ice-box (a'js ba'ks), refrigerator 

(rifri'džore'jtor) 
Led ište, n. freezing point (fri'zing po'jnt) 
Lediti, v. to ice (tu a'js) 
Lediti se, v. to freeze (tu frl'z) , 

Ledja, n. back (bik) 
Lednik, n. glacier (gle'jšor, ili gla'sior) 
Legija, četa od sto vojnika, n. legion (li'đžan) 
Leglo, n. brood (brud), hatch (hač), covey (ka'vl), lair 

(lar) 
Legnuti, v. to lay down (tu le'j da'un) 
Lelek, n. lamentation (la'mente'jšan), crying (kra'ing) 
Lelekati, v. to lament (tu lame'nt) 
Lem, lućum, n. lute (ljut), putty (pa'đi) 
Lemati, v. to cudgel (tu ka'džel), to thrash (tu tra'S) 
Lemeš, oralo, n. plough-share (pla'u ša'r) 
Lemun, n. lemon (le'man) 
Lepenka n. pasteboard (pe'jstbo'rd) 
Lepeza, n. fan (fan) 
Lepršati, v. to flutter (tu fla'tor) Leptir, n. butterfly (ba'đ6rfla'j) 

Lešina (mrtvo tijelo) n. corpse (korps), cadaver 

(kađa'vor), carrion (ka'rian) 
Lešina (od životinje), n. carcass (ka'rkas) 
Lešinar, n. horse-kite (ho'rs-ka'jt) 
Let, n. flying (f la'ing), flight (flajt) 
Letak, letilist, n. pamphlet (pa'mflet) 
Letimice, adv. hurriedly (ho'riđli) 
Letjeti, v. to fly (tu fla'j) 
Letnjak, n. reel (ril) 
Letva, n. lath (lat) 
Leventa, n. wandering knight (ua'ndoring na'jt), 

tramp (tramp) 
Ležaj, n. lair (lar), place of rest (ple'js av re'st) 
Ležati, v. to lie (tu la'j), to be situated (tu bi sl'ćju-j-, 

e'jteđ) 

Ležati u krevetu, v. to be In bed (tu bi in be'đ) 

Ležećke, adv. lying (la'ing) 

Ležište, n. bed (bed), couch (ka'uč), camp (ka'mp) 

Li, conj. if (if), as If (az i'f) 

Lice, n. face (fejs) 

Lice, obličje, n. feature (fi'ćur), countenance (ka'un-- 

tinans) 
Lice, osoba, n. person (porsn) 
Licemjerac, n. hypocrite (hi'pokrit) 

Licemjeran, a. hypocrltic (hi'pokri'tlk), hypocritical 

(hi'pokri'tikal) 
Licemjerstvo, n. hypocrisy (hipa'krisl) 
Ličan, a. personal (po'rsonal) 
Liči lac, n. painter (pe'jntor) 
Ličina, uzica, n. bast (bast) 
Ličiti, v. to paint (tu pe'jnt) 
Ličiti, dolikovati, v. to fit (tu fi't), to become (tu bi- 

ka'm), to suit (tu su't) 
Ličiti, sličiti, v. to resemble (tu rize'mbl) to be llke- 

(tu bi la'jk) 
Lično, adv. personally (po'rsonali) 
Ličnost, n. personage (po'rsoneđž) 
Liganj, sipa, n. cuttle-fish (ka'tl fi'š) 
Lih, adv. only (o'nli) 
Lihi, a. odd (ad) 

Lihi broj, n. odd number- (iTd na'mbor) 
Lihva, n. usury (ju'žuri) 
Lihvar, n. usurer (ju'žurSr) 

Lihvariti, v. to practice usury (tu pra'ktis ju'žuri) 
Lihvarski, a. usurious (južu'rias) 
Lija, n. fox (faks) 

Lijavica, proljev, n. diarrhea (da'jari'a) 
Liječenje, n. healing (hi'ling), doctoring (da'kt5ring), . 

cure (kjur) 
Liječiti, v. to cure (tu kju'r), to heal (tu hi'l) 
Liječnik, n. physician (fizi'šan),, doctor (da'ktSr) 
Liječnik, ranar, n. surgeon (so'rdžan) 
Liječništvo, n. medicine (me'disin) 
Lijeha, n. bed (bed) 
Lijek, n. medicine (me'đisin) 
Lijek za bljuvanje, n. emetic (imi'tik) 
Lijek za čišćenje, n. purgative (p5'rgativ) 
Lijen, a. lazy (le'jzl), indolent (i'ndolent) \ Lijenčina _ 60 — Ljepšati Lijenčina, n. lazy-bones (le'jzi bo'ns), sluggard (sla'- 
gbrđ) 

Lijeniti se, v. to be lazy (tu bi le'jzi) 
Lijenost, n. laziness (le'jzines), idleness (a'jdlnes) 
Lijep, a. beautiful (bju'tiful), handsome (ha'ncam), 
nice (najs) 

Lijepak, n. glue (glu) 

Lijepiti, v. to lute (tu lju't), to glue (tu glu'), to 

paste (tu pe'jst) 
Lijepiti se, v. to cling (tu kli'ng) 
Lijepo, adv. fine (fajn), nicely (na'jsli) 
Lijepost, n. beauty (bju'ti) 
Lijer, liljan.n. lily (li'li) 
Lijes, građjevno drvo, n. lumber (la'mbor), timber 

(ti'mbor) 
Lijes, mrtvački sanduk, n. coffin (ka'fin) 
Lijeska, liječnik, n. hazel-tree (he'jzl tri') 
Lijet, n. flight (flajt) 

Lijeva strana broda, n. larboard (la'rbo'rd) 
Lijevak, pirija, n. funnel (fa'nel) 
Lijevati, v. to pour (tu po'r) 
Lijevati suze, v. to shed tears (tu še'd ti'rs) 
"Lijevi, a. left (left) 

'Lijevo, adv. to the left (tu đi le'ft), on the left side 

(an di le'ft sa'jd) 
i_ik, n. face (fejs), form (form), figure (fi'gjur), shape 

(šejp) 
"Lik, ličina, n. bast (bast) 
Liker, n. liquor (li'kor) 
Liljan, n. lily (li'li) 
Lim bijeli, n. tin-plate (ti'n-ple'jt) 

Lim crni, n. sheet-iron (šTt-a'jarn) 
.Lima, turpija, n. file (fa'el) 

Limar, n. tinner (ti'nor) 
J-imati, v. to file (tu fa'el) 

Limen, a. tinny (ti'ni) 

Limovina, n, tin-goods (ti'n-gu'dz) 
Limun, n. lemon (le'man) 
Limunada, n. lemonade (le'mane'jd) 
Linir, ravnalo, n. ruler (ru'lor) 
Linj, n. tench (tenč) 

Linjati se, v. to molt (tu mo'lt) 

Lipa, n. linden (li'nden), lime-tree (la'jm tri') 

Lipan (riba), n. grayling (gre'jling) 

Lipanj, n. June (džun) 

Lipov cvijet, n. blossom of a linden-tree (bla'sam av e 
li'nden tri') 

Lipovina, n. linden-wood (li'ndon yu'd) 

Lipsati, v. to die (tu da'j), to perish (tu pe'riš), to ex- 
pire (tu ekspa'er) 

Lira (glazbalo), n. lyre (la'er) 

Lisa, n. blaze (blejz) 

Lisica, n. fox (faks) 

Lisičina, n. manacles (ma'nakls), handcuffs (ha'nd- 
ka'fs) 

[ Lisnat, a. leafy (li'fi) 

Lisnica, n. pocket-book (pa'ketbuk) 

List (drveta), n. leaf (lif) 

i_ist, novina, n. paper (pe'jpor), newspaper (nju'spe'j- 
por) List, pismo, n. letter (le'tor) 

List od noge, n. calf (kaf) 

List papira, n. sheet of paper (ši't av pe'jpor) 

List (riba), n. plaice (plejs) 

Listak, n. leaflet (li'flet) 

Listati u knjizi, v. to turn over the leaves (tu to'rn 

o'vor di li'vz) 
Listati (drveće), v. to leaf (tu H'f) 
Lističarka, n. agaric (a'garik ili aga'rik) 
Listom, adv. at once (at ua'ns), instantly (i'nstantli), 

all (al) 
Listonoša ) n. letter-carrier (le'tor ka'riSr), mailman 

(me'jlman) 
i.istopad, n. October (okto'bor) 

Listozder (kukac), n. chrysomelidae (kri'some'lidij 
Lišaj, n. lichen (la'jken) 
Lišaj (bolest), n. tetter (te'tor) 
Lišaj (na koži), n. herpes (ho'rpes) 
Lišće, n. leaves (livz) 

Lišiti, v. to deprive (tu dipra'jv), to rob (tu ra'b) 
Litar, litra, n. liter (li'tor) 

Liti, vidi lijevati 
Litica, n. steep rock (sti'p ra'k) 
Litra, n. liter (li'tor) 
Liturgija, n. liturgy (li'tordži) 
Livada, n. meadow (me'do), mead (mid) 
Livadarka (ptica), n. meadow lark (me'do la'rk) 
Livadarstvo, n. tillage (ti'ledž) 
Lizati, v. to lick (tu li'k), to lap (tu la'p) 
Lizavac, n. licker (li'kor), lapper (la'por) 
Ljaga, mrlja, n. stain (stejn) 

Lječilište, n. hospital (ha'spital), medical establish- 
ment (me'dikal ista'blišment), sanitarium (sa'ni- 
te'jriam), sanatorium (sa'nato'riam) 
Lječiv, a. curable (kju'rabl) 

Ljekar, n. physician (fizi'šan), doctor (da'ktor) 
Ljekarije, n. medicines (me'disins), physic (fi'zik) 
Ljekarna, n. drug-store (dra'g sto'r), pharmacy (fa'r- 
masi) 

Ljekarnik, n. druggist (dra'gist), pharmacist (fa'rma.- 
sist) 

Ljekarstvo, n. medicine (me'disin) 

Ljekovit, a. healing (hi'ling), sanative (sa'nativ) 

Ljekovitost, n. sanative power (sa'nativ pa'uor), whole- 
someness (ho'lsamnes) 

Ljenčariti, v. to idle (tu a'jdl) 

Ljeniv, a. idle (ajdl), lazy (le'jzi) 

Ljenivac, n. lazy-bones (ie'jzi bo'ns), sluggard (sla'- 
gord) 

Ljepak, n. glue (glu), paste (pejst) 

Ljepenka, n. card-board (ka'rd bo'rd) 

Ljepilo, n. glue (glu), gluten (glju'ten) 

Ljepiv, a. sticky (sti'ki), glutinous (glju'tinas) 

Ljepoglasan, a. euphonic (jufa'nik) 

Ljepota, n. beauty (bju'ti), beautifulness (bju'tiful- 
nes), elegance (e'ligans), nicety (na^jsiti), neat- 
ness (ni'tnes) 

Ljepotica, n. beauty (bju'ti), belle (bel) 

Ljepšati, v. to beautify (tu bju'tifaj), to embellish (tu 
embe'liS) Ljepušast — 61 — Ljuto Ljepušast, a. handsome (ha'ncam) 

Ljesa, kečka, n. tress (tres) 

Ljesica (ruke ili noge), n. wrist (rist) 

Ljeskovac, n. hazel-grove (he'jzl gro'v) 

Ljeskovina, n. hazel-wood (he'jzl uu'đ) 

Ljestve, n. step ladder (ste'p la'đor) 

Ljestvica (u glazbi), n. scale (skejl), gamut (ga'mat) 

Ljestvica (uplaćivanje po godinama), n. table of rates 

(te'jbl av re'jc) 
Lješina, n. corpse (korps), cadaver (kada'vor) 
Lješnik, n. hazel-nut (he'jzl-na't) 
Lještak, n. hazel-bush (he'jzl-bu'š) 
Lještarka, n. heath-cock (hi't ka'k) 
Ljetina, n. crop (krap) 
Ljetnikovac, n. summer-residence (sa'mor re'ziđens), 

villa (vi'la) 
Ljeto, godina, n. year (jlr) 
Ljeto, n. summer (sa'mor) 

Ljetopis, n. annals (a'nalz), chronicle (kra'nikl) 
Ljetopisac, n. annalist (a'nalist)- 
Ljetos, adv. this year (di's ji'r), this season (di's si'- 

zn), this summer (di's sa'mor) 
Ljetošnji, a. of this summer (av di's sa'mor) 
Ljetovalište, n. summer-resort (sa'mor-rizo'rt) 
Ljetovati, v. to spend summer (tu spe'nd sa'mor) 
Ljevač, n. founder (fa'yndor) 
Ljevak, n. left-handed (le'ft ha'nded) 
Ljevano željezo, n. cast-iron (ka'st-a'jarn) 
Ljevaonica, n. foundry (fa'undri) 
Ljevati željezo, v. to found (tu fa'und), to cast (tu 

ka'st) 

Ljevica, n. left hand (le'ft hand) 

Ljevoruk, a. left-handed (le'ft ha'nded) 

Ljiljak, šišmiš, n. bat (bat) 

Ljilian, n. lily (li'li) 

Ljohav, a. sickly (si'kli) 

Ljosnuti, v. to tumble (tu ta'mbl), to fall (tu fa'l 

Ljuba, n. sweet-heart (sui't ha'rt) 

Ljubak, a. lovely (la'vli), delightful (dila'jtful), char- 
ming (ča'rming) 

Ljubakanje, n. caressing (kare'sing) 

Ljubakati, v. to caress (tu kare's), to fondle (tu 
fa'ndl) 

Ljubav, n. love (lav), affection (afe'kšan) 

Ljubav, usluga, n. favor (fe'jvor) 

Ljubavan, a. affectionate (afe'kšanet), loving (la'ving) 

Ljubavnik, ljubavnica, r. sweetheart (sui'tha'rt) lover 
(la'vor), paramour (pa'ramur) 

Ljubezan, a. loving (la'ving), kind (kajnd), charming 
(ča'rming) 

Ljubežljiv, a. kind (kajnd) 
Ljubežljivost, n. kindness (ka'jndnes) 
Ljubica, n. violet (va'jolet) 

Ljubičast, a. purple (porpl), violet-like (va'jolet-la'Jk) 
Ljubičina (vrst karanfilja), n. gilly flower (dži'Hfla'- 
uor) 

Ljubidrag (cviet) n. lark's heel (la'rks hi'l) 
Ljubimac, n. favorite (fe'jvorit), darling (da'rling) Ljubimac (trava), n. mignonette (mi'njane't) 
Ljubitelj, n. lover (la'vor), admirer (adma'jror) 
Ljubitelj umjetnosti, n. lover of art (la'vor av a'rt) 
Ljubiti, v. to love (tu la'v), to admire (tu adma'er> 
Ljubiti, cjelivati, v. to kiss (tu ki's), to caress (tu 

kare's) 
Ljubljenje, n. loving (la'ving), kissing (ki'sing), 

caressing (kare'sing) 
Ljubomoran, a. jealous (dže'las) 
Ljubomornost, n. jealousy (đže'lasi) 
Ljubopitan, a. curious (kju'rias), inquisitive (inkui'z- 

itiv) 
Ljubopitnost, n. inquisitiveness (inkui'zitivnes) 

Ljuborodan, a. affectionate (afe'kšanet), obliging (o~ 

bla'jđžing) 
Ljubovca, n. sweethart (sui'tha'rt) 

Ljubovnik, n. lover (la'vor), sweethart (sui'tha'rt) 
Ljućavina, n. heart-burning (ha'rt bo'rning) 

Ljudeskara, n. giant (dža'ent) a big man (e big ma'n> 

Ljudi, n. men (men), people (pipl) 

Ljudožder, n. cannibal (ka'nibal), man eater (ma'n 

i'tor) 
Ljudski, a. human (hju'man), orderly (o'rdSrli), able 

(ejbl) 
Ljudstvo, n. mankind (ma'nka'jnd) 
Ljulj, n. darnel (da'rnel) 
Ljuljačka, n. swing (sui'ng) 
Ljuljaći stolac, n. rocking chair (ra'king ča'r) 
Ljuljanje, n. swinging (sui'nging), rocking (ra'king> 
Ljuljaška (za djecu), cradle (krejđl) 
Ljuljati, v. to swing (tu sui'ng), to rock (tu ra'k)- 
Ljupkost, n. loveliness (la'vlines) 
Ljuska, n. hull (hal), shell (šel), peel (pil) 
Ljuska (od ribe), n. scale (skejl) 
Ljuska naboja, n. cartridge shell (ka'rtridž še'l> 
Ljuskav, a. scaly (ske'jli) 
Ljuskavac, n. crustaceous animal (kraste' jšas a'nimal)' 

Ljusnuti, ljosnuti, v. to fall (tu fa'l) 

Ljuštiti, v. to peel (tu pi'l), to pare (tu pa'r), to scrape- 

(tu skre'jp), to shave (tu še'jv) 
Ljuštiti (drveće), v. to bark (tu ba'rk) 
Ljuštiti (grašak), v. to shell (tu še'l), to husk (tu 

ha'sk) 
Ljuštiti (jabuke) ? v. to pare (tu pa'r) 
Ljuštiti (naranče), v. to peel (tu pi'l) 
Ljuštura (riba), n. muscle-fish (ma'sl fi'š) 
Ljut, a. wild (ua'eld), angry (a'ngri), wrathful (ra.'t- 

ful), bitter (bi'tor), harsh (harš) 
Ljutica, n. viper (va'jpor) 
Ljutika, n. shallot (ša'lat) 
Ljutina, n. anger (a'ngor), wrath (rat), rage (rejdž>, 

violence (va'jolens) 
Ljutit, a. angry (a'ngri) 
Ljutiti, v. to fret (tu fre't), to vex (tu ve'ks), to anger 

(tu a'ngor) 
Ljutiti se, v. to get angry (tu ge't a'ngri) 
Ljutitost, n. anger (a'ngor) 
Ljuto, adv. badly (ba'dli), very (ve'ri), mightily 

(ma'jtili) Loboda _ 62 — Lula Loboda (biljka) n. orach (a'ra.5) 

Loćika, salata, n. lettuce (le'tis), salad (sa'lad) 

Loćkav, a. withered (ui'derd), faded (fe'Jded) 

Logor, n. camp (kamp) 

Logoriti, v. to camp (tu ka'mp) 

Loj, n. tallow (ta'lo) 

Lojanica, n. tallow candle (ta'lo ka'ndl) 

Lojtre, vidi ljestve 

Lokanje, n. immoderate drinking (ima'doret dri'nking) 

'Lokarda, zgambor, n. mackerel (ma'kgrel), sucking 

fish (sa'king fi'š) 
Lokati, v. to drink hard (tu đri'nk ha'rd), to tope (tu 

to' up) 
Lokot, n. padlock (pa'dla'k) 

Lokva, n. pond (pand), pool (pul), plash (plaš) 
Lokvanj, n. sea-weed (sl'ui'd) 

Lola, n. good-for-nothing fellow (gu'đ for na'tlng 

fa'lo), scamp (skamp) 
Lom, n. burst (borst), break (brejk), breach (brtč), 

rupture (ra'pćur) 
Lomača, n. stake (stejk) 

Lomina, n. sea green plant (si' gri'n pla'nt) 
Lomiti, v. to break (tu bre'jk) 
Lomiv, loman, a. brittle (brltl), frangible (fra'ndzibl). 

fragile (fre'jđžil) 
Lomljava, n. rumbling noise (ra'mbling no'jz) 

Lonac, n. pot (pat) 

Loncopera, n. dish-washer (đi'š ua'ščr) 
Lončar, n. potter (pa'tor) 
Lončarska zemlja, n. pot clay (pa't kle'j) 
Lončić, n. pipkin (pi'pkin) 
i Lopar, n. ovenpeel (a'vnpi'l) 
Lopata, n. shovel (šavl), spade (spejd) 
Lopatica na ledjima, n. shoulder blade (šo'ldSr ble'jd) 
Lopoč, morska ruža, n. canđock (ka'ndak) 
Lopov, n. rascal (ra'skal), scoundrel (ska'undrel), 

knave (nejv), rogue (rog) 
I Lopovluk, lopovština, n. knavish trick (ne'jviš tri'k), 

villainy (vi'leni) 
Lopovski, a. knavish (ne'jviš), rascally (ra'skali) 
Lopta, n. bali (bRl) 
Loptanje, n. bali - game (ba'l ge'jm) 
Loptati se, v. to play ball (tu ple'j ba'l) 
Lopuh, n. burdock (bo'rđak) 

Los (sjeverni jelen), n. elk (elk), moose (mus) 
Losos (riba), salmon (sa'man) 
Loš, a. bad (bad) 
Loša sreća, n. bad luck (ba'đ la'k), hard luck (ha'rd 

la'k) 
Lot, n. half an ounce (ha'lf an a'uns) 
Lotra (u kola), n. cart-rack (ka'rt-ra'k) 
Lov, n. hunt (hant), chase (čejs) 
Lovac, n. hunter (ha'ntor), huntsman (ha'ncman) 
Lovački pas, n. hound (ha'und) 

Lovački rog, n. hunting-horn (ha'nting-ho'rn) 

Lovica, n. huntress (ha'ntres) 

Lovina, n. game (ge'jm) 

Lovište, n. hunting.ground (ha'nting-gra'unđ) 

Loviti (lov), v. to hunt (tu ha'nt) Loviti, uhvatiti, v. to catch (tu ka'6) 

Loviti ribe, v. to fish (tu fi'š) 

Loviti udicom, v. to angle (tu a'ngl) 

L.ovka, stupica, n. trap (trap) 

Lovni, lovački, a. hunting (ha'nting) 

Lovor, lovorika, n. laurel-tree (la'rel tri') 

Lovorika, n. bay (bej) 

Lovorvijenac, n. trophy (tro'fi); crown of laurel 

(kra'un av la'rel) 
Lovostaj, n. close time (klo's ta'jm) 
Lovrata (riba), n. gilt-head (gi'lt he'd), gilt bream 

(gi'lt bri'm) 
Loza, n. vine (vajn) 
Loza, rod, n. generation (đže'nore'jšan), family (fa'- 

mili), house (ha'us), blood (blad), kin (kin) 

Loza (muška, ženska), n. line (lajn) 

Lozinka, n. motto (ma'to), password (pa'suo'rd) 

Loža (u kazalištu), n. box (baks) 

Ložiti, v. to lay on (tu le'j a'n), to put on (tu pu't a'n) 

Ložiti vatru, v. to heat (tu hi't) 

Ložnica, n. beđ-room (be'd ru'm) 

Lub, kora drveća, n. bark (bark) 

Lubanja, n. skull (ska.1) 

Lubenica, n. water-melon (ua'dor me'lan) 

Luckast, a. stupid (stju'pid), foolish (fu'liš), crazy 

(kre'jzi) 
Luč, n. light (lajt), candle (kandl) 
Luča, n. sun-beam (sa'n bi'm) 
Lučac, n. arch (arč), arc (ark), bow (bo'y) 
Lučba, n. chemistry (ke'mistri) 
Lučbar, n. chemist (ke'mist) 
Luče, n. doll (dal), sweet-heart (sui't ha'rt) 
Lučiti, v. to separate (tu se'parejt), to part (tu pa'rt) 
Lud, a. crazy (kre'jzi), mad (mad), insane (i'nse'jn) 
Luda, ludjak, n. crazy fellow (kre'jzi fa'lo), insane 

person (i'nse'jn po'rsn) 
Ludilo, n. insanity (insa'niti), craziness (kre'jzines) 
Luditi, v. to be crazy (tu bi kre'jzi) 
Ludnica, n. insane asylum (i'nsejn asa'jlam) lunatic 

asylum (lu'natik asa'jlam) 
Ludorija, n. foolishness (fu'lišnes), folly (fa'li) 
Ludost, n. foolishness (fu'lišnes), madness (ma'dnes), 

insanity (insa'niti) 
Ludovati, v. to act foolishly (tu a'kt fu'lišli) 
Lug, gaj, n. grove (grov), forest (fa'rest) 
Lug, lužina, n. lye (laj), buck (bak) 
Lugar, n. forester (fa'restor) 
Luk, češnjak, n. garlic (ga'rlik) 
Luk crveni, n. onion (a'njan) 
Luk mladi, n. green onion (gri'n a'njan) 
Luk purji, n. leek (Ilk) 
Luk (na streljici), n. bow (bo'u) 

Luka, n. port (port), harbor (ha'rbor), haven (hejvn) 
Lukav, a. sly (slaj), cunning (ka'ning), foxy (fa'ksi) 

Lukavac, n. fox (faks), a cunning fellow (e ka'ning 
fa'lo) 

Lukavstvo, n. slyness (sla'Jnes), cunningness (ka'- 

ningnes) 
Luknja, n. hole (hoi) 
Lula, n. pipe (pajp) Lular — 6 3 — Malahan M Lular, n. pipe-maker (pa'jp me'jkor) 

Lunta, n. gun (gan) 

Lupa, lupanje, n. thrashing (tra'šing), beating (W- 

ting) 
Lupača, n. scoundrel (ska'unđrel), blackguard (bla'- 

garđ) 
Lupati, v. to thrash (tu tra'š). to beat (tu bl't) 
Lupeški, a- villainous (vi'lenas), rascally (ra'skali) 
Lupeštvo, n. villainy (vi'leni) 
Lupež, n. villain (vi'len), rascal (ra'skal) 
Lupija, breskva, n. peach (pič) Lupina, n. shell (šel), hull (hal), husk (hask), peel 

(PH) 
Lupiti, v. to peel (tu pi'l), to pare (tu pa'r) 

Lupiti, udariti, v. to strike (tu stra'jk) 

Lušija, lug, n. lye (laj), buck (bak) 

Lutati, v. to roam (tu ro'm), to ramble (tu ra'mbl), 

to stroll (tu stro'l) 
Lutka, n. doli (dal) 
Lutnja, n. lute (ljut) 
Lutrija, n. lottery (la'tori), lotto (la'to) 
Lužina, n. lye (laj), buck (bak) 
Lužiti, v. to buck (tu ba'k), to soak in lye (tu so'uk in 

la'j) IVI Ma, conj. but (bat) 

Maca, mačkica, n. kitten (kitn), pussy (pu'si) 

Macast, a, feline (fi'lajn) 

Mecedonac, n. Macedonian (ma'sido'nian) 

Macedonija, n. Macedonia (ma'si'donia) 

Mecedonski, a. Macedonian (ma'sido'nian) 

Mac it i, v. to litter (tu li'tor) 

Maciti se, omaciti se, v. to kitten (tu ki'tn) 

Mač, n. sword (sord), sabre ili saber (se'jbbr) 

Mačak, n. tomcat (ta'mka't) 

Mače, n. kitten (kitn) 

Mačevalac, n. fencer (fe'nsor) 

Mačevanje, n. fencing (fe'nsing) 

Mačevati, v. to fence (tu fe'ns) 

Mačka, n. cat (kat) 

Maćeha, n. step-mother (ste'p ma'dor) 

Maci, maknuti, v. to move (tu mu'v), to remove (tu 
rimti'v), to stir (tu sto'r) 

Maćuhica (cvieće), n. pansy (pa'nzi) 

Madež, n. mole (mol) 

Magarac, n. ass (as), donkey (da'nki) 

Magarac divlji, n. wild ass (ua'eld a's) 

Magareći, a. ass-like (a's-la'jk), blockish (bla'kiš), 
stupid (stju'pid) 

Magarica, n. she-ass (ši' a's) 

Magazin, časopis, n. magazine (ma'gazi'n) 

Magazin, skladište, n. warehouse (ua'rha'us), maga- 
zine (ma'gazi'n) 

Magistrat, n. magistrate (ma'džistret) 

Mag jar, n. Hungarian (hange'jrian) 

Magjarska, n. Hungary (ha'ngari) 

Magjarski, a. Hungarian (hange'jrian) 

Magla, n. fog (fag), mist (mist) 

Maglovit, a. foggy (fa'gi) 

Magluština, n. thick fog (ti'k fa'g) 

Magnet, n. magnet (ma'gnet), loadstone (lo'dsto'n) 

Mah, n. stroke (strok) 

Mah, morska trava, n. sea - weed (si' ui'd) 

Mahalica, lepeza, n. fan (fan) 

Mahanica, n. thread-spindle (tre'd spi'ndl) 

Mahanje, n. waving (ue'jving) 

Mahati, v. to wave (tu ue'jv) Mahnit, a. foolish (fu'liš), mad (mad), crazy (kre'jzi) 

Mahnitati, v. to rage (tu re'jđž) 

Mahnitost, n. craziness (kre'jzines), madness (ma'd- 

nes) 
Mahnuti, v. to nod (tu na'd), to wave (tu ue'jv) 
Mahom, adv. at once (at ua'ns), immediately (imi'die- 

tli) 
Mahovina, n. moss (mas) 
Mahovinast, a. mossy (ma'si) 
Mahovnjak, vrsta losa, n. moose (mus) 
Mahuna, n. husk (hask), shell (šel), pod (pad) 
Mahunast, a. husked (haskt), shelly (še'li) 
Majčica, n mother (ma'dor), beloved mother (bela'ved 

ma'dbr) 
Majdan, n. mine (majn) 
Majka, n. mother (ma'dor) 
Majmun, n. monkey (ma'nki) 
Majmunast, a. monkey (ma'nki) 

Majmunisati, v. to ape (tu ej'p), to mimic (tu mi'mik) 
Majolika, vrč, n. pitcher (pi'čbr) 
Majstor, n. master (ma'stor), handy craftsman (ha'n- 

dikra'fcman), artisan (a'rtizan) 
Majstorija, n. art (art), handicraft (ha'ndikraft), 

trade (trejd), master-piece (ma'stor pi's) 
Majstorije, n. tricks (triks) 
Majstorski, a. masterful (ma'storful), masterly (ma's- 

torli) 
Majstorstvo, n. mastership (ma'storšip) 
Majur, n. farm (farm), dairy (de'jri) 
Mak, n. poppy (pa'pi) 
Mak u kartama, n. clubs (klabs) 
Makar, conj. even (i'ven), even if (i'ven i'f), although 

(a'ldo') 
Makaze, n. shears (širz) 
Makazice, n. scissors (si'zorz) 
Makija, n. stain (stejn) 
Maknuti, v. to move (tu mu'v), to remove (tu ri- 

mu'v) 
Makovača, n. poppy-cake (pa'pi ke'jk) 
Malahan, a. little (litl), small (smal), petty (pe'ti), 
diminutive (dimi'njutiv) M Malaksalost — 64 — Mastan Malaksalost, n. weariness (ui'rines), fatigue (fatl'g) 
Malaksati, v. to slacken (tu sla'kn), to relax (tu ri- 
la'ks), to yield (tu jl'ld) 

Malaksati, v. to weaken (tu ui'kn) 

Malen, a. little (liti), small (smal) 

Malenkost, n. trifle (trajfl) 

Mali (dječarac), n. boy (boj), little-one (li'tl ua'n) 

Malina, n. raspberry (ra'zberi) 

Malinovina, n. raspberry- juice (ra'zberi-džu's) 

Malinovača, n. raspberry wine (ra'zberi ua'Jn) 

Malj, n. mallet (ma'let), hammer (ha'mor), beater 
(bi'tor) 

Malje, pahuljice, n. down (da'un), fluff (flaf) 

Maljušan, a. little (liti), puny (pju'nl) 

Malko, adv. a little (e li'tl) 

Malo, adv. little (liti), few (fju), soon (sun) 

Malo kad, adv. seldom (se'ldam) 

Malo ne, adv. almost (a'lmost) 

Malo po malo, adv. gradually (gra'džjuali) 

Malo poslije, adv. a little after (e li'tl a'ftdr) 

Malo prije, adv. a little before (e li'tl bifo'r), a while 
ago (e hua'el ago') 

Malo zatim, adv. soon after (sun a'ftor) 

Malobrojan, a. few (fju) 

Malodoban, a. minor (ma'jnor), under age (a'ndor 
e'jđž) 

Malodobnik, n. minor (ma'jnor), infant (i'nfant) 

Malodobnost, n. minority (majno'riti), infancy (i'n- 
fansi) 

Malodušan, a. pusillanimous (pju'sila'nimas), discoura- 
ged (disko'redžd) 

Malodušnost, n. pusillanimity (pju'silani'miti), des- 
pondency (dispa'ndensi) 

Malogradjanin, n. inhabitant of a small town (inha'- 
bitant av e sma'l ta'un) 

Malogradski, a. provincial (provi'nšal) 

Maloljetan, a. minor (ma'jnor), under age (a'ndor 
e'jđž) 

Malouvažavati, vidi omalovažiti 

Malovažan, a. insignificant (i'nsigni'fikant) 

Malovječan, a. of short duration (av šo'rt đjure'jšan) 

Malovjeran, a. weak in faith (ui'k in fe'jt) 

Malta, n. toli (tol) 

M altar, n. tollman (to'lman) 

Maltarina, n. toli (tol) 

Mama, n. mama (ma'ma), mother (ma'dor) 

Mamac, mamilac, n. bait (bejt), lure (ljur) 

Mamilac, n. enticer (enta'jsor) 

Mamiti, v. to allure (tu alju'r), to decoy (tu diko'j), to 
attract (tu atra'kt) 

Mamljiv, a. alluring (alju'ring), attractive (atra'ktiv) 

Mamuran, a. dizzy (di'zi), giddy (gi'di), seedy (si'đl) 

Mamurluk, n. dizziness (đi'zines) 

Mamuza, ostruga, n. spur (spor) 

M am užar, n. spur- maker (spo'rme'jkor) 

Mamuznica, n. spur-leather (spo'rle'dor) 

Mana, n. fault (fait), flaw (fla), defect (đi*fe*kt) 

Manastir, n. cloister (klo'jstor), monastery (ma'nast- 
6ri) Mandal, kračun, n. bolt (bolt) 

Manić, manjić, n. eel-pout (i'l pa'ut) 

Manisanje, n. exposure (ekspo'žur), censure (se'nšur> 

Manisati, v. to expose (tu eksp5'z), to censure (tu 

se'nšur) 
Maniti, v. to leave alone (tu li'v alo'n) 
Manjak, n. deficit (de'fisit), gap (gap), deficiency 

(đifi'šensi) 
Manje, adv. less (les) 
Manjina, n. minority (majna'riti) 
Manjkati, v. to be wanting (tu bi wa'nting), to lack 

(tu la'k) 
Manjkav, a. deficient (difi'šent), defective (dife'ktiv),. 

faulty (fa'lti) 
Manjkavost, n. defectiveness (dife'ktivnes), incom- 
pleteness (i'nkompli'tnes) 
Manšete, n. cuffs (kafs) 
Mantija, reverenda, n. cassock (ka'sik) 
Mapa, zemljoviđna karta, n. map (map) 
Mar, n. zeal (zil), assiduity (a'siđju'iti), care (kar), 

carefulness (ka'rfulnes) 
Marama, n. shawl (šal), kerchief (ko'rčif), bandana 

(banda'na.) 
Maramica, rubac, n. handkerchief (ha'nkorčif) 
Maran, a. assiduous (asi'djuas), zealous (ze'las) 
Marela, kajsija, n. apricot (e'jprikat) 
Mariti, v. to care (tu ka'r), to concern (tu kgnso'rn) 
Marka, n. stamp (stamp) 
Markiz, n. marquis (ma'rkuis) 
Markizica, n. marchioness (ma'ršanes) 
Marljiv, a. diligent (di'lidžent), industrious (inđa's- 

trias) 

Marljivost, n. diligence (đi'liđžens), activity (akti'viti)* 
industry (i'nđastri) 

Marše, n. domestic animal (đome'stik a'nimal) 

Mart, ožujak, n. March (marč) 

Marva, n. cattle (k£tl) 

Marvinski, a. cattle-like (ka'tl la'jk), animal (a'ni- 
mal), bovine (bo'vajn) 

Masivan, a. massive (ma'siv) 

Maska, krinka, n. mask (mask), disguise (disga'Jz) 

Maškara, krabulja, n. masker (ma'skor) 

Maslac, n. butter (ba'đor) 

Maslačak, n. lions tooth (la'jans tu't), dandelion 
(đa'ndila'jan) 

Maslenjak, n. butter-dish (ba'đor-di'š), butter-pot 
(ba'dor pa't) 

Maslić, n. pint (pajnt) 

Maslina, n. olive (a'liv) 

Maslinjca, n. spurge-laurel (spo'rdž la'rel) 

Maslinova gora, n. Mount Olivet (ma'unt a'livet) 

Maslinova grana, n. olive branch (a'liv bra'nč) 

Maslinovo ulje, n. olive oil (a'liv o'el) 

Maslo, n. butter- drippings (ba'dor-dri'pingz) 

Mast, n. fat (fat), lard (lard), greasa (gris) 

Mast svinjska, n. lard (lard) 

Mast (za mazanje rana ltd.), n. salve (sav) 

Mastan, a. greasy (gri'zi), fat (fat) Mastika — 65 — M Meso Mastika, mošt, n. must (mast) 
Mastilac, n. dyer (đa'jor) 
Mastilo, n. paint (pejnt), ink (ink) 
• Mastionica, n. dye-house (đa'j ha'us), dye-works (da'j 

uo'rks) 
Mastiti, v. to grease (tu gri'z) 
Mastiti, bojađisati, v. to dye (tu da'j) 
Masa, misa, n. mass (mas) 
Mašati se, v. to catch (tu ka*5), to reach (tu ri'č), to 

seize (tu si'z) 
Mašice, n. tongs (tangs), pincers (pi'nsorz) 
Mašina, stroj, n. machine (maši'n) 
Mašina (na paru), n. engine (e'nđžin) 
Mašinista, strojovodja, n. engineer (e'nđžini'r) 
Mašiti se, v. to seize (tu si'z) 
Maškara, n. masker (ma'skor) 
Maškarada, n. masquerade (ma'skore'jd) 
Mašklin, n. mattock (ma'tak) 
Mašljika, n. pepper-tree (pe'por tri') 
Mašta, n. imagination (ima'džine'jšan), fancy (fa'nsi) 
Maštanje, n. imagination (ima'džine'jšan), whim 

(hui'm) 
Maštati, v. to fancy (tu fa'nsi), to imagine (tu ima'- 

đžin) 
Maštati u bolesti, v. to rave (tu re'jv) 
Materinski, a. motherly (ma'đBrli) 
Materinstvo, n. motherhood (ma'dorhuđ) 
Maternica, n. womb (uu'm), uterus (ju'tiras) 
Materničav, a. hysteric (histe'rik) 
Materoubojica, n. matricide (ma'trisajđ) 
Mati, majka, n. mother (ma'đor) 
Matica (pčela), n. queen-bee (kui'n bi') 
Matica, matrikula, n. list (list), roll (rol) 
Matica, izvornik, n. original (ori'đžinal) 
Mator a. old (old), infirm (info'rm) 
Matoriti, v. to grow old (tu gro'u o'lđ) 
Matornjak, n. main water-works (me'jn ua'đdr uO'rks) 
Matovilac, n. common corn (ka'mon ko'rn), common 

salad (ka'mon sa'lađ) 
Maviš (poslastica), n. snow-balls (sno'u ba'ls) 
Maz, n. smear (smlr), grease (gris) 
Mazalo, n. smearer (smi'ror), dauber (đa'bSr) 
Mazati, v. to smear (tu smi'r), to grease (tu gri'z), 

to daub (tu da'b) 
Mazga, n. mule (mjul) 
Mazgala, n. crowbar (kro'uba'r) 
Mazgalija, n. nonsense (na'nsens) 
Mazgov, n. jack-ass (dža'k a's) 

Maziti, v. to caress (tu kare's), to fondle (tu fa'nđl) 
Mažuranka, n. marjoram (ma'rđžoram) 
Me, mene. pron. me (mi) 
Mečati, v. to bleat (tu bli't), to low (tu 1q'u) 
Mećava, n. snow-storm (sno'u sto'rm) 
Mećavica, n. stirring-pole (sto'ring po'l) 
Med, n. honey (ha/ni) 

Medarica pčela, n. honey-bee (ha'ni-bi') 

Meden, a. honeyed (ha'niđ), sweet as honey (sul't az 

ha'ni) 
Medenjak, n. gingerbread (đži'ndžorbre'đ) 
Medica, n. mead (mid) Medja, n. boundary (ba'unđeri), frontier (fra'ntir), 

limit (li'mit) 
Medjaš (kamen), n. boundarystone (ba'underisto'n) 
Medjašiti, v. to border (tu bo'rdor) 
Medjed, n. bear (bar) 

Medjed sjeverni, n. polar bear (po'lar ba'r) 
Medjedica, n. she-bear (Si' ba'r) 
Medjiti, v. to adjoin (tu ađđžo'jn), to bound (tu 

ba'und) 
Medju, prep, between (bitui'n), among (ama'ng) 
Medjudržavna trgovina, n. interstate commerce (i'n- 

torstejt ka'mSrs) 
Medjunarodan, a, international (i'ntorna'šanal) 
Medjusoban, a. mutual (mju'ćjua.1) 
Medjutim, adv. meanwhile (mi'nhua'el), in the mean 

time (in di mi'n ta'jm) 
Medljika, n. mildew (mi'ldju) 
Medovina, n. mead (mid) 
Me.hak, vidi mekan 
Mehana, n. inn (in), tavern (ta'vorn) 
Mejdan, n. duel (dju'el), single combat (si'ngl ka'm- 

bat) 
Mejdan djeliti, v. to combat (tu ka'mbat) 
Mejdandžija, n. duelist (dju'elist) 

Mek, a. soft (saft), tender (te'ndor), mellow (me'lo) 
M'ek (o mesu), a. tender (te'nđor) 
Meka, blejanje ovaca, n. bleating (bli'ting) 
Meka, n. bait (bejt) 
Mekač, n. crumb (kram) 
Mekan, a. soft (saft), tender (te'nđor) 
Mekinjav, a. branny (bra'ni) 
Mekinje, n. bran (bran) 
Meknuti, v. to become soft (tu bika'm sa'ft) 
Mekoća, n. mellowness (me'lones), softness (sa'ftnes) 
Mekog srca, a. soft-hearted (sa'ft ha'rted) 
Mekoputan, a. effeminate (efe'minet) 
Mekoputnost, n. effeminacy (efe'minasi) 
Meksikanac, n. Mexican (me'ksikan) 
Meksikanski, a. Mexican (me'ksikan) 
Meksiko, n. Mexico (me'ksiko) 
Mekšati, v. to soften (tu sa'fn) 
Melem, n plaster (plzl'stor) vulnerary salve (va'lnSre- 

ri sa'v), balm (bam) 

Melem od gorušice, n. mustard plaster (ma'stSrd 

,pla'st6r) 
Melez, n. twin (tui'n), mulatto (mjula'to) 
Meljta, mort, n. mortar (mo'rtor) 
Mendula, badem, grkiš, n. almond (a'mand) 
Mene, pron. me (mi) 
Meni, pron. to me (tu mi') 
Merlin, n. carrot (ka'rat) 
Mesan, a. of flesh (av fle'š) 

Mesar, n. butcher (bu'čor), meat dealer (mi't di'18r) 
Mesarna, n. butcher-shop (bu'č8r-§a'p), meat market 

(mi't ma'rket) 
Mesnat, a. fleshy (fle'ši), carnal (ka'rnal) 
Mesnica, n. butcher-shop (bu'56r-ša'p), meat-mar- 
ket (mi't ma'rket) 
Meso, n. flesh (fle'š) 
Meso (za jelo), n. meat (mit) M Mesopust 66 — Ministar Mesopust, n. carnival (ka'rnival), shrove tide (šro'v 

ta'jd) 
Mesožder, n. carnivorous (karni'voras) 
Mesti, v. to sweep (tu sui'p) 

Mešetar, n. broker (bro'kor), middleman (mi'đlman) 
Mešetarija, n. brokerage (bro'koredž) 
Mešetariti, v. to do business as a broker (tu du' bi'z- 

nis a'z e bro'kor) 
Meštar, n. master (ma'stor), mechanic (meka'nik) 
Meštrija, n. trade (trejđ), handicraft (ha'nđikra'ft), 

profession (profe'šan), calling (ka'ling) 
Meta, cilj. n. aim (ejm), scope (skop) 
Metak. ti. shot (šat). cartridge (ka'rtridž) 
M'etal, kovina, n. metal (me'tal) 
Metanj, n. shoot (šut) 
Metati, v. to put (tu pu't), to set (tu se't), to station 

(tu ste'jšan) 
Metati se, v. to wrestle (tu re'sl) 
Metenje, n. sweeping (sui'ping) 
Meteor, zračna pojava, n. meteor (mi'tior) 
Meteorski, a. meteoric (mi'tia'rik) 
Meteorski kamen, n. meteorite (mi'tiorajt) 
Metež, n. confusion (konfju'žan), maze (mejz) 
Metilj, n. maggot of sheep (ma'gat av ši'p) 
Metla, n. broom (bru'm), besom (bi'zam) 
Metlar, n. broom-maker (bru'm me'jkor) 

Metlica, n. small broom (sma'l bru'm), brush (bra'S) 

Metlika, n. wild mint (ua'eld mi'nt) 

Metlovina, n. common broom (ka'mon bru'm), broom 

corn (bru'm ko'rn) 
Metnuti, v. to put (tu pu't), to set (tu se't) 
Metvica, n. mint (mint) 

Metvica divlja, n. wild mint (ua'eld mi'nt) 
Metvica paprena, n. peppermint (pe'p6rmint) 
Mezga, n. lymph (limf) 
Mezgra, n. sap (sap), marrow (ma'ro) 
Mezimac, n. darling (da'rling) 
Mežnjar, crkvenjak, n. sexton (sekstn) 
Mi, pron. we (yi') 

Mi, meni, pron. me (mi), to me (tu mi') 
Micanje, n. moving (mu'ving), motion (mS'San) 
Micati, v. to move (tu mu'v), to go (tu go'), to start 

(tu sta'rt) 
Mićenje, n. bribery (bra'jbOri), graft (graft) 
Mig, n. nod (nad), wave (ye'jv), hint (hint) 
Miganje, n. nodding (na'ding), winking (yi'nking) 
Migati s glavom, v. to nod (tu na'd) 
Migati s očima, v. to wink (tu yi'nk) 
Migati s rukom, v. to beckon (tu be'kn) 
Migati u opće, v. to make a sign (tu me'jk e sa'jn) 
Migavac, n. shrewmouse (šru'ma'us) 
Migavica, n. nictitating membrane (ni'ktite'Jting 

me'mbre'jn) 
Mignuti, v. to wink (tu yi'nk), to nod (tu na'đ), tu nic- 
M i jauk, n. mew (mju) 
Mijaukati, v. to mew (tu mju') 

tate (tu ni'ktejt) 
Mijeh, n. bellows (be'las) 
Mijena mjeseca, n. lunation (ljune'jšan), new moon 

(nju' mu'n) Mijenjanje, n. exchange (eksče'jndž) 

Mijenjati, v. to change (tu če'jndž), to exchange (tu 

eksče'jndž) 
Mijesiti, v. to knead (tu ni'd) 

Miješanje, n. mixture (mi'ksćur), blending (ble'nding) 
Miješati, v. to mix (tu mi'ks) 
Miješati karte, v. to shuffle (tu ša'fl) 
Miješati se, v. to be mixed (tu bl mi'kst), to meddle 

(tu me'dl), to mingle (tu mi'ngl) 
Miješnice, n. bag-pipe (ba'gpa'jp) 
Mileni, a. dear (dlr), graceful (gre'jsful) 
Mili, a. dear (dir), loving (la'ving), charming (ča'r- 

ming) 
Mili Bože, interj. good God! (gu'd ga'd) 
Milijun, num. million (mi'ljan) 
Milina, n. grace (grejs), pleasure (ple'žur), delight 

(dila'jt) 
Militi se, v. to like (tu la'jk) to be fond of (tu bi fa'nd 

a*v) 
Milja, n. mile (ma.' el) 

Milje, n. charm (čarm), attractiveness (atra'ktivnes) 
Miljokaz, n. mile-stone (ma'el sto'n), mile-post (ma'el 

po'st) 
Milo, adv. agreeably (agri'abli), pleasantly (ple'zantli) 
Milodar, n. charity (ca'riti) 
Milodarnik, n. benefactor (be'nifa'ktor) 
Miloduh, n. lovage (la'vedž) 
Miloglasan, a. harmonious (harmo'nias), melodious 

(milo'dias) 
Milokrvan, a. amiable (e'jmjebl), affable (a'fabl) 
Milopjev, n. melodious song (milo'dias sa'ng) 
Milosrdan, a. merciful (mo'rsiful), charitable (ča'ri- 

tabl) 
Milosrdje, n. mercy (mo'rsi), charity (ca'riti) 
Milosrdnica, n. sister of mercy (si'stor av mS'rsi) 
Milost, n. grace (grejs), mercy (mo'rsi), favor (fe'j- 

v5r) 
Milostan, a. graceful (gre'jsful), loving (la'ving), 

kind (kajnd) 
Milostinja, n. alms (amz), charity (ca'riti) 
Milostivan, a. graceful (gre'jsful), kind (kajnd), mer- 
ciful (mo'rsiful) 
Milota, n. loving charm (la'ving ča'rm) 
Milovanje, n. caressing (kare'sing), fondling (fa'nd- 

ling) 

Milovati, v. to caress (tu kare's), to fondle (tu fa'ndl) 
Milovidan, a. pretty (pri'ti), graceful (gre'jsful) 
Milovka, n. steatite (sti'atajt), talc (talk) 
Milozvučan, a. melodious (milo'dias) 
Milozvuk, n. euphony (ju'foni), harmony (ha'rmoni) 
Mimo, prep, past (past), along (ala'ng), by (baj), 

beside (bisa'jd), aside (asa'jd) 
Mimogred, adv. besides (bisa'jdz), more over (moro'- 

v8r) 
Mimoići, v. to pass by (tu pa's ba'j), to go past (tu go' 

pa'st) 
Mindjuše, nauSnice, n. earrings (I'rings) 
Ministar, n. minister (mi'nistBr) 
Ministar financija (u Engl.), n. First Lord of the 

Treasury (fC'rst lo'rđ av đi tre'žurl) 


Ministar — 67 — Mjesečina M Ministar financija (u Americi), n. Secretary of the 
Treasury (se'kriteri av di tre'žuri) 

Ministar financija (u ostalim državama), n. Minister 
of Finance (mi'nistor av finans) 

Ministar za nutarnje poslove (u Americi), n. Secre- 
tary of the State (se'kriteri av ste'jt) 

Ministarstvo, n. ministry (mi'nistri) 

Ministarstvo vanjskih posala (u Engl.), n. Foreign 
office (fa'ren a'fis) 

Ministarstvo vanjskih posala (u Americi), n. State 
Department on foreign affairs (ste'jt đipa'rtment 
an fa'ren afa'rs) 

Ministarstvo vanjskih posala (u ostalim državama), 
n. Ministry on foreign affairs (mi'nistri an fa'- 
ren afa'rs) 

Minulost, n. past (past) 

Minuta, čas n. minute (mi'nit) 

Minuti, v. to pass away (tu pa's aue'j), to elapse (tu 
ila'ps) 

Mio, a. loving (la'ving), dear (dir), charming (ča'r- 
ming), kind (kajnd) 

Miomiris, n. fragrancy (fre'jgransi) 

Miomirisan, a. fragrant (fre'jgrant), odorous (o'doras) 

Mir, n. peace (pis), rest (rest), repose (ripo'z) 

Miran, a. quiet (kua'et), peaceful (pi'sful), still (stil) 

Miraz, n. dowry (da'uri), dower (da'uor) 

Miris, n. fragrance (fre'jgrans), odor (o'dor) 

Mirisati, v. to smell (tu sme'l) 

Mirisav, mirisan, n. fragant (fre'jgrant), odorous 
(o'doras) 

Miritelj, n. pacificator (pasi'fike'jtor) 

Miriti, v. to quiet (tu kua'et), to calm (tu ka'm,) to 
appease (tu api'z), to set at ease (tu se't at i'z) 

Mirizma, n. perfume (po'rfjum ili porfju'm) 

Mirizmar, n. perfumer (porfju'mor) 

Mirnoća, n. stillness (sti'lnes), silence (sa'jlens), calm- 
ness (ka'mnes) 

Mirodija, n. spice (spajs), aromatic (a'roma'tik), gro- 
cery (gro'sori) 

Mirodijar, n. grocer (gro'sor) 

Mirodijav, a. spicy (spa'jsi), aromatic (a'roma'tik) 

Mirogoj, n. resting-place (re'sting ple'js) 

Miroljubiv, a. peaceable (pi'sabl) 

Miroljubivost, n. peaceableness (pi'sablnes), pacific 
disposition (pasi'fik đi'spozi'šan) 

Mirovati, v. to rest (tu re'st), to repose (tu ripo'z) 

Mirovina, n. pension (pe'nšan) 

Mirovni sudac, n. justice of the peace (đža'stis av di 

pi's) 
Mirozov, n. tattoo (tatu') 
Misa, n. mass (mas) 
Misa svečana, n. high mass (ha'j ma's) 
Misa tiha , n. low mass (lo'u ma's) 
Misao, n. thought (tat), idea (a'jdia) 
Misaon, a. thoughtful (ta'tful), considerate (konsi'dS- 

ret), contemplative (konte'mplativ) 
Misirača, n. pumpkin (pa'mpkin) 
Misirka, n. turkey-hen (to'rki he'n) 
Mislilac, n. thinker (ti'nkor) Misliti, v. to think (tu ti'nk), to mean (tu mi'n), to 
suppose (tu supo'z), to imagine (tu ima'džin) 

Misloslovlje, n. logic (la'džik) 

Misnik, n. priest (prist) 

Mistrija, n. mason's trowel (me'jsans tra'uel) 

Miš, n. mouse (ma'us) 

Mišar (ptica), n. buzzard (ba'zord) 

Miševi, n. mice (majs) 

Mišica, n. muscle (masl) 

Mišičast, a. muscular (ma'skjulor) 

Mišljenje, n. meaning (mi'ning), thought (tat), opin- 
ion (opi'njan), mind (majnd), notion (no'ušan) 

Mišolovka, n. mouse-trap (ma'us tra'p) 

Mišdmor, n. rats-bane (ra'c-be'jn) 

Miti, umivati, v. to wash (tu ua'g) 

Mitilac, n. grafter (gra'ftor) 

Mititi, v. to bribe (tu bra'jb) 

Mitnica, n. toll (tol), custom-house (ka'stam ha'ys) 

Mitnik, n. grafter (gra'ftor) 

Mito, n. bribe (brajb), graft (graft) 

Mitra, n. miter (ma'jtor) 

Mjed, n. brass (bras), copper (ka'por) 

Mjeden, a. copper (ka'por), of copper (av ka'por) 

Mjehur, n. bladder (bla'dor) 

Mjehur (na koži), n. blister (bli'stor) 

Mjenica, n. bill of exchange (bi'l av eksče'jnđž), note 
(not), judgment note (dža'džment no't) 

Mjenična procjena, n. market price (ma'rket pra'js) 

Mjenični tečaj, n. current rate (ko'rent re'jt) 

Mjenjač, n. broker (bro'kor), exchanger (eksče'jnđžor) 

Mjenjačnica, n. exchange (eksče'jnđž), money-ex- 
change (ma'ni eksče'jnđž) 

Mjera, n. measure (me'žur), portion (po'ršan), mete 
(mit), time (tajm) 

Mjerač, n. measurer (me'žuror), geometer (đžia- 
mitor), engineer (e'nđžini'r) 

Mjerenje, n. measurement (me'žurment) 

Mjerilo, n. measure (me'žur), scale (skejl) 

Mjerilo novca, n. standard of coinage (sta'ndord av 
ko'jneđž) 

Mjeriti v. to measure (tu me'žur), to weigh (tu ye'j), 
to mete (tu mi't) 

Mjernik, n. measurer (me'žuror), surveyor (sorve'jor), 
geometer (džia'mitor) 

Mjerodavan, a. standard (sta'ndord), authoritative 
(ota'ritetiv), competent (ka'mpitent) 

Mjerov, n. bushel (bu'šel) 
Mjesec, n. month (mant) 
Mjesec mladi, n. new moon (nju' mu'n) 
Mjesec na nebu, n. moon (mun) 
Mjesec prvak, n. First quarter of the Moon (fo'rst 
kua'rtor av di mu'n) 

Mjesec puni, n. full moon (fu'l mu'n), plenilune (ple'- 
nilju'n) 

Mjesec, zadnja četvrt, n. Last quarter of the Moon 

(la'st (kua'rtor av di mu'n) 
Mjesečarstvo, n. somnabulism (samna'mbulizm) 
Mjesečina, n. moonlight (mu'nlajt), moonshine (mu'n. 
šajn) M Mjesečni _ 68 Množenje Mjesečni, a. monthly (ma'ntli) 

Mjesečnik, n. monthly (ma'ntli) 

Mjesečnjak, n. lunatic (lu'natik), somnambulist (sam- 
na'mbjulist), sleep- waker (sli'p-ua'kor) 

Mjesečno, ađv. monthly (ma'ntli) 

Mjestan, a. local (lo'kal) 

Mjestance, n. small place (sma'l ple'js) 

Mjestimice, adv. here and there (hi'r and da'r), spo- 
radically (spora'dikali) 

Mjesto, n. place (plejs), spot (spat), room (rum) 

Mjesto, kraj, n. region (ri'džan) 

Mjesto, prep, for (for), instead of (inste'd a'v) 

Mješavina, n. mixture (mi'ksćur), medley (me'dli) 

Mješina, n. leather bag- (le'dor ba'g) 

Mješnica, n. bag-pipe (ba'g pa'jp) 

Mješovit, a. mixed (mikst), miscellaneous (mi'sile'j- 
nias) 

Mještanin, n. inhabitant (inhabitant), native (ne'jtiv) 

Mještanski, a. domestic (dome'stik), native (ne'jtiv) 

Mlačan, a. luke-warm (lju'kya'rm), tepid (te'pid) 

Mlaćenica, n. butter-milk (ba'dormi'lk) 

Mlad, a. young (jang), new (nju), recent (ri'sent) 

Mlada, mladenka, n. bride (brajd) 

Mlada nedelja, n. first Sunday after lunation (fo'rst 
sa'ndi a'ftor ljune'jšan) 

Mladenac, n. youth (jut), lad (lad) 

Mladenac, novoženja, n. bridegroom (bra'jdgru'm) 

Mladenaštvo, neženstvo, n. celibacy (seli'basi) 

Mladenci, n. a young couple (e ja'ng ka'pl) 

Mladež, n. youth (jut), juvenility (đžu'vini'liti), young 
people (ja'ng pi'pl) 

Mladica, n. shoot (šut), sprig (sprig) 

Mladić, n. youth (jut), young man (ja'ng ma'n), boy 
(boj) 

Mladika, n. sprout (spra'ut), shoot (šut) 

Mladina, perad, n. poultry (po'ltri) 

Mladiti, v. to make young (tu me'jk ja'ng) 

Mladiti zemlju, v. to loosen (tu lu'sn) 

Mladjak, n. new moon (nju' mu'n) 

Mladjan, a. juvenile (đžu'vinil), youthful (ju'tful) 

Mladji, a. younger (ja'ngor) 

Mlado ljeto, n. New Year (nju* ji'r) 

Mladost, n. youth (jut) 

Mladovanje, n. brideship (bra'jđši'p), youth (jut) 

Mladoženja, n. groom (grum), bridegroom ".bra'jd- 
gru'm) 

Mlak, a. luke-warm (lju'kya'rm), tepid (te'pid) 

Mlaka, n. puddle (padl) 

M lakoća, n. lukewarmness (lju'kua'rmnes), tepidity 
(tepi'diti) 

Mlat (valova), n. surf (sorf) 

Mlatac, n. thrasher (tra'šor) 

Mlatilo, n. flail (flejl), thrashing-machine (tra'šing 
maši'n) 

Mlatiti, v. to thrash (tu tra'š), to beat (tu bi't) 
Mlatnja, n. thrashing time (tra'šing ta'jm) 
Mlaviti, v. to strike (tu stra'jk), to beat (tu bi't) 
Mla z , n. jet (džet) 
Mlazovina, n. veined wood (ve'jnd uu'd) Mliječac, n. milt (milt) 

Mliječan, a. milky (mi'lki) 

Mlijeko, n. milk (milk) 

Mlin, n. mill (mil) 

Mlin na paru, n. steam-mill (stl'm mi'l) 

Mlin na vjetar, n. wind-mill (ui'nd mi'l) 

Mlin na vodu, n. water-mill (ua'dor mi'l) 

Mlinac, n. coffee-mill (ka'fi mi'l) 

Mlinar, n; miller (mi'lor) 

Mlinar, kukac, n. meal-worm (mi'l uo'rm) 

Mlinarija, n. miller's trade (mi'lors tre'jd) 

Mlinarina, n. miller's fee (mi'lors fi') 

Mlinčić, n. hand.mill (ha'nd mi'l) 

Mlinska kesa, n. mill-hopper (mi'l ha'por) 

Mlinski kamen, n. mill-stone (mi'l sto'n) 

Mlinsko kolo, n. mill-wheel (mi'1-hui'l) 

Mlitav, a. drowsy (dra'uzi), lazy (le'jzi), slow (slo'u), 

sleepy (sli'pi) 
Mlitavost, n. laziness (le'jzines), slowness (slo'unes), 

inertia (ino'ršia) 
Mlitonja, n. weakling (ui'kling) 
Mlitva, n. knee-pan (ni' pa'n) 

Mlječika, n. littlegood (li'tlgud), spurge (spordž) 
Mljekar, n. milkmai fmi'lkman) 
Mljelorica, n. milk-maid (mi'lkme'jd) 
Mljekarstvo, n. dairy (de'jri) 
Mljeti, v. to grind Xtu gra'jnd) 

Mlohav, a. flaggy (fla'gi), faint (fejnt), feeble (fibl) 
Mlohavost, n. faintness (fe'jntnes), sleepines (sli'pi- 

nes) 
Mnijenje, n. opinion (opi'nian), mind (majnd), mean- 
ing (mi'ning) 
Mniti, v. to mean (tu mi'n), to mind (tu ma'jnd), to 
suppose (tu supo'z), to conjecture (tu kondže'kcur) 
Mnogi, a. many (me'ni) 
Mnogo, adv. much (mač), a great deal (e gre'jt di'l) 

plenty (ple'nti) 
Mnogo manje, adv. a great deal less (e gre'jt di'l le's) 
Mnogo puta, adv. many times (me'ni ta'jms) 
Mnogo više, adv. a great deal more (e gre'jt di'l 

mo'r), much more (ma'č mo'r) 
Mnogobrojan, a. numerous (nju'moras) 
Mnogobrojnost, n. multitude (ma'ltitjud), majority 

(madža'riti) 

Mnogogodišnji, p. of many years (av me'ni ji'rs) 

Mnogokratni, a. frequent (fri'kuent) 

Mnogostran, a. multilateral (ma'ltila'toral), many-si- 
ded (me'ni sa'jded) 

Mnogostrano naobražen čovjek, n. polymath (pa'li. 
mat) 

Mnogostručsn, a. manifold (ma'nifold), frequent (fri- 
kuent) 

Mnogovrsnost, n. variety (vara'eti) 

Mnogovrst-n, a. various (ve'jrias), multifarious 
(ma'ltife'jrias) 

Mnogožerstvo, n. polygamy (poli'gami) 
Mnoštvo, n. multitude (ma'ltitjud), crowd (kra'ud) 
Množenje, n. multiplication (ma'ltiplike'jšan), increase 
(i'nkri's), growth (gro'ut) Množina — 69 M Možni Množina, n. multitude (ma'ltitjud), plural (plu'ral) 
Množitba, n. multiplication (ma'ltiplike'jšan) 
Množitelj, n. multiplicator (ma'ltiplike'jtor) 
Množiti, v. to increase (tu inkri's), to multiply (tu 

ma'ltiplaj) 
Moča, n. sauce (sas) 

Močiti, v. to wet (tu ue't), to moist (tu mo'jst) 
Moćnica, n. urinary canal (ju'rineri ka.na'1) 
Močvara, n. swamp (sua'mp), bog (bag), fen (fen), 

marsh (marš) 
Močvaran, a. boggy (ba'gi), marshy (ma'rši) 
Močvarni zrak, n. malaria (male'jria) 
Moć, n. power (pa'uor), strength (strengt), might 

(majt) 
Moćan, a. powerful (pa'uorful), strong (Strang), 

mighty (ma'jti) 
Moći, v. to be able (tu bi e'jbl), can (kan) 
Moćnost, n. mightiness (ma'jtines) 
Moda, n. fashion (fa'šan), vogue (vo'ug) 
Modar, a. blue (blu) 

Modrica, n. blue mark (blu' "ma'rk), wale (ue'jl) 
Modri kast, a. bluish (blu'iš) 

Modrina, n. blueness blu'nes); azure (e'jžur) 
Mogranj, n. pomegranate (pa'mgra'net) 
Moguć, a. possible (pa'sibl), rich (rič), mighty 

(ma'jti), able (ejbl) 
Mogućnost, n. possibility (pa'sibi'liti), mightiness 

(ma'jtines) 

Mohuna, vidi mahuna 
Moj, pron. my (maj) 
Mokar, a. wet (ue't) 
Mokraća, n. urine (ju'rin) 

Mokrina, n. wetness (ue'tnes), moisture (mo'jsćur), 
humidity (hjumi'điti) 

Mokriti, v. to wet (tu ue't), to moisten (tu mo'jsn) 
Mokriti, pišati, v. to make water (tu me'jk ua'dor), to 

urinate (tu ju'rinejt) 
Molba, n. request (rikue'st), prayer (pre'jor), entreaty 

(entri'ti), petition (peti'šan) 

Molbenica, n. petition (peti'šan), application (a'pli- 
ke'jšan) 

Molitelj, n. petitioner (peti'šanor), applicant (a'pli- 

kant) 
Moliti, v. to pray (tu pre'j), to entreat (tu entri't), to 

ask for (tu a'sk fo'r), to implore (tu implo'r) 

Moliti molbenicom, v. to petition (tu peti'šan) 

Moliti se bogu, v. to pray (tu pre'j) 

Molitva, n. prayer (pre'jor) 

Molitvenik, n. prayer-book (pre'jor bu'k) 

Moljac, n. moth (mat) 

Moljakati, v. to beg (tu be'g) 

Moljakati, prosjačiti, v. to beg alms (tu be'g a'mz) 

Momak, n. youth (jut), lad (lad), boy (boj) 

Momak, sluga, n. servant (so'rvant) 

Momčad, vojničtvo, n. forces (fo'rses), troops (trups) 

Momčad na brodu, n. crew (kru) 

Momčad, mladi ljudi, n. young people (ja'ng pi'pl) 

Monarhija, n. monarchy (ma'narki) 

Monark, n. monarch (ma'nark) Monastir, n. monastery (ma'nastori), convent (ka'n- 

vent) 
Mora, n. nightmare (na'jtma'r) 
Mora me duši, I am oppressed by the nightmare (a'j 

am opre'st baj di na'jtma'r) 
Morac, n. turkey (to'rki) 
Morati, v. must (mast) 
More, n, sea (si), ocean (o'ušan) 
Moriti, umarati, v. to tire (tu ta'er), to jade (tu 

dže'jd) 
Moriti, ubiti, v. to kill (tu ki'l), to assassinate (tu 

asa'sinejt) 

Mornar, n. sailor (se'jlor), seaman (si'ma'n), mariner 

"(ma'rinor) 
Mornarica, n. fleet (flit), marine (mari'n) 
Mornarica ratna, n. navy (ne'jvi) 

Mornarstvo, n. navy (ne'jvi), sea-affairs (si' afa'rs) 
Morska djeva, n. mermaid (mo'rmejd) 
Morska kopriva, n. sea-nettle (si' ne'tl) 
Morska mačka, n. cat-fish (ka't fi'š) 
Morska struja, n. current (ko'rent), tide (tajd) 
Morska ševa, n. sea-lark (si' la'rk) 

Morska trava, n. sea-grass (si'gra's), sea-weed (si'- 

ui'd) 
Morski brijeg, n. sea bank (si' ba'nk) 
Morski jež, n. porcupine- fish (po'rkjupajn fi'š) 
Morski kraj, n. sea coast (si' ko'st) 
Morski ledenjak, n. ice-berg (a'jsbo'rg) 
Morski pas, n. sea-dog (si'da'g), shark (šark) 
Morski ugor, n. sea-eel (si' i'l) 
Morski zaton, n. gulf (galf) 
Morski zmaj, n. sea-serpent (si' so'rpent), sea-monster 

(si' ma'nstor) 

Moruna, n. sturgeon (sto'rdžan) 

Most, n. bridge (bridž) 

Mostarina, n. bridge toll (bri'đž to'l) 

Mošnja, n. bag (bag), purse (pors) 

Mošt, n. must (mast) 

Moštanica, n. foot-bridge (fu't bri'dž), path (pat) 

Motač, n. hand of a clock (ha'nđ av e kla'k) 

Motanje, n. rolling (ro'ling), winding (ya'jnding) 

Motati, to wind (tu ua'jnd), to roll (tu rol), to reel 

(tu ri'l) 
Motika, n. hoe (ho'u) 
Motovilac, vidi matovilac 
Motovilo, n. reel (ril) 
Motrenje, n. observation (a'bzorve'jšan) 
Motritelj, n. observer (abzo'rvor) 
Motriti, v. to observe (tu abzo'rv), to look at (tu lu'k 

a't), to watch (tu u'ač) 
Mozak, n. brain (brejn), brains (brejns), marrow 

(ma'ro) 
Mozgati, v. to brood over (tu bru'd o'vor), to rack 

one's brain about (tu ra'k ua'ns bre'jn aba'ut) 
Možan, vidi možni 

Možda, adv. perhaps (porha'ps), may-be (me'jbi) 
Moždina, n. marrow (ma'ro) 
Moždjani, n. brains (brejns) 
Možni, a. mighty (ma'jti) 


M Možnost 70 — Muhobran Možnost, vidi mogućnost 

Mračak, n. duskiness (da'skines) 

Mračan, a. dark (dark), dim (dim), obscure (apskju'r) 

Mračiti se, v. to get dark (tu ge't đa'rk) 

Mračnjaštvo, n. obscurity (apskju'riti) ; ignorance 
(i'gnorans) 

Mrak, n. darkness (da'rknes), obscurity (apskju'riti) 

Mramor, n. marble (marbl) 

Mramoran pločnik, n. marble-floor (ma'rbl flo'r) 

Mramorar, n. marble cutter (ma'rbl ka'tor) 

Mramorna ploča, n. marble slab (ma'rbl sla'b) 

Mramorni kip, n. marble statue (ma'rbl sta'cu) 

Mramornik, n. marble cave (ma'rbl ke'jv) 

Mrav, n. ant (ant) 

Mravinjak, n. ant-hill (a'nt hi'l) 

Mravojed, n. ant-eater (a'nt i'tor) 

Mraz, n. frost (frast) 

Mrazan, a. frosty (fra'sti) 

Mrcina, n. carcass (ka'rkae), carrion (ka'rian) 

Mrcvariti, v. to maltreat (tu ma'ltrt't), to massacre (to 
ma'sakr), to butcher (tu bu'čor), to torture (tu 
to'rčur) 

Mrča, mrčika, n. myrtle (mortl) 

Mrčiti, v. to smirch (tu smo'rč), to blacken (tu 
bla/kn), to soil (tu so' el) 

Mrčnjak, n. myrtle-grove (mb'rtl gro'v) 

Mren (riba), n. barbel (barbl) 

Mrena (oka), n. retina (re'tina) 

Mreža, n. net (net) 

Mrgodast, a. morose (moro's), surly (so'rli) 
Mrgoditi se, v. to frown 'tu fra'un), to be surly (tu bi 
so'rli) 

Mrha, n. mare (mar), jade (džejđ) 

Mri jest, n. spawn (span) 

Mrijestiti, v. to spawn (tu spa'n) 

Mrijeti, v. to die (tu da'j) 

Mrk, a. dark (dark), gloomy (glu'mi) 

Mrko gledati, v. to look gloomy (tu lu'k glu'mi), to 

frown (tu fra'un) 
Mrkva, n. carrot (ka'rat) 
Mrlja, n. spot (spat), stain (stejn) 
Mrljati, v. to blot (tu bla't), to blur (tu blo'r), to 

scrawl (tu skra'l) 
Mrljav, a. snotty (sna'ti), dirty (do'rti), soiled (so'eld) 
Mrmljati, v. to mutter (tu ma'tor), to grumble (tu 

gra'mbl), to murmur (tu mo'rmor) 
Mrmor, n. grumbling (gra'mbling) 
Mrož, n. river-horse (ri'vor ho'rs) 
Mrsan, a. carnal (ka'rnal), of flesh (av fle'š) 
Mrsiti, v to eat meat (tu i't mi't) 
Mršav, n. meager (mi'gor), lean (lin) 
Mršav it i, v. to grow meager (tu gro'u mi'gor) 
Mršavost, n. meagerness (mi'gornes) 
Mrštati, v. to snarl (tu sna'rl), to grumble (.tu 

gra'mbl), to murmur (tu mo'rmor) 
Mrštiti se, v. to frown (tu fra'un« 
Mrtav, a. dead (dad) 

Mrtvac, n. dead body (da'd ba'di), corpse (korps) 
Mrtvačka kola, n. hearse (hors) Mrtvačka roba, n. shrouđ (šra'uđ) 

Mrtvačka soba, n. death-chamber (đš.'t ce'jmbSr) 

Mrtvački lijes, n. coffin (ka'fin), casket (ka'sket) 

Mrtvački odar, n. bier (bir) 

Mrtvačnica gradska, n. morgue (morg) 

Mrtvež, n. lethargy (le'tarđži) 

Mrtvi dan, đušni dan, n. All Souls Day (a'l so'yls de'j) 

Mrtvilo, n. drowsiness (dra'uzines) 

Mrtvo puhalo, n. a man without energy (e ma'n 
uida'yt e'nordži) 

Mrtvozornik, n. coroner (ka'ronor) 

Mrva, n. crumb (kram) 

Mrviti, v. to crumble (tu kra'mbl) 

Mrzak, a. hateful (he'jtful), odious (6'dias), abomi- 
nable (aba'minabl) 

Mrzao, a. cold (kold), cool (kul), chilly (či'li) 

Mrzitelj, n. hater (he'jtor) 

Mrziti, v. to hate (tu he'jt), to detest (tu dite'st) 

Mrzlovoljast, a. ill-humored (i'l hju'mord), cranky 
(kra'nki) 

Mržnja, n. hate (hejt), detestation (đe'teste'jšan) 

Mucati, v. to stutter (tu sta'tor), to stammer (tu 
sta'mor) 

Mucavac, n. stutterer (sta'toror) 

Mučaljiv, a. taciturn (ta'sitorn) 

Mučaljivost, n. taciturnity (ta'sltS'rniti) 

Mučan, a. difficult (di'fikalt), painful (pe'jnful), hard 

(hard) 
Mucanje, n. silence (sa'jlens) 
Mučati, v. to be silent (tu bi sa'jlent) 
Muče, adv. silently (sa'jlentli), secretly (si'kritli) 

Mučenik, n. martyr (ma'rtir) 
Mučeništvo, n. martyrdom (ma'rtirdom) 
M učilište, n. torture-chamber (to'rcur če'jmbor) 
Mučitelj, n. tormentor (torme'ntor) 
Mučiti, v. to torment (tu torme'nt) to torture (tu to'r- 
cur), to force (tu fo'rs), to plague (tu ple'jg), to 
vex (tu ve'ks), to fag (tu fa'g) 
Mučiti se, v. to toil (tu to'el), to suffer (tu sa'for) 
Mučke, adv. tacitly (ta'sitli), silently (sa'jlentli) 
Mučno, adv. heavily (ha'vili), with great pain (yi't 
gre'jt pe'jn), with difficulty (yi't di'fikalti) 

Mućak, n. bad egg (ba'd e'g) 

Mućkati, v. to shake (tu še'jk), to toss (tu ta's) 

Mudar, a. wise (ya'jz), sage (sejđž) 

Mudrac, n. wise man (ya'jz ma'n), philosopher (fila'- 

sofor), sage (sejđž) 
Mudrijaš, n. sciolist (sa'jlist), sophist (sa'fist) 
Mudro, adv. wisely (ya'jzli), prudently (pru'dentli) 
Mudrolija, n. subtlety (sa'tlti), sophism (sa'fizm) 
Mudroslovac, n. philosopher (fila'sofor) 
Mudroslovlje, n. philosophy (fila'sofi) 
Mudrost, n. wisdom (yi'zdam) 
Mudrovati, v. to philosophize (tu fila'sofajz) 
Muha, n. fly (flaj) 
Muhaljka, n. fly flap (fla'j fla'p) 
Muhar, n. fennel (fe'nel) 
Muharnica, n. fly trap (fla'j tra'p) 
Muhobran, prozor, n. window-screen (ui'ndo skri'n) 
Muhobran, vrata, n. screen door (skri'n do'r) M Muk — 71 - N Nabušiti Muk, n. silence (sa'jlens) 

Muka, n. pain (pejn), suffering (sa'foring) 

Muka, mučenje, n. torture (to'rćur) 

Muka, brašno, n. flour (fla'ur) 

Mukanje, n. low (lo'u), lowing (lo'uing) 

Mu kao, a. hoarse (hors), silent (sa'jlent) 

Mukati, v. to low (tu lo'u), to roar (tu r5'r), to bellow 

(tu be'lo) 
Muklo, adv. silently (sa'jlentli) 
Mukom, ađv. silently (sa'jlentli) 
Mukotrpan, a. suffering (sa'f5ring) 
Mukotrpnost, n. suffering (sa'foring) 
Muktaš, n. parasite (pa'rasajt), spunger (spa'ndžSr) 

Mukte, ađv. gratis (gre'jtis), free (fri), for nothing 
(for na'ting) 

Muia, n. mule (mjul) 

Mulac, n. jack-ass (dza'k a's) 

Mulj, n. slime (slajm), muđ (mad) 

Muljić (riba), n. muđ-fish (ma'đ fiš) 

Mumija, n. mummy (ma'mi) 

Mumljati, v. to grumble (tu gra'mbl), to mutter (tu 

ma'tor) 
Munara, n. minaret (mi'naret) 
Munja, n. thunderbolt (ta'ndorbo'lt), lightning (la'jt- 

ning) 
Munjara, n. Power house (pa'uor ha'us> 
Munjevit, a. like lightning (la'jk la'jtning) 
Munjina, n. electricity (e'lektri'siti) 
Munjokaz, n. electroscope (ele'ktrosk5'p) 
Munjo vod, n. lightning rod (la'jtning ra'đ) 
Muo, mul, n. dock (đak), pier (pir) 
Murva, n. mulberry fma'lberi) 
Murvac, n. wild mulberry-tree (ua'eld ma'lberi tri') Musti, v. to milk (tu mi'lk) 

Mušica, n. miđge (miđž), gnat (nat) 

Mušice, n. whims (hui'ms), freaks (friks) 

Mušičav, a. capricious (kapri'šas), cranky (kra'nki) 

Muškarac, n. man (man), a male person (e me'jl 

po'rsn) 
Muški, a. male (mejl), masculine (ma'skjulin) 
Mušmula, n. međlar (me'đlor), međlar-tree (me'dlOr" 

tri') 

Mušterija, n. customer (ka'stamor) 

Mustra, vidi uzorak 

Muštrati, vidi vježbati 

Mutan, a. turbiđ (tS'rbiđ), muddy (ma'đi), dim (dim), 

cloudy (kla'uđl), gloomy (glu'mi) 
Mutav, gluhoniem, a. đeaf-anđ-dumb (đe'fanđa'm) 
Mutavac, n. đeaf-mute (đe'fmju't) 
Mutikaša, n. mischief-maker (mi'scif me'jk5r), 

trouble-maker (tra'bl-me'jkor), marplot (ma'r- 

pla't) 

Mutiti, v. to disturb (tu đisto'rb), tu confuse (tu 

konfju'z) 
Mutiti se, v. to get perplexed (tu ge't porple'kst) 
Mutlak, n. stupid fellow (stju'piđ fa'lo) 
Muzej, n. museum (mjuzi'am) 
Muzlica, n. milk-tub (mi'lk ta'b) 
Muž, n. man (man) 
Muž (suprug), n. husband (ha'zband) 
Mužača, n. country-woman (ka'ntri uu'man) 
Mužar, n. mortar (mo'rtor) 

Muževan, a. manly (ma'nli), valiant (va'ljant) 
Muževnost, n. manliness (ma'nlines), manhood (ma'n- 

hu'đ), virility (vajri'liti, ili viri'liti) 
Mužjak, n. male (mejl) N Na, prep, on (an), at (at), to (tu) 

Na! evo, interj. here! (hir) 

Nabacivanje, n. throwing (tro'uing) 

Nabacivati, v. to throw (tu tro'u) 

Nabadati, v. to pin up (tu pi'n a'p) 

Nabasati, v. to get to accidentally (tu ge't tu a'ksi- 

de'ntali) 
Nabaviti, v. to order (tu o'rdor), to procure (tu pro- 

kju'r), to purvey (tu po'rvi) 

Nabavljao, n. purveyor (pbrve'jSr) 

Nabijač, n. stamper (sta'mpor), rammer (ra'mor) 

Nabijati, v. to hammer (tu ha'mSr), to knock at (tu 

na'k a't) 
Nabijati (cijenu), v. to bid (tu bi'd) 
Nabijati (pušku), v. to loađ (tu lo'uđ) 
Nabirati, praviti nabore, v. to wrinkle (tu rl'nkl) 
Nabiti, vidi nabijati 
Nablizu, adv. near (nlr) 
Nabod (bod), n. bayonet (be'jonet) 
Naboj, n. cartridge (ka'rtriđž) Naboj, bolest konja,n. wind-gall (ui'nđ ga'l) 
Nabor, n. wrinkle (ri'nkl), crease (kris) 
Nabosti koljem (opkoliti), v. to empale (tu empe'jl) 
Nabožan, a. religious (reli'đžas), pious (pa'jas), de- 
vout (điva'ut) 

Nabožnost, n. piety (pa'eti) 

Nabrajanje, n. enumeration (enju'more'jšan) 

Nabrajati, v. to enumerate (tu enju'morejt) 

Nabran, naboran, a. wrinkled (rinklđ) 

Nabrati, n. to reap (tu rl'p), to gather (tu ga'đSr), to 

collect (tu kole'kt), to fold (tu fo'lđ) 
Nabreknuti, v. to bloat (tu blo'yt), to swell up (tu 

sue'l a'p) 

Nabrojiti, v. to count (tu ka'unt) 

Nabrusiti, v. to whet (tu hug't), to sharpen (tu ša'rpn) 

Nabrzo, adv. in a hurry (i'n e hO'ri) 

Nabuhnuti, v. to swell (tu sue'l) 

Nabujati, v. to swell (tu sue'l), to rise (tu ra'Jz) 

Nabuna, n. instigation (i'nstige'jšan) 

Nabušiti, v. to perforate (tu po'rforejt) N Nacifrati .— 72 — Nadzirati Nacifrati, vidi nakititi 

Nacrn, a. blackish (bla'kiš) 

Nacrt, n. plan (plan), sketch (skeč) 

Nacrtati, v. to draw (tu dra'), to sketch (tu ske'č), to 

design (tu điza'jn), to plan (tu pla'n) 
Načelnik, n. mayor (me'jor), chief (čif) 
Načelo, n. principle (pri'ncipl), maxim (ma'ksim) 
Načet ak, n. commencement (kome'nsment) 
Načeti (bačvu), n. to tap (tu tap), to broach (tu 

bro'uč) 
Način, n. manner (ma'nbr), way (ye'j), method (me'- 

tad) 
Načiniti, v. to make (tu me'jk), to fix (tu fi'ks), to 

arrange (tu are'jndž) 
Načitan, a. well-read (ue'l re'đ) 

Načitanost, n. extensive reading (ekste'nsiv ri'ding) 
Naći, v. to find (tu fa'jnd), to invent (tu inve'nt) 
Naćuliti uši, v. to prick up one's ears (tu pri'k a'p 

ua'ns i'rs) 
Naćve, korito, n. trough (traf) 
Nad, nada,, prep, over (o'vor), above (aba'v) 
Nada sve, adv. above all (aba'v a'l) 
Nada, n. hope (hop), expectation (e'kspekte'jšan) 
Nadahnuće, n. inspiration (i'nspire'jšan) 
Nadahnuti, v. to inspire (tu inspa'er) 

Nadaleko, adv. extensively (ekste'nsivli) 
Nadalje, adv. further (fo'rdor), farther (fa'rd5r) 
Nadariti, v. to present with (tu prize'nt ui't) 
Nadati se, v. to hope (tu ho'p), to expect (tu ekspe'kt) 
Nadbiskup, n. archbishop (a'rSbi'šap) 

Nadbiskupija, n. archbishopric (a'rčbi'šaprik) 
Nadbiti, v. to conquer (tu ka'nkor), to overcome (tu 

o'vorka'm) 
Nadglasati, v. to outvote (tu a'utvo't) 
Nadgled, n. inspection (inspe'kšan), survey (sS'rve), 

control (kontro'l) 
Nadgledati, v. to inspect (tu inspe'kt), to survey (tu 

sorve'j) 
Nadglednik, n. inspector (inspe'ktor), surveyor (sor- 

ve'or), prefect (pri'fe'kt) 

Nadgroban, a. sepulchral (se'pulkral) 

Nadgrobnica, n. tombstone (tu'msto'n) 

Nadići, nadignuti, v. to lift (tu li'ft), to heave (tu hi'v) 

Nadići se, v. to rise (tu ra'jz), to stand up (tu sta'nd 

a'p) 
Nadijevati imena, v. to call names (tu k&'l ne'jms) 
Nadimak, n. nickname (ni'kne'jm) 
Nadimati, v. to swell (tu sye'l) 
Nadimiti, v. to smoke up (tu smo'k a'p) 
Nadizati, v. to errect (tu ire'kt), to lift (tu li'ft) 
Nadjačati, v. to overcome (tu o'vorka'm), to subdue (tu 

sabdju') 
Nadjevak, n. nickname (ni'kne'jm) 
Nadjevati, v. to lard (tu la'rd), to stuff (tu sta'f) 
Nadjunačiti, v. to vanquish (tu va'nkuiš) 

Nadlaktica, n. arm (arm) 

Nadležan, a. juridical (džuri'dikal), competent (ka'm- 
pitent) 

Nadležnost, n. jurisdiction (đžu'risdi'kšan), competen- 
ce (ka'mpitens) Nadmašiti, v. to surpass (tu sorpa's), to excel (tu 

ekse'l) 
Nadmašnost, n. superiority (supi'ria'riti), superior 

strenght (supi'rior stre'ngt) 
Nadmetanje, n. contest (ka'ntest), rivalry (ra'jvalri) 
Nadmetati se, natjecati se, v. to emulate (tu e'mju- 

lejt), to vie (tu va'j) 
Nadmudriti, v. to outwit (tu a'utui't), to overreach 

(tu o'vori'č), to dupe (tu dju'p) 
Nadmudrivanje, n. outwitting (a'utui'ting) 
Nadnaravan, a. supernatural (sju'porna'ćural) 
Nadnica, n. day-wages (de'j ue'jdžes), per diem (p6r 

da'em) 
Nadničar, n. day laborer (de'j le'jboror), hireling 

(ha'erling) 
Nad no, adv. below (bilo') 
Nado, ocjel, n. steel (stil) 

Nadoći, v. to come (tu ka'm), to arrive (tu ara'jv) 
Nadograditi, v. to build to (tu bi'ld tu') 
Nadojiti, v. to suckle (tu sa'kl), to nurse (tu no'rs) 
Nadoknaditi, v. to restore (tu risto'r), to make good 

(tu me'jk gu'd), to reimburse (tu ri'imbo'rs), to 

make up (tu me'jk a'p) 
Nadometnuti, v. to add (tu a'd) 
Nadomjestiti, v. to make up (tu me'jk a'p) to replace 

(tu riple'js) 
Nadopuniti, v. to complete (tu kompli't), to fill up (tu 

fi'l a'p) 
Nadražiti, v. to excite (tu eksa'jt), to instigate (tu 

i'nstigejt), to stimulate (tu sti'mjulejt) 
Nadrilječnik, n. quack (kua'k) 
Nadripisar, n. scribbler (skri'blor) 

Nadrljati, v. to scribble (tu skri'bl) 

Nadrobiti, v. to crumb up (tu kra'm a'p) 

Nadsjati, v. to outshine (tu a'utšajn) 

Nadstojnica, n. abbess (a'bes) 

Nadstojnik, n. abbot (a'bat) 

Nadšumar, n. high-forester (ha'j fa'restbr) 

Nadučitelj n. head-master (ha'dma'stor), principal 
(pri'nsipal) 

Nadut, a. swollen (syo'ln), puffed up (pa'ft a'p), ha- 
ughty (ha'ti) 

Naduti se, v. to swell up (tu sue'l a'p), to puff up (tu 
pa'f a'p) 

Nadutost, n. haughtiness (ha'tiness) 

Naduvenost, n. haughtiness (ha'tines), pride (prajd) 

Nadvikati, v. to outroar (tu a'ytro'r) 

Nadviriti se, v. to peep in (tu pi'p in) 

Nadvisiti, v. to surpass (tu sorpa's) 

Nadvladati, v. to overcome (tu o'vorka'm), to conquer 
(tu ka'nkor) 

Nadvojvoda, n. archduke (a'rčdju'k) 

Nadvojvodkinja, n. archduchess (a'rchda'čes) 

Nadvornik, n. governor (ga'vornSr), tutor (tu'tor) 

Nadzemaljski, a. supernatural (sju'porna'ćural) 

Nadziratelj, n. supervisor (sju'pSrva'jzor), inspector 

(inspe'ktSr), superintendent (sju'pSrinte'ndent) 
Nadzirati, v. to inspect (tu inspe'kt), to survey (tu 
sorve'j), to control (tu kontro'l) N Nadzor — 73 Najednom Nadzor, n. inspection (inspe'kšan), survey (so'rve' ili 

sorve'j) 
Nadzornik, n. superintendent (sju'porinte'nđent), 

comptroller (kantro'lor), surveyor (sorve'jor) 

Nadzorništvo, n. superintendency (sju'porintD'ndensi) 

Nadživjeti, v. to outlive (tu a'utli'v), to survive (tu 
sorva'jv) 

Nag, a, bare (bar), naked (ne'jked), nude (njud), un- 
covered (a'nka'vord) 

Nagadjati, v. to surmise (tu sorma'jz), to guess (tu 
ge's), to hit (tu hi't) 

Naganjati, v. to chase (tu če'js) 

Nagao, a. quick tempered (kui'k te'mpord), violent 

(va'jolent), furious (fju'rias), hasty (he'jsti), rash 

(raš) 
Nagariti, v. to besmear with soot (tu bismi'r yi't su't), 

to blacken (tu bla'kn) 
Nagibati, v. to bend (tu be'nd), to incline (tu inkla'jn) 
Nagibati se, v. to stoop (tu stu'p), to bow (tu ba'u) 
Naginjati, v. to incline (tu inkla'jn) 
Nag izdati, v. to decorate (tu de'kore'jt), to trim (tu 

tri'm), to attire (tu ata'er) 
Nagladovati, v. to starve (tu sta'rv) 
Naglasak, n. accent (a'ksent) 
Naglasak, izrazitost, n. emphasis (e'mfasis) 
Naglasiti, v. to accent (tu akse'nt), to emphasize (tu 

e'mfasa'jz) " 

Naglasivanje, n. accentuation (akse'nćjue'jšan) 
Naglavak, n. cap of the boot (ka'p av di bu't) 
Nagliti, v. to hurry (tu ho'ri), to hasten (tu lie'jsn) 
Naglo, adv. hastily (he'jstili), hurriedly (ho'ridli), 

-rashly (ra'šli) 
Naglost, n. haste (hejst), hurry (hb'ri), speed (spid), 

rashness (ra'šnes) 
Nagluh, a. thick of hearing (ti'k av hi'ring) 
Nagnati, v. to drive (tu dra'jv), to compel (tu kom- 

pe'l), to necessitate (tu nese'sitejt) 
Nagnjesti, v. to stuff (tu sta'f) 
Nagnojiti, t. to manure (tu manju'r) 
Nagnuće, n. inclination (i'nkline'jšan) 
Nagnut, a. bent (bent), inclined (i'nkla'jnd) 
Nagnuti, v. to incline (tu inkla'jn), to bow (tu ba'u) 
Nagnuti se, v. to stoop (tu stu'p) 
Nagodba, n. agreement (agri'ment) 
Nagoditi se, v. to agree (tu agrl'), to compromise (tu 

ka'mproma'jz), to even up (tu i'ven a'p) 
Nagomilati, v. to heap up (tu hi'p a'p), to accumulate 

(tu akju'mjulejt), to amass (tu ami's) 
Nagon, n. impulse (i'mpals), incitement (insa'jtment) 
Nagon životinjski, n. instinct (i'nstinkt) 
Nagost, n. nakedness (ne'jkednes), nudity (nju'diti), 

bareness (ba'rnes) 

Nagovarati, v. to coax (tu ko'uks), to entice (tu en- 

ta'js) 
Nagovjestiti, v. to signify (tu si'gnifaj), to intimate 

(tu i'ntimejt), to announce (tu ana'uns) 
Nagovor, n. accosting (aka'sting), persuasion (por- 

sue'jžan) Nagovoriti, v. to persuade (tu porsue'jd), to induce 

(tu indju's), to accost (tu aka'st) 
Nagrada, n. reward (riuo'rd), prize (prajz), compen- 
sation (ka'mpense'jšan) 
Nagraditi, v. to reward (tu riuo'rd), to compensate (tu 

ka'mpensejt) 
Nagrajsati, v. to run against (tu ra'n age'nst), to get 

in trouble (tu ge't in tra'bl) 
Nagrda, n. disfiguration (đisfi'gjure'jšan), defacement 

(dife'jsment) 
Nagrditi, v. to disfigure (tu disfi'gjur), to deface (tu 

dife'js) 
Nagrdjen, a. disfigured (disfi'gjurd), defaced (dife'jst) 
Nagristi, v. to bite on (tu ba'jt a'n) 
Nagrk, a. bitterish (bi'toriš) 
Nagrkost, n. bitterishness (bi'torišnes) 
Nagrnuti, v. to rake up (tu re'jk a'p), to heap up (tu 

hi'p a'p) 
Nagubac, brnjica, n. muzzle (mazl) 
Nagužvati, v. to rumple up (tu ra'mpl a'p) 
Naheren, nakriv, a. oblique (abli'k) 
Naherenost, n. obliquity (abli'kuiti) 
Nahero, adv. obliquely (abli'kli), askance (aska'na), 

sideways (sa'jdue'jz) 

Nahlada, n. cold (kold) 

Nahladiti se, v. to catch cold (tu ka'6 ko'ld) 

Nahod, n. foundling (fa'undling) 

Nahodište, n. foundling home (fa'undling hO'm) 

Nahoditi, v. to find (tu fa'jnd) 

Nahoditi se, v. to be at (tu' bi a't), to be present (tu' 

bi pre'zent) 
Nahranče, n. foster-child (fa'stor ča'elđ) 
Nahraniti, v. to satiate (tu se'jšiejt) 
Nahrupiti, v. to rush (tu ra'š) 
Nahuckati, v. to stir (tu sto'r) 
Naići, v. to meet (tu mi't), to find (tu fa'jnđ) 
Naime, adv. namely (ne'jmli), that is (da't i'z), to-wit 

(tu' ui't) 
Naivan, a. ingenuous (inđže'nuas), naive (na'i'v) 
Naivnost, n. ingenuousness (indže'nuasnes) 
Naizmjence, adv. alternately (alto'rnetli), by turns (baj 

to'rns) 
Naizust, adv. by heart (ba'j ha'rt) 
Najam (kuće), n. rent (rent), hire (ha'er) 
Najam, vidi posudba 
Najamnik, n. hireling (ha'erling) 
Najamnina, n. rent (rent) 
Najaviti, v. to notify (tu no'tifaj), to announce (tu 

ana'uns), to inform (tu info'rm), to report (tu 

ripo'rt) 
Najaviti se, v. to report (tu ripo'rt), to make a call 

(tu me'jk e ka'l) 
Najbliži, a. nearest (ni'rest), closest (klo'zest), next 

(nekst), approximate (apra'ksimet) 

Najbolji, a. best (best), very-best (ve'ri be'st) 

Na jediti, v. to make angry (tu me'jk a'ngri) 
Najednom, adv. at once (at ua'ns), immediately (imi'- 
đietli) N Naježen 74 — Namigivanje Naježen, a. bristly (bri'sli) 

Naježiti se, v. to bristle up (tu bri'sl a'p) 

Najme, vidi naime 

Najmitelj, n. tenant (te'nant) 

Najmiti, v. to rent (tu re'nt), to hire (tu ha'er), to 

loan (tu lo'un) 
Najposlije, adv. at last (at la'st), finally (fa'jnali) 
Najprije, adv. at first (at fč5'rst), firstly (fo'rstli) 
Najviše, adv. mostly (mo'stli), at the most (a't di 

mo'st) 
Najviši, a. supreme (supri'm), highest (ha'jest), tal. 

lest (ta'lest) 
Najvoljeti, v. to like most (tu la'jk mo'st) 
Najzad, vidi najposlije 
Nakaditi, v. to smoke up (tu smo'k a'p) 
Nakan, a. determined (đito'rminđ), resolute (re'zoljut) 
Nakana, n. intention (inte'nćan) 
Nakaniti, v. to intend (tu inte'nd) 
Nakaza, n. monster (ma'nstor) 
Nakazan, a. deformed (difo'rmđ), monstrous (nra'ns- 

tras) 
Nakaziti, v. to misshape (tu' misše'jp), to deform (tu 

đifo'rm), to disfigure (tu disfi'gjur) 
Nakiseo, a. sourish (sa'uriš), tart (tart) 
Nakit, n. ornament (o'rnament), finery (fa'jnori), 

attire (ata'er), jewels (džu'els), decoration (de'ko- 

re'jšan) 
Nakititi, v. to adorn (tu ađo'rn), to trim (tu tri'm), to 

attire (tu ata'er) 
Naklada, n. stock (stak) 

Naklada (knjige), n. publication (pa'blike'jšan) 
Nakladnik, n. publisher (pa'blišor) 
Nakladom, adv. published by (pa'blišt ba'j) 
Naklapalo, n. chatterer (ča'toror), blabber (bla'bor) 
Naklapati, v. to chatter (tu ča'tor), to prate (tu pre'jt) 
Naklon, n. bow (ba'u), compliment (ka'mpliment) 
Nakloniti se, v. to bow (tu ba'u) 
Naklonost, n. inclination (i'nkline'jšan), propension 

(prope'nšan) 
Naklonost, milost, n. grace (grejs), favor (fe'jvBr) 
Naknada, n. indemnity (inde'mniti), reimbursement 

(ri'imbo'rsment) 
Naknadan, a. additional (adi'šanal), supplementary 

(sa'plime'ntari) 
Naknaditi, vidi nadoknaditi 

Naknadiv, a. reparable (re'parabl) 

Naknadno, ađv. afterwards (a'ftoruorc) 

Nakon, prep, after (a'ftor) 

Nakovalo, n. anvil (a'nvil) 

Nakovati, v. to forge on (tu fo'rdž a'n) 

Nakraj, adv. at the end (a't di e'nđ) 

Nakrasiti, v. to attire (tu ata'er), to ornament (tu 

o'rname'nt) 
Nakrcati, v. to load up (tu lo'ud a'p) 
Nakrenuti, nakretati, v. to turn (tu to'rn), to bend 

(tu be'nd) 
Nakretati, v. to turn (tu to'rn) 
Nakriv, a. crooked (kru'keđ) 

Nakriviti, v. to slope (tu slo'p), to croop (tu kru'k) 
Nakrivo, vidi nahero Nakupiti, v. to gather (tu ga'dor), to collect (tu ko- 

le'kt) 
Nr.kupovati, v. to buy plenty (tu ba'j ple'nti) 
Nakvasiti, v. to soak (tu so'uk) 
Nalagati, (naložiti), v. to order (tu o'rđbr) 
Nalagati, (komu što), v. to give orders (tu gi'v 

o'rdors) 
Nalazak, n. find (fajnd) 

Nalaziti, v. to meet (tu mi't), to find (tu fa'jnđ) 
Nalaziti se, v. to be at (tu' bi a't), to be present (tu 

bi pre'zent) 
Nalaznik, n. finder (fa'jnđBr) 
Naledjba, n. indorsement (indo'rsment) 
Naledjice, adv. on the back (a'n di ba'k) 
Naledjiti, v. to indorse (tu indo'rs) 
Naledjivač, n. endorser (enđo'rsor) 
Nalet, n. rush (raš)., flush (flaš) 
Naletjeti, v. to fly at (tu fla'j a't), to rush at (tu ra'š= 

a't) 
Naličan, a. resembling (rize'mbling), similar (si'milor),. 

like (lajk) 
Naličiti, v. to resemble (tu rize'mbl), to be like (tu b£ 

la'jk) 
Naličje, n. back (bak), reverse (rivo'rs) 
Nalijevati, v. to pour into (tu po'r i'ntu) 
Nalik, vidi naličan 
Nalikost, n. resemblance (rize'mblans), likeness 

(la'jknes) 
Naliti, vidi nalijevati 

Nalog, n. order, (o'rdor), bidding (bi'ding) 
Nalog isplatni, uhitnica, n. warrant (ua'rant) 
Nalomiti, v. to break up a little (tu bre'jk a'p e li'tl) 
Naložiti, v. to put on (tu pu't a'n), to apply to (tu ' 

apla'j tu') 
Naložiti, dati nalog, v. to order (tu o'rdor), to bid (tu 

bi'd) 
Naložiti vatru, v. to heat (tu hi't) 
Naljutiti, v. to provoke (tu provo'k), to anger (tu 

a'ngor) 
Naljutiti se, v. to grow angry (tu gro'u a'ngri) 
Nam, nama, pron. us (as), to us (tu a's) 
Namaći, v. to procure (tu prokju'r), to produce (tu 

prodju's) 
Namaći novac, v. to raise money (tu re'jz ma'ni) 
Namagliti, v. to cover with mist (tu ka'vor ui't mi'st> 
Namah, adv. at once (at ua'ns), immediately (imi'- 

dietli) 

Namaknuti, v. to procure (tu prokju'r) 

Namama, n. bait bejt) 

Namamiti, v. to allure (tu alju'r), to decoy (tu diko'j) 

Namastiti, v. to grease (tu griz') 

Namazati, v. to besmear (tu bismi'r) 

Namet, n. tax (taks), duty (dju'ti) 

Nametati, v. to throw at (tu tro'u a't), to put on (tu 

pu't a'n) 
Nametnik, n. intruder (intru'đor), obtruđer (aptru*. 

dor), spunger (spa'ndžor), parasite (pa'rasajt) 
Nametnuti se, v. to intrude (tu intru'd), to obtrude 

(tu aptru'd), to force on (tu fo'rs a'n) 
Namigivanje, n. flirting (flb'rting); ogling (o'gling) Namigivati — 75 — Napit N Namigivati, v. to make a sign to (tu me'jlc e sa'jn tu') 
Namigivati okom v. to wink (tu ui'nk) 
Namigljiv, a. coquettish (koke'tiš) 
Namiguša, n. coquette (koke't), flirt (flbrt) 
Namijeniti, v. to destine (tu de'stin), to design (tu 

diza'jn), to allot (tu ala't) 
Namira, potvrda, n. receipt (risi't), voucher (va'učor) 
Namireno, adv. paid up (pe'jd a'p), received (risi'vd) 
Namiriti, v. to pay (tu pe'j), to settle (tu se'tl) 
Namiriti se, v. to make a settlement (tu me'jk e se'- 

tlment) 
Namisao, n. purpose (por'pos), intention (inte'nćan), 

idea (a'jdia), thought (tat), notion (no'ušan) 
Namisliti, v. to resolve (tu riza'lv), to determine (tu 

dito'rmin) 
Namišljen, a. intended (inte'nded) 
Namjena, n. intention (inte'nćan) 
Namjeniti, v. to leave (tu H'v) 

Namjera, n. intention (inte'nćan), meaning (mi'ning) 
Namjeravati, v. to intend (tu inte'nd), to be about 

(tu' bi aba'ut) 
Namjerice, adv. intentionally (inte'nćanali) 
Namjeriti se, v. to meet by chance (tu mi't baj ča'ns) 
Namjesnik, n. substitute (sa'pstitjut), sub-agent 

(sa'be'jdžent), successor (sokse'sor), appointee 

apo'jnti') 
Namjestiti, smjestiti, v. to place (tu ple'js) 
Namjestiti, srediti, v. tu put in order (tu pu't in 

o'rdor), to adjust (tu addža'st) 
Namjestiti, uposliti, v. to employ (tu emplo'j), to put 

to work (tu pu'-t-to ub'rk) 
Namjesto, mješte, prep, instead (inste'd), in place of 

(in ple'js a'v), in lieu of (in lju' a'v) 
Namještaj, n. arrangement (are'jnđžment) 
Namještaj kućni, n. furnishing (fo'rnišing) 
Namnožiti, v. to increase (tu tnkri's), to augment (tu 

agme'nt) 
Namočiti, v. to soak (tu so'uk) 
Namotati, v. to roll up (tu ro'l a'p), to reel up (tu 

ri'l a'p) 
Namračiti se, v. to get dark (tu ge't da'rk), to darken 

(tu da'rkn) 
Namrgoditi se, v. to frown (tu fra'un) 
Namrgodjen. a. sour (sa'ur), gloomy (glu'mi), sullen 

(sa'len), cross (kras) 

Namrijeti, v. to entail (tu ente'jl) 

Namrštenost, n. ugliness (a'glines) 

Namrštiti se, v. to frown (tu fra'un) 

Namučiii, v. to torment (tu torme'nt), to excruciate 

Ctu ekskru'šiejt), to weary (tu ui'ri) 
Nanijeti, v. to bring (tu bri'ng) 
Nanišaniti, v. to aim at (tu e'jm a't) 
Nanizaii, v. to string together (tu tri'ng tuge'dor) 
Nanj, pron. on him (a'n hi'm), at him (a't hi'm) 
Nanjušiti, v. to smell (tu sme'l), to be on the track 

(tu bi a'n di tra'k), to spot (tu spa't) 
Nanovo, adv. again (age'n), once more (ya'ns mo'r), 

anew (anju') 
Naoblačiti se, v. to cloud (tu kla'yd) Naobrazba, n. education (e'đžjuke'jšan) 

Naobraziti, v. to educate (tu e'džuke'jt) 

Naobražen, a. educated (e'džukejted) 

Naočali, n. eyeglasses (a'jgla'ses), spectacles (spe'kta- 
kls) 

Naočarka (zmija), n. hooded snake (hu'ded sne'jk) 

Naočigled, adv. apparently (apa'rentli), visibly (vi'zi- 
bli), plainly (ple'jnli), evidently (e'videntli) 

Naočnik, n. monocle (ma'nokl) 

Naočnjaci, n. goggles (ga'glz) 

Naokolo, adv. round about (ra'und aba'ut) 

Naopako, adv. upside down (a'psa'jd da'un), topsy- 
turvy (ta'psito'rvi) 

Naoružanje, n. arming (a'rming) 

Naoružati, v. to arm (tu a'rm) 

Naoštren a. sharpened (ša'rpend) 

Naoštriti, v. to sharpen (tu ša'rpn), to whet (tu hue't) 

Napadač, n. assailant (ase'jlant), aggressor (agre'sor) 

Napadaj, n. attack (ata'k), assault (asa'lt), charge 
(ča'rdž) 

Napadati, v. to attack (tu ata'k), to assault (tu asa'lt) 

Napadnik, n. tempter (te'mptor) 

Napajati, v. to drench (tu dre'nč), to steep (tu stl'p), 

to water (tu ua'dor) 
Napaliti, v. to light (tu la'jt) 
Napamet, adv. by heart (ba'j ha'rt) 
Napasnik, n. tempter (te'mptor), devil (devl) 
Napast, n. temptation (te'mpte'jšan) 
Napastan, a. tempting (te'mpting), alluring (alju*- 

ring) 
Napasti, navaliti, v. to attack (tu ata'k), to assault 

(tu asa'lt) 

Napastovanje, n. temptation (te'mpte'jšan) 
Napastovati, v. to tempt (tu te'mpt) 
Napatiti, v. to torment (tu torme'nt), to distress (tu 
distre's) 

Napatiti se, v. to suffer (tu sa'for) 

Nape I jati, vidi navesti 

Naperiti, v. to aim at (tu e'jm a't) 

Naperiti pušku, v. to point a gun at (tu po'jnt e ga'm 

a't) 
Naperiti topove, v. to level at (tu le'vl a't) 
Napet, a. tight (tajt), strained (strejnd) 
Napeti odnošaji, n. strained conditions (stre'jnd kon- 

di'šans) 
Napeti, v. to strain (tu stre'jn), to span (tu spa'n), 

to stretch (tu sfre'č), to tighten (tu ta'jtn) 
Napetost, n. tension (te'nšan), strain (strejn) 
Napinjač, n. span-frame (spa'n fre'jm), stretcher 

(stre'Cor) 
Napinjanje, n. exertion (egzo'ršan), straining (stre'jn- 

ing) 
Napinjati, v. to exert (tu egzo'rt), to strain (tu stre'jn) 
Napipati, v. to feel out (tu fi'l a'ut) 
Napis, vidi natpis 
Napisan, a. written (ri'ten) 
Napisati, v. to write (tu ra'jt), to compose (tu kam- 

po'z) 
Napit, a. drunk (drank), intoxicated (inta'ksike'jted) m Napitak 76 Narođiti Napitak, n. drink (drink), toast (to'ust) 
Napiti, nazdraviti, v. to toast (tu to'ust) 
Napiti se, v. to get drunk (tu ge't dra'nk) 
Napitnica, n. drinking- song (dri'nking sa'ng) 
Napitnica, nazdravica, n. toast (to'ust) 
Napjev, n. air (š.r), melody (me'ladi) 
Naplakati se, v. to weep (tu ui'p) 

Naplata, n. payment (pe'jment), settlement (se'tlment) 
Naplatak, n. jaunt (džant) 

Naplatiti, v. to make good (tu me'jk gu'd), to indemni- 
fy (tu inde'mnifaj), to pay in full (tu pe'J in fu'l) 
Naplava, n. flood (flad) 
Naplocliti, v. to fructify (tu fra'ktifaj), to fertilize 

(tu fo'rtilajz) 

Napoj, n. drink (drink) 

Napojnica, n. tip (tip), gratuity (gratju'iti) 

Napokon, adv. finally (fa'jnali), at last (at la'st) 

Napola, napolak, adv. in half (in ha'f) 

Napolje, adv. out (a'ut) 

Napolju, vidi vani 

Napomena, n. mention (me'nćan) 

Napomenuti, v. to mention (tu me'nćan), to remind 
(tu rima'jnd) 

Napor, n. exertion (egzd'ršan), effort (e'fort) 

Naporan, a. straining (stre'jning), exerting (egzo'r- 
ting) 

Naporedan, a. parallel (pa'ralel) 

Naporednica, n. parallel (pa'ralel) 

Naporedo, adv. together (tuge'dbr), side by siđe (sa'jd 
baj sa'jd) 

Napose, adv. especially (espe'šali) 

Napovijed ženitbena, n. banns of marriage (banz av 
ma'riđž) 

Napram, prep, towards (tordz), opposite (a'pazit) 

Naprasan, a, sudden (sa'den) 

Naprasit, a. rough (raf), vehement (ve'himent), pas- 
sionate (pži'šanet) 

Naprasito, adv. violently (va'jolentli), vehemently 
(ve'himentli) 

Naprasitost, n. roughness (ra'fnes) 

Napravac, adv. straight-forward (stre'jt-fo'ruorđ), di- 
rectly (dire'ktli) 

Napraviti, v. to make (tu me'jk), to prepare (tu pri- 
pa'r) 

Naprečac, adv. straight-forwards (stre'jt-fo'ruorđ), 
immediately (imi'đietli) 

Napred, vidi naprijed 

Napredak, n. progress (pra'gres), advance (adva'ns), 
improvement (impru'vment) 

Napredan, a. progressive (progre'siv) 

Naprednjak, n. progressive (pro'gre'siv) 
Napredovanje, n. progressing (progre'sing), advan- 
cing (ađva'nsing) 
Napredovati, v. to progress (tu progre's), to advance 
(tu adva'ns) 

Napregnuti, (sile), v. to strain (tu sti-e'jn) 
Naprezati, v. to strain (tu stre'jn) 

Naprijed, adv. ahead (aha'd), forward (fo'ruorđ) 
Na primjer, for instance (for i'nstans), for example 
(fer egza'mpl) Naprosto, adv. absolutely (a'psoljutli), simply (si'mpli), 

merely (mi'rli) 
Naprotiv, adv. on the contrary (an đi ka'ntrari) 
Napršnjak, n. thimble (timbl) 

Naprtiti, v. to load on (tu lo'ud a'n) / 

Naprvo, adv. ahead (aha'd), forwards (fo'ruordz) 
Napučen, a. populous (pa'pjulas), peopled (pipld) 
Napučiti, v. to people (tu pipi), to populate (tu pa'- 

pjulejt) 
Napućivati, putiti, v. to guide (tu ga'jđ), to instruct 

(tu instra'kt) 
Napućivati na zlo, v. to misguide (tu misga'jđ) 
Napuhati, v. to puff up (tu pa'f a'p) 
Napuniti, v. to fill up (tu fi'l a'p) 
Napuniti do vrha, v. to brim (tu bri'm) 
Napustiti, v. to let go (tu le't go'), to desert (tu di- 

zo'rt), to abandon (tu aba'nđan) 
Napuštenje, n. desertion (dizo'ršan), abandonment 

( aba'nđanment) 
Naputak, n. advice (adva'js), direction (đire'kfian), 
Naputiti, v. to advise (tu ađva'jz), to instruct (tu 

instra'kt), to direct (tu dire'kt) 
Naputnica bankovna, n. bank-advice (ba'nk adva'js) 
Naputnica novčana, n. money-order (ma'ni o'rđdr) 
Naputnica trgovačka, n. assignment (asa'jnmeat) 
Naramak, n. bundle (ba'ndl), bunch (ban5) 
Naramica, n. epaulet (e'pale't) 
Naramnica, n. suspenders (sospe'ndors) 
Naranča, n. orange (a'ranđž) 
Narančast, a. orange (a'randž) 
Narastak, n. increase (i'nkris), increment (i'nkri- 

ment) 
Narastao, a. grown up (gro'un a'p) 
Narasti, v. to grow up (tu gro'u a'p) 
Naraštaj, n. generation (dže'nore'jšan) 
Narav, n. nature (ne'jćur) 
Naravan, a. natural (na'ćural) 
Naravnati, v. to straighten (tu stre'jtn) 
Naravno, adv. naturally (na'ćurali), of course (af 

ko'rs) 
Naravoslovlje, n. physics (fi'ziks), natural philosophy 

(na'ćural fila'zafi) 

Naredan, a. ensuing (ensu'ing) 
Naredba, n. order (o'rdor), command (koma'nd) 
Naredba, recept, n. prescription (preskri'pšan) 
Narediti, v. to orđer (tu o'rdor), to command (tu ko- 
ma'nd), to prescribe (tu priskra'jb) 
Nareo'jivati. v. to orđer (tu o'rdor), to file (tu fa'el) 
Naresiti, v. to adorn (tu ado'rn), to trim (tu tri'm) 
Narezati, v. to slice up (tu sla'js a'p) 
Naricati, v. to lament (tu IžLme'nt) 

Narinuti se, v. to obtrude (tu optru'đ) 

Narječje, n. dialect (da'elekt) 

Naročit, a. explicit (ekspli'sit), expressive (ekspre'- 

siv) 
Naročito, adv. expressly (ekspre'sli) 
Narod, n. people (pipi), nation (ne'jšan), population 

(pa'pjule'jšan) 
Narodan, a. national (na'šanal), popular (pa'pjuloi) 
Narođiti se, v. 10 be born (tu' bi bo'rn) , IT Narođjenje — 77 — Nastojati Narodjenje, n. birth (bbrt) 
Narodnjak, n. patriot (pe'jtriat) 
Narodnost, n. nationality (na'šana'liti) 
Narodopis, n. history of nations (hi'stori av ne'jšans) 
Naramak (što se na rukama može prenesti), n. arm- 
full (a'rmful) 
Naručan, a. handy (ha'ndi) 
Naručba, naručbina, n. order (o^rđor) 
Naručiti, v. to order (tu o'rdor) 
Naručje, n. embrace (embre'js) 
Naručka, n. cuffs (kafs), manacle (ma'nakl) 
Narugati se, v. to ridicule (tu ri'dikjul), to mock (tu 

ma'k) 
Narukvica, n. bracelet (bre'jslet) 
Narumeniti, V. to paint (tu pe'jnt) 
Narušitelj, n. disturber (đisto'rbor) 
Narušiti, v. to hurt (tu ho'rt), to impair (tu impa'r) 
Narušiti zakon, v. to violate the law (tu va'jolejt di 

la') 
Naružiti, v. to disgrace (tu đisgre'Js), to outrage (tu 

a'utređž) 
Nasad, n. planting (pla'nting), plantation (pla'nte'j- 

šan) 
Nasaditi, v. to plant (tu pla'nt) 
Nasaditi koga, vidi nasamariti 
Nasamariti, v. to impose upon (tu impo'z apa'n), to 

dupe (tu dju'p), to mystify (tu mi'stifaj) 
Nasamo, adv. alone (alo'n), solitarily (sa'lite'rili) 
Nasapunati, v to soap (tu so'up), to lather (tu 

la'dor) 
Naseliti, v. to settle (tu se'tl), to colonize (tu ka'la- 

najz) 
Naseljen ik, n. settler (se'tlor), colonist (ka'lanist) 
Naseljenik davni, n. old settler (o'lđ se'tlor), pioneer 

(pa'joni'r) 
Naseljivanje, n. colonization (ka'lanize'jšan) 
Naseobina, n. settlement (se'tlment), colony (ka'lani) 
Nasilan, a. violent (va'jolent), forcible (fo'rsibl), fierce 

(firs) 
Nasilice, adv. forcibly (fo'rsibli) 
Nasiliti, v. to force (tu fo'rs) 
Nasilje, n. despotism (de'spotizm) 
Nasilnik, n. despot (đe'spat), tyrant (ta'jrant) 
Nasilnost, n. violent action (va'jolent a'kšan) 
Nasip, n. dam (dam), dike (dajk), rampart (ra'mpart) 
Nasipati, v. to strew on (tu stru' ili stro'u a'n) 
Nasititi, v. to satiate (tu se'jšiejt), to satisfy (tu sa'- 

tisfa'j) 
Nasjeći, v. to cut on (tu ka't a'n) 
Nasjeći drva, v. to cleave (tu kli'v) 
Nasjesti, nasukati, v. to strand (tu stra'nd), to run 

against (tu ra'n age'nst) 
Nasjesti, biti nasamaren, v. to be imposed upon (tu 

bi impo'zd apa'n), to get stung (tu ge't sta'ng) 
Naskočiti, v. to jump on (tu dža'mp a'n), to assault 

(tu asa'lt) 
Naskoro, adv. soon (sun) 
Naslada, n. delight (dila'jt), pleasure (ple'žur) Nasladan, a. pleasant (ple'zant) ; delightful (dila'jtful) 
Nasladiti, naslađjivati, v. to amuse (tu amju'z) 
Nasladiti se, naslađjivati se, v. to enjoy (tu endžo'j), 

to be delighted with (tu bi dila'jteđ ui't) 
Naslaga, n. layer (le'jor), bed (bed) 
Naslaga kamenja, n. stratum (stre'jtam) 
Naslagati, v. to pile up (tu pa'el a'p), to set up (tu se't 

a'p) 
Naslanjati, v. to lean upon (tu II' n apa'n), to lean on. 

(tu H'n a'n), to lean against (tu li'n agenst) 
Naslijediti, v. to succeed (tu soksi'd), to inherit (tu 

inhe'rit) 
Nasljedni, a. hereditary (here'điteri) 
Nasljednica, n. heiress (a.'res) 
Nasljednik, n. heir (ar) 
Nasljednik prijestoljni, n. heir to the throne (a'r to- 

di tro'n) 
Nasljedno pravo, n. canons of descent (ka'nans av di- 

se'nt) 
Nasljedovati, v. to succeed (tu soksi'đ) 
Nasljedstvo, n. inheritance (inhe'ritans), succession 

(sokse'šan) 
Naslon, n. support (supo'rt), railing (re'jling) 
Nasloniti, vidi naslanjati 

Naslonjač, n. rocking-chair (ra'king-ča'r) 
Naslov, n. title (tajtl), caption (ka'pšan), address 
(a' dres), inscription (inskri'pšan) 

Naslovni, a. titular (ti'tjulor) 

Naslovnik, n. addressee (a'dresi') 

Naslućivati, v. to anticipate (tu anti'sipejt), to feel 

(tu fl'l) 
Nasmijati se, V. to laugh (tu la'f), to smile (tu sma'el> 
Nasmjehivati se, V. to smile (tu sma'el) 
Nasmješiti se, v. to smile (tu sma'el), to sneer (tu 

sni'r) 
Nasoliti, v. to salt (tu sa'lt), to pickle (tu pi'kl) 
Naspati se, naspavati se, v. to sleep enough (tu sli'p 

ina'f) 
Naspram, vidi naprama 

Našrditi, v. to make angry (tu me'jk a'ngri), to exaspe- 
rate (tu egza'sporejt) 
Našrditi se, v. to grow angry (tu gro'y a'ngri) 
Nasrnuti, v. to rush at (tu ra'š a't) 
Nasrt, nasrtaj, n. sudden attack (sa'đen ata'k) 
Nasrtač, n. aggressor (agreso'r) 
Nasrtanje, n, assault (asa'lt) 
Nasrtljiv, a. quarrelsome (kua'relsam), brawling (bra'- 

ling) 
Nastaniti, v. to settle at (tu se'tl a't) 
Nastava, n. education (e'džjuke'jšan) 
Nastavak, n. continuation (konti'njue'jšan) 
Nastavati, v. to live (tu li'v), to reside (tu riza'jd) 
Nastaviti, v. to continue (tu konti'nju), to resume (tu 

rizu'm), to proceed (tu prosi'đ) 
Nastavnik, n. teacher (ti'čor) 
Nastojanje, n. endeavor (ende'vor) 
Nastojati, v. to endeavor (tu enđe'vbr), to try (tu 

tra'j) N Nastrance — 78 Navesti Nastrance, adv. sideways (sa'jdue'jz), sideward sa'jd- 

uS'rđ) 
Nastranu, adv. aside (asa'jd) 
Nastroj, stroj, n. instrument (i'nstrument) 
Nastup, n. commencement (kome'nsment) 
Nastup bolesti, n. fit (fit) 

Nastup na putovanje, n. start for (sta'rt fo'r) 
Nastup službe, n. entering (e'ntering) 
Nastupiti, v. to commence (tu kome'ns), to enter (tu 

e'ntor), to set out (tu se't a'ut), to start (tu 

sta'rt) 
Nasukati se, v. to strand (tu stra'nd), to run ashore 

(tu ra'n ašo'r), to be wrecked (tu bi re'kt) 
Nasuprot, adv. against (age'nst), contrary (ka'ntreri), 

opposite (a'pazit) 
Nasusret poći, v. to encounter (tu enka'untor) 
Nasuti, v. to strew on (tu stru' ili stro'u a'n) 
Naš, pron. our (a'ur), ours (a'urs) 
Našaliti se, v. to jest (tu dže'st), to joke (tu đžo'uk) 
Našarati, v. to variegate (tu ve'jriigejt), to checker 

(tu če'kor) 
Našinac, n. our (a'ur), countryman (ka'ntriman) 
Naškoditi, v. to harm (tu ha'rm), to damage (tu da'- 

madž), to injure (tu i'nđžur) 
Naštampati, v. to print (tu pri'nt), to imprint (tu 

impri'nt) 
■Našto, pron. what for (hya'tfo'r) 
Nataći, v. to set on (tu se't a'n) 
Natanko, adv. in detail (i'n dite'jl) 

Natapati, natopiti, v. to soak (tu so'uk) 

N a tašte, adv. jejunely (džidžu'nli) 

Nateg, n. lever (H'vor, ili le'vor) 

Nategnuti, v. to pull on (tu pu'l a'n), to stretch (tu 

stre'č) 
Natezati, v. to draw (tu dra'), to strain (tu stre'jn), to 

strech (tu stre'č) 
Natezati se, v. to pull (tu pu'l) 
N a teza vica, n. diarrhea (da'jari'a) 
Naticati, v. to pin (tu pi'n), to infect (tu infe'kt) 
Natikača, n. rubber-shoe (ra'bor šu'), slipper (sli'pSr) 
Natirati, vidi natrti 

Natiskati, v. to print (tu pri'nt), to imprint (tu im- 
pri'nt), to press (tu pre's) 
Natiskati, natrpati, v. to cram up (tu kra'm a'p) 
Natisnuti, v. to press (tu pre's), to squeeze (tu skui'z) 
Natjecanje, n. competition (ka'mpeti'šan), race 

(rejs), contest (ka'ntest) 
Natjecatelj, n. competitor (kampe'titor) 
Natjecati se, v. to compete (tu kompi't), to contest (tu 

konte'st) 
Natječaj, n. contest (ka'ntest) 
Natjerati, v. to force (tu fo'rs), to constrain (tu kon- 

stre'jn), to drive (tu dra'jv), to press (tu pre's) 
Natočiti, v. to fill up (tu fi'l a'p) 
Natovariti, v. to load (tu lo'ud) 
Natpis, n. inscription (inskri'pšan) 
Natpis, cimer, n. sign (sajn) 
Natpis knjige, n. title (tajtl), heading (he'ding), 

caption (ka'pšan) Natpis pisma, n. address (a'dres) 

Natra, n. loom (lum) 

Natrag, adv. back (bak) 

Natraške, adv. backwards (ba'kuordz) 

Natražnjak, n. reactionary (ria'kšaneri), reactioner 

(ria'kšanof) 
Natražnjaštvo, n. reaction (ria'kšan) 
Natrgati, v. to pluck (tu pla'k), to gather (tu gk'd&r) 
Natrpanost, n. overfilling (o'vorfi'ling) 
Natrpanost želučića, n. surfeiting (so'rfiting) 
Natrpati, v. to cram (tu kra'm), to overfill (tu 

o'vorfi'l) 
Natrti, v. to rub (tu ra'b) 
Natucanje, n. intimation (i'ntime'jšan) 
Natucati, v. to intimate (tu i'ntimejt) 
Natući, v. to beat hard (tu bi't ha'rd) 
Natuknuti, v. to intimate (tu i'ntimejt) 
Naučan, a. learned (16'rned), scientific (sa'entl'fik) 
Naučati, v. to teach (tu ti'S) 
Naučenjak, n. learned man (16'rned ma'n), scholar 

(ska'lor) 
Naučiti se, v. to learn (tu lb'rn) 
Naučiti se, naviknuti, v. to get used to (tu ge't ju'st 

tu'), to accustom (tu aka'stam), to become acqu- 
ainted (tu bika'm akue'jnted) 
Naučnik, n. apprentice (apre'ntis) 
Nauditi, vidi naškoditi 
Nauk, nauka, n. instruction (instra'kšan) 
Nauka, znanost, n. science (sa'ens), doctrine 

(da'ktrin) 
Nauka, navika, n. habit (ha'bit), custom (ka'stam) 
Naukovina, školarina, n. apprentice's fee (apre'ntis 

fi'), tuition (tui'šan) 
Naum, n. intention (inte'nćan), plan (plan), design 

(diza'jn) 

Nauman, a. intentional (inte'nćanal) 

Naumice, ađv. vidi navlas 

Naumiti, v. to intend (tu inte'nđ), to plan (tu pla'n) 

Naustice, adv. orally (o'rali), verbally (vS'rbali), by 

word of mouth (baj uo'rd av ma'ut) 
Naušnica, n. ear-ring (i'r-ri'ng) 
Naužiti se, v. to enjoy (tu enđžo'j) 
Navabiti, v. to allure (tu alju'r) 
Navada, n. habit (ha'bit) 
Navadan, a. accustomed (aka'stamd), in habit (in 

ha'bit), habitual (habi'ćjual) 
Navaditi, vidi naviknuti 
Navadjati, navoditi, v. to cite (tu sa'jt), to quote (tu 

kuo'ut) 
Navadno, adv. usually (ju'žjuali) 
Navala, n. rush (raš), storm (storm), uttaolc (ata'k). 

assault (asa'lt) 
Navala krvi, n. rush of the blood (ra'š av <li bla'd), 

congestion (konđže'šćan) 
Navaliti, v. to rush at (tu ra'š a't), to run on (tu ra'n 

a'n), to storm at (tu sto'rm a't), to assault (tu 

asa'lt) 

Navalni, a. attacking (ata'king) 

Navesti, v. to induce (tu indju's), to seduce (tu sldju's) Navesti — 79 — N Nečovječan Navesti u govoru, v. to cite (tu sa'jt). to quote (tu 

kyo'yt) 
Navijalo, navijaljka, n. winder (ya'jndor) 
Navijanje, n. winding (ua'jnđing) 

Navijati, naviti, v. to wind up (tu ua'jnd a'p) 

Na vi jek, adv. forever (fore'vor), always (a.'luejz)'' 

Navijestiti, v. to announce (tu ana'uns), to publish 

(tu pa'bliš) 
Navika, n. habit (ha'bit) 

Navikao, naviknut, a. accustomed (aka'stamđ) 

Naviknuti, v. to accustom (tu aka'stam) 

Naviknuti se, v. to get used (tu ge't ju'st), to grow fa- 
miliar (tu gro'u fami'ljor) 

Navinuti, v. to wind up (tu ua'jnd a'p), to bend (tu 
be'nd) 

Navješćivanje, n. proclamation (pro'klame'jšan), pre- 
diction (pređi'kšan) 

Navješćivati, v. to announce (tu ana'uns) 

Navješćivati zaručene, v. to proclaim the banns (tu 
prokle'jm di ba'nz) 

Navještaj, n. announcement (ana'unsment), procla- 
mation (pro'klame'jšan) 

Navještenje Marijino, n. Annunciation-day (ana'nsi- 
e'jšan-đe'j) 

Navlačiti, r. to drag (tu đra'g), to cover (tu fcavtSr), 
to overhaul (tu o'vorha'l) 

Navlaka, n. pillow case (pi'lo ke'js), pillow slip (pi'15 
sli'p) 

Navlast,-ice, adv. especially (espe'šali) 

Navlastito, adv. especially (espe'šali) 

Navlas, adv. intentionally (inte'nćanali), on purpose 

(an po'rpos), purposely (po'rposli) 
Navlašni, a. intentional (inte'nćanal) 
Navlažiti, v. to moisten (tu mo'jsn) 
Navod, n. citation (sa'jte'jšan), quotation (kuo'te'j- 

šan), allegation (a'lige'jšan) 
Navodni, a. alleged (ale'đžđ) 
Navojak, n. screw-head (skru'-he'đ) 
Navratiti, v. to lead to (tu H'd tu'), to bring to (tu 

bri'ng tu') 

Navratnik, n. necklace (ne'kles) 
Navrh, adv. on top (a'n ta'p) 

Navrnuti, v. to turn in (tu to'rn i'n) 

Navršiti, v. to fulfill (tu fulfi'l), to pass (tu pa's) 

Navući, v. to overhaul (tu o'vorha'l) 

Nazad, adv. back (bak), ago (ego') 

Nazadak, n. regress (ri'gres), retrogression (ri'trogre'- 

šan) 
Nazadan, a. retrograde (ri'trogre'jd), retrogressive 

(rl'trogre'siv) 

Nazadnjak, n. reactionary (ria'kšaneri) 
Nazadovanje, n. retrogression (ri'trogre'šan) 
Nazadovati, v. to deteriorate (tu diti'riorejt), to dege- 
nerate (tu diđže'norejt), to retrograde (tu ri'tro- 
grejđ) 
Nazdravica, n. toast (to'ust) 
Nazdraviti, v. to drink to one's health (tu dri'nk tu 

ua'ns he'lt), to toast (tu tg'ust) 
Nazeb, n. cold (k51đ) Nazepsti, v. to catch cold (tu ka'č ko'lđ) 
Nazidati, v. to build on (tu bi'ld a'n) 

Nazirati, v. to superintend (tu sju'porinte'nd) 

Naziv, n. denomination (dina'mine'jšan), name (nejm) 

Nazivati, v. to name (tu ne'jm), to call (tu ka'l) 

Nazivlje, nazivoslovlje, n. terminology (to'rmina'lođži) 

Nazivnik, n. denominator (dina'mine'jtor) 

Nazlob, n. envy (e'nvi), grudge (gradž) 

Nazloban, a. malicious (mali'šas), envious (e'nvias) 

Naznačiti, v. to point out (tu po'jnt a'ut), to indicate 

(tu i'ndikejt), to state (tu ste'jt) 
Naznačivanje, n. indicating (i'ndikejting), pointing 

(po'jnting), denoting (đino'uting) 
Nazočan, a. present (pre'zent) 
Nazočnost, n. presence (pre'zens) 
Nazor, n. view (vju), meaning (mi'ning) 
Nazreti, nazrijevati, v. to see (tu si') 
Nazuban, a. hostile (ha'stil), refractory (rifra'ktori) 
Nazvati, vidi nazivati 
Nažigač, n. lighter (la'jtor) 
Nažigati, v. to light on (tu la'jt a'n) 
Nažuljen, a. callous (ka'las) 
Nažut, a. yellowish (je'louiš) 
Nažvaliti, v. to bridle (tu bra'jdl) 
Ne, adv. no (no) 

Ne, nije tako, adv. no (no), it is not so (i't is na't so') 
Nebesa, n. heaven (he'ven) 
Nebeski, a. heavenly (he'venli) 
Nebeski svod, n. sky (skaj) 
Neblagodaran, a. ungrateful (a'ngre'jtful) 
Neblagodarnost, n. ingratitude (ingra'tićjuđ) 
Nebo, nebesa, n. heaven (he'ven) 
Nebo, raj, n. paradise (pa'radajz) 
Nebo, baldakin, n. canopy (ka'nopi) 
Nebo, nebce od ustiju, n. palate (pa'let) 
Nebojazan, a. fearless (fi'rles), undaunted (a'nda'n- 

ted) 
Nebojša, rkać, n. fearless fellow (fi'rles fa'lo) 
Nebojša, ratni brod, n. dreadnought (dre'dna't) 
Nebriga, n. indolence (i'nđolens) 
Nebrižan, a. indolent (i'ndolent), unconcerned (a'nkon- 

sornd) 
Nebrižljivost, n. indolence (i'ndolens), carelessness 

(ka'rlesnes) 
Nebrojen, a. innumerable (inju'morabl) 
Nečastiv, a. godless (ga'dles) 
Nečastivi, n. devil (devl) 
Nečedan, a. immodest (ima'dest), naughty (n&'ti), 

wicked (ui'ked) 
Nečednost, n. immodesty (ima'desti), indiscretion 

(i'nđiskre'šan) 
Nečekajuć, part, without waiting (uida'ut ue'jting) 
Nečiji, pron. some one's (sa'm ua'ns), any one's (e'ni 

ya'ns) 
Nečist, a. unclean (a'nkli'n), impure (impju'r) 
Nečistoća, n. uncleanness (a'nkli'nes), Impurity (im- 

pju'riti) 
Nečitljiv, a. illegible (ile'đžibl) 
Nečovječan, a. inhuman (inhju'man), cruel (kru'el) N Necovječnost 80 — Nekadašnji Nečovječnost, n. inhumanity (i'nhjuma'niti), cruelty 

(kru'elti) 
Nečustven, a. insensible (inse'nsibl), indifferent (indi'- 

ferent) 
Nečustvenost, n. insensibility (inse'nsibi'liti), indiffe- 
rence (inđi'ferens) 
Nečuven, a. unheard of (a'nho'rđ a'f) 
Nećak, n. nephew (ne'fju, ili ne'vju) 
Nećakinja, n. niece (nls) 
Nećudoredan, a. immoral (imo'ral) 
Nećudorednost, n. immorality (i'mora'liti) 
Nedaleko, adv. not far of (na't fa'r a'f) 
Nedarovit, a. not gifted (na't gi'fted), not talented 

(na't ta'lented) 
Nedati, v. not to give (na't tu gi'v), to refuse (tu ri- 

fju'z) 
Nedavno, adv. not long ago (na't la'ng ago'), lately 

(le'jtli) 
Nedjeliv, a. indivisible (i'ndivi'zibl) 
Nedjelja, n. Sunday (sa'ndi) 
Nedjelja, sedmica, n. week (ui'k) 
Nedjelo, n. misdeed (misdi'd), crime (krajm) 
Nedogledan, a. indefinite (inde'finit) 
Nedokučiv, a. inscrutable (inskru'tabl), unattainable 

(a'nate'jnabl) 
Nedoličan, a. improper (i'mpra'por), unbecoming (a'n- 

bika'ming), indecent (indi'sent) 
Nedoličnost, n. indecency (indi'sensi), impropriety 

(i'mpropra'eti) 
Nedonošče, n. untimely birth (a'nta'jmli bo'rt) 
Nedopušten, a. illicit (ili'sit), prohibited (prohi'bited) 
Nedosežan, a. unattainable (a'nate'jnabl) 
Nedosljedan, a. inconsistent (i'nkonsi'stent) 
Nedosljednost, n. inconsistency (i'nkonsi'stensi) 
Nedostajati, v. to want (tu ua'nt), to be wanting (tu 

bi ya'nting), to be without (tu bi uida'ut) , to lack 

(tu la'k) 
Nedostatak, n. want (ua'nt), lack (lak), deficiency (di- 

fi'šensi), defect (di'fe'kt) 
Nedostatan, a. deficient (đifi'šent), incomplete (i'n- 

kompll't), defective (dife'ktiv) 
Nedostižan, a. unattainable (a'nate'jnabl), inacces- 
sible (i'nakse'sibl) 
Nedostojan a. unworthy (a'nyo'rdi), undeserving 

(a'ndizo'rving) 
Nedostojnost, n. unworthiness (a'nyo'rdines) 
Nedovoljan, a. insufficient (i'nsufi'šent) 
Nedozrelost, n. immaturity (i'maću'riti) 
Nedozreo, a. not ripe (na't ra'jp), immature (i'ma- 

ću'r) 
Nedrag, a. disagreeable (di'sagri'abl) 
Neduh, n. asthma (a'sma, ili a'zma, ili a'stma) 
Nedušljiv, a. asthmatic (asma'tik) 
Nedužan, a. innocent (i'nosent), guiltless (gi'ltles) 
Nedužnost, n. innocence (i'nosens) 
Negda, adv. once (ua'ns), at one time (at ya'n ta'jm), 

some times (sa'm ta'jmz), once upon a time (ua'ns 

apa'n e ta'jm) 
Negdašnje, adv. formerly (fo'rmerli), in olden times 

(in o'ldn ta'jmz) Negdašnji, a. former (fo'rmbr), of old (av o'ld), late 

Uejt) 
Negdje, adv. somewhere (sa'mhyor), at some place 

(at sa'm ple'js) 

Negibiv, a. immovable (imu'vabl) 

Nego. conj. as (az), than (dan), when (hue'n), but 

(bat), of course (av ko'rs), surely (šu'rli) 
Negodovanje, n. abhorence (abha'rens), abomination 

(aba'mine'jšan) 
Negve, n. fetters (fe'tors), chains (čejnz) 
Nehaj, n. indifference (indi'forens), carelessness (ka'r- 

lesnes) 
Nehajan, a. indifferent (indi'forent), careless (ka'rles) 
Nehajnost, vidi nehaj 
Neharan, a. ungrateful (a'ngre'jtful) 
Neharnost, n. ingratitude (ingra'tićjuđ) 
Nehote, nehotice, adv. unwillingly (a'nyi'lingli), invo- 
luntarily (i'nva'lante'rili) 
Nehotičan, a. involuntary (i'nva'lanteri), undesigned 

(a'ndiza'jnd), without purpose (uiđa'ut po'rpos) 
Neimenit, vidi bezimen 
Neiscrpljen, a. inexhausted (i'negza'sted), not spent 

(na't spe'nt) 
Neiscrpljiv, a. inexhaustible (i'negza'stibl) 
Neiscrpljivost, n. inexhaustibility (i'negza'stibi'liti) 
Neiskren, a. insincere (i'nsinsi'r) 
Neiskrenost, n. insincerity (i'nsinse'riti) 
Neiskusan, a. inexperienced (i'nekspi'rienst), green 

(grin) 

Neiskustvo, n. inexperience (i'nekspi'riens) 
Neistinit, a. untrue (a'ntru'), false (fals) 
Neistinitost, n. untruth (a'ntru't), falsehood (fa'lshud) 
Neizberiv, a. ineligible (ine'lidžibl) 
Neizbježiv, a. inevitable (ine'vitabl) 
Neizlječiv, a. incurable (inkju'rabl) 

Neizmjeran, a. immeasurable (ime'žurabl), immense 
(i'me'ns), vast (vast) 

Neizmjerno, adv. immensely (ime'nsli) 

Neizmjernost, n. immensity (ime'nsiti), infinity (infi'- 

niti) 
Neizravan, a. indirect (i'ndire'kt) 
Neizravno, adv. indirectly (i'ndire'ktli) 
Neizvjesnost, n. uncertainty (a'nso'rtenti), indefinite- 

ness (inde'finitnes) 

Neizvjestan, a. indefinite (inde'finit), uncertain (a'n- 

so'rten) 
Nejač, n. weaklings (ui'klings) 
Nejak, a. weak (ui'k) 
Nejasan, a. indistinct (i'ndisti'nkt), obscure (aps- 

kju'r), vague (vejg) 
Nejasnost, nejasnoća, n. indistinctness (i'ndisti'nktnes) 
Nejednak, a. unequal (a'ni'kua.1), uneven (a'ni'ven) 
Nejednakost, n. inequality (inekua'liti) 
Nek, neka, interj. let (let), may (mej) 
Neka bude, interj. let it be (le't it bi'), may it be (me'j 

it bi'), Amen (e'jme'n) 
Nekad, nekada, adv. once (ua'ns), formerly (fo'rmerli) 
Nekadašnji, a. former (fo'rmor), late (lejt), of old 

(av o'ld) 


Nekakav 81 Nepokoran N Nekakav, a. certain (so'rten), some (sam) 

Nekako, adv. somehow (sa'mha'u), in a certain way 
(in e so'rten ue'j) 

Nekamo, adv. somewhere (sa'mhuor) 

Neki, a. certain (so'rten), one (ua'n), some (sam) 

Neko, vidi netko 

Nekoć, adv. once (ua'ns), once upon a time (ua'ns 
apa'n e ta'jm) 

Nekolicina, n. several (se'voral) 

Nekoliko, pron. some (sam), a few (e fju') 

Nekretan, a. immovable (imu'vabl) 

Nekretnina, n. real estate (ri'el este'jt), immovable 
(imu'vabl) 

Nekriv, a. innocent (i'nosent), guiltless (gi'ltles) 

Nekršten, a. unbaptized (a'nbapta'jzd) 

Nekud, adv. somewhere (sa'mhuor), somewhither 
(sa'mhui'dbr) 

Nekuhan, a. uncooked (a'nku'kt), unboiled (a'nbo'eld) 

Nemalo, vidi skoro 

Neman, n. monster (ma'nstor) 

Nemar, n. indolence (i'ndolens), negligence (ne'gli- 
đžens) 

Nemaran, a. indolent (i'ndolent), careless (ka'rles), ne- 
gligent (ne'glidžent) 

Nemarnost, n. neglect (nigle'kt) ; negligence 
(ne'glidžens) 

Nemati, v. to lack (tu la'k), to want (tu ua'nt) 
Nemilice, adv. mercilessly (mo'rsilesli) 
Nemilosrdan, a. merciless (mo'rsiles) 
Nemilosrdje, n. mercilessness (mo'rsilesnes) 
Nemilost, n. disgrae-e (disgre'js) 

Nemilostiv, a. unkind (a'nka'jnd), ungracious (a'n- 
gre'jšas), merciless (mo'rsiles) 

Nemio, a. disagreeable (di'sagri'abl) 

Nemir, n. restlessness (re'slesnes), trouble (trabl), 

uneasiness (a'ni'zines) 
Nemiran, a. restless (re'sles), uneasy (a'ni'zi), unquiet 

(a'nkya'et) 
Nemirnjak, n. restless fellow (re'sles fa'lo) 
Nemoć, n. weakness (ui'knes), impotence (i'mpotens) 
Nemoć, bolest, n. illness (i'lnes), disease (dizi'z) 
Nemoć, nesvjestica, n. fainting fit (fe'jnting fi't), 

swoon (suy'n) 
Nemoćan, a. impotent (i'mpotent), weak (ui'k), feeble 

(fibl) , 

Nemoćan, bolestan, a. sick (sik), ill (il) 

Nemoćnik,-ica, n. patient (pe'jšent) 

Nemoguć, a. impossible (impa'sibl) 

Nemogućnost, n. impossibility (impa'sibi'liti) 

Nemoj, nemojte, interj. do not (do' na't), don't 
(dont) 

Nenadan, a. unexpected (a'nekspe'kted), sudden 
(sadn) 

Nenadno, adv. unexpectedly (a'nekspe'ktedly), sudden- 
ly (sa'denli) 

Nenamiren, a. unpaid (a'npe'jd) 

Nenaravan, a. unnatural (a'na'ćural) 

Nenasit, izjelica, n. glutton (gla'tan) 

Nenavidan, a. envious (e'nvias) Nenavidjeti, v. to envy (tu e'nvi) 

Nenavidnost, n. envy (e'nvi) 

Neobičan, a. unusual (a'nju'žjual), uncommon (a'nka'- 

mon), odd (ad) 

Neobičnost, n. an unusual thing (an a'nju'žjual ti'ng) 
Neoboriv, a. irrefragable (ire'frađžabl), firm (form) 
Neobrijan, a. unshaved (a'nše'jvd) 
Neobuzdan, a. unbridled (a'nbra'jdld), violent (va'jo- 

lent) 
Neočekivan, a. unexpected (a'nekspe'kted) 
Neočupan, a. unplucked (a'npla'kt) 
Neodložan, a. immediate (imi'diet), not to be delayed 

i^na't tu bi dile'jd) 
Neodlučan, a. undecided (a'ndisa'jded), irresolute 

(ire'zoljut) 
Neodobren, a. unratified (a'nra'tifajd), unconfirmed 

(a'nkonfb'rmd) 

Neodoljiv, a. irresistible (i'rezi'stibl) 
Neodredjen, a. indefinite (inde'finit) 
Neodvisan, a. independent (i'ndipe'ndent) 
Neodvisnost, n. independence (i'ndipe'ndens) 
Neogradjen, a. unfenced (a'nfe'nst) 
Neograničen, a. unlimited (a'nli'mited), boundless 
(ba'undles) 

Neophodan, a. indispensable (i'ndispe'nsabl) 
Neophodno nuždan, a. indespensable (i'ndispe'nsabl) 
Neoprostiv, a. inexcusable (i'nekskju'zabl), unpardon- 
able (a'npa'rdbnabl) 
Neoskvrnjen, a. spotless (spa'tles), immaculate (ima'- 

kjulet) 
Neosnovan, a. groundless (gra'undles), without foun- 
dation (uiđa'ut fa'unde'jšan), baseless (be'jsles) 
Neosporiv, a. indisputable (indi'spjutabl) 
Neosporivost, n. indisputableness (indi'spjutablnes) 
Neotesan, a. coarse (kors), rough (raf) 
Neotesanost, n. roughness (ra'fnes) 
Neoženjen, a. unmarried (a'nma'rid), single (singl) 
Neparni broj, n. odd number (a'd na'mbor) 
Nepažljiv, a. inattentive (i'nate'ntiv) 
Nepažnja, n. inattentiveness (i'nate'ntivnes) 
Nepisan, a. unwritten (a'nri'ten) 
Nepisan zakon, n. common law (ka'mon la') 
Nepismen, a. illiterate (ili'toret) 
Neplemenit, a. ignoble (igno'bl), base (bejs) 
Neplodan, a. sterile (sto'ril) 
Neplodnost, n. sterility (stori'liti) 

Nepobitan, a. irrefutable (i'refju'tabl) 

Nepobjediv, a. invincible (invi'nsibl), unconquerable 

(a'nka'nkorabl), impregnable (impre'gnabl) 
Nepodložan, a. insubordinate (i'nsabo'rdinet) 
Nepodoba, n. monster (ma'nstor) 
Nepodoban, a. unseemly (a'nsi'mli), indecent (indi*- 

sent) 
Nepogoda, n. storm (storm), inclemency (inkle'mensi) 
Nepogodan, a. disagreeable (di'sagri'abl), inclement 

inkle'ment), stormy (sto'rmi) 
Nepogrešiv, a. infallible (i'nfa'libl) 
Nepokolebiv, a. unshakeable (a'nše'jkabl), firm 

(form) 
Nepokoran, a. disobedient (di'sobi'dient) N Nepokornost — 82 — Nesnaga Nepokornost, n. disobedience (đi'sobi'điens) 
Nepokretan, a. motionless (mo'ušanles), immovable 

(imu'vabl) 
Nepokretni zajam, n. mortgage (mo'rgedž) 
Nepokretno imanje, n. real estate (ri'el este'jt) 
Nepomičan, a. motionless (mo'ušanles), Immobile 

(imo'bil) 
Nepomičnost, n. immovablesness (imu'vablnes), 

immobility (i'mobi'liti) 

Nepomirljiv, a. irreconcilable (i'rekonsa'jlabl) 
Neponašanje, n. misconduct (miska'nđakt) 
Nepopravljiv, a. incorrigible (inka'riđžibl) 
Nepopravljivost, n. incorrigibleness (inka'ridžiblnes) 
Neporeciv, a. irrevocable (ire'vokabl) 
Neporecivost, n. irrevocableness (ire'vokablnes) 
Neporočan, a. of unblemished character (av a'nble'- 
mišt ka'raktor), honest (a'nest) 

Neporočnost, n. integrity (inte'griti) 

Neposlušan, a. disobedient (di'sobi'đient) 

Neposlušnost, n. disobedience (đi'sobi'điens) 

Neposredan, a. immediate (imi'điet) 

Nepostojan, a. inconstant (inka'nstant), uncertain (a'n- 

so'rten) 
Nepostojnost, n. inconstancy (i'nka'nstansi) 
Nepošten, a. dishonest (disa'nest) 
Nepoštenje, n. dishonesty (disa'nesti) 
Nepovjerenje, n. mistrust (mistra'st) 
Nepovjerljiv, a. unreliable (a'nrila'ebl) 
Nepovoljan, a. disagreeable (đi'sagri'abl), inclement 

(inkle'ment) 

Nepovrat, n. oblivion (obli'vjan) 

Nepovrediv, a. inviolable (inva'jolabl), invulnerable 
(inva'lnorabl) 

Nepoznat, a. unknown (a'no'un) 

Nepravda, n. injustice (i'ndža'stis) 

Nepravedan, a. unjust (a'ndža'st) 

Nepravedno, adv. unjustly (a'ndža'sli) 

Nepravednost, n. injustice (i'ndža'stis) 

Nepravilan, a. irregular (ire'gjulbr) 

Nepravilnost, n. irregularity (ire'gjula'riti) 

Nepravo, adv. unjustly (a'ndža'sli) 

Nepregledan, a. immense (ime'ns) 

Neprekidan, a. ceaseless (si'sles) 

Neprestan, a. incessant (inse'sant), continual (konti'- 
njual) 

Neprestano, adv. incessantly (inse'santly), continually 
(konti'njuali) 

Neprijatan, a. unfriendly (a'nfre'nđli), unpleasant 
(a'nple'zant) 

Neprijatelj, n. enemy (e'nimi), foe (fo'u) 

Neprijateljski, a. unfriendly (a'nfre'nđli) 

Neprijateljstvo, n. enmity (e'nmiti) 

Neprijaznost, n. unkinđness (a'nka'jnđnes) 

Nepriličan, a. inconvenient (i'nkovi'nient), uncomfor- 
table (a'nka'mfortabl) 

Neprilika, n. embarrassment (emba'rasment), ac- 
cident (a'ksident), trouble (trabl) 

Nepripoznati, v. to đisaprove (tu di'sapru'v), to deny 
(tu dina'j) Nepristojan a. indecent (inđi'sent), improper (impra'- 
por), unbecoming (a'nbika'ming), impolite (i'm- 
pola'jt) 

Nepristojnost, n. impoliteness (i'mpola'jtnes) 

Nepristran, a. impartial (impa'ršal), unprejudiced 
(a'npre'đžuđist), unbiased (a'nba'est), fair (far) 

Nepristranost, n. impartiality (i'mparša'liti) 

Nepristupan, a. inaccessible (i'nakse'sibl) 

Neprobavnost, n. indigestion (i'ndidže'sćan), dyspepsy 
(đispe'psi) 

Neprohodan, a. impassable (impa'sabl) 

Nepromjenljiv, a. unchangeable (a'nče'jnđžabl). Inva- 
riable (inve'jriabl) 

Nepromočan, a. water-proof (ua'đor-pru'f), water 
tight (ua'đor ta'jt) 

Neproziran, a. opaque (ope'jk) 

Neprozirnost, n. opacity (opa'siti) 

Nerad, n. inactivity (i'nakti'viti), inaction (ina'kšan) 

Nerad in, a. idle (ajdl) 

Nerado, adv. unwillingly (a'nui'lingli) 

Neradost, n. reluctancy (rila'ktansi) 

Nerast, n. boar (bor) 

Nerazborit, a. imprudent (impru'dent) 

Nerazdjeliv, a. indivisible (i'ndivi'zibl) 

Nerazdruživ, a. inseparable (inse'parabl) 

Nerazdruživost, n. inseparableness (inse'parablnes) 

Nerazrješiv, a. inseparable (inse'parabl) 

Nerazuman, a. imprudent (impru'dent), foolish (fu'liS) 

Nered, n. disorder (điso'rđor) 

Neredan, a. disorderly (diso'rdorli) 

Nerodica, n. failure of crops (fe'jljur av kra'ps) 

Ne rodica, godina, n. sterile year (sto'ril ji'r), bađ 
year (ba'd ji'r) 

Nesan, n. insomnity (insa'mniti), sleeplessness (sll'p- 
lesnes) 

Nesavjestan, a. unconscious (a'nka'nćas 
Nesebičan, a. unselfish (a'nse'lfiš) 
Nesebičnost, n. unselfishness (a'nse'lfišnes) 
Nesiguran, a. uncertain (a'nso'rten), unsafe (a'nse'Jf) 
Nesigurnost, n. uncertainty (a'nso'rtenti) 
Neskladan, a. discordant (đisko'rdant), contradictory 
(ka'ntradi'ktori) 

Neskladnost, n. discord (di'skorđ) 

Neslagati se, v. to disagree (tu đi'sagri') 

Neslan, a. unsalted (a'nsa'lteđ), insipid (insi'plđ) 

Nesloga, n. disharmony (đisha'rmoni), discord (đi's- 

kord), dissension (đise'nšan) 
Nesložan, a. disagreeing (di'sagri'ing), inharmonious 

(i'nharmo'nias) 
Nesmiljen, a. merciless (mo'rsiles), cruel (kru'el) 
Nesmiljenost, n. mercilessness (mo'rsilesnes), cruelty 

(kru'elti) 
Nesmisao, n. nonsense (na'nsens), absurdity (absB'r- 

điti) 
Nesmotren, a. incautious (inka'šas), indiscreet (i'nđls- 

kri't) 
Nesmotrenost, n. inconsiđerateness (i'nkonsi'đSretnes) 
Nesnaga, n. uncleanness (a'nkli'nes) , impurity (im- 

pju'riti) Nesnažan 83 — Nezahvalan N Nesnažan, a. unclean (a'nkli'n), impure (Impju'r) 
Nesnosan, a. intolerable finta'lorabl), unbearable 

(a'nba'rabl) 
Nesnosnost, n. intolerability (inta'lorabi'liti) 
Nesnošljivost, netrpljivost, n. intolerance (inta'lorens) 
Nesporazumljenje, n. misunderstanding (misa'ndor- 

sta'nđing) 
Nespretan, a. unhandy (a'nha'nđi), awkward (a'k- 

uorđ) 
Nespretnost, n. awkwardness (a'kub'rdnes), clumsi- 
ness (kla'mzines) 

Nesraman, a. shameless (še'jmles) 

Nesramnost, n. shamelessness (še'jmlesnes) 

Nesreća, n. misfortune (misfo'rćun), bad luck (ba'd 
la'k) 

Nesreća, nezgoda, n. disaster (diza'stor), accident 
(a'ksident) 

Nesrećom, adv. by misfortune (baj misfo'rćun), un- 
fortunately (a'nfo'rćunetli) 

Nesretan, a. unlucky (a'nla'ki), unfortunate (a'nfo'rću- 
net) 

Nesretnik, n. wretch (reč) 

Nestajat;, v. to vanish (tu va'niš), to disappear (tu 
di'sapi'r) 

Nestalan, a. inconstant (inka'nstant), uncertain (a'n- 
so'rten) 

Nestalnost, n. uncertainty (a'nso'rtenti) 

Nestašan, a. petulant (pe'ćulant) 

Nestašica, n. want (ua'nt), destitution (đe'stitju'šan) 

Nestašnost, n. wantonness (ua'ntanes) 

Nestatak, oskudica, n. want (ua'nt), lack (lak) 

Nestati, v. to vanish (tu va'niš), to disappear (tu di'- 
sapi'r) 

Nesti (jaja), n. to lay eggs (tu le'j e'gs) 

Nestrpljenje, n. impatience (impe'jšens) 

Nestrpljiv, a. impatient (impe'jšent) 

Nestrpljivost, vidi nestrpljenje 

Nesudjen, a. unđestined (a'nđe'stind) 

Nesuglasan, a. disharmonious (đi'sharmo'nias) 

Nesuglasje, n. disharmony (đisha'rmoni) 

Nesvijesnost, n. senselessness (se'nslesnes), uncon- 
sciousness (a'nka'nšasnes) 

Nesvijest, n. swoon (suu'n) 

Nesvijestan, a. senseless (se'nsles), unconscious (a'n- 
ka'nšas) 

Nešto, pron. something (sa'mtlng), a little (e li'tl) 

Netecan, a. stale (stejl) ; tasteless (te'jstles) 

Netko, pron. someone (sa'mua'n) 

Netom, adv. scarcely (ska'rsli), hardly (ha'rđll), as 
soon as (az su'n a'z), lately (le'jtll) 

Netom sada, adv. just now (đža'st na'u) 

Netopir, n. bat (bat) 

Neučtiv, a. Impolite (i'mpola'jt) 

Neugledan, a. disreputable (disre'pjutabl), discredit- 
able (điskre'đitabl) 

Neugodan, a. unpleasant (a'nple'zant), disagreeable 
(đi'sagrl'abl) 

Neugodnost, n. unpleasantness (a'nple'zantnes), dis- 
pleasure (đisple'žur) Neuk, a. ignorant (i'gnorant) 

Neukrotiv, a. untamable (a'nte'jmabl) 

Neuljudan, a. impolite (i'mpola'jt), uncivil (a'nsi'vil), 

indecent (inđi'sent) 
Neuljudnost, n. impoliteness (i'mpola'jtnes), incivility 

(i'nsivi'liti) 

Neumjestan, a. out of place (a'ut av ple'js) 

Neumoljiv, a. inexorable (ine'ksorabl) 

Neumoran, a. indefatigable (i'nđifa'tigabl) 

Neumornost, n. tirelessness (ta'erlesnes) 

Neumrli, a. immortal (imo'rtal) 

Neumrlost, n. immortality (i'morta'liti) 

Neupućen, a. ignorant (i'gnorant) 

Neupućenost, n. ign< rance (i'gnorans) 

Neuredan, a. inordinate (ino'rđinet), disorderly (diso'r- 
đorli) 

Neurednost, n. disorder (điso'rdor) 

Neuspjeh, n. unsuccess (a'nsokse's), failure Ue'jljur) 

Neuspješan, a. unsuccessful (a'nsokse'sful) 

Neustavan, a. unconstitutional (a'nka'nstitju'šanal) 

Neustrašiv, a. fearless (fl'rles), undaunted (a'nđa'nted) 

Neustrpljiv, a. impatient (impe'jšent) 

Neustrpljivost, vidi nestrpljenje 

Nevaljanac, n. good-for-nothing fellow (gu'd for na'- 
ting fa'lo) 

Nevaljanost, n. badness (ba'dnes) 

Nevaljao, a. bad (bad) 

Neven, n. evergreen (e'vorgri'n) 

Neveseo, a. unhappy (a'nha'pi) ; sorrowfull (sa'roful) 

Nevidljiv, a. invisible (invi'zibl) 

Nevin, a. innocent (i'nosent) 

Nevinost, n. innocence (i'nosens) 

Nevjera, n. infidelity (i'nfiđe'liti), unfaithfulness (a'n- 

fe'jtfulnes) 
Nevjeran, a. faithless (fe'jtles), unfaithful (a'nfe'jtful), 

treacherous (tre'čoras) 
Nevjernost, n. disloyalty (dislo'jalti) ; disobedience 

(di'sobi'diens) 
Nevjerojatan, a. incredible (inkre'dibl) 
Nevjerojatnost, n. incredibility (inkre'dibi'liti) 
Nevjesta, mlada, n. bride (brajd) 
Nevješt, a. awkward (a'kuorđ) 
Nevolja, n. misery (mi'zori) 
Nevoljan, a. miserable (mi'zorabl) 
Nevoljno, adv. miserably (mi'zorabli) 
Nevrijedan, a. unworthy (a'nyo'rdi) 
Nevrijednost, n. unworthiness (a'nuo'rdines 
Nevrijeme, n. inclement weather (inkle'ment ue*d8r), 

storm (storm) 
Nezaborav, n. remembrance (rime'mbrans), memory 

(me'mori) 
Nezaboravan, a. unforgetful (a'nforge'tful) 
Nezaboravljen, a. not to be forgotten (na't tu bi for- 

ga'tn), lasting (la'sting) 
Nezadovoljan, a. dissatisfied (đis&'tisfajđ) 
Nezadovoljstvo, n. discontentment (đi'skonte'ntment) 
Nezadovoljstvo sa samim sobom, n. selfđissatlsfaction 

(se'lfdisa'tisfa'kšan), sadness (sa'đnes) 
Nezahvalan, a. ungrateful (a'ngre'jtful) N Nezahvalnost — 84 No Nezahvalnost, n. ingratitude (ingra'tićjuđ) 
Nezakonit, a. unlawful (a'nla'ful), illegal (ili'gal) 
Nezakonito čedo, n. illegitimate child (i'ledži'timet 

ča'eld), bastard (ba'storđ) 
Nezakonitost, n. illegality (i'liga'liti) 
Nezavisan, a. independent (i'ndipe'ndent) 
Nezavisnost, n. independence (i'ndipe'ndens) 
Nezazoran, a. faultless (fa'ltles), blameless (ble'jmles) 
Nezdrav, a. unhealthy (a'nhe'lti) 
Nezdravost, n. unhealthiness (a'nhe'ltines) 
Nezgoda, n. accident (a'ksiđent), disaster (điza'stor) 
Nezgodan, a. inconvenient (i'nkonvi'njent), awkward 

(a'kuord) 
Neznaboštvo, n. paganism (pe'jganizm), heathenism 

(hi'đenizm) 

Neznabožac, n. pagan (pe'jgan), heathen (hidn) 
Neznabožački, a. heathenish (hi'deniš), godless (ga'd- 

les) 
Neznalica, n. ignoramus (i'gnore'jmas) 
Neznan, a. unknown (a'no'n) 
Neznanje, n. ignorance (i'gnorans) 
Neznatan, a. insignificant (i'nsigni'fikant), trifling 

(tra'jfling) 
Neznatnost, n. insignificance (i'nsigni'fikans) 
Nezrelost, n. immaturity (i'maću'riti) 
Nezreo, a. unripe (a'nra'jp), immature (i'maću'r) 
Nezvan, a. uncalled (a'nka'ld) 
Neženja, n. bachelor (ba'čelor) 
Neženjstvo, n. bachelorhood (ba'čelorhuđ) 
Neženjstvo redovnika, n. celibacy (se'libasi) 
Ni, conj. neither (ni'đor), nor (nor) 
Ni ovo ni ono, neither this nor that (ni'dor di's nor 

da't) 
Nicati, v. to shoot (tu šu't), to sprout (.tu spva'ut), to 

germinate (tu đžo'rminejt) 
Nicanje, n. sprouting (spra'uting), germinating 

(džo'rminejting) 
Ničice, adv. on knees (an ni'z) 
Ničiji, a. nobody's (no'ba'dis) 

Nigda, adv. never (ne'vor), at no time (at no' ta'jm) 
Nigdje, adv. nowhere (no'huo'r) 

Niječan, a. negative (ne'gativ) 

Nijedan, num. none (nan), no one (no' ua'n) 

Nijedan ni drugi, pron. neither of them (ni'đor a'v 

dem ) 
Nijekanje, n. negation (nige'jšan), denial (dina'el), 

negative (ne'gativ) 
Nijekati, v. to deny (tu dina'j), to negative (tu ne' 

gativ) 
Nijem, a. dumb (dam), mute (mjut) 
Nijemac, n. German (džo'rman) 
Nikad, adv. never (ne'vor) 
Nikakav, a. no (no) 
Nikako, adv. nohow (no'ha'u), by no means (baj no' 

mi'ns) 
Niknuti, v. to shoot (tu šu't), to come out (tu ka'm 

a'ut) 
Niko, nitko, pron. nobody (no'ba'di), no one (no ua'n), 

none (nan) Nikud, adv. nowhere (no'huo'r), nowhither (no'hyi'dor) 
Nimalo, adv. not a bit (na't e bi't), not at all (na't 

ata'l) 
Nipošto, adv. by no means (baj no' mi'ns), under no 

consideration (a'ndor no' konsi'đore'jšan) 
Nišan, n. target (ta'rget) 
Nišaniti, v. to aim (to e'jm) 
Ništa, pron. nothing (na'ting), naught (nat) 
Ništa manje, adv. no less (no' le's) 
Ništarija, n. blackguard (bla'gord) 
Ništav, a. worthless (uo'rdles) 
Ništavi loot, n. worthlessness (uo'rdlesnes) 
Ništetan, a. null (nal), void (vojd), of no force (av no' 

fo'rs) 
Ništetnost, n. nullity (na'liti); nothingness (na'ting- 

nes) 
Ništica, n. nought (nat), cipher (sa'jfor), zero (zi'ro) 
Ništica, ništav čovjek, n. dead-head (de'd he'd), a mere 

cipher (e mi'r sa'jfor) 
Ništiti, v. to destroy (tu distro'j) ; to annihilate (tu 

ani'hilejt) 
Nit, n. thread (tred) 
Niti, adv. neither (ni'dor), nor (nor) 
Niti najmanje, adv. not in'the least (na't in di li'st) 
Nitko, vidi niko 

Nitković,"n. a worthless fellow (e uo'rdles fa'lo) 
Niz, n. row (ro'u) file (fa' el) 
Nizak, a. low (lo'u) 

Nizati, v. to file (tu fa'el), to arrange (tu are'jndž) 
Nizbrdo, adv. down-hill (da'un hi'l) 

Nizina, n. lowness (lo'unes) 

Niže, prep, under (a'nđor), beneath (bini't), lower 

(lo'uor) 
Niži, a. lower (lo'uor) 
Njedra, n. bosom (bu'zam) 
Njedrast, a. high-breasted (ha'j bre'sted) 
Njega, n. care (kar), nursing (no'rsing), fostering 

(fa'st tiring) 
Njega, pron. him (him) 
Njegov, pron. his (hiz) 

Njegovati, v. to nurse (tu no'rs), to foster (tu fa'stor) 
Njemačka, n. Germany (džo'rmani) 
Njemački, a. German (džo'rman) 
Njemu, pron. him (him), to him (tu him) 
Njen, njezin, pron. her (hor), hers (hbrs) 
Nježan, a. tender (te'ndbr), soft (saft), delicate (de'li- 

ket) 
Nježnost, n. delicacy (de'likasi), tenderness (te'ndor- 

nes) 

Njihalka, n. swing (sui'ng) 

Njihati se, v. to swing (tu sui'ng) 

Njihov, pron. theirs (derz) 

Njima, pron. them (dem), to them (tu de'm) 

Njiva, n. field (fild), acre (e'jkor) 

Njoj, pron. her (hor), to her (tu hor) 

Njuh, n. scent (sent) 

Njušiti, v. to smell (tu sme'l) 
Njuška, n. snout (sna'ut) 
No, conj. but (bat) 


N Noć — 85 Obavijestiti Noć, n. night (najt) 

Noćas, adv. to-night (tu na'jt) 

Noćašnji, a. of this night (av đi's na'jt) 

Noćište, n. night lodging (na'jt la'džing) 

Noćiti, v. to pass the night (tu pa's đi na'jt) 

Noćni, a, nightly (na'jtli) 

Noćnik, n. night-pot (na'jt-pa't) 

Noćno bdijenje, n. wake (ue'jk) 

Noću, adv. by night (baj na'jt) 

Noga, n. foot (fut), leg (leg) 

Nogavica, n. leg (leg) 

Nogomet, n. football (fu'tbii'l) 

Noj. n. ostrich (a'strič) 

Nokat, n. nail (nejl) 

Norveška, n. Norway (no'ruej) 

Norveški, a. Norwegian (norui'džen) 

Norvežanin, n, Norwegian (norui'džen) 

Nos, n. nose (no'uz) 

Nos kukast, n. aquiline nose (a'kuilin no'uz) 

Nos plosnjat, n. flat nose (fla't no'uz) 

Nos rimski, n. roman nose (ro'man no'uz) 

Nosat, a. long nosed (la'ng no'yzd) 

Nosilac, n. bearer (ba'ror), carrier (ka'rior) 

Nosilac pogrebni, n. pall bearer (pa'l ba'ror) 

Nosiljka, n. litter (li'tor), stretcher (stre'čor) 

Nosina, n. a large nose (e la'rdž no'uz) 

Nositi, v. to carry (tu ka'ri), to bear (tu ba'r) 

Nosorog, n. rhinoceros (rajna'siras) 

Nošnja, n. costume (ka'stju'm), fashion (fa'šan) 

Nov, a. new (nju) 

Novac, n. money (maVni) 

Novačenje, n. recruiting (rikru'ting) 

Novačiti, v. to enlist (tu enli'st), to recruit (tu ri- 

kru't) 
Novajlija, n. novice (na'vis), beginner (bigi'nfir), tyro 

(ta'jro), greenhorn (gri'nho'rn) 

Novak, n. recruit (rikru't) Novčan, a. monetary (ma'niteri), pecuniary (pikju' 

nieri) 
Novčar, n. banker (ba'nkor) cashier (ka'ši'r) 
Novčara, n. bank (bank) 

Novčarka, n. pocketbook (pa'ketbuk), purse (pors) 
Novina, n. news-paper (nju'z-pe'jpor), news (njuz) 
Novinar, n. journalist (džo'rnalist) 
Novinarstvo, n. journalism (džb'rnalizm) 
Novine, n. newspaper (nju'zpe'jpor) 
Novost n. news (njuz), novelty (na'velti) 
Novotarija, n. novelty (na'velti) 
Novovjek, a. modern (ma'dorn) 
Novovjeki izumi, n. modern inventions (ma'dorn 

inve'nćans) 
Nozdrva, n. nostril (na'stril) 
Nož, n. knife (najf) 

Nožar, n. knifesmith (na'jfsmi't), cutler (ka'tlor) 
Nožica, n. footling (fu'tling) 
Nožice, škarice, n. scissors (si'zorz) 
Nožić, vidi periš 
Nožnice, n. sheath (šlt) 
Nu, conj. but (bat) 

Nuder, interj. do (du), go (go), well (ue'l) 
Nudilac, n. bidder (bi'dor), offerer (a'forfir) 
Nuditi, v. to offer (tu a'for), to proffer (tu pra'for) 
Nujan, a. melancholic (me'lanka'lik), sad (sad) 
Nujnost, n. melancholy (me'lankali) 
Nukati, v. to persuade (tu porsue'jd) 
Nukati, siliti, v. to force (tu fo'rs) 
Nutarnji, a. interior (inti'rjor) 
Nutarnjost, n. interior (inti'rior) 
Nuz, prep, along (ala'ng), alongside (ala'ngsa'jd) 
Nuzgred, adv. alongside (ala'ngsa'jd) 
Nuzljub, n. rival (ra'jval) 
Nuzljublje, n. rivalry (ra'jvalri) 
Nužda, n. necessity (nise'siti) 

Nuždan, a. necessary (ne'siseri), needful (ni'đful) 
Nužnik, n. night-pot (na'jt pa't) o O, prep, of (av), from (from), on (an), upon (apa'n), 
at (at), about (aba'ut) 

Oba, num. both (bo'ut) 

Obaći, v. to go around (tu go' ara'und), to circumam- 
bulate (tu so'rkama'mbjulejt), to circumvent (tu 
so'rkamve'nt) 

Obad, konjska muha, n. horsefly (ho'rsfla'j), gadfly 
(ga'dfla'j) 

Obadva, num. both (bot) 

Obajan, a. enchanted (enča'nted) 

Obajanje, n. enchantment (enča'ntment) 

Obajati, v. to enchant (tu enča'nt) 

Obala, n. shore (šor), coast (ko'ust), beach (bič), bank 
(bank) 

Obaliti, v. to throw down (tu tro'u da'un), to cast 
down (tu ka'st da'un) 

Obamrijeti, v. to deaden (tu da'dn) 

Obamriost, n. numbness (na'irnes) Obao, a. round (ra'und) 

Obarati, v. to fell (tu fe'l), to cut down (tu ka't da'un) 

Obasipati, v. to flood with (tu fla'd ui't), to svamp 

with (tu sua'mp ui't) 
Obasjati, v. to illuminate (tu ilju'minejt), to shine 

upon (tu ša'jn apa'n) 
Obasjavanje, n. illumination (ilju'mine'jšan), enlight- 
ening (enla'jtning) 
Obastrijeti, v. to spread (tu spre'd) 
Obasuti, v. to overcrowd (tu o'vorkra'ud), to pour 

upon (tu po'r apa'n), to overwhelm (tu o'v5r- 

hue'lm) 
Obavijati, v. to wrap around (tu ra'p ara'und), to wind 

(tu ua'jnd) 
Obavijen, a. wrapped up (ra'pt a'p) 
Obavijest, n. information (i'nforme'jšan) 
Obavijestiti, v. to inform (tu info'rm), to advise (tu 

adva'jz), to announce (tu ana'uns) Obaviješten — 86 — Obleg Obaviješten, a. informed (info'rmd), notified (no'ti- 

fajđ) 
Obaviti, obavljati, v. to do (tu du'), to perform (tu 

porfo'rm), to dispose (tu đispo'z) 
Obaviti ranu, v. to dress a wound (tu dre's e uu'nđ) 
Obavjesnik, n. announcer (ana'unsor) 
Obavješćenje, n. announciation (ana'unsie'jšan) 
Obavljač, n. performer (porfo'rmor), doer (du'5r) 
Obazirati se, v. to look back (tu lu'k ba'k), to look 

around (tu lu'k ara'und), to retrospect (tu ri'tro- 

spe'kt) 

Obdan, adv. during the day (dju'ring di de'j) 
Obdaren, a. rewarded (riub'rded), gifted (gi'fted) 
Obdariti, v. to reward (tu riuo'rd), to present (tu pri- 
ze'nt) — 

Obdržati, vidi održati 

Obećan, a. promised (pra'mist) 

Obećanje, n. promise (pra'mis) 

Obećati, v. to promise (tu pra'mis) 

Obelisk, n. obelisk (a'bilisk) 

Obesčastiti, v. to dishonor (tu disa'nor), to disgrace (tu 

disgre'js), to wrong (tu ra'ng) 
Obesčašćen, a. dishonored (disa'nbrd) 
Obezbijediti, v. to secure (tu sikju'r), to assure (tu 

ašu'r), to provide (tu prova' jd) 

Obezbijedjen, a. assured (asu'rd) 

Običaj, n. habit (habit), use (jus), custom (ka'stam), 
practice (pra'ktis), vogue (vo'ug) 

Običajan, a. customary (ka'stameri), usual (ju'žjual), 

common (ka'mon) 
Običavati, v. to use (to ju'z), to be accustomed (tu' bi 

aka'stamd) 
Obično, adv. habitually (habi'cjuali), generally (dže'- 

norali) 
Obići, v. to visit (tu vi'zit) 
Obijač, n. breaker (bre'jkor) 
Obijati, v. to break in (tu bre'jk i'n) 
Obijediti, v. to defame (tu dife'jm), to accuse falsely 

(tu akju'z fa'lsli) 

Obijeliti, v. to whiten (tu hua'jtn), to bleach (tu bli'č) 
Obi jeliti krečom, n. to whitewash (tu hua'jtua'š) 
Obijeliti žestom, v. to calcimine (tu ka'lsimajn) 
Obijeljen, a. white (hua'jt), whitened (hua'jtend) 
Obijest, n. insolence (i'nsolans), arrogance (a'rogans) 
Obijestan, a. insolent (i'nsolent), arrogant (a'rogant) 
Obiknuti se, v. to get used (tu ge't ju'zd), to get 

accustomed (tu ge't aka'stamd), to familiarize 

(tu fami'ljbrajz) 

Obilan, a. abundant (aba'ndant), ample (ampl), rich 
(rič) 

Obilaziti, v. to go around (tu go' ara'und), to visit (tu 

vi'zit), to call (tu ka'l) 
Obilje, obilnost, n. abundance (aba'ndans) 
Obilježiti, v. to mark (tu ma'rk), to note (tu no'ut) 
Obilježje, n. mark (mark) 
Obilovati, v. to abound (tu aba'und) 
Obirati, v. to pluck (tu pla'k), to gather (tu ga'dor) 
Obistinba, n. realization (ri'alize'jšan) Obistiniti, v. to realize (tu ri'alajz), to become tru* 
(tu bika'm tru') 

Obitavalište, n. residence (re'zidens) 

Obitavati, v. to live (tu li'v), to reside (tu riza'jd) 

Obitelj, n. family (fa'mili) 

Obiteljski, a. family (fa'mili) 

Objam, n. circuit (so'rkjut), circumference (s5rka'mf8- 
rens) 

Objasniti, v. to explain (tu eksple'jn) 

Objašnjenje, n. explanation (e'ksplane'jSan) 

Objava, n. announcement (ana'unsment), advertise- 
ment (advo'rtizment) 

Objaviti, v. to announce (tu ana'uns), to notify (tu 
no'tifaj) 

Objavljivati, v. to advertise (tu a'dvortajz) 

Obje, num. both (bo'yt) 

Objed, ručak, n. dinner (di'nor) 

Objeda, n. slander (sla'ndor) 

Objedjivati, v. to blame (tu ble'jm), to slander (tu 
sla'nđor) 

Objedovati, v. to dine (tu da'jn), to eat dinner (tu I't 
di'nor) 

Objelodaniti, v. to publish (tu pa'bliš), to manifest 
(tu ma'nifest), to reveal (tu rivi'l) 

Objeručke, adv. with both hands (uit bo'ut ha'ndz) 

Objesiti, v. to hang up (on) (tu ha'ng a'p) (a'n) 

Obješen, a. hung up (ha'ng a'p) 

Obješenjak, n. gallows-bird (ga'las bb'rd) 

Oblačan, a. cloudy (kla'udi) 

Ob'ačionica, n. dressing-room (dre'sing-ru'm) 

Oblačiti, odijevati, v. to dress (tu dre's) 

Oblagati, v. to slander (tu sla'ndor), to defame (tu di- 
fe'jm) 

Oblak, n. cloud (kla'yd) 

Oblaka, n. dress (dres) 

Oblast, n. authority (ata'riti), jurisdiction (džurisdi'- 
šan) 

Oblatiti, v. to soil (tu so'el) 

Obličiti, v. to resemble (tu rize'mbl) 

Obličje, n. face (fejs), visage (vi'zeđž), countenance 
(ka'untinans) 

Obličje, oblik, n. form (form), shape (šejp) 

Oblijediti, v. to turn pale (tu to'rn pe'jl), to grow pale 
(tu gro'u pe'jl) 

Oblijetati, v. to fly around (tu fla'j ara'und), tc ramble 
(tu ra'mbl) 

Oblik, n. form (form), shape (šejp), figure (fi'gjur), 
feature (fi'ćur) 

Oblikoslovlje, n. morphology (morfa'lođži) 
Oblina, n. round (ra'und) 

Obliti, oblijevati, v. to deluge (tu de'ljuđž) 
Oblizak, n. delicacy (de'likasi) 
Ob lizati, v. to lick up (tu li'k a'p) 
Obližnji, a. next (nekst), near (nir) 
Obljetnica, n. anniversary (a'nivo'rsari) 
Obljubiti, v. to kiss heartily (tu ki's ha'rtili) 
Obmana, n. illusion (ilju'žan) 
Obmaniti, v. to fascinate (tu fa'sinejt) 
Oblog, n. poultice (po'ltis), plaster (pla'stor) Oblok — 87 — Obrtnica Oblok. vidi prozor 

Obložiti, v. to wrap in (tu ra'p i'n), to enclose (tu en- 

klo'uz), to cover (tu ka'vor), to coat with (tu 

ko'ut ui't), to poultice (tu po'ltis) 
Oblutak, n. pebblestone (pe'blsto'n) 
Obnašati (čast), v. to hold office (tu ho'lđ a'fis) 
Obnavljati, v. to renew (tu rinju"), to repeat (tu 

ripi't) 
Obnoć, adv. nightly (na'jtli), at night (at na'jt) 
Obnova, n. renewal (rinju'al), renovation (re'nove'jšan) 
Obnoviti, v. to renew (tu rinju'), to improve (tu im- 

pru'v) 
Obod, n. brim (brim) 
Obodac, naušnice, n. earring (i'ri'ng) 
Obodrenje, n. encouragement (enko'redžment) 
Obodriti, v. to encourage (tu enko'redž), to cheer up 

(tu či'r a'p) 
Obogaćenje, n. enrichment (enri'čment) 
Obogatiti, v. to enrich (tu enri'č.) 
Obogatiti se, v. to grow wealthy (tu gro'u ue'lti) 
Obojadisati, v. to dye (tu da'j), to paint (tu pe'jnt) 
Obojak, n. foot-rag (fu'tra'g) 
Oboje, n. both (bo'ut) 
Oboljeti, v. to get ill (tu ge't i'l), to become sick (tu 

bika'm si'k) 
Oborina vode, n. cataract (ka'tarakt) 
Oboriti, v. to throw down (tu tro'u da'un) 
Oboružati, v. to arm (tu a'rm), to equip (tu ikui'p) 
Obostran, a. reciprocal (risa'jprokal), mutual (mju'- 

ćjual) 

Obožavanje, n. worship (uo'ršip), adoration (a'dore'j- 

šan) 

Obožavanje kipova, n. idolatry (ajđa'latri) 

Obožavatelj, n. worsoiper (ucršipor) 

Obožavati, v. to worship (tu uo'ršip), to adore (tu 

ado'r), to idolize (tu a'jđalajz) 
Obračun, n. settlement (se'tlment) 
Obračunati, v. to settle up (tu se'tl a'p), to discount (tu 

diska'unt), to make even (tu me'jk i'vn) 
Obraćati, v. to turn over (tu to'rn o'vor), to convert (tu 

konvo'rt) 

Obraćenik, n. convert (ka'nvbrt) 

Obraćenje, n. conversion (konvo'ršan) 

Obradak, n. chin (čin) 

Obraditi, v. to cultivate (tu ka'ltivejt) 

Obradjenje, n. cultivation (ka'ltive'jšen) 

Obradjivanje, n. cultivation (ka'ltive'jšan) 

Obradovanje, n. rejoicing (riđžo'jsing) 

Obradovati, v. to rejoice (tu ridžo'js), to delight (tu 

dila'jt) 
Obrana, n. protection (prote'kšan), defense (đife'ns) 
Obranik, rasuđnik, n. arbitrator (a'rbitre'jtor) 
Obranica, rasudnica, n. arbitratrix (a'rbitre'jtriks) 
Obranički, a. arbitrating (a'rbitrejting) 
Obraniti, v. to protect (tu prote'kt), to defend (tu 

dife'nđ) 
Obranjivanje, n. protecting (prote'kting), defending 

(dife'nđing) Obrat, n. turn (torn) 

Obratan, a. opposite (a'pozit) 

Obrati, v. to pluck up (tu pla'k a'p), to gather (tu> 

ga' dor) 
Obratiti, v. to turn (tu tb'rn), to direct (tu dire'kt),. 

to convert (tu konvO'rt) 
Obratnica, obratnik, n. tropic (tra'pik) 
Obratno, adv. reversely (rivC'rsli), vice-versa (va'js- 

vo'rsa) 
Obraz, lice, n. face (fejs), picture (pi'kćor), person^ 

(porsn) 
Obraza*, n. form (form), pattern (pa'torn), design. 

(diza'jn), blank (blank) 
Obrazditi, v. to furrow (tu fo'ro) 
Obrazina, n. mask (mask) 
Obrazloženje, n. demonstration (de'manstre'jšan), 

explanation (e'ksplane'jšan) 
Obrazložiti, v. to explain (tu eksple'jn), to demons- 
trate (tu dima'nstrejt)! 
Obrazložiti tužbu, n. to sustain a charge (tu soste'jn 

e ča'rdž) 
Obrazovalište, n. educational institution (e'džuke'jša- 

nal i'nstitju'šan) 

Obrazovan, a. accomplished (aka'mplišt), intelligent 
(inte'lidžent), civilized (si'vilajzd) 

Obrazovanje, n. accomplishment (aka'mplišment), 
intelligence (inte'liđžens), civilization (si'vilize'j- 
šan) 

Obrazovanost, n. civilization (si'vilize'jšan) 
Obrazovati, v. to civilize (tu si'vilajz), to form (tu 

fo'rm), to shape (tu še'jp) 
Obreći, v. to promise (tu pra'mis) 
Obred, n. rite (rajt), ceremony (se'rimoni) 
Obredan, a. ritual (ri'ćjual) 
Obrednik, n. ritualist (ri'čjualist) 
Obredoslovje, n. ritualism (ri'ćjualizm) 
Obrezak, n. shred (sred), chip (čip), clipping (kli'ping) 
Obrezanje, n. circumcision (so'rkamsi'žan) 
Obrezati, v. to prune (tu pru'n), to cut (tu ka't), to 

clip (tu kli'p), to circumcise (tu so'rkamsa'jz) 
Obrijan, a. shaved (še'jvd) 
Obrijati, v. to shave (tu še'jv) 
Obrisač, n. napkin (na'pkin), towel (ta'uel) 
Obrisati, v. to wipe off (tu ua'jp a'f) 
Obrijati, zaprljati, v. to soil (tu so'el) 
Obrnuti, vidi okrenuti 
Obročno, adv. on installment plan (an instalment 

pla'n) 
Obrok, porcija, n. ration (re'jšan), portion (po'ršan) 
Obrok, otplata, n. installment (installment), payment 

(pe'jment) 

Obrok, vrijeme, n. term (torm), period (pi'rjad) 
Obronak, n. declivity (dikli'viti) 

Obrt, zanimanje, n. trade (trejd), craft (kraft), pro- 
fession (profe'šan) 
Obrtač ražnja, n. turnspit (to'rnspi't) 
Obrtan, a. industrious (inda'strias) 
Obrtnica, n. trade license (tre'jd la'jsens) Obrtnik — 88 - Ocelayitt Obrtnik, n. trader (tre'jđor) 

Obrub, n. hem (hem), border (bo'rdor), seam (sim) 
Obrubiti, v. to hem (tu hem), to seam (tu sim) 
Obruč, n. hoop (hup), tire (ta'er) 

Obrukati, v. to reprimand (tu re'primand) 

Obrušiti, v. to grind off (tu gra'jnd a'f) 

Obružiti, v. to disgrace (tu disgre'js), to insult (tu 

insa'lt), to affront (tu afra'nt) 
Obrva, n. eye-brow (a'jbra'u) 
Obučavati, v. to teach (tu ti'č), to instruct (tu in- 

stra'kt) 
Obuća, n. foot-wear (fu'tua'r) 
Obući, v. to dress (tu dre's) 
Obudovjeti (za muža), v. to become widower (tu bi- 

ka'm ui'door) 
Obudovjeti (za ženu), v. to become widow (tu bika'm 

ui'đo) 
Obuhvatiti, v. to embrace (tu embre'js), to comprise 

(tu kompra'jz) 
Obujmiti, v. to embrace (tu embre'js), to encircle (tu 

enso'rkl), to surround (tu sora'und) 
Obuka, n. instruction (instra'kšan) 
Obumrijeti, v. to benumb (tu bina'm), to die out (tu 

da'j a'ut), to become extinct (tu bika'm eksti'nkt) 
Obustava, n. suspension (sospe'nšan), stoppage (sta'- 

padž) 
Obustaviti, v. to detain (tu dite'jn), to stop (tu sta'p), 

to forbid (tu forbi'd) 
Obuti, v. to put the shoes on (tu pu't di šu'z a'n) 
Obuzdati, v, to tame (tu te'jm), to refrain (tu rifre'jn), 

to restrain (tu ristre'jn) 
Obuzeti, v. to take (tu te'jk), to seize (tu si'z), to 

grasp (tu gra'sp), to captivate (tu ka'ptivejt) 
Obveza, n. obligation (a'blige'jšan), 
Obvezan, a. bound (ba'und), binding (ba'jnđing) 
Obvezatan, n. obligatory (a'bligatori), binding ^ 

(ba'jnđing) 
Obvezati, v. to bind (tu ba'jnd), to tie up (tu ta'j a'p) 
Obvezati, v. to obligate (tu a'bligejt), to oblige (tu 

abla'jdž) 
Obveznica, n. promisory note (pra'misori note) 
Obvoj, zamotak, n. envelope (enve'lap ili en'velap) 
•Obzidati, v. to wall in (tu ua'l i'n) 
'Obzir, n. respect (rispe'kt), consideration (konsi'do- 

re'jšan) 
Obziran, a. considerate (konsi'doret) 
Obzirati, v. to look back (tu lu'k ba'k), to consider (tu 

konsi'dor) 
Obzirnost, n. consideration (konsi'đere'jšan) 
Obzirom, adv. in consideration (i'n konsi'đere'jšan) 
Obznana, n. notification (no'tifike'jšan), announcement 

(ana'unsment) 
Obznaniti, v. to notify (tu no'tifaj), to announce (tu 

ana'uns), to inform (tu info'rm) 
Obzor, n. horizon (hora'jzan), range of vision (re'jndž 

av vi'žan) 
Ocal, n. steel (stil) 
Ocat, sirce, n. vinegar (vi'nigor) 
Ocean, n. ocean (o'ušan) Ocijediti, v. to filter (tu fi'ltor) 

Ocijeniti, v. to estimate (tu e'stimejt), to appraise (tu 

apre'jz), to criticize (tu kri'tisajz) 
Ocjena, n. estimation (e'stime'jšan), criticism (kri'ti- 

sizm), 

Ocjenitelj, n. appraiser (apre'jzor) 

Ocjenjivati, v. to criticise (tu kri'tisajz) 

Ocoubijstvo, n. patricide (pa'trisajđ) 

Ocrniti, v. to blacken (tu bla'kn), to calumniate (tu 

kala'mniejt), to slander (tu sla'nđor) 
Ocrt, n. outline (a'utla'jn), sketch (skeč) 
Ocvasti, povenuti, v. to fade (tu fe'jd) 
Ocvirki, očvarci, n. greaves (grivz) 
Očadjati, v. to get sooty (tu ge't su'ti) 
Očajan, a. desperate (de'sporet) 
Očajanje, n. desperation (đe'spore'jšan) 
Očajati, zdvajati, v. to despair (tu đispa'r) 

Očajnik, n. desperado (đe'spore'jđo) 
Očali, n. eye glasses (a'jgla'ses), spetacles (spe'ktaklz) 
Očar, optičar, n. oculist (a'kjulist) 

Očarati, v. to bewitch (tu biui'č), to enchant (ta en- 
ča'nt), to charm (tu ča'rm) 

Očekivanje, n. expectation (e'kspekte'jgan) 

Očekivati, v. to expect (tu ekspeTct) 

Očenaš, n. Lord's-prayer (lo'rđz pre'Sr) 

Očenaši, krunica, n. rosary (ro'zari) 

Očepiti, v. to unstop (tu a'nsta'p) 

Očevid, n. evidence (e'viđens) 

Očevidac, n. eye-witness (a'jui'tnes) 

Očevidan, a. evident (e'vident), apparent (ip&'reat) 

Očevidnost n. evidence (e'viđens) ; clearness (kli'rnes) 

Očevina, n. patrimony (pa'trimoni) 

Oči, n. eyes (ajz) 

Očigled, n. evidence (e'viđens), appearance (api'rans), 

eyesight (a'jsa'jt) 
Očigledno, adv. evidently (e'viđentli), apparently 

(apa'rentli) 
Očijukanje, n. ogling (o'gling), flirting (flo'rtins^ 
Očijukati, v. to flirt (tu flo'rt), to ogle (tu o'gl) 
Očistiti, v. to clean (tu kli'n) 
Očišćenje, n. cleaning (kli'ning), purification (pju'ri- 

fike'jšan) 
Očišćenje Marijino, n. Feast of the Purification (fi'st 

av di pju'rifike'jšan) 
Očit, a. open (6'pen), candid (ka'ndid), sincere (sin- 

si'r), evident (e'viđent) 

Očito, adv. openly (o'penli), evidently (eviđentli) 
Očitovanje, n. declaration (de'klare'jšan), man'festa- 

tion (ma'nifeste'jšan), revelation (revele'Jšan) 
Očitovati, v. to reveal (tu rivi'l), to express (tu eks- 

pre's), to declare (tu dikla'r), to explain (tu eks- 
ple'jn) 

Očni, a. ocular (a'kjuler) 

Očnjak, očni zub, n. eye-tooth (a'j-tu't) 

Očuh, n. step father (ste'p fa'dor) 

Očupati, v. to pluck up (tu pla'k a'p) 

Očuvati, v. to preserve (tu prizo'rv) 

Oćelaviti, v. to "become bald (tu bika'm ba'ld) Oporaviti — 89 — Odjedriti Oćoraviti, v. to become blind on one eye (tu bika'm 

bla'jnd an ua'n a'j) 
Oćutiti, v. to feel (tu fi'l) to perceive (tu porsl'v) 
Od, prep, of (av), from (from), than (dan), since 

(sine) 
Odabranje, n. selection (sile'kšan) 
Odabrati, v. to select (tu sile'kt) 
Odagnati, v. to drive away (tu dra'jv aue'j) 
Odahnuti v. to breathe out (tu bri'd a'ut) 
Odaja, n. room (rum), chamber (če'jmbBr) 
Odajica, n. cabinet (ka'binet) 
Odajnik, n. denouncer (dina'unscr) 
Odakle, adv. where from (huo'r fro'm), whence 

(hue'nc) 
Odalje, adv. farther (fa'rdor), further (fo'rdor) 

Odaljiti se, v. to depart (tu dipa'rt), to leave (tu li'v) 

Odan, a. devoted (divo'ted) 

Odan piću, a. given up to drinking (gi'ven ap tu dri'n- 

king) 
Odande, adv. thenceforward (de'nsfo'ruord) 
Odanle, adv. thence (dene) 

Odanost, privrženost, n. attachment (atš/čment) 
Odapeti, v. to let go (tu le't go') 

Odaprijeti, oduprijeti, v. to resist (tu rizi'st), to hin- 
der (tu hi'ndor) 
Odar, n. bier (blr) 
Odaslanik, n. emissary (e'miseri), delegate (de'liget), 

ambassador (amba'sador), deputy (depjuti) 
Odaslanstvo, n. embassy (e'mbasi), delegation (de'll- 

ge'jšan), deputation (de'pjute'jšan) 
Odaslati, v. to send off (tu se'nd a'f), to dispatch (tu 

dispa'č) 
Odasvud, adv. from everywhere (from e'verihuo'r) 
Odati, odavati, v. to denounce (tu dina'uns), to be- 
tray (tu bitre'j), to belie (tu bila'j) 
Odatle, adv. from here (from hi'r), hence (henc) 
Odavde, adv. from here (from hi'r), hence (henc) 
Odavno, adv. long ago (la'ng ago') 
Odazivanje, n. response (rispa'ns) 
Odazvati se, v. to respond (tu rispa'nd), to answer 

(tu a'neor) 
Odbaciti, v. to cast off (tu ka'st a'f), to cast away 

(tu ka'st aue'j) 
Odbijati, v. to beat off (tu bi't a'f), to refuse (tu ri- 

fju'z), to repel (tu ripe'l) 
Odbitak, n. deduction (diđa'kšan) discount di'ska'unt) 
Odbiti, v. to reject (tu ridže'kt), to refuse (tu rifju'z), 

to beat off (u bi't a'f), to repel (tu ripe'l) 
Odbili u računu, v. to deduct (tu dida'kn. t : 

(tu diska'unt), to subtract (tu saptra'kt) 
Cdbitba, n. subtraction (saptra'kšan) 
Odbjeći, v. to desert (tu dizo'rt) 
Odboj, n. reflection iriflfe'ksan) 
Odbojan, a. repulsive (ripa'lsiv), forbidding (forbi'- 

ding) 
Odbor, n. committee (kami'ti) 
Odbornik, n. committee man (kami'ti ma'n) 
Odbrojiti, v. to count over (tu ka'unt o'vor) 
Odbrusiti, v. to grind off (tu gra'jnd a'f), to grind 

sufficiently (tu gra'jnd sufi'šentli) Od'ebeo, a. thickish (ti'kiš) 

Odebljati, v. to become thick (tu bika'm ti'k), to fatten 
(tu fa'tn) 

Oderati, v. to flay (tu fle'j), to skin (tu ski'n) 

Odgadjanje, n. procrastination (prokra'stine'jšan) 

Odgajati, v. to raise (tu re'jz), to bring up (tu bri'ng 
a'p), to educate (tu e'džjukejt) 

Odgoditi, odgadjati, v. to postpone (tu postp5'n), to 
put off (tu pu't a'f), to procrastinate (tu pro- 
kra'stinejt) 

Odgoditi, v. to defer (tu difo'r), to adjourn (tu ad- 
žo'rn) 

Odgoj, n. education (e'džuke'jšan) 

Odgoj ii ište, n. educational institution (e'džuke'jSanal 
i'nstitju'šan) 

Odgojitelj, n. fosterer (fa'storor), educator (e'đžuke'j- 
tor), tutor (tu'tor) 

Odgojiteljica, n. governess (ga'vornes) 

Odgojiti, v. to raise (tu re'jz), to bring up (tu bri'ng 
a'p) 

Odgonetati, v. to unriddle (tu a'nri'dl) 

Odgonetka, n. riddle (ridl) 

Odgonetnuti, v. to unriddle (tu a'nri'đl) 

Odgovarati, odgovoriti, v. to answer (tu a'neor), to 
reply (tu ripla'j), to respond (tu rispa'nd), to dis- 
suade (tu di'sue'jd) 

Odgovarati, biti kako valja, v. to correspond (tu ka'ris- 
pa'nd) 

Odgovor, n. answer (a'neor), reply (ripla'j) 

Odgovoran, a. answerable (a'ncorabl), responsible 
(rispa'nsibl), liable (la'ebl) 

Odgovoriti, v. to answer (tu a'neor), to reply (tu ri- 
pla'j), to respond (tu rispa'nd) 

Odgovornost, n. responsibility (rispa'nsibi'lit!), liabili- 
ty (la'ebi'liti) 

Odgristi, v. to bite off (tu ba'jt a'f) 

Odgrnuti, v. to uncover (tu a'nka'vor) to disclose (tu 
disklo'z), to remove (tu rimu'v) 

Odignuti, v. to lift (tu li'ft) 

Odigrati, v. to play (tu ple'j), to perform (tu por- 
fo'rm) 

Odijeliti, v. to divide (tu diva'jd), to separate (tu se' 
parejt), to part (tu pa'rt) 

Odijelo, n. dress (dres), suit of clothes (su't a\ klS'z), 
attire (ata'er) 

Odijevati, v. to dress (tu dre's) 

Odilaziti, v. to go away (tu go* aue'j), to depart (tu di- 
pa'rt) 

Odio, n. section (se'kšan), department (dipa'rtment), 
compartment (kompa'rtment) 

Odirati, v. to fiay (tu fle'j), to skin (tu ski'n) 

Odista adv. really (ri'ali) 

Odjahati, v. to ride off (tu ra'jd a'f) 

Odjava, n. notice (no'tis), countermanding (ka'untSr- 
ma'nding) 

Odjaviti, v. to countermand (tu ka'untorma'nd) 

Odjaviti posjet, v. to cancel a visit (tu ka'nsel e vi'zit) 

Odjeća, vidi odijelo 

Odjedriti, v. to Sail away (tu se'jl aye'j) Odjek — 90 Odredbina Odjek, n. echo (e'ko) 

Odjeknuti, v. to re-echo (tu rie'ko) 

Odjel, vidi odio 

Odjelit, a. sectional (se'kšanal), separate (se'paret) 

Odjeljenje, n. compartment (kompa'rtment), section 

(se'kšan) 
Odjenuti, v. to clothe (tu klo'd) 
Odjeven, a. dressed (drest) 

Odjezditi, odjahati, v. to ride away (tu ra'jđ aue'j) 
Odjuriti, v. to run away (tu ra'n aue'j) 
Odlaganje, n. delay (dile'j), postponement (postpo'n- 

ment) 
Odlagati, v. to delay (tu dile'j), to defer (tu đifo'r), to 

linger (tu li'ngor), to put off (tu pu't a'f) 
Odlamati, v. to break off (tu bre'jk a'f) 
Odlanuti, v. to feel better (tu fi'l be'tor) 
Odlazak, n. departure (dipa'rćur) 
Odlaziti, v. to depart (tu dipa'rt), to go away (tu go' 

aue'j) 
Odletjeti, v. to fly away (tu fla'j aue'j) 
Odležati (u bolesti), v. to be confined (tu bi kgn- 

fa'jnđ) 
Odličan, a. distinguished (disti'nguišt), excellent (e'ks- 

elent) 
Odličnost, n. distinction (đisti'nkšan) 
Odlijepiti, v. to loosen (tu lu'sn) 
Odlika, n. distinction (đisti'nkšan), preference (pre'- 

fbrens), excellence (ekse'lens) 
Odlikaš, n. eminent student (e'minent stju'đent) 
Odlikovati, v. te distinguish (tu đisti'nguiš) 
Odliti, v. to pour off (to po'r a'f) 
Odlomak, n. fragment (fra'gment) 
Odlomiti, v. to break off (tu bre'jk a'f) 
Odložiti, v. to put off (tu pu't a'f), to defer (tu đifo'r) 
Odlučan, a. resolute (re'zoljut), determinate (đitS'rmi- 

net), decisive (đisa'jsiv) 
Odlučiti, v. to decide (tu đisa'jd), to resolve (tu riza'lv) 
Odlučiv, a. deciđable (đisa'jdabl) 
Odlučivanje, n. decision (disi'žan), resolution (re'zo- 

Iju'šan) 
Odlučnost, n resoluteness (re'zoljutnes) 
Odluka, n. resolution (re'zolju'šan), decision (disi'žan) 
Odlupiti, v. to peel (tu pi'l) 
Odma, odmah, adv. at once (at ua'ns), instantly 

(i'nstantli), immediately (imi'đietli) 
Odmaći, v. to draw away (tu dra' aue'j), to sneak off 

(tu snl'k a'f) 
Odmagati, v. to impede (tu impi'd), to thwart (tu 

tua'rt), to obstruct (tu apstra'kt) 
Odmamiti, v. to entice away (tu enta'js aue'j) 
Odmarati s e, v. to rest (tu re'st), to repose (tu ri- 
po'z) 
Odmazda, n. recompense (re'kompens) 
Odmazditi, v. to recompense (tu re'kompens), to repay 

(tu ripe'j) 
Odmet, n. castaway (ka'staue'j) 
Odmetnik, n. deserter (dizo'rtor), turn-coat 

(to'rn ko'ut) 
Odmetnik vjere, n. apostate (apa'stet) Odmetništvo, n. desertion (dizo'ršan) 
Odmetništvo vjere, n. apostasy (apa'stasi) 
Odmicati, v. to move away (tu mu'v aue'j) 
Odmjeriti, v. to measure off (tu me'žur a'f), to pro- 
portion (tu propo'ršan), to mete out (tu mit &'Qt) 
Odmor, n. rest (rest), repose (ripo'z) 
Odmoriti, v. to rest (tu re'st), to repose (tu ripo'z) 
Odmotati, v. to unwind (tu a'nua'jnd), to unfold (tu 

a'nfo'ld) 
Odnašati, odnositi, v. to carry away (tu ka'ri au§'j), 

to convey (tu konve'j) 
Odnedavna, adv. since recently (sine ri'sentli) 
Odnekud, adv. from somewhere (from sa'mhuo'r) 
Odnijeti, v. to take away (tu te'jk aue'j) 
Odnikud, adv. from nowhere (from no'huo'r) 
Odnos, n. proportion (propo'ršan), ratio (re'jšio), refe- 
rence (re'forens), respect (rispe'kt) 
Odnositi se, v. to refer (tu rifor) 

Odnosni, a. relative (re'lativ), respective (rispe'ktiv) 
Odnosno, adv. relatively (re'lativli), in reference (In 

re'forens), respectively (rispe'ktivli) 
Odnošaj, vidi odnos 
Odobravanje, n. approval (apru'val) 
Odobravati, v. to approve (tu apru'v), to confirm (tu 

konfo'rm), to ratify (tu ra'tifaj) 
Odobrenje, n. approval (apru'val), sanction (sa'nkšan) 
Odobriti, vidi odobravati 
Odocniti, v. to retard (tu rita'rd) 
Odojak, odojče, n. farrow (fa'ro), sucking-pig (sa'king 

pi'g) 
Odojiti, v. to milk (tu mi'lk) 
Odolijevati, odoljeti, v. to withstand (tu uitsta'nd), 

to overcome (tu o'vorka'm), to overpower (tu 

o'vorpa'uor) 
Odoljivost, n. resistance (rizi'stens) 
Odonda, adv. since then (si'nc đe'n) 
Odonud, adv. from there (from de'r) 
Odora, n. dress (dres), attire (ata'er), uniform (ju'nl- 

form) 
Odozdo, adv. from down (from da'un) 
Odozgo, adv. from up (from a'p) 
Odračunanje, n. discount (diska'unt) 
Odračunati, v. to discount (tu diska'unt), to deduct 

(tu dida'kt) 
Odračunati skime, v. to settle (tu se'tl), to make even 

(tu me'jk i'ven) 
Odraditi, v. to work off (tu uo'rk a'f), to pay off by 

labor (tu pe'j a'f baj le'jbor) 
Odrapanac, n. ragamuffin (ra'gama'fin) 
Odrapati, v. to tear (tu te'r) 
Odrasao, a. grown up (gro'un a'p) 
Odrasti, v. to grow up (tu gro'u a'p) 
Odraz, n. reflection (rifle'kšan) 
Odraziti, v. to reflect (tu rifle'kt) 
Odreći, v. to renounce (tu rina'uns), to resign (tu ri- 

za'jn), to abdicate (tu a'bdikejt) 

Odredba, n. order (o'rdor), arrangement (are'jndž- 

ment) 
Odredbina, n. tax (taks), duty (dju'ti) 


Odrediti — 91 — Odvjetnik Odredit!,, v. to order (tu o'rdor), to arrange (tu 
are'jndž) 

Odredjen, a. definite (de'finit) 

OBreknuće, n. renunciation (rina'nsie'jšan), resigna- 
tion (re'zigne'jšan), abdication (a'bđike'jšan) 

Odrešito, adv. energetically (e'nbrdže'tikali) 

Odrezak, n. coupon (kQ'pan), clipping (kli'ping) 

Odrezati, v. to cut (tu ka't) 

Odrezati nokte, v. to pare (tu pa'r), to clip (tu kli'p) 

Odricanje, n. renunciation (rina'nsie'jšan) 

Odricati, v. to abdicate (tu a'bđikejt), to renounce (tu 
rina'uns) 

Odriješenje (grijeha), n. absolution (a'psolju'šan) 

Odriješiti, v. to absolve (tu apsa'lv) ' 

Odriješiti, osloboditi, v. to detach (tu dita'č), to loo- 
sen (tu lu'sn), to free (tu fri') 

Odrinuti, v. to thrust off (tu tra'st a'f), to push off 

(tu pu'š a'f) 
Odrod, n. renegade (renigejđ) 
Odrediti se, v. to degenerate (tu didže'nbrejt) 
Odrpan, a. ragged (ra'ged), tattered (ta'tord) 
Cdrpanost, n. raggedness (ra'gednes) 
Odrpina, n. ra^' (rag) 
Odrtina, n. sorry-jade (sa'ri-dže'jd) 
Odrubiti, v. to cut (tu ka't) 
Odrubiti glavu. v. to behead (tu bihe'đ), to decapitate 

(tu dika'pitejt) 
Odrveniti, v. to stupefy (tu stju'pefaj) 
Održati, v. to keep (tu ki'p), to maintain (tu mente'Jn) 
Održ; ti pobjedu, v. to win the day (tu ui'n di de'j) 
Održavanje, održanje, n. keeping (ki'ping), main- 
taining (mente'jning) 
Odsada, odsele, adv. from now (from na'u), from now 

0:1 (from na'u a'n) 
Odseliti, v. to migrate (tu ma'jgre'jt) 
Odsijedati, v. to come to stay (tu ka'm tu ste'j) 
Odsijevati, v. to reflect (tu rifle'kt) 
Odsječak, n. sector (se'ktor), segment (se'gment) 
Odsjeći, v. to cut off (tu ka't a'f), to chop (tu ca'p) 
Odsjeći udo, v. to amputate (tu a'mpjutejt) 
Odsjek, n. cut (ka't), section (se'kšan), department 
(dipa'rtment), branch (branč), lodge (la'dž), sub- 
assembly (sa'b ase'mbli) 
Odsjesti, v. to stop (tu sta'p) 
Odsjev, n. reflection (rifle'kšan) 
Odskočiti, v. to spring off (tu spri'ng a'f), to bounce 

(tu ba'uns) 
Odskok, n. rebound (ri'ba'und) 
Odskora, adv. of late (av le'jt) 

Odslužiti, v. to serve one's time (tu so'rv ua'ns ta'jm) 
Odstraniti, v. to divert (tu divo'rt), to alienate (tu 

e'jljenejt), to lay aside (tu le'j asa'jd) 
Odstraniti (poteškoće), v. to remove (tu rimu'v) 
Odstup, n. retreat (ritri't), retirement (rlta'erment) 
Odstupiti, v. to retire (tu rita'er), to retreat (tu ritri't) 
Odsuda, n. sentence (se'ntens), condemnation (ka'n- 

demne'jšan) 
Odsuditi, v. to sentence (tu se'ntens), to condemn (tu 
kfmde'm) Odsutan, a. absent (a'psent) 
Odsutnost, n. absence (a'psens) 
Odštampati, v. to print (tu pri'nt) 

Odšteta, n. compensation (ka'mpense'jšan), indemnity 
(inde'mniti), damages (đa'madžes) 

Odštetiti, v. to indemnify (tu inde'mnifaj), to make 

amends for (tu me'jk ame'ndz fo'r) 
Odučiti, v. to wean, (tu ui'n) 
Odučiti se, prestati, v. to leave off (tu li'v a'f) 
Odug, dugoljast, a. longish (la'ngiš) 

Oduka, n. disuse (disju's) 

i 
Oduljiti, v. to prolong (tu prolong) 

Oduran, a. abominable (aba'minabl), detestable (di- 

te'stabl) 
Odu most, n. abomination (aba'mine'jšan), detestation 

i đe'teste'jšan) 
Odustati, v. to desist (tu dizi'st), to quit (tu kui't), 

to give up (tu gi'v a'p) 
Odušak, n. breath (bret), short rest (šo'rt re'st) 
Oduševiti, v. to inspire (tu inspa'er), to animate (tu 

;Vnimejt) 
Oduševljen, a. enthusiastic (entu'zia'stik), animated 

(a'nime'jted) 
Oduševljenje, n. enthusiasm (entu'ziazm) 

Oduzeti, v. to take away (tu te'jk aue'j), to withdraw 

uidra'), to deprive (tu dipra'jv) 
Odužiti se, v. to repay (tu ripe'j) 
Odužiti, oduljiti. v. to prolong (tu prola'ng) 
Odvabiti, v. to entice away (tu enta'js aue'j) 
Odvadjaii, V. to abduct (tu abda'kt) 
Odvagnuti, v. to weigh off (tu ue'j a'f) 
Odvajati, v. to separate (tu se'parejt), to disconnect 

(tu di'skone'kt), to disunite (tu di'sjuna'jt) 

Odvajkada, adv. since long ago (sins la'ng ago') 
Odvala, n. precipice (pre'sipis), steep (stip) 
Odvaliti, v. to roll off (tu ro'l a'f) 
Od važan, a. resolute (re'zoljut), brave (brejv) 

Odvažiti se, v. to resolve (tu riza'lv), to decide 

(tu disa'jd) 
Odvažnost, n. resoluteness (re'zoljutnes), bravery 

(bre'jvori), boldness (bo'ldnes) 

Odveć, adv. too much (tu' ma'e) 

Odvesti, v. to lead off (tu li'd a'f), to take away (tu 

te'jk aue'j) 
Od vezati, v. to untie (tu a'nta'j), to release (tu rill's) 
Odveznica, n. release (rili's) 
Odveznica zemljišta, n. quit-claim deed (kui't klejm 

di'd) 
Odvijati, v. to unwind (tu a'nua'jnd) 
Odvika, n. disuse (disju's) 
Odvika (dojenčeta), n. weaning (ui'ning) 
Odviknuti se, v. to disuse (tu disju's) 
Odvisan, a. dependent (dipe'ndent) 
Odvisiti, v. to depend (tu dipe'nd) 
Odviše, adv. too much (tu' ma'č) 

Odviti, v. to wind off (tu ua'jnd a'f), to unfold (tu a'n- 

fo'ld) 
Odvjetnik, n. lawyer (lo'jor), counsel (ka'unsel), 

attorney at law (ato'rni at la') Odvlaka 92 Ogrttti Odvlaka, n. delay (dile'j), adjournment (ađdžS'rnment) 
Odvod, n. conveying (konve'jing), leading away (IV- 
ding aue'j) 

Odvoditi, v. to convey (tu konve'j), to lead away (tu 
li'đ aue'j) 

Odvojiti, v. to separate (tu se'parejt), to divide 'tu di- 
va'jd) 

Odvoziti, vidi odvesti 

Odvraćanje, n. dissuasion (disue'jžan) 

Odvraćati, v. to turn off (tu to'rn a'f) 

Odvraćati (od česa), v. to disuađe (tu disue'jd), to di- 
vert (tu divO'rt) 

Odvratan, a. repulsive (ripa'lsiv), abominable (aba'- 
minabl) 

Odvratiti, v. to turn away (tu to'rn aue'j), to dissuade 
(tu disue'jd) 

Odvratiti od pravog puta, v. to mislead (tu misli'đ) 

Odvrći, v. to cast away (tu ka'st aue'j), to disown 
(tu diso'un) 

Odvrtač, n. screw-driver (skru'-đra'jvSr) 

Odvući, v. to drag away (tu dra'g aue'j) 

Odzada, adv. in the rear (in di rl'r), from behind 
(from biha'jnd) 

Odzdrav, n. salute returned (salju't rito'rnd), recipro- 
cal greeting (risa'jprokal gri'ting) 

Odzdraviti, v. to return the salute (greeting) (tu ri- 

to'rn di salju't) (gri'ting) 
Odziv, n. response (rispan's), answer (a'ncor), 

resound (riza'und), echo (e'ko) 
Odzivati se, v. to respond (tu rispa'nd), to answer (tu 

a'ncor), to re-echo (tu ri'-e'ko) 
Odzvoniti, v. to toll off (tu to'l a'f) 
Oficir, vidi časnik 
Ogaditi, v. to disgust (tu disga'st) 
Oganj, n. fire (fa'er), heat (hit) 
Oganj, groznica, n. fever (fi'vor) 
Ogavan, a. disgusting (disga'sting), filthy (fi'lti), 

loathsome (lo'utsam) 
Ogavnost, n. abhorrence (abha'rens), loathing (lo'u- 

ding) 
Ogladniti, v. to famish (tu fa'miš), to get hungry 

(tu ge't ha'ngri) 
Oglas, n. announcement (ana'unsment), advertisement 

(advb'rtizment) 
Oglasiti, v. to announce (tu ana'uns), to publish (tu 

pa'bliš), to advertise (tu a'dvortajz) 
Oglasnik, n. messenger (me'sendžbr), herald (he'rald) 
Oglašenje, n. announcement (ana'unsment) 
Oglaviti, v. to put on the halter (tu pu't a'n di ha'ltor) 

Ogled, n. inspection (inspe'kšan), examination (igza'- 

mine'jšan) 
Ogled, pokušaj, n. trial (tra'el), sample (sampl) 
Ogledalo n. looking-glass (ki'king gla's), mirror (mi'- 

ror) 
Ogledati, v. to look back (tu ly'k ba'k), to examine (tu 

igza'min), to try (tu tra'j) 
Ogledati se, v. to encounter (tu enka'untor) 
Oglobiti, v. to exact (tu egza'kt), to extort (tu 

eksto'rt), to fine (tu fa'jn) Ogiodati, v. to nibble off (tu ni'bl a'f) 

Ogluha, n. default (di'fa'lt), non-appearance (na'n- 

api'rans) 
Ogluhnuti, v. to get deaf (tu ge't de'f), to deafen (tu 

de'fn) 
Oglušiti se, v. to disobey (tu di'sobe'j), to default (tu 

difa'lt) 
Ognjen, a. fiery (fa'eri), ardent (a'rdent) 
Ognjevit, vidi ognjen 

Ognjica, vrućica, n. burning fever (bo'rning fi'vttr) 
Ognjiliti, v. to rot (tu ra't), to decay (tu đike'j) 
Ognjilo, n. steel for striking fire (sti'l for atra'jlcfag 

fa'er) 
Ognjište, n. fire-side (fa'er-sa'jd), fire-place (fa'er 

ple'js), hearth (hart) 
Ognjusiti, v. to pollute (tu polju't) 
Ognojiti, v. to manure (tu manju'r) 
Ognojiti se, v. to suppurate (tu sa'purejt) 
Ogorak, n. log (lag), billet (bi'let) 
Ogorčen, a. exasperated (egza'sporejted), enraged (en- 

re'jdžd), indignant (indi'gnant) 
Ogorčenost, n. exasperation (egza'spbre'jšaa), indig- 
nation (i'ndigne'jšan) 

Ogorčiti, v. to embitter (tu embi'tor), to exacerbate (tu 
egza'sorbejt) 

Ogorjelina, n. burn (born) 
Ogorjeti, v; to scorch (tu sko'rč) 

Ogovaranje, n. slander (sla'ndor), defamatioa (de'fa- 

me'jšan) 
Ogovarati, v. to slander (tu sla'ndor) 
Ogovor, n. slander (sla'ndor) 

Ograda, n. fence (fens), enclosure (enklo'žur), grate 
(grejt) — 

Ograditi- v. to fence in (tu fe'ns i'n), to enclose (tu 

enklo'z) 
Ogranak, n. sprout (spra'ut), bough (ba'u) 
Ogranak gore, n. spur (spor) 

Ogranak roda, n. collateral line (kola'toral la'Jn) 
Ograničen, a. limited (li'mited), restricted (ristri'kted) 
Ograničenost, n. limitation (li'mite'jšan), restriction 

(ristri'kšan) 

Ograničiti, v. to limit (tu li'mit), to restrict (tu ris- 

tri'kt) 
Ogranuti, v. to rise (tu ra'jz) 
Ograšje, n. battle (batl), combat (ka'mbat) 

Ogrbaviti, v. to get hunchbacked (tu ge't ha'nfcfca'kt) 
Ogrditi, v. to defame (tu dife'jm), to detract (t» di- 

tra'kt) 
Ogreb, kučine, n. tow (to'u) 
Ogrebina, n. scratch (skrač) 
Ogrepsti, v. to scratch (tu skra'č) 

Ogreznuti, v. to immerse (tu imo'rs), te *ip t** *i'p) 
Ogrijati, v. to warm up (tu uo'rm a'p) 
Ogriješiti se, v. to sin (tu si'n) 
Ogrijev, n. fuel (fju'el) 
Ogristi, v. to gnaw (tu na') 
Ogrizak, n. bite (bajt) 

Ogrlica, n. collar (ka'lor), neck-lace (ne'k-Iej«) 
Ogrliti, v. to embrace (tu embre'js), to hug &H \t%'t) 


Ogrljaj — 93 — a Okretati Ogrljaj, n. embrace (embre'js) 

Ogrljak, n. collar (ka'lor) 

Ogrnjač, n. cover (ka'vor) 

Ogrnuti, v. to wrap up (tu ra'p a'p), to envelope (tu 

enve'lap) 
Ogroman, a. immense (ime'ns), gigantic (đža'jga'ntik), 

huge (hjuđž) 
Ogromnost, n. immensity (ime'nsiti), vastness (va'st- 

nes) 
Ogrozd, n. gooseberry (gu'zbe'ri) 
Ogrtač, n. wrapper (ra'por), shawl (šal), rake (rejk), 

overcoat (o'vBrkg'ut) 
Ogrtati, ogrnuti se, v. to hang round (tu ha'ng ra'- 

unđ), to put on (tu pu't an') 
Ogubaviti, r. to scab (tu ska'b) 
Oguliti, v. to flay (tu fle'j), to skin (tu ski'n), to peel 

(tu pi'l) 
Ohlada, n. cooling (ku'ling) 
Ohladiti, v to cool off (tu ku'l a'f) 
Ohladnjeti, t. to get cold (tu ge't ko'ld) 
Ohol, a. proud (pra'ud), haughty (ha'ti) 
Oholica, n. haughty person (ha'ti pu'rsn) 
Oholiti se, ▼■ to disdain (tu đizde'jn) 
Oholost, n. priđe (prajd), haughtiness (hJL'tines) 
Ohrabriti, v. to encourage (tu enko'ređž) 
Ohromiti, v. to cripple (tu kri'pl), to lame (tu le'jm) 
Ojačati, v. to strenghten (tu stre'ngten), to reenforce 

l tu ri'info'rs) 
Okaditi, v. to incense (tu inse'ns), to fumigate (tu 

fju'migejt) 
Okaljati, v. to soilTtu so'el), to besmear (tu bismi'r) 
Okamatiti, v. to put on interest (tu pu't an i'nterest) 

Okameniti, v. to turn into stone (tu to'rn i'ntu sto'n), 
to petrify (tu pe'trifaj) 

Okamenjenje, n. petrifaction (petrifa'kšan) 
Okaniti se, t. to give up (tu gi'v a'p), to quit (tu 
kui't) 

Okefati, v. to brrsh off (tu bra'š a'f) 

Okesiti se, v. to sneer (tu sni'r), to scoff (tu ska'f) 

Oki la viti, v. to rupture (tu ra'pćur) 

Okititi, v. to adorn (tu ado'rn), to decorate (tu đe'ko- 

rejt) 
Oklac'.a, n. bet (bet), wager (ue'jdžor) 
Okladiti se, t. to bet (tu be't), to wager (tu ue'jđžbr) 
Oklaštriii, v. to prune (tu pru'n), to trim (tu tri'm) 
Okie, oklen, ađr. from where (from huo'r) 
Oklesati, v. to hew out (tu hju' a'yt) 
Oklevetati, t. to defame (tu dife'jm), to slander (tu 

sla'ndfir), to disgrace (tu disgre'js) 
Oklijevanje, n. hesitation (he'zite'jšan) 
Oklijevati, v. to hesitate (tu he'zitejt) 
Okliznuti se, v. to slip (tu sli'p), to slide (tu sla'jd), 

to glide (tu gla'jd) 
Oklop, n. cuiras (kuira's), shield (šilđ), breast plate 

(tne'st p!e'Jt) 
Oklopiti, v. to cover (tu ka'vor), to protect (tu pro- 

te'kt) 
Oklopnik, n. cuirassier (kui'rasi'r) 
Oklopnjača, n. iron-clad (a'jarn-kla'd) Okno, n. window (ui'ndo), window-sash (ui'nđo-saš) 
Oko, po prilici, adv. about (aba'ut) 
Oko, n. eye (aj) 

Oko, naokolo, prep, round (ra'und), around (ara'und) 
Okolica, n. surroundings (sora'undings), neighbor- 
hood (ne'jbbrhud) 
Okoliš, n. district (di'strikt), 
Okolišanje, n. vacillation (va'sile'jšan), hesitation (he- 

zite'jšan) 
Okolišati, v. to vacillate (tu va'silejt), to hesitate (tu 

he'zitejt) 
Okolni, a. sorrounding ( sora'ynding), neighboring 

(ne'jboring) 
Okolnost, n. circumstance (so'rkamstans), condition 

(kondi'šan) 
Okolo, prep, around (ara'und), about (aba'ut) 
Okomica, n. perpendicular (po'rpendi'kjulor) 
Okomice, adv. perpendicularly (po'rpendi'kjulorli), 

vertically (vo'rtikali) 
Okomit, a. perpendicular (porpendi'kjulor), vertical 

(vo'rtikal) 
Okomitost, n. perpendicularity (pb'rpendi'kjula'riti) 
Okončati, v. to end (tu e'nd), to finish (tu fi'niš), to 

accomplish (tu aka'mpliš) 
Okopati, v. to dig up (tu di'g a'p) 
Okorio, a. sharp (šarp), vehement (vi'himent), ardent 

(a'rdent), obstinate (a'pstinet) 
Okoristiti se, v. to profit (tu pra'fit) 
Okorjeti, v. to stiffen (tu sti'fn), to get stiff (tu ge't 

sti'f) 
Okornost, n. vehemence (vi'himens), stubbornness 

(sta'bornes) 

Okotiti (o psu ili mački), v. to bring forth (tu bri'ng 

fo'rt) 
Okov, n. shackle (šakl) 
Okovati, v. to shackle (tu ša'kl), to fetter (tu fe'tor), to- 

forge (tu fo'rđž), to chain (tu če'.in) 

Okovi, n. manacles (ma'naklz), shackles (šaklz), 

handcuffs (ha'ndka'fs) 
Okovica, n. shoeing (šu'ing) 
Okrajak, n. edge (edž), hem (hem), rim (rim), border 

(bo'rdor) 
Okrasti, v. to steal (tu sti'l) 
Okratak, a. rather short (ra'dor šo'rt) 
Okratiti, v. to shorten (tu šo'rtn), to abridge (tu a,- 

bri'dž) 
Okrčiti, v. to clear (tu kli'r) 
Okrečiti, v. to whitewash (tu hua'jtua'š) 
Okrenuti, v. to turn over (tu t5'rn o'vor) 
Okrepa, n. refreshment (rifre'šment), recreation (re- 

krie'jsan) 

O krepan, a. refreshing (rifre'šing), nourishing (no'ri- 

šing) 
Okresati, v. to multure (tu ma'lćur) 
Okret, n. turning (to'rning), turn (torn) 

Okretan, a. quick (kui'k), nimble (nimbi), agile (a*- 

Ožil) 
Okretati, v. to turn (tu tfi'rn), to revolve (tu riva'lv> o Okretnost 94 — Onemoći Okretnost, n. quickness (kui'knes), nimbleness (ni'm- 
blnes), agility (adži'liti) 

Okrijepiti, v. to strenghten (tu stre'ngten), to refresh 
(tu rifre'š) 

Okrilje, n. protection (prote'kšan), shelter (še'ltor) 

Okriviti, v. to accuse (tu akju'z) 

Okrivljenik, n. defendant (dife'ndant) 

Okrnjitj, v. to dent (tu đe'nt) 

Okrpiti, v. to mend (tu me'nd), to patch (tu pa'č) 

Okršaj, n. skirmish (sko'rmiš) 

Okrug, n. circle (sorkl), circuit (so'rkjut), district 
(đi'strikt) 

Okrugao, a. round (ra'und), globular (gla'bjulor) 

Okrugliti, v. to make round (tu me'jk ra'und) 

Okrugljast, a. roundish (ra'undiš) 

Okruniti, v. to crown (tu kra'un) 

Okrutan, a. cruel (kru'el), barbarous (ba'rbaras) 

Okrutnik, a. cruel man (kru'el ma'n) 

Okrutnost, n. cruelty (kru'elti) 

Okružiti, v. to round off (tu ra'und a'f), to surround 
(tu sora'unđ), to encompass (tu enka'mpas) 

Okružje, n. circuit (so'rkjut), district (đi'strikt) 

Okružnica, n. circular (so'rkjulor) 

Okrvariti, v. to splash with blood (tu spla'š uit bla'd) 

Okrvaviti, v. to bleed (tu bli'đ), to stain with blood 
(tu ste'jn ui't bla'đ) 

Okuditi, v. to blame (tu ble'jm), to scold (tu sko'ld) 

•Okunj, n. perch-fish (pS'rč-fiš) 

Okupati, v. to bathe (tu be'jd) 

Okupati se, v. to take a bath (tu te'jk e ba't) 

Okupiti, v. to assemble (tu ase'mbl) 

Okus, n. taste (tejst), savor (se'jvor) 

Okus (organ), n. sense of taste (se'ns av te'jst) 

Okusak, n. bit (bit), bite (bajt) 

Okusiti, v. to taste (tu te'jst) 

Okušati, v. to try (tu tra'j) 

Okužiti, v. to infect (tu infe'kt) 

Okvasiti, v. to moisten (tu mo'jsn) 

Okvir, n. frame (frejm), sash (saš) 

Okviriti, v. to frame (tu fre'jm) 

Olakotiti, olakšati, v. to lighten (tu la'jtn), to facili- 
tate (tu fasi'litejt) 

'Olakšica, n. lightening (la'jtning), alleviation (ali'vie'j- 

šan), relief (rili'f) 
Olediti se, v. to get icy (tu ge't a'jsi), to freeze (tu 

fri'z) 
Olijeniti, v. to get lazy (tu ge't le'jzi) 
Olina, n. quantity (kua'ntiti) 
O lizat i, v. to lick (tu li'k) 
Olovan, a. leaden (leđn) 

Olovka, n. pencil (pe'nsil), lead-pencil (le'd-pe'nsil) 
Olovnica, n. plumb-line (pla'm-la'jn) 
Olovni sjajnik, n. lead-ore (le'd-o'r) 
Olovo, n. lead (led) 
Oltar, n. altar (a'ltar) 
Oluja, n. storm (storm), tempest (te'mpest), tornado 

(tBrne'jdo), hurricane (ho'rikejn) 

Olupiti, v. to peel off (tu pi'l a'f), to pare (tu pa'r), to 
husk (tu ha'sk) Omaći, v. to slip (tu sli'p) 
Omaknuti se, v to slip (tu sli'p) 

Omaliti, umanjiti, v. to lessen (tu Ie'sn), to reduce (tu 
riđju's), to diminish (tu dimi'niš) 

Omalovažiti, v. to belittle (tu beli'tl), to undervalue 

(tu a'ndorva'lju) 
Omama, n. fake (fejk), swindle (sui'ndl), humbug 

(ha'mba'g) 
Omamiti, v. to stun (tu sta'n), to benumb (tu bina'm) 
Omamiti, zavesti, v. to entice (tu enta'js), to seduce 

(tu sidju's) 
Omanji, a. rather small (ra'đor sma'l) 
Omara, n. sultriness (sa'ltrines) 
Omaran, a. sultry (sa'ltri), close (klo'us) 
Omastiti, v. to grease (tu gri'z) 
Omašan, a. bulky (ba'lki) 

Omazati, v. to soil (tu so'el), to besmear (tu bismi'r) 
Omedjiti, v. to circle in (tu so'rkl i'n), to confine (tu 

konfa'jn), to limit (tu li'mit) 
Omekšati, v. to soften (tu sa'fn) 
Omiljeti, v. to get fond of (tu ge't fa'nd a'v) 
Omilovati, v. to caress (tu kare's), to fondle (tu 

fa'ndl) 
Omjer, n, proportion (propo'ršan) 
Omjera, n. proportion (propo'ršan) 
Omjeriti, v. to measure (tu me'žur), to size up (tu 

sa'jz a'p) 

Omladak, n. after-growth (a'ftor-gro'ut), youth (jut) 
Omladina, n. youth (jut), young people (ja'ng pi'pl) 
Omlatiti, v. to thrash off (tu tra'š a'f) 
Omlitaviti, v. to get drowsy (tu ge't dra'uzi) 
Omodriti, v. to make blue (tu me'jk blu') 
Omogućiti, v. to make possible (tu me'jk pa'slbl) 
Omorika, n. pine-tree (pa'jn-tri') 
Omot, n. wrapper (ra'por) 
Omot listovni, n. envelope (e'nvelap) 
Omotak, n. package (pa'kedž), bundle (bandl) 
Omotati, v. to wrap (tu ra'p), to envelope (tu enve'- 
lap) 

Omraza, n. hate (hejt), variance (ve'jrians) 
Omrazan, a. hateful (he'jtful), odious (o'dias), loath- 
some (lo'utsam) 
Omraziti, v. to hate (tu he'jt) 
Omršaviti, v. to grow meager (tu gro'u mi'gbr) 
Omrtviti, v. to benumb (tu bina'm), to deaden (tu 
de'dn) 

Omrznuti, v. to dislike (tu disla'jk) 
On, on sam, pron. he (hi), himself (himse'lf) 
Ona, ona sama, pron. she (ši), herself (horse'lf) 
Ono, ono samo, pron. it (it), itself (ice'lf) 
Onais, januš, n. anise (aTnis) 
Onaj, pron. that (dat) 
Onako, adv. like (lajk), as (az) 

Onamo, adv. there to (da'r tu'), over there (o'vor da'r) 
Onda, adv. then (den) 

Ondje, adv. there (dar), over there (o'vor da'r) 
Onemoći, v. to get weak (tu ge't ui'k), to weaken (tu 
yi'kn) Onemogućiti — 95 Opkoplje Onemogućiti, v. to frustrate (tu fra'stre'jt) 
Onesvijestiti se, v. to faint (tu fejnt), to swoon (tu 

svu'n) 
Onesviješćen, a. swooned (svund) 
Onesviješćenje, nesvjestica, n. swoon (svu'n), faint 

(fejnt) 
Onesviješćenje, neznanje, n. ignorance (i'gnorans) 

Oni, pron. they (đej) 

Onijemitj, v. to get dumb or speechless (tu ge't da'm 
(ili) spičles) 

Onijemiti koga udarcem, v. to strike dumb (tu stra'jk 
dam), to stun (tu sta'n) 

Onjušiti, v. to sniff (tu sni'f), to scent (tu se'nt) 

Onkraj, adv. yonder (ja'ndor) 

Ono, pron. that (dat) 

Onomad, adv. lately (lejtli), recently (ri'sentli) 

Onostran, a. opposite (a'pozit) 

Onud, adv. in that direction (in đa't đire'kšan) 

Opačina, n. vice (vajs), wickedness (yi'kednes), cor- 
ruptness (kora'ptnes) 

Opadač, n. slanderer (sla'ndoror) 

Opadati, ocrnjivati, v. to attack (tu atšL'k), to blac- 
ken (tu bla'kn) 

Opadati, smanjivati, v. to abate (tu abe'jt), do dimi- 
nish (tu dimi'niš) 

Opadni most, n. draw bridge (dri/bri'dz) 

Opak, a. wicked (ui'ked), bad (bad) 

Opaklija, n. sheepskin-fur (ši'pski'n-for) 

Opakost, n. malice (ma'lis), malevolence (male'vo- 

lens) 
Opal (kamen), n. opal (o'pal) 
Opaliti (pušku), v. to shoot off (tu šu't a'f) 
Opaliti, spaliti, v. to burn (tu bo'rn), to scald (tu 

ska'ld) 
Opametiti se, v. to become wise (tu bika'm ya'jz) 
Opanak, n. moccasin (ma'kasin) 

Opariti, v. to scald (tu ska'ld) to parboil (tu pa'rbo'el 
Opasan, a. dangerous (de'jndžoras), hazardous (ha*- 

zordas), perilous (pe'rilas), risky (ri'ski) 
Opasati, v. to girdle (tu go'rdl) 
Opaska, n. remark (rima'rk), observation (a'bzorve'j- 

šan), perception (porse'pšan) 
Opasnost, n. danger (de'jnđžor), peril (pe'ril), risk 

(risk) 
Opasti, v. to fall (tu fa'l) 
Opat, n. abbot (a'bat) 
Opatica, n. nuD (nan), abbess (a'bes) 
Opatija, n. abbey (a'bi) 
Opaziti, v. to notice (tu no'tis), to perceive (tu pbr- 

si'v), to m^rk (tu ma'rk), to note (tu ng'yt) 
Opažanje, n. perceptibility (porse'ptibi'liti) 
Opažati, v. to perceive (tu porsi'v), to note (tu ng'yt), 

to observe (tu abzo'rv) 
Opčaranje, n. bewitching (biui'čing) 
Opčarati, v. to fascinate (tu fa'sinejt), to charm (tu 

Ca'rm), bewitch (tu biui'č) 
Opčiniti, v. to enchant (tu enča'nt) 
Opčinjen, a. enchanted (enča'nted) Opčuvati, v. to conserve (tu konzo'rv), to save (tu 

se'jv), to guard (tu ga'rd), to watch (tu ya'6) 
Općenit, a. common (ka'mon), general (đže'noral) 
Općenito, n. generally (dže'norali) 
Opći, a. universal (ju'nivo'rsal), common (ka'mSn), 

general (đže'noral) 
Opći potop, n. universal deluge (ju'nivo'rsal de'ljudž) 
Općina, n. commonalty (ka'manalti), community (ka- 

mjuniti), district (di'strikt), parish (pa'riš), town- 
ship (ta'unšip) 
Općinar, n. parishioner (pari'šnor), commoner (ka'- 

monor) 
Općinar crkveni, n. parishioner (pari'šnor) 
Općinski, a. municipal (mjuni'sipal), public (pa'blik) 
Općinstvo, n. public (pa'blik), community (kamju'niti) 
Općiti, družiti se, v. to associate (tu aso'šiejt) 
Općiti spolno, v. to have sexual intercourse (tu hil'v 

se'kšual i'nterkors) 
Opeci, v. to burn (tu bo'rn), to scald (tu ska'ld) 
Opeka, n. brick (brik) 
Opekar, n. brick-burner (bri'k-bo'rnor) 
Opepeljiti, posuti pepelom, v. to ash (tu &'§) 
Operušati, v. to pluck (tu pla'k) 
Opet, adv. again (age'n), anew (anju'), afresh 

(afre'š) 
Opetovanje, n. repetition (re'peti'šan) 
Opetovati, v. to repeat (tu ripi't), to reiterate (tu rli'- 

torejt) 
Opetovno, opet i opet, adv. repeatedly (ripi'tedll), 

over and over again (o'vo'r and o'vor age'n) 
Ophadjati, v. to go about (tu go' aba'yt), to go around 

(tu go' ara'und), to circumambulate (tu so'rkam- 

a'mbjulejt) 
Ophod, n. procession (prose'šan), parade (pare'jd) 
Ophodnica zvijezda, ri. pla^ut (pia'.iet) 
Ophodnja, n. guard (gard), sentry (se'ntri) 
Ophodno, adv. round-about (ra'und iba'ut) 
Opica, n. ape (ejpt, monkev ima'nxi) 
Opijati se, v. to get drunk (tu ge't dra'nk) 
Opijelo, n. requiem (ri'kujem) 
Opijevati, v. to chant (tu ča'nt) 
Opip, n. touch (ta'č) 
Opipati, v. to feel (tu fi'l), to touch (tu ta'č) 

Opiranje, n. resistance (rizi'stans) 
Opirati, v. to prop (tu pra'p) 
Opirati se, v. to resist (tu rizi'st) 

Opis, n. description (điskri'pšan) 

Opisati, v. to describe (tu diskra'jb) 

Opiti, v. to intoxicate (tu anta'ksikejt) 

Opiti se, v. to get drunk (tu ge't đra'nk) 

Opjeniti, v. to scum (tu ska'm), to foam (tu fg'ym) 

Opjevati, v. to poetize (tu po'etajz) 

Opkoliti, v. to surround (tu sora'und), to encircle (tu 

ensb'rkl) 
Opkoliti s vojskom, v. to besiege (tu bisi'đž) 
Opkop, n. trench (trenč) 
Opkopati, v. to entrench (tu entre'nč) 
Opkoplje, n. entrenchment (entre'nčment) Oplakivanje — 96 — Opremati Oplakivanje, n. bewailing (biye'jling), bemoaning (bi- 
mo'uning) 

Oplakivati, v. to đeplore (tu điplo'r), to bewail (tu 
biue'jl) 

Oplaviti, v. to paint in blue (to pe'jnt in blu") 

Oplećak, oplece, n. a shirt chemisette (e šo'rt še'mi- 
ze't) 

Oplemeniti, v. to ennoble (tu eno'bl), to exalt (tu eg- 
za'lt) 

Oplesti, v. to braid (tu bre'jd), to plait (tu ple'jt) 

Oplesti (vijenac), v. to wreathe (tu ri't) 

Oplesti (čarapu), v. to knit (tu ni't) 

Opletena boca, n. demijohn (de'miđžan) 

Oplijeniti, v. to plunder (tu pla'ndor) 

Oplijeviti, v. to weed (tu ui'd) 

Opljačkati, v. to rob (tu ra'b), to plunder (tu pla'n- 
dor) 

Oplješiviti, v. to become bald (tu bika'm ba'ld) 

Oploditi, v. to fructify (tu fra'ktifaj), to fertilize (tu 
fo'rtilajz) 

Oplošje, n. area (e'jria.) 

Oploviti, v. to sail around (tu se'jl ara'ynd), to cir- 
cumnavigate (tu so'rkamna'vigejt) 

Opna, opnica, n. pellicle (pe'likl), cuticle (kju'tikl) 

Opnokrilac, šišmiš, n. bat (bat) 

Opoganiti, v. to infecc (tu infe'ivl ) to besmear (tu 
bismi'r), to soil (tu so'el) 

Opojen, a. elated (ile'jted), exalted (egza'lted), drunk 
(drank) 

Opojenost, n. intoxication (inta'ksike'jšan) 

Opojiti, v. to intoxicate (tu inta'ksikejt) 

Opojiti se, v. to get drunk (tu get dra'nk) 

Opomena, n. reminder (rima'jndor), warning (uo'rn- 

ing) 
Opomenica, n. hortatory letter (ho'rtatori le'ter) 
Opomenica za dug, n. dunning letter (da'ning le'tor) 
Opomenuti, v. to remind (tu rima'jnd), to warn (tu 

uo'rn) 
Opominjač, n. reminder (rima'jndor), monitor (ma'- 

nitor) 

Opominjanje, n. admonition (a'đmoni'šan) 

Oponašati, v. to imitate (tu i'mitejt), to ape (tu e'jp), 
to copy (tu ka'pi) 

Oporan, a. harsh (harš), rough (raf), rude (rud) 

Oporaviti se, v. to recover (tu rika'vor), to recuperate 
(tu rikju'porejt) 

Oporavi jenj'e, n. recovery (rika'vori), cure (kjur) 

Oporba, n. opposition (a'pozi'šan) 

Oporbenik, n. opponent (opo'nent), antagonist (anta- 
gonist) 

Oporeći, v. to revoke (tu rivo'k), to retract (tu ri- 
tra'kt), to recall (tu rika'l) 

Oporit, a. morose (moroz'), peevish (pi'viš) 

Opornjak teleći, n. calf's pluck (kžl'lfs pla'k) 

Opornjak od guske, n. giblets (gi'blec) 

Opornost, n. roughness (ra'fnes), harshness (ha'rš- 
nes), rudenes (ru'dnes) 

Oporučan, n. testamentary (te'stame'ntari) Oporučitelj, n. testator (te'ste'jtor) 
Oporučiteljica, n. testatrix (te'ste'jtriks) 
Oporučiti, v. to bequeath (tu bikui't) 
Oporuka, n. testament (te'stament), last will (la'st 

ui'D 
O pošten it i se, v. to make good (tu me'jk gu'd) 
Opotiti, v. to sweat (tu sue't), to perspire (tu pCr- 

spa'er) 
Opovrći, v. to recall (tu rika'l), to refute (tu rifju't), 

to disprove (tu dispru'v) 
Opozniti, v. to be late (tu bi le'jt) 
Opoziv, n. revocation (re'voke'jšan), retraction (ri- 

tra'kšan), recall (rika'l) 
Opozivati, opozvati, v. to revoke (tu rivo'k), to recall 

(tu rika'l), to retract (tu ritra'kt) 
Opran, a. washed (ua'št), pure (pjur), clean (klin) 
Oprašiti, v. to dust (tu da'st) 
Oprašiti se, v. to dust off (tu da'st af) 
Opraštanje, n. forgiving (forgi'ving) 
Opraštati, v. to forgive (tu forgi'v), to pardon (tu 

pa'rdn) 
Opraštati se, v. to bid farewell (tu bi'd fa'rue'I), to 

take leave (tu te'jk H'v) 
Oprati, v. to wash (tu ua'š) 

Oprava, odijelo, n. dress (dres), attire (ata'er) 
Oprava, odijelo muško, n. suit of clothes (su't av 

klo'z) 
Oprava, sprava, n. apparatus (apare'jtas) 
Opravdan, a. vindicated (vi'ndikejted), justified 

(dža'stifajd), excused (ekskju'zđ) 
Opravdanje, n. justification dža'stifike'jšan), apology 

(apa'lađži), excuse (ekskju's), pardon (pardn) 
Opravdati, v. to justify (tu đža'stifaj), to vindicate 

(tu vi'ndikejt) 
Opravdati se, v. to apologize (tu apa'lađžajz) 
Opraviti, v. to make (tu me'jk), to perform (tu por- 

fo'rm), to do (tu du') ( to prepare (tu pripa'r) 
Opravnik, n. forwarding agent (fo'ruorđing e'jdžent). 

shipping clerk (ši'ping klo'rk) 
Opravnišivo, n. shipping business (ši'ping bi'znis) 
Oprčito, adv. unwillingly (a'nui'lingli), reluctantly (ri- 

la'ktantli) 
Oprečan, a. adverse (a'dvors), opposite (a'pazit) 
Opredijeliti, v. to fix (tu fi'ks), to designate (tu de' 

zignejt), to appoint (tu apo'jnt), to assign (tu 

asa'jn) 
Opredjeljenje, n. destiny (destini), appointment 

(apo'jntment), designation (de'zigne'jšan), fixing 

(fi'ksing), assignment (asa'jnment) 
Opreka, n. opposition (a'pozi'šan), contrast (ka'n- 

tra'st) 
Oprema, miraz, n. dowry (da'uri), portion (po'ršan) 
Oprema, odprema, n. consignment (konsa'jnraent), 

shipping (ši'ping) 
Opremati, v. to make (tu me'jk), to forward (tu fo'r- 

uord), to ship (tu ši'p) 
Opremati djevojku, v. to give in dowry (tu gi'v in 
da'uri) Opremati — 97 Oroz Opremati Ee (na put), v. to get ready (tu ge't re'di) 

Opresti, v. to spin (tu spi'n) 

Oprez, n. caution (kjl'šan), care (kar), prudence 
(pru'đens) 

Oprezan, a. cautious (ka'šas), careful (ka'rful), pru- 
dent (pru'đent) 

Opreznost, n. precaution (prika'šan), prudence (pru'- 
đens), carefulness (kar'fulnes) 

Oprijeti se, vidi opirati 

Oprjeka, vidi opreka 

Oprosni cjelov, n. farewell kiss (fa'rue'l ki's) 

Oprosni govor, n. farewell speech (fa'rue'l spi'č), 
valedictory (va'liđi'ktori) 

Oprosni objed, n. valedictory dinner (va'liđi'ktori 
di'nor) 

Oprost, n. pardon (pardn), forgiveness (forgi'vnes) 

Oprost crkveni, n. absolution (a'psolju'šan) 

Oprostiti, v. to excuse (tu ekskju'z), to pardon (tu 
pa'rđn), to forgive (tu forgi'v) 

Oprostiti se, v. to excuse oneself (tu ekskju'z uanse'lf), 
to take leave (tu te'jk lfv) 

Oprostiti se, osloboditi se, v. to get rid of (tu ge't ri'd 
a'v) 

Oprosti v, a. pardonable (pa'rdonabl), excusable (eks- 
kju'zabl) 

Oproštaj, n. leave (liv), parting (pa'rting) 

Oproštaj, oproštenje, n. forgiveness (forgi'vnes), par- 
don (pardn) 

Opržiti, v. to singe (tu si'nđž), to burn (tu bo'rn) 

Opsada, n. siege (siđž) 

Opsadjivati, opsijeđati, v. to besiege (tu bisl'dž) 

Opsadnik, n, besieger (bisi'đžor) 

Opseg, objam, n. periphery (perifori), circumference 
(sorka'mforens) 

Opsežan, a. spacious (spe'jšas), diffuse (đifju's) 

Opsežnost, n. spaciousnes (spe'jšasnes), volume (va'- 
ljum), dimension (đime'nšan) 

Opsijecati, v. to prune (tu pru'n), to trim (tu tri'm), 
to cut off (tu ka't a'f) 

Opsijeđati, v. to besiege (tu bisi'đž) 

Opsjena, n. fallacy (fa'lasi), beguilement (biga'elment) 

Opsjeniti, v. to beguile (tu biga'el) 

Opskrba, n. provision (provi'žan), maintenance (me'Jn- 
tinans) 

Opskrbiti, v. to provide (tu prova'jd), tu supply (tu 
supla'j) 

Opskrbljen, a. provided (prova'jđed), supplied (su- 
pla'jd) 

Opslužiti, v. to serve (tu so'rv), to subserve (tu sap- 
so'rv) 

Opsluživanje, n. service (so'rvis) 

Opsovati, v. to calumniate (tu kala'mniejt), to defame 
(tu đife'jm) 

Opsovka, n. calumny (ka'lamni), slander (sla'ndBr) 

Opstanak, n. existence (egzi'stens), subsistence (sop- 
ei'stens) 

Opstati, v. to withstand (tu uitsta'nđ) 

Opstojnost, n. stability (stabi'liti) 

Opširan, a. spacious (spe'jšas), diffuse (difju's), de- 
tailed (đite'jlđ) Opšiti, v. to sew around (tu so'u ara'und) 

Opteretiti, v. to overload (tu o'vorlo'ud), to overbur- 
den (tu o'vbrbo'rđn) 

Optik, n. optician (apti'šan) 

Optok, n. circulation (sb'rkjule'jšan) 

Optužba, n. accusation (a'kjuze'jšan), charge (čardž), 
complaint (komple'jnt) 

Optuženik, n. defendant (đife'nđant) 

Optužitelj, n. plaintiff (ple'jntif), accuser (akju'zor) 

Optužiti, v. to accuse (tu akju'z), to charge (tu 

čardž) 
Optužnica, n. complaint (komple'jnt), bili (bil) 
Opunomoćenik, n. attorney-in-fact (ato'rni-in-fa'kt), 

plenipotentiary (ple'nipote'nšieri), authorized 

agent (a'torajzđ e'jdžent) 
Opunomoćiti, v. to authorize (tu a'torajz), to empower 

(tu empa'uor) 
Opunovlastiti, vidi opunomoćiti 

Opustiti, opustošiti, v. to devastate (tu de'vastejt) 
Opustošenje, n. devastation (devaste'jšan) 
Oputa od opanka, n. leather-string (le'dor-stri'ng) 
Oputo broda, n. rigging (rigi'ng) 
Orač, n. ploughman (pla'uman) 

Orah, n. walnut (uo'lnat), hickory nut (hi'kori na't) 
Orahovina, n. walnut-tree (uo'lnat -tri') 
Oralo, n. plough (pla'u), plow (pla'u) 
Oranica, n. plough-field (pla'u-fi'ld), arable field 

(a'rebl fi'lđ) 
Oranje, n. ploughing (pla'uing) 
Orao, n. eagle (igl) 
Orašac, muškat, n. nutmeg (na'tmeg) 
Orati, v. to plough (tu pla'u) 
Orezati, v. to prune (tu pru'n), to lop (tu la'p) 
Orguljar, n. organ-builđer (o'rgan-bi'lđttr) 
Orguljaš, n. organist (o'rganist) 
Orguljati, v. to play on the organ (tu ple'j an đl o'r- 

gan) 
Orgulje, n. organ (o'rgan) 
Oribati, v. to scrub off (tu skra'b a'f) 
Orijaš, n. giant (đža'ent) 
Orijaški, a. gigantic (dža'jga'ntik) 
Oris, n. outline (a'utla'jn), sketch (skeC), design (di- 

za'jn) 
Orisati, v. to outline (tu a'utla'jn), to sketch (tu ske'č) 
Oriti se, v. to resound (tu riza'unđ), to re-echo (tu 

rie'ko) 
Oriz, riža, n. rice (rajs) 
Ormar, n. chest (čest) 
Ormar sa zrcalom, n. dresser (dre'sor) 
Ormar za izloge, n. show case (šo'u ke'js) 
Ormar za knjige, n. book-case (bu'k ke'js) 
Ormar za kuhinju, n. cupboard (ka'borđ) 
Ormar za tkaninu, n. chiffonier (ši'foni'r), press 

(pres) 

Ormar zidni, n. wall case (ua'l ke'js), cabinet (ka'bi- 

net) 
Orositi, v. to bedew (tu biđju') 
Oroz, pjetao, n. rooster (ru'st6r) 
Oroz na puški, n. cock (kak) Ortak 98 Osmeronožica Ortak, n. partner (pa'rtner), comrade (ka'mređ), pal 
(P&D 

Ortak u zločinu, n. accomplice (aka'mplis) 

Orubiti, v. to hem (tu he'm), to seam (tu si'm) 

Orudje, n. tools (tuls), instrument (instrument) 

Oružana, n. arsenal (a'rsinal), armory (a'rmori) 

Oružanje, n. equipment (ikui'pment), armament (a'r- 
mament) 

Oružati, v. to arm (tu a'rm) 

Oružje, n. weapon (ue'pan), arms (arms) 

Oružnik, n. constable (ka'nstabl) 

Oružništvo, n. constabulary (kgnsta'bjuleri) 

Os, n. axle (aksl) 

Os kola, n. axle-tree (a'ksl-tri') 

Osa, n. wasp (ya'sp) 

Osahnuti, v. to dry up (tu đra'J a'p), to wither (tu 
ui'dor) 

Osakatiti, v. to cripple (tu kri'pl) 

Osam, num. eight (ejt) 

Osama, osamljenost, n. solitude (sa'litjud), solitariness 
sa'literines), loneliness (lo'nlines) 

Osamdeset, num. eighty (e'jti) 

Osamdeseti, num. eightieth (e'jtiet) 

Osamiti, v. to insulate (tu i'nsulejt), to isolate (tu a'J- 
solejt) 

Osamljen, a. solitary (sa'literi), retired (rita'erđ), re- 
cluse (riklju's) 

Osamljenost, n. solitude (sa'litjud) 

Osamnaest, num. eighteen (ejti'n) 

Osamnaesti, a. eighteenth (ejti'nt) 

Osao, n. ass (as), donkey (da'nki) 

Osao, oslić, n. cod fish (ka'd fi'š) 

Osapunati, v. to soap (tu so'up) 

Oseban, a. special (spe'Sal), private (pra'jvet) 

Osebina, oznaka, n. peculiarity (pekju'lia'riti), singu- 
larity (si'ngjula'riti) 

Osebnost, n. specialty (spe'šalti) 

Osebujan, a. peculiar (pekju'ljor), proper (pra'pSr), 
singular (si'ngjulor), strange (stre'jndž) 

Osebujnik, n. odd fellow (a'đ fa'lo) 

Osebujnost, n. peculiarity (pekju'lia'riti), characteris- 
tic (ka'raktori'stik), trait (trejt) 

Osedlati, v. to saddle (tu sa'đl) 

Osigurati, v.- to insure (tu inšu'r), to assure (tu ašu'r) 
Osijediti, v. to grow gray (tu gro' gre'j) 
Osiliti, v. to grow strong (tu gro'u stra'ng) 
Osim, prep, except (ekse'pt), besides (bisa'jđz) 
Osinjak, n. wasp's nest (ua'sps ne'st) 
Osip, n. eruption (ira'pšan), rash (raš) 
Osiromašenje, n. impoverishment (impa'vorišment) 
Osiromašiti, v. to get poor (tu ge't pu'r), to impove- 
rish (tu impa'vSriš) 

Osirotjeti, v. to become an orphan (tu bika'm an o'r- 
fan) 

Osječak, n. segment (se'gment) 

Osjećaj, n. feeling (fl'ling), perception (pOrse'pSan), 

sensation (sense'jšan) 
Osjećati, v. to feel (tu fi'l), to perceive (tu p5rsl*v) Osjeguranje, n. insurance (inšu'rans), assurance (a- 
šu'rans) 

Osjeguranje života, n. life insurance (la'jf inšu'rans) 

Osjeka, n. ebb (eb) 

Osjeniti, v. to overshadow (tu o'vorša'đo), to eclipse 
(tu ikli'ps) 

Osjenjivati, v. to shade (tu še'jđ), to hatch (tu ha'č) 

Osjet, n. sense (sens), feeling (fi'ling) 

Osjetiti, v. to feel (tu fi'l), to perceive (tu porsi'v) 

Osjetljiv, a. sensitive (se'nsitiv), perceptible (porse'- 
ptibl), sentimental (se'ntime'ntal) 

Osjetljivica, n. sensitive plant (se'nsitiv pla'nt) 

Osjetljivost, n. sensibility (se'nsibi'liti) 

Oskrba, n. provision (provi'žan) 

Oskrbiti, v. to provide (tu prova'jd) 

Oskudan, a. needy (ni'di), scanty (ska'nti) 

Oskudica, n. lack (lak), neediness (nl'dines), scanti- 
ness (ska'ntines) 

Oskudijevati, v. to lack (tu la'k), to be in want (tu bl 
in ua'nt) 

Oskudnost, n. destitution (đe'stitju'šan), indigence 
(i'ndidžens) 

Oskupsti, v. to pluck (tu pla'k) 

Oskuruša, n. sorb-apple (sorb-a'pl) 

Oskvrnuće, n. violation (va'jole'jšan), rape (rejp) 

Oskvrnuti, obeščastiti, v. to dishonor (tu dlsa'nbr) 

Oskvrnuti djevojku, v. to deflour (tu difla'ur) 

Oskvrnuti (dan gospodnji), v. to break (tu bre'jk) 

Oslabiti, v. to weaken (tu ui'kn) 

Osladiti, v. to sweeten (tu syi'tn) 

Osladjeno voće, n. candied fruit (ka'ndid fru't) 

Oslanjati se, v. to rely (tu rila'j), to trust (tu tra'st), 
to confide (tu konfa'jd) 

Oslar, n. ass-driver (a's-dra'jvor) 

Oslastan, a. palatable (pa'latabl), savory (se'jvori) 

Oslić, n. young donkey (ja'ng da'nki) 

Oslić (riba), n. cod-fish (ka'd-fi'š) 

Oslijepiti, v. to become blind (tu bika'm bla'jnd) 

Oslikati, v. to depict (tu dipi'kt) 

Osiiniti, v. to salivate (tu sa'livejt) 

Osloboditi, v. to free (tu fri'), to release (tu rill's), to 
deliver (tu deli'vbr), to save (tu se'jv) 

Oslobodjenje, n. affranchisement (afra'nčizment), de- 
liverance (deli'vorans), emancipation (ima'nsi- 
pe'jšan) 

Oslon, n. stay (stej), prop (prap), support (supo'rt) 

Osloniti se, v. to lean against (tu li'n age'nst), to 
confide (tu konfa'jd), to trust (tu tra'st), to de- 
pend (tu dipe'nd) 

Oslonjač, n. arm-chair (a'rm ča'r), easy chair (i'zi 
ča'r) 

Osloviti, v. to address (tu adre's) 

Osmerac, n. octagon (a'ktagan) 

Osmero, num. eight of them (e'jt a'v dem) 

Osmerokut, n. octagon (a'ktagan) 

Osmerokutan, a. octagonal (akta'gonal) 

Osmeronožica, n. louse (la'us) Osmi — 99 Osuti Osmi, num. eighth (ejt) 

Osmica u kartama, n. eight spot (e'jt spa't) 

Osmijeh, n. smile (sma'el) 

Osmina, n. eighth part (e'jt pa'rt) 

Osmina u glazbi, n. octave (a'ktev) 

Osmjehnuti se, v. to smile (tu sma'el) 

Osmjeliti se, v. to encourage (tu enko'redž) 

Osm raditi, v. to stench (tu ste'nč) 

Osnažiti, v. to clean (tu kli'n), to purge (tu po'rđž) 

Osnažiti, ojačati, v. to recuperate (tu rek ju'porejt) , 
to gain strength (tu ge'jn stre'ngt) 

Osnivač, n. founder (fa'undor), establisher (ista'bli- 
šbr), projector (prodže'ktor) 

Osnivanje, n. foundation (fa'unđe'jšan), establishment 
(ista'blišment), project (pra'džekt), plan (plan), 
foundation (fa'unđe'jšan) 

Osnivati, v. to ground (tu gra'und), to establish (tu 
ista'bliš), to found (tu fa'unđ), to lay the foun- 
dation (tu le'j di fa'unđe'jšan) 

Osnova, n. project (pra'džekt), plan (plan), scheme 
(skim) 

Osnovatelj, n. founder (fa'undor) 

Osnovati, vidi osnivati 

Osnovnica, n. basis (be'jsis) 

Osnutak, n. foundation (fa'unđe'jšan), establishment 
(ista'blišment), fundament (fa'nđament) 

Osoba, n. person (porsn), individual (i'nđivi'đžjual), 
personage (po'rsoneđž) 

Osoban, a. personal (po'rsonal), individual (i'nđivi'- 
đžjual) 

Osobina, n. personal property (po'rsonal pra'pBrti) 
Osobit, a. peculiar (pekju'ljor), special (spe'šal), sin- 
gular (si'ngjulor) 
Osobito, adv. especially (espe'šali) 
Osobitost, n. peculiarity (pekju'lia'riti), singularity 

si'ngjula'riti) 
Osoblje, n. personnel (po'rsane'l) 
Osobno, adv. in person (in po'rsan), personally (pB'r- 

sanali) 
Osobnost, n. personality (pb'rsana'liti) 
Osokoliti, v. to encourage (tu enko'redž), to inspire 

(tu inspa'er) 
Osoliti, v. to salt (tu sa'lt) 
Osoran, a. rough (raf), rude (rud) 
Osovina, n. axle (aksl) 

Osoviti se, v. to straighten up (tu stre'jtn a'p) 
Osovljen, a. erect (ire'kt), upright (a'pra'jt) 
Ospa, ospina, n. cutaneous eruption (kjute'jnias ira'p- 

šan) 
Ospice, n. measles (mizls) 
Ospice divlje, n. chicken-pox (či'kn-pa'ks) 
Ospičav, a. pock-marked (pa'k-ma'rkt) 
Osposobiti, v. to enable (tu ine'jbl) 
Osposobiti se, v. to qualify (tu kua'lifaj) 
Osposobi jenje, n. capacity (kapa'siti), qualification 

(kua'lifike'jšan) 
Osrabiti, v. to get itchy (tu ge't i'či) 
Osramotiti, v. to disgrace (tu disgre'js), to dishonor 

(tu disa'nor) Osrednji, a. middling (mi'dling), indifferent (indi'fo- 

rent) 
Ostajati, vidi ostati 

Ostali, a. left (left), remaining (rime'jning) 
Ostanak, n. remainder (rime'jndor) 
Ostanci, n. remnants (re'mnanc), remains (rime'jns), 

remainders (rime'jndors), leavings (li'vingz) 

Ostanci starine, n. relics (re'liks) 

Ostar, a. aged (ejđžd) 

Ostario, a. old (old) 

Ostarjeti, v. to grow old (tu gro'u o'ld) 

Ostatak, n. remnant (re'mnant), remainder (rime'jn- 
dor), relic (re'lik) 

Ostati, v. to stay (tu ste'j), to remain (tu rime'jn) 

Ostava, n. deposit (dipa'zit) 

Ostavina, n. inheritance (inho'ritans), bequest (bi- 
kue'st), legacy (le'gasi') 

Ostaviti, v. to entail (tu ente'jl), to leave (tu li'v), to 
abandon (tu aba'ndan) 

Ostaviti se česa, v. to give up (tu gi'v a'p) 
Ostavka, n. resignation (re'zigne'jšan), abdication 

(a'bđike'jšan) 
Ostavština, n. inheritance (inho'ritans), legacy (le'ga- 
si'), bequest (bikue'st) 
Ostika, ocat, n. vinegar (vi'nigor) 
Ostrag, adv. behind (biha'jnd), rear (rir), in the rear 

(i'n di ri'r), back (bak) 
Ostraguša (puška), n. breech-loader (bri'č-lo'uđor) 
Oštrici, v. to shear (tu ši'r), to cut (tu ka't) 
Ostriga, n. oyster (o'jstor) 
Ostrižak, n. clipping (kli'ping) 
Ostruga, n. spur (spor) 
Ostrugati, v. to shave off (tu še'jv a'f), to scrape off 

(tu skre'jp a'f) 
Ostružine, n. shaving (še'jving) 

Ostrvce, n. small island (sma'l a'jland), isle (a'el) 
Ostrvo, n. island (a'jland) 
Ostublje, n. bannister (ba'nistor) 
Ostudeniti, v. to cool (tu ku'l) 
Ostupati, v. to stamp (tu sta'mp) 
Ostvarenje, n. realization (ri'alize'jšan) 
Ostvariti, v. to realize (tu ri'alajz) 
Ostve, n. trident (tra'jdent) 
Osuda, n. sentence (se'ntens), condemnation (ka'n- 

đemne'jšan), doom (dum) 
Osuditi, v. to condemn (tu konde'm), to sentence (tu 

se'ntens) 
Osuditi na globu, v. to fine (tu fa'jn) 
Osuditi na smrt, v. to sentence to death (tu se'ntens tu 

de't) 
Osudjenik, n. prisoner (pri'znor) 
Osujetiti, v. to frustrate (tu fra'strejt), to baffle (tu 

ba'fl) 
Osumnjičiti, v. to suspect (tu sospe'kt) 
Osušiti, v. to dry (tu dra'j) 
Osušiti se, v. to dry up (tu dra'j a'p), to get meager 

(tu ge't mi'gor), to become thin (tu bika'm tin) 
Osuti, v. to set (tu se't), to sprinkle (tu spri'nkl) Osvađa — 100 Otjecati Osvada, n. charge (čardž), accusation (a'kjuze'jšan), 
slander (sla'ndor) 

Osvajač, n. conqueror (ka'nkoror) 
Osvajati, v. to conquer (tu ka'nkbr) 
Osvanuće, n. daybreak (đe'jbre'jk), dawn (dan) 
Osvanuti, v. to break in (tu bre'jk i'n), to dawn (tu 

đa'n) 
Osveta, n. revenge (rive'nđž), vengeance (ve'nđžens) 
Osvetiti, v. to revenge (tu rive'nđž), to avenge (tu 

ave'ndž) 
Osvetljiv, a. revengeful (rive'nđžful), vindictive (vin- 

đi'ktiv) 
Osvetljivost, n. revengefulness (rive'ndžfulnes) 
Osvetnik,-ica, n. avenger (ave'nđžor) 
Osvijestiti, v. to bring to sense (tu bri'ng tu se'ns) 
Osvijestiti se, v. to come to sense (tu ka'm tu se'ns) 
Osvijetliti, v. to brighten (tu bra'jtn), to polish (tu pa'- 

liš) 
Osvit, n. dawn (dan), day-break (đe'jbre'jk) 
Osvitati, osvanuti, v. to dawn (tu da'n) 
Osvjedočenje, n. conviction (konvi'kšan) 
Osvjedočiti, v. to convince (tu konvi'ns) 
Osvjedočiti se, v. to be convinced (tu' bi konvi'nst) 
Osvjetlati, v. to burnish (tu bo'rniš), to shine (tu 

ša'jn) 
Osvjetlati (lice), v. to distinguish (tu disti'nguiš), to 

dignify (tu di'gnifaj) 
Osvježiti, v. to refresh (tu rifre'š) 
Osvojitelj, n. conqueror (ka'nkoror) 
Osvojiti, v. to conquer (tu ka'ikor), to take (tu te'jk) 
Osvrnuti se, v. to look back (tu lu'k ba'k), to turn 

about (tu tb'rn aba'ut) 

Osvrt, n. retrospect (ri'trospe'kt) 

Ošećeriti, v. to sugar (tu šu'gor), to sweeten (tu 

sui'tn) 
Ošepaviti, v. to become lame (tu bika'm le'jm) 
Ošinuti, v. to hit (tu hi't) 
Ošišati, v. to shear off (tu šl'r a'f) 
Oštar, a. sharp (šarp), keen (kin), severe (sivl'r), 

harsh (harš) 

Oštar vjetar, n. strong wind (strii'ng ui'nđ) 

Oštećenik, n. '.<>s;r (lu'ziir) 

Oštećivanje, n. in;"ury (i'udžuri), damage (da'madž) 

Ošteta, n. r.e'mbursement (ri'imborsment), compen- 
sation (i-a'mpense'jš in), damages (đa'mađžes) 

Oštetiti, v. 1<> injure (tu i'ndžur). to damage (tu da'- 
madž), to spoil (tu spo'el) 

Oštra kazna, n. severe punishment (sivi'r pa'niš- 
ment) 

Oštra riječ, n. harsh word (ha'rš uo'rd) 

Oštra zima, n. strong winter (stra'ng ui'ntor) 

Oštrac, n. point (pojnt), edge (edž) 

Oštrica, n. edge (edž), sharp end (ša'rp e'nđ), blade 
(blejd) 

Ostriga, n. oyster (o'jstor) 

Oštrika, n. prickle (prikl), thorn (torn) 

Oštrina, n. sharpness (ša'rpnes), sagacity (saga'siti), 
keenness (kl'nes) Oštriti, v. to sharpen (tu ša'rpen), to whet (tu hue't) 
Oštri jast, a. pointed (po'jnted), sharp (šarp) 
Oštro, adv. sharply (ša'rpli), keenly (ki'nli) 
Oštrouman, n. sagacious (sage'jšas), keen (kin), acu- 
te (akju't) 
Oštroumlje, n. sagacity (saga'siti), keenness (kl'nes) 
Oštrovidan, a. sharpsighted (ša'rpsa'jteđ), penetrative 

(pe'nitretiv) 
Oštrovidnost, n. sharpsightedness (ša'rpsa'jtednes) 
Ošugaviti, v. to become scabby (tu bika'm ska'bl) 
Otac, n. father (fa'dor) 
Otačbenik, n. patriot (pe'jtriat) 
Otačbina, n. fatherland (fa'dorland) 
Otajstvo, sveti sakramenat, n. sacrament (sa'kra- 

ment), adytum (a'đitam) 
Otakati, v. to draw off (tu dra' a'f) 
Otale, vidi odatle 

Otančati, v. to thin (tu li'n), to attenuate (tu ite'- 
njuejt) 

Otava, n. aftermath (a'ftorma't) 

Oteći, v. to swell up (tu sye'l a'p) 

Otega, n. extensibility (ekste'nsibi'liti) 

Otegnuti, v. to prolong (tu prola'ng), to extend (tu 
ekste'nd), to protract (tu protra'kt) 

Otegotiti v. to burden (tu bo'rdn), to load (tu lg'uđ) 
to render difficult (tu re'nđor đi'fikalt), to aggra- 
vate (tu a'gravejt) 

Oteklina, n. swelling (sue'ling), tumor (tju'mor) 

Oteliti, v. to calve (tu ka'v) 

Otesati, v. to hew off (tu hju' a'f) 

Oteščati, v. to render difficult (tu re'ndor đi'fikalt) 

Oteti, v. to take away (tu te'jk aue'j), to seize (tu si'z) 

Otezanje, n. delay (đile'j), tarđation (ta'rde'jšan) 

Otezati, V. to tarry (tu ta'ri), to delay (tu dile'j), to 
linger (tu li'ngbr) 

Othraniti, v. to rear (tu ri'r), to raise (tu re'jz) 

Othrliti, v. to hasten away (tu he'jsn aue'j) 

Otići, v. to go away (tu go' aue'j), to depart (tu 
đipa'rt) 

Otimač, n. robber (ra'bor), highwayman (ha'juejmi'n), 
usurper (juzo'rpor), seizer (si'zbr) 

Otimačina, n. robbery (ra'bori) 

Otimanje, n. seizure (si'žur), robbing (ra'bing), de- 
privation (de'prive'jšan) 

Otimati, v. to take away (tu te'jk aue'j), to selee (tu 
si'z), to rob (tu ra'b), to bereave (tu birl'y) 

Otirač, ubrus, n. towel (ta'uel) 

Otirati, v. to wipe off (tu ua'jp a'f) 

Otisak, n. imprint (i'mprint), copy (ka'pi) 

Otiskati, v. to print off (tu pri'nt a'f), to copy (tu 
ka'pi) 

Otisnuti (kamen), v. to roll down (tu rQ'l đa'ua) 

Otisnuti (.Uidju), v . to clear (tu kli'r) 

Otisnuti se, v. 16 : tart (tu sta'rt) 

Otjecaj, n. elflux ic'flaks), effusion (efju'žan) emana- 
tion (e'mane'jšan) 

Otjecati, v. to How out (tu flo'u a'ut), to run down (tu 
ra'n đa'un) Otjecati 101 — Otpust Otjecati, nateknuti, v. to swell up (tu sue'l a'p) 

Otjerati, v. to drive away (tu đra'jv aue'j) 

Otkad, otkađa, prep, since when (si'nc hue'n) 

Otkako, adv. since then (si'nc đe'n) 

Otkale, vidi odakle 

Otkaz, n. countermand (ka'untormanđ), notice 

(no'tis) 
Otkazati, v. to countermand (tu ka'untormanđ) 
Otkazati (stan), v. to give notice (tu gi'v no'tis) 
Otkidati, v. to pull off (tu pu'l a'f) 
Otkinuti, v. to break off (tu bre'jk a'f) 
Otključati, v. to unlock (tu a'nla'k) 
Otkloniti, v. to decline (tu đikla'jn) 
Otklopiti, v. to open up (tu o'pn a'p), to uncover (tu 

a'nka'vor) 
Otkopati, v. to dig off (tu đi'g a'f) 
Otkopati mrtvaca, v. to exhume a dead body (tu 

ekshju'm e đe'd ba'di) 
Otkopčati, v. to unbutton (tu a'nba'tn) 
Otkotrljati se, v. to run off (tu ra'n a'f) 
Otkriće, n. discovery (diska'voriX 
Otkriće spomenika, n. unveling of monument (a'n- 

ve'jling av ma'njument) 
Otkriti, v. to uncover (tu a'nka'vor), to discover (tu 

diska'vor), to invent (tu inve'nt) 
Otkrojiti, v. to divide (tu điva'jđ), to cut (tu ka/t) 
Otkuda, adv. from where (from huo'r), from whence 

(from hue'nc) 
Otkup, n. redemption (ride'mpšan) 

Otkup iz ropstva, n. ransom (ra'nsam) 

Otkupitelj, n. redeemer (ridi'mor) 

Otkupitelj, Spasitelj, n. the Redeemer (di ridi'mor), 
Saviour (se'jvjbr) 

Otkupiti, v. to redeem (tu ridi'm), to buy off (tu ba'j 
a'f) 

Otkupnina, n. ransom (ra'nsam) 

Otmen, a. noble (nobl), distinguished (disti'nguišt) 

Otmenost, n. distinction (disti'nkšan) 

Otmica, n. elopement (ilo'pment), rape (rejp) 

Otmica djeteta, n. kidnapping (ki'đna'ping) 

Otmica djevojke, n. elopement (ilo'pment) 

Otmičar djeteta, n. kidnapper (ki'dna'por) 

Otmičar djevojke, n. eloper (ilo'por) 

Otcčanin, n. islander (a'jlanđor) 

Otočje, n. cluster of islands (kla,'st8r av a'Jlardz) 

Otok, n. island (a'jland) 

Otok, čir, n. tumor (tju'mor) 

Otopiti, v. to thaw (tu ta'), to melt (tu melt), to dis- 
solve (tu diza'lv) 

Otopliti se, v. to warm up (tu ua'rm a'p) 

Otpad, smeće, n. rubbish (ra'biš), waste (ue'jst) 

Otpad od vjere, n. apostasy (apa'stasi) 

Otpadati, v. to fall off (tu fa'l a'f) 

Otpadnik, n. apostate (apa'stet) 

Otparati, v. to rip (tu ri'p) 

Otpasati, ▼. to ungirdle (tu a'ngo'rdl) 

Otpasti, t. to fall away (tu fa'l a'ue'j), to abandon 
(tu aba'nđan) 

Otpečatiti, v. to break seal (tu bre'jk si'l) Otpeljati, vidi odvesti 

Otpijevati (u crkvi), v. to chant (tu Ca'nt) 

Otpiliti, v. to saw off (tu sa' a'f) 

Otpirač, n. picklock (pi'kla'k) 

Otpiračem otvoriti, v. to pick a lock (tu pi'k e la'k) 

Otpiriti, v. to blow off (tu blo'u a'f) 

Otpis, n. rescript (ri'skri'pt), answer (a'ncor) 

Otpisati, v. to answer (tu a'ncor), to reply by letter 
(tu ripla'j baj le'tor) 

Otpjevati, v. to sing off (tu si'ng a'f), to carol (tu ka'- 
ral) 

Otplaćivati, odplatiti, v. to pay off (tu pe'j a'f) 

Otplata, n. payment (pe'jment) 

Otplata, n. part-payment (pa'rt-pe'jment) 

Otplesti, v. to disentwine (tu di'sintua'jn) 

Otploviti, v. to sail off (tu se'jl a'f) 

Otpočeti, v. to begin (tu begi'n), to commence (tu ko- 
me'ns), to start (tu sta'rt) 

Otpočinuti, v. to rest (tu re'st) 

Otpor, n. resistance (rezi'stans), renitency (rina'jten- 
si) 

Otporan, a. renitent (rina'jtert) 

Otpornik, n. rebel (re'bel) 

Otpornost, n rebellion (ribe'ljan), resistance (rezi's- 
tans) 

Otporučiti, v. to reply (tu ripla'j), to respond (tu ris- 
pa'nd) 

Otporuka, n. reply (repla'j), answer (a'ncor) 

Otposlati, v. to send (tu se'nđ), to forward (tu fo'r- 
uorđ), to ship (tu ši'p) 

Otpovijed, otkaz, n. notice (no'tis) 

Ctpovijedati, otkazati, v. to give notice (tu gi'v 
no'tis) 

Otpratiti, v. to convey (tu konve'j), to accompany 
(tu aka'mpani), to escort (tu esko'rt) 

Otprava, n. expedition (e'kspiđi'šan) 

Otpraviti, v. to send away (tu se'nd aue'j), to dis- 
patch (tu dispa'S) 

Otpravljsč, n. sender (se'ndor), shipper (ši'por) 

Otpravničtvo, n. forwarding (fo'ruo'rđing), shipping 
(ši'ping) 

Otpravnina, miraz, n. dower t,da'u6r) dowry (đa'uri) 

Otprema, n. shipment (šipment) 

Otpremiti, v. to send away (tu se'nd aue'j), to ship (tu 

ši'p) 
Otpremnik, n. forwarding agent (fo'ruo'rđing ej". 

džent), shipping clerk (ši'ping klo'rk) 
Otpremnina, n. charges of transmission (ča'rđžee »v 

tra'nsmi'šan) 

Otpremništvo, n. shipping business (ši'ping bi'znis) 
Otprije, adv. from before (fro'm bifo'r), previously 

pri'viasli) 
Otprijeti, v. to open (tu o'pn) 
Otpuhnuti, v. to blow away (tu blo'u a'ue'j) 
Otpusna svjedo x ba, n. certificate of leave (sorti'fiket 

av li'v) 
Otpusnica školska, n. school testimonial (sku'l teoti- 

mo'nial) 
Otpust, n. dismissal (dismi'sal) Otpustiti 102 — Ozlojediti Otpustiti, v. to dismiss (tu dismi's), to discharge (tu 

disča'rdž) 
Otpušten je, n. discharge (disča'rdž), acquittal (akui'- 

tal) 
Otputiti se, v. to resort (tu rizo'rt), to betake oneself 

to (tu bite'jk uans se'lf tu'), to go (tu go'), to 

start (tu sta'rt) 
Otputovati, v. to depart (tu dipa'rt) 
Otraga, adv. behind (biha'jnd), rear (rir), back ^bak) 
Otraguša (puška), n. breech-loader (bri'člo'dor) 
Otrcan, a. ragged (ra'ged), tattered (ta'tord) 
Otrčati, v. to whet off (tu hue't a'f), tu rub off (tu 

ra'b a'f) 
Otrčati, v. to run away (tu ra'n aue'j) 
Otresati, V. to shake (tu še'jk) 

Otresit, a. harsh (harš), sharp (šarp), rough (raf) 
Otresitost, n. roughness (ra'fnes), harshness (ha'rš- 

nes) 
Otresti, v. to shake off (tu še'jk a'f) 
Otrgati, v. to tear off (tu te'r a'f) 
Otrijebiti, v. to pick off (tu pi'k a'f) 
Otrijezniti se, v. to sobber off (tu so'bor a'f.) 
Otrnuša, drhtulja (riba), n. cramp-fish (kra'mp-fi'š) 
Otrov, n. poison (po'jzn), bane (bejn) 
Otrovan, a. poisonous (po'jzanas), venomous (ve'no- 

mas) 
Otrovanje, n. poisoning (po'jzaning) 
Otrovati, v. to poison (tu po'jzan), to bane (tu be'jn) 
Otrovan zub, n. venomous tooth (ve'nomas tu't) 
Otrovnik, n. poisoner (po'jzanor) 
Otrovnost, n. venomousness (ve'nomasnes), virulence 

(vi'rjulens) 
Ctrti, v. to wipe off (tu ua'jp a.'f) 

Otrti lice, v. to wipe one's face (tu ua'jp ua'ra fe'js) 
Otud (a) adv. hence (hens) 
Otudjiti, v. to alienate (tu e'jljenejt), 1o ensttange 

(tu enstre'jndž) 
Otupiti, v. to blunt (tu bla'nt), to dull (tu da'l) 
Otvor, n. opening (o'pning), aperture (apB'rcur) 
Otvoren, a. open (o'pen), sincere (sinsi'r), frank 

(frank), candid (ka'ndid) 
Otvorenje, n. opening (opning) 
Otvorenost, n. openness (6'penes), candor (ka'ndor), 

frankness (fra'nknes) 
Otvoriti, v. to open (tu o'pen) 
Otvrdnuće, n. hardness (ha'rdnes), obduracy (a'bdu- 

resi) 
Otvrdnuti, v. to harden (tu ha'rdn) 
Ovaj, pron. this (dis) 
Ovakav, pron. such (sač) 

Ovako, adv. thus (das), in this manner (in di's ma'nor) 
Ovamo, adv. hereto (hi'rtu') 
Ovan, n. ram (ram) 
Ovca, n. sheep (sip) 
Ovčar, n. sheephearđ (ši'phord) 
Ovčarica, n. sheep-herdess (ši'pho'rdes) 
Ovčarstvo, n. sheep -breeding (ši'p-bri'đing) 
Ovčas, adv. just now (dža'st na'u), this very minute 

(di's ve'ri mi'nit) Ovčevina, n. mutton (matn) 

Ovdašnji, a. of this place (av di's ple'js) 

Cvdje, adv. here (Mr) 

Ovejanac, n. cunning fellow (ka'ning fa'lo) 

Ovelik, a. rather big (ra'dor bi'g), large (lardž) 

Ovisok, a. pretty high (pri'ti ha'j) 

Oviti, v. to entwine (tu entua'jn) 

Ovjekovječiti, v. to immortalize (tu imo'rtalajz), to 
perpetuate (tu porpe'ćjuejt) 

Ovjenčati, v. to crown (tu kra'un), to adorn with a 
wreath itu ado'rn uit e ri't) 

Ovjeroviti, v. to verify (tu ve'rifaj), to confirm (tu 
(konfo'rm), to acknowledge (tu akna'ledž) 

Ovjerovljenje, n. confirmation (ka'nfbrme'jšan), ap- 
probation (a'probe'jšan) 

Ovlastiti, v. to empower (tu empa'uor), to authorize 
(tu a'torajz) 

Ovlašćenik, n. representative (ri'preze'ntativ), attor- 
ney-in-fact (ato'mi-in-fa'kt), agent (e'jdžent), 
deputy (de'pjuti) 

Ovnovina, n. mutton (matn) 

Ovogodišnji, a. of this year (av di's ji'r) 

Ovoj, n. binding (ba'jnding), wrapping (ra'ptng) 

Ovolički, a. as big (az bi'g) 

Ovoliko, adv. as much (az ma'č) 

Ovratnik, n. collar (ka'lor) 

Ovrha, n. levy (le'vi), execution (e'ksekju'šan) 

Ovrhovoditelj, n. executor (egze'kjutor) 

Ovršiti, v. to perform (tu porfo'rm), to make (tu 

me'jk), to end (tu e'nd) 
Ovršje, n. top (tap), summit (sa'mit) 
Ovud, ovuda, adv. here by (hi'r ba'j), this way (di's 

ue'j) 
Ozbiljan, a. serious (si'rias), earnest (6'rnest), grave 

grejv) 
Ozbiljno, adv. seriously (si'riasli), earnestly (6'rnestli) 
Ozbiljnost, n. earnestness (6'rnesnes), gravity 

(gra'viti) 

Ozbiljnost lažna, n. demureness (dimju'rnes) 

Ozdo, adv. below (bilG'), underneath (a'ndorni't) 

Ozdraviti, v. to recover (tu rika'vor) 

Ozdravljenje, n. recovery (rika'vori) 

Ozebao, a. frozen (frozn) 

Ozebina, n. chilblain (či'lble'jn) 

Ozeblina, n. kibe (kajb) 

Ozeleniti, v. to green (tu grl'n) 

Ozepsti, v. to freeze (tu fri'z) 

Ozgor, prep, above (aba'v) 

Ozib, poluga, n. lever (H'vor), crank (krank) 

Ozim, ozimac, n. winter-corn (ui'ntor-ko'rn) 

Ozivati se, v. to answer (tu a'ncor), to respond (tu 
rispa'nd) 

Ozlijediti, v. to injure (tu i'nđžur), to damage (tu đž.'- 
madž). to spoil (tu spo'el), to hurt (tu ho'rt) 

Ozljeda, n. injury (i'nđžuri) 

Ozloglasi-.:, v. to calumniate (tu kala'mniejt), to slan- 
der (tu sla'ndor) 

Ozlojediti, v. to embitter (tu embi'tor), to exasperate 
(tu igza'sporejt) Ozlovoljiti 103 — Panj Ozlovoljiti, v. to put in ill humor (tu pu't in i'l hju'- 

mor) v 

Ozlovoljiv, a. peevish (pi'vis), ill-humoređ (i'lhju'- 

morđ) 
Označiti, v. to mark (tu ma'rk), to sign (tu sa'jn), to 

point out (tu po'jnt a'ut) 
Oznaka, n. mark (mark), sign (sajn) 
Oznojiti, v. to sweat (tu sue't), to perspire (tu pOrs- 

pa'er) 

Ozrijeti se, v. to look about (tu lu'k aba'ut) 

Ožalostiti, v. to sađđen (tu sa'dn) 

Ožalostiti se, v. to be afflicted (tu bi afli'kteđ), to 

grieve (tu gri'v) 
Ožara (groznica), n. nettle fever (ne'tl fi'vor) 
Ozariti, v. to nettle (tu ne'tl) Ožeći, v. to burn (tu b8'rn) 

Ožednjeti, v. to get thirsty (tu ge't t8'rsti) 

Ožeg, n. fire-shovel (fa'er ša'vl), poker (po'kor) 

Ožeglina, n. brand (brand), stigma (sti'gma) 

Oženiti, v. to marry (tu ma'ri), to weđ (tu ue'đ) 

Oženiti se, v. to be married (tu bi ma'riđ) 

Oženjen, a. married (ma'rid) 

Ožeti, ožimati, v. to wring (tu ri'ng) 

Oživiti, oživjeti, v. to return to life (tu rito'rn tu la'jf), 

to resusciate (tu risa' si te jt), to revive (tu riva'jv) 
Oživotvoriti, v. to realize (tu ri'alajz), to accomplish 

(tu aka'mpliš) 
Ožujak, n. March (marč) 
Ožuljati. se, v. to rub (tu ra'b) 

Ožuljavati, v. to pinch (tu pi'nč), to rub (tu ra'b) 
Ožutiti, ožutjeti, v. to yellow (tu je'lo) Pa, conj. and (and), but (bat), then (den) 

Pabirak, n. gleaning (gli'ning) 

Pabirčar, n. gleaner (gll'nbr) 

Pabirčenje, n. gleaning (gli'ning) 

Pabirčiti, v. to glean (tu gli'n) 

Packa, mrlja, n. blot (blat), blur (blor) 

Packati, v. to spot (tu spa't) 

Pačati se, v. to interfere (tu i'ntorfi'r), to mix (tu 

mi'ks) 
Pače, adv. even (i'ven) 
Pačiti, vidi smetati 

Paćenje, trpnja, n. suffering (sa'fSring) 
Pad, n. fali (fal) 
Padalina, n. deposit of moisture (đipa'zit av mo'jsćur), 

rain (rejn) 
Padati, v. to fali (tu fa'l), to come down (tu ka'm 

da'un) 
Padavica, n. epilepsy (e'pilepsi) 
Padavičav, a. epileptic (e'pileptik) 
Padež, n. case (kejs.) 
Pahalica, vidi lepeza 
Pahuljica, snijega, n. flake (flejk) 
Pahuljica, perja, n. down (da'un) 
Pajdaš, n. pal (pal), comrade (ka'mred), partner 

(pii'rtnor) 
Pak, conj. and (and), but (bat), then (den) 
Pakao, n. hell (hel) 
Pakleni, a. hellish (he'liš) 
Paklenik, n. devil (devi), satan (se'jtan) 
Paklenjača, n. rock-oil (ra'k-o'el) 
Paklina, n. tar (tax) 
Paklini, v. to tar (tu ta'r), to besmear with tar (tu bis- 

mi'r ui't ta'r) 
Pako, vidi pak 

Pakosnik, n. malicious person (mali'šas pd'rsn) 
Pakost, n. malice (ma'lis\ wickedness (ui'kednes) 
Pakostan, a. wicked (ui'keđ), malicious (mali'šas) 
Pakrug, n. ellipse (eli'ps; 
Pakružan, a. elliptical (eli'ptikal) Palac, n. thumb (tam) 

Palac, col, n. inch (inč) 

Palača, n. palace (pa'las), mansion (ma'nšan) 

Palačinka, n. pancake (pa'nke'jk) 

Palčić (ptica), n. wren (ren) 

Palenje, n. firing (fa'ering) 

Palenta, n. corn-meal-mush (ko'rn-mil-ma'š) 

Palež, n. arson (arsn), burning (bB'rning) 

Palica, n. club (klab), stick (stik) 

Palidrvce, vidi žigica 

Palikuća, n. incendiary (inse'ndieri), fire-bug (fa'er- 

bag) 
Paliti, v. to fire (tu fa'er), to bum (tu bB'rn) ' : 

Pal ivo, n. fuel (fju'el) 
Paljak, n. soup ladle (su'p le'jđl) 
Paljevina, n. bum (bora) 
Palma, n. palm (pam) 
Paluba, n. deck (đek) 

Paluba doljna, n. lower deck (lo'yor đe'k) 
Paluba gornja, n. upper deck (a'pOr đe'k) 
Pamćenje, n. memory (me'mori) 
Pamet, n. sense (sens), intellect (i'ntelekt) 
Pametan, a. sensible (se'nsibl), intelligent (inte'lid- 

žent) 
Pametar, notes, n. memorandum-book (me'mora'n- 

đam-bu'k) 

Pametno, adv. prudently (pru'dentli), wisely (ua'jzli) 
Pametovati, v. to recollect (tu re'kole'kt), to remember 

(tu rime'mbor) 
Pamtiti, v. to keep in mind (tu kl'p in ma'jnđ) 
Pamučan, a. of cotton (av ka'tn) 
Pamučar, n. cotton dealer (ka'tn đi'16r) 
Pamuk, n. cotton (katn) 
Pandur, n. policeman (poli'sman) 
Pandur seoski, n. marshal (ma'ršal) 
Pandža, n. claw (kla), clutch (klač) 
Pangaloz, n. tramp (tramp), hobo (ho'bo) 
Panj, ležeći, n. trunk (trank) 
Panj s korenom, n, stump (stamp) Pantljika — 104 — Pada Pantljika, vidi vrpca 
Paoma, palma, n. palm (pam) 
Papa, rimski biskup, n. Pope (pg'up) 
Papa, tata, n. daddy (da'di), papa (pa'pa) 
^Papak, n. hoof (huf) 
•Papar, n. pepper (pe'por) 
Papiga, n. parrot (pa'rat) 
Papir, n. paper (pe'jpor) 

Papir za pisanje, n. writing-paper (ra'jting pe'jpor) 
Papir za tapeciranje, n. wall-paper (ua'1-pe'jpor) 
Papir za zamatanje, n. wrapping-paper (ra'pmg-pe'j ■• 
por) 

Papirnat, a. paper (pe'jpor) 

Papirnata vreća, n. paper-bag (pe'jpor-bag) 

Papirnati dolar, n. one dollar bill (ua'n da'lor bi'l) 

Papirnati novac, n. paper currency (pe'jpor kS'rensi) 

Papirnica, n. paper-mill (pe'jpor-mi'l) 

Papirnica, prodaja papira, n. stationery (ste'jšaneri) 

Papirnjak, n. paper mulberry-tree (pe'jpor ma'lberi- 

tri') 
Paprat, n. fern (forn) 
Papren, a. peppery (pe'pori) 
Paprenica, n. pepper-box (pe'por-ba'ks) 
Paprenjača, n. ginger-ale (dži'nđžor-e'jl) 
Paprenjak, n. ginger-bread (dži'ndžor-bre'd) 
Paprika, n. red pepper (re'd pe'por) 
Paprikaš, n. stew (stu) 
Papriti, v. to pepper (tu pe'por) 
Papuča, n. slipper (sli'por) 

Par, parni broj, n. even number (i'ven na'mbor) 
Par, dvoje njih, n. couple (kapi), pair (par) 
Par (do tri), n. a few (e fju') 
Par (više od tri), n. several (se'voral) 
Para, n. steam (stl'm), vapor (ve'jpor) 

Para, novac, n. coin (ko'en), money (ma'ni) 
Parada, n. parade (pare'jd) 

Paradajs, vidi rajčica 

Paradirati, v. to parade (tu pare'jd) 

Paralaž, n. arch-lie (a'rč-la'j) 

Paralaža, n. arch-liar (a'rč-la'er) 

Paranje, n. tearing (ta/ring), ripping (ri'ping) 

Paranje mrtvaca, n. autopsy (a'tapsi) 

Parati, v. to tear (tu ta'r), to rip (tu ri'p) 

Parba, n. litigation (li'tige'jšan) 

Parben, a. litigious (liti'đžas) 

Parcov, n. rat (rat) 

Parče, n. a bit (e bi't), piece (pis) 

Parenica, kada za pranje, n. wash-tub (ua'š-ta'b) 

Parenje, n. matching (ma'čing), pairing (pa/ring), 

coupling (ka'pling) 
Parenje (rublja), n. soaking (so'uking) 
Parip, konj, n. stud (stad), horse (hors), stallion 

(sta'ljan) 
Pariti, v. to pair (tu pa'r), to match (tu ma'č) 
Pariti, vreti, v. to steam (tu sti'm), to vapor (tu ve'j- 
por) 
Parna cijev, n. steam-pipe (strm-pa'jp) 
Parna kupelj, n. steam-bath (sti'm-ba't) 
Parna sila, n. steam-power (eti'm-pa'uBr) 
Parna zviždaljka, n. steam-whistle (sti'm-hui'sl) Parni broj, n. even number (i'vn na'mbOr) 

Parni kotao, n. steam-boiler (sti'm-bo'jlSr) 

Parni plug, n. steam-plow (sti'm-pla'u) 

Parni tlak, n. steam-pressure (sti'm-pre'šor) 

Parni valjak, n. steam-roller (sti'm-r5'lor) 

Parni zavor, n. steam-brake ( sti'm -bre'jk) 

Parnica, n. law suit (la' su't), litigation (li'tige'jšan), 

trial (tra'el) 
Parnjača, n. steamship (sti'mši'p) 
Parobrod, n. steamer (sti'mor) 
Parobrod n. steamboat (sti'mbo'ut), steamship (sti'm - 

ši'p), steamer (sti'mBr) 
Parobrodarstvo, n. steam- navigation (stfm-nivige'j- 

šan) 
Parog, držalo, n. handle (handl) 
Parohija, n. parish (.pa'riš), parsonage (pa'rsneđž) 
Parok, n. curate (kju'ret), parson (parsn), pastor 

(pa'stor) 
Parokret, n. steam-engine (sti'm e'nđžin) 
Paromjer, n. steam-gauge (stl'm-ge'jdž) 
Paromlin, n. flour-mill (fla'ur-mi'l) 
Paroplov, n. steamboat (sti'mbo'ut) 
Parostroj, parovoz, n. engine (e'nđžin), locomotive 

(lo'komo'tiv) 
Pas, remen, n. belt (belt), girdle (gordi) 
Pas tijela, n. waist (ue'jst) 
Pas, pseto, n. dog (dag) 

Pas, hrt, n. gray-hound (gre'j-ha'und) 

Pas, jazavčar, n. terrier (te'rior) 

Pas, redarstveni, n. bloođ-hound (bla'đha'unđ) 

Pas lovački, n. hound (ha'unđ), hunting dog (ha'nting 

da'g) 
Pas morski, n. shark (šark), dog-fish (da'g-fi'S) 
Pas nizozemski, n. newfoundland-dog (nju'fa'undland 

đa'g) 

Pas, ovčar, n. shepherd (še'pord) 

Pas, prepeličar, n. spaniel (spa'njel) 

Pas, ptičar, n. setter (se'tor), pointer (po'jnt&r) 

Pas, kudrov, n. watch-dog (ua'č-da'g) 

Pasha, uskrs, n. Easter (i'stor) 

Pasji, a. doggish (da'giš), canine (kana'jn) 

Pasmina, n. race (rejs), species (spi'šiz) 

Pasoglavac, n. alligator (a'lige'jtor) 

Pasti, v. to pasture (tu pa'sćur), to graze (t* sre'Jz) 

Pasti, srušiti se, v. to fall (tu fa'l) 

Pastir, n. herd (hord) 

Paotir duhcvni, n. pastor (pa'stor) 

Pastirka, n. herdess (ho'rdes) 

Pastirski pas, n. mastiff (ma'stif) 

Pastorak, n. step-son (ste'p-sa'n) 

Pastorka, n. step-daughter (ste'p-da'tttr) 

Pastrnjak, n. parsnip (pa'rsnip) 

Pastrva, n. trout (tra'ut) 

Pastuh, n. stallion (sta'ljan), stud-horse (»t»'đ-kor«) 

Pastulja, mišolovka, n. mouse-trap (ma'y»-lri» 

Pastrva (planinska), n. char (čar) 

Pasulj, bažulj, n. bean (bin) 

Paša, turski častnik, n. pasha (paša') 

Paša, n. pasture (pa'sćur) 


Pašanac — 105 Pelin Pašanac, n. brother-in-law (bra'dor-in-la') 

Pašćad, n. doggs (.da'gz) 

Pašće, n. puppy (pa'pi) 

Pašinica, n. pasha's wife (paša'z ua'jf) 

Pašnik, pašnjak, n. pasture ground (pa'sćur gra'und), 

grazing ground (gre'jzing gra'und) 
Pašovati, v. to reign as a pasha (tu re'jn a'z e paša') 
Paštiti se, žuriti se, v. to make haste (tu me'jk he'jst), 

to hurry (tu ho'ri) 
Patak, n. drake (đrejk) 
Patče, n. duckling (đa'kling) 
Patisak, n. pirated edition (pa'jreted edi'šan) 

Patisak zabranjen, n. copyright (ka'pirajt) 
Patiskana knjiga, n. counterfeited edition (ka'untor- 

fited edi'šan) 
Patiskati, v. to pirate (tu pa'jret) 
Patiti, v. to suffer (tu sa'for), to endure (tu endju'r), 

to bear (tu ba'r) 
Patka, n. duck (đak) 
Patlidžan, n. egg-plant (e'g-pla'.nt) 
Patnik, n. sufferer (sa'foror) 
Patnja, n. suffering (sa'foring) 
Patos, vidi pod 

Patrijarhalan, a. patriarchal (pe'jtria'rkal) 
Patrijarka, n. patriarch (pe'jtriark) 
Patrijaršija, n. patriarchate (pe'jtria'rket) 
Patriotičan, vidi rodoljuban 

Patriti, vidi pripadati 

Patrola, obhođnja, n. patrol (patro'l) 

Patuljak n dwarf (dua'rf), pigmy (pi'gmi) 

Patvorač, n. counterfeiter (ka'untorfitor) 

Patvoreni novac, n. counterfeit (ka'untorfit) 

Patvoriti, v. to forge (tu fo'rdž) 

Paučina, n. cobweb (ka'bueb), spiderweb (spa'jdor- 

ue'b) 
Paučljiv, a. full of spiderweb (fu'l av spa'jđorue'b) 
Pauk, n. spider (spa'jđor) 
Pauk, bolest, n. kibe (kajb), chap (čap) 
Paun, n. peacock (pi'ka'k) 
Paunica, n. peacock-hen (pi'ka'k-hen) 
Paunjak, leptir, n. peacock-butterfly (pi'ka'k-ba'tor- 

flaj) 
Paunovo pero, n. peacock's feather (pi'ka'ks fe'đor) 
Pavetina, račjak (biljka), n. snake-weed (sne'jk ui'd) 
Pavijan, n. baboon (babu'n) 
Pazar, n. market (ma'rket), trade (trejd), commerce 

(ka'mors) 
Pazarište, n. market place (ma'rket ple'js) 
Pazariti, v. to trade (tu tre'jđ) 
Pazikuća, n. janitor (dža'nitor) 

Pazitelj, n. overseer (o'vorsi'r), inspector (inspe'ktor) 
Paziti, čuvati, v. to watch (tu ua'č), to guard (tu 

ga'rd) 

Paziti se, biti na oprezu, v. to look out (tu lu'k a'ut), 

to take care (tu te'jk ka'r) 
Pažljiv, a. attentive (a^te'ntiv), careful (ka'rful) 
Pazljivost, n. attention (ate'nćan) 

Pazuho, n. arm-pit (a'rm-pi't), arm-hole (a'rm-ho'l) 
Pažnja, n. attention (ate'nćan), heed (hid) Pažnju posvetiti, v. to pay attention (tu pe'j ate'nćan) 

Pčela, n. bee (bi) 

Pčela radilica, n. working-bee (uo'rking-bi') 

Pčela matica, n. queen-bee (kui'n-bi'), mother-bee 
(ma'đbr-bi') 

Pčela medarica, n. honey-bee (ha'ni-bi') 

Pčelar, n. bee-master (bi'ma'stor) 

Pčelarstvo, n. bee-farming (bi'-fa'rming) 

Pčelinak, n. balm-mint (ba'm-mi'nt) 

Pčelinjak, n. bee hive (bi'-ha'jv) 

Pecanje, n. fly-fishing (fla'j-fi'šing) 

Pecara, n. distillery (disti'lori) ' 

Pecivo, n. baking (be'jking) 

Peckalo, peckar, n. teaser (ti'zor) 

Peckanje, n. teasing (ti'zing) 

Peckati, v. to tease (tu ti'z) 

Peckav, a. teasing (ti'zing) 

Pečal, nevolja, n. grief (grif), trouble (trabl), afflict- 
ion (afli'kšan) 

Pečalan, a. scanty (ska'nti), miserable (mi'zorabl), 
needy (ni'di) 

Pečat, n. seal (sli) 

Pečat bilježnički, n. notary-seal (no'teri-sl'l) 

Pečatni vosak, n. seal-wax (si'l ua'ks) 

Pečen, a. roasted (ro'usted), broiled (bro'eld) 

Pečenica, n. choat (šo't) 

Pečenje, n. roasting (ro'usting), broiling (bro'jling), 
baking (be'jking) 

Pečenka, n. roast (ro'ust) 

Pečurka, n. mushroom (ma'šru'm) 

Peć, n. stove (stov) 

Peć, pečenjarka, n. oven (avn) 

Pećar, n. stove-maker (sto'v-me'jkor) 

Peći (kruh), v. to bake (tu be'jk) 

Peći (meso), v. to roast (tu ro'ust) 

Peći (na žeravki), v. to broil (tu bro'el) 

Peći (na žeravki kruh), v. to toast (tu to'ust) 

Peći rakiju, v. to distill (tu disti'l) 

Peći vapno, v. to burn (tu bo'rn) 

Pećina, n. rock (rak) 

Pećnjak, n. stove-tile (sto'v-ta'el) 

Pedalj, n. span (span), palm (pam) 

Pedepsa, n. punishment (pa'nišment) 

Pedepsati, v. to punish (tu pa'nig) 

Pedeset, num. fifty (fi'fti) 

Pedeseti, num. fiftieth (fi'ftiet) 

Peglanje, vidi glađčanje 

Peglati, vidi gladčati 

Pehar, n. cup (kap), goblet (ga'blet) 

Peharnik, n. cup bearer (ka'p ba'ror) 

Pekar, n. baker (be'jkor) 

Pekara rakije, n. still (stil) 

Pekarija, n. bakershop (be'jkoršap) 

Pekama, n. bakery (be'jkori) 

Pekmez, n. jam (džam), marmalade (ma'rmalejđ), 
jelly (dže'li) 

Pelen, pelin, n. wormwood (uo'rmuu'đ) 
Pelena, n. diaper (đa'japor) 
Peieš, n. pigtail (pi'gte'jl) 
Pelin, n. wormwood (uo'rrauu'd) 


Pelinkovac — 106 — Piknjast Pelinkovac, liker, n. elixir (ili'ksor) 
Pelinkovac, vino, n. bitter wine (bi'tor-ua'jn), ver- 
muth (vo'rmut) 
Pelivan, n. rope-dancer (ro'p-đa'nsor), acrobat (a'kro- 

bat) 
Pelivanka, n. rope-đancer (ro'p-đa'nsor), acrobat 

(a'krobat) 
Pelud, n. farina (fara'jna) 
Pelud (na cvijeću), n. pollen (pa'len) 
Pendžer, prozor, n. window (ui'ndo) 
Per.jač, n. climber (kla'jmor), fireman (fa'erman) 
Penjač (riba), n. climbing perch (kla'jming po'rč) 
Penjanje, n. climbing (kla'jming) 
Penjati se, v. to climb (tu kla'jm) 
Penjavica, n. balm-tree (ba'm-tri') 
Pepeljast, a. ash gray (a'š gre'j) 

Pepeljav, a. ashy (a'ši), full of ashes (fu'l av a'šez) 
Pepeljaviti, v. to strew on ashes (tu stru' a'n a'šez) 
Pepeljika, n. soda (so'đa), potash (pa'taš) 
Pepeljuga, n. Cinderella (sindore'la), 
Pepelnica, n. Ash-Weđnesday (a'š-ue'đnzdej) 
Pepeo, n. ashes (a'šez) 
Pepeonica, n. ash-box (a'š-ba'ks), cinder-box (si'n- 

đ6r-ba'ks), urn (orn) 
Perad, n. poultry (po'ltri); fowls (fa'uls) 
Peraja, n. fin (fin) 
Perce, n. plumule (plju'mjul) 
Perčin, n. pigtail (pi'gte'jl) ; cue (kju'); tuft of hair 

(ta'ft av ha'r) 
Perhut, vidi prhut 
Perilo, n. laundry (la'ndri) 
Peri I ja, n. wash-woman (ua'š-uu'man) 
Perina, n. feather-blanket (fe'dbr-bla'nket) 
Periš, n. pen-knife (pe'na'jf); pocket-knife (pa'ket- 

na'jf) 
Perivo, n. wash (ua'š) 

Perivoj, n. park (park) ; garden (gardn) 
Perjanica, n. plume (pljum) 
Perjanica ptičja, n. tuft (taft); crest (krest) 
Perje, n. feathers (fe'dorz) 
Pernat, n. feathered (fe'dord) 
Pernica, n. feather-bed (fe'dor-be'd) 
Pero, n. feather (fe'đor) 

Pero pisaće, n. pen (pen); writirg pen (ra'jting pe'n) 
Pero rata, n. watch spring (ua'č spri'ng) ; main 

spring (me'jn spri'ng) 

D erovodja, n. secretary (sekreteri) ; penman (pe'n- 
rnan), draftsman (dra'fcman) 

P* sin. n. parsley (pa'rsli) 
Peruka, n. wig (ui'g) 

Perukar, n. periwig-maker (pe'riyig-me'jkbr) 
Perunika, n. sword-lily (so'rd-li'li) 
Perunika žuta, n. water-flag (ya'dor-fla'g) 
Perušati, v. to feather (tu fe'đor) ; to pick off (tu pi'k 
a'f) 

Perušina, n. corn-husk (ko'rn-ha'sk) 
Peruška, n. feather đuster (fe'đor đa'stdr) 
Perut, krilo, n. wing (ui'ng) 
Perut, prhut, n. dandruff (da'ndraf) Perzija, n. Persia (po'rša) 
Perzijanac, n. Persian (po'ršen) 
Perzijanski, a. Persian (po'ršen) 
Pesnica, pest, n. fist (fist) 
Pestić, n. pistil (pi'stil) 
Pesti nja, n. nurse (nors) 
Pestovati, v. to nurse (tu nb'rs) 

Peškeš, vidi đar 

Peškir, ručnik, n. towel (ta'uel) 

Pet, num. five (fajv) 

Peta, n. heel (hll) 

Petača, n. five dollar bill (fa'jv da'IBr bil) 

Petak, n. Friday (fra'jde) 

Petak veliki, n. Good Friday (gu'đ fra'jde) 

Petar, n. Peter (pi'tor) 

Petero, num. five of them (fa'jv a'v dem) 

Peterostruk, a. five-fold (fa'jv-fo'ld) 

Petgodišnjica, n. quinquennial (kuinkue'nial) 

Peti, num. fifth (fift) 

Petina n. fifth part (fi'ft pa'rt) 

Petla, čvor, n. knot (nat) 

Petlja, n. dabbler (da'blor), bungler (ba'nglor) 

Petljanac, n. intriguer (intri'gor) 

Petljanija, n. nonsense (na'nsens), intrigue (intri'g), 

tricks (triks) 
Petljarija, n. bungling work (ba'ngling yo'rk) 
Petljati, prtljati, v. to bungle (tu ba'ngl), to botch (tu 

ba'č) 
Petlji ka, n. stalk (stak) 
Petnaest, num. fifteen (fifti'n) 
Petnaesti, num. fifteenth (fifti'nt) 
Petolist, n. cinquecusp (si'nkasp) 
Petoprstac (bilina), n. cinquefoil (si'nkfo'el) 
Petorica, n. five of them (fa'jv a'v dem) 
Petrolej, kameno ulje, n. kerosene oil (ke'rosl'n o'el) ; 

coal-oil (ko'1-o'el), petroleum (pitro'liam) 
Petrovo, n. Saint Peter's and Saint Paul's Day (Se'jnt 

Pi'tors and Se'jnt Pa'ls de'j) 
Petrusin, n. parsley (pa'rsli) 
Piće, n. drink (drink); beverage (be'vredž) 
Pijaca, n. market (ma'rket) ; square (skya'r) 
Pijan, a. drunk (drank); intoxicated (inta'ksike'jted) ; 

inebriated (ine'brie'jted) 
Pijanac, pijandura, n. drunkard (dra'nkord) 
Pijančevanje, n. drinking-bout (dri'nking-ba'ut) 
Pijančevati, v. to drink hard (tu dri'nk ha'rd), to 

carouse (tu kara'uz), to tipple (tu ti'pl), 
Pijanka, n. drinking-bout (dri'nking-ba'ut) 
Pijanstvo, n. drunkenness (dra'nkenes), intoxication 

(inta'ksike'jšan) 

Pijavica, n. leech (lič) 

Pijavica, zao čovjek, n. blood-sucker (bla'đ-sa'kor) 
Pijavičar, n. leech-dealer (li'č-đl'lor) 
Pijesak, n. sand (sand) 
Pijetao, n. rooster (ru'stor), cock (kak) 
Pijuckati, v. to drink slowly (tu dri'nk slo'uli), to sip 
(tu si'p) ; to lap (tu la'p) 

P i kn ja, vidi točka 

Piknjast, a. dotty (da'ti), spotted (spa'teđ) 

Pila — 10 7 Pjesma Pila, n. saw (sa) 

Pila parna, n. steam-saw (sti'm-sa') 

Pila ručna, n. hand-saw (ha'nd-sa.') 

Pilad, n. fowls (fa'ulz) 

Pilana, n. saw-mill (sa'-mi'l) 

Pilar, n. sawer (sa'or), wood-cutter uu'd-ka'tor) 

Pile, n. chick (čik); pullet (pu'let) 

Piletina, n. chicken meat (či'ken ml't) 

Piliti, v. to saw (tu sa.') 

Piljak, n. file (fa'el) 

Piljar, n. fruit huckster (fru't ha'kstfir), vender (ve'n- 

dor) 
Piljarica, n. fruit huckstress (fru't ha'kstres) 
Piljariti, V. to huckster (tu ha'kstor) 
Piljenica, n. plank (plank) 
Piljenje, n. sawing (sa'ing) 
Piljevina, n. saw-dust (sa'-da'st) 
Piljiti, buljiti, v. to stare (tu sta'r) 
Pilo, n. drink (drink); beverage (be'vredž) 
Piloti na, vidi piljevina 
Pilula, n. pili (pil) 

Pipa, n. faucet (fa'set), spigot (spi'gat) 
Pipac (ptica), n. sparrow (spa'ro) 
Pipanje, n. touching (ta'čing) ; feeling (fi'ling) 
Pipati, v. to touch (tu ta'č), to feel (tu fl'l) 
Pir, n. wedding (ue'đing) ; nuptials (na'pšals) 
Pirinač, riža, n. rice (rajs) 
Piriti, v. to blow (tu blo'u) 
Pirni dan, n. wedding-day (ue'ding de'j) 
Pirovanje, n. wedding-feast (ue'ding fl'st) 
Pirovati, v. to celebrate the wedding (tu se'librejt di 

ue'đing) 
Pisac, n. writer (ra'jtor) ; author (a'tor) 
Pisaća tablica, n. slate (slejt) 
Pisaći stol, n. writing-desk (ra'jting de'sk) 
Pisaći stroj, n. typewriter-machine (ta'jpra'jtor ma- 

ši'n) 

Pisak, n. mouth-piece (ma'ut-pi's) 
Pisaljka za tablicu, n. slate-pencil (sle'jt-pe'nsil) 
Pisamce, n. a small letter (e sma'l le'tor) 
Pisanica, n. Easter-egg (i'stor-e'g) 
Pisanje, n. writing (ra'jting) 

Pisanka, n. tablet (ta'blet), copy-book (ka'pi-bu'k) 
Pisar, n. writer (ra'jtor) ; clerk (klork) 
Pisar na pisaćem stroju, n. typewriter (ta'jpra'jtor) 
Pisama, n. office (a'fis) 
Pisati, v. to write (tu ra'jt) 
Piskaralo, n. scribbler (skri'blor) 

Piskarati, v. to scrawl (tu skra'l), to scribble (tu 
skri'bl) 

Piskati, v. to hiss (tu hi's) ; to whiz (tu hui'z) 

Pismen, a. literate (li'toret) 

Pismeno, adv. in writing (in ra'jting) 

Pismo, n. writing (ra'jting) ; letter (le'tor) 

Pismo sveto, n. Holy Scripture (ho'li skri'pćur), bible 

(bajbl) 
Pismohrana, n. archiv (a'rkiv) ; vault (va.lt) 
Pismonoša, n. letter-carrier (le'tBr-ka'rior), mailman 

(me'jlman) Pisnuti, v. to whiz (tu hui'z) 

Pisnuti, dati od sebe glasa, v. to utter a sound (tu 

a'tor e sa'unđ) 
Pistać, n. peanut (pi'nat) 
Pisaća, n. urine (ju'rin) 
Pišati, v. to urinate (tu ju'rinejt) ; to make water (tu-. 

me'jk ua'dbr) 

Pištaljka, n. whistle (hui'sl) 

Pištati, v. to hiss (tu hi's), to whiz (tu hui'z) 

Pištolj, n. pistol (pi'stal) 

Pita (kolač), n. cake (kejk) 

Pitač, n. interrogator (inte'roge'jtBr) 

Pitak, a. drinkable (dri'nkabl) 

Pitalica, n. riddle (ridl) 

Pitanje, n. question (kue'sćan) ; inquiry (i'nkuajri); 

interrogation (inte'roge'jšan) 
Pitanje, hranjenje, n. feeding (fi'ding) 
Pitati, v. to ask (tu a'sk) ; to inquire (tu inkua'er) ; te« 

interrogate (tu inte'rogejt) 
Pitati, hraniti, v. to feed (tu fi'đ) 
Pitati, tražiti, v. to demand (tu dima'nđ) 
Piti, v. to drink (tu dri'nk) 
Pitom, a. tame (tejm) ; gentle (džentl) 
Pitoma zemlja, n. cultivated land (ka'ltivejted la'nd)' 
Pitomac, n. pupil (pju'pil) 
Pitomište, n. seminary (se'mineri) 
Pitomiti, v. to tame (tu te'jm) 
Pitomost, v. tameness (te'jmnes) ; gentleness (dže'ntl— 

nes) 
Pivar n. brewer (bru'br) 
Pivara, n. brewery (bru'ori) 
Pivnica, n. cellar (se'lor) 
Pivničar, n. butler (ba'tlor) 
Pivo, n. beer (blr) 

Pivopija, n. beer-đrinker (bi'r-đri'nkor) 
Pivovara, n. brewery (bru'ori) 
Pivovarstvo, n. brewing (bru'ing) 
Pizma, n. grudge (građž) ; rancor (ra'nkor) 
Pizmen, a. hostile (ha'stil) 
Pjega,^. freckle (frekl), tache (tač) 
Pjegav, a. freckled (frekld) 
Pjena, n. foam (fo'um); froth (frat) 
Pjenast, a. foamy (fo'umi) 
Pjenezi, vidi novci 

Pjeneznica, n. safe (sejf), vault (valt), bank (ba.nk> 
Pjenezničar, n. cashier (ka'ši'r 
Pjenica, kvasac, n. yeast (jist), barm (barm) 
Pjeniti, v. to strain (tu stre'jn) ; to skin (tu ski'n) 
Pjeniti se, v. to foam (tu fo'um); to froth (tu fra't) 
Pjenjača, penica, n. skimmer (ski'mor) ; strainer 

(stre'jnor) 
Pješak, vidi pijesak 
Pjesan, n. song (sang) ; air (ar) 
Pjeskovit, a. sandy (sa'ndi) 

Pjesma, n. air (ar) ; song (sang) ; poem (po'um) 
Pjesma bojna, n. war song (ua'r sa'ng) 
Pjesma junačka, n. heroic song (hi'rojk sa'ng) 
Pjesma ljubavna, n. love-song (la'v-sa'ng) 
Pjesma nabožna, n. spiritual song (spi'rićjual sa'ng> Pjesma 108 — Plemenitaš Pjesma narodna, n. national air (na'šanal ar) 
Pjesma tužna, n. elegy (e'liđži), dirge (dorđž) 
Pjesmarica, n. song-book (sa'ng-bu'k) ; collection of 

songs (kole'kšan av sa'ngz) 
Pjesmica, n. little song (li'tl sa'ng) 
Pjesnički, a. poetical (po'e'tikal) 

Pjesnik, n. poet (po'uet), song-writer (sa'ng-ra'jtor) 
Pjesnikinja, n. poetress (po'etres) 

Pjesništvo, n. poetry (po'uetri) 
Pjest, n. Tist (fist) 

Pješadija, n. infantry (i'nfantri) 

Pješak, vojnik, n. foot soldier (fu't so'lđžor) 

Pješak, n. foot-walker (fu't ua'kor), pedestrian (piđe'- 

strian) 
Pješčara, n. sand-pit (sa'nđ-pi't), sand-bed (sa'nd- 

be'đ) 
Pješke, pješice, adv. by foot (baj fu't) 
Pjetao, n. rooster (ru'stor) 
Pjeti, vidi pjevati 
Pjevač, n. singer (si'ngor) 
Pjevačica, n. songstress (sa'ngstres) 
Pjevački zbor, n. singing choir (si'nging kua'er) 
Pjevačko društvo, n. singing society (si'nging sosa'eti) 
Pjevačnica, pjevalište, n. singing academy (si'nging 

aka'dimi) 
Pjevačtvo, n. art of singing (a'rt av si'nging) 
Pjevanje, n. singing (si'nging) 
Pjevanka, n. concert (ka'nsort) 
Pjevati, v. to sing (tu si'ng) 
Pjevuckati, v. to sing low (tu si'ng lo'u), to hum (tu 

ha'm) 

Placa, vidi pijaca 

Placarina, n. market-toll (ma'rket to'l) 
Plač, n. weeping (ui'ping), cry (kraj) 
Plačan, a. weeping (ui'ping), crying (kra'ing) 
Plačljiv, a. weeping (ui'ping), crying (kra'ing) 
Plaća, n. pay (pej) ; salary sa'lori) ; wages (ue'jdžes) 
Plaćanje, n. paying (pe'ing); payment (pe'jment) 
Plaćati, v. to pay (tu pe'j) 
Plaćenik, n. hireling (ha'erling) 

Plaćenik, vojnik, n. hired soldier (ha'erd so'lđžor) 
Pladanj, .tanjur, n. plate (plejt) 
Pladanj duboki, n. soup-plate (su'p-ple'jt) 
Pladanj za pečenku, n. platter (pla'tor) 
Plah, a. timid (ti'mid), shy (šaj), sheepish (šl'piš) 
Plaho, adv. timidly (ti'midli) 
Plahost, n. timidity (timi'điti) 
Plahta, n. bed-sheet (be'd-ši't) 
Plakanje n. weeping (ui'ping), crying (kra'ing) 
Plakati, v. to weep (tu ui'p), to cry (tu kra'j) 
Plam, plamen, n. flame (flejm) ; blaze (blejz) 
Plamenac (ptica), n. flamingo (flami'ngo) 
Plamenik (bolest), n. erysipelas (e'risi'pilas) 
Plamenit, a. firy (fa'ery) ; passionate (pa'šanet) 
Plamenjača, n. sun-burning (sa'n-bo'rning) 
Plamićak, n. little flame (li'tl fle'jm) 
Plamtjeti, v. to flame (tu fle'jm); to blaze (tu ble'jz) 
Plandovanje, n. rest (rest); idleness (a'jdlnes) 
Plandovati, v. to rest (tu re'st), to repose (tu ripo'z), 
to be idle (tu bi a'jdl) Planika, n. sea-cherry (si'-če'ri), arbute-berry (a'r- 
bjut-be'ri) 

Planina, n. mountain (ma'untin) 

Planinar, n. mountaineer (ma'untini'r) 

Planuti, v. to blaze up (tu ble'jz a'p), to flash up 
(tu fla'š a'p) 

Plasan, a. meager (mi'gbr) ; lean (lin) 

Plasina leđna, n. glacier (gle'jšor) 

Plast sijena, n. stack (stak) 

Plašće, n. hay-rick (he'j-ri'k) 

Plašenje, strah, n. fear (fir); anxiety (angza'eti) 

Plašilo, n. scarecrow (ska'rkro'u) 

Plašiti, v. to scare (tu ska'r), to frighten (iu fra'jtn) 

Plašiti se, v. to fear (tu fi'r), to be afraid (tu' bi 
afre'jd) ; to get scared (tu ge't ska'rd) 

Plašljiv, a. shy (šaj); bashful (ba'šful); timid (ti'- 
mid) 

Plašljivost, n. timidity (timi'diti) 

Plašt, n. cloak (klo'uk) ; mantle (mantl) 

Plata, plaća, n. pay (pej); salary (sa'lori) 

Platac, n. payer (pe'jor); payee (pe'i') 

Platac, činovnik što isplaćuje, n, paymaster (pe'jma'. 
stor) 

Fla'ež, n. payment (pe'jment) 
Platežan, a. payable (pe'jabl) 
Platežni nalog, n. sight-draft (sa'jt-dra'ft) 
Platežni obrok, rata n. installment (instalment) 
Platežni rok, n. term of payment (to'rm av pe'jment) 
Platežno mjesto, n. place of payment (ple'js av pe'j- 
ment) 

Platina (kovina), n. platinum (pla'tinam) 
Platiša, n. payer (pe'jor) 

Platiti, v. to pay (tu pe'j); to settle (tu se'tl) ; to re- 
pay (tu ripe'j), to recompense (tu re'kompens) 

Plativ, a. payable (pe'jabl) 
Platnen, a. linen (li'nen) 
Plav, a. blue (blu); blond (bland) 
Plavac kamen, n. pumice stone (pa'mis sto'n); blue 
stone (blu' sto'n) 

Plavetan, a. bluish (blu'iš) 

Plavetnjak, galica, n. vitriol (vi'trial) 

Plavilo, plava štirka, n. starch-blue (sta'rč-blu') 

Plavjeti, v. to get blue (tu ge't blu'); to get blond (tu 

ge't bla'nd) 
Plavka, n. blond (bland) 
Plavokos, a. blond (bland) 
Plavook, a. blue-eyed (blu'a'jd) 
Plavuša, n. blonde (bland) 
Plazavac, n. crawler (kra'lor) 

Plaziti, v. to creep (tu kri'p), to crawl (tu kra'l) 
Plaziti (o beskarakternom čovjeku), v. to cringe (tu 

kri'nđž) ; to fawn (tu fa'n) 
Pleća, n. back (bak) 
Piece n. shoulder (šo'lđor) 

Pleme, n. race (rejs) ; tribe (trajb); lineage (li'nieđž) 
Pleme, rasa životinje, n. breed (brid); stock (stak) 
Plemenit, a. noble (nobl); generous (đže'noras) 
Plemenit duhom, a. noble-minded (no'bl-ma'jnded) 
Plemenitaš, n. nobleman (no'blman) Plemenitost — 109 Plug Plemenitost, n. nobleness (no'blnes), generosity (đže'- 

nora'siti) 
Plemić, n. nobleman (no'blman) ; aristocrat (ari'sto- 

krat) 
Plemićki, a. noble (nobl), aristocratic (a'ristokra'tik) 
Plemstvo, n. nobility (nobi'liti) ; aristocracy (a'rista'- 

krasi) ; nobleness (no'blnes) 
Ples, n. dance (dans) ; ball (bal) 
Plesač, n. dancer (đa'nsor) 

Plesalište, n. dancing-academy (đa'nsing aka'đimi) 
Plesar, učitelj plesanja, n. dancing-master (da'nsing- 

ma'stor) 
Plesati, v. to dance (tu da'ns) 
Plesti, v. to weave (tu ui'v), to twist (tu tui'st) 
Plesti, štrikati, v. to knit (tu ni't) 
Plesti vlasi, v. to braid (tu bre'jd) ; to dress the hair 

(tu dre's đi ha'r) 
Plesti se, uplitati se, v. to mix in (tu mi'ks i'n), to butt 

in (tu ba't i'n) 
Pletar,-ica, n. knitter (ni'tor); weaver (ui'vor) 
Pleteća igla, n. knitting-needle" (ni'ting-ni'đl) 
Pletenica, n. tress (tres); braid (brejđ) 
Pletenje, n. knitting (ni'ting) 
Pletikoš, pletikotarica, n. basket-maker (ba'sket-me'j- 

kor) 
Pletilja, n. knitter (ni'tor) * 

Pletivo, n. knitting implements (ni'ting i'mplemenc) 
Pletka, n. intrigue (intri'g) 
Pletkar, n. intriguer (intri'gor) 
Pletkariti, v. to machinate (tu ma'kinejt) 
Plijen, n. booty (bu'ti); spoil (spo'el); plunder (pla'n- 
đor) 
Plijeniti, v. to ransack (tu ra'nsa'k) ; to plunder (tu 

pla'nđor) 
Plijeniti sudbeno, v. to seize (tu si'z) ; to distrain (tu 

distre'jn) ; to attach (tu ata'č) 
Plijesa, n. mould (mold) 
Plijesan, a. mouldy (mo'lđi) 
Plijesan (konj), n. gray horse (gre'j ho'rs) 
Plijeviti, v. to weed (tu ui'đ) 
Plima, n. tide (tajd) 
Plin, n. gas (gas) 
Plinara, n. gasworks (ga'suo'rks) 
Plinomjer, n. gasometer (gasa'miđor) 
Plinovit, a. gaseous (ga'sias) 

Plinovod, n. conduit of gas (ka'ndit av ga's) 

Plinska cijev, n. gas pipe (ga's pa'jp) 

Pliska, n. wagtail (ua'gte'jl) 

Pliskavica, delfin, n. dolphin (da'lfin) 

Plitak, a. shallow (ša'lo); superficial (sju'porfi'šal) 

Plitčina, n. shallowness (ša'lones) 

Plitkouman ) a. thick-heađeđ (ti'k-he'deđ), ađdle-hea- 

ded (a'dl-he'deđ) 
Plivač, n. swimmer (sui'mor) 
Plivalište, n. swimming-place (sui'ming-j>le'js), nata- 

torium (na'tato'riam) 
Plivanje, n. swim (sui'm), swimming (sui'ming) 
Plivati, v. to swim (tu sui'm); to float (tu flo'ut) 
Pljačka, n. booty (bu'ti); spoils (spo'elz); plunder 

(pla'nđor) Pljačkati, v. to plunder (tu pla'nđor) 

Pljenitba, n. plundering (pla'nđoring), pillaging (pi'- 

ladžing), robbing (ra'bing) 
Pljenitba sudbena, n. seizure (si'žur), đestress (đis- 

tre's), attachment (ata'čment), levy Qe'vi) 
Pljesak, n. applause (apla'z) 
Pljeskanje, n. applause (apla'z) 
Pljeskati, v. to clap hands (tu kla'p ha'nđz), to clash 

(tu kla'š), to applauđe (tu apla'd) 
Pljesniv, a. mouldy (mo'lđi) 
Pljesniviti, v. to mould (tu mo'ld) 
Plješiv, a. bald-headed (bH'lđ-he'ded) 
Plješivost, n. baldness (bii'ldnes) 
Pljeti, v. to weed (tu ui'd) 
Pljeva, n. chaff (čaf) 
Pljevara, n. chaff-tub (ča'f-ta'b) 
Pljoštica, n. crab-louse (kra'b-la'us 
Pljunuti, v. to spit (tu spi't) 
Pljusak, n. shower (ša'uor) 
Pljuska, n. slap (slap) 

Pljuskati, v. to splash (tu spla'š), to dabble (tu da'bl> 
Pljusnuti, v. to slap (tu sla'p) 
Pljuvačka, n. spittle (spitl); saliva (sala'jva) 
Pljuvačnica, n. spittoon (spitu'n) ; cuspidor (ka'spi- 

dar) 
Pljuvati, v. to spit (tu spi't); to expectorate (tu eks- 

pe'ktorejt) 
Ploča, n. plate (plejt) ; slab (slab) 
Ploča za pisanje, n. slate (slejt) 
Ploča zidna, n. black-board (bla'k bo'rđ) 
Pločast, a. flat (flat); plain (plejn); level (levl) 
Pločica, n. small plate (smžl'l ple'jt) 
Pločnik, n. sidewalk (sa'jđua'k) 
Plod, n. fruit (frut) ; product (pra'đakt) 
Plodan, a. fertile (f 6'rtil) ; productive (prođa'ktiv) 
Plodina, n. product of the ground (pra'đakt av đi 

gra'und); fruit (frut) 
Plodnost, n. fertility (ferti'liti) 
Plodonosan, a. fruitful (fru'tful), fertile (fo'rtil), 

productive (prođa'ktiv) ; prolific (proli'fik) 
Plodonosna žena, n. prolific woman (proli'fik uu'man}" 
Ploha, n. side (sajd) ; surface (so'rfes) 
Plosnat, a. flat (flat) 
Plosnina, n. flatness (flatnes) 
Plosnoglav, a. ađđle-heađeđ (a'dl-he'ded) 
Ploština, n. plane (plejn); surface (so'rfes) 
Plot, n. fence (fens), hedge (hedž) 
Plovan, a. navigable (na'vigabl) 
Plovidba, n. navigation (na'vige'jšan) 
Ploviti, v. to navigate (tu na'vigejt) ; to float (tu 

flo'ut) 
Plovnost, n. navigableness (na'vigablnes) 
Pluća, n. lungs (langz) 
Pluća životinje, n. lights (lajc) 

Plućna upala, n. pneumonia (numo'nia), inflamma- 
tion of the lungs (i'nflame'jšan av di la'ngz)- 
Plućnica, n. lung-disease (la'ng-dizi'z) ; pulmonary 

disease (pa'lmoneri dizi'z) 
Plućnjak (biljka), n. lungwort (la'nguort) 
Plug, n. plow, plough (pla'u) Plut — 110 — Podbočiti Plut, pluta, n. cork-tree (ko'rk-tri') 

Plutati, v. to float (tu flo'ut) - 

Pluto, n. cork (kork) 

Plužiti, v. to plough (tu pla'u) 

Po, prep, after (a'ftor) per (por), for (for), by 

(baj); in (in) 
Po, pola, n. half (haf) 
Pobacati, v. to throw asunder (tu tro'u asa'ndor), to 

throw away (tu tro'u a'uej) 
Pobijanje, n. refutation (re'fjute'jšan) 
Pobijati, v. to refute (tu rifju't) 
Pobijediti, v. to vanquish (tu va'nkuiš) 
Pobijeliti, v. to whiten (tu hua'jtn) 
Pobirati, v. to pick up (tu pi'k a'p) 
Pobiti, v. to confute (tu konfju't) 
Pobiti se, v. to clash (tu kla'š) 
Pobjeći, v. to flee (tu fli') ; to run away (tu ra'n 

aue'j) 
Pobjeda, n. victory (vi'ktori), conquest (ka'nkuest) 
Pobjedan, a. victorious (vikto'rias) 
Pobjednik, n. victor (vi'ktor) 
Pobjedonosan, a. victorious (vikto'rias) 
Pobjesniti, v. to become mad (tu bika'm ma'd) 
Poblizu, adv. pretty near (pri'ti ni'r) 
Pobliže, adv. approximately (apra'ksimetli) 
Pobljuvati, v. to vomit (tu va'mit) 

Pobočnik, n. aiđ-đe-camp (e'jd de-ka'n) 

Pobojati se, v. to fear (tu fi'r) 

Pobolijevati, v. to be sickly (tu bi si'kli) 

Pobolje, adv. a little better (e li'tl be'tor) 

Poboljeti, v. to get sick (tu ge't si'k) 

Poboljšati, v. to better (tu be'tor) ; to improve (tu im- 

pru'v) 
Poboraviti, v. to forget (tu forge't) 
Pobornik, n. champion (ča'mpian), defender (dife'n- 

dor) 

Pobožan, a. pious (pa'jas) ; religious (rili'đžas) 

Pobožnost, n. piety (pa'iti) ; devotion (divo'šan) 

Pobrati, v. to gather (tu ga'dor) ; to glean (tu gli'n) 

Pobratim, n. chum (čam) ; pal (pal) 

Pobratimstvo, n. fellowship (fa'loši'p) 

Pobratiti, v. to fraternize (tu fra'tornajz) 

Pobrinuti se, v. to provide (tu prova'jd) ; to care (tu 

ka'r) ; to take care of (tu te'jk ka'r a'v) 
Pobrkati, v. to confuse (tu konf ju'z) ; to perplex (tu 

porple'ks), to puzzle (tu pa'zl) 
Pobrljati, v. to besmear (tu bismi'r) ; to soil (tu so'el) 
Pobro, n. chum (čam), pal (pal) 
Pobrojiti, v. to count (tu ka'ynt) ; to number (tu na'm- 

bor) 
Pobuda, n. incitement (insa'jtment) ; encouragement 

(enko'redžment) 
Pobudaliti, v. to become insane (tu bika'm inse'jn) 
Pobuditi, v. to excite (tu eksa'jt), to stir up (tu sto'r 

a'p) ; to instigate (tu i'nstigejt) 
Pobuna, n. uprising (a'pra'jzing) ; revolt (rivo'lt); re- 
bellion (ribe'ljan) 
Pobuniti, v. to stir up (tu sto'r a'p); to rouse (tu 

ra'uz) Pobuniti se, v. to rebel (tu ribe'l) ; to mutiny (tu mju'- 

tini) 
Pobunjenik, n. rebel (re'bel) 
Pocrniti, v. to blacken (tu bla'kn) 
Pocrveniti, v. to redden (tu re'đn) ; to blush (tu bla'š) 
Pocrveniti od stida, v. to blush with shame (tu bla'š 

ui't še'jm) 
Počadjaviti, v. to soot (tu su't) 
Počarkati, v. to skirmish (tu skb'rmiš) 
Počasni, a. honorary (a'nbrbri) 

Počast, n. honor (a'nbr) respect (rispe'kt) 

Počastiti, iskazati čast, v. to horror (tu a'nor) 

Počastiti pićem, jelom, v. to treat (tu trl't) 

Poček, n. waiting (ue'jting) 

Počekati, v. to wait a while (tu ue'jt e hua'el) 

Počelo, n. element (e'liment) 

Počešljati, v. to comb (tu ko'm) 

Početak, n. beginning (bigi'ning) ; start (start) ; com- 
mencement (kome'nsment), outset (a'utset) 

Početi, v. to begin (tu bigi'n) ; to start (tu sta'rt) 

Početnica, n. primer (pra'jmbr) ; first reader (fo'rst 
ri'dor) 

Početnik, n. beginner (bigi'nbr) 

Počimati, vidi početi 

Počinak, n. rest (rest); repose (ripo'z) 

Počinitelj, n. perpetrator (pb'rpetre'jtbr), doer (du'br) 

Počinuti, v. to rest (tu re'st) 

Počivalište, n. resting place (re'sting ple'js) 

Počivati, v. to rest (tu re'st); to repose (tu ripo'z) 

Počivka, n. pause (paz) ; stop (stap); rest (rest) 

Počupati se, v. to fight (tu fa'jt) 

Poći, v. to go (tu go'); 

Poćudan, a. agreeable (agri'abl); convenient (konvi'- 
njent) ; pleasing (pli'zing) 

Pod, prep, under (a'ndor) 

Pod, n. floor (flor) ; ground (gra'und) 

Podaleko, adv. pretty far (pri'ti fa'r) 

Podalje, adv. little farther (li'tl fa'rdor) 

Podan, a. submissive (sabmi'siv) 

Podanik, n. subject (sa'bđžekt) 

Podaništvo, n .subjection (sobđže'kšan) 

Podanost, n. submissivenes (sobmi'sivnes). humble- 
ness (ha'mblnes) 

Podastrijeti, v. to submit (tu sobmi't), to present (tu 
prize'nt) 

Podati, v. to hand (tu ha'nd) ; to give (tu gi'v) 
Podatljiv, a. generous (dže'noras); yielding (ji'lding) 
Podatljivost, n. yielding temper (ji'lding te'mpbr) ; 

generosity (dže'nora'siti) 
Podavati se, v. to give oneself up to (tu gi'v uanse'lf 

a'p tu') 
Podavno, adv. long ago (la'ng ago') 
Podbadač, n. instigator (i'nstige'jtor) 
Podbadanje, n. instigation (i'nstige'jšan) 
Podbadati, v. to instigate (tu i'nstigejt) 
Podbočen, a. akimbo (aki'mbo) 

Podbočiti, v. to support (tu sopo'rt), to prop (tu pra'p) 
Podbočiti se, v. to hold one's hands akimbo (tu ho'ld 

uans ha'ndz aki'mbo) p Pođbosti 111 - Područje Pođbosti, v. to spur (tu spo'r) ; to stimulate (tu sti'- 

mjulejt) 
Podbradak, n. double chin (đa'bl či'n) 
Podbrijati, v. to shave (tu še'jv) 
Poderati, v. to tear (tu ta'r) ; to rend (tu re'nđ) 
Podesan, a. expedient (ekspi'dient) 

Podgrnuti, v. to poke (tu pg'uk), to add fuel to the 

flame (tu a/d fju'el tu di fle'jm) 
Podičiti se, v. to be proud (tu bi pra'ud) 
Podići, v. to lift up (tu li'ft a'p) 
Podijeliti, v. to divide (tu diva'jd), to distribute (tu 

distri'bjut) 
Podivljati, v. to get wild (tu ge't ua'eld) 
Podizanje, n. erection (ire'kšan) 
Podizati, v. to draw up (tu dra' a'p); to pull upwards 

(tu pu'l a'puordz) ; to erect (tu ire'kt) 
Podjariti, v. to incite (tu insa'jt) 
Podjarmiti, v. to subdue <tu sabdju'); to subjugate 

(tu sa'bđžugejt) 
Podjarmljenje, n. subjugation (sa'bdžuge'jšan) 
Podjednako, adv. likewise (la'jkua'jz) ; also (a'lso) 
Podjedno, adv. constantly (ka'nstantli), always (a'l- 

uejz) 
Podjela, n. division (divi'žan) 
Podjeljenje, n. grant (grant) 

Podjetiniti se, v. to get childish (tu ge't ča'jldiš) 
Podlagati, v. to underlay (tu a'ndorlej) 

Podlaktica, n. forearm (fo'ra'rm) 

Podleći, v. to lay under (tu le'j a'ndor) 

Podleći sili, bolesti, v. to succumb (tu soka'm) 

Podlistak, n. feuilleton (fju'leta'n) 

Podloga, n. support (sopo'rt) 

Podloga za pisanje, n. pad (pad) 

Podlost, n. baseness (be'jsnes) 

Podložan, a. subordinate (sabo'rdinet) ; subject (sa'b- 

džekt) 
Podložiti, v. to lay under (tu le'j a'nđor) 
Podložiti silom, v. to subdue (tu sabdju'), to subjugate 

(tu sa'bđžugejt) 
Podložnik, n. subject (sa'bdžekt) ; inferior (infi'rjor) ; 

subaltern (saba'ltorn) 
Podložnost, n. subjection (sabdže'kšan) ; inferiority 

(infirja'riti) ; subordination (sabo'rdine'jšan) 
Podmaći (nogu), v. to trip up (tu tri'p a'p) 
Podmaršal, n. vice-marshal (va'js-ma'ršal) 
Podmet (u gramatici), n. subject (sa'bdžekt) 
Podmetanje, podvala, n. insinuation (insi'njue'jšan) 
Podmetati, podvaliti, v. to insinuate (tu insi'njuejt), 

to attribute (tu atri'bjut) 

Podmetnuti, v. to lay under (tu le'j a'ndor) 
Podmićivanje, n. bribery (bra'jbori) 
Podmićivati, v. to bribe (tu bra'jb) ; to graft (tu 
gra'ft) 

Podmigljiv, a. coquettish (koke'tiš), sneering (sni'- 
ring) 

Podmiriti, v. to settle (tu se'tl) ; to pay (tu pe'j) 
Podmititelj, n. briber (bra'jbbr) ; grafter (gra'ftor) 
Podmititi, v. to bribe (tu bra'jb); to graft (tu gra'ft) 
Podmitljivost, n. graft (graft) Podmladak, n. after-growth (a'ftor-gro'ut) ; youth 
(jut) ; young people (ja'ng pi'pl) 

Podmornica ladja, n. submarine (sa'bmart'n) 

Podmorski, a. submarine (sa'bmari'n) 

Podmukao, a. cunning (ka'ning) ; sly (slaj); malicious 
mali'šas), malignant (mali'gnant), darkminded 
(darkma'jnded) 

Podmuklica, n. malicious person (mali'šas po'rsn) 

Podmuklost, n. malice (ma'lis); malignity (mali'gniti) ; 
trick (trik) 

Podnajamnik, n. under-tenant (a'ndor-te'nant) ; sub- 
lessee (sa'b-le'si') 

Podnajmitelj, n. sub-lessee (sa'b-le'si') 

Podne, n. noon (nun); midday (mi'de'j) 

Podneblje, n. climate (kla'jmet) 

Podnesak, n. petition (piti'šan) 

Podnevnica, meridijan, n. meridian (meri'dian) 

Podnevnik, n. meridian (meri'dian) 

Podnijeti, v. to endure (tu endju'r), to bear (tu ba'r) ; 

tu suffer (tu sa'for) 
Pod nipošto, ađv. by no means (baj no' ml'ns) 
Podnositi, vidi podnijeti 
Podnožje, n. foot-stool (fu't-stu'l) 
Podnožje gore, n. foot (fut), base (bejs) 
Podnožje orgulja, glasovira, n. pedal (pl'dal) 
Podnožnik, n. pedestal (pe'đestal) 
Podoba, n. likeness (la'jknes) ; resemblance (rize'm- 

blans) 
Podoban, sličan, a. like (lajk) ; resembling (rize'mb- 

ling) ; similar (si'milor) 
Podobnost, n. likeness (la'jknes), similarity (si'mila.'- 

riti) 
Podocno, adv. rather late (ra'dor le'jt) 
Podočnjak, n. eye-tooth (a'jtu't) 
Podojiti, v. to nurse (tu nb'rs) 
Podojiti kravu, v. to milk (tu mi'lk) 
Podolje, n. valley (va'li) 
Podraniti, v. to rise early (tu ra'jz 6'rli) 
Podrasti, v. to grow under (tu gro'u a'nđor) 
Podražiti, v. to irritate (tu i'ritejt) 
Podražljiv, a. irritable (i'ritabl) 

Podrediti, v. to subordinate (tu sabo'rdinejt) 
Podredjenik, n. subordinate (sobo'rđinet), 'subject 
(sa'bdžekt) 

Podredjenost, n. subordination (sabo'rdine'jšan) 
Podrezati, v. to cut short (tu ka't šo'rt) 

Podrig, n. belch (belč) 

Podrigavanje, n. ructation (ra'kte'jšan) 

Podrigavati se, v. to belch (tu be'lč) 

Podrijemak, visibaba, n. snow-drop (sno'u-đra'p) 

Podrobiti, v. to crumble (tu kra'mbl) 

Podrobnost, n. detail (di'te'jl) 

Podrov, n. tunnel (ta'nel) ; mine (majn) 

Podrovati, v. to undermine (tu a'ndorma'jn), to tunnei 

(tu ta'nel) 
Podrt, a. torn (torn) ; torn up (to'rn a'p) 
Podrtina, n. wreckage (re'kedž) ; ruin (ru'in) 
Podrub, n. hem (hem), seam (sim) 
Podrubiti, v. to hem (tu he'm), to seam (tu si'm) 
Područje, n. district (di'strikt), circuit (so'rkjut) Područnost — 112 Pogodan Područnost, n. jurisdiction (džu'risdi'kšan) 

Podrugavanje, n. mockery (ma'kori) 

Podrugavati se, v. to mock (tu ma'k) ; to scoff (tu 

ska'f) 
Podrugljiv, a. scornfull (sko'rnful); sneering (sni'ring) 
Podrugljivac, n. scoffer (ska'for) ; mocker (ma'kor) 
Podrum, n. cellar (se'lor) ; basement (be'jsment) 
Podružnica, n. branch-office (bra'nč-a'fis) 
Podržavati, v. to maintain (tu mente'jn), to sustain 

(tu soste'jn) 
Podučavanje, n. instruction (instra'kšan) ; teaching 

(ti'čing), tutoring (tu'toring) 
Podučavati, v. to instruct (tu instra'kt) ; to teach (tu 

ti'č) ; to tutor (tu tu'tor) 
Podudarati se, v. to agree (tu agrF); to correspond (tu 

ka'rispa'nđ) 
Podugačak, a. longish (la'ngiš) 
Pod u ka, n. instruction (instra'kšan) 
Podulje, adv. longer (la'ngor) 

Podupirač, n. prop (prap), supporter (sbpo'rtor) 
Podupirati, v. to support (tu sopo'rt) ; to assist (tu 

asi'st); to help (tu he'lp); to aid (tu e'jđ) 
Podupirati predlog, v. to second the motion (tu se'- 

kond đi mo'šan) 
Poduzeće, n. undertaking (a'ndorte'jking); enterprise 

(e'ntorprajz) 

Poduzetan, a. enterprising (e'ntorprajzing), underta- 
king (a'ndorte'jking) 

Poduzeti, v. to undertake (tu a'ndortejk), to attempt 
(tu ate'mpt) 

Poduzetnik, n. contractor (kontra'ktor) 

Poduzetnost, n. enterprise (e'ntorprajz) 

Podvala, n. insinuation (insi'njue'jšan) 

Podvala na željeznici, n. tie (taj) 
Podvaliti, v. to insinuate (tu insi'njuejt) 

Podveza, n. tie (taj), bandage (ba'nđedž) 
Podveza za čarape, n. garter (ga'rtor) 
Podveza.ti, v. to tie under (tu ta'j a'ndor) ; to bandage 
(tu ba'ndeđž) 

Podvezivanje, n. ligature (li'gačur) 
Podvik, n. exclamation (e'ksklame'jšan) 

Podvodan, a. submarine (sa'bmari'n) 

Podvoditi, v. to pimp (tu pi'mp) 

Podvodnica, kuplerica, n. panđeress (pa'ndores) 

Podvodnik, kupler, n pimp (pimp); panđer (pa'ndor) 

Podvoljak, n. unđer-jaw (a'nđor-dža) 

Podvorba, n. service (so'rvis) 

Podvoriti, v. to wait on (tu ue'jt a'n), to serve (tu 

so'rv) ; to attend to (tu ate'nd tu') 
Podvornik, n. servant (sb'rvant); attendant (ate'n- 

dant) 
Podvostručiti, v. to double (tu da'bl) 
Podvoz, n. fare (far) 

Podvrći, v. to place under (tu ple'js a'ndor) 
Podvrći silom, v. to subdue (tu sabdju'); to subjugate 

(tu sa'bđžagejt) 

Podvrgnuće, n. submission (sabmi'šan) 
Podvrženost, n. subordination (sobo'rdine'jšan), sub- 
jection (sobđže'kšan) Podvući, v. to draw under (tu dra' a'ndor) 

Podvući, potcrtati, v. to underline (tu a'ndorlajn) 

Podzadnje, adv. undermost (a'nđormo'st) ; at last (at 
la'st) 

Podzakup, n. sub-lease (sa'b-li's) 

Podzakupnik, n. sub-lessee (sa'b-lesi') 

Podzemlje, n. subterranean (sa'ptire'jnjen), under- 
ground (a'nđor-gra'und) 

Podzemni, a. underground (a'ndorgraund), subter- 
ranean (sa'btore'jnjan) 

Podzemni promet, n. subway-traffic (sa'bue'j-tra'fik) 

Podzid, n. substructure (sa'pstra'kćur) 

Pogača, n. bannock (ba'nak), cake (kejk) 

Pogadjač, n. guesser (ge'sor) 

Pogadjanje, n. guessing (ge'sing); divining (diva'jn- 
ing) 

Pogadjanje, cjenkanje, n. bargaining (ba'rgening), 
chaffering (ča'foring) 

Pogadjati, v. to guess (tu ge's) ; to hit (tu hi't) ; to 
aim (tu e'jm) 

Pogadjati se, cjenkati se, v. to bargain (tu ba'rgen); 
to chaffer (tu ča'for) 

Pogadjati se, stvarati pogodbu, v. to negotiate (tu ni- 
go'šiejt) 

Pogan, a. dirty (do'rti) 

Pogan, vidi poganin 

Poganac (bolest), n. felon (fe'lan) 

Pogan ički, a. pagan-like (pe'jgan-la'jk) 

Poganin, n. pagan (pe'jgan) ; heathen (hi'den) 

Poganstvo, n. paganism (pe'jganizm) 

Pogasiti, v. to extinguish (tu eksti'nguiš) 

Pogaziti, v. to tread down (tu tre'đ da'un); to trample 
(tu tra'mpl) 

Pogibati, v. to perish (tu pe'riš) 

Pogibelj, n. danger (đe'jndžor); peril (pe'ril) 

Pogibeljan t a. dangerous (đe'jndžoras), perilous (pe'_ 
rilas) 

Pogibija, n. ruin (ru'in) ; destruction (distra'kšan) 

Poginuti, v. to perish (tu pe'riš); to die (tu da'j) 

Pogladiti, v. to caress (tu kare's) ; to fondle (tu fa'nđl) 

Poglavar, n. chief (čif) ; principal (pri'nsipal). head 
(hed) 

Poglavarstvo, n. magistrate (ma'džistret) ; authority 
(ata'riti) 

Poglavit, a. principal (pri'nsipal) 

Poglavito, adv. chiefly (či'fli); principally (pri'nsipali) 

Poglavlje, n. chapter (ča'ptor) 

Poglavnik, n. director (dire'ktor); superintendent 

(sju'porinte'nđent), inspector (inspe'ktor) 
Pogled, n. look (lu'k), view (vju') 
Pogledati, v. to look (tu lu'k); to view (tu vju') 
Pogledom, adv. in consideration (in konsi'dore'jšan) ; 

with respect to (uit rispe'kt tu') 
Pognječiti, v. to crush down (tu kra'š da'un) 
Pognuti se, v. to bend (tu be'nđ) ; to bow (tu ba'y) ; to 

stoop (tu stu'p) 
Pogoda, vrijeme^ n. weather (ye'dor) 
Pogodan, a. favorable (fe'jvorabl), propitious (propi'. 

šas) Pogodba 113 — Pojedince Pogodba, n. agreement (agri'ment) ; contract (ka'n- 
tra'kt), mutual understanding .(mju'ćjual a'ndor- 

sta'nding) 
Pogoditi, v. to guess (tu ge's) ; to strike (tu stra'jk) ; 

to hit (tu hi't) 
Pogoditi se, v. to agree (tu agri') 
Pogodnost, n. favor (fe'jvor) ; privilege (pri'vileđž) 
Pogon ič, n. driver (dra'jvor), chaser (če'jsor) 
Pogoniti, v. to drive (tu đra'jv), to chase (tu če'js) 
Pogorje, n. mountainous country (ma'untinas ka'ntri) 
Pogorjelac,-lka, n. person ruined by fire (pb'rsn 

ru'inđ baj fa'er) 
Pogoršati, v. to make worse (tu me'jk ug'rs) 
Pogostitelj, n. host (ho'ust) 
Pogostiti, v. to entertain (tu e'ntorte'jn) ; to treat (tu 

tri't) 
Pogovaranje. n. talk (tak) ; report (ripo'rt) ; rumor 

(ru'mbr) 
Pogovarati, v. to talk (tu ta'k) ; to rumor (tu ru'mor) 
Pograbiti, v. to snatch (tu sna'C) ; to seize (tu si'z) 
Pograbiti se, v. to clinch (tu kli'nč) 
Pograničan, a. contiguous (konti'gjuas), abutting 

(aba'ting), adjacent (adže'jsent) 
Pogrda, n. disgrace (disgre'js); dishonor (disa'nor) ; 

abuse (abju's) ; insult (i'nsalt) 
Pogrdan, a. disgraceful (disgre'jsful) ; dishonorable 

(disa'norabl) 
Pogrditi, v. to disgrace (tu disgre'js); to insult (tu 

insa'lt) ; to abuse (tu abju'z) 

Pogreb, n. burial (bo'rial); funeral (fju'noral); inter- 
ment (into'rment) 

Pogrebnik, n. funeral director (fju'noral dire'ktor), 
undertaker (a'ndorte'jkor) 

Pogrješan, a. faulty (fa'lti), defective (dife'ktiv), in- 
correct (i'nkore'kt), erroneous (iro'nias) 

Pogrješiti, v. to err (tu 6'r), to blunder (tu bla'ndor), 
to mistake (tu miste'jk) 

Pogrješiv, a. fallible (fa'Iibl) 

Pogrješivost, n. fallibility (fa'libi'liti) 

Pogrješka, n. mistake (miste'jk); error (o'ror); blun- 
der (bla'nđor); fault (fait) 

Pogrješnost, n. faultiness (fa'ltines), incorrectness 

(i'nkore'ktnes), erroneousness (iro'niasnes) 
Poguban, a. noxious (nč'kšas), injurious (indžu'rias), 

dangerous (đe'jnđžoras) 
Pogubilište, n. scaffold (ska'fold) 
Pogubiti, v. to execute (tu e'ksekjut) ; to behead (tu 

bihe'd) 
Pogubnost, n. perniciousness (porni'šasnes) ; noxious- 
Pogubljenje, n. execution (e'ksikju'šan) 

ness (na'kšasnes> 
Pogutati, v. to swallow (tu sua'lo) 
Pogužvati, v. to ruffle (tu ra'fl) 
Pohadjati, v. to visit (tu vi'zit) 
Pohara, n. devastation (de'vaste'jšan) ; desolation 

(de'sole'jšan), destruction (distra'kšan) 
Poharati, v. to devastate (tu de'vastejt) ; to destroy 

(tu distro'j) Pohititi, v. to hasten (tu he'jsn), to hurry (tu ho'ri) 
Pohlepa, n. eagerness (I'gornes) ; greediness (grl'dines) 
Pohlepan, a. greedy (gri'di); ravenous (ra'vinas) ; 

voracious (vore'jšas) 
Pohlepiti se, v. to wish (tu ui'š), to desire (tu diza'er) 
Pohlepnost, vidi pohlepa 
Pohod, n. visit (vi'zit) ; call (kal) 
Pohoditi, v. to visit (tu vi'zit); to call upon (tu ka'l 

apa'n) 
Pohota, n. lust (last), lasciviousness (lasi'viasnes) 
Pohotan, a. lustful (la'stful) ; lascivious (lasi'vias) 
Pohotna ljubav, n. sensual love (se'nžjual la'v) 
Pohotnost, vidi pohota 
Pohrana, n. custody (ka'stodi) ; safe keeping (se'jf 

kl'ping) 
Pohraniti, v. to deposit (tu dipa'zit) ; to invest (tu 

inve'st) 
Pohrdjati, v. to rust (tu ra'st) 
Pohrliti, v. to hasten (tu he'jsn) 
Pohrvatiti, v. to translate into Croatian (tu tra'nsle'jt 

i'ntu kroe'jšen) 
Pohuliti, v. to blaspheme (tu bla'sfi'm) 
Pohumlje, n. hillside (hi'lsa'jd) 
Pohvala, n. praise (prejz) 
Pohvalan, a. praiseworthy (pre'jzuo'rdi) 
Pohvaliti, v. to praise (tu pre'jz) ; to laud (tu la'd) 
Pohvatati, v. to apprehend (tu a'prihe'nd) 
Poigrati se, v. to play a little (tu ple'j e li'tl) 
Poimati, v. to comprehend (tu ka'mprihe'nd), to un- 
derstand (tu a'ndorsta'nd) 
Poimence, adv. namely (ne'jmli), nominally (na'mi- 

nali) 
Poimeničan, a. calling the roll (ka'ling di ro'l) 
Poiskati, v. to search (tu so'rč) 

Poizbor, n. selection (sile'kšan) 
Poj, n. singing (si'nging) 

Pojac, n. chorister (ka'ristor), singer (si'ngor) 
Pojačan, a. intensified (inte'nsifajd), emphasized 
(e'mfasajzd) 

Pojačanje, n. strengthening (stre'ngtening) 

Pojačanje vojske, n. reinforcement (ri'info'rsment) 

Pojačati, v. to strengthen (tu stre'ngten), to empha- 
size (tu e'mfasa'jz) 

Pojačati čete, v. to reinforce (tu ri'info'rs) 

Pojačica, n. choristress (ka'ristres) ; songstress (sa'ng- 
stres) 

Pojam, n. idea (ajdi'a) ; conception (konse'pšan) 

Pojanje, n. singing (si'nging) 

Pojas, n. belt (belt) ; girdle (gordl) ; sash (saš) 

Pojasar, n. belt-maker (be'lt-me'jkor) 

Pojata, n. stable (stejbl) 

Pojatak n. bed-room (be'd-ru'm) 

Pojati, v. to sing in choir (tu si'ng in kua'er) 

Pojav, n. appearance (apfrans) 

Pojav prirodni, n. phenomenon (fi'naminan) 

Pojav bolesti, n. symptom (si'mptam) 

Pojava, prizor, n. scene (sin) 

Pojaviti se, v. to appear Qu api'r) 

Pojedinac, n. individual (i'ndivi'džjual) 

Pojedince, adv. individually (i'ndivi'džjuali) p Pojedini — 114 Pokrivač Pojedini, a. single (singl) ; individual (i'ndivi'džjual) 

Pojedinost, n. individuality (i'ndivi'džjua'liti) 

Pojedljiv, a. voracious (vore'jšas) ; gluttonous (gla'- 
tanas) 

Pojedljivac, n. glutton (gla'tan) 

Pojednačiti, vidi izjednačiti 

Pojeftiniti, v. to cheapen (tu či'pn) 

Pojesti, v. to eat up (tu i't a'p) 

Pojimanje, n. comprehending (ka'mprihe'nding) ; un- 
derstanding (a'ndorsta'nđing) 

Pojmiti, poimati, v. to comprehend (tu -ka'mprihe'nd) ; 
to understand (tu a'nđorsta'nd) 

Pojmljiv, a. comprehensible (ka'mprihe'nsibl) ; intelli- 
gible (inte'liđžibl) ; clear (klir) 

Pojuriti, v. to start running (tu sta'rt ra'ning) 

Pokajan, a. repentant (ripe'ntant) 

Pokajanje, n. repentance (ripe'ntans) ; sorrow (sa'ro) 

Pokajati, v. to avenge (tu ave'nđž) 

Pokajati se, v. to repent (tu ri'pent); to regret (tu ri- 
gre't) 

Pokajati se, činiti pokoru, v. to do penance (tu du' pe'- 
nans) 

Pokajnik,-ica, n. penitent (pe'nitent) 

Pokarati, v. to scold (tu sko'ld) 

Pokašljivati, v. to cough a little (tu ka7f e li'tl) 

Pokazati, v. to show (tu šo'u) ; to indicate (tu i'ndi- 
kejt) ; to demonstrate (tu dima'nstrejt) 

Pokazivanje, n. showing (šo'uing), indicating (i'ndi- 
ke'jting) ; demonstrating (dima'nstrejting) 

Pokazni, a. indicative (indi'kativ) 

Pokaznik, n. exhibiter (ekshi'bitor) 

Pokaznik mjenice, n. bearer (ba'ror) 

Pokćeriti, v. to adopt (tu ađa'pt) 

Pokćerka, n. adopted daughter (ada'pted đa'tor) 

Pokidati, v. to tear up (tu ta'r a'p) 

Pokipljeti, v. to boil out (tu bo'el a'ut) 

Pokisnuti, v. to get wet (tu ge't ue't) 

Poklade, n. carnival (ka'rnival), shrove-tiđe (šro'v- 
ta'jd) 

Pokladnica, n, carnival-feast (ka'rnival-fi'st) 
Poklan, a. slain (slejn), butchered (bu'čord) 
Poklanjati, v. to present (tu prize'nt) ; to donate (tu 
đo'ne'jt) 

Poklati, v. to slay (tu sle'j) ; to butcher (tu hu'čor) 

Poklati se, čupati se, v. to scuffle (tu ska'fl) 

Pokleknuti, v. to kneel down (tu nl'l đa'un) 

Poklem, adv. afterwards (a'ftoruordz) 

Poklič, n. call (kal) 

Pokliknuti, v. to exclaim (tu ekskle'jm) ; to shout (tu 
ša'ut), to shriek (tu šri'k), to scream (tu skri'm) 

Poklisar, n. ambassador (embassador) 

Poklisarstvo, n. ambassy (e'mbasi) 

Pokliznuti se, v. to slip (tu sli'p) 

Poklon, n. gift (gift); present (pre'zent) 

Poklon, naklon, n. compliment (ka'mpliment) ; bow 
(ba'u) 

Pokloniti, v. to present (tu jjfce'nt); to donate (tu đo'- 
ne'jt) Pokloniti se, v. to bow (tu ba'u) 
Poklonstvo, n. homage (ha'medž) 

Poklopac, n. cover (ka'v5r), liđ (lid) 

Poklopiti, v. to cover (tu ka'vor) 

Poklopna vrata, n. trap door (tra'p do'r) 

Poklopnica od oka, n. eye-lid (a'j-li'đ) 

Pokoj, n. rest (rest) ; repose (ripo'z) 

Pokoj vječni, n. eternal rest (ito'rnal re'st) 

Pokojan, a. tranquil (tra'nkuil), quiet (kua'et) 

Pokojni, a. defunct (difa'nkt), late (lejt) 

Pokojnik,-ica, n. deceased (disi'st); the dead (di de'd) 

Pokolj, n. massacre (ma'sakr) ; slaughter (sla'tor) 

Pokoljenice, adv. on the knees (a'n di ni'z) 

Pokoljenje, n. descendants (dise'ndanc) ; generation 
(đže'nore'jšan) 

Pokop, n. burial (bo'rial) ; funeral (f ju'noral) ; inter- 
ment (into'rment) 

Pokopan, a. buried (bo'rid) 

Pokopati, v. to bury (tu bo'ri) ; to inter (tu into'r) 

Pokora, n. penitence (pe'nitens) 

Pokoran, a. humble (hambl) ; meek (mik) ; obedient 
(obi'dient) 

Pokoran, pokajnik, n. penitent (pe'nitent) 

Pokoravanje, n. subjection (sabdže'kšan) 

Pokoriti, v. to subdue (tu sabdju') 

Pokoriti se, v. to obey (tu obe'j) 

Pokornik,-ica, n. penitent (pe'nitent) 

Pokornost, n. humility (hjumi'liti) ; meekness (mi'k- 
nes) ; obedience (obi'diens) 

Pokositi, v. to mow down (tu mo'u đa'un) ; to cut 
down (tu ka't da'un) 

Pokošen, a. mowed (mo'ud) 

Pokraćenica, n. abbreviation (abri'vie'jšan) 

Pokraćenje, pokraćivanje, n. shortening (šo'rtening), 

abbreviation (abrivie'jšan) 
Pokraćivati, v. to shorten (tu šo'rtn) ; to abbreviate 

(tu abri'viejt) 
Pokraj, prep, along (ala'ng) 
Pokrajina, n. province (pra'vins) 
Pokrajinski, a. provincial (provi'nćal) 

Pokrasiti, v. to adorn (tu ado'rn) ; to decorate (tu de'- 

korejt) 
Pokrasti, v. to steal (tu sti'l) ; to rob (tu ra'b) 
Pokratiti, vidi pokraćivati 
Pokrenuti, v. to move (tu mu'v), to stir (tu sto'r), to 

start (tu sta'rt) 
Pokret, n. movement (mii'vment) 
Pokretač, n. agitator (a'džite'jtor) 
Pokretan, a. movable (mu'vabl) 
Pokretati, v. to move (tu mu'v) 
Pokretnica zvijezda, n. planet (pla'net) 
Pokretnine kućne, n. furniture (fo'rnićur), goods 

(gudz) 
Pokretno imanje, n. personal property (po'rsanal pra*- 

porti) 
Pokriće, n. covering (ka'voring) 
Pokriće (duga), n. payment (pe'jment) 
Pokriti, v. to cover (tu ka'v6r) 
Pokrivač, n. cover (ka'vor) ; blanket (bla'nket) 
Pokrivač za konje, n. horse blanket (ho'rs bla'nket) Pokrivač 115 Položen Pokrivao za postelju, n. bed-cover (be'd-ka'vor), quilt 

(kui'lt) 
Pokrivača, n. thick coarse cloth (ti'k ko'rs cla't) 
Prikriven, a. covered (ka'vord) 
Pokropiti, v. to sprinkle (tu spri'nkl) ; to bedash (tu 

bida'š) 
Pokrov, n. cover (ka'vor) ; lid (lid) 
Pokrovac, n. horse-blanket (ho'rs-bla'nket) 
Pokrovitelj, n. protector (prote'ktor) 
Pokroviteljica, n. protectress (prote'ktres) 
Pokroviteljstvo, n. protectorate (prote'ktoret) 
Pokrpati, v. to patch up (tu pa'č a'p) 

Pokrpati cipele, v. to cobble (tu ka'bl) 

Pokrpiti, v. to patch (tu pa'č); to mend (tu me'nd) 

Pokrstiti, v. to baptize (tu ba'pta'jz), to christen (tu 

kri'sn) 
Pokrstiti se, v. to become a Christian (tu bika'm e 

kri'sćan) 

Pokrštenik,-ica, n. convert (ka'nvort) 
Pokucati, v. to knock (tu na'k); to rap (tu ra'p) 
Pokućar, kućarac, n. peddler (pe'dlor) 
Pokućariti, v. to peddle (tu pe'dl) 

Pokućtvo, n. household-goods (ha'usholđ-gu'dz), fur- 
niture (fo'rnićur) 

Pokuda, n. blame (blejm) ; reproof (ripru'f) .-' ST i 

Pokuditi, v. to blame (tu ble'jm), to reprimand (tu 
re'prima'nđ) 

Pokudljiv, a. censorious (senso'rias) 

Pokudljivost, n. censoriousness (senso'riasnes) 

Pokumiti se, v. to become sponsor (tu bika'm spa'n- 
sor) 

Pokunjen, a. dejected (điđže'kteđ), cast (kast), low- 
spirited (lo'u-spi'riteđ) 

Pokunjiti se, v. to become dejected (tu bika'm điđže'- 
kteđ) 

Pokupiti, v. to gather up (tu ga'đor a'p) 

Pokupovati, v» to buy up (tu ba'j a'p) 

Pokus, n. trial (tra'el), experiment (ekspe'riment), 
attempt (ate'mpt) 

Pokušač, n. experimenter (ekspe'rime'ntor) 

Pokušaj, vidi pokus 

Pokušati, v. to try (tu Ira'j) ; to attempt (tu ate'mpt) 

Pokvaren, a. spoiled (spo'eld), ruined (ru'inđ), cor- 
rupt (kora'pt) 

Pokvarenost, n. corruption (kora'pšan) 

Pokvariti, v. to spoil (tu spo'el) ; to corrupt (tu 
kora'pt) ; to ruin (tu ru'in) 

Pokvasiti, v. to wet (tu ue't) ; to moisten (tu mo'jsn) 

Pol, adv. half (haf) 

Pola, n. one half (ua'n ha'f) 

Polag, prep, near (nir) ; by (baj); along (ala'ng) 

Polaganje, n. putting down (pu'ting da'un), placing 
(ple'jsing) 

Polagano, adv. slow (slo'y), slowly (slo'uli) 

Polaganost, n. slowness (slo'unes) 

Polagati, v. to put down (tu pu't đa'un) 
Polagati račun, v. to give account (tu gi'v aka'unt) 
Polagati prisegu, v. to take oath (tu te'jk o'ut) 
Polako, adv. slowly (slo'uli) 

Polakomiti se, v. to get greedy (tu ge't gri'di) Polakšica, n. alleviation (ali'vie'jšan), relief (rili'f) 

Polamati, v. to break (tu bre'jk) 

Polarnica, n. polar star (po'lar sta'r) 

Polazak, n. departure (dipa'rćur) 

Polaziti, v. to depart (tu dipa'rt) ; to leave (tu li'v) 

Polaznik, n. attendant (ate'ndant), frequenter (friku- 

e'ntor), visjtor (vi'zitor) 
Poldan, n. noon (nun), midday (mi'de'j) 
Poldrug, a. one and a half (ua'n and e ha'f) 
Poledica, n. glazed frost (gle'jzd fra'st) 
Polet, n. flight (flajt) 

Polet, ambicija, n. ambition (ambi'šan) 
Poletan, a. ambitious (ambi'šas), ideal (ajdi'al) 
Poletjeti, v. to fly up (tu fla'j a'p) 
Polica, n. shelf (self), mantel-piece (ma'ntl-pi's) 

Polica osjeguravanja, n. insurance-policy (inšu'rans 

pa'lisi) 
Polijegati, pobolijevati, v. to be sickly (tu bi si'kli) 
Polijevati, v. to water (tu ua'tor), to sprinkle (tu 

spri'nkl), to moisten (tu mo'jsn), to pour '(tu po'r), 

to squirt (tu skuo'rt) 

Polijevka, n. sauce (sas) 
Politi, v. to pou£ (tu po'r) 

Političan, a. political (poli'tikal) 

Politički, a. political (poli'tikal) 

Politika, n. policy (pa'lisi), politics (pa'litiks) 

Polizati, v. to lick off (tu li'k a'f) 

Poljak, n. Pole (pol) 

Poljana, n. field (fild) 

Poljar, n. field-watchman (fi'ld-ua'čman) 

Poljarina, n. field-watchman's wages (fi'ld-ua'čmans 

ue'jdžes) 
Polje, n. field (fild), land (land) 
Poljeće, n. term (torm), semester (sime'stor) 

Poljepšanje, n. embellishment (embe'lišment) 

Po ljepšati, v. to embellish (tu embe'liš), to beautify 

(tu bju'tifaj) 
Poljice, n. small field (sma'l fl'ld) 
Poljodjelac, n. farmer (fa'rmor), agriculturer (a'gri- 

ka'lćuror), tiller (ti'lor) 
Poljodjelski, a. agricultural (a'grika'lčural) 

Poljodjelstvo, n. farming (fa'rming) ; agriculture 

(a'grika'lćur), tillage (ti'ledž) 
Poljska, n. Poland (po'land) 
Poljski, a. Polish (po'liš) 
Poljubac, n. kiss (kis) 
Poljubiti, v. to kiss (tu kis) 
Polka, n. polka (polka) 
Polnoć, n. midnight (mi'dna'jt) 
Polnoćka, n. midnight-mass (mi'dna'jt-ma's) 
Polog, n. deposit (dipa'zit) 

Polomit, a. broken (bro'ken) 
Polomljen, a. broken (bro'ken) . 
Polovica, n. one half (ua'n ha'f) 
Polovičan, a. half (haf) 

Po loviti, v. to divide in two parts (tu diva'jd in tu' 

pa'rc) 
Poioviti, uhvatiti, v. to catch (tu ka'č) 
Položaj, n. position (pozi'san) ; situation (si'čjue'jšan) 
Položen, a. laid (lejd) p Položiti _ 116 Pomoćnik Položiti, v. to lay down (tu le'j đa'un) 
Položnica, n. horizontal line (ha'riza'ntal la'jn) 
Polubog, n. half-god (ha'f-ga'd) ; demi-god (de'mi- 

ga'd) 
Polubrat, n. stepbrother (ste'pbra'dor), half-brother 

(ha'f-bra'dor) 
Polučiti, v. to get (tu ge't) ; to obtain (tu opte'jn); to 

reach (tu ri'č) ; to accomplish (tu aka'mpliš) 
Poludjeti, v. to become insane (tu bika'm inse'jn) 
Poludnevnik, n. meridian (miri'dian) 
Poluga, n. pole (pol); bar (bar); level (levl) 
Poluglas (u muzici), n. half-tone (haf-to'n), flat (flat) 
Poluglasan, a. half-aloud (ha'f-ala'ud) 
Poluglasnik, n. semi-vowel (se'mi-va'uel) 
Poluglasno, adv. in an undertone (i'n a'n a'ndbrto'n) 
Poluglasno (u muzici), adv. sotto voce (so'to vo'če) 
Polugodišnji, a. semi-annual (se'mi a'njual) 
Polugodište, n. half-year (ha'f-ji'r) 
Polukrug, n. semi-circle (se'mi-so'rkl) 
Polumjer, n. radius (re'jdias) 
Polumjesec, n. half-moon (ha'f-mu'n) 
Polumjesec (turski), n. crescent (kre'sent) 
Polumrtav, a. half-dead (ha'f-de'd) 
Poluotok, n. peninsula (peni'nsula) 

Polupati, v. to break (tu bre'jk), to smash (tu sma'š) 
Polusestra, n. step-sister (ste'p-si'stor) 
Polusvijet, n. underworld (a'ndorubrld) 
Polusvjetlost, n. dimness (di'mnes) 
Polutan, n. bastard (ba'stord) ; mulatto (mjula'to) 
Polutka, n. hemisphere (he'misfir) 
Polutnik, n. equator (ekue'jtor) 

Pomaći, v. to move (tu mu'v); to remove (tu rimu'v) 
Pomagač, n. helper (he'lpor); assistant (asi'stant) 
Pomagačica, n. helper (he'lpor); assistant (asi'stant) 
Pomaganje, n. helping (he'lping) ; assistance (asi's- 

tans) 
Pomagati, v. to help (tu he'lp); to assist (tu asi'st); 

to aid (tu e'jd) 
Pomahnitati, v. to get mad (tu ge't ma'd) 
Pomajka, n. foster-mother (fa'stor-ma'dor) 
Pomaknuti, v. to move (tu mu'v); to push (tu pu'š) 
Pomaljati se, v. to rise (tu ra'jz) 

Pomalo, adv. slowly (slo'uli); gradually (gra'džjuali) 
Pomama, n. madness (ma'dnes), greediness (gri'dines) 
Pomaman, a. mad (mad), frantic (fra'ntik), greedy 

(gri'di) 
Pomamiti se, v. to get greedy (tu ge't gri'di) 
Poman, a. attentive (ate'ntiv), careful (ka'rful) 
Pomanjkanje, n. deficiency (đifi'šensi) 
Pomanjkati, v. to fail (tu fe'jl) ; to want (tu ua'nt) ; 

to lack (tu la'k) 
Pomast, n. ointment (o'jntment), salve (sav) 
Pomazanik, n. anointed (ano'jnted) 
Pomazanik gospodnji, n. the Lord's Anointed (di 

Lord's Ano'inted) 
Pomazanje, n. unction (a'nkšan) 
Pomazati, v. to anoint (tu ano'jnt) 
Pomen, pomenak, n. mention (me'nćan) 
Pomenik, n. album (a'lbam) Pomen uti, v. to mention (tu me'nćan) 

Pomesti, v. to sweep (tu sui'p) 

Pomesti, smesti, v. to complicate (tu ka'mplikejt) ; to 

entangle (tu enta'ngl), to confound (tu ka'nfa'- 

und), to puzzle (tu pa'zl) 
Pomesti se, v. to get entangled (tu ge't enta'ngld); to 

get perplexed (tu ge't porple'kst) 
Pometač, n. sweeper (.sui'por), scavenger (ska'ven- 

džor) 
Pometati, v. to sweep (tu sui'p), to clean (tu kli'n) 
Pometen, a. puzzled (pazld) ; confounded (ka'nfa'un- 

ded) ; entangled (enta'ngld) 
Pometnja, n. error (o'ror) ; mistake (miste'jk) 
Pometnuće, n. abortion (abo'ršan) 
Pometnuti, v. to miscarry (tu miska'ri) 
Pomičan, a. movable (mu'vabl) 
Pomičnost, n. motion (mo'ušan) 

Pomije, n. dish-wash (di'š-ua'š) ; dish-water (di'š- 
ua'tor), swill (sui'l), hogwash (ha'guaš) 

Pomiješati, v. to mix (tu mi'ks) ; to mingle (tu mi'n- 
gl), to blend (tu ble'nd) 

Pomilovanje, n. pardon (pardn); act of grace (a'kt av 
- gre'js) 

.'okori. .. , , , . . 

.lovati, v. to pardon (tu pardn) 
'v'ori >- 

Pomirba, n. reconciliation (ri'kansi'lie'jšan), pacifica- 
tion (pa'sifike'jšan) 

Pomirben, a. conciliatory (konsi'liatori) 

Pomirenje, n. reconciliation (ri'kansi'lie'jšan) 

Pomirisati, v. to smell (tu sme'l) 

Pomiritelj, n. pacificator (pasifike'jtor) 

Pomiriti, v. to reconcile (tu re'konsa'el) 

Pomirljiv, a. reconcilable (re'kansa'jlabl) 

Pomisao, n. thought (tat); idea (ajdi'a) 

Pomisliti, v. to think (tu ti'nk); to consider (tu kon- 

si'dor) ; to imagine (tu ima'džin) 
Pomišljaj, n. thought (tat); imagination (ima'đžine'j- 

šan) 

Pomjediti, v. to copper (tu ka'por) 

Pomjestiti, v. to rearrange (tu ri'are'jnđž), to move 
(tu mu'v) 

Pomladak, vidi pođmladak 
Pomladiti, v. to rejuvenate (tu ridžu'venejt) 
Pomladiti se, v. to grow young (tu gro'u ja'ng) 
Pomlatiti, v. to beat (tu bi't) ; to thrash (tu tra'š) 
Pomnja, n. attention (ate'nćan); carefulness (ka'rful- 

nes) 
Pomnjiv, a. attentive (ate'ntiv); careful (ka'rful) 
Pomno, adv attentively ate'ntivli) 
Pomnožiti, v. to augment (tu agroe'nt); to multiply 

(tu ma'ltiplaj); to increase (tu inkri's) 
Pomoć, n. aid (ejd); help (help); assistance (asi's- 

tans) ; succor (sa'kor) 
Pomoć, pojačanje vojske, n. reinforcement (ri'info'rs- 

ment) 
Pomoći, v. to help (tu he'lp); to aid (tu e'jd); to 

assist (tu asi'st) 
Pomoćiti, v. to wet (tu ue't), to moisten (tu mo'jsn) 
Pomoćnik, n. helper (he'lpor); assistant 'asi'stant) Pomodan — 117 Popola Pomodan, a. fashionable (fa'šanabl); up-to-đate (a'p 

tu-đe'jt) 
Pomoliti se, v. to say prayer (tu se'j pre'or) 
Pomor, n. mortality (morta'liti) 
Pomorac, n. seaman (sl'man) ; sailor (se'jlor) 
Pomorski, a. naval (ne'jval) 
Pomorski vodja, n. commodore (ka'mođo'r) 
Pomorstvo, n. marine (mari'n) 
Pomračiti, v. to obscure (tu apskju'r) ; to darken (tu 

da'rkn) 
Pomrčati, v. to eclipse (tu ikli'ps) 

Pomrčina, n. eclipse (ikli'ps) 
Pomrijeti, v. to die out (tu đa'j a'ut) 

Pomrljati, v. to besmear (tu bismi'r) ; to spoil (tu 

spo'el) 
Pomrsiti, v. to confuse (tu konfju'z) 

Pomrznuti, v. to freeze (tu fri'z) 
Pomusti, v. to milk (tu mi'Ik) 

Pomutiti, v. to make dim (tu me'jk đi'm) ; to confuse 

(tu konfju'z) 
Pomutnja, n. misunderstanding (misa'nđorsta'nding) ; 

confusion (konfju'žan) 
Ponajbolji, a. the best (đi be'st) ; one of the best 

(ua'n av di be'st) 
Ponajprije, adv. first (forst) ; foremost (fo'rmo'st) 
Ponajprvi, a. the foremost (đi fo'rmo'st); the first (di 

fo'rst) 
Ponajviše, adv. chiefly (či'fli) ; at the most (a't di 

mo'st) 
Ponamjestiti, v. to place in order (tu ple'js in o'rđor) 
Ponarasti, v. to grow-up (tu gro'u a'p) 
Ponašanje, n. conduct (ka'nđakt) ; behaviour (bihe'j- 

vjćr) ; demeanor (đimi'nor) 
Ponašati se, v. to behave (tu bihe'jv) ; to conduct (tu 

konda'kt), to demean (tu đimi'n) 

Ponavljanje, n. repeating (ripi'ting); repetition re'pi- 

ti'šan) 
Ponavljati, v. to repeat (tu ripi't) ; to renew (tu rinju') 

to reiterate (tu rii'torejt), 
Ponedjeljak, n. Monday (Ma'nđi) 

Ponestajati, v. to become lesser (tu bika'm le'sor) 
Ponestati, v. to vanish (tu va'niš) 
Ponijeti, v. to carry (tu ka'ri) ; to take with (tu te'jk 

ui't) 
Ponijeti se, v. to show up well (tu šo'u a'p ue'l) 
Ponikva, n. deep valley (di'p va'li) 
Ponizan, a. humble (ha'mbl) 
Poniziti se, v. to humble oneself (tu ha'mbl ua'n- 

se'lf); to get humiliated (tu ge't hjumi'liejted) 
Poniznost, n. humbleness (ha'mblnes) ; subjection 

(sabdže'kšan) 
Poniženje, n. humiliation (hjumi'lie'jšan) 
Ponjava, n. bed-sheet (be'd-ši't); blanket (bla'nket) 
Ponjegda, adv. sometimes (sa'mta'jmz) 
Ponoć, n. midnight (mi'dna'jt) 
Ponoćka, n midnight-mass (mi'đnajt-ma's) 

Ponoćnik, n. night-watchman (na'jtua'čman) 
Ponor, n. abyss (abi's); precipice (pre'sipis) 
Ponos, n. pride (prajd) ; self-dignity (se'lf-di'gniti) Ponosit, a. proud (pra'ud) ; imperious (impi'rjas) 

Ponositi se, v. to be proud (tu bi pra'ud) 

Ponositost, n. priđe (prajd), haughtiness (ha'tines) 

Ponova, n. renewal (rinju'al) ; renovation (re'nove'j- 

šan) 
Ponoviti, v. to renew (tu rinju'), to repeat (tu ripi't), 

to reiterate (tu rii'torejt) 
Ponovno, adv. repeatedly (ripi'teđli) 
Ponuda, n. offer (a'for); bid (bid) 
Ponuditelj, n. bidder (bi'dor); offerer (a'foror) 
Ponuditi, v. to offer (tu a'for); to bid (tu bi'd) 
Ponudjaj, n. offer (a'for) 
Ponuka,"n. incitement (insa'jtment) ; stimulation (sti'- 

mjule'jšan; suggestion (sogđže'sćan) 
Ponukati, v. to persuade (tu pbrsue'jđ), to incite (tu 

insa'jt), to suggest (tu sogdže'st) 

Poočim, n. foster-father (fa'stor-fa'dor) 
Poodmaći, v. to advance (tu adva'ns) 
Pooholiti se, V. to get haughty (tu ge't ha'ti) 
Pooštrenje, n. rendering more severe (re'nđoring mo'r 

sivl'r) ; heightening (ha'jtening) 
Pooštriti, _v. (o sharpen (tu ša'rpn) 

Pooštriti, v. to heighten (tu ha'jtn) ; to render more 
severe (tu re'ndbr mo'r sivl'r) 

Pop, vidi svećenik, 
Popadati, v. to fali (tu fa'l) 

Popadija, n. wife of the preacher (ua'jf av di pri'čor) 

Popaliti, v. to burn down (tu bo'rn đa'un) 

Popara, kaša, n. mess (mes), mush (mas) 

Popariti, v. to scald (tu ska'ld) 

Popasti, v. to grab (tu gra'b), to seize (tu si'z) 

Popašan, a. lustful (la'stful) ; lascivious (lasi'vias) 

Popaštiti se, v. to get busy (tu ge't bi'zi) ; to hasten 

(tu he'jsn) 
Popić, n. cricket (kri'ket) 
Popijevati, v. to sing (tu si'ng) 
Popijevka, n. song (sang) 
Popipati, v. to feel (tu fi'l) 
Popis, n. list (list); inventory (i'nventori) 
Popis pučanstva, n. census (se'nsas) 
Popisati, v. to list (tu li'st) 

Popisivati, v. to note (tu no't) ; to write down (tu 

ra'jt da'un) 
Popitati se, v. to inquire (tu inkua'er) 
Popiti, v. to drink out (tu dri'nk a'ut) 
Poplašiti, v. to frighten (tu fra'jtn) ; to terrify (tu te'- 

rifaj) 
Poplat, n. foot-sole (fu't-so'l) 

Poplatiti, v. to pay (tu pe'j); to defray (tu difre'j) 
Poplava, n. inundation (i'nanđe'jšan) ; deluge (de'- 

ljudž) ; flood- (flad) 
Poplaviti, v. to deluge (tu de'ljudž) ; to inundate (tu 

ina'ndejt) 
Popljesniviti, v. to get mouldy (tu ge't mo'ldi) 
Popljuvati, v. to spit on (tu spi't a'n) 
Poplun, n. blanket (bla'nket) 
Popoditi, v. to floor (tu flo'r) 
Popola, adv. asunder (asa'ndor) ; in two (in tu') Popovski — 118 Porugljiv Popovski, a. priestly (pri'stli) ; sacerdotal (sa'sor- 

đo'tal) 
Popovstvo, n. priesthood (pri'sthuđ) ; priestcraft 

(pris'tkra'ft) 
Popratiti, v. to accompany (tu aka'mpani) ; to escort 

(tu esko'rt) 
Popratno službeno pismo, n. letter of safe-conduct 

(le'tor av se'jf-ka'ndakt) 
Popravak, n. mending (me'nđing) ; repair (ripa'r) 
Popravak, n. correction (kore'kšan) ; reform (rifo'rm) 
Popravdati se, v. to litigate (tu li'tigejt), to quarrel 

(tu kua'rel), to wrangle (tu ra'ngl) 
Popravilište, n. house of correction (ha'us av kore'k- 
šan) ; reformatory (rifo'rmatori) 
Popraviti, v. to mend (tu me'nd) ; to repair (tu ripa'r) 
Popraviti se, v. to correct (tu kore'kt) ; to reform (tu 

rifo'rm) 
Popravljač, n. reformer (rifo'rmor) 
Poprečke, adv. across (akra's) ; sideways (sa'jduejz) ; 

askance (aska'ns) 
Poprečni, a. cross (kras), diagonal (đaja'ganal), 

traverse (tra'vors) 
Poprečnica, n. cross-line (kra's-la'jn) 
Poprečnik, n. cross-bar (kra's-ba'r) 
Poprečno, adv. about (aba'ut), across (akra's) 
Poprijeko, adv. across (akra's), diagonally (daja'ga- 

nali) 
Poprište, n. wrestling-place (re'stling-ple'js), riđing- 

place (ra'jding-ple'js) ; arena (ari'na) 
Poprsje, n. bust (bast) 
Poprskati, v . to splash (tu spla'š) ; to squirt (tu 

skuo'rt) 
Popucati, v. to break (tu bre'jk) 

Popuniti, v. to fill up (tu fi'l a'p); to even up (tu 

i'ven a'p) 
Popunjenje, n. filling (fi'ling), repletion (ripli'šan) 

Popunjivanje, n. completing (kompli'ting) ; filling (fi'- 
ling) 

Popust, n. abatement (abe'jtment); remission (rimi'- 
šan) ; discount (di'ska'imt) 

Popustiti, v. to yield (tu ji'lđ) ; to slacken (tu sla'kn) ; 
to relax (tu rila"ks) 

Popustljiv, a. yielding (jl'lding) 

Popustljivost, n. yielding (jl'lding) 

Popušiti, v. to smoke out (tu smo'k a'ut) 

Popuštanje, n. remission (rimi'šan) ; abatement 
(abe'jtment) ; allowance (ala'uans) 

Poput, prep, like (lajk) ; similar (si'milor) 

Poputbina, n. travelling provision (tra'velin/5 provi'- 
žan) 

Poputnica, n. marching-hymn (ma'rčing-hi'm) 

Popuzljiv, a. slippery (sli'pori) 

Poraba, n. use (jus) 

Poradi, prep, on account of (an aka'unt a'v) 

Poramenice, n. suspenders (sospe'ndors) 

Porast, n. growth (gro'ut) 

Porasti, v. to grow (tu gro'u) 

Poravnati, v. to make even (tu me'jk i'ven) ; to level 
(tu le'vl), to straighten (tu stre'jtn) Poraz, n. defeat (difi't) 

Porazan, a. destroying (distro'ing) ; withering (ui'do- 
ring) 

Poraziti, v. to defeat (tu difi't); to destroy (tu dis- 
tro'j) ; to rout (tu ra'ut) 

Porazmještenje, n. dislocation (di'sloke'jšan), dis- 
placement (disple'jsment) 

Porazmjestiti, v. to displace (tu disple'js) ; to dislocate 
(tu di'sloke'jt) 

Porculan, n. porcelain (po'rsili'n), china (ča'jna) 

Porculansko posudje, n. china ware (ča'jna uil'r) 

Poreći, v. to revoke (tu rivo'k) ; to retract (tu ritra'kt) 

Pored, prep, beside (bisa'jd) 

Poredak, n. order (o'rdor) 

Poredan, a. parallel (pa'ralel) 

Poredati, v. to line up (tu la'jn a'p) 

Poredjenje u gramatici, n. comparative (kampa'rativ) 

Pored n ost, n. parallelism (pa'ralelizm) 

Poremećen, a. confused (konfju'zd) 

Poremećen je, n. confusion (konfju'žan), derangement 
(dire'jnđžment) 

Poremetiti, v. to put out of order (tu pu't a'ut av o'r- 
dor), to derange (tu dire'jnđž) 

Porez, n. tax (taks) ; duty (dju'ti) 

Porezati, v. to cut (tu ka't) ; to trim (tu tri'm) 

Porezni ured, n. tax-office (ta'ks-a'fis) 

Poreznik, n. tax collector (ta'ks kole'ktor) 

Poricanje, n. denial (dina'el) 

Poricati, v. to deny (tu dina'j) ; to abnegate (tu a'bni- 
gejt) 

Poriječje, n. system of rivers (si'stem av ri'vors) 

Porijetlo, n. descent (dise'nt), birth (bort), deriva- 
tion (de'rive'jšan) ; origin" (a'ridžin) 

Poriluk, n. leek (lik) 

Porinuti, v. to push (tu pu'š) ; to shove (tu ša'v) ; 

to drive (tu dra'jv) 
Porobiti, v. to rob (tu ra'b), to deprive (tu dipra'jv), 

to plunder (tu pla'ndbr) 
Poročan, a. sinful (si'nful) 
Poročnost, n. sinfulness (si'nfulnes) 
Porod, n. birth (bort) 
Porodica, obitelj, n. family (fa'mili) 
Poroditi, v. to bring forth (tu bri'ng fo'rt) 
Poroditi, roditi, v. to give birth (tu gi'v bo'rt) 
Porok, n. stain (stejn); spot (spat); fault (fa.lt); 

error (6'ror) ; sin (sin) 
Porosi'i, v. to bedew (tu bidju') 
Porota, n. jury (đžu'ri) 

Porota glavna, n. grand jury (gra'nd đžu'ri) 
Porota istražna, n. inquest jury (i'nkyest đžu'ri) 
Porota kod organizacija, n. trial board (tra'el bo'rđ) 
Porota raspravna, n. trial jury (tra'el đžu'ri) 
Porotnik, n. juryman (đžu'riman) ; juror (đžu'ro'r) 
Porub, zaruba, n. border (bo'rđor) 
Porubiti, v. to edge (tu e'đž), to hem (tu he'm) 
Poručiti, v. to send a message (tu se'nd e me'sedž) 
Poručnik, n. lieutenant (ljute'nant) 
Poruga, n. scorn (skorn) ; sneer (snlr) ; scoff (skaf) 
Porugljiv, a. scoffing (ska'fing) ; ironical (ajra'nikal) Poruk — 119 Posprdan Poruk, n. bonđsman (ba'ndzman) ; guarantee (ga'ran- 

ti') 
Poruka, n. message (me'sedž) 

Poru men iti, v. to blush (tu bla'š) to redden (tu re'dn) 
Porušenje, n. demolition (đe'moli'šan) 

Porušiti, v. to demolish (tu dima'liš), to fell (tu fe'l) 

Poružiti, v. to scoff (tu ska'f) ; to sneer (tu snl'r) 

Porvati se, v. to wrestle (tu re'sl) 

Posada, n. garrison (ga'risan) 

Posaditi, v. to plant (tu pla'nt) 

Posaditi, posjesti, v. to set down (tu se't đa'un); to 

put down (tu pu't đa'un) 
Posahnuti, v. to dry up (tu đra'j a'p) to wither (tu 

ui'dor) 
Posao, n. work (uo'rk), occupation (a'kjupe'jšan), 

business (bi'znis) ; affair (afa'r) 
Posavjetovati se, v. to consult (tu kansa'lt), to take 

advice (tu te'jk adva'js) 
Poseban, a. separate (se'paret) ; extra (e'kstra) ; by 

itself (ba'j ice'lf) 
Posebice, adv. singly (si'ngli); one by one (ua'n baj 

ua'n) 
Posebnik, n. private man (pra'jvet ma'n) 
Posebnost, n. singularity (singjula'riti), peculiarity 

(pekjulia'riti) 
Posestrima, n. chum (čam), sister by choice (si'stor 

baj čo'js) 
Posijati, v. to sow (tu so'u) ; to plant (tu pla'nt) 
Posije, n. bran (bran) 

Posijelo, n. eyening- company (i'vning-ka'mpani) 
Fosinak, n. foster-son (fa'stor-sa'n) 
Posiniti, v. to adopt (tu ada'pt) 
Posipati, v. to scatter (tu ska'tor) 
Posisati, v. to suck (tu sa'k) 

Posizati, v. to reach (tu ri'č), to grasp (tu gra'sp) 
Posjeći, v. to chop (tu ča'p), to cut (tu ka't) 
Posjed, n. ownership (o'unoršip) ; possession (poze' 

šan) ; property (pra'porti) 
Posjedati, v. to sit (tu si't) 
Posjednik, n. owner (o'unor); possessor (poze'sor) ; 

proprietor (propra'etor) 
Posjedništvo, n. estate (este'jt); ownership (o'unor- 
šip) ; possession (poze'šan) 
Posjednuće, n. occupation (a'kjupe'jšan) 
Posjedovati, v. to own (tu o'un) 
Posjesti, v. to seat (tu si't), to place (tu ple'js) 
Posjet, n. call (kal) ; visit (vi'zit) 
Posjetiti, v. to visit (tu vi'zit); to call upon (tu ka'l 

apa'n) 
Posjetnica, n. calling card (ka'ling ka'rd) 
Posjetnik, n. visitor (vi'zitor), attendant (ate'ndant), 

caller (ka'lor) 

- ; - '. + o hop (tu ha'p) ; to jump (tu dža'mp) 
Poskidati, v. to take off (tu te'jk a'f) 

Poskočiti, v. to start up (tu sta'rt a'p); to spring (tu 

spri'ng) 
Poskok, n. jump (đžamp) 
Poskupiti, v. to go higher (tu go' ha'jor), to increase 

in price (tu inkri's in pra'js) Posladiti, v. to sweeten (tu sui'tn) 

Poslagati, v. to arrange (tu are'jnđž) 

Poslanica, n. circular letter (so'rkjulor le'tor) ; 
message (me'sedž) 

Poslanica sv. pisma, n. epistle (ipi'sl) 

Poslanik, n. delegate (de'liget) ; deputy (de'pjuti) 
envoy (e'nvoj) ; messenger (me'sendžor) 

Poslanik diplomatski, n. ambassador (embassador) 

Poslanik papinski, n. nuncio (na'nšio) 

Poslaništvo, n. embassy (e'mbasi) ; legation (lige'jšan) 

Poslastica, n. confection (konfe'kšan) ; tidbit (ti'dbi't> 

Poslastičar, n. confectioner (konfe'kšanor) 

Poslati, v. to send (tu se'nd); to dispatch (tu dispa'č) 

Poslenik, n. workingman (uo'rkingman) 

Poslije, adv. after (a'ft6r); afterwards (a'ftoruordz) ; 
subsequently (sa'bsikuentli) 

Posljedak, n. result (riza'lt) ; conclusion (kanklju'žan) 

Posljedica, n. consequence (ka'nsikuens) ; result (ri- 
za'lt); effect (ife'kt) 

Posljednji, a. last (last) 

Poslovati, v. to work (tu uo'rk) 

Poslovica, n. proverb (pra'vorb) ; adage (a'đeđž) ; 
maxim (ma'ksirn) 

Poslovičan, a. proverbial (pravo'rbial) 

Poslovnik, n. regulation (re'gjule'jšan) ; the order of 
business (tu o'rdor av bi'znis) 

Poslovodja, n. business manager (bi'znis ma'nadžor) 

Poslovodstvo, n. management (ma'nadžment) 

Posluga, n. service (so'rvis) 

Posluh, n. attention (ate'nčan) 

Poslušan, a. obedient (obi'dient) 

Poslušati, v. to obey (tu obe'j); to listen (tu li'sn) 

Poslušnost, n. obedience (obi'diens) 

Poslužan, vidi uslužan 

Poslužiti, v. to serve (tu so'rv) ; to wait on (tu ue'jt 
a'n) 

Poslužiti se, v. to help oneself (tu he'lp ua'nse'lf) 

Poslužnik, n. attendant (ate'ndant), servant (so'r- 
vant) ; waiter (ue'jtor) 

Posmatrač, n. observer (abzo'rvor) 

Posmatranje, n. observation (a'bzorve'jšan) ; obser- 
vance (abzo'rvans) 

Posmatrati, v. to observe (tu abzo'rv) ; to watch (tu 
ua'č) 

Posmjeh, n. smile (sma'el) 

Posmjehivati se, v. to smile (tu sma'el) 

Posmrtni, a. posthumous (pa'sthjumas) ; after death 
(a'ftor da't) 

Posmrtnina, n. death-benefit (de't-be'nefit) 
Posoliti, v. to salt (tu sa'lt) 

Posoljen, a. salted (sa'lted) 
Pospan, a. sleepy (sli'pi), drowsy (dra'uzi) 
Pospanac, n. a sleepy fellow (e sli'pi fa'lo) 
Pospanost, n. sleepiness (sli'pines), drowsiness (dra'u- 

zines) 
Pospješenje, n. acceleration (akse'lore'jšan), speed 

(spid) 
Pospješiti, v. to accelerate (tu akse'lorejt) 
Posprdan, a. disdainful (dizde'jnful) Pospremiti 120 — Pošta Pospremiti, v. to put in order (tu pu't in o'rdor) 
Posramiti, v. to make ashamed (tu me'jk aše'jmd) 
Posrebriti, v. to silver (tu si'lvor) ; to plate (tu ple'jt) 
Posred, prep, amidst (ami'ct) 

Posredan, a. mediate (mi'djet) ; indirect (i'nđire'kt) 
Posrednik, n. interceđer (i'ntorsi'dor) ; interposer 

(i'ntorpo'zor) ; mediator (mi'đie'jtor) ; negotiator 

(nego'šie'jtor) 

Posredovanje, n. interposition (i'ntorpozi'šan) ; media- 
tion (mi'die'jšan) 

Posredovati, v. to interpose (tu i'ntorpo'z) ; to mediate 
(tu mi'diejt) ; to negotiate (tu nego'šiejt) 

Posrnuti, v. to stumble (tu sta'mbl) 

Posrtaj, n. stumble (stambl) 

Post, n. fast (fast) 

Postaja, n. station (ste'jšan) ; stop (stap) 

Postajanje, n. origin (a'ridžin) ; arising (ara'jzing) ; 
descend (dise'nd); beginning (bigi'ning) 

Postajati, v. to arise (tu ara'jz), to begin (tu bigi'n) ; 
to originate (tu ori'đžinejt) 

Postanak, n. beginning (bigi'ning) ; origin (a'ridžin) 

Poštar, a. elderly (e'ldorli) 

Postarati se, v. to become old (tu bika'm o'ld) 

Postati, vidi postajati 

Postava, n. lining (la'jning) 

Postaviti, v. to place (tu ple'js) ; to line (tu la'jn) 

Postelja, stalak, n. bedstead (be'dste'd) 

Posteljina, n. beđ-clothes (be'd-klo'z) 

Posteljnik, n. chamberlain (če'jmborlin) 

Postepen, a. gradual (gra'džjual) ; progressive (pro- 

gre'siv) 
Postepeno, adv. gradually (gra'đžjuali) ; by degrees 

(ba'j idigri'z) 
Postepenost, n. graduality (gra'džua'liti) 
Postići, v. to attain (tu ate'jn) ; to acquire (tu akua'er) 
Postidjeti, v. to make ashamed (tu me'jk aše'jmd) 
Postiti, v. to fast (tu fa'st) 
Postojan, a. constant (ka'nstant) ; steady (ste'di) ; 

durable (đju'rabl) 
Postojanost, n. constancy (ka'nstansi) ; duration (đju- 

re'jšan) 
Postojati, v. to subsist (tu sapsi'st); to exist (tu 

egzi'st) 
Postojbina, n. home (horn) ; native country (ne'jtiv 

ka'ntri) 
Postola, n. shoe (šu) 
Postolar, n. shoe-maker (šu'-me'jkor) 
Postoljnak, n. table-cloth (te'jbl-klžl't) 
Postolka (ptica), n. kestrel (ke'strel) 
Postotak, n. per cent (por se'nt) ; percentage (por- 

se'nteđž) 
Postradati, v. to meet with accident (tu'ml't uit a'ksi- 

dent) 
Postrance, adv. aside (asa'jd), apart (apa'rt) 
Postrići, v. to shear (tu ši'r) 
Postrijeljati, v. to shoot down (tu šu't da'un) 

Postrug, n. plane (ple'jn) 

Postupak, n. action (a'kšan); way of acting (ue'j av 
a'kting) ; treatment (tri'tment) Postupati, v. to act (tu a'kt), to treat (tu trl't), to 

proceed (tu prosi'd) 
Postupice, adv. gradually (gra'đžjuali), by degrees 

(baj digri'z) 
Postupnik, n. procedure (prosi'džur), rules of practice 

(ru'lz av pra'ktis) 
Posuda, n. dish (diš), vessel (vesl) 
Posuda zemljena, n. earthen vessel (o'rtn ve'sl) 
Posudba, n. loan (lo'un) 
Posuditelj, n. lender (le'nđor) 
Posuditi kome, v. to lend (tu le'nd); to loan (tu 

lo'un) 
Posuditi od koga, v. to borrow (tu ba'ro) 
Posudje, n. dishes (di'šez) 
Posumnjati, v. to doubt (tu đa'ul); lo suspect (tu 

sospe'kt) 
Posustati, v. to relax (tu rilaks), to get tired (tu ge't 

ta'erđ) 
Posušiti se, v. to dry up (tu dra'j a'p) 
Posuti, v. to strew over (tu stru' o'vor) 
Posvaditi ss, v. to quarrel (tu kua'rel) 
Posvajati, vidi prisvajati 

Posve, adv. quite (kua'jt); entirely (enta'erli) 
Posvećen, a. consecrated (ka'nsikre'jted) 
Posveta, n. consecration (ka'nsikre'jšan) ; dedication 

(đe'dike'jšan) 
Posveta svećenika, zaređjenje, n. ordination (o'rdi- 

ne'jšan) 
Posvetilište, n. holy receptacle (ho'li rise'ptakl) 
Posvetiti, v. to hallow (tu halo), to sanctify (tu sa'n- 

ktifaj) 
Posvetiti kalež, v. to consecrate (tu ka'nsekrejt) 
Posvetiti svećenika, v. 1o orđain (tu orde'jn) 
Posvetiti pjesmu, knjigu, v. to tleđl'Pie (lu do'dikejt) 
Posvetiti se čemu, v. lo choose (tu ču' ) 
Posvetnica, n. dedicatory epistle (đe'dikatori ipi'sl) 
Posvijetliti, v. to light (tu la'jt) 

Posvjedočenje, n. affirmation (a'forme'jšan), attesta- 
tion (a'teste'jšan) 
Posvjedočitelj, n. attesting witness (ate'sting ui'tnes) 
Posvjedočiti, v. to attest (tu ate'st); to affirm (tu 

afo'rm) ; to corroborate (tu kora'borejt) 
Posvoditi, v. to vault (tu va'lt) ; to arch (tu a'rč) 
Posvojiti, vidi prisvojiti 
Posvuda, adv. all over (a'l o'vor); everywhere (e'vori- 

hue'r) ; throughout (tru'a'yt) 
Pošalica, n. joke (đžok), fun (fan), jest (džest) 
Pošalina, n. typhus (ta'jfas) 
Pošaliti se, v. to jest (tu dže'st), to make fun (tu 

me'jk fa'n) 
Pošast, n. plague (plejg) ; epidemic (e'pide'mik) 
Pošastan, a. epidemic (e'pide'mik) 
Pošiljati, v. to send (tu se'nd); to forward (tu fo'r- 

uord), to consign (tu konsa'jn) 
Pošiljka, n. consignment (konsa'jnment) ; shipment 

(ši'pment) 
Poškropiti, v. to sprinkle (tu spri'nkl) 
Pošta, n. mail (mejl) ; post (post) 
Pošta, poštarski ured, n. post-office (po'st-a'fis) Pošta 121 Potpalublje Pošta, poštivanje, n. respect (rispe'kt) ; reverence 

(re'vorens) 
Poštanska dopisnica, n. post-card (po'st-ka'rđ) 
Poštanska doznačnica, n. postal money-order (po'stal 

ma'ni-o'rdor) 

Poštanski, a. postal (po'stal) 

Poštar, n. postmaster (po'stma'stor) 

Poštar, listonoša, n. letter-carrier (le'tor-ka'rior) 

Poštarica, n. postmistress (po'stmi'stres) 

Poštarina, n. postage (po'steđž) 

Posted iti, v. to spare (tu spa'r), to save (tu se'jv) 

Pošten, a. honest (a'nest) 

Poštenjak, n. man of honor (ma'n av a'nor) 

Poštenje, n. honesty (a'nesti) 

Pošteno, adv. honestly (a'nesli) 

Poštivati, v. to revere (tu rivi'r) ; to respect (tu ris- 
pe'kt) 
Pošto, conj. because (bika'z) ; since (sins) 
Pošto poto, adv. by all means (baj a'l ml'ns) 
Poštovanje, n. respect (rispe'kt) ; reverence (re've- 

rens) 
Poštovatelj, n. adorer (ado'ror) 
Poštovati, v. to respect (tu rispe'kt) ; to revere (tu 

rivi'r) 
Pošurice, n. little stories (li'tl sto'ris) ; anecdotes 

(a'nekdoc) 
Pot, n. sweat (sue't) ; perspiration (po'rspire'jšan) 
Potaja, n. concealment (konsi'lment) ; secrecy (si'krisi) 
Potajan, a. secret (si'krit) ; hidden (hi'den) 
Potajice, adv. from behind (from biha'jnd), secretly 

(si'kritli) 
Potajiti, v. to conceal (tu konsi'l) 
Potajno, adv. secretly (si'kritli) 
Potaknuti, v. to stir (tu sto'r) ; to instigate (tu i'nsti- 

gejt) 
Potamnjeti, v. to obscure (tu apskju'r), to darken (tu 

da'rkn), to bedim (tu bidi'm) 
Potan, a. sweating (sue'ting) 

Potanko, adv fully (fu'li), in detail (in di'te'jl) 
Potankost, n. detail (di'te'jl), particular (parti'kjulor) 
Potcikivanje, n. shouts of joy (ša'uc av džo'j) 
Potcikivati, v. to shout (tu ša'ut), to rejoice (tu ri- 

džo'js) 
Potčasnik, n. non-commissioned officer (na'n-kami'- 

šand a'fisor) 
Potčiniti, v. to subordinate (tu sabo'rdinejt) 
Potčinjen, a. subordinate (sabo'rdinet) 
Potčinjenik, n. subordinate (sobo'rdinet), subject 

(sa'bđžekt) 
Potčinjenost, n. subordination (sobo'rđine'jšan), sub- 
jection (sabđže'kšan) 
Poteći, v. to flow (tu flo'u), to run (tu ra'n) 
Poteg, uteg, n. weight (ue'jt) 

Polegnuti, v. to draw (tu dra'); to pull (tu pu'l) 
Potegnuti iz flaše, v. to take a draught (tu te'jk e 

dra'ft) 
^otepuh, n. tramp (tramp) 
Poteškoća, n. difficulty (di'fikalti) 
""Vez, n. line (lajn) ; stroke (strok) 
^otezati, v. to draw (tu dra.') ; to pull (tu pu'l) Poteznica, n. line (lajn) 

Poteznik, zarez, n. dash (daš) 

Pothvat, n. enterprise (e'ntbrprajz) 

Pothvatan, a. enterprising (e'ntorprajzing) 

Poticaj, n. enticement (enta'jsment) ; motive (mo'tiv) 

Poticati, v. to incite (tu insa'it) ; to encourage (tu en- 

ko'ređž) ; to induce (tu lndju's) 
Potisnuti, v. to push bacK (tu pu'a ba'k) 
Potišten, a. dejected (diđže'kteđ) 
Potištenost, n. disheartening (disha'rtening) 
Potiti se, v. to sweat (tu sue't) ; to perspire (tu pbr- 

spa'er) 
Potjera, n, pursuit (pbrsju't) ; persecution (po'rsekju- 

šan) 
Potjerati, v. to chase (tu če'js), to drive (tu dra'jv) 
Potjeravati, v. to pursue (tu porsju') 
Potkapati, v. to undermine (tu a'ndorma'jn) 
Potkivač, n. horse-shoer (ho'rs-šu'6r) 
Potkivati v. to shoe (tu šu') 
Potkop, n. mine (majn), tunnel (ta'nel) 
Potkopati, v. to undermine (tu a'ndorma'jn), to 

tunnel (tu ta'nel) 
Potkova, n. horse-shoe (ho'rs-šu'), hoof (huf) 
Potkovan, a. shod (šad) 
Potkovati, v. to shoe (tu šu') 
Potkožnjak, čir, n. carbuncle (ka'rbankl) 

Potkralj, n. viceroy (va'jsro'j) 

Potkrijepiti, v. to strengthen (tu stre'ngtn) 

Potkrijepiti iskaz, v. to confirm a statement (tu 
konfo'rm e ste'jtment) 

Potkrijepiti riječ, v. to corroborate (tu kora'borejt) 

Potkrijepiti tvrdnju, v. to make good an assertion (tu 
me'jk gy'd an žsb'ršan) 

Potkrižati, v. to underline (tu a'ndorla'jn) 

Potkupiti, v. to bribe (tu bra'jb), to graft (tu gra'ft) 

Potkuplje, n. ground (gra'und), 

Potkupljiv, a. bribable (bra'jbabl) 

Potkupljivost, n. bribery (bra'jbori) 

Potlačiti, v. to oppress (tu opre's) ; to trample (tu 
tra'mpl) ; to depress (tu dipre's) 

Potleuša, n. one story-house (ya'n sto'ri-ha'us) 

Potočara, n. brook-mill (bru'k-mi'lj 

Potočić, n. brook (bruk), rivulet (ri'vjulet) 

Potočnica, čepljez, n. marsh-asphodel (ma'rš-a's- 
fodel) 

Potok, n. brook (bruk) ; rill (ril) 

Potom, adv. afterwards (a'ftoruordz), subsequently 
(sa'bsikuentli) 

Potomak, n. descendant (dise'ndant) 

Potomstvo, n. descendants (dise'ndanc) ; posterity 
(paste'riti) 

Potonji, a. latter (la'tor), the last (di la'st), subse- 
quent (sa'bsikuent) 

Potonuti, v. to sink (tu si'nk) 

Potop, n. deluge (de'ljudž) ; flood (flad) 

Potopiti, v. to sink (tu si'nk) 

Potopnica, ronilica, n. submarine (so'bmari'n) 

Potpadati, v. to belong (tu bila'ng) 

Potpaliti, v. to light (tu la'jt), to burn (tu bo'rn) 

Potpalublje, n. steerage (sti'redž) Potpasač — 122 Pouzeće Potpasač, n. truss (tras), herniary bandage (hb'rnieri 

ba'ndedž) 
Potpasti, v. to fali unđer (tu fa'l a'ndor) 
Potpazak, n. arm-pit (a'rm-pi't), arm-hole (a'rm-ho'l, 
Potpirač, n. support (sopo'rt), prop (prap) 
Potpiriti, v. to incite (tu insa'jt) 

Potpis, n. signature (si'gnaćur) 

Potpisati, v. to sign (tu sa'jn), to subscribe (tu sops- 

kra'jb) 
Potpisnik, n. signer (sa'jnor) subscriber (sopskra'j- 

bor) 
Potplat, n. sole (sol) 
Potplatiti, v. to pay off (tu pe'j a'f), to defray (tu đi- 

fre'j) 
Potpomaganje, n. support (sopo'rt), assistance (asi's- 

tans) 
Potpomaganje novcem, n. relief (rili'f) 
Potpomagati, v. to support (tu sopo'rt), to assist (tu 

asi'st) 
Potpomagati novcem, v. to subsidize (tu sa'bsidajz) 
Potpor, n. prop (prap), support (sOpo'rt) 
Potpora, n. aid (ejd). stipend (sta'jpend), relief 

(rili'f); benefit cr>e'nifit"> 
Potporište, n. prop (prap} 
Potprašiti, v. to dust (tu da'st) 
Potpreći, v. to yoke (tu jo'k) 

Potpredsjednik, n. vice-president (va'js-pre'zident) 
Potpregnuti, v. to put the horses to (tu pu't đi ho'rses 

tu') 
Potpukovnik, n. lieutenant colonel (ljute'nant ko'rnel) 
Potpun a. entire (enta'er), whole (hol), complete 

(kompli't), full (ful) 
Potpuniti, v. to complete (tu kompli't), to even up (tu 

i'ven a'p) ; to make up for (tu me'jk a'p fo'r) 
Potpunoma, adv. quite (kua'jt), utterly (a'torli), 

entirely (enta'erli) 
Potpunost, n. completeness (kompli'tnes), integrity 

(inte'griti) 
Potraga, n. search (s6rč) ; inquiry (i'nkuajri) ; pursuit 

(porsju't) 
Potrajan, a. lasting (la'sting) ; durable (dju'rabl) 
Potrajati, v. to last (tu la'st) ; to continue (tu konti'- 

nju) 
Potratiti, v. to consume (tu konzu'm) ; to spend (tu 

spe'nđ) ; to waste (tu ue'jst) 
Potražiti, v. to search (tu so'rč) ; to inquire (tu in- 

kua'er) 
Potrbušina, n. abdomen (abdo'men) 
Potrbuške, a. prone (pron) 
Potrčati, v. to run to (tu ra'n tu') 
Potreba, n. need (nid) ; necessity (nese'siti) 
Potreban, a. needy (ni'di) ; necessary (ne'siseri) 
Potrebnost, n. necessity (nese'siti) 
Potrebovati, v. to need (tu ni'd) ; to require (tu ri- 

kua'er) ; to use (tu ju'z) ; to be in want of (tu' bi 

in tja'nt av) 
Potrepština, n. necessary (ne'sisa'ri) 
Potres, n. earth-quake (o'rthkue'jk) 
Potresati, v. to shake (tu še'jk) ; to convulse (tu 

konva'ls) Potrgati, v. to pluck (tu pla'k) 

Potrošak, n. consumption (konsa'mpšan) ; expenses 

(ekspe'nses) 
Potrošarina, n. expenditure (ekspe'ndićur) 
Potrošiti, v. to consume (tu konzu'm); to spend (tu 

spe'nd); to waste (tu ue'jst) 
Potrošljiv, a. consumable (konzu'mabl) ; wasteful 

(ue'jstful) 
Potrpati, v. to press (tu pre's), to compress (tu kom- 

pre's) 
Potrpjeti, v. to be patient (tu bi pe'jšent) 
Potrti, v. to break (tu bre'jk), to shatter (tu ša'tor> 
Potruditi se, v. to endeavor (tu ende'vor) 
Potsjećati, potsjetiti, v. to remind (tu rima'jnđ) 
Potsmijeh, n. mocking-laugh (ma'king-la'f), frown 

(fra'un) 

Potstava, n. lining (la'jning) 
Potstaviti, v. to lay under (tu le'j a'nđBr) 
Potstavnik, n. substitute (sa'pstitjut), assistant 
(asi'stant) 

Potstrešje, n. garret (ga'ret), attic (a'tik) 

Potucati se, v. to tramp (tu tra'mp) 

Potući, v. to break (tu bre'jk) 

Potući se, v. to fight (tu fa'jt) 

Potudjiti se, v. to estrange (tu estre'jnđž) 

Poturica, n. renegate (re'niget) 

Potužiti se, v. to complain (tu komple'jn) 

Potvora, n. slander (sla'nđor) ; defamation (de'fame'i- 

šan) 
Potvoriti, v. to accuse (tu akju'z) 
Potvrda, n. confirmation (ka'nforme'jSan) ; approva) 

(apru'val), receipt (risi't), acknowledgment 

(akna'leđžment) 
Potvrditi, v. to confirm (tu konfo'rm), to approve (tu 

apru'v) ; to ratify (tu ra'tifaj) ; to certify (tu 

sb'rtifaj) ; to acknowledge (tu akna'leđž) 
Poubijati, v. to slaughter (tu sla'đor), to kili (tu ki']> 

Poučan, a. instructive (instra'ktiv) 
Poučavanje, n. instruction (instra'kšan) 
Poučavati, v. to teach (tu ti'č) ; to instruct (tu in 

stra'kt) ; to tutor (tu tu'tor) 
Poučiti, v. to instruct (tu instra'kt), to advise (tu ađ- 

va'jz) 
Pouka, n. instruction (instra'kšan) 
Poumirati, v. to die out (tu đa'j a'ut) 
Pouzdan, a. confident (ka'nfiđent) ; trustworthy 

(tra'stuo'rđi) 
Pouzdanica, n. expression of confidence (ekspre'šan 

av ka'nfidens), letter of confidence (le'tor av ka'n- 

fiđens) 

Pouzdanik, n. proxy (pra'ksi) ; confidential person 

(ka'nfide'nćal po'rsn) 
Pouzdanje, n. confidence (ka'nfidens) 
Pouzdanost, n. confidence (ka'nfidens); trust (trast) 
Pouzdati se, v. to trust (tu tra'st) ; to rely upon (tu 

rila'j apa'n) 
Pouzeće, n. C. O. D. collect on delivery (Si.' O.' Di." 

kole'kt an deli'vori) Povaditi _ 123 — Pozlata Povaditi, v. to take out (tu te'jk a'ut) 

Povadjati se, v. to imitate (tu i'mitejt), to follow (tu 

fa'lo) 
Povaliti, v. to throw down (tu tro'u da'un) 
Povazdan, adv. all day long (a'l de'j la'ng) 
Povećalo, n. magnifying- glass (ma'gnifaing gla's) 
Povećanje, n. enlargement (enla'rđžment) 
Povećati, v. to enlarge (tu enla'rdž), to magnify (tu 

ma'gnifaj) 
Povelik, a. rather large (ra'dor la'rđž) 
Povelja, n. diploma (diplo'ma); document (da'kju- 

ment) ; charter (ča'rtor) 
Povenuti, v. to fade (tu fe'jd); to wither (tu ui'dbr) 
Povesti, v. to take along (tu te'jk ala'ng) 
Povez, n. binding (ba'jnding); bandage (ba'ndedž) 
Povezača, n. shawl (sal) 

Povezati, v. to bind (tu ba'jnd) ; to bandage (tu ba'n- 
dedž) 
Povi jak, n. swaddle (sua'dl), diaper (da'japor) 
Povijati, v. to wrap up (tu ra'p a'p) ; to swaddle (tn 

sua'đl) 
Povik, n. outcry (a'ytkra'j), exclamation (e'ksklame'j- 

šan) 
Pcviknuti, v. to cry out (tu kra'j a'ut) 
Povisiti, v. to raise (tu re'jz) ; to elevate (tu e'livejt) 
Povišenje, povišica, n. raising (re'jzing) ; elevation 

(e'live'jšan) 
Poviti, v. to wrap up (tu ra'p a'p) 
Poviti dijete, v. to swaddle (tu sua'dl) 
Povitica, n. cake (kejk) 
Povjerenik, n. proxy (pra'ksi) ; commissioner (komi'- 

sanor) ; commissary (ka'miseri) 

Povjerenstvo, n. commission (komi'šan) 

Povjeriti, v. to trust (tu tra'st) ; to confide (tu kon- 

fa'jd) 
Povjerljiv, a. trustworthy (tra'stuo'rdi) ; confident 

(ka'nfident) 
Povjerljivost, n. confidence (ka'nfidens) 
Povjerovati, v. to believe (tu bili'v), to trust (tu 

tra'st) 
Povjesmo, klupko, n. skein (skejn) ; hank (hank) 
Povjesnica, n. history (hi'stori), book of history 

(bu'k av hi'stori) 
Povjesničar, n. historian (histo'rian) 
Povjest, n. history (hi'stori) 
Povjestan, a. historic (hista'rik) 
Povješati, v. to hang (tu ha'ng) 
Povjetarce, n. breeze (briz), zephir (ze'for) 
Povlačiti, v. to drag (tu dra'g) 
Povladjivanje, n. applause (apla'z); approval (apru'- 

val) 
Povladjivati, v. to applaud (tu apla'd); to assent (tu 

ase'nt) ; to approve of (tu apru'v a'v) 
Povlaka, n. drawer (dra'or) 
Povlsst, n. authority (ata'riti) 
Povlastica, n. privilege (pri'viledž) ; grant (grant); 

franchise (fra'nčiz ili fra'nčajz) 
Povlastiti, v. to authorize (tu a'tora'jz), to empower 

(tu empa'uor) Povod, n. cause (kaz); occasion (oke'jžan); motive 

(mo'tiv) 
Povodnja, n. inundation (i'nanđe'jšan) 
Povodom, adv. as to (a'z tu') ; on account of (an 

aka'unt a'v), regarding (riga'rding) 
Povoj, n. bandage (ba'ndedž); swathing-band (sue'j- 

ding-ba'nd) 
Povoljan, a. agreeable (agri'abl); convenient (konvi'- 

njent) 
Povoljnost, n. convenience (konvi'niens) 
Povorka, n. procession (prose'šan), array (are'j) 

Povraćaj, n. return (rito'rn) 
Povrata, n. restitution (re'stitju'šan) 

Povratak, n. return (rito'rn); conversion (konvo'r- 

gan) 
Povratan, a. recurrent (riko'rent) 
Povratiti, v. to turn (tu to'rn) ; to return (tu rito'rn); 

to vomit (tu va'mit) 
Povratiti se, v. to return (tu rito'rn) 
Povraz, n. strap (strap) 
Povrće, n. vegetables (ve'džetablz) ; green (grin) ; 

verdure (vo'rdžur) 
Povreda, n. damage (da'medž) ; injury (i'ndžuri) ; 

offense (ofe'ns) ; violation (va'jole'jšan) 
Povrgnuti, v. to miscarry (tu miska'ri) 
Povrh, prep, above (aba'v) ; over (ovor); beyond (bi- 

ja'nd) 
Povrijediti, v. to violate (tu va' jolejt) ; to offend (tu> 

ofe'nd) ; to damage (tu da'medž) 
Površan, a. superficial (sju'porfi'šal) 
Površina, n. surface (so'rfes) 
Površno, adv. superficially (sju'porfi'šali) 

Površnost, n. superficiality (sju'porfi'šia'liti) 

Povrtnica, n. radish (ra'điš) 

Povući, v. to pull (tu pu'l) ; to draw out (tu dra' a'ut> 

Pozajmiti kome, v. to lend (tu le'nd) ; to loan (tu 
lo'un) 

Pozajmiti od koga, v. to borrow (tu ba'rou) 

Pozakoniti, v. to legitimate (tu leđži'timejt) 

Pozan, a. late (lejt) 

Pozdrav, n. salute (salju't) ; greeting (gri'ting) 

Pozdraviti, v. to greet (tu gri't) ; to salute (tu sa- 
lju't); to bid (tu bi'd) 

Pozdravljanje andjeosko, n. Ave Maria (a've mari'a) 

Poziv, n. call (kal) ; invitation (i'nvite'jšan) ; citation 
(sa'jte'jšan) ; summons (sa'monz) 

Pozivati, v. to call (tu ka'l) ; to invite (tu inva'jt) 

Pozivati sudbeno, v. to summon (tu sa'mon) ; to sub- 
poena (tu sab-pi'na) 

Pozivnica, n. letter of invitation (le'tor av i'nvite'j- 
šan) 

Pozivnica sudbena, n. sub-poena (sab-pi'na) ; citation 
(sa'jte'jšan) 

Pozlaćen, part, gilđed (gi'lđeđ) ; gold plated (go'ldl 
ple'jted) 

Pozlaćenje, n. gilding (gi'lding) 

Pozlaćivati, v. to gild (tu gi'ld) 
Pozlata, n. gold plate (go'ld ple'jt) Pozlatar 124 — Pravda Pozlatar, n. gilder (gi'ldor) 

Pozliti, v. to become sick (tu bika'm si'k) 

Poznaja, n. notion (no'ušan) 

Poznanik, n. acquaintance (akue'jntans) 

Poznanstvo, n. acquaintance (akue'jntans) 

Poznat, a. known (no'un), acquainted (akue'jnteđ) 

Poznat na daleko, a. notorious (noto'rias), famous 

(fe'jmos) 
Poznati, v. to know (tu no'u) 
Poznavalac, n. connoisseur (ka'niso'r) 
Poznavanje, n. knowledge (na'ledž) 
Pozno, adv. late (lejt) 
Pozor, n. attention (ate'nćan) 
Pozoran, a. attentive (ate'ntiv) 
Pozorišni, a. theatrical (tia'trikal) 
Pozorište, n. theatre (ti'ator) ; scene (si'n) 
Pozornica, n. stage (stejdž) 
Pozorno, adv. attentively (ate'ntivli), watchfully (ua'č- 

fuli), with attention (yi't ate'nćan) 
Pozornost, n. attention (ate'nćan) 
Pozvanik, n. caller (ka'lor) 
Pozvati, v. to invite (tu inva'jt) ; to call (tu ka'l) ; to 

summon (tu sa'mon) 
Pozvati se, v. to refer (tu rifo'r) 
Pozvoniti, v.. to ring (tu ri'ng) 
Požala, n. complaint (komple'jnt) 
Požaliti, v. to pity (tu pi'ti) ; to deplore (tu diplo'r) ; 

to regret (tu rigre't) 
Požaliti se, v. to complain (tu komple'jn) 
Požar, n. fire (fa'er) ; conflagration (ka'nflagre'jšan; 
Požderati, v. to eat up (tu i't a'p) ; to devour (tu 

(tu điva'ur) 
Požderuh, n. glutton (gla'tan) 

Poželiti, v. to wish (tu ui'š), to desire (tu diza'er) 
Požeti, v. to reap (tu ri'p) 
Pozi rak, grlo, n. throat (tro'ut) 
Poživiti, v. to live (tu li'v) 

Požrtvovno, adv. with sacrifice (uit sa'krifajs) 
Požrtvovnost, n. sacrifice (sa'krifajs) 

Požuda, n. eagerness (I'gornes) ; desire (diza'er) 
Požudan, a. eager (i'gor) ; covetous (ka'vetas) 
Požudjeti, v. to long for (tu la'ng fo'r) ; to covet (tu 

ka'vet) ; to desire (tu diza'er) 
Požudnost, n. covetousness (ka'vetasnes) 
Požuriti se, v. to hasten (tu he'jsn) ; to hurry (tu 

ho'ri) 
Požutiti, v. to become yellow (tu bika'm je'lo) 
Prababa, n. great grandmother (gre'jt gra'ndma'dor) 
Praća, n. sling (sling) 
Praćar, n. slinger (sli'ngor) 

Praćati, v. to send (tu se'nd) ; to sling (tu sli'ng) 
Pradjed, n. great grandfather (gre'jt gra'ndfa'dor) 
Pradoba, n. antiquity (anti'kuiti), ancient time (e'jn- 

čint ta'jm) 
Prag, n. threshold (tre'šold), door-step (do'r-ste'p) 
Prah, n. dust (dast) ; powder (pa'udor) 
Pralja, n. laundress (la'nđres) 
Pram, n. bundle (bandi) ; flock (flak) 
Prama, naprama, prep, against (age'nst), towards 

(torđz) Pramajka, n. great grandmother (gre'jt gra'ndma'dor) 
Pramaljeće, n. spring (spring) 
Pramen, n. bundle (bandi) ; tress (tres) 
Pranje, n. washing (ua'šing) 
Praonica, n. laundry (la'ndri) 

Praonica za ljude, n. wash-room (ua'š-ru'm), toilet- 
room (to'jlet-ru'm) 

Praotac, n. ancestor (a'nsestor) 

Praporac, n. bell (bel) ; bell-harness (be'1-ha'rnes) 

Prapradjed, n. great grandfather (gre'jt grandfa'dor) 

Prapradjedovi, n. ancestors (a'nsestors) 

Praroditelj, n. patriarch (pe'jtriark) 

Prasac, n. pig (pig) ; hog (hag) ; swine (sua'jn) 

Prasad, n. swine (sua'jn) 

Prasak, n. clap (klap) ; crack (krak) 

Prase, praščić, n. sucking-pig (sa'king-pi'g) 

Prasetina, n. pork (pork) 

Prasica, n. sow (sa'u) 

Prasjedioci, n. ancestors (a'nsestors) 

Praska, n. clap (klap) ; crack (krak) 

Praskanje, n. cracking (kra'king) 

Praskati, v. to crack (tu kra'k) ; to clap (tu kla'p) 

Praskav, a. explosive (eksplo'siv) 

Praskozorje, n. morning-twilight (mo'rning-tua'jla'jt) 

Praskva, n. peach (pic) 

Prasnuti, v. to crack (tu kra'k); to explode (tu 

eksplo'd) 
Prastar, a. ancient (e'jncint) ; very old (ve'ri o'ld) 
Prasvijet, n. primitive world (pri'mitiv uo'rld) 
Prašak, n. powder (pa'udor); dust (dast) 
Prašan, a. dusty (da'sti) 
Praščevina, n. pork (pork) 
Prašćati, vidi praštati 
Prašina, n. dust (dast) 
Prašionica, n. dust-box (đa'st-ba'ks) 
Prašiti, v. to dust (tu da'st) 
Praška, n. atom (a'tam) 
Praštati, v. to forgive (tu forgi'v) 
Praštati se, v. to take leave (tu te'jk li'v) ; to bid 

farewell (tu bi'd fa'rue'l) 

Prašuma, n. virgin forest (vo'rdžin fa'rest) 

Prati, v. to wash (tu ua'š) 

Pratilica, n. female companion (fi'mejl kompa'njan) 

Pratioc, n. companion (kompa'njan), attendant (ate'n- 

dant), escort (e'skort) 
Pratiti, v. to escort (tu esko'rt) ; to accompany (tu 

aka'mpani) 
Pratnja, n. escort (e'skort); retinue (re'tinju) 
Pratnja na glasoviru, n. accompaniment (aka'mpani- 

ment) 
Praunuk, n. great grandson (gre'jt gra'nđsa'n) 
Praunuka, n. great granddaughter (gre'jt gra'nda'tor) 
Prav, a. right (rajt) ; just (džast) ; correct (kore'kt) 
Prav, nedužan, a. innocent (i'nosent) ; right (rajt) 
Pravac, n. direction (dire'kšan); aim (ejm) 
Pravac, crta, n. straight line (stre'jt la'jn) 
Pravcat, a. right (rajt) ; just (džast) ; correct (ko- 
re'kt) 
Pravce, adv. directly (dire'ktli); exactly (igza'ktli) 
Pravda, n. justice (đža'stis) ; truth (trut) Pravda ~- 125 Predavanje Pravda, pravdanje, n. quarrel (kua'rel) ; litigation (li'- 

tige'jšan) ; lawsuit (la'su't) 
Pravdaš, n. quarrelsome person (kua'relsam po'rsn) 
Pravdati, v. to justify (tu đža'stifaj) 
Pravdati se, v. to quarrel (tu kua'rel) 
Pravdati se (sudbeno), v. to litigate (tu li'tigejt).; to 

sue (tu su') 
Pravedan, a. just (džast) ; righteous (ra'jčas) ; fair 

(far) 
Pravednik, n. just man (dža'st ma'n) 
Pravedno, adv. justly (dža'sli) 
Pravednost, n. justice (dža'stis) 
Pravi, vidi prav 

Pravica, n. right (rajt) ; justice (dža'stis) 
Pravičan, a. just (džast) ; honest (a'nest) ; fair (far) 
Pravičnost, n. justice (dža'stis); righteousness (ra'j- 

časnes) 
Pravila, n. rules (rulz) ; by-laws (ba'j-la'z) 
Pravilan, a. regular (re'gjulor) ; exact (egza'kt) ; 

correct (kore'kt) 
Pravilnik, n. rules (ruls), book of rules (bu'k av ru'ls) 
Pravilnost, n. regularity (re'gjula'riti) 
Pravilo, n. rule (rul); principle (pri'risipl); regulation 

(re'gjule'jšan) 
Pravitelj, n. doer (đu'or), maker (me'jkbr) 

Praviti, v. to make (tu me'jk) ; to perform (tu por- 
fo'rm) ; to build (tu bi'ld) ; to erect (tu ire'kt) 
Praviti se, v. to act (tu a'kt) ; to feign (tu fe'jn) 
Pravljenje, n. doing (du'ing), making (me'jking) 

Pravni, a. juridical (džuri'dikal) ; legal (li'gal) ; legiti- 
mate (ledži'timet) 

Pravnički, a. juridical (džuri'dikal) 

Pravnik, n. jurist (džu'rist), lawyer (lo'jer), student 
at law (stju'dent at la') 

Pravo, n. right (rajt), jurisprudence (džu'rispru'- 
dens) 

Pravo, adv. right (rajt) ; exactly (egza'ktli) 

Pravokut, n. rectangle (re'kta'ngl) 

Pravokutan, a. rectangular (re'kta'ngjulor) 

Pravom, adv. by right (ba'j ra'jt) ; rightly (ra'jtli) 

Pravomoćan, a. valid in law (va'liđ in la'); legal (li'- 
gal) 

Pravomoćnost, n. legal validity (li'gal vali'diti) 

Pravopis, n. orthography (orta'grefi) 

Pravorijek, n. orthoepy (o'rtoipi), correct pronunci- 
ation (kore'kt prona'nsie'jšan) 

Pravoslavan, a. orthodox (o'rtodaks) 

Pravoslavlje, n. orthodoxy (o'rtoda'ksi) 

Pravoslovac, n. jurist (džu'rist) ; lawyer (lo'jer) 

Pravoslovlje, n. jurisprudence (džu'rispru'dens) 

Pravosudje, n. department of justice (dipa'rtment av 
dža'stis) 

Pravotisak, n. copyright (ka'pirajt) 

Pravovjerni, a. orthodox (o'rtodaks) 

Pravoznanstvo, n. jurisprudence (džu'rispru'dens) 

Prazan, a. empty (e'mpti); vacant (ve'jkant) 

Praznik, n. holiday (ha'lidej) 

Praznikovati, v. to spend vacation (tu spe'nd veke'j- 
šan) Praznikovati blagdan, n. to keep holiday (tu kip ha'- 
lidej) 
Praznina, n. emptiness (e'mptines), vacancy (ve'j- 

kansi) 
Prazniti, v. to empty (tu e'mpti) ; to evacuate (tu 

iva'kjuejt) 
Praznoruk, a. with empty hands (uit e'mpti ha'ndz) 
Praznovjeran, a. superstitious (sju'porsti'šas) 
Praznovjerje, n. superstition (sju'porsti'šan) 

Prč, n. mutton (matn) 

Prčetina, n. mutton meat (ma'tn nn't) 

Prćija, miraz, n. dowry (da'uri) 

Prdavac (ptica), n. land-rail (la'nd-re'jl) 

Pre, prep, over (o'vor) 

Prebaciti, v. to cast over (tu ka'st o'vor) ; to overcast: 

(tu o'vorka'st), to overthrow (tu o'vortro'u) 
Prebijati, v. to break (tu bre'jk) 
Prebiranje, n. selection (sile'kšan) 
Prebirati, v. to pick (tu pi'k) 
Prebivalište, n. residence (re'zidens) ; dwelling 

(due'ling) 
Prebivanje, n. stay (stej) ; sojourn (so'džorn) 
Prebivati, v. to stay (tu ste'j); to reside (tu riza'jd) ; 

to sojourn (tu so'džorn) 

Prebjeći, v. to outflank (tu a'utfla'nk) ; to surpass (tu- 
sorpa's) 

Prebjeg, n. fugitive (f ju'džitiv) ; deserter (dizo'rtor) 

Preboliti, v. to recover (tu rika'vbr) 

Prebor, n. choice (čojs) 

Prebrati, v. to pick out (tu pi'k a'ut) 

Prebroditi, v. to sail over (tu se'jl o'vor) 

Prebrojiti, v. to count too-much (tu ka'unt tu' ma'č) 

Prebujati, v. to flow over (tu flo'u o'vor) 

Precijeniti, v. to over-rate (tu o'vor-re'jt) ; to over- 
estimate (tu o'vore'stimejt) 

Precjena, n. over-rating (o'vore'jting) 

Prečasni, a. right reverend (ra'jt re'vorend) 

Prečnica, n. cross-bar (kra's-ba'r) 

Preći, v. to go over (tu go' o'vor); to go through (tu 
go' tru') ; to transgress (tu tra'nsgre's) 

Prećuti, v. to overhear (tu o'vorhi'r) 

Pred, prep, ahead (ahe'd) ; afore (afo'r) 

Predaja, n. delivery (deli'vori) ; surrender (sore'ndor) 

Predaja, tradicija, n. tradition (trađi'šan) 

Predak, n. ancestor (a'nsestor) 

Predaleko, adv. too far (tu' fa'r) 

Predanje, strah, n. fright (frajt) ; fear (fir); apprehen- 
sion (a'prihe'nšan) 

Predatelj, n. deliverer (dili'voror) 

Predati, v. to deliver (tu deli'vor) ; to hand to (tu 
ha'nd tu') 

Predati se, v. to give up (tu gi'v a'p) ; to surrender 
(tu sore'ndor) 

Predavač, n. lecturer (le'kćuror) 

Predavanje, n. delivery (deli'vori), surrender (sore'n- 
dor) 

Predavanje (u školi), n. lecture (le'kćur) ; lection (le'- 
kšan) p 


Predavati — 126 Pregled Predavati, v. to lecture (tu le'kćor) 
Predavati, v. to lecture (tu le'kćbr) 
Predavati se, v. to surrender (tu sbre'nđor) 
Predbacivati, v. to cast up (tu ka'st a'p) 
Predbježan, a. foregoing (fo'rgo'ing) 
Predbrojiti, v. to subscribe (tu sopskra'jb) 
Predbrojnik, n. subscriber (sobskra'jbor) 
Predgorje, n. cape (kejp), foreland (fo'rla'nd) 
Predgovor, n. preface (pre'fes) 

Predgovornik, n. preceding speaker (prisi'ding spi'kor) 
Predgradje, n. suburb (sa'borb) 
Prediclući, a. preceding (prisi'ding) 

Predigra, n. prelude (pre'ljud) 

Predigra kazališna, n. short introductory piece (šo'rt 

introda'ktori pi's) 
Predikaonica, n. pulpit (pu'lpit) 
Predikovati, v. to preach (tu pri'č) ; to lecture (tu le'- 

kćur) 
Predionica, n. spin-house (spi'n-ha'us) 
Predivo, n. flax (flaks) 
Predizbor, n. primaries (pra'jmariz) 
Predja, n. yarn (jam) 
Predjašnji, a. former (fo'rmor) 
Predjel, n. district (di'strikt) ; section (se'kšan) ; part 

(part) ; region (ri'džan) 
Predji, n. forefathers (fo'rfa'dors), ancestors (a'nses- 

tors) 
Predlagao, n. proposer (propo'zor), offerer (a'fbror) 
Predlaganje, n. motion (mo'ušan) 
Predlagati, v. to put before (tu pu't bifo'r) ; to propose 

(tu propo'z) ; to move (tu mu'v) 

Predlog, n. proposal (propo'zal) ; motion (mo'ušan) 
Predloženik, n. candidate (ka'ndidet), nominee (na'- 

mini') 
Predložiti, v. to propose (tu propo'z); to offer (tu a'- 

for) ; to move (tu mu'v) 
Predmet, n. object (a'bžekt) ; thing (ting) 
Predmnijevati, v. to presume (tu prezu'm), to suppose 

(tu supo'z), to imagine (tu ima'džin), to guess (tu 

ge's) 
Prednjačiti, v. to take the lead (tu te'jk di li'd) ; to go 

before (tu go' bifo'r) ; to advance (tu advan's) ; to 

give example (tu gi'v egza'mpl) 
Prednjak, n. foreman (fo'rman) ; front-man (fro'nt- 

man) 
Prednji, a. fore (for) ; afore (afo'r) ; anterior (anti' 

rjor) 
Prednost, n. preference (pre'forens) 
Predobiti, v. to overcome (tu o'vorka'm) ; to subdue 

(tu sabdju') ; to subjugate (tu sa'bđžugejt) 
Predočba, n. presentation (pre'zente'jšan), idea (aj- 

di'a) ; notion (no'ušan) 
Predočenje, n. presentation (pre'zente'jšan) 

Predočiti, v. to present (tu prize'nt); to exhibit (tu 

ekshi'bit) 
Predodredba, n. predestination (pride'stine'jšan) 

Predomisliti se, v. to change one's mind (tu če'jnđž 

ua'ns ma'jnd) 
Predomišljavanje, n. consideration (konsi'dore'jšan) 
đPredomišljavati se, v. to consider (tu konsi'dor) ; to 

conjecture (tu kondže'kćur) Predradnja, n. preliminary work (preli'mineri ub'rk) 

Predrag, a. dearest (di'rest) 
Predrasuda, n. prejudice (pre'džuđis) 

Predručak, n. lunch (lanč) 

Predsijedati, v. to preside (tu priza'jd) 

Predsjednik, n. president (pre'zident) ; chairman 
(ča'rman) 

Predsjedništvo, n. presidency (pre'zidensi), presi- 
dentship (pre'ziđentšip) ; chair (čar) 

Predsoblje, n. hall (hal) ; ante-room (a'nti-ru'm) 

Predstava, n. presentation (pre'zente'jšan) ; perfor- 
mance (porfo'rmans) 

Predstaviti, v. to represent (tu ri'preze'nt) ; to intro- 
duce (tu i'ntrodju's) 

Predstavka, n. memorial (memo'rial) ; address (adre's) 

Predstavljač, n. representer (re'prize'ntor) ; represen- 
tative (re'preze'ntativ) 

Predstavljač kazališni, n. actor (a'ktor) 

Predstavljati, v. to act (tu a'kt) 

Predstavnik, n. representative (re'preze'ntativ) 

Predstojati, v. to exist (tu egzi'st), to be (tu bi') 

Predstojnik, n. superintendent (sju'porinte'ndent) 
Predstojništvo, n. superintendency (sju'porinte'n- 

densi) 
Predsuda, n. prejudice (pre'džuđis) 
Predsudan, a. prejudical (pre'džuđi'šal) 
Predsuditi, v. to prejuđicate (tu priđžu'dikejt) 
Predšasnik, n. predecessor (pre'dise'sbr) 
Predug, a. too-long (tu' la'ng) 
Predujam, n. advance money (adva'ns ma'ni) 
Predujmiti, v. to advance money (tu adva'ns ma'ni) 
Predusresti, v. to prevent (tu prive'nt) 
Preduzeće, n. intention (inte'nćan), purpose (po'rpos) 
Pred uzeti, v. to intend (tu inte'nd) 
Preduzetno, adv. purposely (pb'rpbsli), intentionally 

(inte'nćanali) 

Predvečerje, n. eve (iv) 

Predvesti, v. to lead before (tu li'd bifo'r) 

Predvesti (optuženika), v. to bring in (tu bri'ng i'n) 

Predvidjanje, n. foresight (fo'rsa'jt) 

Predvidjati, v. to foresee (tu fo'rsi') 

Predvidjen, a. foreseen (fo'rsfn), fore-known (fo'r- 

no'un) 
Predvodilac, n. leader (li'dor) 
Predvoditi, v. to bring before (tu bri'ng bifo'r); to lesd 

(tu li'd) 
Predvodja, n. leader (li'dor) 
Predvorje, n. foreyard (fo'rja'rd) 
Predzadnji, a. next to the last (ne'kst tu di la'st) 

Predzemlje, n. foreland (fo'rla'nd) 
Predženidben, a. antenuptial (a'ntina'pšal) 
Pregača, n. apron (e'jpran) 
Pregaoc, n. striver (stra'jvor) 

Pregaziti, v. to wade over (tu ue'jd o'vor) 
Pregib, n. joint (đžojnt) 

Pregibanje, n. bending (be'nding) ; stooping (stu'ping) 
Pregibati, v. to bend (tu be'nd), to stoop (tu stu'p) 
Pregled, n. view (vju) ; prospect (pra'spekt) ; survey 

(so'rve) ; synopsis (sina'psis) ; inspection (in- 

spe'kšan) Pregledae — 127 - Premišljavanje Pregledao, n. inspector (inspe'ktbr) ; reviewer (rivju'- 

6r) 
Pregledan, a. revised (riva'jzđ) 

Pregledanje, n. inspection (inspe'kšan) ; review (ri- 

vju') 
Pregledati, v. to inspect (tu inspe'kt); to survey (tu 

sorve'j) ; to examine (tu igza'min) 
Pregledati, neopaziti, v. to overlook (tu o'vorlu'k) 
Pregnuće, n. resoluteness (re'zoljutnes) 
Pregnuti, v. to resolve (tu riza'lv) ; to decide (tu di- 

sa'jd) ; to desire (tu diza'er) 
Pregorjeti (bol), v. to get over (tu ge't o'vor) 
Pregovarati, v. to negotiate (tu nego'šiejt) 
Pregovor, n. negotiation (nego'šie'jšan) 
Pregrada, n. partition-wall (parti'šan ua'l) 
Pregraditi, v. to partition (tu parti'šan) 
Pregristi, v. to bite through (tu ba'jt tru') 
Pregršt, n. handful (ha'ndful) 
Prehlada, n. cold (kold) 

Prehladiti se, v. to catch cold (tu ka'č ko'ld) 
Prehraniti, v. to support (tu sopo'rt) ; to maintain (tu 

mente'jn) 
Preinačiti, v. to change (tu če'jndž) ; to alter (tu a'ltor) 
Preinaka, n. change (če'jndž) ; alteration (a'ltore'jšan) 
Preiskati, v. to search (tu so'rč) 

Prejasan, a. most high (mo'st ha'j) ; august (aga'st) 
Prejasnost, n. eminence (e'minens) 

Prejesti se, v. to overeat (tu o'vori't) 
Prejezditi, v. to ride over (tu ra'jd o'vor) 
Prekasno, adv. too late (tu le'jt) 
Prekid, n. interruption (i'ntora'pšan) 
Prekidanje, n. interruption (i'ntora'pšan) ; break 

(brejk) 
Prekidati, v. to break (tu bre'jk) ; to interrupt (tu 

i'ntora'pt) 
Prekinuti, v. to break (tu bre'jk) 
Prekipjeti, v. to boil-over (tu bo'el o'vor) 
Prekjuče, prekjučer, adv. the day before yesterday (di 

de'j bifo'r je'stordi) 

Preklani, adv. the year before last (di ji'r bifo'r la'st) 
Preklinjanje, n. cursing (ko'rsing) ; swearing (sue'ring) 
Preklinjati, v. to curse (tu ko'rs) 
Preklopiti, v. to fold (tu fo'ld) 
Preko, prep, over (o'vor); through (tru') 
Prekobrojan, a. supernumerary (sju'pbrnju'moreri) 
Prekomjeran, a. exhorbitant (egzo'rbitant) ; excessive 
(ekse'siv) 

Prekomjerno, adv. exceedingly (eksi'dingli) 
Prekomjernost, n. excess (ekse's) ; superfluity (sju'- 
porflju'iti) 

Prekomorski, a. transatlantic (tra'nsatla'ntik) 
Prekonačiti, v. to pass the night (tu pa's di na'jt) 
Prekopati, v. to dig through (tu di'g tru') 
Prekor, n. rebuke (ribju'k) 

Prekoračiti, v. to step over (tu ste'p o'vor) ; to trespass 
(tu tre' spa's); to transgress (tu tra'nsgre's) 

Prekoramenica, n. sash (saš), scarf (skarf) 
Prekoravati, prekoriti, v. to rebuke (tu ribju'k); to 

reprimand (tu re'prima'nd) 

f Prekoredan, a. excessive (ekse'siv) 

Prekosjutra, adv. the day after to-morrow (di de'j 

a'ftor tu-ma'ro) 
Prekrasan, a. pompous (pa'mpas) ; gorgeous (go'rdžas) 
Prekratiti, v. to shorten (tu šo'rtn) ; to abridge (tu 

abri'dž) 

Prekrcati, v. to over-load (tu o'vorlo'ud) 

Prekrenuti, v. to turn over (tu to'rn o'vor) 

Prekret, n. revolution (re'volju'šan) 

Prekriti, v. to veil (tu ve'jl), to cover (tu ka'vor) 

Prekrižiti, prekrstiti, v. to make a sign of the cross 

(tu me'jk e sa'jn av di kra's) 
Prekrojiti, preobraziti, v. to reshape (tu riše'jp) 
Prekršaj, n. violation (va'jole'jšan) 
Prekršitelj, n. transgressor (tra'nsgre'sor) 
Prekršiti, v. to break (tu bre'jk); to violate (tu va'jo- 

lejt) ; to transgress (tu tra'nsgre's) 
Preksinoć, adv. the night before last (di na'jt bifo'r 

la'st) 
Prekuhati, v. to boil-over (tu bo'el-o'vor) 
Prekupiti, v. to buy-over (tu ba'j -o'vor) 
Prelac, n. spinner (spi'nbr) 
Prelamati, v. to break down (tu bre'jk da'un) 
Prelaz, n. transit (tra'nsit) 
Prelazak, n. passage (pa'seđž) 
Prelaziti, v. to pass over (tu pa's o'vor) 
Prelažljiv, a. contagious (konte'jđžas) 
Preletiti, v. to fly over (tu fla'j o'vor) 
Prelijevati, v. to pour over (tu po'r o'vor) 
Prelja, n. spinner (spi'nbr) ; spinster (spi'nstor) 
Preljetiti, v. to spend the summer (tu spe'nd di 

sa'mbr) 

Preljub, n. adultery (ada'ltori) 

Preljubiti, v. to commit adultery (tu komi't ada'ltori) 

Preljubnica, n. adulteress (ada'ltores) 

Preljubnik, n. adulterer (ada'ltoror) 

Prelom, n. break (brejk), breach (brič) 

Prelomiti, v. to break (tu bre'jk) 

Prem, premda, conj. though (đo'u) ; although (a'ldo'u) 
Prema, prep, against (age'nst) ; towards (tordz) 
Premac, n. rival (ra'jval) 
Premaljeće, n. spring (spring) 

Premamiti, v. to allure (tu alju'r) ; to entice (tu en- 
ta'js) 

Premda, conj. though (do'u) ; although (a'ldo'u) 
Premetačina, n. searching (sb'rčing); rummage (ra,'- 

međž) 
Premetanje, n. transposition (tra'nspozi'šan) 
Premetati, v. to search (tu so'rč) ; to rake (tu re'jk) ; 

to rummage (tu ra'međž) 
Premijesiti, v. to knead (tu ni'd) 
Premilostiv, a. gracious (gre'jšas) ; benignant (bini'g- 

nant) 
Premilostivan, a. most gracious (mo'st gre'jšas) 
Premilostivost, n. benignancy (bini'gnansi) 
Preminuti, v. to die (tu da'j) ; to expire (tu ekspa'er) 
Premišljavanje, n. reflection (rifle'kšan) ; considera- 
tion (konsi'dbre'jšan) Premišljavati _ 128 — Prerasti Premišljavati, v. to think over (tu ti'nk o'vor); to re- 
flect (tu rifle'kt) ; to consider (tu konsi'dor) 
Premjeriti, v. to measure up (tu me'žur a'p) 

Premjestiti, v. to transfer (tu tra'nsfo'r) 

Premjestiti se, v. to move (tu mu'v) ; to remove (tu 

rimu'v) ; to transfer (tu tra'nsfo'r) 
Premještaj, n. transfer (tra'nsfo'r) 
Premještanje, n. moving (mu'ving) 
Premoć, n. superiority (sjupiria'riti) 

Premogućan. a. almighty (a'lma'jti) 
Premostiti, v. to bridge (tu bri'dž) 

Premučati, v. to keep secret (tu ki'p si'krit) 

Premudar, a. omniscient (omni'šent) ; all knowing (a'l 
no'ing) 

Premudrost, n, omniscience (omni'šens) 

Prenačiniti, v. to alter (tu a'ltor) 

Prenagao, a. over hasty (o'vorhe'jsti) ; inconsiderate 
(i'nkonsi'doret) 

Prenagliti, v. to overhasten (tu o'vorhe'jsn) ; to preci- 
pitate (tu presi'pitejt) 

Prenaglost, n. overhastiness (o'vorhe'jstines) ; preci- 
pitance (presi'pitans) 

Prenapet, a. overstrained (o'vorstre'jnd) 

Prenapetost, n. overstrain (o'vorstre'jn) 

Prenašati, v. to transfer (tu tra'nsfo'r), to carry (tu 
ka'ri) 

Prenatrpati, v. to overcrowd (tu o'vorkra'ud) 

Prenesti, v. to carry over (tu ka'ri o'vor) ; to transfer 
(tu tra'nsfo'r) _ 

Prenesti zemljište, v. to transfer (tu tra'nsfo'r); to 
assign (tu asa'jn) 

Prenoćiti, v. to sleep for the night (tu sli'p for di na'jt) 

Prenos, n. transmission (tra'nzmi'šan) ; assignment 
(asa'jnment) 

Prenositi, v. to transfer (tu tra'nsfo'r) ; to transmit 

(tu tra'nsmi't) 
Prenuti se, v. to wake up (tu ue'jk a'p) 
Preoblačiti, v. to cover (tu ka'vor) ; to coat with (tu 

ko'ut ui't) 
Preoblačiti se, v. to change the clothes (tu če'jndž di 

klo'uz) 
Preobraziti, v. to alter (tu a'ltor) ; tu change (tu 

če'jndž) ; to transform (tu tra'nsfo'rm) 
Preobraženje, n. transformation (tra'nsforme'jšan) ; 

altering (a'ltoring) 
Preobraženje Kristovo, n. Transfiguration (tra'nsfi'- 

gjure'jšan) 
Preobući, v. to put on (tu pu't a'n) 
Preobuka, n. changing one's dress (če'jndžing ua'ns 

dre's} 
Preobuti, v. to put on other shoes (tu pu't a'n a'dor 

šu'z) 
Preobuti se, v. to change one's shoes (tu če'jndž ua'ns 

šu'z) 
Preokrenuti, v. to turn about (tu to'rn aba'ut) ; to in- 
vert (tu invo'rt), to upset (tu apse't) 
Preokret, n. evolution (e'volju'šan) ; revolution (re'vo- 

Iju'šan) 
Preorati, v. to plow over (tu pla'y o'vor) 

Preostatak, n. remnant (re'mnant) Preostati, v. to remain (tu rime'jn) 

Prepasti se, v. to be frightened (tu bi fra'jtend) 

Prepatiti, v. to suffer (tu sa'for) 

Prepelica, n. quail (kue'jl) 

Prepeličar, n. spaniel (spa'njel) 

Prepiliti, v. to saw through (tu sa' tru') 

Prepiranje, n. quarrel (kua'rel); strife (strajf) 

Prepirati se, v. to quarrel (tu kua'rel); to dispute (tu 

dispju't) 
Prepirka, n. quarrel (kua'rel) ; dispute (di'spjut) 
Prep is, n. copy (ka'pi) 

Prepis grunta, n. transfer of real estate (tra'nsfor av 

ri'a.1 este'jt) 
Prepisao, n. copyist (ka'piist) 
Prepisati, v. to copy (tu ka'pi) 
Prepisati grunt, v. to transfer (tu tra'nsfo'r) 
Prepisati lijek, v. to prescribe (tu priskra'jb) 
Prepisivanje, n. copying (ka'piing) 
Prepisna knjiga, n. copy book (ka'pi by'k) 
Preplašiti, v. to scare (tu ska'r) ; to intimidate (tu 

inti'midejt) 
Prep lata, n. payment in advance (pe'jment in ad- 

va'ns), subscription (sopskri'pšan) 
Preplatiti, v. to prepay (tu pri'pe'j) ; to subscribe (tu 

sopskra'jb) 
Preplesti, v. to interweave (tu i'ntorui'v) 
Preplivati, v. to swim through (tu sui'm tru') 
Prepona, n. obstacle (a'pstakl) 
D reporod, n. revival (riva'jval) 
Preporoditi, v. to revive (tu riva'jv) 
Preporučen, a. recommended (re'kome'nded) 
Preporučen list, n. registered letter (re'džistorđ le'tor) 
Preporučiti, v. to recommend (tu re'kome'nd) 
Preporučiti list, v. to register (tu re'đžistor) 
Preporuka, n. recommendation (re'komenđe'jšan) 
Prepoznati, v. to recognize (tu re'kognajz) 
Preprečiti, v. to hinder (tu hi'ndbr), to bar (tu ba'r) 
Prepredati, v. to spin over (tu spi'n o'vor) 
Prepreden, lukav, a. cunning (ka'ning), sly (slaj) 
Prepredenost, n. wiliness (ua'jlines) 
Prepreka, n. obstacle (a'pstakl) ; obstruction (apstra'- 

kšan) ; barrier (ba'rior) 
Prepriječiti, v. to hinder (tu hi'ndor) ; to bar (tu ba'r) 
Preprodati, v. to sell over (tu se'l o'vor) 
Preprodavalac, n. huckster (ha'kstor) ; dealer (dl'lor) 
Prepun, a. too full (tu' fu'l) 
Prepuna kuća, n. crowded to repletion (kra'uded tu 

ripli'šan) 
Prepuniti, v. to overfill (tu o'vorfi'l), to overstock 

(tu o'vorsta'k) 
Prepustiti, v. to leave (tu li'v) ; to sell (tu se"l); to 

make over (tu me'jk o'vor); to cede (tu si'd) 
Preraditi, v. to remake (tu ri'me'jk), to reshape (tu 

ri'še'jp) 
Preradjivanje, n. remaking (ri'me'jking) ; remodelling 

(ri'ma'deling) 
Preran, a. too early (tu 6'rli), premature (pri'maću'r') 
Prerasti, v. to grow over (tu gro'u o'vor) Prerezati — 129 — - Preuzeti Prerezati, v. to cut (tu ka't) 
Prerisati, v. to copy (tu ka'pi) 
Presada, n. transplanting (tra'nspla'nting) 
Presaditi, v. to transplant (tu tra'nspla'nt) 
Presadjivanje, n. transplanting (tra'nspla'nting) 
Presahnuti, v. to dry up (tu dra'j a'p) 
Preseliti, v. to transfer (tu tra'nsfo'r) ; to move (tu 
mu'v) ; to remove (tu rimii'v) ; to migrate (tu 
ma'jgre'jt) 
Presenećenje, n. amazement (ame'jzment) ; astonish- 
ment (asta'nišment) 
Presenetiti, v. to astonish (tu asta'niš) ; to amaze (tu 

ame'jz) ; to surprise (tu sorpra'jz) 
Presenetiti se, v. to be surprised (tu bi sorpra'jzd) 
Presjeći, v. to cut through (tu ka't tru') 
Preskočiti, v. to jump over (tu dža'mp o'vor) 
Preskočiti (u knjizi), v. to overleap (tu o'vorli'p) 
Preskočiti (o električnoj iskri), v. to strike across (tu 

stra'jk akra's) 
Preslan, a. too salty (tu' sa'lti) 
Preslica, n. distaff (di'staf) 
Preslikati, v. to portray (tu po'rtre'j) 
Preslušavanje, preslušanje, n. hearing (Wring); exa- 
mination (igza'mine'jšan) 

Preslušavati, v. to hear (tu hi'r); to examine (tu ig- 
za'min) ; to cross examine (tu kra's igza'min) 
Presoliti, v. to salt too much (tu sa'lt tu' ma'č) 
Prespavati, v. to oversleep (tu o'vorsli'p) 
Prestajati, v. to cease (tu si's) ; to discontinue (tu 

di'skonti'nju) 
Prestanak, n. end (end), stop (stap) 

Prestati, v. to stop (tu sta'p), to quit (tu kui't) 
Prestaviti, v. to introduce (tu i'ntrođju's) 

Presti, v. to spin (tu spi'n) 

Prestići, v. to overtake (tu o'vorte'jk) ; to pass (tu 
pa's) 

Prestrašiti, v. to frighten (tu fra'jtn) ; to scare (tu 
ska'r) 

Prestraviti, v. to scare to death (tu ska'r tu de't) 

Prestup, n. transgression (tra'nsgre'šan) 

Prestupak, n.trespass (tre'spa's), transgression (tra'- 
nsgre'šan) 

Prestupiti, v. to transgress (tu tra'nsgre's) ; to over- 
step (tu o'vorste'p) 

Prestupiti zakon, v. to violate (tu va'jolejt) ; to tres- 
pass (tu tre'spa's) 

Prestupna godina, n. leap year (li'p ji'r) 

Prestupnik, n. transgressor (tra'nsgre'sor) ; trespasser 
(tre'spa'sor) 

Presuda, n. prejudice (pre'džuđis) ; bias (ba'jas) 

Presuditi, v. to sentence (tu se'ntens) ; to condemn (tu 
konde'm) 

Presvući, v. to change the clothes (tu če'jndž di 
klo'uz) 

Preša, n. hurry (ho'ri) ; urgency (6'rdžensi) 

Preša, tlaka, n. press (pres) 

Prešan, a. urgent (o'rđžent) 

Prešnost, n. urgency (či'rdžensi) 

Preštampati, v. to reprint (tu ripri'nt) Prešutiti, v. to conceal (tu konsi'l), to keep secret 

(tu ki'p si'krit) 
Pretakati, v. to draw off (tu đra' a'f) 
Preteča, n. herald (he'rald), forerunner (fo'ra'nor) 
Pretečan, a. preliminary (preli'mineri) 
Preteći, v. to over-run (tu o'vora'n); to surpass (tu 

sorpa's) 
Pretega, n. overweight (6'vorue'jt) 
Pretegnuti, v. to outweigh (tu a'utue'j) ; to overpoise 

(tu o'vorpo'jz) 
Pretezati, v. to overstrain (tu 6'vorstre'jn) ; to over- 
stretch (tu o'vorstre'č) 
Pretežan, a. predominant (prida'minant) 
Pretežnost, n. majority (madžo'riti), superiority (sju- 

piria'riti) 
Prethodni, a. preceding (prisi'ding), foregoing (fo'r- 

go'ing), preliminary (preli'mineri) 
Pretiskati, v. to reprint (tu ri'pri'nt) ; to copy (tu 

ka'pi) 
Pretjeran, a. exaggerated (egza'džore'jted) ; excessive 

(ekse'siv) 
Pretjeranac, n. boaster (bo'ustor) 

Rretjeranost, n. exaggeration (egza'đžore'jšan) 
Pretjerati, v. to drive over (tu dra'jv o'vor) 
Pretjerivati, v. to exaggerate (tu egza'džorejt) 
Pretočiti, v. to pour over (tu po'r o'vor) 
Pretopiti, v. to refounđ (tu ri'fa'und) ; to new-mould 

(tu nju-mo'ld) 
Pretplata, n. subscription (sabskri'pšan), payment in 

advance (pe'jment in ađva'ns), 
Pretplatiti, v. to subscribe (tu supskra'jb), to pay in 

advance (tu pe'j in adva'ns) 
Pretplatnik, n. subscriber (subskra'jbor) 
Pretprega, n. relay (rile'j) 
Pretraga, n. searching (so'rčing) 
Pretražiti, v. to search over (tu so'rč o'vor) ; to rake 

(tu re'jk); to rummage (tu ra'medž) 
Pretres, n. discussion (diska'šan) ; sifting (si'fting) 
Pretresati, v. to sift (tu si'ft) 
Pretrgnut, a. broken (bro'ken) 
Pretrgnuti, v. to break (tu bre'jk) 
Pretrpiti, v. to suffer (tu sa'for), to endure (tu en- 

dju'r) 
Pretvaralica, n. pretender (prite'nđor) ; simulant (si'- 

mjulant) 
Pretvaranje, n. disguise (disga'jz) ; dissimulation 

(đisi'mjule'jšan) ; pretending (prite'nđing) 
Pretvarati, v. to disguise (tu disga'jz) ; to transform 

(tu tra'nsfo'rm) 
Pretvarati se, v. to pretend (tu prite'nd) ; to simulate 

(tu si'mjulejt) ; to feign (tu fe'jn) 
Preudesiti, v. to rearrange (tu ri'are'jnđž), to read- 
just (tu ri'adža'st) 

Preustrojiti, v. to reorganize (tu rio'rganajz) 
Preustrojstvo, n. reorganization (rio'rganize'jšan) 
Preuzetan, a. bold (bold), đaring (da'ring) 

Preuzeti, v. to take possession of (tu te'jk poze'šan 
a'v) ; to undertake (tu a'nđorte'jk) ; to contract 
(tu kgntra'kt) p Preuzetnost — 130 Pridjev Preuzetnost. n. boldness (bo'ldnes) 

Preuzimao, n. contractor (kontra'ktor) ; undertaker 
(a'ndorte'jkor) 

Preuzimanje, n. taking over (te'jking o'vSr) 
Preuzvišen, a. most eminent (mo'st e'minent) 
Preuzvišenost, n. excellence (e'kselens) 
Prevadjati. v. to translate (tu tra'nsle'jt) 
Prevagnuti, v. to outweigh (tu a'utue'j) 
Prevala, n. overthrow (o'vortro'u) 
Prevaliti, v. to tilt over (tu ti'lt o'v8r) ; to overturn 
(tu o'vortb'rn) 

Prevara, n. fraud (frad) ; deceit (disi't) ; swindle 

(syi'ndl) 
Prevariti, v. to cheat (tu či't); to defraud (tu difra'd) 
Prevarljiv, a. deceitful (disi'tful) ; fraudulent (fra'd- 

žulent) 
Preveć, adv. too much (tu' ma'č) 
Prevejan, a. cunning (ka'ning), foxy (fa'ksi), sly 

(slaj) 

Prevejanac, n. arrant fellow (a'rant fa'lo) 
Prevesti, v. to carry over (tu ka'ri o'vbr) ; to translate 
(tu tra'nsie'jt) 

Previdjeti, v. to overlook (tu ovorlu'k) 
Previnuti, v. to oend (tu be'nd) 

Previše, adv. too much (tu' ma'č), exceedingly (eksi'- 
dingli) 

Previšnji, a. supreme (supri'm), highest (ha'jest) 
Previti, v. to fold (tu fo'lđ) ; to wrap up (tu ra'p a'p) 
Prevjesa, n. veil (vejl) 
Prevlaka, n. cover (ka'vor) ; coating (ko'uting) 

Prevlaka za jastuk, n. pillow-case (pi'lo-ke'js) 
Prevod, ri. translation (tra'nsle'jšan) 
Prevoditelj, n. translator (tra'nsle'jtor) 
Prevoditi, v. to carry over (tu ka'ri o'vor); to trans- 
late (tu tra'nsle'jt) 
Prevoz, n. transport (tra'nspo'rt) ; ferry (fe'ri) 
Prevoziti, v. to transport (tu tran'spo'rt) 
Prevoziti ladjom, v. to ferry over (tu fe'ri o'vor) 
Prevozna ladja, n. ferry-boat (fe'ri bo'ut) 
Prevraćati, v. to turn around (tu to'rn ara'unđ) ; to 

invert (tu invo'rt) 
Prevraćati u knjizi, v. to turn over the leaves (tu 

to'rn o'vor di li'vz) 
Prevrat, n. overthrow (o'vortro'u) ; revolution (re'- 

volju'šan) 
Prevratan, a. revolutionary (re'volju'šaneri) 
Prevratnik, n. revolter (riva'ltor), revolutionist (re'- 

volju'sanist) 
Prevrnuti, v. to upset (tu a'pse't) 
Prevrtljiv, a. inconstant (inka'nstant) 
Prevrtljivost, n. inconstancy (i'nka'nstansi) 
Prevući, v. to draw through (tu dra/ tru') ; to spread 

over (tu spre'd o'vor) 
Prezid, n. partition-wall (parti'šan-u.a'1) 
Prezime, n. surname (so'rne'jm), family name (fa.'- 

mili ne'jm) 
Prezimiti, v. to pass the winter (tu pa's di ui'ntor) 
Prezir, n. contempt (konte'mpt) ; scorn (skorn) Preziran, a. despicable (de'spikabl) ; contemptible 
(konte'mptibl) 

Preziratelj, n. scorner (sko'rnbr), despiser (dispa'jzor) 
Prezirati, v. to scorn (tu sko'rn) ; to despise (tu dis- 

pa'jz) 
Prezirno, adv. contemptuously (konte'mpcuasli), 

scornfully (sko'rnfuli) 

Prezreo, a. overripe (o'vora'jp) ; mellow (me'lo) 
Prežaliti, v. to get over (tu ge't o'vor); to forget (tu 

forge't) 
Preživač, n. masticator (ma'stike'jtor) ; chewer 

(ču'or) 
Preživati, v. to masticate (tu ma'stikejt) ; to chew (tu 

ču') 

Preživjeti, v. to outlive (tu a'utli'v) 

Prhnuti, v. to dart (tu da'rt) 

Prhut, n. dandruff (da'ndraf) 

Pri, prep, by (baj); at (at) 

Prianjati, v. to hook (tu hu'k) ; to stick (tu sli'k) 

Pribava, n. procuration (pra'kjure'jšan) 

Pribaviti, v. to procure (tu prokju'r) 

Pribavljao, n. procurer (prakju'ror), provider (pro- 

va'jdor) 
Pribijač, n. hammer (ha'mor) 
Pribiti, v. to nail (tu ne'jl) 
Pribj'eći, v. to take shelter (tu te'jk ge'ltor) 
Pribježište, n. place of refuge (ple'js av re'fjudž) ; 

shelter (še'ltor) ; asylum (asa'jlam) 
Pribježnik, n. refugee (re'fjudžf) 
Približan, a. approximate (apra'ksimet) 
Približiti, v. to approach (tu apro'uč) ; to draw nearer 

(tu dra' ni'ror) 
Približnost, n. approximation (apra'ksime'jsan) 

Pribodača, n. pin (pin) 
Pribor, n. set (set) 

Pribrojiti, v. to add (tu a'd) 

Priča, n. tale (tejl) ; story (sto'ri) 

Pričati, v. to tell (tu te'l) ; to narrate (tu nare'jt) 

Priček, n. reception (rise'pšan) 

Pričekati, v. to wait (tu ue'jt) ; to receive (tu risi'v) 

Pričest, n. communion (kamju'njan) ; sacrament (sa,'- 

krament) 
Pričestiti se, v. to receive the sacrament (tu risi'v di 

sa'krament) 

Pričeti, v. to begin (tu bigi'n) ; to start (tu sta'rt) 
Pričica, n. anecdote (a'nekdot) ; fable (fejbl) ; tale 

(tejl) 
Pričiniti se, v. to appear (tu api'r), to seem (tu si'm) 
Pričinjati se, pretvarati se, v. to feign (tu fe'jn) 
Pričuva, n. reserve (rizo'rv) 
Pričvrstiti, v. to fasten (tu fa'sn) 
Prid, n. agio (a'đžio) 
Pridatak, n. addition (ađi'šan) ; makeweight (me'jk- 

ue'jt) 
Pridati, v. to add (tu a'd) ; to put to (tu pu't tu') 
Pridavnik, n. adjective (a'džektiv) 
Pridignuti, v. to lift (tu li'ft) 

Pridjev, n. epiteth (e'pitet) Pridjevak 131 — Prilično Pridjevak, n. surname (so'rne'jm); nickname (ni'k- 

ne'jm) 
Pridoći, v. to come to (tu ka'm tu') 
Pridodati, v. to ađđ (tu a/d) 
Pridonijeti, v. to attribute (tu atri'bjut) 

Pridošlica, n. newcomer (nju'ka'mor) 

Pridružiti se, v. to attach (tu ata'č); to join (tu 

džo'jn) 
Pridržanje, n. reservation (re'zorve'jšan) 
Pridržati, v. to keep back (tu ki'p ba'k), to retain (tu 

rite'jn), to reserve (tu rizo'rv) 
Prignuti, v. to bend (tu be'nd) ; to bow (tu ba'u) 
Prignuti se, v. to stoop down (tu stu'p da'un) 
Prigoda, n. chance (cans) ; opportunity (a'partju'niti) 
Prigodan, a. casual (ka'žjual) ; accidental (a'kside'n- 

tal) 
Prigodom, adv. by chance (baj ča'ns) ; by occasion 

(baj oke'jžan) 
Prigospodariti, v. to attain (tu ate' jn) ; to earn (tu 

6'rn) ; to acquire -(tu akua'er) 
Prigotavljanje, n. preparation" (pre'pare'jšan) 

Prigotoviti, v. to prepare (tu pripa'r) 
Prigovarati, v. to object (tu obdže'kt) 
Prigovor, n. objection (obđže'kšan) ; remonstration 
(re'manstre'jšan) 

Prigraditi, v. to build to (tu bi'ld tu') 
Prigrijati, v. to warm over (tu ua'rm o'vor) 

Prigrliti, v. to embrace (tu embre'js) 

Prihod, n. income (i'nkam) ; revenue (re'venju) 

Prihodarina, n. income-tax (i'nkam ta'ks) 

Prihvaćen, a. accepted (akse'pteđ) 

Prihvat, n. acceptance (akse'ptans) 

Prihvatiti, v. to accept (tu akse'pt) ; to receive (tu ri- 

, si'v) ; to seize (tu si'z) ; to occupy (tu a'kjupaj) 
Prijamnik, n. novice (na'vis) 

Prijašnji,. a. former (fo'rmor), previous (pri'vias) 
Prijatan, a. agreeable (agri'abl) ; pleasant (ple'zant) 
Prijatelj,- ica, n. friend (frend) 

Prijateljiti se, v. to chum (tu ča'm) ; to associate (tu 
aso'šiejt) 

Prijateljski, a. friendly (fre'nđli), amicable (a'mi- 
kabl) 

Prijateljstvo, n. friendship (fre'nđšip) 

Prijati, v. to please (tu pll'z) 

Prijava, n. report (ripo'rt) ; announcement fana'uns- 
ment) 

Prijaviti, v. to report (tu ripo'rt) ; to announce (tu 
(tu ana'uns) ; to publish (tu pa'bliš) 

Prijazan, a. kind (kajnd) ; loving (la'ving); affectio- 
nate (afe'kšanet) 

Prijaznost, n. kindness (ka'jnđnes) ; affection (afe'k- 
šan) 

Prije, prep, before (bifo'r) ; formerly (fo'rmerli) ; pre- 
viously (pri'viasli) 

Prijeboj, n. partition (parti'šan) 

Priječac, n. crosscut (kra'ska't) 

Priječnik, n. diameter (đaja'mitor) 

Prijeći, v. to pass over (tu pa's o'vor) ; to pas» 
through (tu pa's tru') ; to cross (tu kra's) Prijedjel, n. region (ri'džan), district (di'strikt), land 
(land), section (se'kšan), part (part) 

Prijedlog, n. motion (mo'ušan), proposition (pra'pozi'- 
šan) 

Prijedor, n. breach (brič) ; gap (gap) 
Prijegled, n. view (vju); prospect (pra'spekt) . 
Prijeki sud, n. summary-law (sa'meri la') 
Prijeko, adv. over (o'vor) ; across (akra's) 
Prijekop, n. tunel (ta'nel) 

Prijekor, n. rebuke (ribju'k) 

Prijesan, a. raw (ra.) 

Prijestolje, n. throne (tron) 

Prijestolnica, n. metropolis (mitra'polis) ; capital (ka.* 

pital) 
Prijetiti, v. to threaten (tu tre'tn) 
Prijetnja, n. threat (tret) ; menace (me'nes) 
Prijevod, n. translation (tra'nsle'jšan) 
Prikaz, n. spectacle (spe'ktakl) ; play (plej) ; drama 

(dra'ma) 
Prikaza, n. vision (vi'žan) ; apparition (a'pari'šan) ; 

ghost (gost) 
Prikazati, v. to perform (tu porfo'rm) ; to show (tu 

šo'u); to play (tu ple'j); to represent (tu ri'pre- 

ze'nt) 
Prikazati se, v. to appear (tu api'r) ; to personate (tu 

po'rsonejt) 
Prikazati si, v. to imagine (tu ima'đžin) 
Prikazivač, n. representer (re'prize'ntor) ; performer 

(porfo'rmor), demonstrator (de'manstre'jtor) 
Prikazivanje, n. representation (re'prezente'jšan) 

performance (ft?!rfo'rmans), demonstration (de'- 

manstre'jšanj 
Prikladan, a. suit"'. (su'tabl), convenient (konvi'n- 

jent) 
Prikladnost, n. suitableness (su'tablnes) ; convenience 

(konvi'njens) 
Priključiti, v. to enclose (tu enklo'z); to add (tu a'd) 
Priklon, n. inclination (i'nkline'jšan) 
Priklopiti, v. to enclose (tu enklo'z) 
Prikopčati, v. to pin (tu pi'n) 

Prikor, n. rebuke (ribju'k) ; censure (se'nšur) ; repri- 
mand (re'prima'nd) 
Prikoriti, v. to rebuke (tu ribju'k); to censure (tu 

se'nšur) 
Prikovati, v. to nail (tu ne'jl) 
Prikrajak, n. edge (edž) ; border (bo'rdor) ; margin 

(ma'rđžin) 
Prikratiti, v. to shorten (tu šo'rtn) 

Prikriti, v. to cover (tu ka'vor) 

Prikupljati, v. to gather (tu ga'dor) 

Prilagati, v. to lay by (tu le'j ba'j); to impute (tu 

impju't) 
Prilagoditi, v. to accommodate (tu aka'madejt) 
Prilaz, n. access (a'kses) 
Prilazan, a. accessible (akse'sibl) 
Priležnica, n. concubine (ka'nkjubajn) 

Priličan, a. fair (far) 

Prilično, adv. pretty (pri'ti), fairly (fa'rli), nearly 
(nl'rli) Prilijepiti — 132 Prirediti Prilijepiti, v. to paste (tu pe' jst) ; to glue (tu glu'); to 

stick (tu sti'k) 
Prilika, n. picture (pi'kćur) ; resemblance (rize'm- 

blans) 
Prilika, zgoda, n. opportunity (a'partju'niti) 
Prilikom, adv. occasionally (oke'jžanali) 
Ptiliti, v. to pour to (tu po'r tu') 
Priljepak, n. sticker (sti'kbr) 
Priljepčiv, a. contagious (konte'jdžas) 
Priljepčiva bolest, n. contagious disease (konte'jdžas 

dizi'z) 
Priljepljivati, v. to stick (tu sti'k); to glue (tu glu') 
Prilog, n. supplement (sa'pliment) 
Priložak (kod vage), n. makeweight (me'jkue'jt) 
Priložiti, v. to add to (tu a'd tu'); to superadd (tu 

sju'pora'd) 
Primaći, v. to draw nearer (tu dra' ni'ror) 
Primaći se, v. to come closer (tu ka'm klo'sor) 
Primaknuti, v. to move to (tu mu'v tu), to add to (tu 

a'd tu') 
Primalac, n. receiver (risi'vor) 
Primalja, n. mid-wife (mi'dua'jf) 
Primaljstvo, n. midwifery (mi'dua'jf ori) 
Primamiti, v. to allure (tu alju'r), to entice (tu en- 

ta'js) 
Primamljiv, a. seductive (sida'ktiv); captivating 

(ka'ptive'jting) 
Primanje, n. receiving (risl'ving), reception (rise'p- 

šan) 
Primati, v. to accept (tu akse'pt), to take (tu te'jk), 

to receive (tu risi'v) 
Primiješati, v. to admix (tu admiks) 
Primiriti, v. to calm (tu ka'm); to appease (tu apl'z) 
Primirje, n. armistice (a'rmistis), truce (trus) 
Primitak, n. receipt (risi't) 
Primiti, vidi primati 
Primjećivati, v. to remark (tu rima'rk) 
Primjedba, n. remark (rima'rk) 
Primjena, n. application a'plike'jšan) 
Primjer, n. example (egza'mpl) 
Primjerak, n. sample (sampl) 
Primjeren, a. adequate (a'dikuet), fit (fit) 
Primjeriti, v. to measure (tu me'žur) 
Primjetiti, kazati, v. to remark (tu rima'rk) 
Primjetiti, opaziti, v. to notice (tu no'tis), to observe 

(tu obzo'rv) 
Primoran, a. compelled (kompe'lđ), forced (forst) 
Primorati, v. to compel (tu kompe'l), to force (tu 

fo'rs) 
Primorje, n. coast lands (ko'ust la'nđz) 
Princip, n. principle (pri'nsipl) 
Prinos, n. contribution (ko'ntribju'šan) 
Prinositi, v. to contribute (tu kontri'bjut) 
Prinuditi, v. to compel (tu kompe'l); to force (tu 

fo'rs) 
Prinukati, v. to persuade (tu porsue'jd) 

Prinužden, a. compelled (kompe'lđ); necessitated (ni- 

se'site'jted) 
Prinužditi, v. to compel (tu kompe'l); to urge (tu 

o'rđž) ; to necessitate (tu nise'sitejt) Prionuti, v. to adhere (tu ađhi'r), 10 stick (tu sti'k), 

to take hold of (tu te'jk ho'ld a'v) 
Priopćiti, v. to communicate (tu komju'nikejt) 
Pripadak, n. asset (a'set) 
Pripadati, v. to belong (Lu bila'ng) ; to appertain (tu 

a'porte'jn) 
Pripadnik, n. subject (sa'bđžekt) 
Pripaliti, v. to light (tu la'jt) 
Pripasak, n. girdl (gordi) ; belt (belt) 
Pripasati, v. to encompass (tu enka'mpas) ; to encircle 

(tu ensb'rkl) 
Pripaziti, v. to watch (tu ua'č), to take care (tu te'jk 

ka'r) 
Pripeći, v. to singe (tu si'ndž) 
Pripeka, n. scorching heat (sko'rčing hi't) 
Pripetiti se, v. to happen (tu ha'pen) 
Pripisati, v. to ascribe (tu askra'jb) ; to attribute (tu 

atri'bjut) 
Pripisivanje, n. attribution (a'tribju'šan) 
Pripit, a. intoxicated (inta'ksikejted) 
Pripitomiti, v. to tame (tu te'jm) 
Pripjev, n. refrain (rifre'jn) 

Pripojiti, v. to join (tu đžo'jn), to couple (tu ka'pl) 
Pripomagati, v. to help (tu he'lp) ; to aid (tu e'jd); 

to assist (tu asi'st) 
Pripomenuti, v. to remark (tu rima'rk) 
Pripomoć, n. aid (ejd) ; help (help); assistance (asi's- 

tans), succor (sa'kor) 
Pripomoći, v. to succor (tu sa'kor), to help (tu help) 
Pripovijedao, n. narrator (nare'jtor) 
Pripovijedati, v. to relate (tu rile'jt) ; to tell (tu te'l) 
Pripovjetka, n. story (sto'ri), tale (tejl) 
Pripoznat, a. recognized (re'kognajzd) ; acknowledged 

(akna'ledžd) 
Pripoznati, v. to recognize (tu re'kognajz) ; to acknow- 
ledge (tu akna'leđž) 
Pripoznavanje, n. acknowledgement (akna'ledžment) ; 

recognition (re'kogni'šan) 

Priprava, n. preparation (pre'pare'jšan) 
Pripravan, a. prepared (pripa'rd), ready (re'di) 
Pripraviti, v. to prepare (tu pripa'r); to make ready 
(tu me'jk re'di) 

Pripravnost, n. readiness (re'dines) ; willingness (foi'- 
lingnes) 

Priprema, n. arrangement (are'jnđžment) ; prepara- 
tion (pre'pare'jšan) 

Pripremiti, v. to arrange (tu are'jndž); to prepare (tu 

pripa'r) 
Priprost, a. simple (simpl) 
Pripust, n. admittance (admi'tans) ; admission (admi'- 

šan) 
Pripustiti, v. to admit (tu admi't), to let in (tu le't 

i'n) 
Priraćunati, v. to add to account (tu a'd tu aka'unt) 
Prirast, n. increase (i'nkris) 
Prireditelj, n. arranger (are'jndžor) 
Prirediti, v. to arrange (tu are'jndž); to prepare (tu 

pripa'r) Priredjivanje — 133 Priviti Priredjivanje, n. preparation (pre'pare'jšan) 

Prirod, n. produce (pra'djus) 

Priroda, n. nature (ne'jćur) 

Prirodan, a. natural (na'ćural) 

Prirod jen, a. inborn (i'nbo'rn) ; innate (i'net) 

Prirodnine, n. natural products (na'ćural pra'đakc) 

Prirodnost, n. naturalness (na'ćuralnes) 

Prirodopis, n. natural history (na'ćural hi'stori) 

Prirodopisac, n. natural historian (na'ćural histo'rian) 

Prirodoslovlje, n. natural science (na'ćural sa'ens) 

Prirok, n. predicate (pre'diket) 

Priručnik, n. manual (ma'njual) 

Priseći, v. to swear (tu sua'r) ; to take oath (tu te'jk 

o'ut) 
Prisega, n. oath (o'ut) 
Prisega kriva, n. perjury (po'rdžuri) 
Priseznik, n. juror (džu'ror), juryman (đžu'riman) 
Prisiliti, v. to force (tu fo'rs) ; to compel (tu kompe'l) ; 

to urge (tu o'rdž) 

P -isilni, a. forcible (fo'rsibl) 

PHsizati, v. to swear (tu sue'r), to take oath (tu te'jk 
o'ut) 

Pr'.sjedati, v. to sit by (tu si't ba'j) 

Prisjednik, n. assessor (ase'sor), judge lateral (dža'dž 

le'jtoral) 
Priskrbiti, v. to provide (tu prova'jd) ; to procure (tu 

prokju'r) 
Prislanjati, v. to lean against (tu li'n age'nst) 
Prislpv, n. adverb (a'dvorb) 
Prisluškivalac, n, eavesdropper (i'vzđra'por) 
Prisluškivalo, n. ear-trumpet (i'r tra'mpet) 
Prislurkivati, v. to hearken (tu ha'rkn) ; to listen (tu 

li'sn) 
Prislušnik, n. hearkener (ha'rknor) ; listener (li'snor) 
Prisniti se, v. to dream (tu dri'm) 
Prispjelost (mjenice), n. maturity (maću'riti) 

Prispjeti, v. to arrive (tu ara'jv) 

Prispjeti u pravo vrijeme, v. to come in time (tu ka'm 

in ta'jm) 
Prispodoba, n. comparison (kompa'risan) 
Prispodobiti, v. to compare (tu kompa'r) 
Pristajanje, n. assent (ase'nt) ; consent (konse'nt) ; 

agreement (agri'ment) 
Pristajati, v. to consent (tu konse'nt); to agree (tu 

agri') 
Pristalica, n. follower (fa'loor), adherent (adhi'rent) 
Pristanište, n. landing-place (la'nding ple'js) 
Pristao, a. fit (fit); able (ejbl); convenient (konvi'n- 

jent) ; nice (najs) ; acceptable (akse'ptabl) 
Pristaša, n. follower (fa'loor), adherent (adhi'rent), 

partisan (pa'rtizan) 
Pristati, v. to assent (tu ase'nt) ; to agree (tu agri') 
Pristav, n. assistant judge (asi'stant dža'dž) 
Pristaviti, v. to put on (tu pu't a'n) ; to add (tu a'd) 
Pristojan, a. decent (di'sent), becoming (bika'ming), 

polite (pola'jt) 
Pristojbina, n. dues (djuz); fee (fi) ; tax (taks) 
Pristojnost, n. decency (di'sensi); politenes (pola'jt- 

nes) Pristor, n. fishing-net (fi'šing-ne't) 

Pristran, a. partial (pa'ršal) 

Pristranost, n. partiality (pa'ršia'liti) ; bias (ba'jes) 

Pristup, n. access (a'kses) ; admittance (admi'tans) 

Pristupačan, a. accessible (akse'sibl) 

Pristupati, pristupiti, v. to step to (tu ste'p tu') ; to 

join (tu džo'jn) 
Prisustvo, nazočnost, n. presence (pre'zens) 
Prisutan, a. present (pre'zent) 
Prisutnost, n. presence (pre'zens) 
Prisvajanje, n. appropriation (apro'prie'jšan) 
Prisvajati, v. to appropriate (tu apro'priejt) 
Prisvajati mnijenje, v. to adopt (tu ada'pt) 
Prisvajati običaj, v. to contract (tu kontra'kt) 
Prišaptati, v. to whisper (tu hui'spor) 
Prišiti, v. to sew on (tu so'u a'n) 
Prist, n. pimple (pimpl) ; boil (bo'el) 
Prišted'ti, v. to save (tu se'jv) ; to spare (tu spa'r) 
Prištednja, n. savings (se'jvings) 
Prištilac, n. cantharides (kanta'ridiz) 
Pritajiti, v. to conceal (tu konsi'l) ; to keep secret (tu 

ki'p si'krit) 
Priteći (u pomoć), v. to succor (tu sa'kor) 
Pritega, n. drawing power (dra'ing pa'uor) 
Pritegnuti, v. to draw (tu dra.'); to attract (tu 

atra'kt) 
Pritezanje ,n. drawing (dra'ing), tightening (ta'jt- 

ning) 
Pritisak, n. compression (kompre'šan) ; pressure 

(pre'šur) 
Pritisak, svladanje, n. oppression (opre'šan) 
Pritiskavati, y. to press (tu pre's) ; to oppress (tu 

opre's) ; to squeeze (tu skui'z) ; to pinch (tu pi'nč) 
Pritka, n. plug (plag) ; peg (peg) 
Pritok, n. afflux (a'flaks) ; affluence (a'fljuens) 
Pritok rijeke, n. tributary stream (tri'bjuteri stri'm) ; 

affluent (a'fljuent) 
Pritužba, n. complaint (komple'jnt) ; grievance (gri'- 

vans) 
Pritužiti se, v. to complain (tu komple'jn) 
Priučiti se, v. to get used to (tu ge't ju'st tu') to 

familiarize (tu fami'ljorajz), to get accustomed 

(tu ge't aka'stamd) 
Priučen, a. accustomed (aka'stamd) 
Priugotoviti, v. to prepare (tu pripa'r) 
Priupitati, v. to inquire (tu inkua'er) 
Priušak, n. slap (slap) 
Priušiti, v. to slap (tu slap) 
Privabiti, v. to allure (tu alju'r) 
Privaga, n. makeweight (me'jkue'jt) 
Privatan, a. private (pra'jvet) 
Privatnik, n. private person (pra'jvet po'rsn) 
Privesti, v. to bring before (tu bri'ng bifo'r) 
Privezati, v. to tie (tu ta'j); to bind (tu ba'jnd) 
Prividjeti se, v. to seem (tu si'm) 
Prividni, a. seeming (si'ming); apparent (apa'rent) 
Priviknuti se, v. to get used to (tu ge't ju'st tu') 
Priviti, v. to fold (tu fo'ld), to enclose (tu enklo'z) Privlačan — 134 Prodrijeti Privlačan, a. attractive (atra'ktiv) 
Privlačiti, v. to attract (tu atra'kt) ; to pull on (tu 
pu'l a'n) 

Privlačivost, n. attractive power (atra'ktiv pa'uor) ; 
attractiveness (atra'ktivnes) 

Privoditi, v. to lead before (tu li'đ bifo'r) 
Privola, n. consent (konse'nt) 

Privoljeti, v. to consent (tu konse'nt) ; to permit (tu 
pormi't) 

Privrći, v. to put to (tu pu't tu'); to ađd (tu a'd) 
Privreda, dobit, n. profit (pra'fit), acquisition (a'kui- 

zi'šan) 
Privreda, zaslužba, n. earnings (o'rningz) 
Privrediti, v. to acquire (tu akua'er); to profit (tu 

pra'fit) ; to earn (tu 6'rn) 
Privremen, a. temporary (te'mporeri) ; provisional 

(provi'žanal) 
Privrženik, n. adherent (ađhi'rent), partisan (pa'rti- 

zan) 
Privrženost, n. attachment (ata'čment), loyalty (lo'- 

jalti) 
Privući, v. to draw towards (tu dra' to'rdz) 
Prizemlje, n. ground-floor (gra'ynd flo'r) 
Prizemni, a. ground-floor (gra'ynd flo'r) 
Priziv, n. appeal (apl'l) 
Prizivati, v. to appeal (tu a.pi'1) 
Prizivni sud, n. court of appeals (ko'rt av api'ls); 

appellate court (a'pelet ko'rt) 
Prizivnica sudbena, n. summons (sa'monz) ; sub- 
poena (sa'b-pi'na) 
Prizivnik, n. appellee (a'peli') 
.Priznan, a. acknowledged (akna'ledžđ) 
Priznanje, n. confession (konfe'šan) ; avowal (ava'ual) 
Priznati, v. to acknowledge (tu akna'ledž) ; to confess 

(tu konfe's) 
Prizor, n. scene (sin) ; spectacle (spe'ktakl) 
Prizvati, v. to call (tu ka'l) 
Prižega, n. solar heat (so'lor hl't) 
Prižižak, n. wick (ui'k) 
Prkno, n. arse (as) ; buttock (ba'tak) 
Prkos, n. spite (spajt) ; defy (difa'j) 
Prkosan, a. spiteful (spa'jtful) ; defying (đifa'ing) 
Prlja, n. dirt (dort) 

Prljati, v. to soil (tu so'el) ; to besmear (tu bisml'r) 
Prljav, a. dirty (đo'rti) 
Prnja, n. rag (rag) 
Prnjar, n. rag-picker (ra'g-pi'kor) 
Prnjav, a. raggy (ra'gi) ; ragged (ra'ged) 
Proba, n. trial (tra'el) ; rehearsal (riho'rsal) ; sample 

(sampl) 
Probadača, n. hat-pin (ha't-pi'n) 
Probadati, v. to pierce through (tu pi'rs tru') 
Probati, vidi kušati 
Probava, n. digestion (dajđže'sčan) 
Probavan, a. digestible (dajđže'stibl) 
Probaviti, v. to digest (tu đidže'st) 
Probaviti vrijeme, v. to pass away the time (tu pa's 

aue'j đi ta'jm) 
Probisvijet, n. tramp (tramp) Probit, a. pierced (pirst) 

Probitačan, a. profitable (pra'fitabl) ; lucrative (lju'- 
krativ) 

Probitačnost, n t profitableness (pra'fitablnes) 
Probitak, n. profit (pra'fit), interest (i'ntorest) 
Probiti, v. to beat through (tu bi't tru') 
Problijediti, v. to become pale (tu bika'm pe'jl) 
Probojan, a. penetrable (pe'netrabl) 
Probojnost, n. penetration (pe'netre'jšan) 
Probosti, v. to pierce (tu pi'rs) ; to make a cutting 

through (tu me'jk e ka'ting tru') 
Probrati, v. to select (tu sile'kt) 
Probuditi, v. to wake up (tu ye'jk a'p); to awake (tu 

aue'jk) 
Probudjen, budan, a. awake (aue'jk) 
Proburaziti, razporiti, v. to rip up (tu ri'p a'p); to slit 

up (tu sli't a'p) 
Probušiti, v. to perforate (tu po'rforejt) ; to transfix 

(tu tra'nsfi'ks) 
Procijediti, v. to strain (tu stre'jn) ; to percolate (tu 

po'rkolejt) 

Procijeniti, v. to appraise (tu apre'jz) 
Procijep, n. cleft (kleft) 

Procjena, n. appraisement (apre'jzment) 
Procjenbeni, ^. appraisable (apre'jzabl) 

Procjenitelj, n. appraiser (apre'jzor) 
Procjeniv, a. appraisable (apre'jzabl) 

Procjenjivati, v. to appraise (tu apre'jz); to tax (tu 

ta'ks) 
Procuriti, v. to leak out (tu li'k a'ut) 
Procvasti, procvjetati, v. to bloom out (tu blu'm a'ut) ; 

to blossom up (tu bla'sam a'p) 
Proč, interj. away (aue'j) 
Pročelje, n. front (front) ; facade (fasa'd) 
Pročelje kod stola, n. place of honor (ple'js av a'nor) 
Pročelnik, n. principal (pri'nsipal) 
Pročistiti, v. to clean out (tu kli'n a'ut) 
Pročitati, v. to read through (tu ri'd tru') 
Pročuti, v. to hear (tu hi'r) 

Pročuti se, v. to become public (tu bika'm pa'blik) 
Proći, v. to go away (tu go' aue'j); to pass through 

(tu pa's tru') 
Proći se čega, v. to give up (tu gi'v a'p) ; to leave off 

(tu li'v a'f) 
Prodaja, n. sale (sejl) 
Prodajan, a. marketable (ma'rketabl) 
Prodati, v. to sell (tu se'l) , 

Prodavač, n. seller (se'lor) ; vendor (ve'ndo'r) 
Prodavanje, n. selling (se'ling) 
Proder, prelom, n. burst (burst) 
Procler, kila, n. hernia (ho'rnia), rupture (ra'pcur) 
Proderati, v. to rend (tu re'nd) ; to tear in pieces (tu 

ta'r in pi'ses) 
Prodikovati, v. to preach (tu pri'č) 
Prodirati, v. to penetrate (tu pe'nitrejt) 
Prodol, n. valley (va'li) 
Prodrijeti, v. to penetrate (tu pe'nitrejt) ; to break in 

(tu bre'jk i'n) p Prođrmati 135 — Promišljavati Prođrmati, v. to shake (tu še'jk), to bolt (tu bo'lt), 
to sift (tu si'ft) 

Produljenje, n. prolongation (pro'longe'jšan) ; lengh- 
tening (le'ngtening) 

Produljiti, v. to prolong (tu prola'ng) ; to lenghten (tu 
le'ngten) 

Produžiti, v. to prolong (tu pro'lang) ; to continue (tu 
konti'nju) 

Profućkati, v. to lavish (tu la'viš) ; to squander away 
(tu skua'nđor aue'j) 

Proganjanje, n. pursuit (porsju't) ; persecution (po'r- 
sekju'šan) 

Proganjati, v. to pursue (tu porsju'); to persecute (tu 
po'rsekjut) 

Proglas, n. proclamation (pro'klame'jšan) 

Proglasiti, v. to proclaim (tu prokle'jm) 

Proglašivanje, n. publication (pa'blike'jšan) ; procla- 
mation (pro'klame'jšan) 

Progledan, a. transparent (tra'nspa'rent) 

Progledati, v. to obtain Vision (tu opte'jn vi'žan), to 
see through (tu si' tru'), to peep through (tu pi'p 
tru*) 

Proglednost, n. transparency (tra'nspa'rensi) 

Proglednost vode, n. limpiđness (li'mpiđnes) 

Prognanik, -ica, n. exile (e'ksael) 

Prognati, v. to banish (tu ba'niš) ; to exile (tu e'ksael) 

Progon, n. banishment (ba'nišment) ; persecution 
(po'rsekju'šan) 

Progonitelj, n. persecutor (po'rsekju'tor) 

Progoniti, v. to persecute (tu po'rsekjut); to expel (tu 
ekspe'l) ; to banish (tu ba'niš) ; to exile (tu e'k- 
sael) 

Progonstvo, n. banishment (ba'nišment); exile (e'k- 
sael) 

Progorjeti, v. to burn through (tu bo'rn tru') 

Progovoriti, v. to begin to speak (tu begi'n tu spi'k) 

Frogristi, v. to bite through (tu ba'jt tru'), to corrode 
(tu karo'd) 

Progrušati se, v. to curdle (tu ko'rdl) ; to coagulate (tu 
koa'gjulejt) 

Progutati, v. to swallow (tu sua'lo) 

Progutnuti, v. to swallow (tu sua'lo) 

Prohladiti, v. to cool off (tu ku'l a'f) 

Prohod, n. passage (pa'sedž) ; walk (ua'k) ; thorough- 
fare (to'rufa'r) 

Prohodan, a. passable (pa'sabl) 

Prohoditi, v. to begin walking (tu bigi'n ua'king), to 
pass through (tu pa's tru') 

Prohtjeti se, v. to desire (tu diza'er) ; to long for (tu 
la'ng fo'r) 

Prohujati, v. to pass (tu pa's) 

Proishoditi, v. to descend from (tu đise'nđ fro'm) 

Proiznaći, v. to find out (tu fa'jnd a'ut) ; to invent (tu 
inve'nt) ; to discover (tu diska'vor) 

Proiznašašće, n. invention (inve'nćan) ; discovery 
(diska'vori) 

Proizvesti, v. to produce (tu prođju's) 

Proizvod, n. product (pra'đakt) 

Proizvodnja, n. production (prođa'kšan) Proja, n. hirse (hors) 

Projahati, v. to ride through (tu ra'jd tru') 

Projuriti, v. to roar by (tu ro'r ba'j) 

Projuriti (o željezničkom vlaku), v. to sweep thunde- 
ring past (tu sui'p ta'nđoring pa'st) 

Prokaza (bolest), n. dropsy (dra'psi) 

Prokazan, a. dropsical (dra'psikal) 

Prokisnuti, v. to get soaked (tu ge't so'ukt), to get 
wet (tu ge't ue't) 

Proklet, a. damned (damđ); cursed (ko'rseđ) 

Prokleti, v. to damn (tu đa'm) ; to curse (tu ko'rs) 

Prokletnik, n. cursed man (ko'rsed ma'n) 

Prokletstvo, n. damnation (damne'jšan) ; malediction 

(ma'liđi'kšan) ; curse (kors) 
Proklijati, v. to bud (tu ba'd) ; to sprout (tu spra'ut) ; 
Proklinjati, v. to curse (tu kors); to swear (tu sua'r) 
Prokljuvati, v. to peck through (tu pe'k tru') 
Prokop, n. channel (ča'nel) ; canal (ka.na'1) 
Prokopati, v. to dig through (tu di'g tru') 
Prokrčiti put, v. to open the road (tu o'pen di ro'ud) 
Prokuhati, v. to boil thorouhly (tu bo'el to'ruli) 
Prokuhati u želudcu, v. to digest (tu đidže'st) 
Prokušan, a. approved (apru'vđ); tried (tra'jd); tes- 
ted (te'sted) 
Prokušati, v. to try (tu tra'j); to test (tu te'st) 
Prolamati, v. to break through (tu bre'jk tru') 
Prolaz, n. passage (pa'sedž) 
Prolazan, a. passable (pa'sabl) 

Prolazan, što prolazi, a. transitory (tra'nzitori) ; pe- 
rishable (pe'rišabl) 
Prolaziti, v. to pass away (tu pa's aue'j); to perish 

(tu pe'riš) ; to go through (tu go' tru') 
Prolaznica, n. pass-bill (pa's-bi'l) 
Preletjeti, v. to fly over (tu fla'j o'vor) 

Prolijevati, v. to pour (tu po'r) 
Proliti, v. to spill (tu spi'l) 
Proljeće, n. spring (spring) 
Proljetni, a. spring (spring) 
Proljetos, n. this spring (đi's spri'ng) 
Proljev, n. diarrhoea (da'jari'a) 
Prolom, n. burst (borst) 

Promaknuće, n. advancement (ađva'nsment) ; promo- 
tion (promo'šan) 

Promašaj, n. failure (fe'jljur) 

Promašiti, v. to miss (tu mi's) ; to fail (tu fe'jl) 

Promatranje, n. beholding (biho'lđing) 

Promatrati, v. to look upon (tu lu'k'apa'n); to behold 
(tu biho'ld) 

Promet, n. traffic (tra'fik) 

Prometan, a. busy (bi'zi) ; active (a'ktiv) 

Promicatelj, n. propagator (pra'page'jtor) 

Promicati, v. to promote (tu promo't) 
Promijeniti, v. to change (tu če'jndž) ; to alter (tu 

a'ltor) ; to transform (tu tra'nsfo'rm) 
Promiješati, v. to mix (tu mi'ks) 

Promisliti, v. to consider (tu konsi'dor) 

Promišljanje, n. reflection (refle'kšan) ; consideration 

(konsi'đore'jšan) 
Promišljavati o čemu, v. to reflect (tu rifle'kt) Promišljen — 136 Prosjak Promišljen, a. cautious (ka'šas) ; considerate (konsi'- 

đoret) 
'Promišljenost, n. caution (ka'šan); consideration 

(konsi'dore'jšan) 

Promjena, n. change (če'jndž) 

Promjenljiv, a. changeable (če'jnđžabl), fickle (fikl) 

Promjenljivost, n, variability (ve'jriabi'liti) ; incon- 
stancy (inka'nstansi) 

Promjer, n. diameter (đaja'mitbr) 

Promjeriti, v. to measure (tu me'žur) ; to judge (tu 
(tu dža'đž) 

Promjerno, adv. diametrically (da'jame'trikali) 
Promočiti, v. to get soaked (tu ge't so'ukt) 

Promotriti, v. to see through (tu si' tru'), to view (tu 

vju') ; to behold (tu biho'lđ) 
Promozgati, v. to think over (tu ti'nk o'vor) ; to reflect 

(tu rifle'kt) 
Promrmljati, v. to grumble (tu gra'mbl) 
Promukao, a. hoarse (hors) 
Promuklost, n. hoarseness (ho'rsnes) 
Promuknuti, v. to become hoarse (tu bika'm ho'rs) 
Pronaći, v. to find out (tu fa'jnd a'ut) ; to invent (tu 

inve'nt) 
Pronalazak, n. invention (inve'nćan); discovery (dis- 

ka'vori) 
Pronesti, pronijeti, v. to convey (tu konve'j), to spre- 
ad (tu spre'đ) 
Pronevjerenje, n. embezzlement (embe'zlment) ; de- 
frauding (đifra'ding) 
Pronevjeritelj, n. embezzler (embe'zlor) ; defrauđer 

(difra'dor) 
Pronevjeriti, v. to embezzle (tu embe'zl) ; to defraud 

(tu difra'd) 
Pronicav, a. intuitive (intju'itiv) 

Pronicavost, n. insight (i'nsa'jt), intuition (i'ntui'šan) 
Pronos, n. the first egg of a hen (di fo'rst e'g av e 

he'n) 
Pronositi (glas), v. to make public (tu me'jk pa'blik) 
Propad, n. abyss (abi's) ; precipice (pre'sipis) 
Propadati, v. to fall through (tu fa'l tru') 
Propadati u trgovini, v. to become bankrupt (tu bi- 
ka'm ba'nkrapt) 
Propadljiv, a. perishable (pe'rišabl) 
Propalica, n. rogue (rog) 
Propalost, n. fall (fal) 

Propast, n. fall (fal) ; ruin (ru'in) 

Propasti, v. to fail (tu fe'jl) ; to perish (tu pe'riš) ; to 

■fall (tu fa'l) 
Propeće, n. crucifixion (kru'sifi'kšan) 
Propelo, n. crucifix (kru'sifiks) 
Propeti, v. to crucify (tu kru'sifaj) 
Propeti se, v. to rise (tu ra'jz) ; to stand up (tu 

sta'nd a'p) 
Propis, n. prescription (preskri'pšan) ; direction (di- 
re'kšan) 

Propisan, a. prescribed (priskra'jbd), according to 

directions (ako'rding tu dire'kšans) 
Propisan, obvezan, a. obligatory (a'bligatori) Propisati, v. to prescribe (tu priskra'jb); to direct (tu 
dire'kt) 

Propisno, adv. according to rules (ako'rding to ru'ls), 
according to instruction (ako'rding tu instra'k- 
šan), according to prescription (ako'rding tu pre- 
skri'pšan) 

Propitati, v. to ask (tu a'sk) ; to inquire (tu inkua'er) 

Propiti se, v. to become a drunkard (tu bika'm e 
dra'nkord) 

Propovijed, n. sermon (so'rmon) ; lecture (le'kćur) 

Propovijedati, v. to preach (tu pri'ć) 

Propovjedaonica, n. pulpit (pu'lpit) 

Propovjednik, n. preacher (pri'čor) ; lecturer (le'kću- 
ror) 

Propuh, n. draught (draft) 

Propuhati, v. to blow through (tu blo'u tru'); to dra- 
ught (tu dra'ft) 

Propust, n. failure (fe'jljur), neglect (nigle'kt) 

Propustiti, v. to omit (tu omi't), to fail (tu fe'jl), to 

let pass (tu le't pa's) 
Propuštanje, n. omission (omi'šan) 
Proputovati, v. to travel (tu tra'vel) 

Proračun, n. budget (ba'džet), rough estimate (ra'f 

e'stimet) 
Proračunati, v. to calculate (tu ka'lkjulejt) 
Proreci, v. to prophesy (tu pra'fisaj), to predict (tu 

predi'kt) 
Prorez, n. cut (kat) ; section (se'kšan) 
Prorezati, v. to cut through (tu ka't tru') 
Proricanje, n. prediction (predi'kšan) 
Proricati, v. to predict (tu predi'kt) ; to foretell (tu 

fo'rte'l) 
Prorijediti, v. to rarefy (tu ra'rifaj), to thin (tu ti'n) 

Proročanstvo, n. prophecy (pra'fisi) 
Proročica, n. prophetess (pra'fites) 

Prorok, n. prophet (pra'fet) 

Prorokovati, v. to predict (tu predi'kt) ; to foretell (tu 
forte'l), to prophesy (tu pra'fisaj) 

Prorov, n. tunnel (ta'nel) 

Prosac, n. suitor (su'tor) ; wooer (uu'or) 

Prosenica, n. hirse-bread (ho'rs-bre'd) 

Prosidba, n. wooing (uu'ing) 

Prosijati, v. to sift through (tu sift tru') 

Prosijecati, v. to cut (tu ka't) 

Prosijek, n. cut (kat) ; section (se'kšan) 

Prosilac, n. suitor (su'tor), wooer (uu'or) 

Prosinac, n. December (dise'mbor) 

Prosipati, v. to scatter (tu ska'tor), to squander (tu 

skua'ndor) 
Prositelj, n. petitioner (peti'šanor) 
Prositi, v. to ask for (tu a'sk fo'r) ; to pray (tu pre'j) ; 

to beg (tu be'g) ; to implore (tu implo'r) 
Prositi, prosjačiti, v. to beg (tu be'g) ; to ask alms (tu 

a'sk a'mz) 

Prositi djevojku, v. to woo (tu uu') 

Prosjačenje, n. begging (be'ging) 

Prosjačiti, v. to beg (tu be'g) ; to ask alms (tu a'sk 

a'mz) 
Prosjak, n. beggar (be'gor) Prosjakinja — 137 Protuteža Prosjakinja, n. beggar-woman (be'gor-uu'man) 

Prosjaštvo, n. begging (be'ging) 

Prosjati, v. to shine through (tu ša'jn tru') 

Prosjeka, n. gap (gap) ; cleft (kleft) ; gulf (galf) 

Proslava, n. celebration (se'libre'jšan) 

Proslaviti, v. to celebrate (tu se'librejt) 

Proslaviti se, v. to become famous (tu bika'm fe'jmas) 

Proslov, n. prologue (pro'lag) 

Prosloviti, v. to make a speech (tu me'jk e spi'č) 

Proso, n. hirse (hors) 

Prost, a. free (fri) 

Prost, običan, a. common (ka'mon) 

Prost, zao, a. mean (min), low (lo'u), vulgar (va'lgor) 

Prostačina, n. vulgarity (valga'riti) 

Prostački, a. mean (min) ; vulgar (va'lgor) ; low (lo'u) 

Prostak, n. a mean fellow (e mi'n fa'16) 

Prosti puk, n. common people (ka'mon pi'pl) 

Prostirač, n. tablecloth (te'jbl kla't) 

Prostirač, sag, n. carpet (ka'rpet) 

Prostirati, v. to spread (tu spre'đ) 

Prostirati stol, v. to set up the table (tu se't a'p đi 

te'jbl) 
Prosto, adv. free (fri) ; freely (fri'li) 
Prostodušan, a. openhearteđ (o'penha'rted) ; ingenious 

(indži'njas) 
Prostodušnost, n. openheartedness (o'penha'rteđnes) ; 

frankness (fra'nknes) 
Prostonarodan, a. popular (pa'pjulor) 
Prostonarodnost, n. popularity (pa'pjulž-'riti) 
Prostor, n. space (spejs) ; room (rum) 
Prostoran, vidi prostran 
Prostorija, n. locality (loka'liti) 
Prostoriječje, n. prose (proz) 
Prostota, n. vulgarity (valga'riti) 
Prostran, a. spacious (spe'jšas) 
Prostranost, n. spaciousness (spe'jšasnes) ; capacity 

(kapa'siti) 
Prostrijeti, v. to spread (tu spre'd) 
Prosuditi, v. to judge (tu dža'đž) ; to criticize (tu kri'- 

tisajz) 
Prosudjivanje, n. judgment (dža'đžment) ; criticism 

(kri'tisizm) 
Prosu lja, n. frying pan (fra'ing pa'n) 
Prosuti, v. to strew out (tu stru' a'ut) 
Prosvijetliti, v. to enlighten (tu enla' jtn) ; to civilize 

(tu si'vilajz) 
Prosvjed, n. protest (pro'test) 
Prosvjedovati, v. to protest (tu prote'st) 
Prosvjeta, n. culture (ka'lćur) ; civilization (si'vilize'j- 

šan) ; enlightenment (enla'jtnment) 
Prošaliti se, v. to jest a little (tu dže'st e li'tl) 
Prošasnost, n. past (past) 
Prošasti, a. past (past) ; gone (gan) 
Proširiti, v. to widen (tu ua'jdn); to spread (tu spre'đ) 
Prošlost, n. past (past) 
Prošlost u slovnici, n. preterite (pre'torit) 
Prošnja, n. begging (be'ging) 

Proštenje, n. forgiving (firgi'ving) ; pardon (pardn) 
Proštenje papinsko, n. indulgence (inda'ldžens) Proštenje crkveno, n. church feast (čo'rč fi'st) 
Proštenje, hodočašće, n. pilgrimage (pi'lgrimedž) 
Prošuljati se, v. to sneak through (tu sni'k tru') 

Prota, proto, n. arch-priest (a'rč-pri'st) 

Protega, n. extension (ekste'nšan) ; stretching (stre' 

čing) ; dimension (dime'nšan) 
Protegnuti, v. to extend (tu ekste'nd) ; to stretch (tu 

stre'č) 
Protepsti, v. to squander (tu skua'ndor), to spend (tu 

spe'nd) 
Protest, vidi prosvjed 
Protestovati, vidi prosvjedovati 

Proti, protiv, prep, against (age'nst) ; towards (tordz) 
Protimba, n. contrast (ka'ntrast), apposition (a'pozi'- 

šan) 
Protisnuti, v. to press through (tu pre's tru') 
Protivan, a. opposed (opo'zd) ; contrary (ka'ntreri) ; 

adverse (a'đvo'rs) 
Protiviti se, v. to resist (tu rizi'st) ; to oppose (tu 

opo'z), to counteract (tu ka'untora'kt) 
Protivljenje, suproćenje, n. counteraction (ka'unto- 

ra'kšan), opposition (a'pozi'šan) 

Protivnički, a. adverse (a'dvors), refractory (rifra'- 
ktori) ; contrary (ka'ntreri) 

Protivnik, n. opponent (opo'nent) ; adversary (a'dvor- 
seri) ; antagonist (anta'gonist) 

Protivnost, n. opposition (a'pozi'šan) ; contrast (ka'n- 
trast) ; antagonism (anta'gonizm) 

Protjerati, v. to chase (tu če'js); to drive away (tu 
dra'jv aue'j) 

Proto, n. arch-priest (a'rč pri'st) 

Protoč, n. diarrhoea (da'jaria) 

Protudokaz, n. counter-proof (ka'yntor-pru'f) 

Protuha, n. loafer (lo'ufor) ; tramp (tramp) 

Protumačenje, n. interpretation (i'ntorprete'jšan) ; ex- 
planation (e'ksplane'jšan) ; translation (tra'nsle'J- 
šan) 

Protumačiti, v. to explain (tu eksple'jn) ; to interpret 

(tu intb'rpret) ; to translate (tu tra'nsle'jt) 
Protunaravan, a. contrary to nature (ka'ntreri tu 

ne'jćur) ; unnatural (a'na'ćural) 
Protunaravno, adv. unnaturally (a'na'čurali) 
Protunavala, n. counter-attack (ka'untor-ata'k) 
Protu nožac, n. antipode (a'ntipo'd) 
Protuotrov, n. antidote (a'ntido't) ; antipoison (a'nti- 

po'jzan) 
Proturati, v. to press through (tu pre's tru') 
Proturati se, v. to pass with difficulty (tu pa's uit 

di'fikalti) 
Protuslovitelj, n. contradictor (ka'ntradi'ktor) ; gain- 

sayer (ge'jnse'or) 

Protusloviti, v. to contradict (tu ka'ntradi'kt) ; to gain- 
say (tu ge'jnsej) 

Protuslovlje, n. contradiction (ka'ntradi'kšan) ; 
gainsaying (ge'jnse'ing) 

Protustruja, n. counter-current (ka'untor-ko'rent) 

Protuteža, n. counterbalance (ka'untorba'lans), coun- 
terpoise (ka'untorpojz) Protutražbina 138 — Prvak Protutražbina, n. counter-claim (ka'ntor-kle'jm) 
Protutužba, n. countercharge (ka'untorča'rdž) 
Protuustavan, a. unconstitutional (a'nka'nstitju'šanal) 
Protuzakonit, a. contrary to law (ka'ntreri tu la,'); 

illegal (i'li'gal) 
Protuzakonitost, n. illegality (i'liga'liti); unconstitu- 
tionality (a'nka'nstitju'šana'liti) 
Protuzapovjed, otkaz, n. countermand (ka'untorma'nđ) 
Proučavanje, n. study (sta'di); learning (16'rning) 
Proučavati, v. to study (tu sta'đi) ; to learn (tu lo'rn) 
Proulja, n. wild hirse (ua'eld ho'rs) 
Prouzročiti, v. to cause (tu ka'z) 

Provadjanje, n. execution (e'ksekju'šan) ; accomplish- 
ment (aka'mplišment) ; enforcing (enfo'rsing) 

Provad jati, v. to execute (tu e'ksekjut) ; to enforce (tu 

enfo'rs) 
Provala, n. break (brejk) ; rush (raš) ; burglary (bo'r- 

glari), invasion (inve'jžan) 
Provaliti, v. to rush through (tu ra'š tru'); to break 

in (tu bre'jk i'n); to invade (tu inve'jđ) 
Provesti, v. to carry through (tu ka'ri tru'); to bring 

about (tu bri'ng aba'ut) 
Providan, a. transparent (tra'nspa'rent) 
Providjeti, v. to see through (tu si' tru') ; to provide 

(tu prova'jd) 
Providnost, n. transparency (tra'nspa'rensi) 
Providnost božja, n. providence (pra'videns) 
Provirivati, v. to peep (tu pi'p) 
Provjetrenje, n. ventilation (ve'ntile'jšan) 
Provjetriti, v. to ventilate (tu ve'ntilejt), to air (tu 

a'r) 
Provodio, n. guide (gajd) 
Provoditi, v. to carry through (tu ka'ri tru'); to spend 

(tu spe'nd) 
Provoz, n. passage (pa'seđž); transit (tra'nsit) 
Provoznina, n. transit-duty (tra'nsit-dju'ti) ; fare 

(far) 
Provrtati, v. to bore (tu b5'r) 
Provući, v. to pull through (tu pu'l tru') 
Provući konac, v. to run through (tu ra'n tru') 
Prozboriti, v. to say (tu se'j), to speak (tu spi'k) 
Prozepsti, v. to get colđ (tu ge't ko'ld) 

Proziran, a. transparent (tra'nspa'rent) 
Prozirnost, n. transparency (transpa'rensi) 

Proziv, n. calling (ka'ling) ; denomination (đina'mi- 

ne'jšan) 
Prozivanje, n. call (kal) 
Prozivati, v. to call by name (tu ka'l baj ne'jm); to 

call the roll (tu ka'l đi ro'l) 
Prozor, n. window (ui'ndo) 

Prozorni kapak, n. window shutter (ui'ndo ša'tor) 
Prozorni zastor, n. window-shade (ui'ndo še'jd); 

window-curtain (ui'ndo ko'rtn) 
Prozornica, n. window sill (ui'ndo si'l) 
Prozračan, vidi proziran 
Prozračnica, n. ventilator (ve'ntile'jtor) 
Prozračnica na vratima, n. transom (tra'nsam) 
Prozračnost, n. transparence (transpa'rens) 

Prozreti, v. to look through (tu lu'k tru*) Prozvan, a. denominated (dina'mine'jted) ; called 

(kald) 
Prozvati, v. to name (tu ne'jm) 
Prožderati, v. to devour (tu diva'ur) 
Proždrlica, n. glutton (gla'tan); đevourer (diva'uror) 
Proždrljiv, a. gluttonous (gla'tanas); voracious (vo- 

re'jšas) 
Proždrljivost, n. gluttony (gla'tni) 
Prožeti, v to penetrate (tu pe'netrejt) 
Proživjeti, v. to survive (tu sorva'jv); to outlive (tu 

a'utli'v) 
Prožvakati, v. to chew through (tu ču' tru') 
Prpošan, a. inquisitive (inkui'zitiv) ; pert (port); 

forward (fo'ruord) 
Prsa, n. breast (brest) ; chest (čest) 
Prsak, n. splash (splaš) 

Prsat, a. chesty (če'sti), breasted (bre'sted) 
Prsimice, adv. breast to breast (bre'st tu bre'st) 
Prskanje, n. splashing (spla'šing) 
Prskati, v. to splash (tu spla'š); to sprinkle (tu 

spri'nkl) 
Prskavac, n. rocket (ra'ket) 
Prsluk, n. vest (vest) 

Prsni oklop, n. breast-plate (bre'st - ple'jt) 
Prsnuti, v. to burst (tu bo'rst) ; to explode (tu eks*- 

plo'd) 
Prsobolja, n. breast-ache (bre'st - e'jk) 
Prst, n. finger (fi'ngor) 
Prst nožni, n. toe (to'u) 
Prsten, n. ring (ring) 
Prsten zaručni, n. engagement ring (enge'jdžment 

ri'ng) 

Prstenovan, a. engaged (enge'jdžd) 

Prstenovanje, n. engagement (enge'jdžment) 

Prštati, v. to crack (tu kra'k) 

Pršut, n. ham (ham) 

Prtenina, n. linen goods (li'nen gu'dz) 

Prtiti, v. to load (tu lo'ud); to burden (tu bo'rdn)j 

Prtljaga, n. baggage (ba'gedž) 

Prtljati, v. to blab (tu bla'b) 

Prtljavac, n. blabber (bla'bor) 

Pruće, n. brushwood (bra'šuu'd) 

Prud, n. sand-shelf (sa'nđ-še'lf) 

Prudina, n. shallowness (ša'lounes) 

Pruditi, koristiti, v. to be of use (tu' bi av ju's) 

Pruga, n. stripe (strajp) 

Pruga željeznička, n. railroad track (re'jlrod tra.'k> 

Prugast, a. striped (strajpt) 

Prut, n. pole (pol) ; rod (rad) ; club (klab) 

Pružan, a. elastic (ila'stik), extensible (ekste'nsibl), 

ductile (da'ktil) 
Pružati, v. to extend (tu ekste'nd) ; to tender (tu te'n- 

dor) 
Pružiti se, v. to stretch (tu stre'5) 
Pruživ, a. extensible (ekste'nsibl); ductile (da'ktil); 

ecstatic (eksta'tik) 
Pruživost, n. elasticity (i'lesti'siti) 

Prvak, n. leader (li'dor) ; head (hed) Prvašnji — 139 — Pustopašan Prvašnji, a. former (fo'rmor) 

Prvenac, n. first-born (fo'rst-bo'rn) ; firstling (fo'rst- 

ling) 
Prvenstvo, n. priority (prajo'riti) ; primariness (praj- 

ma'rines) 
Prvi, a. first (forst); prime (prajm); prior pra'jor); 
Prvo, adv. first (forst), formerly (fo'rmerli) 
Prvo, prije, adv. before (bifo'r) 
Prvobitan, a. original (ori'đžinal) ; primitive (pri'mi- 

tiv) 
Prvobitnost, n. originality (ori'đžinšL'liti) 
Prvom, prvi put, adv. firstly (fo'rstli) ; first (forst) 
Prvorodjen, a. first-born (fo'rst-bo'rn) 
Prvorodstvo, n. primogeniture (pra'jmođže'nićur) 
Prvostolna crkva, n. cathedral (kati'đral) 
Prvotni, a. primitive (pri'mitiv) 
Pržen, a. broiled (bro'eld) ; toasted (to'usted) 
Prži lica, n. broiler (bro'jlor); griddle (gridl) 
Pržiti, v. to broil (tu bro'el) ; to toast (tu to'ust) 
Prznica, n. pan (pan) 
Pržolica, n. steak (stejk) 
Pržolica govedja, n. beef -steak (bi'f-ste'jk) 
Pržolica svinjska, n. pork chop (po'rkča'p) 
Pržolica teleća, n. veal cutlet (vi'l ka'tlet) 
Psalam, n. psalm (sam) 
Psaltir, n. psalter (sa'ltor) 
Psaltirac, n. psalmodist (sa'modist) 
Pseto, n. dog (dag) 
Psić, n. puppy (pa'pi) 
Psina, n. a big dog (e bi'g đa'g) 
Psovač, n. curser (ko'rsor) 

Psovanje, n. scolding (sko'Iding); cursing (kS'rsing) 
Psovati, v. to scold (tu sko'lđ); to curse (tu kS'rs) 

Psovka, n. insult (i'nsalt) ; curse (kors) 

Pšenica, n. wheat (hui't) 

Pšeničište, n. wheat-field (hui't-fl'lđ) 

Pšeničnjak, n. wheat-bread (hyl't-bre'd) 

Ptica, n. bird (bbrd) 

Ptičar, n. fowler (fa'ulor) 

Ptičar, jastreb, n. vulture (va'lćur), hawk (hak) 

Ptičarenje, n. bird-catching (bo'rđ-ka'čing) ; fowling 

(fa'uling) 
Ptičica, n. little bird (li'tl bo'rd) ; birdie (bo'rdi) 
Pucanje, n. shooting (šu'ting) ; cracking (kra'king) 
Pucarati bičem, v. to crack a whip (tu kra'k e hui'p) 
Pucati, v. to shoot (tu šu't) ; to crack (tu kra'k); to 

fire (tu fa'er) 
Puce, gumb, n. button (batn) 
Pucnjava, n. shooting (šu'ting), cannonade (ka'no- 

nejđ) 
Pučanin, n. citizen (si'tizen) ; plebeian (plibi'jan) 
Pučanstvo, n. population (pa'p jule'jšan) ; citizenship 

(si'tizenšip) 
Pučina, n. surface of the sea (so'rfes av di si') 
Pučki, a. public (pa'blik) 
Pućpura, n. quail (kue'jl) 
Pudar, n. vineyard -guard (vi'njorđ-ga'rđ) 
Pudarnica, n. vineyard-hut (vi'njord-ha't) 
Puh, n. hazel-mouse (he'jzl-ma'us) 
Puhalo, n. bellows (be'las) Puhaljka, n. pea-shooter (pi'-šu'tor) 
Puhanje, n. blowing blo'uing) 
Puhara, spužva, n. sponge (spa'nđž) 
Puhati, v. to blow (tu blo'u) 
Puhnuti, v to blow (tu blo'u) 

Puk, n. people (pipl) 

Puki, a. true (tru'); genuine (đže'njuajn) 
Puknuti, v. to burst (tu bo'rst); to crack (tu kra'k)- 
Pukotina, n. crack (krak); crevice (kre'vis) 
Pukovnija, n. regiment (re'džiment) 
Pukovnik, n. colonel (ko'rnel) 
Pun, a. full (ful) 

Pun puncat, a. full to the brim (fu'l tu di bri'm) 
Punica, n. mother-in-law (ma'dor in 15,') 
Puniti, v. to fill (tu fi'l) ; to stuff (tu sta'f); to load i 
(tu lo'ud) 

Punjenje, n. filling (filing) ; stuffing (sta'fing) 
Puno, adv. much (mač); many (me'ni) 
Punobrojan, a. numerous (nju'moras) 
Punoća, n. fullnes (fy'lnes); plenitude (ple'nitjud) • 
Punodoban, a. of age (av e'jđž); of full age (av fu'l, 
e'jdž) 

Punodobnost, n. majority (mađža'riti) 
Punokrvan, a. plethoric (plita'rik) 
Punokrvnost, n. plethora (ple'tora) 
Punoljetan, vidi punodoban 

Punoljetnost, n. full age (fu'l e'jđž); majority (ma- 
đža'riti) 

Punomoć, n. power of attorney (pa'uor av ato'rni) 
Punomoćnik, n. attorney-in-fact (ato'rni-in-fa'kt) ; 

plenipotentiary (ple'nipote'nšieri) ; authorized 

agent (a'torajzd e'jdžent) 
Punost, n. plenitude (ple'nitjud) 
Pup, pupoljak, n. bud (bad) ; sprig (sprig) 
Pupae, n. chafer (če'jfor) 
Pupak, n. navel (nejvl) 
Pupavac, n. lap-wing (la'p-ui'ng) 
Pupoljak, n. bud (bad) 
Pupoljka, n. night-candle (na'jt-ka'ndl) 
Pura, n. turkey-hen (to'rki-he'n) 
Puran, n. turkey (to'rki) ; gobbler (ga'blor) 
Pust, a. deserted (dizo'rted); waste (ug'jst) ; desolate - 

(de'solet) 

Pustaija, n. robber (ra'bor) ; highwayman (ha'jue'j-- 
ma'n) 

Pustailuk, n. highway robbery (ha'juejra'bori) 

Pustara, n. heath (hit) 

Pustinja, n. desert (de'zort) 

Pustinjački, a. solitary (sa'literi) 

Pustinjačtvo, n. hermitage (ho'rmiteđž) 

Pustinjak, n. hermit (ho'rmit) 

Pustiti, v. to leave (tu H'v) ; to let (tu le't) 

Pustiti vodu, v. to urinate (tu ju'rinejt) ; to make - 

water (tu me'jk ua'đor) 
Pustolov, n. adventurer (adve'nfiuror) 
Pustolovina, n. adventure (ađve'nćur) 
Pustopaš, n. free pasture (fri' pa'sćur) 
Pustopašan, a. wild (ua'eld), wanton (ua'ntan) R Pustoš — liO — Radništvo Pustoš, n. heath (hit) ; devastated land (de'vaste'jted 
la'nd) 

Pustošan, a. waste (ue'jst); desolate (de'solet) ; deser- 
ted (dizo'rted) 

Pustošenje, n. devestation (de'vaste'jšan) 

Pustošitelj, n. devastator (de'vaste'jtor), destroyer 
(distro'jor) 

Pustošiti, v. to devastate (tu de'vastejt) ; to destroy 
(tu distro'j) 

Pustovolja, n. self-will (se'lf-ui'l) ; arbitrament (ar- 
bitrament) 

Pušač, n. smoker (smo'kor) 

Pušak, n. arse-hole (a's-ho'l) 

Pušenje, n. smoking (smo'king} 

Pušiti, v. to smoke (tu smo'k) 

Puška, n. gun (gan) 

Puškar, n. gun-maker (ga'n-me'jkor) 

Puškaranje, n. shooting (šu'ting) ; skirmishing (sko'r- 
mišing) 

Puškarati, v. to shoot (tu šu't) ; to skirmish (tu sko'r- 
miš) 

Puškarica, n. pop-gun (pa'p-ga'n) 
Puškarnica, n. gun-factory (ga'n-fa'ktori) 
Puškomet, n. range (rejndž) 
Pušljiv, a. worm-eaten (uo'rm-i'tn) 
Puštati, v. to let (tu le't), to leave (tu li'v) 
Put, n. flesh (fleš); skin (skin) 
Put, pr. times (tajmz) 
Put, staza, n. road (ro'ud) ; path (pat) 
Put neba, n. skywards (ska'juordz) Puten, a. sensual (se'nžjua.1), lascivious (lasi'vias) 
Putenost, n. sensuality (se'nžjua'liti) ; lechery (le'- 

\ čbri) 
Putilo, n. fetters (fe'torz) 
Putir, kalež, n. chalice (ča'lis) 
Putiti, v. to advise (.tu adva'jz) 
Putni, a. travelling (tra'veling) 
Putnica, n. pass-port (pa'spo'rt) 
Putnik, n. traveller (tra'velor) 
Puto, n. trap (trap); fetters (fe'torz) 
Putokaz, n. way-mark (ue'j-ma'rk) ; guide (gajd) 
Putopis, n. account of a journey (aka'unt av e 

đžo'rni) 
Putopisac, n. traveler- writer 
Putovanje, n. travelling (tra'veling) 
Putovanje po zemlji, n. journey (džo'rni) 
Putovanje po moru, n. voyage (vo'jedž) 
Putovati, v. to travel (tu tra'vel) 
Putovati po poslu, v. to travel on business (tu tra'vel 

an bi'znis) 
Putovati za zabavu, v. to take a pleasure-trip (tu te'jk 

e ple'žur tri'p) 
Putunja (riba), n. flounder-fish (fla'undor-fi'š) 
Puzati, v. to creep (tu kri'p) ; to crawl (tu kra'l) 
Puzavac, n. creeper (kri'por) 
Puzavac, čovjek beskarakteran, n. cringer (kri'nd- 

žor) ; sneaking fellow (sni'king fa'lo) 
Puzavica (ptica), n. scansorial bird (skanso'rial 

bo'rd) 
Puzljiv, a. creeping (kri'ping) 
Puž, n. snail (snejl) R Rabin, n. rabbi (ra'baj); rabbin (ra'bin) 

Rabiti, v. to use (tu ju'z) 

Rabota, n. work (uo'rk), labor (le'jbor), business 

(bi'znis) 
Rabotan, a. laborious (labo'rias), working (uo'rking) 
Rabotati, v. to work (tu uo'rk) 
Rabotnik, n. workingman (yo'rkingman) ; laborer 

(le'jboror) 
Raca, n. duck (đak) 
Racman, patak, n. drake (đrejk) 

Račić, n. small crab (sma'l kra'b), shrimp (šrimp) 
Račiti se, v. to be willing (tu bi ui'ling) 
Račun, n. account (aka'unt), bill (bil), statement 

(ste'jtment) 
Račun (faktura), n. invoice (i'nvo'js) 
Računar, n. calculator (ka'lkjule'jtor), reckoner (re'- 

konor) 
Računati, v. to figure (tu fi'gjur) ; to calculate (tu 

ka'lkjulejt), to account (tu aka'unt) 
Račundžija, n. calculator (ka'lkjule'jtor); reckoner 

(re'konor) 
Računica, n. ciphering-book (sa'jforing-bu'k) 
Računovodja, n. accountant (aka'untant), account- 
keeper (aka'unt-ki'por), financial secretary (faj- 

na'nćal se'kriteri) Računovodstvo, n. accountancy (aka'untansi) 

Računstvo, n. arithmetic (ari'tmetik) 

Račvast, a. forked (forkt); bifurcate (bajfo'rket) 

Račve, n. prongs (prangz) 

Rad, n. work (uo'rk), labor (le'jbor), toil (to'el) 

Rad, a. willing (ui'ling) 

Radi, poradi, prep, on account of (an aka'unt a'v), 
because of (bika'z a'v) 

Radin, a. laborious (labo'rias); industrious (inda's- 
trias) 

Radinost, n. industry (i'ndastri) ; laboriousness (la.- 
bo'riasnes) 

Radionica, n. work-shop (uo'rk-ša'p) 

Radiša, n. laborious person (labo'rias po'rsn) 

Raditi, v. to work (tu uo'rk); to toil (tu to'el); to la- 
bor (tu le'jbor) 

Radjanje (sunca), n. sunrise (sa'n-ra'jz), dawn (dan) 

Radjati (djecu), v. to beget (tu biget) 

Radni, a. working (uo'rking) 

Radni dan, n. working day (uo'rking de'j) 

Radnik, n. workingman (uo'rkingman) ; laborer (le'j- 
boror) 

Radnik u tvornici, n. factory-hand (fa'ktbri-ha'nd) 

Radništvo, n. working-class (uo'rking- kla's) It rtađnja — 141 Raskošnina Radnja, n. work (ub'rk) ; labor (le'jbbr) ; toil (to'el) ; 

business (bi'znis), occupation (a'kjupe'jšan) 
Rado, adv. willingly (ui'lingli), readily (re'dili), gladly 

(gla'dli) 
Radost, n. joy (džoj) ; delight (dila'jt) ; pleasure (ple*- 

žur), gladness (gla'đnes) 
Radostan, a. joyful (džo'jful), delighted (đila'jted), 

rejoicing (ridžo'jsing) 
Radovati se, v. to rejoice (tu ridžo'js) 
Radoznalost, n. curiosity (kju'ria'siti) ; inquisitive- 

ness (inkui'zitivnes) 
Radoznao, a. curious (kju'rias) ; inquisitive (inkyi'- 

zitiv) 
iRaj, n. paradise (pa'radajs) 
Raja, n. slave (slejv) 
Rajčica, n. tomato (tome'jto) 

Rajčica (ptica), n. bird of paradise (bo'rd av pa'ra- 
dajs) 
Rajski, a. paradisiacal (pa'radisa'akal) 
Rak, n. crawfish (kra'fiš), crab (krab) 
Rak (bolest), n. cancer (ka'nsbr) 
Rak morski, n. crab (krab) 
Rak potočni, n. lobster (la'pstbr) 
Raka, n. sepulchre (se'palkor), tomb (turn) 
Raketa, n. sky-rocket (ska'j-ra'ket) 
Rakidžija, n. distiller (disti'lbr) 
Rakidžijnica, pecara, n. distillery (đisti'lbri) 
Rakija, n. whiskey (hui'ski), brandy (bra'ndi), dram 

(dram), spirits (spi'ric) 
Rakijašnica, n. dram-shop (dra'm-ša'p) 
Rakljast, a. forked (forkt) 
Rakije, n. forks (forks), prongs (prangz) 
Rakovica, n. crab (kra'b) 
Ral, jutro, n. acre (e'jkbr) 
Ralica, n. plow-handle (pla'y-ha'ndl) 
Ralo, n. plowshare (pla'uša'r) 
Rame, n. shoulder (šb'ldbr) 

Ramena lopatica, n. shoulder-blade (šo'ldbr-ble'jd) 
Rana, n. wound (uu'nd) 
Ranarnik, n. surgeon (sb'rđžan) 
Ranarstvo, n. surgery (sb'rdžbri) 
Rani, a. early (b'rli) 
Raniti, v. to wound (tu uu'nd) 
Raniti, uraniti, v. to rise early (tu ra'jz b'rli) 
Ranjen, a. wounded (uu'nded) ; sore (sor) 
Ranjenik, n. wounded-man (uu'nded-man) 
Rano, adv. early (b'rli) 
Ranoranilac, n. early riser (b'rli ra'jzbr) 
Rapav, vidi hrapav 
Rasad, n. propagation (prapage'jšan) 
Rasaditi, v. to transplant (tu tra'nspla'nt), to disse- 
minate (tu dise'minejt) 
Rasadnik, n. propagator (pra'page'jtbr) 
Rascijeniti, v. to reduce in value (tu ridju's in va'lju) ; 

to depreciate (tu dipri'šiejt) 
Rascijeniti novae, v. to call in (tu ka'l i'n) 
Rascijeniti poštarske marke, v. to cancel (tu ka'nsel) 
Rascijepiti, v. to split (tu spli't) 
Rascjepkanost, n. split (split) Rascvasti, v. to blossom (tu bla'sam) ; to flourish (tu 

flb'riš) 
Rascvasti se, v. to bloom (tu blu'm) 
Rascviliti, v. to afflict (tu afli'kt) ; to grieve (tu 

gri'v) 
Rascviljen, a. afflicted (afli'kted); grieved (grivd) V 

sad (sad) 
Rascvjetanje, n. flourishing (flb'rišing) 
Rasčešljati, v. to comb apart (tu kb'm apa'rt) 
Rasedlati, v. to unsaddle (tu a'nsa'dl) 
Raseliti, v. to emigrate (tu i'migrejt) 
Raseljivanje, n. emigration (i'migre'jšan) 
Rash I ad a, n. cooling (ku'ling) 
Rashladiti, v. to cool off (tu ku'l a'f ) ; to refresh (tu 

rifre'š) 
Rashod, n. expenditure (ekspe'ndićbr), autgo (a'utgo') 
Rasijač, n. disseminator (disemine'jtbr), disjperser 

(dispb'rsbr) 
Rasijati, v. to disseminate (tu dise'minejt), to disperse 

(tu dispb'rs), to scatter (tu ska'tbr) 
Rasijavanje, n. dissemination (đise'mine'jšan) 
Rasipač, n. spendthrift (spe'ntri'ft) 
Rasipan, a. prodigal (pra'digal) 
Rasipanje, n. dissipation (di'sipe'jšan), squandering 

(skua'ndbring), dispersion (dispb'ršan) 
Rasipati, v. to disperse (tu dispb'rs), to squander (tu 
skua'ndbr), to spend (tu spe'nd), to dissipate 

(tu di'sipejt) 
Rasipnik, n. spendthrift (spe'ntri'ft), squanderer 

(skua'ndbrbr) 
Rasipnost, n. prodigality (pra'diga'liti), profusion 

(profju'žan) 

Rasjeći, v. to cut (tu ka't), to split (tu spli't) 

Raskalašen, a. dissolute (di'soljut), licentious (laj- 
se'nšas) 

Raskalašenost, n. wantonness (ya'ntanes), dissolute- 
ness (di'soljutnes) 

Raskidati, raskinuti, v. to rend (tu re'nd), to tear in« 
pieces (tu ta'r in pi'ses), to tear asunder (tu ta'r 
asa'ndbr), to break away (tu bre'jk aye'j) 

Raskinuti, vidi raskidati 

Rasklimati, v. to loosen (tu lu'sn) 

Raskol, n. dissension (dise'nšan) ; schism (sizm) 

Raskoliti, v. to split (tu spli't); to slit (tu sli't) 

Raskolnički, a. schismatic (sizma'tik) 

Raskolnik, n. heretic (he'retik), schismatic (sizma'- 
tik) 

Raskolništvo, n. heresy (he'risi), schism (sizm) 
Raskomadanje, n. dismemberment (disme'mbbrment) 
Raskomadati, v. to cut in pieces (tu ka't in pi'ses) 
Raskopati, v. to dig up (tu di'g a'p) 
Raskopčiti, v. to unbutton (tu a'nba'tn), to unbuckle- 
(tu a'nba'kl) 

Raskoš, n. luxury (la'kšuri) 
Raskošan, a. luxurious (lakšu'rias) 
Raskošnik, n. spendthrift (spe'ntri'ft) 
Raskošnina, n. fancy article (fa'nsi a'rtikl) JI Raskotiti 142 Raspršiti Raskotiti se, v. to bread (tu brid) 
Raskovati, v. to batter (tu ba'tbr) 
Raskralj, n. ex-king (e'ks-ki'ng) 
Raskrhati, v. to smash (tu sma'š) 
Raskriliti, v. to spread wings (tu spre'd ui'ngz) 
Raskrinkati, v. to expose (tu ekspo'z), to unmask (tu 
a'nma'sk) 

Raskrstiti se, v. to part (tu pa'rt), to break apart (tu 
bre'jk apa'rt) 

Raskršće, n. crossing (kra'sing) ; crossway (kra'sue'j) 
Raskrvariti, v. to bleed out (tu bll'd a'ut) 
Raskuhati, v. to boil to pieces (tu bo'el tu pi'ses) 
Raskuštrati, v. to comb (tu ko'm), to card (tu ka'rd), 

to hackle (tu ha'kl) 
Raskužiti, v. to disinfect (tu di'sinfe'kt), to deodorize 

(tu dia'dorajz) 
Raskvasiti, ovlažiti, v. to wet (tu ye't), to moisten 

(tu mo'jsn) 
Raslati, razaslati, v. to send (tu se'nd) 
Rasol, slana vođa, n. brine (brajn), pickle (pikl) 
Raspačati, v. to dispatch (tu đispa'č) ; to sell out (tu 

se'l a'ut), to clear up (tu kli'r a'p) 
Raspad, n. decomposition (dika'mpozi'šan), dissolu- 
tion (đi'solju'šan), fali (fal) 
Raspadati, v. to fall to pieces (tu fa'l tu pi'ses), to 

crumble into dust (tu kra'mbl i'ntu da'st) 
Raspaliti, v. to inflame (tu infle'jm), to set on fire 

(tu se't an fa'er) 

Raspaljen, a. inflamed (infle'jmd), wrathful (ra'tful), 

angry (a'ngri) 
Raspaljivanje, n. inflammation (i'nflame'jšan) 
Raspaljivajući govor, n. inflamatory speech (infla'- 

motori spi'č) 
Rasparati, v. to rip (tu ri'p), to tear open (tu ta'r 

o'pen) 
Raspasati, v. to ungird (tu a'ngb'rd) 
Raspasti se, v. to fall to pieces (tu fa'l tu pi'ses) ; to 

perish (tu pe'riš) ; to decay (tu đike'j) 
Raspečatiti, v. to unseal (tu a'nsi'l) 
Raspeće, n. crucifixion (kru'sifi'kšan) 
Raspelo, n. crucifix (kru'sifiks) 
Raspeti, v. to crucify (tu kru'sifaj) 
Raspikuća, n. squanderer (skua'ndoror), spendthrift 

(spe'ntri'ft) 
Raspiliti, v. to saw (tu sa') 
Raspinjati, v. to crucify (tu kru'sifaj) 
Raspiriti, v. to inflame (tu infle'jm), to incite (tu in- 

sa'jt) 
Raspis, n. publication (pa'blike'jšan) 
Raspisati, v. to publish (tu pa'bliš) 
Raspisati porez, v. to assess (tu ase's) 
Raspisati (sabor), v. to convene (tu konvi'n), to con- 
voke (tu konvo'k) 

Raspit braka, n. divorce (divo'rs) 

Raspitati se, raženiti se, v. to obtain divorce (tu op- 

te'jn divo'rs) 
Raspitivanje, n. inquiry (i'nkuajri), investigation 

(inve'stige'jšan) Rasplamtiti, v. to inflame (tu infle'jm) 

Rasplašiti, v. to frighten away (tu fra'jtn aue'j) 

Rasplesti, v. to untwist (tu a'ntui'st) 

Rasplinuti se, v. to evaporate (tu iva'porejt) 

Rasplod, n. dissemination (dise'mine'jšan), multipli- 
cation (ma'ltiplike'jšan) 

Rasploditi, v. to disseminate (tu dise'minejt), to 
multiply (tu ma'ltiplaj) 

Raspolaganje, n. disposal (đispo'zal) 

Raspolagati, v. to dispose (tu dispo'z) 

Raspoloviti, v. to divide in two (tu divaj'd in tu'), 
to cut in two (tu ka't in tu'), to halve (tu ha'v) 

Raspoložen, a. disposed (dispo'zd) 

Raspoloženje, n. disposition (di'spozi'šan), frame of 
mind (fre'jm av ma'jnd), disposal (dispo'zal) 

Raspoloživ, a. disposable (dispo'zabl), accomodating 
(aka'madejting) 

Raspop, n. expriest (e'kspri'st) 

Raspor, n. slit (slit), split (split), rip (rip) 

Raspored, n. arrangement (are'jndžment), program 
(pro'gram) 

Rasporediti, v. to arrange (tu are'jndž) 

Rasporez, n. assessment (ase'sment), due (dju) 

Rasporiti, v. to rip up (tu ri'p a'p), tu slit (tu sli't), 
to unstich (tu a'nsti'č) 

Rasposlati, raspošiljati, v. .to send off (tu se'nd a'f) 

Rasposlati robu, v. to forward (tu fo'ryord), to trans- 
mit (tu tra'nsmi't) 

Raspoznati, v. to recognize (tu re'kognajz), to distin- 
guish (tu disti'nguiš), to discern (tu dizo'rn) 

Raspra, n. discord (di'skord), strife (strajf), quarrel 
(kua'rel) 

Rasprava, n. negotiation (nego'šie'jšan), debate (di- 
be'jt), argument (a'rgjument) 

Rasprava sudbena, n. trial (tra'el), case (kejs) 

Raspravljati, v. to negotiate (tu nego'šiejt), to dis- 
cuss (tu diska's) 

Raspreći, v. to unharness (tu a'nha'rnes) 

Raspremiti, v. to put in order (tu pu't in o'rdor) 

Rasprezati, v. to unyoke (tu a'njo'k) 

Rasprodaja, n. clearance sale (kli'rans se'jl), sale 
(sejl) 

Rasprodati, v. to sell out (tu se'l a'ut) 

Rasprostraniti, v. to spread (tu spre'd), to propagate 
(tu pra'pagejt) 

Rasprostranjivanje, n. spreading (spre'ding), exsten- 
sion (ekste'nšan) 

Rasprostranjivanje ideja, n. dissemination (dise'mi- 
ne'jšan) 

Rasprostranjivanje kršćanstva, n. spread of Christi- 
anity (spre'd av kri'sča'niti) 

Rasprostranjivanje vijesti, n. spreading of news 

(spre'ding av nju'z) 
Rasprostrti, v. to spread (tu spre'd) 
Rasprsnuti, v. to burst (tu bo'rst), to explode (tu 

eksplo'd) 
Rasprsnuti (lagumom), v. to blast (tu bla'st) 
Raspršiti, v. to scatter (tu ska'tor), to disperse (tu 

dispb'rs), to dissipate (tu di'sipejt) Raspršivanje 143 Ravnati R Raspršivanje, n. dispersion (dispo'ršan) 

Raspust, n. dissolution (di'solju'šan), dismissal (dis- 

mi'sal) 
Raspustiti, v. to dissolve (tu diza'lv), to dismiss (tu 

dismi's), to discharge (tu disča'rđž) 
Raspušten, a. dissolute (di'soljut), wanton (ua'ntan), 

ungovernable (a'nga'vbrnabl), wild (ua'elđ) 
Raspuštenik,-ica, n. dissolute person (di'soljut po'rsn) 
Raspuštenost, n. wantonness (ua'ntanes) 
Rasrditi, v. to make angry (tu me'jk a'ngri), to exas- 
perate (tu egza'sporejt) 
Rasrditi se, v. to become angry (tu bika'm a'ngri) 
Rast, n. growth (gro'ut) 
Rast, hrast, n. oak-tree (o'uk-tri') 
Rastajanje, n. separation (se'pare'jšan) 
-Rastanak, n. parting (parting) 
Rastapati, v. to melt (tu me'lt), to thaw (tu ta') 
Rastati se, rastajati se, v. to part (tu pa'rt), to depart 

(tu dipa'rt), to separate (tu se'parejt) 
Rastava braka, n. divorce (divo'rs) 
Rastaviti, v. to separate (tu se'parejt), to part (tu 

pa'rt), to sever (tu se'vor), to disjoin (tu dis- 

džo'jn) 
Rastavljen, a. disjoined (disdžo'jnd), severed (se'- 

vord), separate (se'parejted) 
Rastavljen, raženjen, a. divorced (divo'rst) 
Rastega, n. extension (ekste'nšan) 
Rastegnuti, v. to stretch (tu stre'č), to expand (tu 

ekspa'nd) 
Rastepsti, v. to scatter (tu ska'tor), to waste (tu 

ue'jst), to spend (tu spe'nd), to squander (tu sku- 

a'nđor) 
Rasteretiti, v. to disburden (tu disbo'rđn), to exone- 
rate (tu egza'norejt) 
Rastjerati, v. to disperse (tu dispo'rs), to scatter (tu 

ska'tor) 
Rasti, v. to grow (tu gro'u), to wax (tu ua'ks) 
Rastoč, n. mite (majt) 
Rastopina, n, solution (solju'šan) 

Rastopiti, v. to melt (tu me'lt), to dissolve (tu diza'lv) 
Rastopljiv, a. soluble (sa'ljubl), 
Rastopi j i vost, n. solubleness (sa'ljublnes), solubility 

(sa'ljubi'liti) 
Rastresti, v. to dissipate (tu đisipejt), 
Rastresen, a. dissipated (đi'sipejted), absentminđeđ 

(a'psentma'jnđeđ) 
Rastrešenost, n. absentminđedness (a'psentma'jnđ- 

eđnes), dissipation (đi'sipe'jšan) 
Rastrgan, a. torn (torn), tattered (ta'torđ) 
Rastrgati, v. to tear (tu ta'r), to rend (tu re'nd), to 

tatter (tu ta'tSr) 
Rastrijebiti, v. to separate (tu se'parejt), to remove 

(tu rimu'v) 
Rastrijezniti, v. to sober (tu so'bor) 
Rastući, v. to break (tu bre'jk), to smash (tu sma'š), 

to shatter (tu ša'tor), to batter (tu ba'tor) 
Rastumačiti, v. to explain (tu eksple'jn), to demon- 
strate (tu de'manstrejt) 
Rastužen, a. sorrowful (sa'roful) 

Rastužiti, v. to afflict (tu afli'kt), to grieve (tu grl'v) 
Rastvarati se, to decompose (tu di'kamp5'z) Rastvorba, n. decomposition (dika'mpozi'šan) 
Rastvoriti, v. to dissect (tu đise'kt), to analyze (tu 
a'nalajz) 

Rasuda obranička, n. arbitration (a'rbitre'jšan) 

Rasuditi, v. to arbitrate (tu a'rbitrejt), to judge (tu 
đža'đž), to estimate (tu e'stimejt) 

Rasudnica, obranica, n. arbitratrix (a'rbitre'jtriks) 

Rasudnik, obranik, n. arbitrator (a'rbitre'jtor) 

Rasulo, n. decay (dike'j), ruin (ru'in), fali (fal) 

Rasuti, prosuti, v. to scatter (tu ska'tor) 

Rasuti se, propasti, v. to dissolve (tu diza'lv), to de- 
cay (tu dike'j), to fali (tu fa'l) 

Rasvijetliti, v. to enlighten (tu enla'jtn), to illuminate 
(tu ilju'minejt), to illustrate (tu ila'strejt) 

Rasvijetljen, a. lit (lit) 

Rasvjeta, n. illumination (ilju'mine'jšan), lightening 
(la'jtning) 

Rašće, n. plants (plane), herbage (ho'rbedž) 

Raši I jati, v. to send around (tu se'nd ara'und), to 
dispatch (tu dispa'č) 

Rašiljati robu, v. to forward (tu fo'ruorđ), to trans- 
mit (tu tra'nsmi't), to ship (tu ši'p) 

Raširen, a. spread (spred) 

Raširenje, n. enlargement (enl'a'rdžment), amplifica- 
tion (a'mplifike'jšan), spreading (spre'ding) 

Raširiti, v. to widen (tu ua'jđn), to enlarge (tu en- 
la'rđž) 

Raširiti se, v. to spread out (tu spre'đ a'ut) 

Rašljast, a. forked (forkt); bifurcate (bajfo'rket) 

Rašlje, n. forks (forks) 

Raštrkan, a. dispersed (dispo'rst), scattered (ska/- 
tord) 

Raštrkati, v. to disperse (tu dispo'rs), to scatter (tu 
ska'tor) 

Rat, n. war (ua'r) 

Ratar, n. farmer (fa'rmor), husbandman (ha'zband- 
man) 

Ratarstvo, n. agriculture (a'grika'lćur) ; husbandry 
(ha'zbandri) 

Ratni, a. warlike (ua'rlajk) 

Ratni brod, n. man-of-war (ma'n-av-ua'r) ; battle- 
ship (ba'tlšip), warship (ua'ršip) 

Ratni sud, n. court martial (ko'rt m'aršal) 

Ratnik, n. warrior (ua'rjor) 

Ratoboran, a. pugnacious (pagne'jšas) ; quarrelsome 
(kua'rlsam) 

Ratovanje, n. warfare (ua'rfa'r) 

Ratovati, v. to wage war (tu ue'jđž ua'r) 

Ravan, a. even (i'ven), straight (strejt), level (levl), 
plain (plejn), plane (plejn) 

Ravnalo, n. rule (rul), ruler (ru'lor), regulator (re'- 
gjule'jtor) 

Ravnanje, n. regulation (re'gjule'jšan) ; management 
(ma'nedžment) 

Ravnatelj, n. manager (ma'nedžor) ; director (dire'k- 
t.6r), principal (pri'nsipal) 

Ravnateljstvo, n. management (ma'nedžment), di- 
rectorate (dire'ktoret) 

Ravnati, v. to direct (tu dire'kt) ; to regulate (tu re'- 
gjulejt) ; to manage (tu ma'neđž) E Ravnati — 144 Razgoniti Ravnati, uravniti, v. to even (tu I'ven), to level (tu 

le'vl), to straighten (tu stre'jtn) 
Ravnica, n. plain (plejn), prairie (pre'jri) 
Ravnina, n. plane (plejn) 
Ravno, adv. just (đžast) ; exactly (igza'ktli) ; directly 

(đire'ktli), straight (strejt) 
Ravnodušan, a. equanimous (ikua'nimas), indifferent 

(indi'forent) 

Ravnodušnost, n. equanimity (ikuani'miti) 
Ravnotežje, n. balance (ba'lans), equilibrium (i'kuili'- 

briam) 
Razabrati, v. to find out (tu fa'jnđ a'ut) ; to under- 
stand (tu a'nđorsta'nd) 
Razagnati, rastjerati, v. to dispel (tu đispe'l), to drive 

away (tu đra'jv aue'j) 
Razan, vidi različan 
Razapeti, v. to crucify (tu kru'sifaj) 
Razaslanje, n. sending (se'nding); dispatching (đis- 

pa'čing) 
Razaslati, v. to send (tu se'nd), to forward (tu fo'r- 

yord), to ship (tu ši'p) 
Razastrijeti, v. to spread (tu spre'đ) 
Razasuti, v. to scatter (tu ska'tor) 
Razbacati, v. to throw around (tu tro'u ara'und), to 

cast (tu ka'st), to scatter (tu ska'tor) 
Razbacivati se, v. to dissipate (tu di'sipejt), to 

squander (tu skua'ndor) 
Razbaštiniti, v. to disinherit (tu di'sinhe'rit) 
Razbibriga, n. diversion (đivo'ršan), pastime (pa's- 

ta'jm) 
Razbijanje, n. breaking (bre'jking), smashing (sma'- 

šing) 
Razbijati, v. to break (tu bre'jk) ; to smash (tu 

sma'š) 
Razbijen brod, vlak, n. wreckage (re'kedž) 
Razbistrenje, n. clearing up (kli'ring a'p) 
Razbistriti, v. to clear up (tu kli'r a'p) 
Razbiti, v. to break (tu bre'jk); to smash (tu sma'š) 
Razbjeći, v. to run asunder (tu ra'n asa'ndor) ; to run 

apart (tu ra'n apa'rt) 
Razblažiti, v. to mitigate (tu mi'tigejt) 
Razbluda, n. lust (la'st), sensuality (se'nšua'liti) 
Razbludan, a. lustful (la'stful) ; sensual (se'nšual) ; 

lascivious (lasi'vias) ; lewd (ljud) 
Razbludnica, n. prostitute (pra'stitjut) 
Razbludnik, n. lecher (le'čor) 
Razboj, n. loom (lum) 

Razboj mekanički, n. power-loom (pa'uor-lu'm) 
Razbojnički, a. rapacious (rape'jšas) 
Razbojnik, n. robber (ra'bor) ; highwayman (ha'j- 

uejma'n) 
Razbojništvo, n. robbery (ra'bori) 
Razboljeti, v. to be taken ill (tu bi te'jken i'l) 
Razbor, n. sense (sens) ; prudence (pru'dens) 
Razborit, a. prudent (pru'dent) ; sensible (se'nsibl) ; 

considerate (konsi'doret) 
Razboritost, n. considerateness (konsi'doretnes), 

circumspectness (so'rkamspe'ktnes) 
Razbrajanje, n. counting apart (ka'unting apa'rt) 
Razbrajati, v. to count apart (tu ka'unt apa'rt) Razbrkati, v. to throw asunder (tu tro'u asa'ndor) 
Razbroj, n. balance (ba'lans) ; counting off (ka'unt- 
ing a'f) 
Razdati, v. to give away (tu gi'v aye'j) 
Razdavanje, n. giving away (gi'ving aue'j) 
Razderati, v. to rip (tu ri'p), to tear (tu te'r) 
Razdijeliti, v. to divide (tu diva'jd), to distribute (tu 

distri'bjut), to separate (tu se'parejt) 
Razdioba, n. division (divi'žan), separation (se'pa- 

re'jšan) 
Razdjel, n. compartment (kompa'rtment) ; class 

(klas) 
Razdjeljiv, a. divisible (divi'zibl), separable (se'pa- 

rabl) 
Razdjeljivanje, n. classification (kla'sifike'jSan) 
Razdjeljivati, v. to divide (tu diva'jd); to classify (tu 

kla'sifaj); to distribute (tu distri'bjut) 
Razdjeljivost, n. divisibility (divi'zibi'liti), separable- 

ness (se'parablnes) 
Razdoblje, n. interval (i'ntorval) 
Razdolje, n. dale (dejl), valley (va'li), dell (del) 
Razdor, n. discord (di'skord) ; strife (strajf ) ; variance 

(ve'jrians) 
Razdragati, v. to please (tu pli'z) 
Razdražen, a. irritated (i'ritejted) ; stirred up 

(sto'rd a'p) 
Razdraženje, n. irritation (i'rite'jšan) ; provocation 

(pro'voke'jšan) 
Razdraženost, n. excitement (eksa'jtment) 
Razdražiti, razđraživati, v. to irritate (tu i'ritejt); to 

stir up (tu sto'r a'p) ; to provoke (tu provo'k) 
Razdrijeti, v. to rip (tu ri'p), to tear (tu te'r) 
Razdrobiti, v. to crumble (tu kra'mbl) 
Razdrpati, v. to rend (tu re'nd), to tear up (tu te'r 

a'p) 
Razdružiti, v. to separate (tu se'parejt) 
Razdvajanje, n. halving (ha'ving) ; dividing (diva'jd- 

ing) 
Razdvoj, n. separation (se'pare'jšan) ; border (bo'r- 

dor) ; boundary (ba'underi) 
Razdvojen, a. disunited (di'sjuna'jted), separated 

(se'parejted) 
Razdvojiti, v. to halve (tu ha'v). to disunite (tu 

di'sjuna'jt) ; to separate (tu se'parejt) 
Razgaliti, v. to open (tu o'pn) 
Razgaziti, v. to crush by treading on (tu kra'š baj 

tre'ding a'n) ; to tread under feet (tu tre'd a'ndor 

fi't) 
Razglabati, v. to parse (tu pa'rs), to discuss (tu dis- 

ka's) 
Razglasiti, v. to publish (tu pa'blis) ; to advertise (tu 

a'dvortajz) ; to circulate (tu so'rkjulejt) 
Razgled, n. view (vju), examination (egza'mine'jšan) 
Razgledalac, n. viewer (vju'or) ; beholder (biho'ldor) 
Razgledati, v. to view (tu vju'); to behold (tu biho'ld) 
Razglednica, n. postal card (po'stal ka'rđ) 
Razglobiti, v. to dismember (tu disme'mbor) 
Razgnječiti, v. to crush (tu kra'š), to mash (tu ma'S) 
Razgoniti, v. to disperse (tu dispors), to drive (tu 

dra'jv), to drive asunder (tu đra'jv asa'ndor) B Razgonjenje — 145 Razmrsiti Razgonjenje, n. dispersion (đispo'ršan) 

Razgorjeti se, v. to burn (tu bo'rn) 

Razgovarati, v. to converse (tu kanvo'rs) ; to speak 

(tu spi'k) 
Razgovjetan, a. plain (ple'jn); distinct (disti'nkt); 

clear (klir) 
Razgovjetnost, n. distinctness (disti'nktnes) 
Razgovor, n. conversation (ka'nvorse'jšan) 
Razgovoran, a. affable (a'fabl) ; talkative (ta'kativ) 
Razgrabiti, v. to grab (tu gra'b) 
Razgraditi, v. to demolish (tu đima'liš) 
Razgraniti se, v. to branch (tu bra'nč) 
Razgrijati, v. to warm (tu ua'rm) 
Razgristi, v. to corrode (tu koro'd) 
Razgrnuti, v. to spread (tu spre'd) 
Razgruhati, razgruvati, v. to dash to pieces (tu da'š 

tu pi'ses) ; to beat to pieces (tu bi't tu pl'ses) 
Razići se, v. to part (tu pa'rt), to separate (tu se'- 

parejt) 
Razigrati, v. to become gay (tu bika'm ge'j) 
Razilaziti se (u mnienju), v. • to dissent (tu đise'nt) 
Razina, n. hydrometer (hajdra'mitor), level (le'vel), 

plain (plejn); air-level (a'r-le'vl) 
Razit, a. horizontal (ha'riza'ntal) 

Razjaditi, v. to make angry (tu me'jk a'ngri); to exa- 
sperate (tu egza'sporejt) 
Razjaditi se, v. to be angry (tu bi a'ngri) 
Razjagmiti, razgrabiti, v. to grab away (tu gra'b 

aue'j) 
Razjaren, a. angry (a'ngri) ; wrathful (ra'tful) 
Razjarenost, n. wrath (rat) ; rage (.rejdž) 
Razjariti, v. to anger (tu a'ngor) 
Razjasniti, v. to explain (tu eksple'jn) 
Razjašnjenje, n. explanation (e'ksplane'jšan) 
Razlagač, n. illustrator (ila'stre'jtor), explainer (eks- 

ple'jnor) 

Razlagati, v. to explain (tu eksple'jn); to illustrate _ 
(tu ila'strejt) 

Razlagati (stroj), v. to take to pieces (tu te'jk tu 
pi'ses) 

Razletiti se, v. to fly asunder (tu fla'j asa'nđor) 
Različak, mođrac, n. blue-bottle (blu'-ba'tl) 
Različan, a. various (ve'jrias), different (di'forent), 
unlike (a'nla'jk) 

Različitost, n. variety (vara'iti) ; difference (di'fo- 
rens) ; unlikeness (a'nla'jknes) ; diversity (divo'r- 
siti) 

Raziijeganje. n. resound (ri'za'und) 

Razlijegati se, v. to resound (tu riza'und), to echo 
(tu e'ko) 

Razlijeniti se, v. to get lazy (tu ge't le'jzi) 

Razlijev, n. overflow (o'vorflo), deluge (de'ljuđž) 

Razlijevati, v. to pour out (tu po'r a'ut) ; to spill (tu 
sp'il) 

Razlika, n. difference (đi'forens) 

Razlikovanje, n. distinction (disti'nkšan), discrimina- 
tion (diskri'mine'jšan) 

Razlikovati, v. to discern (tu dizo'rn); to distinguish 
(tu disti'nguiš) Razliti, v. to spill (tu spi'l) 

Razljutiti, v. to make angry (tu me'jk a'ngri) ; to ex- 
asperate (tu egza'sporejt) 
Razljutiti se, v. to grow angry (tu gro'u a'ngri) 
Razlog, n. cause (kaz), reason (rizn), motive (mo'tiv> 
Razlomiti, v. to break (tu bre'jk) 

Razložan, a. explanatory (ekspla'natori), explicable 
(e'ksplikabl), reasonable (ri'znabl), rational (ra'- 
šanal) 
Razložiti, v. to explain (tu eksple'jn), to demonstrate 

(tu đe'manstrejt), to illustrate (tu ila'strejt) 

Razlučiti, v. to discern (tu dizo'rn), to distinguish (tu 

disti'nguiš), to analyze (tu a'nalajz), to secrete 

(tu sikri't) 

Razlupati, v. to break (tu bre'jk); to smash (tu sma'š) 

Razmak, n. interval (i'ntorval), distance (đi'stans), 

space (spejs) 
Razmaknuti, v. to extend (tu ekste'nd) 
Razmatati, v. to unwind (tu a'nua'jnd) 
Razmatranje, n. reflection (rifle'kšan), contemplation 
(ka'ntemple'jšan), consideration (konsi'dore'jšan) 
Razmatrati, promišljavati, v. to reflect (tu rifle'kt), 
to consider (tu konsi'đor), to meditate (tu me'di- 
tejt) 
Razmatrati, motriti, v. to view (tu vju') 
Razmazati, v. to smear (tu smi'r) 
Razmaziti, raznježiti, v. to cocker (tu ka'kor), to 

spoil (tu spo'el) 
Razmažen, a. cockered (ka'kord) ; spoiled (spo'eld 
Razmekšati, v. to soften (tu sa'fn) 
Razmetati se riječima, v. to pun (tu pa'n) 
Razmicati, razmaci, v. to extend (tu ekste'nd) 
Razmijeniti, v. to exchange (tu eksče'jnđž) 
Razmijeniti novac, v. to change (tu če'jnđž) 
Razmijesiti, razmiješati, v. to knead (tu ni'đ) 
Razmirica, n. feud (f juđ) ; quarrel (kua'rel) 
Razmisliti, v. to think over (tu ti'nk o'vor) ; to con- 
sider (tu konsi'đor), to reflect upon (tu rifle'kt 
apa'n) 
Razmišljanje, n. meditation (me'đite'jšan), conside- 
ration (konsi'dore'jšan), reflection (rifle'kšan) 
Razmjena, n. exchange (eksče'jnđž) 
Razmjenitelj, n. exchanger (eksče'jndžor) 
Razmjeniti, v. to barter (tu ba'rtor); to change (tu 

če'jnđž) 
Razmjer, n. proportion (propo'ršan) ; average (a'v- 

ređž), ratio (re'jšjo) 
Razmjera, n. balance (ba'lans) 
Razmjeran, a. proportional (propo'ršanal) 
Razmjerenost, n. exactness (egza'ktnes) 
Razmjerno, adv. proportionally (propo'ršanali), com- 
paratively (kompa'rativli) 
Razmjestiti, v. to readjust (tu ri'adžast) 
Razmočiti, v. to melt (tu me'lt), to liquefy (tu li'kui- 

faj) 
Razmotati, v. to unfold (tu a'nfo'ld), to unwrap (tu 

a'nra'p) 
Razmotavanje, n. unfolding (a'nfo'lding) 
Razmotriti, v. to scrutinize (tu skru'tinajz) 
Razmrsiti, v. to disentangle (tu đi'senta'ngl) it Razmrsivanje 146 — Raženjak Razmrsivanje, n. disentangling (di'sentan'gling) 

Razmrskati, v. to smash (tu sma'š) 

Razmrviti, v. to crumb (tu kra'm) 

Razmutiti, v. to defile (tu difa'el), to sully (tu sa'li) 

Raznašati, raznesti, raznijeti, v. to carry (tu ka'ri), to 

spread (tu spre'd) 
Razni, a. different (di'forent); diverse (đa'jvors); 

various (ve'jrias) ; several (se'voral) 
Raznježiti, vidi razmaziti 
Raznoličan, a. manifold (ma'nifolđ), heterogenious 

(he'torođži'nias) 
Raznoličnost, n. variety (vara'iti) ; diversity (daj- 

vo'rsiti) 
Raznolik, a. various (ve'jrias), different (di'forent), 

diverse (đa'jvors) 
Raznovrstan, a. heterogenious (he'torođži'nias) 
Ražom, adv. horizontally (ha'riza'ntali) 
Razor, razorenje, n. destruction (distra'kšan)j demoli- 
tion (de'moli'šan) 
Razorati, v. to plough (tu pla'u) 
Razoritelj, n. destroyer (đistro'Sr); đemolisher (dima'- 

lišor) 
Razoriti, v. to destroy (tu distro'j), to demolish (tu 

dima'liš) 

Razoružanje, n. disarming (disa'rming) 

Razoružati, v. to disarm (tu disa'rm) 

Razred, n. class (kla's) 

Razrediti, v. to classify (tu kla'sifaj) 

Razredjen, a. classified (kla'sifajd) 

Razred j i van je, n. classification (kla'sifike'jšan) 

Razrednik, n. director of the class (đire'ktor av di 

kla's) , 

Razrez, n. cut (kat) 
Razrezati, v. to cut up (tu ka't a'p), to carve (tu 

ka'rv) 
Razri jediti, v. to rarefy (tu ra'rifaj), to thin (tu ti'n) 
Razriješenje, n. loosening (lu'sening) 
Razriješenje zagonetke, n. solution (solju'šan) 
Razriješiti, v. to loosen (tu lu'sen), to untie (tu a'n- 

ta'j) 
Razriješiti zagonetku, v. to solve (tu sa'lv), to unridle 

(tu a'nri'dl) 
Razriješiv, a. soluble (sa'ljubl), solvable (sa'lvabl) 
Razrušiti, v. to demolish (tu dima'liš) 
Razudba, n. dissection (dise'kšan) 
Razuditi, v. to dissect (tu dise'kt) 
Razum, n. sense (sens), reason (rizn), intellect 

(i'ntelekt) 
Razuman, a. sensible (se'nsibl), reasonable (ri'znabl), 

rational (ra'šanal) 
Razumijevanje, n. comprehension (ka'mprihe'nšan), 

understanding (a'ndSrsta'nding) 
Razumijevati, razumjeti, v. to comprehend (tu ka'm- 

prihe'nd), to understand (tu a'ndorsta'nd) 
Razumjeti, v. to understand (tu a'ndorsta'nd) 
Razumljiv, a. comprehensible (ka'mprihe'nsibl), in- 
telligible (inte'liđžibl), clear (klir) 
Razumljivost, n. understanding (a'ndSrsta'nding), 

perception (porse'pšan) 
Razumnost, n. intelligibility (inte'lidžibi'liti) Razuzdan, a. licentious (lajse'nšas), dissolute (di'so- 

ljut) unruly (a'nru'li) 
Razuzdanost, n. licentiousness (lajse'nšasnes), un- 

ruliness (a'nru'lines), dissipation (di'sipe'jšan) 
Razuzdati (konja), v. to unbridle (tu a'nbra'jdl) 
Razuzlati, v. to unknit (tu a'ni't) 
Razvaline, n. ruins (ru'inz) 
Razvaliti, v. to destroy (tu distro'j), to crush (tu 

kra'š). to demolish (tu dima'liš) 
Razvaljen, a. destroyed (distro'jd), ruined (ru'ind) 
Razvedrenje, n. clearing up (kli'ring a'p) 
Razvedriti, v. to clear up (tu kli'r a'p), to brighten 

(tu bra'jtn) 
Razveseliti, v. to rejoice (tu ridžo'js), to delight (tu 

dila'jt), to cheer up (tu či'r a'p) 
Razveseliti se, v. to be happy (tu biha'pi) 
Razvezati, v. to untie (tu a'.nta'j), to unbind (tu a'n- 

ba'jnd) 
Razviditi, v. to inspect (tu inspe'kt), to survey (tu 

sorve'j), to look over (tu lu'k o'vor) 
Razvijanje, n. evolution (e'volju'šan), development 

(deve'lopment) 
Razvijati, v. to unfold (tu a'nfo'ld), to develop (tu 

dive'lap) 
Razvikan, a. ill-reputed (i'1-repju'ted) 
Razvikati, v. to decry (tu dikra'j) 
Razvitak, n. development (dive'lapment) 
Razviti, v. to unfold (tu a'nfo'ld), to spread (tu 

spre'd) 
Razviti (duševno), v. to develop (tu đive'lap) 
Razvjenčanje, n. divorce (divo'rs) 
Razvjenčati, v. to divorce (tu divo'rs) 
Razvlačen, a. diffused (difju'zd), spacious (spe'jšas) 
Razvlačiti, v. to expand (tu ekspa'nd), to extend (tu 

ekste'nd), to stretch (tu stre'č) 
Razvlažiti, v. to moisten (tu mo'jsn) 
Razvod, n. divorce (divo'rs) 
Razvoditi, v. to divorce (tu divo'rs) 
Razvoj, n. evolution (e'volju'šan), development (dive'- 
lapment) 
Razvoz, n. transport (tra'nsport) 
Razvoziti, v. to transport (tu transpo'rt), to convey 

(tu konve'j) 
Razvoznik, n. transporter (transpo'rtor) 
Razvrat, n. anarchy (a'narki) 
Razvratan, a. Wretched (re'čed), despicable (de'spi- 

kabl) 
Razvratnik, n. anarchist (a'narkist) 
Razvrći, razvrgnuti, v. to disband (tu disba'nd) 
Razvrstati, v. to classify (tu kla'sifaj), to arrange in 

groups (tu are'jndž in gru'ps) 
Razvući, v. to stretch (tu stre'č), to drag asunder (tu 

dra'g asa'ndor), to expand (tu ekspa'nđ) 
Raž, n. rye (raj) 

Ražaliti se, v. to be sorry (tu bi sa'ri) 
Ražalostiti, v. to sadden (tu sa'dn) 
Ražanj, n. spit (spit) 
Ražen itba, n. divorce (divo'rs) 
Raženiti se, v. to get divorced (tu ge't divo'rst) 
Raženjak, n. rye-bread (ra'j-bre'd) Rdja It 147 _ Rikati Rdja, n. rust (rast) 

Rdjav, a. rusty (ra'sti) 

Rebarce praseće, n. pork-chop (po'rk-ča'p) 

Rebarce škopca, n. mutton-chop (ma'tn-ča'p) 

Rebarce teleće, n. veal-cutlet (vi'1-ka'tlet) 

Rebro, n. rib (rib) 

Rečenica, n. sentence (se'ntens), proverb (pra'vorb) 

Reći, v. to say (tu se'j), to teli (tu te'l) 

Red, n. order (o'rđbr), row (ro'u), turn (torn), rank 

(rank), file (fa'el) 
Red kuća, n. row of houses (ro'u av ha'uzes) 
Redak, n. line (lajn), verse (vors) 
Redar, n. policeman (poli'sman) 

Redarstveni ured, n. police station (po'lis ste'jšan) 
Redarstvo, n. police (poli's) 
Redatelj, n. manager (ma'nađžor) 
Redatelj kazališni, n. stage -manager (ste'jdž-ma'na- 

đžor) 
Redati, v. to file (tu fa'el), to range (tu re'jndž), to 

rank (tu ra'nk) 
Rediti, v. to regulate (tu re'gjulejt), to order (tu 

o'rdor) 
Rediti, mućkati, v. to churn (tu čo'rn) 
Rednik, n. regulator (re'gjule'jtor) 
Redom, adv. successively (sukse'sivli), in turn (in 

to'rn) 
Redovit, a. regular (re'gjulor), orderly (o'rdorli) 
Redovito, adv. regularly ftre'gjulorli) continuously 

(konti'njuasli) 
Redovitost, n. regularity (re'gjula'riti) 
Redovnik, n. clergyman (klo'rđžiman), priest (prist), 

monk (mank) 
Redovništvo, n. clergy (klo'rdži) 
Regetaljka, n. rattle (rati) 

Regetaljka (ptica), n. mistle-bird (mi'sl-bo'rd) 
Regetati, v. to rattle (tu ra'tl) 
Religija, n. religion (reli'džan) 
Remek- djelo, n. master-piece (ma'stor-pl's) 
Remen brijaći, n. strop (strap) 
Remen, kaiš, n. strap (strap) 
Remen, pojas, n. belt (belt) 
Remen, ženski pas, n. sash (saš) 
Remenar, n. harness-maker (ha'rnes-me'jkor) 
Remenje, n. straps (straps) 
Ren, hren, n. horse-radish (ho'rs-ra'diš) 
Rep, n. tail (tejl) 
Repa, n. turnip (to'rnip) 
Repača, zvijezda, n. comet (ka'met) 
Repat a. tailed (tejld) 
Repatica zvijezda, n. comet (ka'met) 
Repica, n. colza (ka'lza) 
Repište, n. beet-field (bl't-fi'ld) 
Republika, n. republic (ripa'blik) 
Resa, maca, n. catkin (ka'tkin) 
Resa, n. tress (tres), fringe (frindž) 
Resast, a. fringed (frinđžd) 
Resica, jezičac, n. uvula (ju'vjula) 
Resiti, v. to adorn (tu ado'rn), to decorate (tu de'ko- 

rejt), to beautify (tu bju'tifaj) 
Reskati, v. to carve (tu ka'rv) Resulja, borovnica, n. bil-berry (bi'1-be'ri) 

Rešetar, n. sieve-maker (si'v-me'jkor) 

Rešetati, v. to sift (tu si'ft) 

Rešetka, n. grate (grejt), trellis (tre'lis), bars (bars) 

Rešeto, n. sieve (siv) 

Revan, a. eager (I'gor), zealous (ze'las) 

Revnost, n. zeal (zil), eagerness (l'gornes) 

Revolver, samokres, n. revolver (riva'lvor) 

Rez, n. cut (kat) 

Rezač, n. carver (ka'rvor) 

Rezak, a. sharp (sarp), pungent (pa'nđžent) 

Rezanci, n. vermicelli (vo'rmiče'li), noodles (nudls) 

Rezati, v. to cut (tu ka't), to carve (tu ka'rv) 

Rezati lozu, n. to prune vine (tu prun va'jn) 

Rezbar, n. engraver (engre'jvor) 

Rezbarija, n. engraving (engre'jving) 

Rezbarstvo, n. carving (ka'rving) 

Rezeda, katančica, n. mignonette (mi'njone't) 

Režati, v. to growl (tu gra'ul) 

Riba, n. fish (fiš) 

Ribalja, n. scrub-woman (skrab-uu'man) 

Ribar, n. fisherman (fi'šorman) 

Ribarica, n. fisher-woman (fi'šor-uu'man), fisher- 
maid (fi'šormejd) 

Ribariti, ribe loviti, v. to fish (tu fi'š), to angle (tu 
a'ngl) 

Ribarstvo, n. fishery (fi'šori) 

Ribati, v. to grate (tu gre'jt) 

Ribati, čistiti, v. to rub (tu ra'b), to scrub (tu skra'b) 

Ribati (zelje), v. to cut (tu ka't) 

Ribež, n. grater (gre'jtor) 

Ribice, n. fry (fraj) 

Riblji trg, n. fish market (fi'š ma'rket) 

Ribnjak, n. fish-pond (fi'š-pa'nđ) 

Ribolov, n. fishing (fi'šing), fishery (fi'šori) 

Ričet, pobrkanost, n. pellmell (pe'lme'l) 

Ridati, v. to lament (tu lame'nt), to wail (tu ue'jl) 

Ridj, a. reddish (re'diš), fox-colored (fa'ks-ka'lord) 

Ridjan, n. sorrel horse (sa'rel-ho'rs) 

Ridjokos, a. red hair (re'd ha'r) 

Ridjovka, n. adder (a'dor), copper-head (ka'por-he'd) 

Rif, n. yard (jard), ell (el) 

Rigati, bljuvati, v. to vomit (tu va'mit) 

Rigati, izrigavati se, v. to belch (tu be'lč) 

Riječ, n. word (yo'rd), expression (ekspre'šan) 

Riječ je, n. system of rivers (si' stem av ri'vors) 

Riječnik, n. dictionary (di'kšaneri) 

Rijedak, a. rare (rar), scarce (skars) 

Rijeka, n. river (ri'vor) 

Riješenje, n. solution (solju'šan) 

Riješiti (tvorno), v. to loosen (tu lu'sen), to untie (tu 
a'nta'j) 

Riješiti (umno), v. to solve (tu sa'lv), to absolve (tu 
abza'lv) 

Riješiti se, v. to get rid of (tu ge't ri'd a'v) 

Rijetko, adv. seldom (se'ldam), rarely (ra'rli) 

Rijetkost, n. rarity (ra'riti), rareness (ra'rnes), scar- 
city (ska'rsiti) 

Rik, n. roar (ror) 

Rika, gruvanje, n. roaring (ro'ring) 

Rikati, v. to roar (tu ro'r) R Rilo 148 Rov Rilo, ii. snout (sna'ut) 

Rilo slona, n. trunk (tra'nk) 

Rimljanin, n. Roman (ro'man) 

Rimski, a. Roman (ro'man) 

Rinuti, v. to push (tu pu'š), to shove (tu ša'v) 

Ris, n. lynx (links) 

Risač, n. draughtsman (đra'fcman), drawer (đra'or), 
designer (diza'jnor) 

Risaći papir, n. drawing paper (dra'ing pe'jpor) 

Risanje, n. drawing (dra'ing), delineation (dili'nie'j- 
šan) 

Risar, vidi risa5 

Risarstvo, n. drawing (dra'ing) 

Risati, v. to draw (tu đra'), to delineate (tu dili'niejt) 

Rit, prkno, n. arse (as), hinder (ha'jnđor) 

Rit, trsčak, n. reeđ-bank (ri'đ-ba'nk) 

Ritanje, n. kicking (ki'king) 

Ritati, v. to kick (tu ki'k) 

Ritno crijevo, n. rectum (re'ktam) 

Rivati, v. to push (tu pu'š), to shove (tu ša'v) 

Rizma (papira), n. ream (rim) 

Riznica, n. treasury (tre'žuri) 

Riznica engleska, n. Exchequer (e'ksSe'kor) 

Riža, n. rice (rajs) 

Rječica, n. rivulet (ri'vjulet) 

Rječit, a. eloquent (e'lokuent) 

Rječitost, n. eloquence (e'lokuens) 

Rnjica, zečja usna, n. hare-lip (ha'r-li'p) 

Rob, n. slave (slejv), helot (hi'lat) 

Roba, n. merchandise (mo'rčanđajz), ware (ua'r), 
goods (gudz) 

Robija, n. slavery (sle'jvori), socage (sa'keđž), com- 
pelled service (kampe'ld sb'rvis) 

Robijaš, n. socager (sa'keđžor) 

Robinja, ri. female slave (fi'mejl sle'jv) 

Robiti, v. to rob (tu ra'b) 

Roblje, n. slaves (slejvz) 

Robovati, v. to slave (tu sle'jv) 

Ročište, n. meeting-place (mi'ting ple'js), day of ap- 
pearance (đe'j av api'rans) 

Ročište sudbeno, n. hearing (Wring), trial (tra'el) 

Rod, n. sex (seks), race (rejs), kind (kajnd), genus 
(đži'nas), generation (đže'nore'jšan), gender 
(dže'ndor), fruit (frut) 

Roda, n. stork (stork) 

Rodan, a. fertile (fo'rtil), fruitful (fru'tful) 

Rodbina, n. relation (rile'jšan), kin (kin), kindred 
(ki'ndred) 

Rodbinski, a. related (rile'jted) 

Rodbinstvo, n. relationship (rile'jšanšip) 

Roditelj, n. parent (pa'rent), genitor (dže'nitor), father 
(fa'dor) 

Roditelji, n. parents (pa'renc) 

Roditeljka, n. mother (ma'dor) 

Roditeljski, a. parental (pare'ntal) 

Roditi, v. to bring forth (tu bri'ng fo'rt), to give birth 

(tu gi'v bo'rt), to deliver (tu deli'vor) 
Roditi (kod voća), v. to bear (tu ba'r) 
Roditi se, v. to be born (tu bi bo'rn) 

Rodjak, n. relative (re'lativ), relation (rile'jšan) 

Rodjakinja, n. relative (re'lativ), relation (rile'jšan) Rodjendan, n. birthday (bo'rtde'j) 

Rodjeni, a. native (ne'jtiv), born (born) 

Rodjenje, n. birth (bort) 

Rodljiv, a. fertile (fo'rtil) 

Rodnost, n. fertility (forti'liti), fecundity (fika'nditi) 

Rodoljub, n. patriot (pe'jtriat) 

Rodoljuban, a. patriotic (pe'jtria'tik) 

Rodoljublje, n. patriotism (pe'jtriatizm) 

Rodom, ađv, born (born), native (ne'jtiv), provenient 

(provi'njent) 
Rodoslov, n. genealogist (dže'nia'lodžist) 
Rodoslovlje, n. genealogy (đže'nia'lodži), pedigree 

(pe'digri) 
Rodovnica, n. certificate of birth (sorti'fiket av bo'rt) 
Rodovnik, n. genealogical table (dže'niala'đžikal tejbl) 
Rodstvo, n. relation (rile'jšan) 
Rog, n. horn (horn) 
Rogač, n. stag-beetle (sta'g-bi'tl) 

Rogač, karuba, n. St. John's bread (se'jnt dža'ns bre'đ) 
Rogač (drvo), n. carob-tree (ka'rab-tri') 
Rogalj, n. corner (ko'rnor) 
Rogast, a. hornshapeđ (ho'rnše'jpt) 
Rogat, a. horny (ho'rni) 
Rogata marva, n. neat-cattle (ni't-ka'tl) 
Roglje, n. forks (forks), prongs (prangz) 
Rogoboran, a. roaring (ro'ring) 
Rogoboriti, v. to roar (tu ro'r) 
Rogobornost, n. grumbling (gra'mbling) 
Rogoz, n. sedge (seđž), reed (riđ) 
Rogoza, n. rush-mat (ra'š-ma't) 
Roj, n. swarm (sua'rm) 
Rojiti se, v. to swarm (tu sua'rm) 
Rojte, rese, n. fringes (fri'ndžes) 

Rojtica, n. tuft (taft), tassel (tasl), fringe (frindž) 
Rok, n. term (tbrm), set term (se't to'rm) 
Roktati, v. to grunt (tu gra'nt) 
Rokva, n. radish (ra'diš) 
Roljati, v. to roll (tu ro'l) 
Roman, n. romance (roma'ns) 
Romanika, n. chamomile (ka'momael) 
Rominjati, v. to drizzle (tu dri'zl) 
Romon, n. rustle (rasi) 

Romoniti, v. to puri (tu pb'rl), to rustle (tu ra'sl) 
Ronac, ronilac, n. diver (da'jvor), plunger (pla'ndžor) 
Ronilo, n. diving-bell (da'jving-be'l) 
Roniti, v. to dive (tu đa'jv), to plunge (tu pla'ndž) 
Roniti suze, v. to shed tears (tu še'd ti'rs) 
Ropkinja, n. slave (sle'jv) 
Ropot, n. murmur (mo'rmor) 
Ropotarnica, n. lumber-room (la'mbor-ru'm) 
Ropski, a. slavish (sle'jviš), slave (slejv) 
Ropstvo, n. slavery (sle'jvori) 
Rosa, n. dew (dju) 
Rosan, a. dewy (đju'i) 
Rositi, v. to bedew (tu biđju') 
Rosulja, n. thaw-wind (ta'-ui'nd) 
Roštilj, n. gridiron (gri'đa'jarn) 
Rotiti se, v. to conspire (tu konspa'er) 
Rotkva, n. radirh (ra'diš) 
Rov, n. mine (majn), ditch (dič) R Rovar 149 Ruševina Rovar, n. agitator (a'đžite'jtor), conspirator (kon- 

spira'tbr) 
Rovati, v. to undermine (tu a'nđorma'jn), to dig up 

(tu di'g a'p) 
Rovati proti kome, v. to incite (tu insa'jt), to agitate 
(tu a'đžitejt) a 

Rovati (po džepovima), v. to search (tu so'rč) 
Rovati po papirima, v. to rummage (tu ra'medž) 
Rovni ulaz, n. shaft (šaft) 
Rozgva, n. vine-branch (va'jn-bra'nč) 
Rožak, n. horn (horn) 
Rožan, a. of horn (av ho'rn) 
Rožnica, n. horny tunicle (ho'rni tju'nikl), callousness 

(ka'lasnes) 
Rt, n. cape (kejp), promontory (pra'mantori) 
Rub, n. hem (hem), seam (sim), eđge,(edž) 
Rubac, n. kerchief (ko'rčif) 
Rubac džepni, n. handkerchief (ha'nđkorčif) 
Rubača, košulja, n. shirt (sort) 

Ruhenina, n. linen (li'nen), clothes (klo'uz), under- 
wear (a'ndoruar) 
Rubin, n. ruby (ru'bi) 

Rubiti, v. to hem (tu he'm), to seam (tu sl'm) 
Rublje, n. linen (li'nen) 
Ručak, n. breakfast (bre'kfast) 
Ručati, v. to dine (tu đa'jn), to lunch (tu la'nč) 
Ručica, n. handle (handl) 
Ručna knjiga, n. hand-book (ha'nd-bu'k), manual 

(ma'njual) 
Ručni rad, n. handiwork (ha'ndiuork), manual labor 

(ma'njual le'jbor) 
Ručni rad (ženski), n. fancy-work (fžl'nsi-uo'rk) 
Ručnik, n. towel (ta'uel) 
Rud, a. crisp (krisp), frizzled (frizld) 
Ruda, n. ore (or), mineral (mi'noral) 
Ruda na kolima, n. wagon-pole (ua'gan po'l), wagon 

shaft (ua'gan ša'ft) 
Rudar, n. miner (ma'jnor) 
Rudarski, a. mining (ma'jning) 
Rudarstvo, n. mining -affairs (ma'jning-afa'rs) 
Rudarstvo, znanost, n. metallurgy (me'talbrdži) 
Rudast, a. curly vko'rli) 
Rudilo, n. curling-iron (ko'rling-a'jarn) 
Ruditi, ruđjeti (vlasi), v. to curi (tu ko'rl), to frizzle 

(tu fri'zl) 
Rudnik, n. mine (majn) 
Rudokop, n. mine (majn) 

Rudokop bakreni, n. copper-mine (ka'pbrma'jn) 
Rudokop olovni, n. lead-mine (le'đma'jn) 
Rudokop srebrni, n. silver-mine (si'lvbrma'jn) 
Rudokop, ugljenokop, n. coal-mine (ko'lma'jn) 
Rudokop zlatni, n. gold-mine (go'lđma'jn) 
Rudokop željezni, n. iron-mine (a'jornma'jn) 
Rudoslovlje, n. mineralogy (mi'nora'lodži) 
Rudovit, a. rich with minerals (ri'fi uit mi'nbrals) 
Rugati se, v. to scoff (tu ska'f), to sneer (tu sni'r), 
to laugh at (tu la'f a't), to deride (tu đira'jd) 
Ruglo, n. jeering' (đži'ring), mockery (ma'kori) 
Ruglo, predmet ruganja, n. laughing-stock (la'fing- 
sta'k) Rugoba, n. caricature (kari'kačur) 

Ruho, n. clothes (kloz), dress (dres), attire (ata'er) 

Ruho nevjeste, n. trousseau (tru'so') 

Ruj, n. sumach (sju'mak) 

Rujan, n. September (sipte'mbor) 

Ruka, n. arm (arm) 

Ruka, pest, n. hand (hand) 

Rukav, n. sleeve (sliv) 

Rukavice, n. gloves (glavz) 

Rukavičar, n. glover (gla'vor) 

Ruknuti, v. to roar (tu ro'r) 

Rukoblud, n. self-abuse (se'lf-abju's), self-pollute 
(se'lf-polju't) 

Rukobludhik, n. self-abuser (se'lf-abju'ser), self-pol- 
luter (se'lf-polju'tor) 

Rukodjelac, n. hand-worker (ha'nd-ub'rkor) 

Rukodjelan, a. hanđ-mađe (ha'nđ-me'jd) 

Rukodjelstvo, n. handicraft (ha'ndikraft) 

Rukoljub, n. hand kissing (ha'nd ki'sing) 

Rukopis, n. hand-writing (ha'nd-ra'jting), manu- 
script (ma'njuskript) 

Rukopolaganje, n. consecration (ka'nsekre'jšan) 
Rukopolagati, v. to consecrate (tu ka'nsekrejt), to 

ordain (tu orde'jn) 
Rukotvor, n. handiwork (ha'ndiuork) 
Rukotvorac, n. *■ handicraftsman (ha'nđikra'fcman) 
Rukovanje, n. hand-clasp (ha'nd-kla'sp) 
Rukovati se, v. to shake hands (tu še'jk ha'nđz) 
Rukovet, n. handful (ha'nđful) 
Rukovoditi, v. to manage (tu ma'nedž) 
Rukovodnik, n. manager (mš.'nedžor) 
Rukovodstvo, rukovođjenje, n. management (ma'ne- 

džment) 

Rulja, n. crowd (kra'uđ), throng (trang), rabble 

(ržbl) 
Rumen, a. red (red), reddish (re'diš) 
Rumenika, vino, n. red wine (red ua'jn) 
Rumenilo, n. rouge (riiž) 
Rumeniti se, v. to redden (tu re'đn), 
Rumenost, n. rosiness (ro'zines) 
Rumunj, n. Rumanian (rume'nian) 
Rumunjska, n. Rumania (rume'nja) 
Rumunjski, a. Rumanian (rume'nian) 
Runja, n. shag (šag), curl (kori) 
Runjast, a. shaggy (ša'gi), curled (korld) 
Runjavost, n. shagginess (ša'gines), curliness (ko'r- 

lines) 

Runo, n. fleece (flis) 

Runolist, n. everlasting (e'vbrla'sting), cudweed (ka'd- 

ui'd) 
Rupa, n. hole (hol), ditch (dič) 
Rupičav, a. full of holes (fu'l av h5'lz), perforated 

(po'rforejted) 

Rus, n. Russian (ra'šjan) 
Rus, a. brownish (bra'uniš) 
Rusaljka, n. water-fairy (ua'dor-fži'ri) 
Rusija, n. Russia (ra'šia) 
Ruski, a. Russian (ra'šjan) 
Rušenje, n. demolition (đe'moli'šan) 
Ruševina, n. ruins (ru'ins) R Rušitelj — 150 Salamura Rušitelj, n. destroyer (distro'jor), disturber (disto'r- 

bor) 
Rušiti, v. to demolish (tu đima'liš), to destroy (tu 

đistro'j) 
Ruta, n. weft of hairs (ue'ft av ha'rz) 
Rutav, a. shaggy (ša'gi) 
Rutavost, n. shagginess (ša'gines) 
Rutvica, n. goats-rue (go'uc-ru') 
Ruža, n. rose (roz) 
Ružan, a. ugly (a'gli) 
Ruženje, n. defacing (dife'jsing), defaming (đife'j- 

ming) 
Ružica, n. rose-buđ (ro'z-ba'd) Ružičast, a. rosy (ro'zi), ruddy (ra'di) 

Ružičnjak, n. rose-garden (ro'z-ga'rđn) 

Ružitelj, n. scolder (sko'ldor) 

Ružiti, v. to deride (tu dira'jd), to mock (tu ma'k), 

to scoff (tu ska'f), to ridicule (tu ri'dikjul) 
Ružmarin, n. rosemary (ro'zmori) 

Ružno, adv. nasty (na'sti), ugly (a'gli), badly (ba'dli) 
Ružnost, n. ugliness (a'glines) 
Rvač, n. wrestler (re'slor) 
Rvalište, n. ring (ring), arena (ari'na) 
Rvati se, v. to wrestle (tu re'sl) 
Rzati, v. to neigh (tu ne'j) 
Rž, n. rye (ra'j) S, sa. prep, with (ui't), from (from), through (tru) 
Sabirač, n. collector (kole'ktor), gatherer (ga'đoror), 

gleaner (gli'nor) 
Sabiranje, n. collecting (kole'kting), gathering (ga.'- 

doring), gleaning (gli'ning) 
Sabirati, v. to collect (tu kole'kt), to gather (tu ga.'- 

dor), to glean (tu gli'n) 
Sablast, n. ghost (gost), spectre (spe'ktor) 
Sablazan, n. scandal (ska'ndal) 
Sablazniti, v. to scandalize (tu ska'ndalajz) 
Sablažnjiv, a. scandalous (ska'nđalas) 
Sablja, n. sabre (se'jbor), sword (sord) 
Sabljak (riba), n. sword-fish (so'rđ-fi'š) 
Sabljić, n. sword-grass (so'rd-gra's) 
Sabor, n. parliament (pa'rliment), congress (ka'n- 

gres), assembly (ase'mbli) 
Saborisati, v. to hold counsel (tu ho'ld ka'unsel) 
Sabornica, n. parliament-building (pa'Himent-bi'l- 

ding) 
Sabornik, n. congressman (ka'ngresman), represen- 
tative (ri'preze'ntativ), delegate (de'liget) 
Sabran, a. collected (kole'kted), gathered (ga'dord), 

gleaned (glinđ) 
Sabran (duhom), a. composed (kbmpo'zd) 
Sabranje, n. meeting (mi'ting), assembly (ase'mbli), 

congregation (ka'ngrege'jšan) 
Sabrati, v. to collect (tu kole'kt), to gather (tu ga'- 

dor) 
Sabrati se, v. to compose oneself (tu kbmpb'z uan- 

se'lf) 
Sačma, n. small shot (sma'l ša't) 

Sačuti, v. to hear (tu hi'r), to examine (tu igza'min) 
Sačuvati, v. to preserve (tu prizb'rv), to beware (tu 

biua'r) 
Saće, n. honey-comb (ha'ni-ko'm) 
Saći, vidi sići 

Saćura, n. bread-basket (bre'd-ba'sket) 
Sad, n. plant (plant), plantation (pla'nte'jšan) 
Sada, adv. now (na'y) 

Sada ako ikada, adv. now if ever (na'u if e'vor) 
Sada ili nikada, adv. now or never (na'u or ne'vor) 
Sadašnji, a. present (pre'zent), now (na'u), actual 

(a'kćual) Sadašnjost, n. presence (pre'zens), present time (pre'- 
zent ta'jm) 

Sadilac, n. planter (pla'ntor) 

Saditi, v. to plant (tu pla'nt) 

Sadra, gips, n. plaster of Paris (pla'stor av pa'ris) 

Sadržaj, n. contents (ka'nte'nc) 

Sadržavati, v. to contain (tu konte'jn) 

Sadržina, n. contents (ka'nte'nc) 

Sadžak, n. tripod (tra'jpad) 

Sadžija, urar, n. watch-maker (ua'č-me'jkor) 

Sag, n. rug (rag), carpet (ka'rpet) 

Sagafilja, n. bluebottle-flower (blu'batl-fla'uor) 

Sagib, n. bent (bent), curve (korv), flexion (fle'kšan) 

Sagibati, v. to bend (tu be'nd), to bow (tu ba'u) 

Sagnati, v. to drive (tu dra'jv) 

Sagnjiti, v. to decay (tu dike'j), tq rot (tu ra't) 

Sagnut, a. stooped (stupt), bent down (be'nt da'un), 
bowed down (ba'ud da'un) 

Sagnuti se, v. to stoop down (tu stu'p da'un) 

Sagraditi, v. to build (tu bi'ld), to erect (tu ire'kt) 

Sagriješiti, v. to sin (tu si'n), to commit sin (tu ko- 
mi't si'n) 

Sahnuti, v. to wither (tu ui'dor) 

Sahrana, n. preservation (pre'zorve'jšan) 

Sahrana, pogreb, n. burial (bo'rial), interment (in- 
to'rment) 

Sahranitelj, n. depositor (dipa'zitor), preserver (pri- 
zo'rvor) 

Sahraniti, v. to preserve (tu prizo'rv), to deposit (tu 
dipa'zit) 

Sajam, n. fair (far), market (ma'rket) 

Sajmište, n. market (ma'rket) 

Sakat, a. lame (lejm), crippled (kripld) 

Sakatiti, v. to cripple (tu kri'pl) 

Sakovati, v. to forge together (tu fo'rdž tuge'dor) 

Sakristija, n. vestry (ve'stri) 

Sakriti, v. to hide (tu ha'jd), to conceal (tu konsl'lt 

Sakrivač, n. concealer (konsl'lor) 

Sakriven, a. concealed (konsi'ld), hidden (hi'den) 

Sakupiti, v. to gather (tu ga'dor), to collect (tu ko- 
le'kt) 

Sala, dvorana, n. hall (ha.1) 

Salamura, n. pickle (pikl) Salaš 151 Sasma s Salaš, n. dairy-farm (de'jri fa'rm) 

Salata, n. lettuce (le'tis) 

oaletjeti, napasti, v. to attack (tu ata'k), to assail 

(tu ase'jl) 
Safetjeti, v. to molest (tu mole'st), to discompose (tu 

di'skampoz), to perplex (tu porple'ks) 
Saliti, v. to cast (tu ka'st) 

Salitra, n. nitre (na'jtor), saltpetre (sa'ltpi'tor) 
Salo, n. lard (lard), fat (fat) 
Salo sirovo, n. leaf-larđ (li'f-la'rd) 
Sam, a. alone (alo'n), single (singl), sole (sol), the 

only (đi o'nll) 
Samac, n. single (singl) 
Samar, n. pack-sadđle (pa'k-sa'dl) 
Samcat, a. alone (alo'n) 
Samica, a. single (singl) 
Samljeti, v. to grind (tu gra'jnd) 
Samo, adv. only (o'nli), just (đžast), but (bat) 
Samoblud, n. onanism (o'nanizm), self-polution (se'lf- 

polju'šan) 
Samoća, n, solitude (sa'litjud) 
Samodržac, n. monopolist (mona'polist) 
Samodržac (vladar), n. monarch (ma'nark) 
Samoglas, n. vowel (va'uel) 
Samohran, a. self-supporting (se'lf-supo'rting) 
Samokres, n. revolver (riva'lvor) 
Samokret, n. automaton (ata'matan) 
Samoljub, n. egotist (i'gatist) 

Samoljuban, a. selfish (se'lfiš), egotistic (i'gati'stik) 
Samoljublje, n. egotism (i'gatizm), selfishness (se'lfiš- 

nes) 
Samostalan, a. independent (i'ndipe'nđent) 
Samostalno, adv. independently (i'ndipe'nđentli) 
Samostalnost, n. independence (i'ndipe'ndens) 
Samostan, n. convent (ka'nvent), monastery (ma'na- 

steri) 
Samostavnik, n. noun (na'un), substantive (sa'p- 

stantiv) 

Samostavnik u rečenici, n. subject (sa'bdžekt) 
Samosvijestan, a. selfconscious (se'lfka'nćas) 
Samosvojan, a. own (o'un) 

Samotan, a. solitary (sa'literi), alone (alo'n), recluse 
(riklju's) 

Samoubojica, n. suicide (su'isajd) 
Samoubojstvo, n. suicide (su'isajd) 

Samoubojstvo počiniti, v. to commit suicide (tu ko- 
mi't su'isajd) 

Samouk, a. self-educated (se'lf-e'đžuke'jteđ) 
Samouk, n. self-taught man (se'lf-fat ma'n) 
Samouprava, n. autonomy (ata'nami) 
Samovar, n. coffee- (tea) -percolator (ka'fi-(ti')-po'r- 

kole'jtor) 
Samovlada, n. autocracy (ata'krasi), monarchy (ma'- 

narki) 
Samovladar, n. autocrat (a'takrat) 
Samovlast, n. absolutism (a'psoljutizm) 
Samovolja, n. selfwill (se'lf-ui'l), caprice (kapri's), 

despotism (de'spotizm) 
Samovoljan, a. arbitrary (a'rbitreri), capricious 

(kapri'šas), despotic (dispa'tik) Samozataja, n. abnegation (a'bnige'jšan) 

Samozvan, a. uninvited (a'ninva'jted) 

Samoživ, a. selfish (se'lfiš) 

Samrt, n. death (đet) 

Samrtan, a. mortal (mo'rtal), deadly (de'dll) 

Samrtni strah, n. horror of death (ha'ror av de't) 

Samrtnik, n. deceased (disi'st) 

Samsar, n. broker (bro'kor) 

Samsarina, n. brokerage (bro'koređž) 

Samur, n. sable (sejbl) 

San, n. dream (drlm) 

Sanduk, n. trunk (trank), chest (čest) 

Sanja, n. dream (drlm) 

Sanjar, n. dreamer (dri'mor) 

Sanjarija, n. vision (vi'žan), fancy (fa'nsi) 

Sanjariti, v. to fancy (tu fa'nsi), to imagine (tu ima'- 

džin) 
Sanjati, v. to dream (tu dri'm) 
Sanjkati se, v. to sleigh (tu sle'j) 
Sanljiv, a. dreaming (dri'ming) 
Sanljivo, adv. dreamingly (drl'miiigli) 
Sanovnik, n. dream-book (drt'm-bu'k) 
Saobraćaj, n. connection (kone'kšan), communication 

(kamju'nike'jšan), intercourse (i'ntBrkors) 
Saobražaj, n. fancy (fansi), imagination (ima'džine'j- 

šan) 
Saonice, n. sleigh (slej), sledge (sleđž) 
Saonik, n. sleigh road (sle'j ro'ud) 
Saopćenje, n. communication (komju'nike'jšan) 
Saopćiti, v. to impart (tu impa'rt), to communicate 

(tu komju'nikejt) 
Saopćiv, a. communicative (komju'nikativ) 
Sapa, n. vapor (ve'jpor), steam (stim) 
Sapeti, v. to buckle (tu ba'kl), to lace (tu le'js) 
Sapinjača, n. buckle (bakl), clasp (klasp) 
Sapun, n. soap (so'up) 
Sapunar, n. soap-maker (so'up-me'jkor) 
Sapunarija, n. soap-factory (so'up-fa.'ktori) 
Sapunati, v. to soap (tu so'up) 
Sapunica, n. soap-sud (so'up-sa'd) 
Suputnik, n. fellow-traveller (fa'lo-tra'velor) 
Sara, n. leg of a boot (le'g av e bu't) 
Saradnik, n. cooperator (koa'porejtor), helper (he'l- 

por) 
Saraj, n. seraglio (sira'ljo) 
Sardelja, n. sardel (sa'rdel) 
Sardina, n. sardine (sardi'n) 
Sarkastičan, a. sarcastic (sa'rka'stik) 
Sarkazam, n. sarcasm (sa'rka'zm) 
Sarma, n. stuffed-cabbage (sta'ft-ka'beđž) 
Saruk, turban, n. turban (t8'rban) 
Sasipati, v. to dump (tu da'mp) 
Sasjeći, v. to cut up (tu ka't a'p) 
Saslušanje, n. trial (tra'el), examination (igza'mi- 

ne'jšan), hearing (hi'ring) 
Saslušati, v. to examine (tu igza'min), to listen to (tu 

li'sn tu'), to give ear to (tu gi'v i'r tu') 
Sasma, adv. entirely (enta'erli), totally (to'tali) Sastajanje — 152 Segnuti Sastajanje, n. meeting (ml'ting), congregation (ka'n- 
grege'jšan) 

Sastajati se, v. to meet (tu mit), to congregate (tu 
ka'ngregejt), to assemble (tu ase'mbl) 

Sastanak, n. rneeting (mi'ting) 

Sastanak potajni, n. conventicle (kanve'ntikl) 

Sastanište, n. meeting-place (mi'ting-ple'js) 

Sastati se, v. to meet '(tu mi't) 

Sastav, n. construction (konstra'kšan), composition 
(ka'mpozi'šan) 

Sastav tijela, n. constitution of the body (ka'nstitju'- 
šan av di ba'di) 

Sastavak, n. union (ju'njan), composition (ka'mpo- 
zi'šan) i -. ; 
Sastavak, koncept, n. roughjdraught (ra'f-dra'ft), 

foul copy (fa'ul-ka'pi) 
Sastavina, n. ingredient (ingri'dient), constituent 

(konsti'ćjuent), element (e'liment) 
Sastaviti, v. to join (tu džo'jn),.to unite (tu juna'jt) 
Sastaviti, v. to put together (tu pu't tuge'dor), to 

to put together (tu pu't tuge'dor), to compose 

(tu kompo'z) 
Sastaviti, nacrtati, v. to draft (tu dra'ft), to draw up 

(tu dra' a'p) 
Sastavljač, n. composer <kampo'zor) 
Sastavni, a. component (kampo'nent), constituent 

(konsti'eyent) 
Sastojati se, v. to consist of (tu konsi'st a'v) 
Sastojina, sastavni dio, n. ingredient (ingri'dent), 

component part (kampo'nent pa'rt) 
Sasuti, v. to pour (tu po'r), to shed (tu se'd) 
Sasvim, adv. entirely (enta'erli), totally (to'tali) 
Sašiti, v. to sew up (tu so'u a'p) 
Sat, ura, n. hour (a'ur) 
Sat, dobnik džepni, n. watch (ua'č) 
Sat, đobnik zidni, n. clock (klak) 
Sat, saće, n. honey-comb (ha'ni-ko'm) 
Satara, n. chopping knife (ča'ping na'jf) 
Satjerati, vidi sagnati 
Satkati, v. to weave (tu ul'v) 
Satnija, n. company (ka'mpani) 
Satnikj n. captain (ka'ptin) 
Satrti, v. to grind (tu gra'jnd), to powder (tu pa'u- 

dor), to destroy (tu distro'j) 
Saučenik, n. schoolmate (sku'lme'jt) 
Sav, a. whole (hoi), entire (enta'er), all (al) 
Savat, n. enamel (ena'mel) 
Savez, n. alliance (ala'jans), confederation (konfe'do- 

re'jšan) 
Savezni, a. confederate (konfe'doret), allied (ala'jd), 

federal (fe'doral) 
Saveznik, -ica, n. confederate (konfe'doret), ally 

(a'la'j) 
Savijanje, n. twisting (tyi'sting), contortion (konto'r- 

šan), bending (be'nding) 
Savijati, v. to twist (tu tui'st), to contort (tu kon- 

to'rt), to bend (tu be'nd) 
Saviti, v. to fold (tu fo'ld), to bend (tu be'nd) 
Savjesnost, n. conscientiousness (ka'nšie'nšasries) 
Savjest, n. conscience (ka'nćens), Savjestan, a. conscientious (ka'nšie'nšas) 
Savjet, n. advice (adva'js), counsel (ka'unsel) 
Savjetnik, n. adviser (adva'jzor), counselor (ka'un- 

selor) 
Savjetovanje, n. consultation (ka'nsalte'jšan) 
Savjetovati, v. to advise (tu adva'jz) 
Savkolik, a. whole (hoi), entire (enta'er) 
Savladati, v. to overcome (tu o'vorka'm), to subdue 

(tu sabdju'), to subjugate (tu sa'bdžugejt) 
Savladati se, v. to overcome oneself (tu o'vorka'm 

uanse'lf) 
Savršen, a. perfect (po'rfekt) 
Savršenost, n. perfection (pbrfe'kšan) 
Savršiti, v. to perfect (tu po'rfekt), to finish (tu fi'- 

niš) 
Savurna, n. ballast (ba'last) 
Sazdanje, stvaranje, n. creation (krie'jšan) 
Sazdati, stvoriti, v. to create (tu krie'jt), to build (tu 

bi'ld) 
Sazidati, v. to build (tu bi'ld), to erect (tu ire'kt) 
Saziv, n, call (kal), invocation (i'nvoke'jšan) 
Sazivač, n. caller (ka'lor) 

Sazivati, v. to call (tu ka'l), to invite (tu inva'jt) 
Saznati, v. to learn (tu 16'rn) 
Sazreti, v. to ripen (tu ra'jpn) 
Sazvati ; v. to call (tu ka'l), to summon (tu sa'mon), 

to convene (tu konvl'n), to convoke (tu konvo'k) 
Sažaliti, v. to deplore (tu diplo'r), to regret (tu ri- 

gre't) 
Sažaljenje, n. compassion (kampa'šan), pity (pi'ti) 
Sažaljivanje, n. deploring (diplo'ring), regreting (ri- 

gre'ting) 
Sažaljivati, v. to pity (tu pi'ti), to commiserate (tu 

komi'zorejt) 
Sažalnica, n. condolence (kando'lens) 
Sažeci, v. to burn (tu bo'rn), to combust (tu kgm- 

ba'st), to scorch (tu sko'rC) 
Sažganje, n. combustion (komba'sćan) 
Sažgav, goriv, a. combustible (komba'stibl) 
Se, sebe, sebi, pron. oneself (uanse'lf), itself (ice'lf), 

himself (himse'lf), herself (hbrse'lf), themselves 

(demse'lvz) 
Sebičan, a. selfish (se'lfiš) 
Sebičnjak, n. selfish fellow (se'lfiš ia'15), egotist 

(i'gatist) 
Sebičnost, n. selfishness (se'lfišnes), egotism (i'go- 

tizm) 
Sedam, num. seven (se'ven) 
Sedamdeset, num. seventy (se'venti) 
Sedamdeseti, num. seventieth (se'ventiet) 
Sedamnaest, num. seventeen (se'ventl'n) 
Sedamnaesti, num. seventeenth (se'venti'nt) 
Sedlar, n. saddler (sa'dlor) 
Sedlati, v. to saddle (tu sa'dl) 
Sedlo, n. saddle (sadl) 
Sedmi, num. seventh (se'vent) 
Sedmica, n. seven-spot (se'ven -spa't) 
Sedmica, tjedan, n. week (vik) 
Sedmično, adv. weekly (vi'kli) 
Sedmina, n. seventh part (se'vent pa'rt) 
Segnuti, v. to reach (tu ri'č) Seja 153 Siromaštvo s Seja, seka, n. sister (si'stor) 

Selica ptica, n migratory birđ (ma'jgratori bo'rd) 
Seliti (u drugi stan), v. to move (tu mu'v) 
Seliti (u drugu zemlju), v. to migrate (tu ma'jgre'jt) 
Seljački, a. rural (ru'ral) 
Seljačtvo, n. peasantry (pe'zantri) 

Seljak, n. peasant (pe'zant), villager (vi'ledžor), far- 
mer (fa'rmor) 
Seljanka djevka, n. country lass (ka'ntri la's) 
Selo, n. village (vi'leđž) 
Semencina, n. worm-seed (uo'rm si'đ) 
Senat, n. senate (se'nat) 
Senator, n. senator (se'nator) 
Seoba, n. emigration (e'migre'jšan), migration (ma'j- 

gre'jšan) 
Seoce, n. little village (li'tl vi'ledž), hamlet (ha'mlet) 
Seoska ljepotica, n. village belle (vi'ledž be'l) 
Seoski, a. rustic (ra'stik), peasant-like (pe'zant-lajk) 
Seoski dvorac, n. country-house (ka'ntri-ha'us) 
Seosko ponašanje, n. clownish manners (kla'uniš ma'- 

nors) 
Sestra, n. sister (si'stor) 
Sestrica, n. little sister (li'tl si'stor) 
Sestrična, n. cousin (kazn) 
Sestrić, n. cousin (kazn) 
Sestrinski, a. sisterly (si'storli) 
Sestrinstvo, n. sisterhood (si'storhud) 
Sezati, v. to reach (tu ri'č) 
Sežanj, klaftar, n. cord (kord) 
Shodan, a. lit (fit), convenient (konvi'njent), agrea^ 

.Die (agriabl), expedient (ekspi'djent) 
Shodnost, n. conformity (konfo'rmiti), expediency 

(ekspi'djensi) 
Shrvati, v. to conquer (tu ka'nkor), to overpower (tu 

ovorpa'uor) 
Shvaćanje, n. comprehension (ka'mprihe'nšan) 

Shvaćati, v. to comprehend (tu ka'mprihe'nd), to con- 
ceive (tu konsi'v), to understand (tu a'ndorsta'nd) 
Shvatljiv, a. comprehensive (ka'mprihe'nsiv) 

Sičan, n. arsenic (a'rsinik) 

Sičan žuti, v. to sanđarach (sa'nđarak) 

Sičija, vidi sušica 

Sićušan, a. little (liti), small (smal), insignificant 
(i'nsigni'fikant) 

Sići, v. to step down (tu ste'p da'un), to alight (tu 
ala'jt) 

Sidrsti, v. to anchor (tu a'nkor) 

Sidrište, n. anchorage (a'nkoredž) 

Sidro, n. anchor (a'nkor) 

Siglo, sidlo, sić, n. copper-pail (ka'por-pe'jl) 

Sigrati se, v. to play (tu ple'j) 

Siguran, a. certain (so'rten), sure (šur) 

Siguran (od opasnosti), a. safe (sejf), secure (sikju'r) 

Sigurno, adv. certainly (so'rtenli), surely (šu'rli), sa- 
fely (se'jfli) 

Sigurnost, n. certainty (so'rtenti), safety (se'jfti), se- 
curity (sekju'riti) 

Sijač, n. sower (so'uor) 

Sijanje, n. sowing (so'uing) 

Sijaset, n. a great deal (e gre'jt di'l) 

Sijati, v. to sow (tu so'u) Sijati, sjati, v. to shine (tu ša'jn) 

Sijavica, n. lightning (la'jtning) 

Siječanj, n. January (dža'njuari) 

Sijed, a. gray (gre'j) 

Sijedjeti, v. to become gray-haired (tu bika'm gre'j- 

ha'rd) 
Sijedost, n. senility (sini'liti) 
Sijelo, n. company (ka'mpani), circle (sorkl), meeting 

(ml'ting) 
Sijeno, n. hay (hej) 

Sijevak, n. flash of lightning (fla'š av la'jtning) 
Sijevanje, n. lightning (la'jtning) 
Sijevati, v. to shine (tu ša'jn), to 'flash (tu fla'š), to 

lighten (tu la'jtn), to blitter (tu bli'tor) 
Sikavac, n. thistle (tisi) 

Sila, n. force (fors), vigor (vi'gor), energy (e'norđži), 

power (pa'uor), strength (strengt), virtue (vo'rću) 

Silan, a. powerful (pa'uorful), energetic (e'nordže'- 

tik), vigorous (vi'goras), strong (strang) 
Silazak, n. descent (dise'nt), coming down (ka'ming 

da'un) 
Silaziti, v. to come down (tu ka'm da'un), to descend 

(tu dise'nd) 
Silesija, n. multitude (ma'ltitjud) 
Silimice, adv. by force (baj fo'rs), violently (va'jo- 

lentli) 
Siliti, v. to force (tu fo'rs), to compel (tu kompe'l) 
Si I je, nasilje, n. violence (va'jolens) 
Silnik, n. tyrant (ta'jrant) 
Silništvo, n. tyranny (ti'rani) 
Silom, adv. by force (baj fo'rs), violently (va'jolentli), 

forcibly (fo'rsibli) 
Silovanje, n. rape (rejp), ravishment (ra'višment), 

violation (va'jole'jšan) 
Silovati, v. to rape (tu re'jp), to ravish (tu ra'viš) 
Silovit, a. vehement (vi'hement), violent (va'jolent), 

forcible (fo'rsibl) 
Simo, adv. here (hir), hither (hi'dor), this way (di's 

ue'j) 
Sin, n. son (san) 

Sinji, a. infinite (i'nfinit), great (grejt) 
Sinoć, adv. last night (la'st na'jt) 
Sinoćnji, a. of last night (av la'st na'jt) 
Sinovac, n. nephew (ne'fju) 
Sinovica, n. niece (nis) 
Sinuti, v. to flash (tu fla'š) 
Sip, n. dam (dam) 
Sipa, n. cuttle-fish (katl-fi'š) 
Sipati, v. to pour (tu po'r), to shed (tu še'd) . 
Sipiti, v. to drizzle (tu dri'zl) 
Sipnja, neduh, n. asthma (a'sma) 
Sir, n. cheese (čiz) 
Sirce, ocat, n. vinegar (vi'nigor) 
Siriti, v. to cheese (tu či'z) 
Sirnica, n. cheese-dairy (čTz-de'jri) 
Sirnjača, n. cheese-cake (či'z-ke'jk) 
Siroče, n. orphan (o'rfan) 
Siromah, n. poor (pur), pauper (pa'por) 
Siromašan, a. poor (pur), pauper (pa'por) 
Siromaštvo, n. poverty (pa'vorti), pauperism (pa'po- 
rizm) s Sirota Sirota, sirotan, n. orphan (o'rfan) 

Sirotinja, n. paupers (papbrs) 

Sirotište, n. orphan asylum (o'rfan asa'jlam) 

Si rot ište za starije, n. poor-house <pu'r-ha'us) 

Sirov, a. raw (ra), rough (ral) 

Sirovina, n. raw material (ra' mati'rial) 

Sirup, n. syrup (si'rap) 

Sirutka, n. cheese-mite (čl'z-ma'jt) 

Sisa, n. breast (brest) 

Sisa životinje, n. dug (dag) 

Sisa I j ka, n. sucking-pump (sa'king-pa'mp) 

Sisanje, n. sucking (sa'king) 

Sisati, v. Lo suclc (tu sa'k) 

Sisavac, n. mammal (ma'mal), sucker (sa'kor) 

Sit, a. satiated (.se jšiejtecl), full (fyl) 

Sitan, malen. a. small (.amiil), fine (fajn) 

Sitan, zlovoljan, a. cross (kriis), ill-humored (i'l-hju'- 
mord) 

Sitance, n. little sieve (li'tl si'v) 

Sitar, n. sieve-maker (sl'v-me'jkor) 

Sititi, v. to saliale (tu se'jšiejt) 

Sitnarija, n. small matter (sma'l ma'tor), trifle (trajfl) 

Sitni novac, n. small change (sma'i če'jndž) 

Sitnica, n. trifle (trajfl) 

Sitničar, n. punctilious fellow (pankti'lias fa'lo) 

Sitničar trgovac, n. merchant (mu'rčant) 

Sitnozor, n. microscope (ma'jkroskop) 

Sito, n. sieve (siv) 

Sitost, n. satiation (se'jšie'jšan) 

Siv, a. gray (grej) 

Sivac, n. a gray horse (e gre'j ho'rs) 

Sivkast, a. gray (grej) 

Sizati, v. to reach (tu ri'č) 

Sjahati, v. to dismount (tu disma'unt) 

Sjaj, n. splendor (sple'ndor), shine (šajn), brilliancy 
(bri'ljansi) 

Sjajan, a. splendid (sple'nđid), brilliant (bri'ljant), 
shining (ša'jning) 

Sjajnost, n. brightness (bra'jtnes), splendor (sple'n- 
dor) 

Sjati se, v. to shine (tu ša'jn), to glisten (tu gli'sn) 

Sjatiti se, v. to flock (tu fla'k), to .troop together (tu 
tru'p tuge'đor) 

Sjecalica, n. chopping knife (ča'ping na'jf) 

Sjecara, n. chopping-board (ča'ping-bo'rd) 

Sjećati, v. to chop (tu ča'p), to cut (tu ka't) 

Sjeckanje, n. chopping (ča'ping), cutting (ka'ting) 

Sječa, n. massacre (ma'sakor) 

Sjecka, n. chaff cutter (ča'f ka'tor) 

Sjećanje, n. remembrance (rime'mbrans), recollec- 
tion (re'kole'kšan) 

Sjećati se, v. to remember (tu rime'mbor) 

Sjeći, v. to cut (tu ka't), to chop (tu ča'p) 

Sjedalo, n. seat (sit), chair (čar), settee (seti') 

Sjedenje, n. sitting (si'ting) 

Sjedilac, n. sitter (si'tor) 

Sjediniti, v. to unite (tu juna'jt), to join (tu đžo'jn) 

Sjedinjenje, n. union (ju'njan), consolidation (kon- 
sa'lide'jšan) 

Sjedište, n. residence (re'zidens), seat (sit) 

Sjediti, v. to sit (tu si't) - 154 — Skakati 

Sjednačiti, v. to even (tu I'ven), to straighten (tu 
stre'jtn), to level (tu le'vel) 

Sjednica, n. meeting (mi'ting), session (se'šan), sit- 
ting (si'ting) 

Sjednuti, v. to sit down (tu si't đa'un) 

Sjedoglav, a. gray (gre'j), grey-headed (gre'-he'ded) 

Sjedokos, a. gray-haired (gre'j-ha'rđ) 

Sjekira, n. ax (aks) 

Sjekirica, n. hatchet (ha'čet) 

Sjekotina, n. wound by a cut (uu'nđ baj e ka't), 

sword-wound (so'rd uy'nd), gash (gaš) 
Sjekutić (zub), n. incisor (insa'jzor) 
Sjeme, n. seed (sld), grain (grejn) 
Sjemenarac, n. seminarian (se'mine'rian) 
Sjemenište, n. seminary (se'mineri) 
Sjemenje, n. seed (sld) 
Sjemenka, n. seed-corn (si'đ-ko'rn) 
Sjena, n. shadow (ša'do), shade (šejd) 
Sjenara, n. hay-loft (he'j-la'ft) 
Sjenas+, a. shadowy (ša'doui), shady (še'jdi) 
Sjenica, ptica, n. titmouse (ti'tmays), muskin (ma's- 

kin) 

Sjenište, n. hay market (he'j ma'rket) 

Sjeniti, v. to shade (tu še'jd) 

Sjenka, n. penumbra (pina'mbra) 

Sjenka (u slikarstvu), n. mezzotinto (me'zoti'nto) 

Sjenokoša, n. meadow (me'do), hay-field (he'j-fl'ld) 

Sjesti, v. to sit down (tu si't đa'un) 
- Sjesti, zapasti (za sunce), v. to set (tu se't) 

Sjeta, n. sadness (sa'dnes), dejecteđness (diđže'kted- 
nes). melancholy (me'lankali) 

Sjetan, a. sad (sad), melancholic (me'lanka'lik) 

Sjetiti, v. to remind (tu rima'jnđ) 

Sjetiti se, v. to remember (tu rime'mbor), to recol- 
lect (tu re'kole'kt) 

Sjetno, adv. melancholically (me'lanka'likali), sadly 
(sa'dli) 

Sjetnost, n. dejecteđness (đidže'ktednes) 

Sjetva, n. sowing (so'ing) 

Sjever, n. north (nort) 

Sjever, sjevernjak (vjetar), n. north-wind (no'rt- 

ui'nđ) 
Sjeverac, čovjek sa sjevera, n. northerner (no'rđor- 

nor) 

Sjeverna zvijezda, n. north star (no'rt-sta'r) 

Sjeverni, a. northerly (no'rdorli), northern (no'rđorn) 

Sjevernica, n. compass (ka'mpas) 

Sjeverno, prema sjeveru, adv. northward (no'rtub'rd) 

Sjeveroistočno, adv. northeasterly (no'rtl'storli) 

Sjeveroistok, n. northeast (no'rti'st) 

Sjeverozapad, n. northwest (no'rtue'st) 

Sjeverozapadno, adv. northwesterly (no'rtue'storli) 

Sjutra, adv. to-morrow (tu-ma'ro) 

Sjutrašnji, a. of to-morrow (av tu-ma'ro) 

Skakan, klokan, n. kangaroo (ka'ngaru') 

Skakanje, n. leaping (li'ping), jumping (dža'mping), 

springing (spri'nging) 
Skakati, v. to jump (tu đža'mp), to spring (tu 

spri'ng), to leap (tu li'p) Skakavac 155 — Skrojiti Skakavac, n. grasshopper (gra'sha'por), locust (lo'- 

kost) 
Skakutanje, n. hopping (ha'ping) 

Skakutati, v. to hop (tu ha'p), to spring (tu spri'ng) 
Skale, stube, n. stairs (stars) 
Skameniti, v. to petrify (tu pe'trifaj) 
Skanjivati se, v. to linger (tu lin'gor) 
Skapati, v. to perish (tu pe'riš) 
Skela, n. ferry (fe'ri) 
Skeledžija, n. ferry-man (fe'ri-man')) 
Skeljiti, v. to glue (tu glu'), to paste together (tu 

pe'jst tuge'dor) 
Skerlet, n. scarlet (ska'rlet) 
Skidati, v. to take down (tu te'jk đa'un) 
Skinuće, n. deprivation (đe'prive'jšan), removal (ri- 

mu'val), degradation (de'grade'jšan), tearing off 

(ta'ring a'f) 
Skinuti, v. to remove (tu rimu'v), to deprive (tu di- 

pra'jv), to take down (tu te'jk đa'un), to tear off 

(tu ta'r a'f) 
Skinuti sa časti, v. to degrade (tu digre'jđ) 
Skiseliti se, v. to get sour (tu ge't sa'ur) 
Skitanje, n. vagrancy (ve'jgransi), loafing (lo'fing) 
Skitati se, v. to loaf (tu lo'uf), to tramp (tu tra'mp) 
. Skitnica, n. vagabond (va'gaba'nđ), tramp (tramp), 

loafer (lo'for) 
Sklad, n. harmony (ha'rmoni), accord (ako'rd) 
Skladan, a. conformable (kanfo'rmabl) ( 
Skladan, a. harmonious (harmo'nias) 
Skladanje, n. composing (kompo'zing) 
Skladatelj, n. composer (kompo'zor) 
Skladati, v. to compose (tu kompo'z) 
Skladba, n. composition (kampozi'šan) 
Skladište, n. warehouse (ua'rha'ys), depot (di'po) 
Skladnost, n. conformity (kanfo'rmiti) 
Skladnost, n. harmony (ha'rmoni) 
Sklanjati, v. to decline (tu dikla'jn) 
Sklapati, vidi sklopiti 
Sklesati, v. to hew up (tu hju' a'p) 
Sklizak, a. slippery (sli'pori) 
Sklizaljka, n. skate (skejt) 
Sklizalište, n. skating-rink (ske'jting ri'nk) 
Sklizati se, v. to skate (tu ske'jt) 

Skliznuti se, v. to slip (tu sli'p), to slide (tu sla'jd) 
Sklon, a. inclined (inkla'jnđ), disposed (đispč'zd), 

willing (ui'ling) 
Sklonidba, n. declination (de'kline'jšan) 
Sklonište n. shelter (še'ltor), asylum (asa'jlam) 
Skloniti, sahraniti, v. to shelter (tu še'ltor), to con- 
ceal (tu konsi'l), to place (tu ple'js) 
Skloniti se, v. to shelter (tu še'ltor), to take refuge 

(tu te'jk re'fjudž) 
Sklonost, n. inclination (i'nkline'jšan), proneness 

(pro'nes) 
Sklonuti, v. to persuade (tu porsue'jd) 
Sklop, n. joint (đžojnt), connection (kone'kšan) 
Sklopiti, v. to connect (tu kone'kt), to unite with (tu 

juna'jt ui't) 
Sklopiti ugovor, v. to contract (tu kontržL'kt), to en- 
ter into agreement (tu e'ntor i'ntu agri'ment) Skočiti, v. to jump (tu dža'mp), to leap (tu H'p), to 

rush (tu ra'š) 
Skok, n. leap (lip), bound (ba'und) 
Skoknuti, v. to skip (tu ski'p), to jump up (tu dža'mp 

a'p) 
Skokom, adv. with a jump (ui't e dža'mp) 
Skončanje, n. execution (e'ksikju'šan), finish (fi'niš) 
Skončati, v. to end (tu e'nd), to finish (tu fi'niš), to 

terminate (tu to'rminejt) 
Skopati, iskopati, v. to dig (tu di'g), to dig out (tu 

di'g a'ut), to hoe (tu ho'u) 

Skopčati, v. to couple (tu ka'pl), to clasp (tu kla'sp), 

to button (tu ba'tn) 
Skopčica, n. couple (kapl), clasp (klasp) 
Skorašnji, a. impending (impe'nding) 
Skoro, adv. soon (sun), nearly (ni'rli), lately (le'jtli) 
Skoroteča, n. courier (ka'ribr) 
Skorup, n. cream (krim) 
Skot, n. brood (brud), hatch (ha.5), beast (blst), brute 

(brut) 
Skotan, a. pregnant (pre'gnant) 
Skotrljati se, v. to roll down (tu ro'l đa'un) 
Škotski, a. beastly (bT'stli) 
Skovati, v. to forge (tu fo'rdž) 
Skraćen, a. shortened (šo'rtend), abbreviated (abri'- 

viejted), abridged (abri'đžd) 
Skraćivanje, n. shortening (šo'rtening), abbreviation 

(abri'vie'jšan) 

Skraćivati, v. to shorten (tu šo'rten), to abbreviate 
(tu abri'viejt), to abridge (tu abri'dž) 

Skrajni, a. extreme (ekstri'm), last (last) 

Skrajnost, n. limit (li'mit), extremity (ekstre'miti) 

Skratiti, vidi skraćivati. 

Skrb, n. care (kar), anxiety (angza'eti) 

Skrban, skrbljiv, a. careful (ka'rful), industrious (in- 
da'strias) 

Skrbiti se, v. to care for (tu ka'r fo'r), to take care 

of (tu te'jk ka'r a'v) 
Skrbnik, n. curator (kjure'jtor), guardian (ga'rdian), 

provider (prova'jdor) 
Skrbništvo, n. guardianship (ga'rdianšip) 
Skrbnja, štednja, n. thriftiness (tri'ftines) 
Skrenuti, v. to turn aside (tu to'rn asa'jd) 
Skrenuti pažnju, v. to divert (tu divo'rt) 
Skrenuti sjevernicu, v. to deflect (tu đifle'kt) 
Skretalište, n. turning point (to'rning po'jnt) 
Skretaljka (kod željeznice), n. switch (sui'č) 
Skrhati, v. to break (tu bre'jk) 

Skriviti, v. to twist (tu tui'st), to bend (tu be'nđ) 
Skriviti (učiniti zlo djelo), v. to commit (tu komi't) 
Skrižaljka, n. table (tejbl), index (i'nđeks) 
Skrlet (boja), n. purple (porpl) 
Skrlet (bolest), n. scarlet (ska'rlet) 
Škrob, n. starch (starč) 

Skrobut, n. virgin's bower (vo'rdžins ba'uor), bind- 
weed (ba'jndui'đ) 
Skroj, n. cut (kat) 
Skrojiti, v. to cut (tu ka't) s 


Skroman 156 Slavičan •Skroman, a. mođest (ma'đest), reserved (rizo'rvđ) 
Skromnost, n. modesty (ma'desti), humility (hju- 

mi'liti) 
Skrovište, n. shelter (še'ltor), asylum (asa'jlam) 
Skrovit, a. hidden (hi'den), clandestine (klande'stin), 

humble (hambl) 
Skroz, prep, through (tru) 
Skroz, adv. absolutely (a'psoljutli), thoroughly (to'- 

ruii) 
Skrpitj, v. to patch (tu pa'č) 
Skrstiti, v. to cross (tu kra's) 
Skršen, a. broken (brokn) 
Skršiti, v. to break (tu bre'jk), to fracture (tu fra'k- 

ćur) 
Skrušen, a. penitent (pe'nitent), repentant (ripe'n- 

tant), repenting (ripe'nting) 
Skrušenost, n. submission (sobmišan), humility (hju- 

mi'liti), repentance (ripe'ntens) 
Skucati v. to obtain (tu opte'jn) 
Skucati, v. to hiccough (tu hi'kap) 
Skučiti, v. to bend (tu be'nd), to bow (tu ba'u) 
Skuhati, v. to cook (tu ku'k) 
Skunjen, a. dejected (đidže'kted), low-spirited (lo'u- 

spi'rited) 
Skunjenost, n. dejection (didže'kšan), low spirits 

(lo'u spi'ric) 
Skup, n. accumulation (akju'mjule'jšan) 
Skup, grupa, n. group (grup) 

Skup, a. dear (dir), expensive (ekspe'nsiv), high- 
priced (ha'j-pra'jst) 
Skup, škrt, a. stingy (sti'ndži), avaricious (a'vari'- 

šas), niggardly (ni'gardli), miserly (ma'jzorli) 
Skupa, adv. together (tuge'dor), collectively (kole'k- 

tivli) 
Skupac, n. miser (ma'jzor), skin-flint (ski'n-fli'nt) 
Skupina, n. group (grup), 
Skupiti, skupljati, v.' to gather (tu ga'dor), to collect 

(tu kole'kt) 
Skupljač, n. gatherer (ga'doror), collector (kole'ktor) 
Skupljanje, n. collecting (kole'kting), gathering (ga'- 

doring) 
Skupljina, skupoća, n. dearness (dl'rnes), expensive- 

ness (ekspe'nsivnes) 
Skupni, a. common (ka'mon), collective (kole'ktiv) 
Skupno, adv. jointly (džo'jntli), in common (in ka'- 
mon), collectively (kole'ktivli) 
Skupnost, n. communion (kamju'njan), community 

(kamju'niti) 
Skupocjen, a. costly (ka'stli), expensive (ekspe'nsiv), 

high-priced (ha'j-pra'jst) 
Skupoća, n. dearness (di'rnes), costliness (ka'stlines), 

expensiveness (ekspe'nsivnes) 
Skupost, n. stinginess (sti'ndžines), avarice (a'varis) 
Skupštinar, n. assemblyman (ase'mbliman) 
Skut, n. skirt (skort), train (trejn), lap (lap) 
Skvariti, v. to spoil (tu spo'el), to ruin (tu ru'in) 
Skvasiti, v. to moisten (tu mo'jsn) 
Skvrčiti, v. to shrink (tu šri'nk) 

Skvrniti, v. to soil (tu so'el), to besmear (tu bismi'r) 
Slab, a. weak (ui'k), feeble (fibl), faint (fejnt) Slabić, n. weakling (yi'kling) 

Slabina, n. side (sajd), flank (flank), groin (grojn) 

Slabiti, v. to weaken (tu ui'ken), to debilitate (tu de- 
bi'litejt) 

Slaboća, n. weakness (ui'knes), feebleness (fi'blnes) 

Slabodušan, a. pusillanimous (pju'sila'nimas) 

Slabodušnost, n. pusillanimity (pju'silani'miti) 

Slabokrvnost, n. anaemia (ani'mia) 

Slabost, n. weakness (ui'knes), debility (debi'liti) 

Slabouman, a. weak-minded (ui'k-ma'jnded), imbe- 
cile (i'mbisil) 

Slaboumnost, n. idiocy (i'diosi) 

Slačica, gorušica, n. mustard (ma'stord) 

Slad, n. malt (malt) 

Sladak, a. sweet (sui't) 

Sladić, n. licorice (li'koris), sweet root (sui't ru't) 

Sladiti, v. to sweeten (tu sui'tn) 

Sladokusac, izjelica, n. gormand (go'rmand) 

Sladoled, n. ice-cream (a'js-krl'm) 

Slador, n. sugar (šu'gor) 

Sladorača, n. syrup (si'rap), molasses (mola'ses) 

Sladorana, n. sugar-refinery (šu'gor-rifa'jnori) 

Sladornica, n. sugar bowl (šu'gor bo'ul) 

Sladorovac, n. cane-sugar (ke'jn-šu'gor) 

Sladost, n. sweetness (sul'tnes) 

Slaganje, n. setting (se'ting), composing (kampo'zing) 

Slagar, n. setter (se'tbr) 

Slagar, slovoslagar, n. typesetter (ta'jpse'tor), com- 
poser (kampo'zor), compositor (kampa'zitor) 

Slagati, v. to set (tu se't), to compose (tu ka'mpo'z) 

Slagati, lagati, v. to lie (tu la'j), to tell a lie (tu te'l 
e la'j) 

Slak, slavak, n. bind-weed (ba'jnd-ui'd) 

Slama, n. straw (stra) 

Slamka, n. culm (kalm) 

Slamnati šešir, n. straw-hat (stra'-ha't) 

Slamnjača, n. straw-bed (stra'-be'd), straw- mattress 
(stra'-ma'tres) 

Slamnjak, n. straw-mat (stra'-ma't) 

Slamnjak, šešir, n. straw-hat (stra'-ha't) 

Slan, a. salted (sa'lted), salty (sa'lti) 

Slanac, n. salt-spring (sa'lt-spri'ng) 

Slanik, n. salt-cellar (sa'lt-se'lor) 

Slanina, n. bacon (be'jkan) 

Slankamen, n. rocksalt (ra'ksa'lt) 

Slap, vodopad, n. cataract (ka'tarakt), cascade (kas- 
ke'jd) 

Slast, n. pleasure (ple'žur), delight (dila'jt) 

Slastan, a. delicious (đeli'šas), palatable (pa'latabl) 

Slastice, n. tidbit (ti'dbi't), dainties (de'jntiz) 

Slastičar, n. confectioner (konfe'kšanor) 

Slasticama, n. confectionary (konfe'kšanori) 

Slati, v. to send (tu se'nd) 

Slatkiš, n. tidbit (ti'dbi't), dainties (de'jntl'z), dainty 
bit (de'jnti bi't) 

Slatkoća, n. sweetness (sui'tnes) 

Slava, n. glory (glo'ri), honor (a'nor) 

Slaven, n. Slav (slav, ili Slav) 

Slavičan, a. ambitious of glory (ambi'šas av glo'ri) 


& Slavičnost 157 — Složno Slavičnost, n. inordinate desire of glory (ino'rdinet 

diza'er av glo'ri) 
Slaviti, v. to glorify (tu glo'rifaj), to celebrate (tu se'- 

librejt) 
Slavlje, n. feast (fist), celebration (se'libre'jšan) 
Slavljenje, n. glorification (glo'rifike'jšan) 
Slavodobiće, n. triumph (tra'jamf) 
Slavodobitan, a. triumphal (traja'mfal) 
Slavohlepan, a. ambitious (ambi'šas) 
Slavohleplj«, n. vainglory (vejnglo'ri) 
Slavoljublje, n. thirst for glory (to'rst for glo'ri) 
Slavoluk, n. triumphal arch (traja'mfal a'rč) 
Slavonac, n. Slavonian (slavo'nian) 
Slavonija, n. Slavonia (slavo'nia) 
Slavonski, a. Slavonian (slavo'nian) 
Slavospjev, n. festive song (fe'stiv sa'ng), eulogy (ju'- 

lodži), panegyric (pa'niđži'rik) 
Slavulj, n. nightingale (na'jtingel) 
Slaziti, v. to descend (tu dise'nd) 
Sleći, v. to couple (tu ka'pl), to unite (tu juna'jt) 
Sleći s ramenima, v. to shrug one's shoulders (tu 

šra'g uans šo'ldors) 
Slediti se, v. to freeze (tu fri'z) 
Sledj, n. herring (he'ring) 
Slezena, n. milt (milt), spleen (splin) 
Sličan, a. similar (si'milor), resembling (rize'mbling), 

like (lajk) 
Sličica, n. small picture (sma'l pi'kcor) 
Sličiti, v. to resemble (tu rize'mbl) 
Sličnost, n. similarity (si'mila'riti), resemblance (ri- 

ze'mblans) 
Slijed, n. trace (trejs) 

Slijedba, n. succession (sukse'šan), result (riza'lt) 
Slijedeći, a. following (fa'loing), subsequent (sa'bsi- 

kuent), next (nekst) 
Slijeditelj, n. follower (fa'lobr), successor (sukse'sor) 
Slijediti, v. to follow (tu fa'lo), to succeed (tu suk- 

si'd) 
Slijep, a. blind (blajnd) 

Slijepac, n. a blind person (e bla'jnd po'rsn) 
Slijepi miš, n. bat (bat) 
Slijepi ugor, n. sand-eel (sa'nd-i'l) 
Slijepo, adv. blindly (bla'jndli), blindfold (bla'jnd- 

fo'ld), rashly (ra'šli) 
Sljepoća, n. blindness (bla'jndnes) 
Slijetati, v. to fly down (tu fla'j da'un) 
Slijevati, v. to cast (tu ka'st), to pour (tu po'r) 
Slika, n. picture (pi'kćor), portrait (po'rtret) 
Slika fotografična, n. photograph (fo'tograf) 
Slika uljena, n. oil-painting (o'el-pe'jnting) 
Slikanje, n. painting (pe'jnting), photographing (fo'to- 

grafing) 
Slikar, n. painter (pe'jntor), photographer (fota'gra- 

for) 
Slikara, n. picture-gallery (pi'keor-ga'lori) 
Slikarija, n. painting (pe'jnting), picture (pi'kćor) 
Slikarski ceh, n. brotherhood of the brush (bra'dor- 

hyd av di bra's) 
Slikarstvo, n. art of painting (a'rt av pe'jnting) 
Slikati, v. to paint (tu pe'jnt), to portray (tu portre'j) Slikovit, a. picturesque (pi'kćore'sk) 
Slina, n. spittle (spitl), slaver (sla'vor), saliva (sa- 
la' jva) 
Slinav, a. slavered (sla'vord), snotty (sna'ti) 
Sliniti, v. to spittle (tu spi'tl), to slaver (tu sla'vor) 
Slinkati, v. to snot (tu sna't) 
Sljedba, n. party (pa'rti), followers (fa'loors) 
Sljedba vjerska, n. sect (sekt) 

Sljedbenik, n. follower (fa'Ioor), adherent (adhi'rent) 
Sljeme, n. summit (sa'mit), top (tap) 
Sljepar, n. tricker (tri'kor), humbuger (ha'mba'gor),. 

swindler (sui'ndlor) 
Sljeparenje, n.' blinding (bla'jnding), dazzling (da'z- 

ling) 
Sljeparija, n. trick (trik), humbug (ha'mba'g) 
Sljepariti, v. to blind (tu bla'jnd), to dazzle (tu da'zl), 

to trick (tu tri'k), to swindle (tu sui'ndl) 
Sljepić, n. slow-worm (slo'u-uo'rm) 
Sljepočica, n. temple (tempi) 
Sljez, n. marsh-mallow (ma'rg-ma'lo) 
Sljubiti se, v. to become accustomed (tu bika'm aka'- 

stamd), to cohere (tu kohi'r) 
Sloboda, n. liberty (li'borti), freedom (fri'dam), inde- 
pendence (i'ndepe'ndens) 
Slobodan, a. free (fri), independent (i'ndepe'ndent> 
Slobodnjak, n. free-thinker (fri'-ti'nkor), freeman 

(fri'ma'n) 
Slobodnjaštvo, n. liberalism (li'boralizm) 
Slobodno, adv. free (fri'), frankly (fra'nkli), openly 

(o'penli) 
Slobodno zidarstvo, n. free-masonry (fri'-me'jsanri) 
Slobodnost, n. freedom (fri'dam), frankness (fra'nk- 

nes) 
Slobodouman, a. liberal (li'boral) 
Slobodoumlje, n. liberalism (li'boralizm) 
Sloboština, n. privilege (pri'viledž) 
Slog, n. type (tajp), form (form) 
Sloga, n. harmony (ha'rmoni), concord (ka'nkord), 

unanimity (ju'nani'miti) 
Sloj, n. stratum (stre'jtam) 
Slomak, n. fraction (fra'kšan) 
Slomiti, v. to break (tu bre'jk), to fracture (tu fra'k- 

cor) 
Slon, n. elephant (e'lefant) 
Slonova kost, n. ivory (a'jvori) 
Slovar, riječnik, n. dictionary (di'kšanori) 
Slovčan, a. syllabic (sila'bik) 
Sloviti, v. to be of repute (tu bi av ripju't) 
Slovka, n. syllable (si'labl) 
Slovnica, n. grammar (gra'mor) 
Slovo, n. letter (le'tor), type (tajp) 

Složan, a. agreeing (agri'ing), conformable (konfo'r- 
mabl), unanimous (juna'nimas), harmonious (har- 
mo'nias) 
Složiti, v. to cohere (tu ko'hi'r), to compose (tu kam- 
po'z), to compound (tu ka'mpaund), to harmo- 
nize (tu ha'rmonajz) 
Složiti se, v. to agree (tu agri') 

Složno, adv. in harmony (in ha'rmoni), in concord 
(in ka'nkord) s Složnost 158 — Smjernost Složnost, n. agreement (agrI'rftej?|^; nj §9s^jogđ,j;(Ka?n- 

kiird), harmony (ha'rmoni) [j; *.,i ^ny-n?, .a ,-,.„ 
Slučaj, n. chance (cans), accident (a'ksident),"hažarđ 

(ha' zor d) 
Slučajan, a. accidental (a'ksiđe'ntal), casual (ka'- 

žjual) 
Slučajno, ađv. accidentally (a'kside'ntali), casually 

(ka/žjuali), by chance (baj cans) 
Slučajnost, n. casualty (ka'žjualti), contingency (kon- 

ti'ndžensi) 
SI učiti se, v. to happen (tu ha'pen) 
Slućenje, n. anticipation (anti'sipe'jšan), foreboding 

(fo'rbo'đing) 
Sluga, n. servant (so'rvant), valet (va'let) 
Sluh, n. hearing (Wring), sense of hearing (se'ns av 

Wring) 
Slupati, v. to break (tu bre'jk) 
Slušalac, slušatelj, n. hearer (Wror), listener (li'se- 

nor) 
Slušanje, n. listening (li'sening), hearing (Wring) 
Slušateljstvo, n. audience (a'djens) 
Slušati, v. to listen (tu li'sen), to harken (tu ha'rkn) 
Slušati, pokoravati se, v. to obey (tu obe'j) 
Sluškinja, n. servant-girl (so'rvant-go'rl) 
Slutiti, v. to feel (tu fi'l), to anticipate (tu anti'sipejt) 
Slutnja, n. anticipation (anti'sipe'jšan), conjecture 

(konđže'kćor) 
Sluz, n. slime (slajm), mucus (mju'kas) 
Sluzav, a. slimy (sla'jmi), mucous (mju'kas) 
Sluzavci, n. gasterozoa (ga'strozo'a) 
Sluzavica, n. mucous membrane (mju'kas me'mbre'jn) 
Sluzavost, n. sliminess (sla'jmines) 
Sluzina, n. slime (slajm) 

Služiti, v. to drip (tu dri'p), to trickle (tu tri'kl) 
Služavka, n. domestic servant (dome'stik so'rvant), 

maidservant (me'jdso'rvant) 
Služba, n. service (so'rvis), office (a'fis), employment 

(employment), duty (dju'ti) 
Služben, a. official (ofi'šal) 
Službenik,- ica, n. servant (so'rvant) 
Služenje, n. serving (so'rving), officiating (ofi'šie'j- 

ting) 
Služinčad, n. servants (so'rvanc) 
Služiti, v. to serve (tu so'rv), to officiate (tu ofi'šiejt), 

to be employed (tu bi emplo'jd) 
Služiti se čime, v. to use (tu ju'ž) 
Smagati, v. to afford (tu afo'rd) 
Smaknuće, n. execution (eksikju'šan), decapitation 

(đika'pite'jšan) 
Smaknuti, v. to execute (tu e'ksekjut), to put to 

death (tu pu't tu de't), to kill (tu ki'l) 
Smalaksati, v. to weaken (tu ui'ken), to enfeeble (tu 

enfi'bl) 
Smanjiti, v. to lessen (tu le'sn), to diminish (tu di- 

mi'niš) 
Smatranje, n. estimation (e'stime'jšan), esteem (es- 

ti'm) 
'Smatrati, v. to consider (tu konsi'dor), to esteem (tu 

esti'm), to regard (tu riga'rd) Smazati, v. to soil (tu so'el), to besmear (tu bismi'r) 

Smeće, n. rubbish (ra'biš), sweepings (sui'pings) 

Smedj, a. brown (bra'un) 

Smedjiti, v. to brown (tu bra'un) 

Smekšati, v. to soften (tu sa'ftn), to mollify (tu ma'- 

lifaj) 
Smesti (drugoga), v. to perplex (tu porple'ks), to dis- 
concert (tu di'skanso'rt) 
Smesti se, v. to confuse (tu konfju'z), to confound (tu 

kanfa'und) 
Smet, n. rubbish (ra'biš), trash (tras) 
Smetanje, n. hindrance (hi'ndrans), obstruction (op- 

stra'kšan) 
Smetati, v. to hinder (tu hi'ndor), to bother (tu ba'- 

dor) 
Smeten, a. confused (konfju'zd), entangled (enta'n- 

gld), perplexed (porple'kst) 
Smetenjak, n. block-head (bla'k-he'd) 
Smetenost, n. confusion (konfju'žan) 
Smetnja, n. confusion (konfju'žan), obstacle (a'p- 

stakl), hindrance (hi'ndrans) 
Smetnuti, v. to lay down (tu le'j da'un) 
Smetnuti s uma, v. to forget (tu forge't), to give up 

(tu gi'v a'p) 
Smicati, v. to slide (tu sla'jd) 
Smijati se, v. to laugh (tu la'f) 
Smijeh, n. laugh (laf), laughter (la'f tor) 
Smiješan, a. comical (ka'mikal), funny (fa'ni), ridi- 
culous (ridi'kjulas) 
Smiješati, v. to mix up (tu mi'ks a'p), to blend (tu 

ble'nd) 
Smiješiti se, v. to smile (tu sma'el) 
Smiješnost, n. ridiculousness Oidi'kjulasnes), fun 

(fan) 
Smilje, n. cud-weed (ka'd-ui'd), life everlasting 

(la'jf e'vorla'sting) 
Smilovanje, n. mercy (mo'rsi), pity (pi'ti) 
Smilovati se, v. to have mercy (tu ha'v mii'rsi) 
Smion, a. daring (da'ring), brave (brejv), bold (bold) 
Smionost, n. boldness (bo'ldnes) 

Smiriti, v. to calm (tu ka'm), to appease (tu api'z) 
Smirom, adv. quietly (kua'etli) 
Smisao, n. sense (sens), meaning (mi'ning) 
Smisliti, v. to contrive (tu kontra'jv), to devise (tu 

diva'jz), to invent (tu inve'nt), to find out (tu 

fa'jnd a'ut) 
Smisliti se, v. to commiserate (tu komi'zorejt), to pity 

(tu pi'ti) 
Smišljen, a. fictitious (fikti'šas), feigned (fejnd) 
Smjel, vidi smion 
Smjelost, vidi smionost 
Smjer, n. direction (dire'kšan), view (v.ju), intention 

(inte'nćan) 
Smjeran, a. modest (ma'đest), meek (mik), humble 

(hambl) 
Smjerati, v. to have in view (tu ha'v in vju'), to be 

about (tu bi aba'ut), to intend (tu inte'nd) 
Smjeriti, v. to measure (tu me'žur) 
Smjerno, adv. respectfully (rispe'ktfuli) 
Smjernost, n. meekness (mi'knes), modesty ma'desti) Smjesa — 159 — Snoplje s Smjesa, n. mixture (mi'ksćor), composition (ka'm- 

pozi'šan) 
Smjestiti, v. to place (tu ple'js), to shelter (tu še'ltor) 
Smještaj, n. installation (i'nstale'jšan) 
Smještati, v. to place (tu ple'js), to install (tu in- 

sta'l) 
Smjeti, v. to dare (tu da'r), to be permitted (tu bi 

pormi'ted) 
Smlatiti, v. to thrash (tu tra'š) 
Smlaviti, v. to destroy (tu disiro'j), to dash to pieces 

(tu da'š tu pi'ses) 
Smočac, n. juice (džus) 
Smočan, a. juicy (džu'si), fat (fat), spicy (spa'jsi), 

seasoned (siznd) 
Smočnica, n. pantry (pa'ntri) 
Smoći, v. to acquire (tu akua'er), to obtain (tu op- 

te'jn), to afford (tu afo'rd) 
Smok, n. juice (džus), fat (fat), lard (lard), spice 

(spajs) 
Smokriti, v. to wet (tu ue't) 
Smokva (plod), n. fig-tree (fi'g-tri') 
Smola, n. pitch (pic) 

Smola postolarska, n. gobbler-wax. (ga'blor-ua'ks) 
Smolav, a. pitchy (pi'či) 

Smoliti, v. to pitch (tu pi'č), to tar (tu ta'r) 
Smotak, n. package (pa'kedž), parcel (parsl), bundle 

(bandl), roll (rol) 
Smotati, v. to wrap (tu ra'p), to fold (tu fo'ld), to roll 

(tu ro'l) 
Smotka, n. cigar (siga'r) 
Smotkovnjak, n. cigar-case (siga'r-ke'js) 
Smotra, n. mustering (ma'stoiing), review (rivju') 
Smotren, a. cautious (ka'šas), careful (ka'rful) 
Smotrenost, n. caution (kasan), care (kar) 
Smotriti, v. to note (tu no't), to discover (tu diska'- 

vor) 
Smožditi, v. to press (tu pre's), to crush (tu kra'š), 

to smash (tu sma'š) 
Smračiti, v. to darken (tu da'rkn), to obscure (tu ap- 

skju'r) 
Smrad, n. stench (stenč), filth (filt) 
Smradan, a. filthy (fi'lti), dirty (do'rti) 
Smraditi, v. to pollute (tu polju't), to defile (tu di- 

fa'el) 
Smrći se, v. to dusk (tu da'sk), to darken (tu da'rkn) 
Smrdež, n. stench (stenč) 
Smrcliti, v. to stink (tu sti'nk) 
Smrdljiv, a. stinking (sti'nking) 
Smrdljivac, n. stinker (sti'nkor) 

Smrduh, tvor, n. stinkard (sti'nkord), skunk (skank) 
Smreka, n. juniper (džu'nipor) 
Smrekinja, n. juniper-berry (džu'nipor-be'ri) 
Smrekovipa, n. juniper-wood (đžu'nipor-iju'đ) 
Smrkavanje, n. darkening (da'rkening), obscuring 

ffip«kju'ring) 
Smrkavati, v. to darken (tu da'rken), to obscure (tu 

apskju'r), to dusk (tu da'sk) 
Smrskati, v. to crush (tu kra'š) 
Smrt, n. death (det) 
Smrtan, a. mortal (mo'rtal), deadly (de'dli) Smrlnik,-ica, n. mortal (mo'rtal) 

Smrtonosan, a. deadly (de'dli), mortal (mo'rtal) 

Smrtovnica, n. certificate of death (sorti'fiket av 
de't) 

Smrviti, v. to smash (tu sma'š), to powder (tu pa'u- 
doi), to triturate (tu tri'ćurejl) 

Smrznut, a. frozen (frozn), congealed (kondži'ld) 

Smrznuti, v. to freeze (tu friz), to congeal (tu kon- 
džl'l) 

Sm učiti se, v. to feel ill (tu fi'l i'l) 

Smućen, a. puzzled (pazld), perplexed (porple'kst), 
entangled (enta'ngld) 

Smućkati, v. to shake up (tu še'jk a'p) 

Smud, n, smell of burning (sme'l av bo'rning) 

Smuditi, v. to singe (tu si'ndž) 

Smudj, n. squint (skui'nt) 

Smušen, a. crazy (kre'jzi), mad (mad) 

Smušenjak, n. silly person (si'li po'rsn) 

Smušenost, n. imprudence (impru'dens) 

Smušiti se, v. to go crazy (tu go' kre'jzi) 

Smutiti, v. to confuse (tu konfju'z), to puzzle (tu 
pa'zl) 

Smutljivac, n. intriguer (intri'gor) 

Smutnja, n: scandal (ska'ndal), offence (ofe'ns) 

Snabdjeti, v. to provide (tu prova'jd), to supply (tu 
sćipla'j) 

Snaći, v. to find (tu fa'jnd), to befall (tu bifa'l) 

Snaći se, v. to see one's way (tu si' uans ue'j), to 
recover (tu rika'vor) 

Snaga, n. strength (slrengt), vigor (vi'gor), force 
(fors), power (pa'uor) 

Snaha, n. daughter-in-law (da'tor-in-la') 

Snahoditi, v. to find (tu fa'jnđ), to befall (tu bifa'l) 

Snašati, v. to tolerate (tu ta'lorejt) 

Snažan, a. strong (Strang), powerful (pa'uorful), vi- 
gorous (vi'goras) 

Snažiti, v. to clean (tu kli'n) 

Snažnost, n. strength (stre'ngt), vigor (vi'gor) 

Snebivati se, v. to wonder (tu ua'ndor), to be per- 
plexed (tu bi porple'kst) 

Sneveseliti se, v. to get sad (tu ge't sa'd) 

Snijeg, n. snow (sng'u) 

Snij'ežiti, v. to snow (tu sno'u) 

Snimak, n. copy (ka'pi), image (i'medž), fac-simile 
(faksi'mili) 

Snimiti, v. to take down (tu te'jk da'yn), to copy (tu 
ka'pi) 

Snimka, n. copy (ka'pi), fac-simile (faksi'mili) 

Snivanje, n. dreaming (drl'ming), sleeping (sli'ping) 

Snivati, v. to dream (tu dri'm), to sleep (tu sli'p) 

Sniziti, v. to lower (tu lo'uor) 

Sniziti u časti, v. to degrade (tu digre'jd) 

Snižen, a. lowered (lo'uorđ), degraded (digre'jded) 

Sniženost, n. lowliness (lo'ulines) 

Snježan, a. snowy (sno'ui) 

Snježnik gora, n. glacier (gle'jšor, ili gla'sior) 

Snop, n. sheaf (šif) 

Snopak, n. bunch (banc) 

Snoplje, n. sheaves (šivz) 

Snoplje vezati, v. to sheaf (tu ši'f) s Snositi — 160 — Spodoba Snositi, v. to bear (tu ba'r) to enđure (tu enđju'r), 

to tolerate (tu ta'lorejt) 
Snošljiv, a. tolei'able (ta'lorabl), sufferable (sa'fo- 

rabl) 
Snošljivost, n. tolerance (ta'lorens), tolerableness 

(ta'lorablnes) 
Snovanje, n. planning (pla'ning), contriving- (kontra'j- 

ving) 
Snovati, v. to plan (tu pla'n), to contrive (tu kon- 

tra'jv) 
Snubitelj, n. wooer (uu'or) 

Snubiti, v. to woo (tu uu'), to court (tu ko'rt) 
Snuboci, prošenje, n. wooing (uu'ing) 
Snubok, n. wover (uu'or) 
Snužditi, v. to sadden (tu sa'dn) 
So, sol, n. salt (salt) 
Sob, n. reindeer (re'jndi'r) 
Soba, n. room (rum), chamber (če'jmbor) 
Soba, blagovaonica, n. dining-room (da'jning-ru'm) 
Soba na tavanu, n. garret (ga'ret) 
Soba spavaća, n. bed-room (be'd-ru'm) 
Soba u brodu, n. cabin (ka'bin) 

Soba za oblačenje, n. dressing-room (đresi'ng-ru'm) 
Soba za primanje, n. parlor (pa'rlor) 
Sobarica, n. chamber-maid (če'jmbor-me'jd) 
Sobica, n. small room (sma'l ru'm), closet (kla'zet). 

cabinet (ka'binet) 
Sobstven, a. own (o'un), individual (i'ndivi'đžjual) 
Sočan, a. juicy (džu'si) 
Sočica, n. hail (hejl) 
Sočivica, n. duck-weed (da'k-ui'd) 
Sočivo, n, legumes (le'gjums) 
Sofa, n. sopha (so'fa) 
Sofra, n. dining-table (da'jning-te'jbl) 
Soj, n. race (rejs), rank (rank) 
Sojka, n. jay (džej) 
Sok, n. juice (džus) 

Sok od mesa, umaka, n. gravy (gre'jvi) 
Sokač, n. cook (kuk) 
Sokak, n. street (strit) 

Soko, sokol, n. falcon (fakn) 

Sokolar, n. falconer (fa'knor) 

Sokoliti, v. to encourage (tu enko'redž), to animate 
(tu a'nimejt), to incite (tu insa'jt) 

Sol, n. salt (salt) 

Solarna, n. salt-magazine (sa'lt-ma'gazi'n) 

Soldačija, n. militia (mili'ša) 

Soldat, n. soldier (so'lđžor) 

Solika, n. sleet (slit) 

Soliti, v. to salt (tu sa'lt) 

Soljenka, n. salt-box (sa'lt-ba'ks) 

Som, n. silure (silju'r) 

Somun, n. french bread (fre'nč-bre'đ) 

Sošica, n. rail (rejl), baluster (ba'lastor) 

Sotona, n. satan (se'jtan), devil (devi) 

Sotonski, a. devilish (de'vliš) 

Sova, n. owl (a'ul) 

Sovuljuga, n. horn-owl (ho'rn-a'ul) 

Spadati, v. to belong (tu bila'ng) 

Spahija, n. lord of a' manor (lo'rd av e ma'nor) Spahiluk, n. manor (ma'nor) 

Spajati, v. to adjoin (tu ađdžo'jn), to annex (tu 

ane'ks), to connect (tu kone'kt) 
Spaliti, v. to burn up (tu bo'rn a'p) 
Spaljivanje, n. combustion (komba'ščan), burning 

(bo'rning) 
Spametan, a. smart (smart) 
Spanać, špinat, n. spinach (spi'neč) 
Sparan, a. sultry (sa ltri) 
Sparina, n. sultriness (sa'ltrines) 
Spas, n. salvation (sa'lve'jšan), rescue (re'skju) 
Spašavanje, n. saving (se'jving), rescuing (re'skjuing) 
Spasenje, n. salvation (salve'jšan) 
Spasitelj, n. Savior (se'jvjor) 

Spasiti, v. to save (tu se'jv), to rescue (tu re'skju) 
Spasonosan, a. salutary (sa'ljuteri), sanative (sa'na- 

tiv) 
Spasonosna vojska, n. Salvation Army (sa'lve'jšan 

a'rmi) 
Spasovo, n. Ascension-day (ase'nšan-de'j) 
Spasti, v. to fall down (tu fa'l da'un), to decay (tu 

dike'j) 
Spati, spavati, v. to sleep (tu sli'p) 
Spavanje, n. sleeping (sli'ping) 
Spavaonica, n. bed-room (be'd-ru'm) 
Spavati, v. to sleep (tu sli'p) 
Spaziti, v. to notice (tu no'tis), to note (tu no't), to 

perceive (tu porsi'v) 
Spečen, skuhan, a. done (dan), roasted (ro'usted), 

boiled (bo'elđ) 
Spetljati, v. to entangle (tu enta'ngl), to confuse (tu 

konfju'z) 
Spis, n. communication (kamju'nike'jšan), document 
(đa'kjument), essay (e'sej), article (a'rtikl), act 
(akt) 
Spisak, n. catalogue (ka'talag) 
Spisatelj, n. author (a'tor) 
Spisati, v. to compose (tu kampo'z), to write (tu 

ra'jt) 
Spisavno, adv. documentary (da'kjume'ntari) 
Spisi, n. public papers (pa'blik pe'jpbrs), records (re'- 

kordz), roll (rol) 
Spiskati, v. to squander (tu skya'ndor), to dissipate 

(tu di'sipejt) 
Spjev, n. song (sang), poem (po'um) 
Spjevati, v. to write poetry (tu ra'jt po'etri) 
Splav, n. raft (raft) 

Splesti, v. to plait together (tu ple'jt tuge'đor) 
Spleten, a. woven (uo'ven) 
Spletka, n. intrigue (intri'g) 
Spletkar, n. intriguer (intri'gor) 
Spljošten, a. flat (flat) 
Spljoštiti, v. to make flat (tu me'jk fla't), .to flatten 

(tu fla'tn) 
Sploh, adv. generally (dže'norali) 
Spočitavati, v. to reproach (tu ripro'uč), to upbraid 

(tu apbre'jd), to reprimand (tu re'primand) 
Spod, prep, under (a'ndor), beneath (bini't) 
Spodoba, n. likeness (la'jknes), simile (si'mili), com- 
parison (kompa'risan) Spođoban — 161 Sraslost s Spodoban, a. similar (si'milor), resembling (rize'm- 

bling) 
Spodobnost, n. resemblance (rize'mblans), similitude 

(simi'litjuđ) 
Spoj, n. connection (kone'kšan), complex (ka'mpleks) 
Spojen, a. connected (kone'kted), cohered (kohi'rd) 
Spojiti, v. to connect (tu kone'kt), to cohere (tu ko- 

hi'r) 
Spojnik, n. hyphen (ha'jfen) 
Spokojan, a. sedate (side'jt), quiet (kua'et), satisfied 

(sa'tisfajd) 
Spokojno, mirno, adv. sedately (siđe'jtli) 
Spokojnost, n. sedateness (side'jtnes), peace (pis) 
Spol, n. sex (seks), genus (dži'nas) 
Spolnik, n. article (a'rtikl) 

Spolja, adv. outwards (a'utuordz), exterior (eksti'rjor) 
Spoljašnji, a. outer (a'utor), external (eksto'rnal) 
Spoljašnost, n. exterior (eksti'rjor) 
Spomen, n. memory (me'mori), remembrance (ri- 

me'mbrans), keepsake (ki'pse'jk) 
Spomenica, n. memorial (memp'rial) 
Spomenik, n. monument (ma'njument) 
Spomenpioča, n. memorial (memo'rial), monument 

(ma'njument) 
Spomenuti, v. to mention (tu me'nćan) 
Spominjanje, n. mention (me'nćan), remembrance 

(rime'mbrans), memory (me'mori) 
Spominjati, v. to mention (tu me'nćan), to remember 

(tu rime'mbor) 
Spona, n. loop (lup) 
Spopasti, v. to grasp (tu gra'sp) 
Spor, a. slow (slo'u), dull (dal) 
Spor, prijepor, n. controversy (ka'ntroversi), strife 

(strajf) 
Sporazum, n. understanding (a'nđorsta'nding), agree- 
ment (agri'ment) 
Sporazum, n. agreement (agri'ment), understanding 

(a'nđorsta'nding) 
Sporazumiti se, v. to agree (tu agri'), to understand 

(tu a'ndorsta'nđ) 
Spored, adv. parallel (pa'ralel) 
Sporiš (biljka), n. vervain (vo'rven) 
Sporost, n. slowness (slo'unes), dullness (da'lnes) 
Sposoban, a. able (ejbl), capable (ke'jpabl), quali- 
fied (kua'lifajđ) 
Sposobnost, n. ability (abi'liti), capability (ke'jpabi'- 

liti), qualification (kua'lifike'jšan) 
Spotaći se, v. to stumble (tu sta'mbl), to trip (tu 

tri'p) 
Spoticati, v. to reproach (tu ripro'uč) 
Spoznaja, n. knowledge (na'ledž), cognition (kagni'- 

šan), notion (no'ušan) 
Spoznanje, n. knowledge (na'ledž), discerning (di- 

zo'rning) 
Spoznati, v. to know (tu no'), to perceive (tu porsi'v), 

to recognize (tu re'kognajz) 
Spram, prep, against (age'nst), towards (torđz) 
Spraskati, v. to squander (tu skua'nđor) 
Sprašiti, v. to dust (tu da'st) 
Sprat, n. story (sto'ri), floor (flor) Spratiti, v. to escort (tu esko'rt) 

Sprava, n. tool (tul), apparatus (a'pare'jtas), device 

(diva'js), machine (maši'n) 
Spravan, a. ready (re'di), prepared (pripa'rd) 
Spraviti, v. to prepare (tu pripa'r), to get ready (tu 

ge't re'di), to save (tu se'jv) 
Spravnost, n. readiness (re'dines) 

Sprdati se, v. to deride (tu đira'jd), to mock (tu ma'k) 
Sprdnja, n. nonsense (na'nsens) 
Sprečavati, v. to hinder (tu hi'ndor) 
Sprega, n. team (tim) 

Sprema, spremnost, n. readiness (re'dines), prepared- 
ness (priparednes) 
Spreman, a. prepared (pripa'rd), ready (re'di) 
Spremište, n. storage (sto'redž), store-room (sto'r- 

ru'm) 
Spremiti, v. to prepare (tu pripa'r), to make ready 

(tu me'jk re'di) 
Spremiti, sahraniti, v. to keep (tu ki'p), to save (tu 

se'jv), to put up (tu pu't a'p) 
Spremnost, n. readiness (re'dines) 

Spretan, a. skillful (ski'lful), handy (ha'ndi), fit (fit) 
Spretnost, n. skill (skil), ability (abi'liti) 
Sprezanje, n. conjugation (ka'ndžuge'jšan) 
Sprezati, v. to conjugate (tu ka'nđžugejt) 
Sprijateljiti se, v. to befriend (tu bifre'nd) 
Spriječiti, v. to prevent (tu prive'nt), to hinder (tu 

hi'ndor) 
Sprijeda, adv. fore (for), afore (afo'r) 
Sproći se, v. to stroll (tu stro'l), to saunter (tu sa'n- 

tor) 
Sprovod, n. funeral (fju'noral) 
Sprovod iti, v. to accompany (tu aka'mpani) 
Sprtljati, v. to confuse (tu konfju'z) 
Spržiti, v. to fry (tu fra'j) 
Spuhati, v. to blow off (tu blo'u a'f) 
Spustiti, v. to lower (tu lo'uor), to let down (tu le't" 

da'un) 
Spustiti se, v. to condescend (tu ka'ndise'nđ) 
Spuštanje, n. condescension (ka'nđise'nšan) 
Spuziti, v. to crawl down (tu kra'l da'un) 
Spužva, n. sponge (spandž) 
Spužvast, a. spongeous (spa'nđžas) 
Srab, vidi svrab 
Srabljiv, vidi svrabljiv 
Sraćka, n. diarrhea (đa'jari'a.) 
Srakoper, n. strike-bird (stra'jk-bo'rd) 
Sram, n. shame (šejm) 

Sramežljiv, a. bashful (ba'šful) shy (šaj) 
Sramežljivost, n. bashfulness (ba'šfulnes), shyness 

(ša'jnes) 
Sramiti se, v. to be ashamed (tu bi aše'jmđ) 
Sramota, n. shame (šejm), infamy (i'nfami), dis- 
grace (disgre'js), dishonor (disa'nor) 
Sramotan, a. infamous (i'nfamas), shameful (še'jm- 

ful), disgraceful (disgre'jsful) 
Sramotiti, v. to disgrace (tu disgre'js), to slander (tu 

sla'ndor) 
Sramotno, adv. shamefully (še'jmfuli) 
Sraslost, n. cohesion (kohi'žan) Srasti 162 — Stanac 


-'Šrlreti se, v. to coalesce (tu ko'ale's) 
Srati. V. to shit (tu ši't) 

'Sravnati, v. to even (tu I'ven), to level (tu le'vl) 
"&raz, n. collision (koli'žan), clashing (kla'šing) 
Sraziti se, v. to collide (tu kola'jđ) 
Srbija, n. Serbia (so'rbia) 
Sr'b'in, n. Serb (sorb), Serbian (so'rbian) 
■Sroe, ti. heart (hart) . 
srcobolja, n. heart-disease (ha'rt-dizi'z) 
Srcolik, a. heart-shaped (ha'rt-še'jpt) 
Srčan, a. bold (bold), courageous (kore'jdžas) 
Srčanica (žila), n. vein (vejn) 
Srčanica (u kola), n. beam (bim) 
Srčanost, n. boldness (bo'ldnes), courageousness (ko- 

re'jdžasnes) 
Srčba, n. anger (a'ngor) 
Srčika, n. marrow (ma'ro) 

Srdačan, a. hearty (ha'rti), cordial (ko'rđžal), affec- 
tionate (afe'kšanet), tender (te'ndor) 
Srdačnost, n. heartiness (ha'rtines), cordiality (kor- 

đža'liti) 
Srdit, a. angry (a'ngri), irascible (ajra'sibl), violent 

(vajo'lent) 
Srditi, v. to fret (tu fre't), to vex (tu ve'ks), to anger 

(tu a'ngor) 
Srditi se, v. to be angry (tu bi a'ngri) 
Srdi tost, n. anger (a'ngor) 
Srdjela, n. sardel (saTrdil) 
Srdobolja, n. dysentery (di'senteri), lientery (la'jen- 

tori) 
Srebriti, v. to silver (tu si'lvor), to plate (tu ple'jt) 

Srebrn, a. silvery (si'lvori), silver (si'lvor), made of 

silver (me'jd av si'lvor) 
Srebrnast, a. silvery (si'lvori) 

Srebrnina, n. silver ware (si'lvor Aia'r) 

Srebrnjak, n. silverling (si'lvorling) 

Srebro, n. silver (si'lvor) 

Srebrokos, a. silver-haired (si'lvor-ha'rd) 

Srebrokosa, n. silver-white hair (si'lvor-hua'jt ha'r) 

Sreća, n. luck (lak), fortune (fo'rćun), happiness (ha'- 
pines) 

Srećan, a. lucky (la'ki), fortunate (fo'rćunet) 

Srećka, n. lottery-ticket (la'tori-ti'ket) 

Sred, adv. amidst (ami'ct) 

Sredina, n. middle (midl), centre (se'ntor) 

Središnji, a. central (se'ntral) 

Središte, n. centre (se'ntor) 

Srednji, a. medium (mi'diam) 

Sredobježan, a. centrifugal (sentri'fugal) 

Sredomjera, n. diameter (đaja'mitor) 

Sredotočan, a. centripetal (sentri'pital) 

Sredovječan, a. middle-aged (mi'dl-e'jđžd) 

Sredozeman, a. mediteranean (me'đitore'jnian) 

Sredozemno more, n. mediterranean sea (me'đito- 
re'jnian si') 

Sredstvo, n. medium (mi'diam), means (mins) 

Sresti, v. to meet (tu mi't) 

Sretan, a. lucky (la'ki), fortunate (fo'rćunet) 

Sretnik, n. lucky person (la'ki po'rsn) 

Srez, okružje, n. district (di'strikt), section (se'kšan) Srezati, v. to slice (tu sla'js), to cut (tu ka't) 

Sricanje, n. spelling (spe'ling) 

Sricati, v. to spell (tu spe'l) 

Srijeda, n. "Wednesday (ue'nzde) 

Srkati, piti, v. to sip (tu si'p) 

Srljati, vidi srnuti 

Srna, n. roe (ro'u), deer (dlr), doe (do'u) 

Srndać, n. roebuck (ro'uba'k) 

Srnetina, n. roe-flesh (ra'u-fle'š) 

Srnetina pečena, n. roast venison (ro'ust ve'nizn) 

Srnina, n. doe-skin (do'u-ski'n) 

Srnjak, n. roe-buck (ro'u-ba'k) 

Srnuti, v. to rush (tu ra'š), to dash (tu đa'š) 

Sročan, a. corresponding (ka'respa'nding), consistent 
(konsi'stent) 

Sročno, adv. in conformity (in konfo'rmiti) 

Sročnost, n. conformity (konfo'rmiti) 

Srodan, a. relative (re'lativ) 

Sroditi se, v. to conspire (tu konspa'er) 

Srodnost, n. relation (rile'jšan), affinity (afi'niti) 

Srodstvo, n. consanguinity (ka'nsangui'niti) 

Srok, n. rhyme (rajm) 

Srp, n. sickle (sikl) 

Srpanj, n. July (đžula'j) 

Srpski, a. Serbian (so'rbian) 

Srš, srč, n. marrow (ma'ro), pit (pit) 

Sršen, vidi stršen 

Srušiti, v. to overthrow (tu o'vortro'u), to upset (tu 
a'pse't), to demolish (tu dima'liš) 

Srušiti se, v. to fall down (tu fa'l da'un) 

Stabljika, n. stalk (stak) 

Stablo, n. tree (tri) 

Stablo (od korena do grane), n. trank (trank) 

Stado, n. herd (hord) 

Staja, n. stable (stejbl) 

Stajaći, a. standing (sta'nding), stagnant (sta'gnant) 

Stajalište, n. point of view (po'jnt av vju'), stand- 
point (sta'ndpo'jnt) 

Staklana, n. glass-works (gla's-uo'rks), glass-factory 
(gla's-fa'ktori) 

Staklar, n. glazier (gle'jžor) 

Staklen, a. glassy (gla'si), glass (glas), made of glass 
(me'jd av gla's) 

Staklenica, n. bottle (batl) 

Staklenina, n. glass-ware (gla's-ua'r) 

Stakliti se, v. to glaze (tu gle'jz) 

Staklo, n. glass (glas) 

Stalak, n. frame (frejm), stand (stand) 

Stalan, a. permanent (po'rmanent), constant (ka'n- 
stant), steadfast (ste'dfa'st), fixed (fikst), stable 
(stejbl) 

Stalež, n. rank (rank), class (klas), state (stejt) 

Stalno, za stalno, adv. certainly (so'rtenli) 

Stalnost, n. constancy (ka'nstunsi), perseverance 
(po'rzevi'rans) 

Stamaniti, v. to extinguish (tu eksti'nguiS), to exter- 
minate (tu eksto'rminejt) 

Stan, n. habitation (ha'bite'jšan), residence (re'zi- 
dens), abode (abo'd) 

Stanac (kamen), n. rock (rak), stone (ston) Stanar — lt>3 — Stog s Stanar, n. tenant (te'nant), lodger (la'džor) 

Stanarina, n. rent (rent) 

Stančiti, v. to thin (tu ti'n) 

Stanica, n. cell (sel) 

Stanica, štacija, n. station (ste'jšan), stop (stap) 

Stanište, n. lanđing-place (la'nding-ple'js) 

Stanje, n. state (stejt), condition (konđi'šan) 

Stanka, n. pause (paz) 

Stanoredja, n. housekeeper (ha'uski'por) 

Stanovanje, n. residence (re'ziđens), habitation 

(ha'bite'jšan) 
Stanovati, v. to dwell (tu due'l), to reside (tu riza'jd), 

to live (tu li'v) 
Stanovište, n. point of view (po'jnt av vju'), stand- 
point (sta'nđpo'jnt) 
Stanovit, a. certain (so'rten) 
Stanovnik,-ica, n. resident (re'zident), inhabitant (in- 

ha'bitant) 
Stanovništvo, n. population (pa'pjule'jšan), populace 

(pa'pjulas) 
Stap, n. churn (corn) 

Star, a. old (old), aged (ejdžd),' ancient (e'jnčint) 
Starac, n. old man (o'ld ma'n) 
Starački, a. aged (ejdžd), senile (si'nael) 
Starati se, v. to care (tu ka'r), to grieve (tu gri'v) 
Staretinar, n. fripperer (fri'poror) 
Staretine, n. frippery (fri'pori) 
Stari, n. senior (si'njor), elder (e'ldor) 
Stari, n. ancestors (a'nsestors) 
Starica, n. old-woman (o'ld-uu'man) 
Stariji, a. older (o'ldor), elder (e'ldor) 
Stariji, n. superior (supi'rjor) 
Starina, n. antiquity (anti'kuiti) 
Starinar, n. dealer in second-hard aroods (di'lor in 

se'kond-hand gu'dz), antiquarian (a'ntikye'jrian) 
Starinski, a. antique (anti'k), old-fashioned (o'ld-fa'- 

šand) 
Stariti, v. to grow old (tu gro'u o'ld), to age (tu 

e'jdž) 
Starješina, n. headman (he'dma'n), chief (čif) 
Starješinstvo, n. chieftaincy (či'ftinsi) 
Starodrevan, a. indent (e'jnčint), antique (anti'k) 
Starodrevnost, n. antiquity (anti'kuiti) 
Starolik, a. elderly (e'ldorli), oldish (o'ldiš) 
Staroslavenski, a. old Slavic (old sla'vik) 
Staroslovlje, n. archeology (a'rkia'lađži) 
Starost, n. old age (o'ld e'jdž), antiquity (anti'kuiti) 
Starovječan, a. ancient (e'jnčint) 
Stas, n. stature (sta'ćur), shape (šejp) 
Stasit, a. robust (roba'st), sturdy (sto'rdi) 
Stati, v. to stay (tu ste'j), to stand (tu sta'nd), to 

stop (tu sta'p) 
Stavak, n. sentence (se'ntens), chapter (ča'ptor), pa- 
ragraph (pa'ragraf) 
Staviti, v. to lay (tu le'j), to place (tu ple'js), to put 

(tu pu't) 
Staza, n. way (ue'j), road (ro'ud), path (pat), path- 

way (pa't-ue'j) 
Stazica, n. footh-path (fu't-pa't) 
Stečaj, n. concourse (ka'nkors), bankruptcy (ba'nk- 

rapci), insolvency (insa'lvensi) Stečevina, n. acquisition (akuizi'šan) 

Steći, v. to get (tu ge't), to acquire (tu akua'er) 

Stega, n. restriction (ristri'kšan) 

Stega (vpjnička, itd.), n. discipline (di'siplin) 

Stegno, n. upper-thigh (a'pbr-ta'j) 

Stegnuti, v. to restrict (tu ristri'kt), to confine (tu 
konfa'jn), to limit (tu li'mit) 

Stelja, n. litter (li'tor) 

Stenjanje, n. sobbing (sa'bing) 

Stenjati, v. to sob (tu sa'b), to groan (tu gro'un) 

Stepen, stupanj, n. grade (grejd), degree (digri') * 

Stepenice, n. stairs (stars) 

Stepke, n. butter-milk (ba'tor-mi'lk) 

Stepsti,-v. to shake (tu še'jk) 

Stesati, v. to hew off (tu hju' a'f) 

Stezalo, uzda, n. bridle (brajdl) 

Stezanje, n. contraction (kontra'kšan) 

Stezati, v. to restrict (tu ristri'kt), to confine (tu kon- 
fa'jn), to shrink (tu šri'nk) 

Steznik, n. corset (ko'rset) 

Sticati, v. to obtain (tu opte'jn), to gather (tu ga'- 
dor) 

Stići, v. to get (tu ge't), to obtain (tu opte'jn), to 
overtake (tu o'vorte'jk), to attain (tu ate'jn) 

Stid, n. shame (šejm), bashfulness (ba'šfulnes) 

Stiditi se, v. to be ashamed (tu bi aše'jmd) 

Stidljiv, a. bashful (ba'šful), shy (šaj) 

Stidljivost, n. bashfulness (ba'šfulnes) 

Stignuti, vidi stići 

Stih, n. verse (vors), strophe (stro'fi) 

Stihotvorac, n. versifier (vo'rsifa'er), rhymer (ra'j- 
mor) 

Stijeg, n. banner (ba'nor), flag (flag), standard (sta'n- 
dbrd) 

Stijena, n. rock (rak), wall (ua'l) 

Stijenj, n. wick (ui'k) 

Stijesniti, v. to restrict (tu ristri'kt), to shrink (tu 
šri'nk) 

Stipsa, n. alum (a'lam) 

Stisak, n. pressure (pre'šur), compression (kompre'- 
šan) 

Stisak (ruke), n. squeeze (skui'z) 

Stiska, n. crowd (kra'uđ) rush (raš) 

Stisnut, a. pressed (prest), squeezed (skui'zd), limi- 
ted (li'mited), restricted (ristri'kted) 

Stisnuti, v. to press (tu pre's), to squeeze (tu skui'z) 

Stišati, v. to appease (tu api'z) 

Štiva, n. sea-foam (si'-foum), meershaum (mlr'šam) 

Stizati, v. to overtake (tu ovorte'jk), to obtain (tu op- 
te'jn), to attain (tu ate'jn) 

Stjegonoša, n. standard-bearer (sta'ndorđ-ba'ror) 

Stjenica, n. bed-bug (be'd-ba'g) 

Stjerati, v. to driwe away (tu dra'jv aue'j) 

Sto, num. hundred (ha'ndred) 

Sto tisuća, num. hundred thousand (ha'ndred ta'u- 
zend) 

Stobor, n. yard (jard) 

Stočar, n. cattle breeder (ka'tl bri'dor) 

Stočarstvo, n. cattle-breeding (ka.'tl-brl'ding) 

Stog, n. stack (stak), heap (hip), rick (rik) Stogodišnji 164 — Strijeljati Stogodišnji, a. centennial (sente'njal) 

Stogodišnjica, n. centennial (sente'njal) 

Stojećke, adv.' standing (sta'nding) 

Stoka, n. domestic animals (dome'stik a'nimals), cat- 
tle (katl), herd (hord) 

Stol, n. table (tejbl) 

Stolac, n. chair (čar) 

Stolar, n. cabinet-maker (ka'binet-me'jkor), joiner 
(đžo'jnor) 

Stolarski zanat, n. joiner's trade (džo'jnors tre'jd) 

Stolčić, n. stool (stul) 

Stolica, n. seat (sit), chair (čar) 

Stoljeće, n. century (se'nćuri) 

Stolna crkva, n. cathedral (kati'đral) 

Stolni, a. centennial (sente'njal) 

Stolni grad, n. metropolis (mitra'polis) 

Stolni nož, n. table knife (te'jbl na'jf) 

Stolnjak, n. table-cloth (te'jbl-kla't) 

Stolno rublje, n. table linen (te'jbl li'nen) 

Stolno vino, n. table wine (te'jbl u'ajn) 

Stolovati, v. to reside (tu riza'jd) 

Stonoga, n. centiped (se'ntipeđ), wood-louse (uu'd- 
la'us) 

Stook, n. argus (a'rgas) 

Stopa, n. foot (fut), step (step) 

Stopalo, n. foqt (fut) 

Stoperka, n. centifolious (se'ntifo'lias) 

Stopiti ,v. to melt together (tu me'lt tuge'dor), to unite 
closely (tu juna'jt klo'sli) 

Stopiti se, v. to coalesce (tu ko'ale's) 

Stop liti, v. to warm (tu ua'rm) 

Stopram, adv. yet (jet) 

Stostruk, a. hundredfold (ha'nđredfo'ld) 

Stoti, num. hundredth (ha'ndret) 

Stotina, n. hundred (ha'ndred) 

Stotnik, 11. centurion (sentju'rian), captain (ka'ptin) 

Stovarište, n. warehouse (ua'rha'us), depot (di'po), 
store-room (sto'r-ru'm) 

Stovariti, v. to unload (tu a'nlo'ud) 

Stožer, n. pole (pol) 

Stožerni, a. polar (po'lor), cardinal (kardinal) 

Stožernica, n. compass (ka'mpas) 

Stožernica zvijezda, n. Polar Star (po'lor sta'r) 

Stožernik, n. cardinal ka'rdinal) 

Straclalac, n. sufferer (sa'foror) 

Stradanje, n. suffering (sa'foring), loss (las) 

Stradati, v. to suffer (tu sa'for) 

Stradnja, n. sufference (sa'forens) 

Straga, adv. behind (biha'jnd) 

Straguša (puška), n. breech-loader (bri'č-lo'uđor) 

Strah, n. fear (fir), terror (te'ror), dread (dred) 

Strahopočitanje, n. reverence (re'vorens) 

Strahota, n. dreadfulness (dre'dfulnes) 

Strahotinja, n. scare-crow (ska'r-kro'u), bug-bear 
(ba'g-ba'r) 

Strahovanje, n. reign of terror (re'jn av te'ror), terro- 
rism (te'rorizm) 

Strahovati, v. to terrorize (tu te'rorajz) 

Strahovit, a. dreadful (dre'dful), terrible (te'ribl), 
horrible (ha'ribl) Strahovlada, n. reign of terror (re'jn av te'ror) 

Stranputica, n. wrong way (ra'ng ue'j) 

Stranputice, adv. on bad course (an ba'd ko'rs) 

Stran, a. foreign (faren), strange (stre'jndž), unu- 
sual (a'nju'žjual) 

Strana, n. side (sajd), part (part) 

Stranac, n. foreigner (fa'renor), alien (e'jljen), stran- 
ger (stre'jndžor) 

Stranački, a. partial (pa'ršal), factious (fa'kšas) 

Strance, adv. side-ways (sa'jd-ue'jz) 

Strančar, n. party-man (pa'rti-ma'n) 

Strančarstvo, n. party-spirit (pa'rti-spi'rit) 

Stranica, n. page (pejdž) 

Stranjski, a. foreign (fa'ren), strange (strejnđž) 

Stranka, n. party (pa'rti) 

Stranka politička, n. faction (fa'kšan), party (pa'rti) 

Strast, n. passion (pasan), emotion (imo'šan) 

Strastven, a. passionate (pa'šanet) 

Strastvenost, n. passion (pa'šan) 

Strašan, a. horrible (ha'ribl), terrible (te'ribl), terrific 
(teri'fik) 

Strašilo, n. scare-crow (ska'r-kro'u), bug-bear (ba'g- 
ba'r) 

Strašiti, v. to scare (tu ska'r), to frighten (tu fra'jtn) 

Strašiv, a. timid (ti'mid), timorous (ti'moras), co- 
wardly (ka'uordli) 

Strašivac, n. coward (ka'uord), poltroon (paltru'n) 

Strašljivost, n. timidity (timi'diti) 

Stratište, n. scaffold (ska'fold), place of execution 
(ple'js av e'ksekju'šan) 

Strava, n. panic (panik), fright (frajt), terror (te'ror) 

Straža, n. watch (ua'č), guard (gard), sentinel (se'n- 
tinel) 

Stražar, n. watchman (ua'čman), policeman (poli's- 
man) 

Stražara, n. guardhouse (ga'rdha'ys) 

Stražarnica, n. sentry-box (se'ntri-ba'ks) 

Stražiti, v. to guard (tu ga'rd), to watch (tu ua'č) 

Stražmeštar, n. sergeant (sa'rdžent, ili sor'džent) 

Stražnji, a. hind (hajnd), rear (rlr) 

Stražnjica, n. hinder (ha'jndor) 

Štrcati se, v. to flock (tu fla'k) 

Streha, n. eaves (Ivz) 

Streljana, n. shooting-place (šu'ting-ple'js) 

Streljivo, n. ammunition (a'mjuni'šan) 

Strelovit, a. speedy (spi'di), swift (sui'ft) 

Stremen, n. stirrup (sto'rap) 

Strepet, n. trembling (tre'mbling) 

Strepiti, v. to tremble (tu tre'mbl) 

Stresati, v. to shake (tu še'jk) 

Stresti, v. to shake off (tu še'jk a'f) 

Strgnuti, v. to pull off (tu pu'l a'f) 

Stric, n. uncle (a'nkl) 

Stričević, n. cousin (kazn) 

Strići, v. to shear (tu ši'r) 

Striga, n. wood-louse uu'd-la'ys), centiped (se'ntiped> 

Strijeka, pruga, n. stripe (strajp), streak (strik) 

Strijela, n. lightning (la'jtning) 

Strijelac, n. archer (a'rčor), rifleman (ra'jflman) 

Strijeljati, v. to shoot (tu šu't) Striko 1G5 Suđben s Striko, n. uncle (ankl) 

Strina, n. aunt (ant) 

Striženje, n. shearing (ši'ring) 

Strjelica, h. arrow (a'ro) 

Strjelimice, adv. swift as an arrow (sui'ft az an a'ro), 
swift as lightning (sui'ft az la'jtning) 

Strka, n. uproar (a'pro'r), tumult (tju'malt) 

Strm, a. steep (stlp), precipitous (presi'pitas) 

Strmoglavce, adv. precipitately (presi'pitetli), head 
foremost (he'd fo'rmo'st) 

Strmoglaviti se, v. to precipitate (presi'pitejt), to fall 
head foremost (tu fa'l he'd fo'rmo'st) 

Strmog led, n. weeping willow (ui'ping ui'lo) 

Strmost, n. declivity (dikli'viti), steepness (sti'pnes) 

Strn, slamka, n. haulm (ham) 

Strnište, n. stubble-field (sta'bl-fi'ld) 

Strog, a. strict (strikt), severe (sivi'r)' rigid (ri'džiđ) 

Strogost, n. rigor (ri'gor), severity (seve'riti) 

Stroj, n. machine (maši'n), apparatus (a'pare'jtas), 
engine (e'ndžin) 

Strojar, n. engineer (e'ndžini'r),- machinist (maši'nist) 
. Strojarna, n. tannery (ta'nori) 

Strojarstvo, n. mechanics (mika'niks) 

Strojbar, n. tanner (ta'nor) 

Strojbar kože, n. currier (ko'rior) 

Strojiti, v. to tan (tu ta'n) 

Strojiti (kožu), v. to curry (tu ko'ri) 

Strojovodja, n. engineer (e'ndžini'r) 

Strop, n. ceiling (si'ling) 

Stropoštati se, v. to precipitate (tu presi'pitejt), to 
fall down (tu fa'l đa'un) 

Strovaliti, v. to throw down (tu tro'u da'un), to over- 
throw (tu o'vortro'u) 

Strovaliti se, v. to fall (tu fa'l) 

Strpati, v. to cram (tu kra'm) 

Strpljiv, a. patient (pe'jšent), forbearing (fo'rba'ring) 

Strpljivost, n. patience (pe'jšens) 

Stršen, n. hornet (ho'rnet) 

Stršiti, v. to stand out (tu sta'nd a'ut), to jut out (tu 
dža't a'ut) 

Strti, v." to crush (tu kra'š), to break (tu bre'jk) 

Stručak, n. nosegay (no'zge'j), bunch (banc) 

Stručan, a. expert (e'ksport) 

Stručni, a. professional (profe'šanal), special (spe'- 
šal) 

Stručnjak, n. expert (e'ksport), specialist' (spe'šalist) 

Strug, n. plane (plejn) 

Strugač, n. scraper (skre'jpor), rasp (rasp) 

Strugati, v. to scrape (tu skre'jp), to erase (tu ire'js) 

Strugotine, n. shavings (še'jvingz) 

Struhnuti, v. to rot (tu ra't), to putrefy (tu pju'trifai) 

Struja, n. stream (strim), current (ko'rent), tide 
(tajd) 

Strujati, v. to stream (tu stri'm) 

Struk (stabljike), n. stalk (stak), haulm (ham) 

Struk tijela, n. form (form), shape (šejp) 

Struka, n. branch (branč), vocation (voke'jšan), call- 
ing (ka'ling), business (bi'znis) 

Strukovnjak, n. expert (e'ksport), specialist (spe'ša- 
list) Struna, n. string (string), horse-hair (ho'rs-ha'r) 

Strunilo, n. string-instrument (stri'ng-i'nstrument) 

Strvina, n. carrion (ka'rian) 

Stub, n. pillar (pi'lor), column (ka'lam) 

Stube, n. stairs (stars), stairway (sta'rue'j) 

Stubište, n. stair-case (sta'r-ke'js) 

Stući, n. to beat (tu bi't), to bruise (tu bru'z) 

Studen, n. cold (kold), chill (čil) 

Studen, a. cold (kold), chill (čil), chilly (či'li) 

Studenac, n. cistern (si'storn) 

Studeni, n. November (nove'mbor) 

Stup, n. post (post) 

Stupac, n. plug (plag), peg (pe'g) 

Stupac (u novini), n. column (ka'lam) 

Stupac za svjetiljku, n. lamp-post (la'mpo'st) 

Stupaj, n. step (step), pace (pejs) 

Stupanj, n. grade (grejd), degree (digri') 

Stupati, v. to march (tu ma'rč), to step (tu ste'p), to 

pace (tu pe'js), to stamp (tu sta'mp), to trample 

(tu tra'mpl), to tread (tu tre'd) 
Stupica, n. trap (trap) 
Stupiti, v. to step (tu ste'p) 
Stura, n. rush-mat (ra'š-ma't) 
Stvar, n. matter (ma'tor), thing (ting), affair (afa'r), 

concern (konso'rn), business (bi'znis), article 

(a'rtikl) 
Stvaran, a. real (ri'al), essential (ese'nćal), objective 

(abdže'ktiv) 
Stvaranje, n. creation (krie'jšan) 
Stvarati, v. to create (tu krie'jt) 
Stvarca, n. trifle (trajfl), little thing (li'tl ti'ng) 
Stvarnost, n. reality (ria'liti) 
Stvor, n. creature (kri'fiur) 
Stvorenje, n. creation (krie'jšan) 
Stvoritelj, n. creator (krie'jtor) 
Stvoriti, v. to create (tu krie'jt) 
Stvrdnuti, v. to become hard (tu bika'm ha'rd) 
Subaštinica, n. coheiress (ko'a'res) 
Subaštinik, n. coheir (ko'a'r) 
Subota, n. Saturday (sa'torde) 
Sućut, n. sympathy (si'mpati) 
Sućutan, a. sympathizing (si'mpatajzing) 
Sućutjeti, v. to sympathize (tu si'mpatajz) 
Sud, posuđa, n. barrel (ba'rel), vessel (vesl), cask 

(kask) 
Sud, sudište,- n. court (kort) 
Sud, osuda, n. judgment (dža'đžment), sentence (se'n- 

tens) 
Sud, parnica, n. trial (tra'el), hearing (hi'ring) 
Sud, kritika, n. criticism (kri'tisizm) 
Sud za meljtu, n. hod (had) 
Sudac, n. judge (džadž) 
Sudac mirovni, n. justice of the peace (dža'stis av di 

pi's), alderman (a'ldorman) 
Sudar, sukob, n. collision (koli'žan) 
Sudarati se, v. to be in accord (tu bi in ako'rd), to 

agree (tu agri'), to correspond (tu ka'respa'nd) 
Sudariti se, v. to collide (tu kola'jd) 
Sudba, n. fate (fejt), destiny (de'stini) 
Sudben, a. judiciary (đžuđi'šieri), judicial (džudi'šal) I Sudbeni — 166 — Suprotiv ljenje Sudbeni, a. judicial (đžuđi'šal) 

Sudbeno, adv. judicially (džudi'šali), at law (at la') 
Sudbina, n.- fate (fejt), destiny (de'stini) 
Sudbonosan, a. fatal (fe'jtal), eventful (ive'ntful) 
Sudija, n. judge (džađž) 
Sudionik, n. participant (participant) 
Sudište, n. court (kort) 

Suditi, v. to judge (tu dža'dž), to decide (tu disa'jd) 
Sudjelovati, v. to participate (tu parti'sipejt), to co- 
operate (tu koa'porejt), to partake (tu parte' jk) 
Sudjenik, n. defendant (dife'ndant) 
Sudjenje, n. judgment (đža'džment) 
Sudnica, n. court-house (ko'rt-ha'us) 
Sudnik, n. judge (džadž) 
Sudnji dan, n. doomsday (du'mzdej) 
Sudopera, n. dish-washer (di'š-ua'šor) 
Sudrug, n. partner (pa'rtnor), comrade (ka'mred) 
Sudstvo, n. judiciary (džudi'šieri) 
Suglas, n. accord (ako'rd) 
Suglasan, a. according (ako'rding) 
Suglasje, n. accordance (ako'rdans) 
Suglasnik, n. consonant (ka'nsonant) 
Suglasno, adv. in accordance (in ako'rdans), accor- 
dingly (ako'rdingli) 
Suglasnost, n. harmony (ha'rmoni), agreement (agri'- 

ment) 
Sugradjanin, n. fellow-citizen (fa'lo-si'tizen) 
Sugub, a. double (dabl) 
Sugubka, n. duplicate (du'pliket) 

Suh, a. dry (draj), arid (a'rid), withered (ui'dord) 
Suha bolest, n. consumption (konsa'mpšan) 
Suho groždje, n. raisin (rejzn) 

Suho, kopno, n. land (land), continent (ka'ntinent) 
Suho meso, n. smoked meat (smo'kt mi't) 
Suhoća, n. aridity (ari'diti), dryness (dra'jnes) 
Suhoparan, a. dull (dal), insipid (insi'pid) 
Suhoparnost, n. insipidity (i'nsipi'diti), 
Suhor, n. withered branch (ui'dord bra'nč) 
Sujeta, n. vanity (va'niti), conceit (konsi't) 
Sujetan, a. vain (vejn), conceited (konsi'ted) 
Sujevjeran, a. superstitious (sju'porsti'šas) 
Sujevjerje, n. superstition (sju'porsti'šan) 
Sukati, v. to twist (tu tui'st), to bend (tu be'nd) 
Sukljati, v. to surge (tu so'rdž) 
Su knar, n. cloth-maker (kla't-me'jkor), cloth-dealer 

kla't -di'lor), woolen-draper (uu'ln-dre'jpor) 
Suknara, n. cloth-manufactory (kla't-ma'njufa'ktori) 
Suknen, a. cloth (kla't), made of cloth (me'jd av kla't) 
Suknja, n. gown (ga'un), skirt (skort), petticoat 

(pe'tikout) 
Sukno, n. cloth (klat) 

Sukob, n. collision (koli'žan), clash (klas) 
Sukobiti, v. to collide (tu kola'jd), to clash (tu kla'š) 
Sukrivac, n. accessory (akse'sori), accomplice 

(aka'mplis) 
Sukrivnja, n. complicity (kampli'siti) 
Sukrvica, n. pus (pas) 
Suledica, n. glazed frost (gle'jzd fra'st) 
Sulica, n. spear (spir) 
Sultan, n. sultan (sa'ltan) Sulud, a. idiotic (idia'tik), simple (simpl), silly (si'li) 
Suludnost, n. silliness (si'lines) 
Sumnja, n. suspicion (suspi'šan), doubt (da'ut) 
Sumnjati, v. to suspect (tu sospe'kt), to doubt (tu 

da'ut) 
Sumnjiv, a. suspicious (sospi'šas) 
Sumnjivac, n. suspicious person (sospi'šas po'rsn) 
Sumoran, a. gloomy (glu'mi), dusky (da'ski), sullen 

(sa'len) 

Sumornost, n. gloominess (glii'mines), duskiness 

(da'skines), sadness (sa'dnes) 
Sumpor, n. sulphur (sa'lfor), brimstone (bri'msto'n) 
Sumporan, a. sulphuric (salfju'rik), sulphureous (sal- 

fju'rias) 

Sumporiti, v. to dip in brimstone (tu di'p in bri'm- 
ston) 

Sumporiti bačve, v. to stum (tu sta'm) 
Sumporna kiselina, n. sulphuric acid (solfju'rik a'sid) 
Sumporovina, vidi sumporna kiselina 
Sumračiti se, v. to dusk (tu đa'sk) 

Sumrak, sumračje, n. evening-twilight (i'vning-tua'j- 
la'jt) 

Sumrtav, a. half-dead (ha'f-đe'd), benumbed (bi- 

na'md) 
Sunašce, n. sun (san) 
Sunasljednica, n. coheiress (ko'a'res) 
Sunasljednik, n. coheir (ko'a'r) 
Sunce, n. sun (san) 
Suncobran, n. parasol (pa'rasa'l) 
Suncogled, n. helioscope (hi'liosko'p) 
Suncokret, n. sunflower (sa'nfla'uor) 
Sunčani, a. sunny (sa'ni) 
Sunčanica, n. sunflower (sa'nfla'uor) 
Sunčanica (bolest), n. siriasis (sira'esis), sun-stroke 

(sa'n-stro'k) 

Sunčanik, sunčana ura, n. sun-đial (sa'nđa'jal) 

Sunčanje, n. insolation (i'nsole'jšan) 

Sunčati, sušiti na suncu, v. to insolate (tu i'nsolejt) 

Sunčati se, v. to sun (tu sa'n), to bask (tu ba'sk) 

Sunica, malina, n. raspberry (ra'zberi) 

Sunovrat, n. narcissus (narsi'sas) 

Sunovratiti se, v. to precipitate (tu presi'pitejt) 

Sunuti, v. to thrust (tu tra'st), to push (tu pu'š) 

Suočba, suočenje, n. confrontation (ka'nfro"nte'jšan) 

Suočiti,' v. to confront (tu konfro'nt) 

Suparnik,- ica, n. rival (ra'jval), adversary (a'dvor- 

seri) 
Suplemenik, n. compatriot (kampe'jtriat) 
Supotpis, a. countersignature (ko'untorsi'gnaćbr) 
Supotpisatelj, n. countersigner (ka'untorsajnor) 
Supotpisati, y. to countersign (tu ka'untorsajn) 
Suprot, suproti, prep, opposite (a'pazit), towards 

(tordz), against (age'nst) . 

Suprotivan, a. adverse (a'dvors), contrary (ka'ntreri), 
refractory (rifra'ktori) 

Suprotiviti s*e, v. to resist (tu rizi'st), to oppose (tu 

opo'z) 
Su protivljenje, n. opposition (a'pozi'šan), contrast 

(ka'ntra'st) Suprotivština — 167 Sve s Suprotivština, n. stubborness (sta'bornes), refracto- 
riness (rifra'ktorines) 

Suprug, n. husband (ha'zband) 

Supruga, n. wife (ua'jf) 

Suputnik, n. fellow-traveller (fa'lo-tra'velor) 

Sur, a. gray (grej) 

Suradnik, n. fellow-laborer (fa'lo-le'jboror) 

Surla, n. snout (sna'ut) 

Surov, a. rough (raf), rude (rud) 

Surovina, a. crude product (kru'd pra'dakt) 

Surovost, n. roughness (ra'fnes), rudenes (ru'dnes) 

Su rvati se, v. to precipitate (tu presi'pitejt) 

Susjed, susjeda, n. neighbor (ne'jbbr) 

Susjedni, a. neighborly (ne'jborli), neighboring (ne'j- 
boring) 

Susjedstvo, n. neighborhood (ne'jborhyd) 

Susnježnica, n. snow-storm (sno'y-sto'rm), sleet (slit) 

Susresti, v. to meet (tu mi't) 

Susret, n. meeting (mi'ting) 

Susretati, v. to meet (tu mi't) 

Susretljiv, a. obliging (obla'jđžing), complaisant 
(ka'mpleza'nt) 

Susretljivost, n. kindness (ka'jndnes) 

Sustalost, n. weariness (ui'rines) 

Sustao, a. tired (ta'erd), fatigued (fati'gd), weary 
ul'ri) 

Sustati, v. to relax (tu rila'ks), to weary (tu yi'ri) 

Sustav, n. system (si'stem) 

Sustavan, a. systematic (si'stema'tik) 

Sustaviti, v. to detain (tu dite'jn), to hinder (tu hi'n- 
dor), to uphold (tu a'pho'ld) 

Sustavi janje, n. stopping (sta'ping), hindering (hi'n- 
doring), delay (dile'j) 

Sustići, v. to overtake (tu o'vorte'jk) 

Suša, n. aridity (ari'diti), dryness (dra'jnes) 

Susan, a. arid (a'rid), dry (draj) 

Šušci, n. raisins (rejzns) 

Sušenje, n. drying (dra'jing) 

Sušica, n. consumption (konsa'mpsan) 

Sušiti, v. to dry (tu dra'j), to air (tu a'r) 

Sušnica, n. dryer (ara'jor) 

Suština, n. essence (e'sens) 

Suton, sumrak, n. evening twilight (i'vning tya/jla'jt), 
dusk (dask) 

Sutra, adv. to-morrow (tu-ma'ro) 

Sutrašnji, a. to-morrow's (tu-ma'ros), of to-morrow 
(av tuma'ro) 

Suučenik, n. school-fellow (sku'1-fa.'lo), class-mate 
(kla's-me'jt) 

Suvača, n. horse-mill (ho'rs-mi'l) 

Suvislost, n. coherence (ko'hi'rens) 

Suvišak, n. surpluss (so'rplas), overpluss (5'v5rplas), 

excess (ekse's) 
Suvišan, a. superfluous (sjupo'rfljuas) 
Suviše, adv. too-much (tu' ma'2) 

Suvišnost, n. superfluity (sjupbrflju'iti), excess (ek- 
se's) 
Suvlasnik, n. partner (pa'rtnor) 
Suvremen, a. contemporary (konte'mporeri) Suvremenik, n. contemporary (konte'mporeri), coeval 

(ko'i'val) 
Suza, n. tear (tlr) 
Suzan, a. tearful (ti'rful) 
Suzbijati, v. to beat back (tu bi't ba'k) 
Suzbijati neprijatelja, v. to repel (tu ripe'l) 
Suziti, v. to shed tears (tu še'd ti'rs) 
Sužanj, n. captive (ka'ptiv), slave (slejv) 
Sužanjstvo, n. captivity (kapti'viti), slavery (sle'jvori) 
Suživati, v. to make narrower (tu me'jk na'roor) 
Svačiji, a. everybody's (e'veriba'dis), overyone's 

(e'veriya'ns) 
Svaćati, vidi shvatiti 

Svadba, n. wedding (ue'ding), nuptials (na'pšals) 
Svadbeni, a. nuptial (na'pšal), bridal (bra'jđal) 
Svadbovati, v. to wed (tu ye'd), to celebrate (tu sele- 

brejt) 
Svadja, n. quarrel (kua'rel), altercation (a'ltbrke'jšan) 
Svadjati se, v. to quarrel (tu kua'rel), to altercate (tu 

a'ltorkejt), to dispute (tu dispju't) 
Svadljiv, a. quarrelsome (kua'relsam) 
Svadljivac, n. quarrelsome person (kua'relsam po'rsn), 

quarreler (kua'relor) 
Svadljivost, n. litigiousness (liti'džasnes), quarrelsome 

temper (kua'relsam te'mpor) 
Svagda, adr. always (a'luejz), all the time (a'l di 

ta'jm) n 
Svagdašnji, a. daily (de'jli), quotidian (kuoti'dian) 
Svagdje, adv. everywhere (e'vSrihybr), all over (a'l 

o'vor) 
Svak, n. brother-in-law (bra'dor-in-la.') 
Svakako, adv. certainly (sb'rtenli), by all means (baj 

a'l mi'ns) 
Svakakov, a. of every kind (av e'veri ka'jnd) 
Svakamo, adv. everywhere (e'verihuer) 
Svake godine, n. annually (a'njyali) 
Svaki, pron. each (ič), everyone (e'voriua'n) 
Svakidašnji, a. daily (đe'jli), trivial (tri'vial) 
Svakojak, a. of all kinds (av a'l ka'jndz), of all sorts 

(av a'l so'rc) 
Svakojako, adv. in any way (in e'ni ue'j), so so (so' 

so') 
Svaku d, svakuda, adv. everywhere (e'verihuer), all 

over (a'l o'vor) 
Svaliti, v. to throw down (tu tro'u da'un), to over- 
throw (tu o'vortro'u) 
Svanjivanje, n. dawn (dan) 
Svanuće, n. crepuscle (kripa'sl), dawn (dan), day 

break (de'j-bre'jk) 
Svanuti, v. to dawn (tu da'n) 
Svariti, v. to boil (tu bo' el), to cook (tu ku'k) 
Svast, snaha, n. sister-in-law (si'stor-in-la') 
Svašta, adv. everything (e'veriting), anything (e'ni- 

ting) 
Svat, n. wedding guest (ue'ding ge'st) 
Svatko, pron. everybody (e'vbriba'di), everyone (e'veri- 

yan) 
Svatovati, v. to attend wedding (tu ate'nd ue'ding; 
Svatovi, n. wedding-party (ye'ding-pa'rti) 
Sve, pron. all (al), everything (e'voriting) s Svečani 168 Svitati Svečani, a. solemn (sa'lem), festive (fe'stiv) 
Svečanost, n. celebration (se'lebre'jšan), festivity 

(festi'viti), feast (list) 
Svečar, n. celebrator (se'lebre'jtor) 
Svećenje, n. consecration (ka'nsekre'jšan), 
Svećenički, a. priestly (pri'sli), ministerial (mi'nisti'- 

rial) 
Svećenik, n. priest (prist), clergyman (klo'rdžiman) 
Svećenstvo, n. clergy (klo'rdži), priesthood (pri'st- 

hu'đ) 
Sveden, vidi svodan 
Svedj, adv. all the time (a'l di ta'jm) 
Svejednako, adv. all the same (a'l di se'jm) 
Svejedno, adv. all the same (a'l di se'jm), just the 

same (đža'st di se'jm) 
Svekar, n. father-in-law (fa'dbr-in-la') 
Svekoliko, adv. throughout (trua'ut) 
Svekrva, n. mother-in-law (ma' dor -in- la') 
Svemir, n. universe (ju'nivors) 
Svemoć, n. omnipotence (omni'potens) 
Svemogući, a. almighty (a'lma'jti), omnipotent' (om- 

ni'potent) 
Svemogućnost, n. omnipotence (omni'potens), al- 

mightiness (a'lma'jtines) 
Svemožni, a. almighty (a'lma'jti) 
Sveopći, a. universal (ju'nivo'rsal), general (dže'no- 

ral) 
Svesilan, a. omnipotent (omni'potent), most powerful 

(mo'st pa'uorful) 
Sveskupa, adv. altogether (a'ltoge'dor) 
Sveslaven, n. Panslavist (pa'nsla'vist) 
Svesrdan, a. generous (dže'noras), compassionate 

(kompa'šanet) 
Svesrdno, adv. with all heart (ui't a'l ha'rt) 
Svesrdnost, n. cordiality (kordža'liti) 
Svesti, v. to set (tu se't) 
Svestran, a. universal (ju'nivo'rsal), versatile (vo'r- 

satil) 
Svestranost, n. thoroughness (to'rones) 
Svet, a. holy (ho'li), sacred (se'jkred) 
Svetac,-ica, n. saint (sejnt) 
Svetak, n. holiday (ho'lidej) 
Sveti I ište, n. sanctuary (sa'nkćueri) 
Svetinja, n. holy thing (ho'li ti'ng), holy relic (ho'li 

re'lik) 
Svetinja (mjesto), n. sanctuary (sa'nkćueri) 
Svetitelj, n. sanctifier (sa'nktifaer) 
Svetiti, v. to hallow (tu ha'lo) to sanctify (tu sa'nkti- 

faj) 
Svetkovati, v. to keep holy (tu ki'p ho'li), to celebrate 
(tu se'lebrejt) 

Svetkovina, n. celebration (se'lebre'jšan), festivity 

(festi'viti), holiday (ho'lidej) 
Svetogrdje, n. sacrilege (sa'kriledž) 
Svetokradica, n. church-robber (čo'rč-ra'bor) 
Svetost, n. holiness (ho'lines), sanctity (sa'nktiti) 
Svetootajstvo, n. sacrament (sa'krament) 
Sveto-trojstvo, n. Holy Trinity (ho'li tri'niti) 
Sveučilište, n. university (ju'nivo'rsiti) Sveudilj, adv. without interruption (uida'ut i'ntora'p- 

šan), continually (konti'njuali) 
Svevišnji, a. supreme (supri'm) 

Sveza, n. connection (kone'kšan), union (ju'njan), as- 
sociation (aso'šie'jšan) 
Svezak, n. volume (va'ljum) 

Svezati, v. to bind (tu ba'jnd), to connect (tu kone'kt) 
Sveznajući, a. omniscient (omni'šent) 
Sveznanstvo, n. omniscience (omni'šens) 
Svežanj, n. bunch (banc), bundle (bandl) 
Svežčić, n. parcel (parsl), package (pa'kedž) 
Svežčić (knjižica), n. booklet (bu'klet) 
Svi, pron. all (al) 
Svibanj, n. May (mej) 
Svidjeti se, v. to like (tu la'jk), to be fond of (tu bi 

fa'nd a'v) 
Svijati, savijati, v. to bend (tu be'nd), to twist (tu 

tui'st) 
Svijeća, n. candle (kandl), light (lajt) 
Svijećnica, n. Candlemass (ka'ndlma's) 
Svijećnjak, n. candle-stick (ka'ndl-sti'k) 
Svijest, n. consciousness (ka'nćasnes) 
Svijestan, a. conscious (ka'nćas), sensible (se'nsibl) 
Svijet, n. world (uo'rld), people (pipl) 
Svijetao, a. bright (brajt), glossy (gla'si), brilliant 

(bri'ljant) 
Svjetlati, v. to shine (tu ša'jn), to polish (tu pa'liš) 
Svijetliti, v. to light (tu la'jt), to lighten (tu la'jtn), 

to glisten (tu gli'sn) 
Svijetnjak, n. candle-stick (ka'ndl-sti'k) 
Svila, n. silk (silk) 

Svilac (buba), n. silk-worm (si'lk-uo'rm) 
Svilac (za rane), n. lint (lint) 
Svilana, n. silk-spinnery (si'lk-spi'nori) 
Svilar, n. silkweaver (si'lkui'vor) 
Svilarstvo, n. sericulture (se'rika'lćur) 
Svilen, a. silken (si'lken), silk (silk), silky (si'lki) 
Svilenina, n. silk (silk) 

Svinja, n. swine (sua'jn), hog (hag), pig (pig) 
Svinjac, n. hog-sty (ha'g-sta'j), hog-pen (ha'g-pe'n) 
Svinjar, n. swine-herd (sua'jn-ho'rd), hog-herd (ha'g- 

ho'rd) 
Svinjarija, n. filthiness (fi'ltines), hoggery (ha'geri) 
Svinjeća koža, n. hog's-skin (ha'gs-ski'n) 
svinjetina, n. pork-meat (po'rk-mi't) 
Svinjska mast, n. hog-grease (ha'g-gri'z) 
Svinjski, a. hoggish (ha'giš), swinish (sua'jniš) 
Svinjski trg, n. hog-market (ha'g-ma'rket) 
Svinuti v. to bend (tu be'nd), to bow (tu ba'y), to 

curve (tu ko'rv) 
Svirač, n. flute-player (flu't-ple'or) 
Svirala, n. flute (flut), wind-pipe (ui'nd-pa'jp) 
Svirati, v. to play music (tu ple'j mju'zik) 
Svirka, n. music (mju'zik) 
Svisnuti, v. to pine (tu pa'jn) 
Svita, prijatelji kod slave, n, party (pa'rti) 
Svitak, n. coil (ko'el) 
Svitanje, n. dawn (dan) 
Svitati, v. to dawn (tu da'n) Svite 169 Svud Svite, n. đress (dres) 

Svitice, n. curls (korls) 

•Svitnjak, n. garter (ga'rtor), knee-band (ni'-ba'nd) 

Svjedočanstvo, n. testimony (te'stimoni) 

Svjedočba, n. certificate (sorti'fiket), testimonial 

(te'stimo'nial), evidence (e'videns) 
Svjedočenje, n. attestation (a'teste'jšan), testimony 

(te'stimoni) 
Svjedočiti, v. to testify (tu te'stifaj), to witness (tu 

ui'tnes), to depose (tu dipo'z) 
Svjedok, n. witness (ui'tnes), deponent (depo'nent), 
Svjetiljka, n. lamp (lamp), lantern (la'ntorn) 
Svjetina, n. mob (mab), crowd (kra'ud) 
Svjetionik, n. light-house (la'jt-ha'us) 
Svjetlac, fosfor, n. phosphor (fa'sfor) 
Svjetlo, n. light (lajt) 
Svjetlost, n. lustre (la'stor), gloss (glas), light (lajt), 

splendor (sple'nđor) 
Svjetlucati se, v. to gleam (tu gli'm), to glitter (tu 

gli'tor) 
Svjetovati, v. to counsel (tu ka'unsel), to advise (tu 

adva'jz) 
Svjetovni, a. wordly (uo'rdli), lay (lej), secular (se'- 

kjulor) 
Svjetovni stalež, n. secularity (se'kjula'riti) 
Svjetovni imetak, n. temporals (te'mporals) 
Svjetovnjak, n. laic (le'ik), layman (le'jman) 
Svjetski, a. worldly (uo'rdli), universal (ju'nivo'rsal) 
Svjež, a. fresh (freš) 
Svježost, n. freshness (fre'šnes) 
Svlačenje, n. undressing (a'nđre'sing) 
Svlačiti, v. to undress (tu a'ndre's) 
Svladanje, n. conquering (ka'nkoring), conquest (ka'n- 

kuest) 
Svladatelj, n. conqueror (ka'nkorbr), vanquisher 

(va'nkuišor) 
Svladati, v. to conquer (tu ka'nkor), to master (tu 

ma'stor), to overcome (tu o'vorkam), to subdue 

(tu sabdju') 
Svod, n. sky (skaj), vault (valt) 
Svod nebeski, n. firmament (fo'rmament) 
Svodan, a. vaulty (va'lti) 
Svodi lac, n. pander (pa'ndor), pimp (pimp) 
Svodilja, pođvođnica, n. procuress (prokju'res) 
Svoditi, v. to vault (tu va'lt), to arch (tu a'rč) 
Svoditi, zavoditi, v. to pimp (tu pi'mp) 
Svodjenje, n. pimping (pi'mping), pandering (pa*n- 

dbring) 
Svodnik, n. pander (pa'ndor), pimp (pimp), seducer 

(siđju'sor) 
Svodstvo, n. pandering (pa'nđoring) 
Svoj, pron. own (o'un), my (maj), his (hiz), hers 

(hors), ours (a'urs), yours (jurs), theirs (đars) 
Svoja, list (riba), n. sole (sol) 
Svojatalac, n. pretender (prite'ndor) 
Svojatanje, n. pretension (prite'nšan), usurpation 

(ju'sorpe'jšan) 
Svojatati, v. to arrogate (tu a'rogejt), to usurp (tu 

juzo'rp), to pretend (tu prite'nđ) 
Svojdba, n. kinship (ki'nšip) Svojeglav, a. stubborn (sta'born) 

Svojeručan, a. with one's own hand (uit ua'ns o'un 

ha'nd), autographic (a'togra'fik) 
Svojevolja, n. willfulness (ui'lfulnes), arbitrarines 

(a'rbitrerines) 
Svojevoljan, a. willful (ui'lful), arbitrary (a'rbitreri) 
Svojeznanje, svjestnost samoga sebe, n. self-consci- 
ousness (se'lf-ka'nćasnes) 
Svojina, n. property (pra'pbrti), ownership (o'unor- 

šip) 
Svojski, a. proper (pra'por) 
Svojstven, a. peculiar (pekju'ljor), singular (si'ngju- 

lor) 
Svojstvo, n. peculiarity (pekjulja'riti), individuality 

(individžjua'liti) 
Svojta, n. relationship (rile'jšanšip) 
Svornik, n. wedge (ue'dž), bolt (bolt) 
Svota, n. sum (sam), amount (ama'unt), allowance 

(ala'uans) 
Svotan, a. aggregate (a'griget) 
Svrab, n. scab (skab), itch (iS) 
Svrabljiv, a. scabby (ska'bi) 
Svraćanje, n. averting (avo'rting) 
Svraćati, v. to turn off (tu to'rn a'f), to avert (tu 

avb'rt) 
Svraka, n. magpie (ma'gpa'j) 
Svratiste, n. hotel (hote'l), inn (in) 
Svrbež, n. itching (i'čing) 
Svrbiti, v. to itch (tu i'č) 
Svrći, v. to overthrow (tu o'vortro'u) 
Svrdao, n. drill (dril), bore (bor) 
Svrdao mali, n. gimlet (gi'mlet) 
Svrgnuće, n. deposition (de'pozi'san) 
Svrgnuti, v. to overthrow (tu o'vortro'u), to remove 

(tu rimu'v) 
Svrgnuti sa časti, v. to degrade (tu digre'jd) 
Svrh, prep, over (o'vor), above (aba'v) 
Svrha, n. purpose (po'rpos), object (a'bđžekt), aim 

(ejm) 
Svrnuti, v. to turn off (tu to'rn a'f), to avert (tu 

avo'rt) 
Svršen, a. finished (fi'ništ), ended (e'nded) 
Svršenost, n. termination (to'rmine'jgan) 
Svršetak, n. end (end), finish (fi'niš) 
Svršitelj, n. finisher (fi'nisor), accomplisher (aka'm- 

plišbr) 
Svršiti, v. to end (tu e'nd), to finish (tu fi'niš), to ac- 
complish (tu aka'mpliš) 
Svrućiti, v. to heat (tu hi't) 
Svrviti se, v. to flock (tu fla'k) 
Svrž, grana, n. branch (brang), arm (arm), bough 

(ba'u) 
Svržak (na đrvetu), n. gnarl (narl), knap (nap) 
Svržkav, a. knaggy (na'gi) 
Svući, v. to undress (tu a'ndre's), to take off (tu te'jk 

a'f) 
Svući cipele, n. to pull off the shoes (tu pu'l a'f di 

Su'z) 
Svud, svuda, adv. everywhere (e'vBrihuor), all over 

(a'l o'vor) s Šačica 170 Šikarje 


Šačica, n. small palm (sma'l pa'm) 

Šačica ljudi, n. a few (e fju'), several (še'voral) 

Šafran, n. saffron (sa'fran) 

Šah, n. chess (čes) 

Šajka, n. boat (bo'ut), canoe (kanu') 

Šajkaš, n. boatsman (bo'ucman) 

Šaka, n. fist (fist), palm (pa'm) 

Šakalac, n. pugilist (pju'đžilist) 

Šakanje, n. boxing- (ba'ksing), pugilism (pju'đžilizm) 

Šakati se, v. to box (tu ba'ks) 

Šal, koprena, n. shawl (šal) 

Šala, n. joke (džok), jest (đžest), fun (fan) 

Šalica, n. cup (ka'p) 

Šaliti se, v. to jest (tu đže'st), to joke (tu džo'k) 

Šaljiv, a. jocose (džoko's), joking (džo'king), funny 

(fa'ni), burlesque (borle'sk) 
Šaljivdžija, n. humorist (hju'morist), jester (dže'stor), 

joculator (dža'kjulejtor), buffoon (ba'fu'n), droll 

fellow (dra'l fa'lo) 
Šaljivost, n. jocosity (džoka'siti) 
Šampanjac, n. champagne (ša'mpe'jn) 
Šanac, n. trench (trenč) 
Šandati, v. to saunter (tu sa'ntor) 
Šantati, šepati, v. to limp (tu li'mp) 
Šantav, a. lame (lejm), limping (li'mping) 
Šanuti, muknuti, v. to lisp (tu li'sp), to whisper (tu 

hui'spor) 
Šap, bolest papaka, n. claw-sickness (kla'-si'knes) 
Šapa, n. paw (pa) 
Šapat, n. whisper (hui'spor) 
Šaptalac, n. prompter (pra'mptbr) 
Šaptati, v. to whisper (tu hui'spor), to prompt (tu 

pra'mpt) 
Šar, a. variegated (ve'jriige'jteđ) 
Šarac konj, n. streaky-horse (strl'ki-ho'rs) 
Šaraf, vidi čivija 

Šarafiti, čivijati, v. to screw (tu skru*) 
Šaraglje, n. trestle (tresl) 
Šaraglje mrtvačke, n. bier (bir) 
Šaran riba, n. carp (karp) 

Šaranje, šarovitost, n. variegation (ve'jriige'jšan) 
Šarati, v. to color (tu ka'lor), to paint (tu pe'jnt), to 

variegated (tu ve'jriigejt) 
Šarati, lagati, v. to lie (tu la'j) 
Šaren, a. gay-colored (ge'j-ka'lorđ), party-colored 

(pa'rti-ka'lorđ), variegated (ve'jriigejteđ) 
Saš, n. sedge (sedž) 
Šator, n. tent (tent) 
Šatra, n. booth (but), stall (stal), den (den), stand 

(stand) 
Šatrašče, n. stallage (sta'ledž) 
Šav, n. stitch (stič), seam (sim) 
Ščepati, v. to lay hold of (tu le'j ho'ld a'f), to seize 

(tu si'z), to catch (tu kš.'č) 
Ščetinje, n. bristle (brisl) 
Šćita, n. umbrella (ambre'la), parasol (pS.'rasa'l) Šćućuriti se, v. to crouch (tu kra'uč) 

Šećer, n. sugar (šu'gor) 

Šećeriti, v. to sugar (tu šu'gor) 

Šećerni, a. sugary (šu'gori), sweet as sugar (sul't az 
šu'gor), honeyed (ha'niđ) 

Šedrvan, zdenac, n. fountain (fa'untin) 

Šegrt, n. apprentice (apre'ntis) 

Šenac, uš, n. louse (la'ys) 

Šenica, vidi pšenica 

Šenut, a. crazy (kre'jzi), insane (i'nse'jn) 

Šenuti pameću, v. to become insane (tu bika'm i'n- 
se'jn) 

Šepanje, n. limping (li'mping) 

Šepati, v. to limp (tu li'mp) 

Šepav, a. limping (li'mping) 

Šepesati, v. to limp (tu li'mp) 

Šepiriti se, v. to flaunt (tu fla'nt), to strut (tu strg/t) 

Šeprtlja, n. shuffer (ša'for), bungler (ba'nglor) 

Šeprtljati, v. to juggle (tu dža'gl), to bungle (tu 
ba'ngl) 

Šesnaest, num. sixteen (sikstl'n) 

Šesnaesti, num. sixteenth (siksti'nt) 

Šest, num. six (siks), 

Šesterostruk, a. sixfold (si'ksfo'ld) 

Šesti, num. sixth (sikst) 

Šestilo, n. compass (ka'mpas), circle (sorkl) 

Šestina, n. sixth part (si'kst pa'rt) 

Šestorica, n. six of them (si'ks a'v dem) 

Šešir, n. hat (hat) 

Šešir mekani, n. soft hat (sa'ft ha't) 

Šešir slamnati, n. straw hat (stra' ha't) 

Šešir tvrdi, n. stiff hat (sti'f ha't) 

Šeširdžija, n. hatter (ha'tor) 

Šetalac, n. promenader (pra'mine'jđor), walker (ua'- 
kor), pedestrian (peđe'strian) 

Šetalica, šetaljka od ure, n. pendulum (pe'ndjulam) 

Šetalište, n. promenade (pra'mine'jd) 

Šetati se, v. to take a walk (tu te'jk e ua'k), to walk 
(tu ua'k) 

Šetnja, n. walk (ua'k), walking (ua'king) 

Ševa, čevrljuga ptica, n. lark (lark) 

ševrdalo, n. fickle (fikl) 

Ševrdanje, n. fickleness (fi'klnes) 

Ševrdati, v. to fickle (tu fi'kl) 

Šezdeset, num. sixty (si'ksti) 

Šezdeseti, num. sixtieth (si'kstiet) 

Šiba, n. rod (rad), switch (sui'C) 

Šibati, v. to flog (tu fla'g) 

Šibati (dijete), v. to whip (tu hui'p) 

Šibati (po ruci), v. to ferule (tu fe'ril, ili fe'rul) 

Šibica, žigica, n. match (mač) 

Šibičnjak, n. match-box (mač-ba'ks) 

Šija, n. nape (nejp) 

Šikara, n. shrub (šrab) 

Šikarje, n. shrubbery (šra'b5rl), brush-wood (bra'S- 
uu'đ) Silar — 171 — Skulj Šilar, n. awl-maker (a'1-me'jkor) 

Siliti, v. to sharpen (tu ša'rpn), to point (tu po'jnt) 

Šiljak, šiljanje, n. point (pojnt), top (tap), summit 

(sa/mit) 
Šiljanj«, n. sending (se'nding) 
Šiljanje (robe), n. forwarding (fo'rubrding) 
Šiljast, a. pointed (po'jnted), sharp (šarp), awlshaped 

(a'lše'jpt) 
Šiljast (kut), a. acute (akju't) 
Šiljasto lice, n. weasel-face (ui'zl-fe'js) 
Šiljati, slati, v. to send (tu se'nd), to forward (tu fo'r- 

uord) 
Šiljkast, a. pointed (po'jnted) 
Šilo, n. awl (a.1) 
Šimšir, n. box-tree (ba'ks-tri') 
Šimširovina, n. box-wood (ba'ks-uu'đ) 
Šip, n. haw-thorn (ha'-to'rn) 
Šipak, n. pomegranate (pa'mgra'net) 
Šipak od ruže, n. rose-bush (ro'z-bu'š), hip (hip) 
Šipka, n. stick (stik), rod (rad) 
Šipka, n. rod (rad), pole (pol), bar (bar) 
Šipka od puške, n. gun-rođ (ga'n-ra'd) 
Šira, mošt, n. must (mast) 
Širenje, n. spreading (spre'ding), widening (ua'jde- 

ning) 
Širina, n. width (ui't), breadth (bret) 
Širitelj, n. propagator (pra'page'jtor) 
Širiti, v. to spread (tu spre'd), to extend (tu ekste'nd), 
to widen (tu ua'jđn), to amplify (tu a'mplifaj) 
Širiti se, šepiriti se, v. to flaunt (tu fla'nt), to strut 

(tu stra't) 
Širok, a. broad (brad), wide (ua'jd) 
Široka ulica, n. broad-way (bra'd-ue'j) 
Širom, adv. wide (ua'jd), widely (ua'jđli) 
Šišak, n. wild plum (ua'eld pla'm) 
Šišarica, šiška, n. gall-nut (ga'1-na't) 
Šišati, v. to shear (tu ši'r), to cut hair (tu ka't ha'r) 
Šiška, vidi šišarica. 
Šišmiš, n. bat (bat) 
Siti, šivati, v. to sew (tu so'u) 
Šivaći, a. sewing (so'ing) 

Šivaći stroj, n. sewing machine (so'ing maši'n) 
Šivaljka, n. sewing needle (so'ing ni'dl) 
Šivati, v. to sew (tu so'u) 
Škaf, n. water-bucket (ua'đor-ba'ket) 
Škakljanje, n. tickling (ti'kling) 
Škakljati, v. to tickle (tu ti'kl) 
Škakljiv, a. ticklish (ti'kliš) 

Škakljiva stvar, n. delicate affair (de'liket afa'r), cri- 
tical matter (kri'tikal ma'tor) 
Skanjac, vidi jastrijeb 
Škare, n. shears (sirs) 
Škarice, n. scissors (si'zors) 
Škatulj«, n. box (baks) 
Škiljav, a. cross-eyed (kra's-a'jd), squint-eyed (sku- 

i'nt-a'jd) 
Škiljenje, n. blink (blink), blinking (bli'nking) 
Škiljiti, v. to blink (tu bli'nk), to squint (tu skui'nt) 
Škiljo, n. squinter (skui'ntor), squint-eyed person 

(skui'nt- a jd po'rsn) 
Škloca, n. pocket-knife (pa'ket-na'jf) Šklocati, v. to snap (tu sna'p) 

Šklopac, n. bite (bajt), flea-bite (fli'-ba'jt) 

Škoda, šteta, n. damage (da'medž), loss (las), injury 

(i'ndžuri) 
Škoditi, v. to harm (tu ha'rm), to injure (tu i'ndžur), 

to hurt (tu ho'rt), to damage (tu da'medž) 

Škodljiv, a. noxious (no'kšas), injurious (inđžu'rias), 

harmful (ha'rmful) 
Škodljivost, n. perniciousness (porni'šasnes), noxious- 
ness (no'kšasnes) 
Škola, n. school (skul), school-house (sku'l-ha'us) 
Škola viša, n. academy (aka'dimi), university (ju'ni- 

vb'rsiti), college (ka'ledž), high school (ha'j- 

sku'l), gymnasium (džimne'jziam) 
Školjka, n. shell (šel) 
Školnik, učitelj, n. teacher (ti'čor), school-master 

(sku'l-ma'stor) 
Školovanje, n. schooling (sku'ling) 
Školovati, v. to school (tu sku'l) 
Škopac, n. gelded ram (ge'lđed ra'm) 
Škopčevina, n. mutton (matn) 
Škopiti, v. to castrate (tu ka'strejt) 
Skopijenik, n. eunuch (ju'nak), castrate (ka'strejt> 
Skop ljenje, n. castration (ka'stre'jšan) 
Škornje, čizme, n. boots (buc) 
Škorpijon, n. scorpion (sko'rpian) 

Škrabica, kutija za milodare, n. alms-box (a'mz-ba'ks). 
Škrba, n. tooth-gap (tu't-ga'p), gap in the teeth (ga'p 

in di ti't) 
Škrbav, a. gap-toothed (ga'p-tu'ted) 
Škrebetaljka, n. rattle (rati) 
Škrebetati, v. to rattle (tu ra'tl) 
Škrga (u ribe), n. gill (gil) 
Škrgut, n. gnashing (na'šing) 
Škrgutati, v. to gnash (tu na'š) 
Škriljavac, n. slate (slejt) 

Škrinja, n. case (kejs), trunk (trank), chest (čest) 
Škripac, n. pinch (pine), dilemma (dile'ma) 
Škripac bolest, n. spavin (spa'vin) 

Škripanje, n. gnashing (na'šing), creaking (kri'king) 
Škripati, v. to gnash (tu na'š), to creak (tu krl'k), 

to gnarl (tu na'rl) 
Škrljak, vidi šešir 
Škrob, n. starch (starč) 
Škrobiti, v. to starch (tu starč) 
Škrobut, vidi skrobut 
Škropac, n. shower (ša'uor) 
Škropilica, n. sprinkler (spri'nklor), aspergilum (a's- 

pordži'lam) 
Škropiti, v. to sprinkle (tu spri'nkl) 
Škropnica, n. holy-water fount (ho'li ua'đor fa'unt) 
Škrt, a. avaricious (a'vari'šas), greedy (gri'đi), stingy 

(sti'ndži) 
Škrtac, n. miser (ma'jzor), niggard (ni'gorđ) 
Škrtarenje, n. niggardliness (ni'gordlines) 
Škrtariti, v. to be stingy (tu bi sti'ndži) 
Škrtost, n. stinginess (sti'nđžines), avarice (a'varis), 

greediness (gri'đines) 
Škulj, n. coarse sand (ko'rs sa'nđ) š Skulja 172 Šuga Skulja, luknja, n. hole (hol) 

Škver, n. dock (đak), shipwright's yard (ši'prajc ja'rd) 

Škvorac, n. starling (sta'rling) 

Šljaka, n. crutch (krač) 

Sljednik pas, n. blood-hound (bla'đ-ha'und) 

Sljeme, n. top (tap), summit (sa'mit) 

Šljiva, n. plum (plam) 

Šljiva suha, n. prune (prun), dried plum (dra'jd pla'm) 

Šljivik, n. plum-orchard (pla'm-a'rčorđ) 

Šljivovica, n. plum-brandy (pla'm-bra'ndi) 

Šljoka, n. spangle (spangl) 

Šljuka, n. snipe (snajp), vood-cook (uu'd-ku'k) 

Šljunak, n. flint (fl'nt), pebble (pebl), gravel (gra'vel) 

Šmrk, n. spout (spa'ut) 

Šmrkalj, n. mucus (mju'kas), snot (snat) 

Smrkati burmut, v. to take snuff (tu te'jk sna'f) 

Šmrkav, a. snotty (sna'ti) 

Šmrkavac, n. snot-nose (sna't-no'z) 

Šogor, n. brother-in-iaw (bra/dor-in-la') 

Šogorica, n. sister-in-law (si'stor-in-la?) 

Sojka, n. jay (džej) 

Solja, n. slip-shoe (sli'p-šu') 

Šopati, v. to feed (tu fi'd), to fatten (tu fa'tn) 

Špag, n. string (string), cord (kord) 

Špaga, n. cord (kord), string (string) 

Špan, n. beadle (bi'dl) 

Španjolac, n. Spaniard (spa'njord) 

Španjolska, n. Spain (spejn) 

Španjolski, a. Spanish (spa'niš) 

Šparoga, n. asparagus (aspa'ragas) 

Špijun, n. spy (spaj) 

Špijunati, v. to spy (tu spaj) 

Špilja, n. grotto (gra'to), cave (kejv), cavern (ka'vorn) 

Špinat, n. spinach (spi'nač) 

Šprih, sačma, n. shot (sat) 

Špurak, n. scorpion (sko'rpian) 

Šta, vidi što 

Štaci ja, stanica, n. station (ste'jšan), stop (stap) 

Štagalj, n. barn (barn) 

Štajerac, n, Styrian (sti'rian) 

Štajerska, n. Styria (sti'ria) 

Štajerski, a. Styrian (sti'rian) 

Štaka, n. crutch (krač) 

Štaka biskupska, n. crosier (kro'žor) 

Štakor, n. rat (rat) 

Štala, n. stable (stejbl) 

Štampa, n. print (print), printing press (pri'nting 

pre's), journalism (đžo'rnalizm) 
Štampanje, n. printing (pri'nting) 
Štamparija, n. printing-office (pri'nting-a'fis) 
Štampati, v. to print (tu pri'nt) 
Štap, n. stick (stik), cane (kejn) 
Štedionica, n. savings bank (se'jvings ba'nk) 
Štediša, n. saver (se'jvor) 

Štedjeti, v. to save (tu se'jv), to spare (tu spa'r) 
Štedljiv, a. saving (se'jving), thrifty (tri'fti) 
Štedljivo živjeti, v. to be thrifty (tu bi tri'fti) 
Štedljivost, n. thriftiness (tri'ftines), parsimonious- 

ness (pa'rsimo'niasnes) 
Štednja, n. saving (se'jving), sparing (spa'ring) 
Štednja, uštedjeni novac, n. savings (se'jvings) S Štektati, v. to gape (tu ge'jp) 
Štene, n. puppy (pa'pi), young dog (ja'ng da'g) 
Šteniti (o kuji), v. to bring forth (tu bri'ng fo'rt) 
Šteta, n. damage (da'medž), loss (las), pity (pi'ti), 

disadvantage (di'sadva'ntedž) 
Štetan, a. noxious (no'kšas), harmful (ha'rmtul;, dis- 
advantageous (đisa'đvante'jdžas) 
Štetnik, n. injurer (i'nđžuror), damager (damedžbr) 
Štetnost, n. perniciousness (porni'šasnes) 
Stetovati, v. to cause damage (tu ka'z da'medž), 

to injure (tu i'ndžur) 
Štićenik,-ica, n. ward (ua'rd), protege (pro'te'že'), 

client (kla'ent) 
Sti palica, n. pincers (pi'nsors), tweezers (tui'zors) 
Štipaljka, n. snuffers (sna'fors) 
Štipati, v. to pinch (tu pi'nč), to nip (tu nip) 
Šti pa vac, n. scorpion (sko'rpian) 
Štir, n. amaranth (a'marant), straw-berry spinach 

(stra'-beri spi'nedž) 
Štirka, vidi škrob 
Štirkati, vidi škrobiti 
Štit, n. shield (šild) 

Štititi, v. to shield (tu ši'ld), to protect (tu prote'kt) 
Štitnik, n. protector (prote'ktbr), guardian (ga'rdian) 
Štitništvo, n. guardianship (ga'rdianšip), protectorate 

(prote'ktoret) 
Štiva broda, n. hold (hold) 
Štivo, n. reading (ri'ding), books (buks), literature 

(li'toraćur) 
Što, pron. what (hua't), why (hua'j) 
Štogdje, aciv. here and there (hl'r and de'r) 
Štogod, pron. whatever (hua'te'vor), whatsoever 

(hua'coe'vor) 
Štokad, adv. sometimes (sa'mta'jms), now and then 

(na'u and de'n) 
Štošta, pron. of all kinds (av a'l ka'jndz) 
Štovanje, n. esteem (isti'm), respect (rispe'kt) 
Štovatelj, n. reverer (rivi'ror), reverencer (re'voren- 

sor), admirer (adma'jror) 
Štovati, v. to esteem (tu isti'm), to honor (tu a'nor), 

to respect (tu rispe'kt) 
Štrcaljka, n. syringe (si'rindž), squirt (skuo'rt) 
Štrcaljka vatrogasna, n. fire-engine (fa'er-e'ndžin) 
Štrcati, v. to syringe (tu si'rindž), to squirt (tu sku- 
o'rt) 
Štrk, roda, n. stork (stork) 
Štrkalj, zapor, n. gadfly (ga'dfla'j) 
Štrkljast, a. spindle-shankeđ (spi'ndl-ša'nkt) 
Štropot, n. rumbling noise (ra'mbling no'jz) 
Štropotan, a. noisy (no'jzi) 

Štropotati, v. to make a noise (tu me'jk e no'jz) 
Štruklji, n. cheese-cake (čTz-ke'jk) 
Štucati se, v. to hiccough (tu hi'kap), to belch (tu 

be'lč) 
Štucavica, n. hiccough (hi'kap) 
Štuk, n. putty (pa'ti) 
Štuka, riba, n. pike (pajk) 
Šturak, cvrčak, n. field-cricket (fi'ld-kri'ket) 
Šubara, n. fur cap (fo'r ka'p) 
uga, bolest, n. mange (mejndž) š Sugav — 173 — Tamo Šugav. a. mangy (me'jnđži), scabbed (skabd) 

Šugavac, n. leper (le'por) 

Šukunbaba, n. great-granđmother (gre'jt-grandma'- 
dor) 

Šukundjed, n. great-grandfather (gre'jt-grandfa'dor) 

Šuljevi, n. hemorrhoids (he'marojdz), piles (pa'els) 

Šum, n. bustle (basl) 

Suma, n. wood (uu'd), forest (fa'rest) 

Šumadija, n. woodland (uu'dla'nđ) 

Šumar, n. forester (fa'restor), ranger (re'jndžor), fo- 
rest-keeper (fa'rest-ki'por) 

Šumarnik, n. wood-ward (uu'd-uiL'rd) 

Šumarstvo, n. forestry (fa'restri) 

Šumica, gaj, n. grove (grov) 

Šumiti, v. to bustle (tu ba'sl) 

Šumovit, a. wooded (uu'deđ), woody (uu'đi) 

Šumski, a. woody (uu'di), sylvan (si'lvan) 

Šunjalo, njuškalo, n. sniveler (sni'volor), ferreter (fe'- 
rotbr), spy (spaj) 

Šunjati, v. to sniff about (tu sni'f aba'ut), to spy (tu 
spa'j) 

Šunka, n. ham (ham) Šupa, suša, n. shed (šeđ) 

Šupalj, a. hollow (ha'lo) 

Šupljikast, a. perforated (pb'rforejted), porous (po*- 

ras) 
Šupljina, n. hollowness (ha'lones) 
Šupljiti, v. to hollow out (tu ha'lo a'ut) 
Šurjak, n. brother-in-law (bra'dor-in-la') 
Šurjakinja, n, sister-in-law (si'stor-in-la?) 
Šurovati, v. to conspire (tu konspa'er) 
Sušanj, n. noise (nojz) 
Šušav, a. hornless (ho'rnles) 
Šuškanje, n. lisping (li'sping) 

Šuškati, v. to lisp (tu li'sp), to whisper (tu hyi'spor) 
Šutjeti, v. to be silent (tu bi sa'jlent) 
Šutljiv, a. taciturn (ta'sitbrn) 
Šutljivost, n. taciturnity (ta'sito'rniti) 
Šutnja, n. silence (sa'jlens) 
Svelar. vidi podvala na željeznici 
Švelja, n. seamstress (si'mstres), đress-maker (dre's- 

me'jkor) 
Švraka, ptica, n. mag-pie (ma'g-pa'j) 
Švrljuga, zimovka (ptica), n. bullfinch (bu'lfi'nč) Ta! interj. but (bat), alas (ala's) 

Ta, conj. as (az) 

Taban, n. foot-sole (fu't-so'l) 

Tabla, vidi ploča 

Tablica, vidi pločica 

Tabor, n. camp (kamp), encampment (enka'mpment) 

Taborovati, v. to encamp (tu enka'mp) 

Tačka, točka, n. dot (dat), period (pi'riađ) 

Tačke, n. wheelbarrow (hui'lba'ro) 

Tačni, a. punctual (pa'nkćual), exact (egza'kt) 

Tačno, adv. punctually (pa'nkćuali), sharply (ša'rpli) 

Tačnost, n. punctualness (pa'nkćualnes) 

Tad, tada, adv. then (den), at that time (at da't 

ta'jm) 
Tadašnji, a. of that time (av da't ta'jm), then (den-) 
Tadbina, n. theft (teft) 
Taj, pron. this (dis) 
Tajinstven, a. mysterious (misti'rias) 
Tajiti, v. to deny (tu dina'j), to conceal (tu konsi'l) 
Tajna, n. secret (si'krit), mystery (mi'stori) 
Tajni, a. secret (si'krit), clandestine (klande'stin), 

hidden (hi'den) 
Tajnik, n. secretary (se'kriteri) 
Tainištvo, n. secretary's office (se'kriteris a'fis), se- 

eretaryship Cse'krotorišip) 
Tajno, adv. secretly (si'kritli) 
Tajnost, n. secrecy (si'kresi) 

Tajom, adv. secretly f si'kritli), stealthily (ste'ltili) 
Takav, pron. such (sač) 

Takmac, n. competitor (kampe'titor), rival (ra'jvai) 
Takmics, n. contest (ka'ntest), competition (ka'mpe- 

ti'san), race (rejs), rivalry (ra'jvalri) 
Takmiti se, v. to compete (tu kompi't), to race (tu 

re'js) Taknuti, v. to touch (tu ta'č), to handle (tu ha'ndl> 

Tako, adv. so (so), thus (das) 

Takodjer, conj. also (a'lso), too (tu), likewise (la'jk- 

ua'jz) • 

Takov, pron. such (sač) 
Talac, n. hostage (ha'steđž) 
Talambas, n. kettle-drum (ke'tl-dra'm) 
Talas, n. wave (ue'jv) 
Talent, dar, n. talent (ta'lent), gift (gift) 
Talijan, n. Italian (ita'lian) 
Talijanski, a. Italian (ita'lian) 

Talionica, n. smeltery (sme'ltori), foundry (fa'undri> 
Talioničar, n. smelter (sme'ltSr) 
Taliti, v. to smelt (tu sme'lt) 
Taljenje, n. melting (me'lting) 
Taljige, n. one-horse-carriage (ua'n-ho'rs-ka'riđž>, 

cab (kab), cart (kart) 
Talog, n. sediment (se'diment), lees (lis) 
Tama, n. darkness (da'rknes), obscurity (apskju'riti) 
Taman, adv. just now (đža'st na'u) 
Taman, a. dark (dark), gloomy (glu'mi) 
Tamaniti, v. to destroy (tu distro'j), to extinguish (tu 

eksti'nguiš) 
Tambura,- ica, n. tamburitsa (ta'mburica) 
Tamjan, n. incense (i'nsens) . 

Tamnica, n. prison (prizn), jail (đžejl), dungeon 

(đa'nđžan) 
Tamničar, n. jailer (dže'jlor) 
Tamnina, vidi tama 

Tamnjeti, v. to grow dark (tu gro'u da'rk) 
Tamno, adv. darkly (da'rkli) 
Tamnovati, v. to languish in prison (tu la'nguiS In 

pri'zn) 
Tamo, adv. there (đer), yonder (ja'ndor) T Tamošnji 174 Težiti Tamošnji, a. of that place (av đa't ple'js) 
Tanak, a. thin (tin), slender (sle'ndor) 
Tančina, n. thinness (ti'nes) 
Tančiti, v. to thin (tu ti'n) 
Tane, n. bullet (by'let) 
Tanjir, n. plate (plejt), 
Tanjir za juhu, n. soup-plate (su'p-ple'jt), deep-plate 

(di'p-ple'jt) 
Tanjur za pečenku, n. platter (pla'dor) 
Tankoća, n. thinness (ti'nes) 
Tankovit, a. slender (sle'ndor) 
Taoc, n. hostage (ha'steđž) 

Tapati, v. to grope (tu gro'p), to tap (tu ta'p) 
Tapir, morska svinja, n. tapir (te'jpor) 
"Taraba, n. wooden fence (uu'đn fe'ns), board fence 

(bo'rđ fe'ns) 
Tarac, n. pavement (pe'jvment) 
Taracanje, n. paving (pe'jving) 
Taracar, n. paver (pe'jvor) 
Taracati, v. to pave (tu pe'jv) 
"Tast, n. father-in-law (fa'đor-in-la') 
Tašt, a. vain (vejn) 
Taština, n. vanity (va'niti) 
Tat, n. thief (tif) 

Tata, tatica, n. dad (dad), daddy (đa'đi) 
Tatbina, n. theft (teft) 
Tava, prosulja, n. pan (pan) 
Tavan, n. garret (ga'ret), attic (a'tik) 
Tavan, vidi taman 

Tažiti, v. to sooth (tu su't), to comfort (tu ka'mfort) 
Te, conj. and (and) 
Te, tebe, pron. thee (di), you (ju) 
Tecivarina, n. revenue (r^'venju) 
Tečaj, n. course (kors), currency (ko'rensi) 
Tečan, a. savory (se'jvori), palatable (pa'latabl) 
Tečevina, n. acquisition (a'kuizi'šan), profit (pra'fit), 

earnings (o'rnings) 
Tečnost, n. taste (tejst), savor (se'jvor), palatableness 

(pa'latablnes) 
Teći, v. to run (tu ra'n), to flow (tu flo'u) 
"Teg, n. pull (pul), tug (tag), draught (draft) 
Tega, utez, n. weight (ue'jt) 
Teglica, nateg, n. siphon (sa'jfan) 
Tegliti, v. to draw (tu drži'), to drive (tu dra'jv), to 

pull (tu pu'l) 
Tegoba, n. difficulty (di'fikalti) 
Tegoban, tegotan, a. difficult (di'fikalt), painful 

(pe'jnful), toilsome (to'elsam)' 
Tej, čaj, n. tea (tl) 
Tek, n. appetite (a'petajt), savor (se'jvor), taste (tejst) 

Tek, tekar, adv. only (o'nli), hardly (ha'rdli), scarcely 

i 
(ska'rsli) 

Tekući, a. flowing (flo'ing), fluid (flu'iđ), current (ko'- 

rent) 
Tekući, slijedeći, a. following (fa'loing), ensuing (en- 

su'jng) 
"Tekućica, n. flowing water (flo'ing ua'dor) 
Tekućina, n. fluid (flu'id), liquor (li'kor) 
Tekut, kokošja uš, n. hen-louse (he'n-la'us) 
Telal, n. herald (he'rald) 
Telar, n. calf-herd (ka'f-ho'rd) Tel«, n. calf (kaf) 

Teleban, n. block-head (bla'k-he'd) 

Telećak, n. knapsack (na'psa'k) 

Teleće rebarce, n. veal-cutlet (vP-ka'tlet) 

Teletina, n. veal (vil) 

Teliti, v. to calve (tu ka'v) 

Temelj, n. foundation (fa/unde'jšan), fundament (fa'n- 
dament), basis (be'jsis) 

Temeljan, temeljit, a. fundamental (fa'ndame'ntal), 
profound (profa'und), thorough (to'ru) 

Temeljiti, v. to base (tu be'js), to found (tu fa'und) 

Temeljitost, n. profoundness (profa'undnes), thorough- 
ness (to'runes) 

Tenfati, v. to stew (tu stu') 

Tepao, n. vagabond (va'gaband), vagrant (ve'jgrant) 

Tepalo, n. stammerer (sta'mbror) 

Tepati, v. to stammer (tu sta'mor) 

Tepav, a. stuttering (sta'toring) 

Tepsti, v. to beat (tu bi't), to strike (tu stra'jk) 

Ter, conj. and (and) 

Teret, n. burden (bordn), charge (čarđž), freight 
(frejt), load (lo'ud) 

Teretan, a. burdensome (bo'rdnsam) 

Teretni, a. freight (frejt) 

Tesar, n. carpenter (ka'rpentbr) 

Tesarstvo, n. carpentry (ka'rpentri) 

Tesati, v. to timber (tu ti'mbor), to square (tu skua'r), 
to hew (tu hju') 

Teško, adv hardly (ha'rdli), with difficulty (uit di'- 
fikalti) 

Teškoća, n. hardship (ha'rdšip), difficulty (di'fikalti) 

Teta, tetka, n. aunt (ant), auntie (a'nti) 

Tetak, n. uncle (ankl) 

Tetića, n. auntie (a'nti) 

Tetić, n. cousin (kazn) 

Tetiva, n. string (string) 

Tetiva (u geometriji), n. chord (kord) 

Tetošiti, v. to nurse (tu no'rs), to foster (tu fa'stor) 

Tetrijeb, ptica, n. mountadn-cock (ma'untin-ka'k) 

Tetrijebica, n. mountain-hen (ma'untin-he'n) 

Teturati, v. to reel (tu ri'l), to stagger (tu sta'gor) 

Teznik mjenice, n. drawer (dra'or) 

Tezovnik mjenice, n. drawee (dra'i') 

Tezulja, vaga, n. scale (skejl), balance (ba'lans) 

Teža, n. weight (ue'jt) 

Teža, sila, n. gravity (gra'viti) 

Težak, radnik, n. farm-hand (fa'rm-ha'nd), working- 
man (uo'rkingman), hireling (ha'erling) 

Težak (za dignuti), a. heavy (he'vi) 

Težak (za učiniti), a. difficult (di'fikalt), important 
(impo'rtant) 

Težakinja, n. working-woman (uo'rking-uu'man) 

Težaštvo, n. farming (fa'rming) 

Teženje, n. tillage (ti'leđž), agriculture (ž,'grika*l6ur) 

Težina, n. weight (ue'jt) 

Težište, n. gravitation (gra'vite'jšan) 

Težiti, težak biti, v. to weigh (tu ue'j) 

Težiti za čim, v. to aspire (tu aspa'er), to strive (tu 
stra'jv), to long (tu la'ng) Težiti — 175 - Tlo Težiti zemlju, v. to cultivate (tu ka'ltivejt), to tili 

(tu ti'l) 
Težnja, n. striving (stra'jving), aspiration (a'spire'j- 

šan), endeavor (ende'vor) 
Ti, pron. you (ju), thou (đa'u) 
Ti, tebi, pron. to thee (tu đi'), to you (tu ju') 
Ticanje, n. touching (ta'čing) 
Ticati, v. to touch (tu ta'č) 

Ticati se (koga), v. to concern (tu konso'rn), to re- 
gard (tu riga'rđ) 
Tiganj, n. cooking-pan (ku'king-pa'n) 
Tigar, n. tiger (ta'jgor) 
Tigrica, n. tigress (ta'jgres) 
Tih (miran), a. still (stil), quiet (kua'et), calm 

(kam), sedate (side'jt) 
Tiho, adv. quietly (kua'etli), silently (sa'jlentli) 
Tijek, n. flow (flo'u), flowing (flo'ing) 
Tijelo, n. body (ba'di) 

Tijelovo, n. Corpus Christi (ko'rpus kri'sti) 
Tijesan, a. tight (tajt), narrow (na'ro), close (kloz) 
Tijesniti, v. to make close (tu me'jk klo'z) 
Tijestiti, v. to knead (tu nl'd) 
Tiglati, vidi glađčati 
Tih (glas), a. low (lo'u) 
Tijesno, n. strait (strejt), narrow passage (na'ro pa'- 

sedž) 
Tijesto, n. dough (do'u) 
Tijestovit, a. doughy (do'ui) 
Tik, adv. nearby (nfrba'j) 

Tikva, n. gourd (gord), pumpkin (pa'mpkin) 
Tikvan, n. block-head (bla'k-he'd) 
Tikvište, n. gourd-field (go'rd-fi'ld) 
Tim, adv. herewith (hi'rui't), therewith (de'ryi't), by 

it (ba'j i't), therefore (de'rfo'r) 
Timariti, v. to curry (tu ko'ri) 
Tinjati, v. to smolder (tu smo'ldor) 
Tinta, crnilo, n. ink (ink) 
Tintarnica, n. inkstand (i'nksta'nd), inkwell (i'rk- 

ue'l) 
Tipka (glasovira), n. key (ki) 
Tipkalo, n. key-board (ki'-bo'rd) 
Tiranin, n. tyrant (ta'jrant) 
Tisa, n. larch-tree (la'rč-tri') 
Tisak, n. print (print) 
Tiska, n. crush (kras), crowd (kra'ud) 
Tiskar, n. printer (pri'ntor) 
Tiskara, n. printing-plant (pri'nting-pla'nt) 
Tiskarski, a. printing (pri'nting) 
Tiskarski stroj, n. printing press (pri'nting pres) 
Tiskarstvo, n. typography (tajpa'grafi) 
Tiskati, v. to print (tu pri'nt), to press (tu pre's) 
Tiskati se, v. to crowd (tu kra'ud), to press (tu pre's) 
Tisovina, n. larch-wood (la'rč-uu'd) 
Tisuća, num. thousand (ta'uzanđ) 
Tisućina, n. one thousandth (ua'n ta'uzent) 
Tisućnica, n. millennium (mile'niam) 
Tišina, n. stillness (sti'lnes), tranquility (trankui'liti) 

silence (sa'jlens), calm (kam) 
Tištati, v. to press (tu pre's), to squeeze (tu skui'z). 

to crowd (tu kra'ud), to lay heavy (tu lej he'vi) Titraj, n. vibration (va'jbre'jšan), oscilation (a'sile'j- 

šan) 
Titranje, n. oscilation (a'sile'jšan), swinging (sui'n- 

ging) 
Titranje, omalovažavanje, n. trifling (tra'jfling) 
Titrati, v. to swing (tu sui'ng) 

Titrati se s kim, v. to trifle with (tu tra'jfl ui't) 
Tja, adv. till (til), up to (a'p tu) 
Tjedan, sedmica, n. week (yi'k) 
Tjednik, n. weekly paper (ui'kli pe'jpor), weekly 

(ui'kli) 
Tjelesan, a. bodily (ba'dili), corporal (ka'rporal), 

corporeal (korpo'rial) 

Tjelesna straža, n. body-guard (ba'di-ga'rd), life- 
guards (la'jf-ga'rdz) 

Tjelovježba, n. exercise (e'ksorsajz), gymnastics 
(džimna'stiks) 

Tjeme, n. crown of the head (kra'yn av đi he'd) 

Tjeme (brda), n. top (tap), summit (sa'mit) 

Tjena, membrana, n. membrane (me'mbre'jn) 

Tjeralica, n. warrant of caption (ua'rant av ka'pšan), 
hue-and-cry (hju'-and-kra'j) 

Tjeranje, n. chase (čejs), driving (dra'jvingr), pursu- 
ance (porsju'ans) 

Tjerati, v. to chase (tu če'js), to drive (tu dra'jv), 
to pursue (tu porsju'), to force (tu fo'rs) 

Tjeskoba, n. anxiety (angza'eti), pressure (pre'šur), 
distress (distre's) 

Tjeskoban, a. anxious (a'nkšas), afraid (afre'jd), 
narrow (na'ro) 

Tjesnac, n. narrow passage (na'ro pa'sedž) 

Tjesnac morski, n. strait (strejt) 

Tjesnoća, n. narrowness (na'rones), tightness (tajt- 
nes) 

Tjesten, a. doughy (do'i) 

Tješenje, n. consolation (ka'nsole'jšan) 

Tješitelj, n. consoler (kanso'lSr), comforter (ka'mfor- 
tor) 

Tješiti, v. to console (tu kanso'l), to comfort (tu 
ka'mfort) 

Tkalac, n. weaver (ul'vor) 

Tkanica, n. scarf (skarf), sash (sag) 

Tkanina, n. texture (te'ksćor), web (ue'b), fabric 

(fa'brik) 
Tkanje, n. weaving (ui'ving), texture (te'ksCur) 
Tkaonica, n. textile mill (te'kstil mi'l) 
Tkati, v. to weave (tu ui'v) 
Tko, pron. who (hu) 
Tkogod, pron. whoever (hu'e'vor) 
Tlačenje, n. oppression (opre'šan) 
Tlačitelj, n. oppressor (opre'sor) 

Tlačiti, v. to oppress (tu opre's), to press (tu pre's) 
Tlak, n. compression (kompre'šan), pressure (pre'Sur) 
Tlak plina, n. expansion (ekspa'nšan) 
Tlak teže, n. gravitation (gra'vite'jšan) 
Tlaka, robota, n. socage (sa'keđž), compelled service 

(kompe'ld so'rvis) 
Tlakomjer, n. barometer (bara'miđor) 
Tlapnja, n. raving (re'jving) 
Tlo, n. ground (gra'unđ) Tloris — 176 — Trećina Tloris, n. map (map), chart (čart), ground-plan 

(gra'und-pla'n) 
Tmast, a. dark (dark), gloomy (glu'mi) 
Tmičan, a. obscure (apskju'r), dark (dark) 
Tmina, tmica, n. darkness (da'rknes), obscurity (ap- 

skju'riti) 
Tmuran, a. gloomy (glu'mi), cloudy (kla'udi) 
Tmuriti se, v. to becloud (tu bikla'ud), to sadden (tu 

sa'dn) 
To, pron. that (dat) 
Tobolac. n. pouch (pa'uč), bag (bag) 
Tobože, adv. pretendedly (prite'ndedli) 
Tobožnji, a. pretended "(prite'nded), so called (so' 

ka'ld), would-be (uu'd-bi') 
Toe i I j, brus, n. whetstone (hue'tsto'n) 
Točak, n. wheel (hui'l) 

Točan, a. punctual (pa'nkćual), exact (egza'kt), pre- 
cise (prisa'js) 
Točenje, n. pouring (p5'ring) 
Točiti, v. to pour (tu po'r), to fill (tu fi'l) 
Točka, n. dot (dat), point (pojnt), period (pi'riad) 
Točno, adv. punctually (pa'nkćuali), exactly (eg- 

za'ktli), precisely (prisa'jsli), sharply (ša'rpli) 
Točnost, n. exactness (egza'ktnes), punctuality (pa'n- 

kćua'liti), precision (presi'žan) 
Tok, n. sheath (sit) 

Tok, tijek, n. flow (flo'u), run (ran), course (kors) 
Tokar, strugar, n. turner (to'rnor) 
Tokara, n. lathe (lejd) 
Toli, adv. so far from (so' far fro'm), much less (ma'č 

le's) 
Toliki, a. so great (so gre'jt) 
Toliko, adv. so much (so' ma'č), in such a manner 

(in sa'5 e ma'nor), to such a degree (tu sa'č e 

digri') 
Toljaga, n. club (klab), stick (stik) 
Tona, n. ton (tan) 
Tonuti, v. to sink (tu si'nk) 
Top, n. cannon (ka'nan), gun (gan) 
Topao, a. warm (ua'rm), hot (hat) 
Topdžija, n. artillery man (arti'lori ma'n), gunner 

(ga'nor) 
Topionica, vidi talionica 

Topiti, v. to melt (tu me'lt), to dissolve (tu diza'lv) 
Toplice, n. hot springs (ha't spri'ngs) 
Toplina, n. warmth (ua'rmt), heat (hit) 
Topliti, v. to warm (tu ua'rm), to heat (tu hi't) 
Topljiv, taljiv, a. fusible (fju'zibl) 
Topljivost, n. fusibility (fju'zibi'liti) 
Toplomjer, n. thermometer (torma'mitor) 
Topnik, n. gunner (ga'nor) 
Topništvo, n. artillery (arti'lori) 
Topola, n. poplar-tree (pa'plor-tri') 
Topolovina, n. poplar wood (pa'plor uu'd) 
Topomet, n. cannon-range (ka'nan-re'jndž), within 

gun-shot (uidi'n-ga'nša't) 
Topot, n. stamping (sta'mping) 
Topotati, v. to stamp (tu sta'mp) 
Topuzina, n. bludgeon (bla'đžan) 
Tor, n. fold (fold), hurdle (hordl) Toranj, n. tower' (ta'uor), steeple (stipl) 
Torba, n. bag (bag), sack (sak), satchel (sačl) 
Torbak, n. knapsack (na'psa'k) 
Torbar, n. peddler (pe'dlor), hawker (ha'kor) 
Tornjati se, v. to pack away (tu pa'k a'ue'j) 
Torta, n. tart (tart) 
Tovan, a. fat (fat) 

Tovar, n. load (lo'ud), freight (frejt) 
Tovar (magare), n. donkey (da'nki), ass (as) 
Tovar (riba), n. haddock (ha'dak) 
Tovariti, v. to load (tu lo'ud), to freight (tu fre'jt) 
Tovarni, a. freight (frejt) 

Tovami list, n. bill of lading (bi'l av le'jding) 
Toviti, v. to feed (tu fi'd), to fatten (tu fa'tn) 
Tračak, n. beam (bim), ray (rej) 
Tračnica, n. track (trak), rail (rejl) 
Trag, n. trace (trejs), trail (trejl), clew (klu) 
Trajan, a. durable (dju'rabl), lasting (la'sting), per- 
manent (po'rmanent) 
Trajanje, n. duration (djure'jšan) 
Trajati, v. to last (tu la'st) 
Trajnost, n. durability (dju'rabi'liti), permanence 

(po'rmanens) 
Trak, vrpca, n. band (band), loop (lup), tape (tejp) 
Trak, zraka, n. beam (bim), ray (rej) 
Trakavica, n. tape-worm (te'jp-uo'rm) 
Traljav, a. shabby (ša'bi) 
Traljavac, n. ragamuffin (ra'gama'fin) 
Traljavost, n. shabbiness (ša'bines) 
Tralje n. rag (rag), tatter (ta'tor) 
Trandovilje, n. poplar rose (pa'plor ro'z) 
Tratina, n. pasture (pa'sćor), turf (t6rf), lawn (Ian) 
Tratiti, v. to spend (tu spe'nd), to lose (tu lu'z), to 

squander (tu skua'ndor) 
Trava, n. grass (gras) 
Travanj, n. April (e'jpril) 
Travar, n. herbalist (ho'rbalist) 
Travište, n. lawn (Ian) 
Travka, n. grass-blade (gra's-ble'jd) 
Travnik, n. grass-plot (gra's-pla't), savanna (sa.'- 

va'na) 
Tražba, tražbina, n. demand (dima'nd), claim (klejm), 

search (sore) 
Traženje, n. searching (so'rčing), questing (kue'sting) 
Tfažioc, zahtjevalac, n. claimant (kle'jmant) 
Tražiti, iskati, v. to search (tu so'rč), to seek (tu si'k), 

to look for (tu lu'k fo'r) 
Tražiti, zahtjevati, v. to demand (tu dima'nd), to. 

claim (tu kle'jm), to ask (tu a'sk) 
Trbuh, n. belly (be'li) 

Trbušast, a. bellied (be'lid), convex (ka'nveks) 
Trbušni, a. intestinal (inte'stinal) 
Trčalac, n. runner (ra'nor) 
Trčalac konj, n. race-horse (re'js-ho'rs) 
Trčati, v. to run (tu ra'n) 
Trčke, adv. running (ra'ning) 
Trebati, v. to need (tu ni'd), to want (tu ua'nt), to 

require (tu rikua'er) 
Treći, num. third (tord) 
Trećina, n. one third (ua'n to'rd) Tren — 177 — Trošiti Tren, n. twinkling- (tui'nkling), moment (mo'ment), 

jiffy fđži'fi), instant (i'nstant) 
Trenica, ribež, n. grater (gre'jtor) 
Trenje, trvenje, n. friction (fri'kšan) 
Trenutak, n. moment (mo'ment), instant (i'nstant) 
Trenutan, a. instantaneous (i'nstante'jnias) 
Trenuti, v. to wink (tu ui'nk) 
Trepavica, n. eyelash (a'jla'š) 
Trepeljka, n. pođocarp (pa'đoka'rp) 
Trepet, n. tremble (trembl), tremor (tre'mbr) 
Trepetati, v. to tremble (tu tre'mbl), to shiver (tu 

ši'vor) 
Treptati, v. to blink (tu bli'nk), to twinkle (tu tyj'nkl) 
Treptjeti, v. to flutter (tu fla'tor) 
Treset, n. turf (torf) 
T reska riba, n. stock-fish (sta'k-fi'š) 
Treskavica, n. tempest (te'mpest) 
Treslovac, n. dwarf-tree (đua'rf-tri') 
Tresnuti, v. to throw down (tu tro'u da'un), to bang 

(tu ba'ng) 
Tresti, v. to shake (tu še'jk), to shiver (tu ši'vor), to 

tremble (tu tre'mbl) 
Trešnja, n. cherry (če'ri) 
Trešnja (drvo), n. cherry-tree (če'ri-tri') 
Trešnja, tresak, n. quake (kue'jk), shake (šejk), trem- 
ble (trembl) 
Trešnjovica (rakija), n. cherry-brandy (če'ri-bra'ndi) 
Trešnjovina, n. cherry-wood (če'ri-uu'd) 
Treznoća, n. sobriety (sobra'iti) 
Trg, n. market (ma'rket). public square (pa'blik sku- 

a'r) 
Trganje, n. tearing (ta'ring) 
Trganje groždja, berba, n. vintage (vi'ntedž) 
Trganje u tijelu, n. gripes (grajps), colic (ka'lik) 
Trganje u kostima, n. rheumatism (ru'matizm) 
Trgati, v. to pull (tu pu'l), to tear (tu ta'r) 
Trgati, brati, v. to gather (tu ga'dor), to pick (tu pi'k) 
Trgnuti, v. to pull (tu pu'l) 
Trgnuti se, v. to wince (tu ui'ns) 
Trgovac, n. merchant (mo'rčant), dealer (di'lor) 
Trgovac na malo, n. retail-dealer (ri'tejl-đi'lor) 
Trgovac ugljenom, n. coal-dealer (ko'ul-di'lor) 
Trgovac vinom, n. wine-merchant (ua'jn-mo'reant) 
Trgovac žitom, n. cornđealer (ko'rnđi'lor) 
Trgovačka komora, n. Chamber of Commerce (če'jm- 

bor av ka'mors) 
Trgovački, a. commercial (komo'ršal), mercantile 

(mf.'rkantil), merchant-like (mo'rčant-la'jk) 
Trgovački brod, n. merchantman (mo'rčantman) 
Trgovati, v. to trade (tu tre'jd), to deal (tu đi'l) 
Trgovina, n. trade (trejd), commerce (ka'mors) 
Trgovište, općina, n. borough (bo'ro), township (ta'un- 

šip) 
Trhonoša, n. porter (po'rtor) 
Tri, num. three (tri) 

Trica, n. trifle (trajfl), idle talk (a'jđl ta'k) 
Tričarija, n. trifle (trajfl) 
Tričav, a. null (na.1), void (vojđ), insignificant (i'n- 

signi'fikant) Trideset, num. thirty (tS'rti) 

Trideseti, num. thirtieth (tB'rtiet) 

Trijebiti, v. to clean (tu kli'n), to pick (tu pi'k) 

Trijem, n. fore-house (fo'r-ha'us) 

Trijes, n. thunder (ta'ndor), crack (krak) 

Trijesak, n. thunđer-bolt (ta'ndbr-bo'lt) 

Trijeska, n. splinter (spli'ntor), chip (čip) 

Trijezan, a. sober (so'bor) 

Trijeznost, n. sobriety (sobra'iti) 

Trinaest, num. thirteen (torti'n) 

Trinaesti, num. thirteenth (tSrti'nt) 

Trine, n. hay-flower (he'j-fla'u8r) 

Tri put, adv. thrice (trajs) i 

Tristo, num. three hundred (tri' ha'ndred) 

Trk, n. run (ran), race (rejs) 

Trkač, n. runner (ra'nor), racer (re'jsor) 

Trkalište, n. race-track (re'js-tra'k) 

Trljati, v. to rub (tu ra'b) 

Trn, n. thorn (torn), prickle (prikl) 

Trn jak, n. thornbush (to'rnbu'š), brambles (brambls) 

Trnje, n. brake (brejk), briers (bra'jors) 

Trnjina, n. black-thorn (bla'k-to'rn) 

Trnovit, a. thorny (to'rni) 

Trnuti (ruka, noga), v. to benumb (tu bina'm) 

Trobojni, a. tricolored (tra'jka'lord) 

Trobojnica, n. tricolor (tra'jka'lor) 

Troglav, a. three-headed (tri'-he'ded) 

Troha, n. morsel (morsl) 

Trojci, n. triplets (tri'plec) 

Troje, num. three (tri) 

Trojedan, a. triune (tra'ju'n) 

Trojica, Duhovo, n. Whitsuntide (hui'tsnta'jd) 

Trojstvo, n. trinity (tri'niti) 

Trokatnica, n. three story building (tri sto'ri bi'lding) 

Trokolica, n. tricykle (tra'jsikl) 

Trokrak, a. three-prong-ed (tri'-pra'ngd) 

Trokrat, adv. thrice (trajs) 

Trokut, n, triangle (traja'ngl) 

Trokutan, a. triangular (traja'ngjulor) 

Troljetni, a. triennial (traje'nial) 

Trom, a. sluggish (sla'giš), phlegmatic (flegma'tik) 

Tromost, n. sluggishness (sla'gišnes) 

Tronog, a. tripedal (tri'pidal) 

Tronožac, n. tripođ (tra'jpad) 

Tronut, a. moved (muvd) 

Tronuti, v. to stir (tu sto'r), to move (tu mu'v) 

Tropine. n. grape-waste (gre'jp-ue'jst) 

Troska, n. dross (dras) 

Troslovčan, a. triliteral (trajli'tBral) 

Trostran, a. trilateral (trajla'toral), threesided (tri 1 - 

sa'jded) 
Trostruk, a. triple (tripl), threefold (tri'fo'ld) 
Trošak, n. expense (ekspe'ns), expenditure (ekspe'n- 

dićur) 
Trošan, a. fragile (fra'džil), brittle (britl), frail (frejl) 
Trošenje, n. spending (spe'nding), lavishing (la'vi- 

šing), wearing out (ua'ring a'ut), wasting (ue'j- 

sting) 
Trošiti, v. to spend (tu spe'nd), to consume (tu kon- 

zu'm), to waste (tu ue'jst) 


Troškovnik 178 — Turpijati Troškovnik, n. expense account (ekspe'na aka'unt) 

Trouglast, a. three-cornered (tri'-ko'rnord) 

Trovanje, n. poisoning (po'jzoning) 

Trovatelj,-ica, n. poisoner (po'jznor) 

Trpak, a. bitter (bi'tor), harsh (harš), tart (tart) 

Trpati, v. to cram (tu kra'm) 

Trpeza, n. dining-table (đa'jning-te'jbl) 

Trpjeti, v. to suffer (tu sa'fSr), to endure (tu endju'r) 

Trp kost, n. tartness (ta'rtnes) 

Trpljiv, vidi strpljiv 

Trpljivost, n. tolerance (ta'lorens), endurance (en- 
dju'rans) 

Trputac, n. fir-grove (fo'r-gro'v) 

Trs, n. vine (vajn) 

Trsiti se, v. to endeavor (tu ende'vor) 

Trsje, n. vine (vajn) 

Trska, vidi trstika 

Trskovina, n. sugar-cane (šu'gor-ke'jn) 

Trstenjak, n. reed-plot (ri'd-pla't) 

Trstika, n. cane (kejn), reed (rld) 

Trstina, n. bamboo (bambu') 

Trti, v. to rub (tu ra'b), to wipe (tu ua'Jp) 

Trubač, rilo, n. trunk (trank) 

Trubač, trubljač, n. trumpeter (tra'mpetor) 

Trubiti, v. to trumpet (tu tra'mpet) 

Trublja, n. trumpet (tra'mpet) 

Trubnjak, brnjica, n. muzzle (mazi) 

Trud, n. pain (pejn), toil (to'el), hardship (ha'rdšip) 

Trud, upalak, n. tinder (ti'ndor) 

Trudan, a. tired (ta'erd), weary (ui'ri) 

Trudba, n. endeavor (ende'vor), pains (pejns) 

Trudbenik, n. zealot (ze'lat) 

Truditi se, v. to take pains (tu te'jk pe'jns), to en- 
deavor (tu ende'vor) 

Trudna, noseća, a. pregnant (pre'gnant), in family 
way (in fa'mili ue'j) 

Trudnica, n. a woman in family way (e uu'man in 
fa'mili ue'j) 

Trudnoća, n. pregnancy (pre'gnansi), child-bearing 
(ca'eld-ba'ring) 

Trudovi, n. after-pains (a'ftor-pe'jns) 

Trulež, n. rotteness (ra'tnes), putridity (pjutri'diti) 

Truli zubi, n. carious teeth (ke'jrias ti't) 

Truliti, v. to rot (tu ra't), to putrefy (tu pju'trifaj) 

Trulo, kupula, n. cupola (kju'pola) 

Trulost, n. putrefaction (pju'trifa'kšan) 

Trun, n. splinter (spli'ntor), mote (mo'ut) 

Trunuti, v. to decay (tu dike'j), to putrefy (tu pju'- 
trifaj) 

Truo, a. rotten (ratn), putrid (pju'trid) 

Trup, 11. trunk (trank), body (ba'di) 

Truplo, n. corpse (korps) 

Trut, n. drone (dron) 

Trvenje, n. friction (fri'kšan), rubbing (ra'bing) 

Trzanje, n. vibration (va'jbre'jšan) 

Trzati, v. to thrill (tu tri'l), to be convulsed (tu bi 
kanva'lst), to wince (tu ui'ns), to irritate (tu i'ri- 
tejt) 

Trzavica, n. tremble (trembl), tremor (tre'mor) 

Tržište, n. market (ma'rket) Tržiti, v. to sell (tu se'l), to trade (tu tre'jd) 

Tržnica, n. market-place (ma'rket-ple'Js) 

Tu, adv. here (hlr) 

Tubast, a. dull (da.1), blunt (blant), obtuse (aptju's) 

Tubeljak, n. stump (stamp) 

Tucalo, n. pestle (pesl) 

Tucet, n. dozen (dazn) 

Tuč, mjed, n. bronze (branz) 

Tuča, gračica, n. hail (hejl) 

Tučak, n. mortar (mo'rtor), pestle (pesl) 

Tučnjava, n. fight (fajt), fray (frej), scuffle (skafl) 

Tući, v. to beat (tu bi't), to cudgel (tu ka'džel) 

Tući se, v. to fight (tu fa'jt) 

Tud, tuđa, adv. this way (di's ue'j) 

Tudj, a. foreig (fa'ren), strange (strejndž) 

Tudjin, tudjinac, n. foreigner (fa'renBr), stranger 
(stre'jndžor), alien (e'jljen) 

Tudjiti se, v. to estrange (tu estre'jnđž) 

Tudjozemac, n. alien (e'jljen) 

Tuga, n. grief (grif), affliction (afli'kšan), sorrow 
(sa'ro) 

Tugaljiv, a. grieved (grlvd), afflicted (afli'kted), sad 
(sad) 

Tugovanje, n. mourning (mo'rning), grieving (gri*- 
ving) 

Tugovati, v. to mourn (tu mo'rn), to grieve (tu grl'v), 
to be afflicted (tu bi afli'kted) 

Tuka. pura, n. turkey-hen (to'rki-he'n) 

Tukac, puran, n. turkey-cock (to'rki-ka'k) 

Tulac, n. quiver (kui'vor), case (kejs), tube (tjub) 

Tulanj, n. seal (sil), seal-calf (sll-ka'f) 

Tulipan, n. tulip (tju'lip) 

Tuliti, v. to howl (tu ha'ul), to yell (tu Je'l) 

Tuljac, tuljak, n. legume (le'gum) 

Tulum, cijev, n. pipe (pajp) 

Tumač, n. interpreter (into'rpretor) 

Tumačenje, n.. interpretation (i'ntorprete'jSan), ex- 
planation (e'ksplane'jgan) 

Tumačiti, v. to interpret (tu into'rpret), to explain (tu 
eksple'jn), to comment (tu ka'ment) 

Tumaralo, n. rambler (ra'mblor) 

Tumarati, v. to ramble (tu ra'mbl), to rove (tu rO'v) 

Tunel, n. tunnel (ta'nel) 

Tunina, n. tunny-fish (ta'ni-fi'š) 

Tunja, n. quince (kui'ns) 

Tup, a. blunt (blant), dull (dal) 

Tupiti, v. to blunt (tu bla'nt), to dull (tu da'l) 

Tupoća, n. bluntness (bla'ntnes), dulness (da'lnes) 

Tupoglav, a. stupid (stju'pid), dull (dal), Insipid (in- 
si'pid) 

Tupoglavost, n. stupidity (stjupi'diti) 

Turati, v. to push (tu pu'š), to thrust (tu tra'st) 

Turčin, n. Turk (tork) 

Turnuti, v. to push (tu pu'š) 

Turoban, a. sad (sad), sorrowful (sa'roful), melan- 
cholic (me'lanka'lik) 

Turobnost, n. sadness (sa'dnes), melancholy (me'lan- 
kali) 

Turpija, n. file (fa* el) 

Turpijati, v. to file (tu fa'el) Turska — 179 — Ubrati U Turska, n. Turkey (to'rki) 

Turski, a. Turkish (to'rkiš) 

Tust, a. fat (fat), thick (tik) 

Tustilo, n. grease (gris) 

Tuš, napitnica, n. fanfare (fa'nfar) 

Tutanj, n. roar (ror) 

Tutija, n. zink (zink) 

Tutkalo, kelje, n. glue (glu), lime (lajm) 

Tutnjava, n. roar (ror), tumult (tju'malt) 

Tutnjiti, v. to roar (tu ro'r) 

Tutor, skrbnik, n. guardian (ga'rdian) 

Tutorstvo, n. guardianship (ga'rdianšip) 

Tuzemac, n. native (ne'jtiv), inlander (i'nlandor) 

Tuzemni, a. inland (i'nland), indigenous (inđi'džinas) 

Tužaljka, n. elegy (e'lidži) 

Tužan, a. sad (sad), mournful (mo'rnful), sorrowful 

(sa'roful) 
Tužba, n. accusation (a'kjuze'jšan), charge (čarđž), 

complaint (komple'jnt) 
Tužba (sudbena), n. suit (sut), action (a'kšan) 
Tuženik ,n. defendant (dife'nđant) 
Tužitelj, n. plaintiff (ple'jntif), complainant (kom- 

ple'jnant), accuser (akju'zor) 
Tužiti, v. to accuse (tu akju'z), to charge (tu ča'rđž), 

to sue (tu su') 
Tužiti se, v. to complain (tu komple'jn), to lament (tu 

lame'nt) 
Tužnjava, n. lamentation (la'mente'jšan) 
Tvar, n. stuff (stat), matter (ma'tor) 
Tvaran, a. material (mati'ria.1) 
Tvoj, pron. thy (daj), thine (đajn), your (jur), yours 

(jurs) Tvorac, n. creator (krie'jtor), producer (prodju'sor) 

Tvorac (životinja), n. skunk (skank) 

Tvoran, a. creative (krie'jtiv) 

Tvorevina, n. formation (fo'rme'jšan), product (pra'- 

dakt) 
Tvoriti, v. to form (tu fo'rm), to create (tu krie'jt), 

to produce (tu prodju's), to manufacture (tu ma'- 

njufa'kćor) 
Tvornica, n. factory (fa'ktori), mill (mil) 
Tvorničar, n. manufacturer (ma'njufa'kćuror) 
Tvorničarstvo, n. manufactur (ma'njufa'kćur) 
Tvrd, a. hard (hard), firm (form), steadfast (ste'd- 

fa'st) 

Tvrda srca, n. hard-hearted (ha'rd-harte'd) 

Tvrdac, skupac, n. niggard (ni'gord), miser (ma'jzor) 

Tvrditi, v. to harden (tu ha'rdn), to fortify (tu fo'rti- 

faj) 
Tvrditi, govoriti, v. to affirm (tu afo'rm), to assert 

(tu aso'rt) 

Tvrdjava, n. fortress (fo'rtres) 

Tvrdnja, n. affirmation (a'forme'jšan), allegation 

(a'lege'jšan) 
Tvrdoća, n. hardness (ha'rdnes) 

Tvrdoglav, a. obstinate (a'pstinet), stubborn (sta'born) 
Tvrdoglavost, n. obstinacy (a'pstinesi), stubborness 

(sta'bornes) 
Tvrdokoran, a. obdurate (a'bdjurejt) 
Tvrdokornost, n. obduracy (a'bdjuresi) 
Tvrtka, n. firm (form) 
Tvrtkast, otvrd, a. hardish (ha'rdiS) U U, prep, in (in), at (at), on (an), within (uidi'n) 

Uapsiti, v. to arrest (tu are'st) 

Ubav, a. pleasant (ple'zant), graceful (gre'jsful), ele- 
gant (e'legant) 

Ubavost, n. grace (grejs), charm (čarm), elegance 
(e'legans) 

Ubica, ubojica, n. slayer (sle'jor), murderer (mo'rdo- 
ror) 

Ubiće, ubijstvo, n. murder (mo'rdor), killing (ki'ling) 

Ubijanje, pokolj, n. slaughter (sla'tor) 

Ubijati, v. to kill (tu ki'l), to slay (tu sle'j) 

Ubijediti, vidi uvjeriti 

Ubijstvo, n. murder (mo'rdor) 

Ubilac, n. murderer (mo'rdoror), slayer (sle'jor) 

Ubilježba, n. booking (bu'king), entering (e'ntoring), 
noting (no'uting) 

Ubilježiti, v. to note (tu no'yt), to book (tu bu'k), to 

enter (tu e'ntbr) 
Ubitačan, a. pernicious (porni'sas), dreadful (dre'd- 

ful), wicked (ui'ked) 
Ubiti, v. to kill (tu ki'l), to murder (tu mo'rdor), to 

slay (tu sle'j) 
Ubiti se, v. to commit suicide (tu komi't su'isajd) 
Ublatiti, v. to soil (tu so'el), to besmear (tu bismi'r) Ublažiti, v. to appease (tu api'z), to soothe (tu su't) 

Ublažujuća okolnost, n. extenuating circumstance 
(ekste'njuejting so'rkamstans) 

Ublažujući lijek, n. soothing medicine (su'ting me'di- 
sin), pain expeller (pe'jn ekspe'lor) 

U blizu, adv. near (nlr) 

Ubljuvati, v. to vomit (tu va'mit) 

Ubod, n. stab (stab) 

Ubog, a. poor (pur), needy (ni'di) 

Ubogar, n. poor man (pu'r ma'n), wretch (reč) ' 

U boj, omečina, n. contusion (kgntju'žan) 

Ubojica, n. slayer (sle'jor), murderer (mo'rdoror) 

Ubojica (iz zasjede), n. assassin (asa'sin), assassi- 
nator (asa'sine'jtor) 

Ubojit, a. murderous (mo'rđoras), deadly (đe'đli) 
Ubojstvo, n. assassination (asa'sine'jšan), murder 

(mo'rdor) 
Ubosti, v. to stab (tu sta'b), to pierce (tu pi'rs) 
Uboštvo, n. poverty (pa'vorti) 
Ubožan, a. poor (pur), needy (ni'di), indigent (i'nđi- 

džent) 
Ubožnica, n. poor-house (pu'r-ha'us) 
Ubrati, v. to gather (tu ga'dor), to collect (tu ko- 
le'kt) u Ubrljati 180 — Udvorica Ubrljati (uprljati, zamazati), v. to soil (tu so'el) 
Ubrojiti, v. to count into (tu ka'unt i'ntu), to include 

(tu inklju'd) 
Ubrus, n. napkin (na'pkin) 
Ubrziti, v. to accelerate (tu akse'lorejt) 
Ucijediti, v. to strain into (tu stre'jn i'ntu) 
Ucijeniti, v. to appraise (tu apre'jz), to estimate (tu 

e'stimejt) 
Ucijepiti, v. to vaccinate (tu va'ksinejt) 
Ucjena, n. estimation (e'stime'jšan) 
Ucjena, odkupnina, n. ransom (ra'nsam) 
Ucviliti, v. to afflict (tu afli'kt) 
Ucviljen, a. afflicted (afli'kted) 
Ucviljenost, n. bereavement (biri'vment) 
Učen, a. learned (16'rneđ), skilled (skild), scientific 

(sa'enti'fik) 
Učenik,- ica, n. scholar (ska'lor), pupil (pju'pil), stu- 
dent (stju'đent) 
Učenjak, n. learned man (lo'rned ma'n), scholar (ska'- 
lor), man of letters (ma'n av le'tors) 
Učenje, n. teaching (ti'čing), study (sta'di) 
Učenost, n. erudition (e'rudi'šan), learning (16'rning) 
Učesnik, n. partner (pa'rtnor), participant (partici- 
pant) 
Učestan, a. concerned (konso'rnđ), interested (i'nto- 

resteđ) 
Učestati, v. to happen often (tu ha'pn a'fn) 
Učestvovati, v. to participate (tu parti'sipejt), to sha- 
re (tu ša'r) 
Učešće, n. interest (i'ntorest), participation (parti'si- 

pe'jšan) 
Učevni, a. learned (lo'rned), scholarly (ska'larli) 
Učilište, n. school (skul), academy (aka'dimi) 
Učilo, n. means of instruction (mi'ns av instra'kšan) 
Učinak, n. effect (efe'kt), action (a'kšan) 
Učiniti, v. to' do (tu đu'), to make (tu me'jk), to ren- 
der (tu re'nđor) 

Učiniti se, pretvarati se, v. to feign (tu fe'jn) 

Učiona, n. school-house (sku'l-ha'us) 

Učitelj, n. teacher (ti'čor), trainer (tre'jnor), instruc- 
tor (instra'ktor) 

Učiteljica, vidi učitelj 

Učiteljstvo, n. body of instructors (ba'đi av instra'k- 
tors) 

Učiti, v. to teach (tu ti'č), to instruct (tu instra'kt) 

Učiti se, v. to learn (tu lo'rn) 

Učtiv, a. polite (pola'jt), well-bred (ue'1-bre'đ) 

Učtivost, n. politeness (pola'jtnes) 

Učvrstiti, v. to strenghten (tu stre'ng.ten), to fortify 
(tu fo'rtifaj) 

Ući, v. to enter (tu e'ntor) 

Ućutkati, vidi ušutkati 

Ud, udo, n. limb (lim), member (me'mbor) 

Udahnuće, n. inspiration (i'nspire'jšan) 

Udaja, n. marriage (ma'riđž) 

Udaljen, a. distant (đi'stant), remote (rimo't) 

Udaljenost, n. distance (di'stans), remoteness (rimo't- 
nes) 

Udaljiti, v. to remove (tu rimu'v), to withdraw (tu 
uitdra') Udaljivanje, n. removal (rimu'val), withdrawing (uit- 

dra'ing), distance (di'stans) 
Udarac, n. blow (blo'u), stroke (strok) 
Udarati, v. to hit (tu hi't), to strike (tu stra'jk) 
U data, a. married (ma'rid) 
Udati se, v. to marry (tu ma'ri) 
Udav, zmija, n. boa constrictor (bo'a konstri'ktor) 
Udaviti, v. to choke (tu čo'k), to stifle (tu sta'jfl) 
Udes, n. fate (fejt), destiny (de'stini) 
Udesan, a. convenient (konvi'njent), fit (fit), suitable 

(su'tabl) 
Udesiti, v. to set (tu se't), to adapt (tu ada'pt), to 

suit (tu su't) 
Udešenje, n. adaptation (a'dapte'jšan) 
Udica, n. fish-hook (fi'š-hu'k), angle (angl) 
Udijeliti, v. to distribute (tu đistri'bjut), to administer 

(tu ađmi'nistor) 
Udilj, sveudilj, adv. all the time (a'l di ta'jm) 
Udioništvovanje, n. participation (parti'sipe'jšan) 
Udioništvovati, v. to participate (tu parti'sipejt) 
Udisati, v. to inhale (tu inhe'jl) 
Udiviti se, v. to wonder (tu ua'ndor) 
Udivljenje, n. admiration (a'dmire'jšan), surprise 

(sbrpra'jz) . 
U djelaj, milost, n. mite (majt) 
Udo, n. limb (lim), member (me'mbor) 
Udoban, a. comfortable (ka'mfortabl) 
Udobnost, n. comfort (ka'mfort) 
Udobriti, v. to make good (tu me'jk gu'd), to credit 

(tu kre'dit) 
Udobrovoljiti, v. to put in good humor (tu pu't in gu'đ 

hju'mbr) 
Udomaćiti, v. to domesticate (tu dome'stikejt) 
Udomiti, v. to settle (tu se'tl) 
Udostojati, v. to deign (tu đe'jn), to vouchsafe (tu 

va'učsejf) 
Uflivac. n. widower (ui'đouor) 
Udovanje, n. widowhood (ui'dohud) 
Udovica, n. widow (ui'do) 

Udovica visokog stališa, n. dowager (da'uađžor) 
Udovoljiti, v. to satisfy (tu sa'tisfaj), to fulfil (tu 

fulfi'l) 
Udragivati se, v. to fawn (tu fa'n), to flatter (tu fla,'- 

đor) 
Udriti, v. to strike (tu stra'jk), to hit (tu hi't) 
Udrobiti, v. to crumble into (tu kra'mbl i'ntu) 
Udruženje, n. association (aso'šie'jšan) 
Udružiti, v. to associate (tu aso'šiejt) 
Uduljiti, v. to elongate (tu e'langejt),to prolong (tu 

prol'a'ng) 
Udušiti, v. to suffocate (tu sa'fokejt) 
Udvajati, v. to double (tu da'bl) 

Udvaranje, n. courting (ko'rting), flattery (fla'dori) 
Udvarati, v. to court _(tu ko'rt) 
Udvojen, a. duplicated (dju'plikejted) 
Udvojiti, v. to double (tu da'bl) 

Udvoran, a. polite (pola'jt), courteous (ko'rtias), gal- 
lant (ga'lant) 
Udvorica, n. flatterer (fla'đoror) Udvornost 181 Ujeđljiv U Udvornost, n. politeness (pola'jtnes), courtesy (ko'r- 
tisi), gallantry (ga'lantri) 

Ufanje, nada, n. hope (hop) 

Ufati se, v. to hope (tu ho'p) 

Ugadjač, n. adulator (ađjule'jtor) 

Ugadjanje, n. pleasing (pli'zing), yielding (ji'lding) 

Ugadjati, v. to please (tu pli'z), to delight (tu dila'jt) 

Ugalj, n. coal (ko'ul) 

Ugao, n. corner (ko'rnor) 

Ugar, n. fallow (fa'lo) 

Ugarak, n. coal-coke (ko'1-ko'k) 

Ugarica, požar, n. burning (bo'rning), fire (fa'er) 

Ugarska, n. Hungary (ha'ngeri) 

Ugarski, a. Hungarian (hange'jrian) 

Ugasit, a. brown (bra'un) 

Ugasiti, v. to extinguish (tu eksti'nguiš) 

Ugasiti žedju, v. to quench (tu kue'nč) 

Ugaziti, v. to wade into (tu ue'jd i'ntu) 

Ugib, n. joint (đžojnt) 

Ugibati se, izbjeći, v. to avoid (tu avo'jd), to evade 
(tu ive'jd) 

Ugladiti, v. to smooth (tu smii't), to polish (tu pa'liš) 

Ugladjen, a. polite (pola'jt), smooth (smut), sleek 
(slik), polished (pa'lišt) 

Ugladjenost, n. smoothness (smu'đnes), politeness 
(pola'jtnes) 

Uglast, uglat, a. angular (a'ngjulor), cornered (ko'r- 
nor đ) 

Uglaviti, v. to fix (tu fi'ks), to appoint (tu apo'jnt) 
Uglavljenje, n. demonstration (de'manstre'jšan) proof 

(pruf) 
Uglavničiti, v. to capitalize (tu ka'pitalajz) 
Ugled, n. dignity (di'gniti), reputation (re'pjute'jšan), 

credit (kre'dit) 
Ugledan, a. respectable (rispe'ktabl), reputable (re'- 

pjutabl) 
Ugledati, v. to perceive (tu pbrsl'v) 
Ugledati se, v. to take example (tu te'jk egza'mpl) 
Uglednost, n. distinction (disti'nkšan) 
Uglibiti se, v. to engulf (tu enga'lf), to absorb (tu ab- 

so'rb) 
Ugljana, n. colliery (ka'ljori) 
Ugljar, n. coal-burner (ko'ul-bo'rnor) 
Ugljen, n. coal (ko'ul) 
Ugljen drva, n. charcoal (ča'rko'ul) 
Ugljen mekani, n. soft-coal (sa'ft-kg'ul), bituminous 

coal (bitju'minas ko'ul) 
Ugljen tvrdi, n. hard coal (ha'rd ko'ul), anthracite 

(a'ntrasajt) 
Ugljenokop, ugljenik, n. coal-mine (ko'ul-ma'jn) 
Ugljenokopač, n. coal-miner (ko'ul-ma'jnor) 
Ugljeniti, v. to carbonize (tu ka'rbonajz) 
Ugljična kiselina, n. carbolic acid (ka'rba'lik a'sid) 
Ugnjaviti, v. to strangle (tu stra'ngl) 
Ugnječiti, v. to squeeze into (tu skui'z i'ntu) 
Ugnjesti, v. to depress (tu dipre's) 
Ugnjezditi, v. to nestle (tu ne'sl) 
Ugnjiliti, v. to putrefy (tu pju'trefaj) 
Ugnuti se, vidi ugibati se 
Ugodan, a. pleasant (ple'zant), agreeable (agri'abl)' Ugoditi, v. to please (tu pH'z) 

Ugodljiv, a. pleasing (pli'zing), officious (ofi'šas), 

kind (kajnd) 
Ugodnik, n. saint (sejnt) 
Ugodnost, n. pleasure (ple'žur) 
Ugojiti, v. to feed (tu fl'đ), to fatten (tu fa'tn), to 

mast (tu ma'st) 
Ugon, n. exaction (egza'kšan) 
Ugoniti, v. to drive in (tu đra'jv i'n), to chase (tu 

če'js) 

Ugor, n. eel (i'l) 

Ugorak, n. cucumber (kju'ka'mbor), pickle (pikl) 

Ugotoviti, v. to prepare (tu pripa'r) 

UgovaraFac, n. consulter (konsa'ltor) 

Ugovarati, v. to negotiate .(tu nego'šiejt), to stipulate 

(tu sti'pjulejt) 
Ugovor, n. agreement (a'grl'ment), contract (ka'n- 

tra'kt), stipulation (sti'pjule'jšan), treaty (tri'ti) 
Ugovoriti, v. to contract (tu kontra'kt), to agree (tu 

agri') 
U govornik, n. contractor (kontra'ktor) 
Ugrabiti, v. to snatch away (tu sna'č aue'j) 
Ugreznuti, v. to sink into (tu si'nk i'ntu), to founder 

(tu fa'unđor) 
Ugrijati, v. to warm up (tu ua'rm a'p) 
Ugristi, v. to bite (tu ba'jt) 
Ugriz, n. bite (bajt) 
Ugrižljiv, a. malignant (mali'gnant) 
Ugrušati se, v. to coagulate (tu koa'gjulejt), to curdle 

(tu ko'rđl) 
Uqursuz, n. rascal (ra'skal), scoundrel (ska'unđrel) 
Ugušiti, v. to smother (tu sma'đor), to suffocate (tu 

sa'fokejt) 
Uh, inter j. ah! (a) 
Uhar, dobit, n. profit (pra'fit), gain (gejn), interest 

(i'ntorest) 
U hit, n. arrest (are'st), seizure (si'žbr) 
Uhititi, v. to arrest (tu are'st), to catch (tu ka'č) 
Uhitnica, n. warrant (ua'rant) 
Uho, n. ear (ir) 

Uho igle, n. eye of a needle (a'j av e ni'dl) 
Uhobolja, n. ear-ache (i'r-e'jk) 
Uhoda, n. spy (spaj) 

Uhoditi, v. to spy (tu spa'j), to espy (tu espa'j) 
Uhodjenje, n. espionage (e'spianeđž) 
Uhvaćenik, n. prisoner (pri'znor) 
Uhvatiti, v. to catch (tu ka'č), to apprehend (tu a'pri- 

he'nd) 
U istinu, adv. truly (tru'li) 

Ujagmiti, v. to catch (tu ka'č), to snatch (tu sna'č) 
Ujak, n. uncle (a'nkl) 
Ujaloviti, v., to castrate (tu ka'stre'jt) 
Ujamčiti, v. to warrant (tu ua'rant) 
U jarmiti, v. to yoke (tu jo'k) 
Ujed, n. bite (bajt) 
j Ujediniti, v. to unite (tu juna'jt) 
i Ujedinjenje, n. union (ju'njan) 
^Ujedljiv, a. biting, ba'jting), mordacious (morde'jsao), 

sarcastic (sa'rka'stik) u Ujednačiti _ 182 — Ulomak Ujednačiti, v. to even (tu i'ven), to straighten (tu 

stre'jtn) 
Ujedno, adv. at the same time (at di se'jm ta'jm) 
Ujesti, v. to bite (tu ba'jt) 
Ujna, n. aunt (ant) 
Ukamatiti, v. to deposit (tu dipa'zit), to invest (tu in- 

ve'st), to put on interest (tu py't an i'ntbrest) 
Ukaz, n. ukase (juke'js) 
Ukazati se, v. to appear (tu api'r) 

U kebati, v. to catch (tu ka'č), to snatch (tu sna'č) 
Ukidati, ukinuti, v. to abolish (tu aba'liš), to annul 

(tu ana'l) 
Ukinuće, n. abolishment (aba'lišment), abolition (a'bo- 

li'šan) 
U kiseliti se, n. to become sour (tu bika'm sa'ur) 
Uklanjati, v. to remove (tu rimu'v), to evade (tu 

ive'jd) 
U klesati, v. to hew (tu hju') 
Uključiti, v. to include (tu inklju'đ) 
Uključivo, adv. inclusively (inklju'sivli) 
Uključno, adv. inclusively (inklju'sivli) 
Uklonište, n. shelter (še'ltbr), asylum (asa'jlam) 
Ukloniti, v. to remove (tu rimu'v), to put away (tu 

pu't aue'j) 
Uklopiti, v. to insert (tu inso'rt), to enclose (tu en- 

klo'uz) 
Uknjižba, n. record (re'kbrđ) 

Uknjižen, a. entered (e'ntorđ), recorded (riko'rded) 
Uknjižiti, v. to record (tu riko'rd), to book (tu bu'k), 

to enter on record (tu e'ntor an re'kord) 
Ukočen, a. stiff (stif), numb (nam) 
Ukočenost, n. stiffness (sti'fnes), numbness (na'm- 

nes) 
Ukočiti se, v. to get stiff (tu ge't sti'f) 
Ukoliko, adv. inasmuch (i'nazma'č) 
Ukonačiti, v. to quarter (tu kua'rtor) 
Ukonačiti se, v. to take up lodging with (tu te'jk a'p 

la'džing ui't) 
Ukop, n. burial (bo'rjal), interment (into'rment) 
Ukopati, v. to bury (tu bo'ri), to inter (tu into'r) 
Ukor, n. reproof (ripru'f), reprimand (re'primand), 

censure (se'nšur) 
Ukoričiti, v. to bind (tu ba'jnd) 
Ukorijeniti se, v. to strike root (tu stra'jk ru't), to be 

inveterate (tu bi inve'toret) 
Ukorijenjen, a. rooted (ru'ted) 
Ukoriti, v. to reprimand (tu re'prima'nd), to censure 

(tu se'nšur) 
Ukosnica, n. hair-pin (ha'r-pi'n), hair-comb (ha'r- 

ko'm) 
Ukotviti, v. to anchor (tu a'nkor) 
U kovati, v. to forge (tu fo'rđž), to hammer in (tu ha'- 

mor i'n) 
Ukovica (nakit), n. trinkets (tri'nkec) 
U kraj, adv. beside (bisa'jd) 
Ukras, ures, n. ornament (o'rnament) 
Ukrasiti, v. to adorn (tu ado'rn), to embellish (tu em- 

be'lig) 
Ukrasti, v. to steal (tu sti'l) 
Ukrcati, v. to load (tu lo'ud), to embark (tu emba'rk} Ukrcati se, v. to go on board (tu go' an bo'rd) 

U krijepiti, v. to strenghten (tu stre'ngten), to invigo- 
rate (tu invi'gorejt) 

U krotitelj, n. tamer (te'jmor), subjugator (sa'bdžu- 
ge'jtor) 

Ukrotiti, v. to tame (tu te'jm) 

Ukrotljiv, a. tamable (te'jmabl) 

Ukrst, vidi unakrst 

Ukucan in, n. inmate (i'nmejt) 

Ukuhati, v. to inspissate by boiling (tu inspi'sejt baj 
bo'jling), to boil away (tu bo' el aue'j) 

Ukupan, a. total (to'tal), entire (enta'er) 

Ukupno, adv. totally (to'tali), jointly (đžo'jntli) 

Ukupnost, n. totality (tota'liti) 

Ukus, n. taste (tejst), savor (se'jvor) 

Ukusan, a. palatable (pa'latabl), tasteful (te'jstfyl) 

Ulagati, v. to lay in (tu le'j i'n), to set in (tu se't i'n) 

Ulagati novac, v. to deposit (tu dipa'zit), to invest 
(tu inve'st) 

Ulagivanje, n. flattery (fla'dori), adulation (a'dju- 
le'jšan), obsequiousness (opsi'kuiasnes) 

Ulagivati se, v. to flatter (tu fla'dor) 

U lak, n. courrier (kb'rior) 

Ular, n. halter (ha'ltor) 

U laskati se, v. to ingratiate (tu ingre'jšiejt) 

Ulaštiti, v. to polish (tu pa'liš) 

Ulaz, n. entrance (e'ntrans) 

Ulaziti, v. to enter (tu e'ntor), to go in (tu go' i'n) 

Ulaznica, n. ticket (ti'ket) 

Ulaznina, n. admission fee (admi'šan fi') 

Ulažica, n. flatterer (fla'doror) 

U leći se, v. to nestle (tu ne'sl) 

U lediti se, v. to crystalize (tu kri'stalajz) 

Uletjeti, v. to fly in (tu fla'j i'n) 

Ulica, n. street (strit), avenue (a'vnju) 

Uličnjak, n. blackguard-boy (bla'gard-bo'j), street- 
boy (stri't-bo'j) 

Uliganj, n. cuttle-fish (ka'tl-fi'š) 

U lijeniti se, v. to get lazy (tu ge't le'jzi) 

U lijepiti, v. to paste in (tu pe'jst i'n), to glue (tu glu') 

Ulijevati, v. to pour into (tu po'r i'ntu) 

Ulizica, n. lick-spittle (li'k-spi'tl) 

Uljanica, n. oil-lamp (o'el-la'mp) 

Ulje, n. oil (o'el) 

Uljepšati, v. to embelish (tu embe'liš) 

U I jesti, v. to enter (tu e'ntor) 

Uljika, n. olive (a'liv) 

Uljiti, v. to oil (tu o'el) 

U ljubiti se, v. to fall in love with (tu fa'l in la'v ui'tj. 
to take a fancy to (tu te'jk e fa'nsi tu') 

Uljudan, a. polite (pola'jt), courteous (ko'rtias) 

Uljudba, n. civilization (si'vilize'jšan), culture (ka'l- 
čor) 

Uljudnost, n. politeness (pola'jtnes), courtesy (k<5'r- 
tisi) 

Uljuljati, v. to rock to sleep (tu ra'k tu sli'p) 

Uloga, n. part (part), act (akt) 

Ulogoriti se, v. to encamp (tu inka'mp) 

U lom (kosti), n. fracture (fra'kćor) 

Ulomak, n. fragment (fra'gment) Uloviti 183 "Unaprijediti U Uloviti, v. to catch (tu ka'č), to trap (tu tra'p), to 

nab (tu na'b), to snatch (tu snš.'č) 
Ulozi, n. gout (ga'ut), arthritis (artra'jtis) 
Uložak, n. investment (investment), deposit (đipa'zit) 
Uložak u igri, n. stake (stejk) 
Uložiti, v. to put in (tu pu't i'n), to invest (tu inve'st), 

to deposit (tu đipa'zit) 
Uložnica, n. certificate of deposit (sorti'fiket av đi- 
pa'zit), bank-book (ba'nk-bu'k) 
Um, n. sense (sens), reason (rlzn) 
Um, zdrava pamet, zdrav razum, n. common sense 

(ka'mon se'ns) 
Umaći, v. to escape (tu iske'jp) 
U mah, adv. at once (at ua'ns), immediately (imi'di- 

etli) 
Umaka, n. sauce (s&s). gravy (gre'jvi) 
Umakati, v. to dip (tu di'p) 
Umaknuti, v. to escape (tu iske'jp), to run away (tu 

ra'n aue'j) 
Umaljiti, vidi umanjiti 
Umalo, adv. almost (almo'st) 
Uman. a. ingenious (indži'njas), witty (ui'ti), sensible 

(se'nsibl) 
Umanjiti, v. to diminish (tu dimi'niš), to lessen (tu 

le'sn) 

Umavica (bolest), sumornost, n. hypochondria (hi'po- 

ka'ndria), spleen (spll'n) 
Umazati, v. to soil (tu so'el) 
U mekšati, v. to soften (tu sa'fn) 
U met, n. injection (indže'kšan) 
Umetnuti, v. to insert (tu inso'rt), to enclose (tu en- 

klo'uz) 
Umijesiti, v. to knead (tu ni'd) 
Umiješang, a. mixed (mikst), blended (ble'nđed) 
Umiješati, v. to intermix (tu i'ntormi'ks), to interpose 

(tu i'ntorpo'z) 
Umiljat, a. gentle (džentl), graceful (gre'jsful), char- 
ming (ča'rming) 
Umiljatost, n. charm (čarm), gentleness (đže'ntlnes) 
Umiljavati se, v. to ingratiate (tu ingre'jšiejt) 
Uminuti, v. to pass away (tu pa's aue'j) 
Umir, n. rest (rest) 
Umirati, v. to die (tu đa'j) 
Umiritelj, n. pacificator (pasifike'jtor), peacemaker 

(pi'sme'jkor) 
Umiriti, v. to appease (tu api'z), to quiet (tu kua'et), 

to calm (tu ka'm) 
Umiroviti, v. to retire (tu rita'er), to pension (tu pe'n- 

šan) 
Umirovljen, a. retired (rita'erd), pensioned (pe'nšand) 
Umirovljenik, n. pensioner (pe'nšanor), pensionary 

(pe'nšaneri) 
Umirovljenje, n. retirement (rita'erment) , pension 

(pe'nšan) 
Umirući, a. dying (đa'ing), languishing (la'nguišing) 
Umišljati si, v. to imagine (tu ima'džin), to fancy (tu 

fa'nsi) 
Umišljen, a. imaginary (ima'džineri) 
Umišljen, uobražen, a. conceited (konsi'teđ) Umiti, v. to wash (tu ua'š) 
Umivaonica, n. wash-basin (ua'š-be'jsn) 
Umivaonik, n. wash-stand (ua'š-sta'nd) 
Umjeren, a. moderate (ma'doret) 
Umjerenost, n. moderation (ma'dore'jšan) 
Umjesnost, n. admissibility (ađmi'sibi'Iiti) 
Umjestan, a. admissible (ađmi'sibl), fit (fit) 
Umješaj, n. mixture (mi'ksćor), intermixture (i'ntor- 

mi'ksćor) 
Umjetan, a. artful (a'rtful), artificial (a'rtifi'šal) 
Umjeti, v. to know (tu no'), to understand (tu a'ndor- 

sta'nd) 
Umjetnički, a. artistical (arti'stikal) 
Umjetnik,- ica, n. artist (a'rtist) 
Umjetnina, n. work of art (uo'rk av a'rt) 
Umjetno, adv. artificially (a'rtifi'šali), artfully (a'rt- 

fuli) 
Umjetnost, n. art (art), skill (skil) 
Umnost, n. intellect (i'ntelekt) 

Umnožavanje n. augmentation (a'gmente'jšan), in- 
crease (i'nkris) 
Umnožiti, v. to increase (tu inkri's), to augment (tu 
agme'nt), to multiply (tu ma'ltiplaj) 

Umobolan, a. insane (i'nse'jn) 

Umobolnost, n. insanity (insa'niti), 

Umočiti, v. to dip (tu di'p) 

Umok, n. sauce (sas), gravy (gre'jvi) 

Umoliti, v. to beg (tu be'g), to request (tu rikue'st) 

Umor, n. fatigue (fati'g), exhaustion (egaa'sćan) 

Umoran, a. fatigued (fati'gđ), tired (ta'erđ) 

Umoriti, v. to tire (tu ta'er), to exhaust (tu egza'st) 

Umoriti ubiti, v. to kili (tu ki'l), to murder (tu mo'r- 

dor) 
Umornost, n. fatigue (fati'g), weariness (ui'rines) 
Umorstvo, n. murder (mo'rđor), manslaughter (ma'n- 

sla'tor), assassination (asa'sine'jšan) 
Umoslovac, n. logician (lodži'šan) 
Umoslovlje, n. logic (la'đžik) 
Umotak, n. package (pa'kedž), parcel (parsl) 
Umotati, v. to wrap up (tu ra'p a'p) 
Umotati, povezati, v. to bandage (tu ba'nđeđž) 
Um otvor, n. production of mind (prođa'kšan av 

ma'jnđ), piece of art (pi's av a'rt) 
Umovanje, n. meditation (me'đite'jšan), induction 

(inđa'kšan) 
Umovati, v. to reflect (tu rifle'kt), to meditate (tu 

me'ditejt), to conclude (tu konklju'd) 
Umrijeti, v. to die (tu đa'j), to expire (tu ekspa'er) 
Umrli, a. dead (ded), late (lejt), mortal (mo'rtal) 
Umrljati, v. to soil (tu so'el), to besmear (tu bismi'r) 
Umrlost, n. mortality (morta'liti) 
Umrtviti, v. to mortify (tu mo'rtifaj) 
Umuknuti, umučkati, v. to silence (tu sa'jlens), to 

quiet (tu kua'et) 
Umusan, vidi zamusan 

Unakrst, adv. crossways (kra'sue'jz), across (akra'3) 
Unaprijed | adv. in advance (in ađva'ns), beforehand 

(bifo'rha'nd) 
Unaprijediti, v. to further (tu f6'rd5r), to advance (tu 

adva'ns) u Unašati — 184 — Upijati Unašati, v. to bring in (tu bri'ng i'n) 

Unatoč, adv. against (age'nst), contrary (ka'ntreri) 

Unazad, adv. backwards (ba'kyordz) 

Unca, n. ounce (a'uns) 

Unesrećiti se, v. to meet with an accident (tu mi't 
uit an a'ksident) 

Unići, v. to come in (tu ka'm i'n), to enter (tu e'ntor) 

Uni jat, n. greek catholic (gri'k ka'tolik) 

Unijeti, v. to bring in (tu bri'ng i'n), to carry in (tu 
ka'ri i'n) 

Uništenje, n. annihilation (ani'hile'jšan), destruction 
(distra'kšan) 

Uništiti, v. to annihilate (tu ani'hilejt), to destroy (tu 
distro'.i), to annul (tu ana'l) 

Uništiti se, v. to annihilate (tu ani'hilejt) 

Unosan, a. profitable (pra'f itabl) t yielding (ji'lding) 

Unositi, v. to carry in (tu ka'ri i'n) 

Unovčiti, v. to convert into money (tu konvS'rt i'ntu 
mani), to realize (tu ri'alajz) 

Unučad, n. grandchildren (gra'nđčildren) 

Unuče, n. grandchild (gra'ndča'elđ) 

Unuk, n. grandson (gra'ndsa'n) 

Unuka, n. grand-daughter (gra'nd-da'tor) 

Unutar, adv. within (uidi'n), inside (i'nsa'jd), inward 
(i'nuord) 

Unutarnji, unutrašnji, a. inner (i'nor), interior (inti'r- 
jor) 

Unutrašnjost, n. interior (inti'rjor) 

Uobražavanje, n. conceit (kbnsi't), imagination (imi,'- 
džine'jšan) 

U obraza vat i si, v. to conceit one's self (tu konsi't 
uanse'lf) 

Uočiti v. to behold (tu biho'ld), to discover (tu dis- 
ka'vor) 

Uočiti se, v. to face (tu fe'js) 

Uopće, adv. generally (dže'norali), in fact (in fa'kt) 

Upadati, v. to interfere (tu i'ntorfi'r), to fall in (tu 
fa'l i'n) 

Upala, n. inflammation (i'nflame'jšan) 

Upala bubrega, n. inflammation of the kidney (i'n- 
flame'jšan av di ki'dni) 

Upala crijeva, n. inflammation of the intestines (i'n- 
flame'jšan av di inte'stins) 

Upala desni, n. inflammation of the gums (i'nflame'j- 
šan av di ga'ms) 

Upala dojka, n. inflammation of the breast (i'nfla- 
me'jšan av di bre'st) 

Upala dušnika, n. inflammation of the bronchia (i'n- 
flame'jšan av di bra'nkia.) 

Upala grla, n. inflammation of the pharynx (i'nfla- 
me'jšan av di fa'rinks) 

Upala hrskavice, n. inflammation of the cartilage (i'n- 
flame'jšan av di ka'rtiledž) 

Upala jaja, n. inflammation of the testicle (i'nfla- 
me'jšan av di te'stikl) 

Upala jetara, n. inflammation of the liver (i'nflame'j- 
šan av di li'vbr) 
Upala jezika, n. inflammation of the tongue (i'nfla- 
me'jšan a.v di ta'ng) Upala kosti, n. inflammaton of the bone (i'nflame'j- 
šan av di bo'n) 

Upala kože, n. inflammation of the skin (i'nflame'j- 
šan av di ski'n) 

Upala krvnih žila, n. vascular inflammation (va'skju- 
lor i'nflame'jšan) 

Upala maternice, n. inflammation of the uterus (i'n- 
flame'jšan av di ju'tiras) 

Upala mišica, n. inflammation of the muscles (i'n- 
flame'jšan av di ma'sls) 

Upala mjehura, n. inflammation of the bladder (i'n- 
flame'jšan av di bla'dor) 

Upala moždjana, n. cerebral inflammation (so'ribral 
i'nflame'jšan) 

Upala muškog uda, n. inflammation of the penis (i'n- 
flame'jšan av di pi'nis) 

Upala plodnice (jajnika), n. inflammation of an ovary 
(i'nflame'jšan av an 6'vari) 

Upala pluća, n. pneumonia (numo'nia) 

Upala podrebrice, n. inflammation of the pleura (i'n- 
flame'jšan av di plu'ra) 

Upala slezena, n. inflammation of the spleen (i'nfla- 
me'jšan av di spli'n) 

Upala slijepog crijeva, n. inflammation of the appen- 
dix (i'nflame'jšan av di ape'ndiks) 

Upala srca, n. inflammation of the cardiac (i'nfla- 
me'jšan av di ka'rdiak) 

Upala uha, n. inflammation of the ear (i'nflame'jšan 
av di i'r) 

Upala zglobova, n. inflammation of the joints (i'nfla- 
me'jšan av di džo'jnc) 

Upala žabica, n. tonsillitis (ta'nsila'jtis) 

Upala želudca, n. inflammation of the stomach (i'n- 
flame'jšan av di sta'mak) 

Upala živaca, n. inflammation of the nerves (i'nfla- 
me'jšan av di no'rvz) 

Upala žlijezda, n. inflammation of the glands (i'nfla- 
me'jšan av di gla'ndz) 

Upala žučnog mjehura, n. inflammation of the gall- 
bladder (i'nflame'jšan av di ga'1-bla'dor) 

Upaliti, v. to fire (tu fa'er), to light (tu la'jt), to 
kindle (tu ki'ndl) 

Upaliti se, v. to inflame (tu infle'jm) 

Upaljen, a. inflamed (infle'jmd), overheated (o'vor- 
hl'ted) 

Upaljiv, a. inflammable (infla'mabl) 

Upaljiv govor, n. inflammatory speech (infla'matori 
spi'č) 

Upaljivost, n. inflammability (infla'mabi'liti) 

Upamtiti, v. to commit to memory (tu komi't tu me'- 
mori), to memorize (tu me'morajz), to bear in 
mind (tu ba'r in ma'jnd) 

Upanjiti se t v. to become surprised (tu bika'm sor- 
pra'jzd) 

Upasti, v. to fall in (tu fa'l i'n) 

Upeti, v. to exert (tu ekzo'rt), to strain (tu stre'jn) 

Upijanje, n. absorption (abso'rpšan) 

Upijati, v. to suck in (tu sa'k i'n), to absorb (tu ab- 
so'rb) Upiliti — 185 — Ura U Upiliti v. to saw in (tu sa' i'n) 

Upinjanje, n. exertion (egzo'ršan), effort (e'fort) 

Upinjati se, v. to make an effort (tu me'jk an e'fort), 
to exert oneself (tu egzo'rt uanse'lf) 

Upirati se, v. to prop (tu pra'p), to stem (tu ste'm) 

Upis, n. register (re'đžistor), record (re'kord), enlist- 
ment (enli'stment) 

Upisati § v. to book (tu bu'k), to enlist (tu enli'st), to 
register (tu re'đžistor) 

Upisivanje, n. enlistment (enli'stment), entering (e'n- 
toring), booking (bu'king) 

Upisnica, n. matriculation (matri'kjule'jšan) 

Upisnik, n. register (re'đžistor), record (re'kbrd) 

Upisnina, n. registering-fee (re'džistoring-fT) 

Upit, n. inquiry (i'nkuajri), interrogation (into'roge'j- 
šan) 

Upitati, v. to inquire (tu inkua'er), to ask (tu a'sk) 

Upitni, a. questionable (kue'sćanabl) 

Upitnik, n. interrogation mark (into'roge'jšan ma'rk) 

U pitom it i, v. to tame (tu te'jm)- 

Uplašiti, v. to scare (tu ska'r), to frighten (tu fra'jtn) 

Uplata, n. payment (pe'jment) 

Uplatiti, v. to pay (tu pe'j) 

Uplesti, v. to implicate (tu i'mplikejt), to involve (tu 
inva'lv) 

Upletanje, n. implication (i'mplike'jšan), involvement 
(inva'lvment) 

Upletati, v. to interlace (tu i'ntorle'js), to interweave 
(tu i'ntorui'v), to involve (tu inva'lv) 

Upletati se, v. to meddle with (tu me' dl ui't) 

Upliv, n. influence (i'nfljuens) 

Uplivan, a. influential (i'nfljue'nćal), important (im- 
portant) 

Uplivati, v. to influence (tu i'nfljuens) 

Upljačkati, v. to take as booty (tu te'jk az bu'ti) 

U pljesni viti se, v. to become moldy (tu bika'm mo'ldi) 

Upljuvak, n. fly-speck (fla'j-spek) 

Upoj, n. absorption (abso'rpšan) 

Upokojiti se, v. to live at rest (tu li'v at re'st) 

Upor n. resistance (rezi'stans), repugnance (ripa'g- 
nans) 

Uporaba, n. use (jus), application (a'plike'jšan) 

Uporaban, a. applicable (a'plikabl) 

Uporabiti, v. to use (tu ju'z), to apply (tu apla'j) 

Uporabljivost, n. applicability (a'plikabi'liti) 

Uporan, a. defying (difa'ing), stubborn (sta'born) 

Uporediti, v. to compare (tu kompa'r) 

Uporedo, adv. abreast (abre'st) 

Uporište, n. point of support (po'jnt av supo'rt) 

Upornost, n. stubborness (sta'bornes), obstinacy (a'p- 
stinesi) 

Uposlen, a. busy (bi'zi) 

U posred, adv. amidst (ami'ct) 

Upotreba, n. use (jus) 

Upotrebiti t v. to use (tu ju'z), to make use of (tu me'jk 
ju's av), to employ (tu emplo'j) 

Upotrebljiv, a. useful (ju'sful), applicable (a'plikabl) 

Upoznati, v. to recognize (tu re'kognajz) 

Upoznati se, v. to get acquainted (tu ge't akue'jnted) Upozoriti, v. to caution (tu ka'šan), to admonish (tu 

adma'niš) 
Uprašen, a. dusty (đa'sti) 
Uprava, n. management (ma'nedžment), direction (di- 

re'kšan), administration (admi'nistre'jšan) 
U pravice, adv. straight (strejt), directly (đire'ktli) 
Upravitelj, n. manager (ma'nedžor), administrator 

(admi'nistre'jtor) 

Upraviti, v. to direct (tu dire'kt) 

Upravljati, v. to manage (tu ma'nedž), to administer 
(tu ađmi'nistor) 

Upravni, a. erect (ire'kt), upright (a'pra'jt), admini- 
strative (admi'nistrejtiv) 

U pravnica, n. administratrix (admi'nistre'jtriks) 

Upravnik, n. managing director (ma'nedžing đire'k- 
tor) 

Upravništvo, n. management (ma'nedžment), admi- 
nistration (admi'nistre'jšan) 

Upravo, adv. just (džast) 

Upregnuti, v. to hitch (tu hi'č) 

Uprepastiti se, prestraviti se, v. to shudder (tu ša.'- 
d6r), to be terrified (tu bi te'rifajd) 

U prijeko, adv. across (akra's), diagonally (đaja'ga- 
nali) 

Uprijeti, v. to prop (tu pra'p), to exert (tu egzo'rt) 

Uprijeti oči, v. to fix one's eyes upon (tu fi'ks uans 
a'jz apa'n) 

Upriličiti, v. to adapt (tu ada'pt), to prepare (tu pri- 
pa'r) 

Uprljati, v. to soil (tu so'el) 

Upropastiti, v. to ruin (tu ru'in), to destroy (tu di- 
stro'j) 

Upropašćenje, n. ruin (ru'in), downfall (da'unfal) 

Uprositi, v. to woo (tu uu'), to ask in marriage (tu 
a'sk in ma'ridž) 

Uprskati, v. to splash (tu spla'š) 

Uprtiti, v. to shoulder (tu šo'ldor) 

Uprtnjača, n. satchel (sa'čel), knapsack (na'psa'k) 

Upućivanje, n. directing (dire'kting), advice (adva'js) 

Upućivati, v. to direct (tu dire'kt), to advice (tu ad- 

va'jz) 
Upustiti, v. to let in (tu le't i'n)^ to admit (tu ad- 

mi't) 
Upustiti se, v. to engage (tu enge'jdž), to meddle (tu 

me'dl) 
Upustiti se u razgovar, v. to enter into conversation 

(tu e'ntor i'ntu ka'nvorse'jšan) 
Uputa, n. guidance (ga'jdans), direction (đire'kšan), 

instruction (instra'kšan) 
Uputan, a. advisable (adva'jzabl) 
Uputitelj, n. adviser (adva'jzor), instructor (instra'k- 

tor) 
Uputiti, v. to advise (tu adva'jz), to direct (tu di- 
re'kt), to instruct (tu instra'kt) 
Uputiti se, v. to learn (tu 16'rn) 
Uputnica, n. letter of ađvice (le'tor av ađva'js) 
Upuzati, v. to crawl in (tu kra'l i'n) 
Ura budilica, n. alarm-clock (ala'rm kla'k) 
Ura džepna, n. watch (ya'c) u Ura 186 Uskrsnuće Ura, vrijeme, n. hour (a'ur) 

Ura zidna, n. clock (klak) 

Uračunati, v. to reckon in (tu re'kn i'n), to include 

(tu inklju'd) 
Uranak, n. early rise (o'rli ra'jz) 
Uranitelj, n. early riser (o'rli ra'jzor) 
Uraniti, v. to rise early (tu ra'jz o'rli) 
Urar, n. watchmaker (ua'čme'jkbr) 
Uravniti, v. to make even (tu me'jk i'ven) 
Ureći, v. to fix (tu fi'ks), to appoint (tu apo'jnt) 
U reći, začarati, v. to bewitch (tu beui'č) 
Ured, n. office (a'fis) 

Uredan, a. orderly (o'rdbrli), regular (re'gjulor) 
Uredba, n. order (o'rdor), rule (rul), regulation (re'- 

gjule'jšan), precept (pri'sept) 
Urediti, v. to order (tu o'rdor), to arrange (tu 

are'jndž) 
Uredjenje, n. arrangement (are'jndžment) 
U red j i van je, n. regulation (re'gjule'jšan), ordering 

(o'rdbring) 
Uredjivati, v. to regulate (tu re'gjulejt), to arrange 

(tu are'jndž) 
Uredjivati (novinu), v. to edit (tu e'đit) 
Urednik,n. manager (ma'nedžbr), officer (a'fisbr) 
Urednik novina, n. editor (e'ditor) 

Uredništvo, n. editorship (e'ditoršip), editor's office 
(e'ditbrs a'fis), editorial staff (e'dito'rial sta'f) 
Urednost, n. orderliness (o'rdorlines) 
Uredovati, v. to perform one's office duties (tu por- 
fo'rm uans a'fis dju'tis), to hold office (tu ho'ld 
a'fis), to officiate (tu ofi'šiejt) 
Uredovni, a. official (ofi'šal) 
Uredovnik, n. officer (a'fisbr), office-holder (a'fis- 

ho'ldor) 
Uredovno, adv. officially (ofi'šali) 
Ures, n. ornament (o'rnament) 
Uresiti, v. to decorate (tu de'korejt), to trim (tu 

tri'm) 
Urez, n, cat (ka't), incision (insi'žan) 
Urezati, v. to cut in (tu ka't i'n), to engrave (tu en- 

gre'jv) 
Urinuti, v. to thrust (tu tra'st), to push in (tu pu'š 

in), to drive (tu dra'jv) 
Urlikanje, n. howling (ha'uling) 
Urlikati, v. to howl (tu ha'ul) 
Urma, datulja, n. date (dejt) 
Urnebes, n. tumult (tju'malt) 
Uroci, n. enchantment (enča'ntment) 
Uročiti, v. to fix (tu fi'ks), to appoint (tu apo'jnt) 
Uroditi, v. to yield fruits (tu ji'ld fru'c) 
Urodjenik,-ica, n. native (ne'jtiv), indigene (i'ndi- 

džen) 
Uroniti, v. to dive (tu da'jv) 
Urositi, v. to bedew (tu bidju') 
Urota, n. conspiracy (konspi'rasi), plot (plat) 
Urotiti se, v. to conspire (tu konspa'er), to plot (tu 

pla't) 
Urotnik, n. conspirator (konspi'ratbr) 
Uručba, n. delivery (deli'vori), consignment (kon- 
sa'jnment) Uručiti, v. to hand in (tu ha'nd i'n), to deliver (tu 

deli'vor), to consign (tu konsa'jn) 
Urvina, n. steep (stip), precipice (pre'sipis) 
Usad puške, n. stock (stak) 
Usaditi (sjekiru ita.), v. to helve (tu he'lv), to furnish 

with a handle (tu fb'rniš uid e ha'ndl) 
Usaditi (dragulj u zlato), v. to enchase (tu enče'js) 
Usaditi, zasaditi, v. to plant (tu pla'nt) 
Usahnuti, v. to dry up (tu dra'j a'p), to wither (tu 

ui'dor) 
Usavršavanje, n. improvement (impru'vment) 
Usavršiti, v. to accomplish (tu aka'mpliš), to perfect 

(tu po'rfekt, ili tu porfe'kt) 
Useknuti se, v. to blow one's nose (tu blo'u uans 

no'uz) 

Useknuti svijeću, v. to snuff (tu sna'f) 
Useliti se, v. to move in (tu mu'v i'n) 
Ushit, n. elation (ile'jšan) 

Ushitati se, v. to be in a hurry (tu bi in e ho'ri) 
Usidjelica, n. old maid (o'ld me'jd) 
Usidriti, v. to anchor (tu a'nkor), to cast anchor (tu 
ka'st a'nkor) 

Usijati, v. to glow (tu glo'u) 

Usiljen, a. constrained (konstre'jnd), forced (forst) 

Usiljenost, n. constraint (konstre'jnt), coercion (koo'r- 

šan), violence (va'jolens) 
Usllovati, v. to compel (tu koxnpe'l), to force (tu fo'rs) 
Usiriti, v. to turn into cheese (tu to'rn i'ntu 5I'z) 
Usiriti s«, v. to curd (tu ko'rd), to curdle (tu ko'rdl) 
Usisati, v. to suck in (tu sa'k i'n), to absorb (tu ab- 

so'rb), to imbibe (tu imba'jb) 
Usjeci, v. to cut in (tu ka't i'n) 
Usjed, n. sudden hit of rheumatism in the spine 

(sa'dn hi't av ru'matizm in di spa'jn) 
Usjeka, kresivo, n. tinder (ti'ndor) 
Usjev, n. seed (sld) 
Uskipj«ti, v. to. boil up (tu bo'el a'p), to bubble up 

(tu ba'bl a'p) 
Usklični, a. exclamatory (ekskla'matori) 
Uskličnik, (!) n. exclamation mark (e'ksklame'jšan 

ma'rk) 
Usklik, n. shout (šaut), exclaim (ekskle'jm) 
Uskliknuli, v. to shout (tu ša'ut), to exclaim (tu eks- 
kle'jm) 
Uskočiti, v. to jump (tu dža'mp) 
Uskoća, tjesnoća, n. narrowness (na'rones) 
Uskok, n. fugitive (fju'džitiv), deserter (dizo'rtor) 

emigrant (i'migrant) 
Uskomešati, v. to perplex (tu porple'ks) 
Uskomešan, a. perplexed (porple'kst) 
Uskomešati se, v. to disturb (tu disto'rb) 
U skoriti, v. to accelerate (tu akse'lbrejt) 
Uskraćenje, n. refusal (rifju'zal) 
Uskrata, n. disavowal (disava'ual), rejection (riđže'k- 

šan) 
Uskratiti, v. to deny (tu dina'j), to refuse (tu rifju'z) 
Uskratiti, pokratiti, v. to shorten (tu šo'rtn), to curtail 

(tu korte'jl) 
Uskrs, n. Easter (i'stor) 
Uskrsnuće, n. resurrection (re'zore'kšan) L'skrsnuti 187 — Usmen tr Uskrsnuti, v. to rise from the dead (tu ra'jz from di 

de'đ) 
Uskrsnuti, u život dozvati, v. to resuscitate (tu ri- 

sa'sitejt) 
Uslijed, prep, through (tru), by (baj) 
Uslišanje, n. granting (gra'nting) 
Uslišati, v. to grant (tu gra'nt) 
Uslišen, a. granted (gra'nted) 

Usljed, adv. according to (ako'rding tu'), in consequ- 
ence of (in ka'nsekuens a'v) 
Uslov, n. condition (kondi'šan), term (torm) 
Uslovan, a. conditional (kondi'šanal) 
Usluga, n. favor (fe jvbr) 
Uslužan, a. obliging (obla'jdžing), complacent (kam- 

ple'jsent), officious (ofi'šas) 
Uslužnost, n. officiousness (ofi'šasnes), courtesy (kor'- 

• tisi) 
Usminarstvo, n. tanner's trade (ta'nors tre'jd) 
Usmjeliti se, v. to embolden (tu embo'ldn) 
Usmrditi, v. to foul (tu fa'yl), to stink (tu sti'nk) 
Usmrtiti, v. to kill (tu kl'l) 
Usna, n. lip (lip) 
Usnat, a. labiate (le'jbiet) 
Usnica, n. lip (lip) 
Usniti, v. to dream (tu dri'm) 
Usnuti, v. to fall asleep (tu fa'l asli'p) 
Usoliti, v. to salt (tu salt), to pickle (tu pi'kl) 
Usopiti. v. to puff (tu pa'f) 
Usov, ledenjak, n. glacier (gle'jšor) 
Uspaliti, v. to overheat (tu ovorhi't) 
Uspavajući, a. soporific (sa'pori'fik), narcotic (nar- 

ka'tik) 
Uspavalo, n. soporific (sa'pori'fik) 
Uspavanje, n. lulling asleep (la'ling asli'p) 
Uspavati, v. to lull asleep (tu la'l asli'p) 
Uspavati hipnozom, v. to hipnotize (tu hi'pnotajz) 
Uspavati narkozom, v. to narcotize (tu na'rkatajzj 
Uspavanka pjesma, n. lullaby (la'labaj) 
Uspeti se, uspinjati se, v. to climb (tu kla'jm) 
Uspijevanje, n. prosperity (pra'spe'riti), thriving 

(tra'jving) 
Uspijevati, v. to prosper (tu pra'spor), to thrive (tu 

tra'jv) 
Uspinjača, n. incline (i'nklajn) 
Uspjeh, n. success (sokse's) 
Uspješan, a. successful (sbkse'sful) 
Uspjeti, v. to succeed (tu soksl'd) 
Usplamtjeti, v. to flame up (tu fle'jm a'p) 
Uspodobiti, v. to compare (tu kompa'r) 
Uspomena, n. remembrance (rime'mbram), token 

(tokns, memory (me'mori) 
Uspomenak, n. keep-sake (ki'p-se'jk) 
Uspomenica, n. memorandum (me'mora'ndam) 
Uspomenik, n. album (a'ibam) 

Usporedan, a. parallel (pa'ralel) ■ 

Usporedo, adv. side by side (sa'jd baj sa'jd), along 

(ala'ng) 
Usporednost, n. parallelism (pa'ralelizm) 
Usporen, a. delayed (dile'jd), retarded (rita'rded), 
late (lejt) Usporiti, v. to delay (tu dile'j), to retard (tu rita'rd) 
Usposobiti, v. to enable (tu ine'jbl) 
Usposobiti se, v. to qualify (tu kua'lifaj) 
Usposobljen, a. enabled (ine'jbld), qualified (kua'li- 
faj d) 
Uspostava, n. re -establishment (ri'esta'blišment), re- 
instatement (ri'inste'jtment) 
Uspostaviti, v. to rehabilitate (tu ri'habi'litejt), to re- 
instate (tu ri'inste'jt) 
Uspravan, a. erect (ire'kt), straight (strejt) 
Uspraviti, v. to erect (tu ire'kt) 
Usprežnost, n. abstinence (a'pstinens) 
Usprkos, adv. in spite (in spa'jt), nevertheless (ne'- 

vorde.es), notwithstanding (na'tuidsta'nding) 
Usput, adv. on the way (an di ue'j) 
Uspuzati, v. to climb up (tu kla'jm a'p) 
Usrdan, a. cordial (ko'rdžal), hearty (ha'rti), affec- 
tionate (afe'ksanet), simple (simpl) 
Usrdje, n. cordiality (korđža'liti), simple-heartedness 

(si'mpl ha'rtednes) 
Usrdno, adv. fervently (fo'rventli) 
Usrdnost, n. ardency (a'rdensi), fervor (fo'rvor) 
Usrećen, a. fortunate (fo'rćunet), blessed (ble'sed) 
Usrećiti, v. to make happy (tu me'jk ha'pi), to bless 

with (tu ble's ui't) 
Usrijed, adv. amidst (ami'ct) 
Usrijediti, vidi usredotočiti 
Usrijedjen, vidi usredotočen 

Usredotočen, a. concentrated (ka'nsentrejteđ), cente- 
red (se'ntord) 
Usredotočenje, n. concentration (ka'nsentre'jšan) 
Usredotočiti, v. to concentrate (tu ka'nsentrejt), to 

centre (tu se'ntor) 
Usta, n. mouth (ma'ut) 
Ustaj, n. rise (rajs) 

Ustajati, v. to rise (tu ra'jz), to get up (tu ge't a'p) 
Ustanak, n. insurrection (i'nsore'kšan), revolt (rivo'lt) 
Ustanova, n. statute (sta'ćut), definition (đe'fini'šan), 
regulation (re'gjule'jšan), establishment (ista'- 
blišment) 
Ustanoviti, v. to fix (tu fi'ks), to determine (tu di- 

tb'rmin), to define (tu difa'jn) 
Ustanoviti, utemeljiti, v. to establish (tu ista'bliš), 

to found (tu fa'und) 
Ustanovljen, a. established (ista'blišt) 
Ustanovljenje, n. regulation (re'gjule'jšan), stipula- 
tion (sti'pjule'jšan) 
Ustaša, n. insurgent (inso'rdžent), rebel (re'bel) 
Ustati, v. to rise (tu ra'jz), to get up (tu ge't a'p) 
Ustav, n. constitution (ka'nstitju'šan) 
Ustava, n. stoppage (sta'pedž) 
Ustavan, a. constitutional (ka'nstitju'šanal) 
Ustaviti, ustavljati, v. to stop (tu sta'p), to inhibit 

(tu inhi'bit) 
Ustavnost, n. constitution (ka'nstitju'šan) 
Ustezanje, n. reserve (rizo'rv), reservedness (rizo'r- 

veđnes) 
Ustezati se, v. to keep back (tu ki'p ba'k), to be re- 
served (tu bi rizo'rvd) 
Usmen, a. verbal (vo'rbal), oral (o'ral),. parol (pa- 
r5'l) u Usmeno 188 — Utjerivatelj Usmeno, adv. orally (o'rali), verbally (vo'rbali), by 

word of mouth (baj uo'rd av ma'ut) 
Usna, n. lip (lip) 

Usnik, n. oral cavity (o'ral ka'viti) 
Ustezati, v. to withhold (tu uitho'ld), to deny (tu di- 

na'j) 
Ustoličenje, n. installation (i'nstale'jšan) 
Ustoličiti, v. to install (tu insta'l) 
Ustopce, adv. repeatedly (ripi'tedli) 
Ustrajan, a. persevering (po'rsivx'ring) 
Ustrajati, v. to persevere (tu po'rsivi'r) 
Ustrajno, adv. perseveringly (po'rsivi'ringli) 
Ustrajnost, n. perseverance (po'rsivi'rans) 
Ustrašiti, v. to intimidate (tu inti'midejt), to fright 

(tu fra'jt), to frighten (tu fra'jtn), to scare (tu 

ska'r) 
Ustrebati, v. to lack (tu la'k), to need (tu ni'd) 
Ustrijeliti, v. to shoot dead (tu šu't de'd) 
Ustrižak, n. clipping (kli'ping) 
Ustroj, n. organism (o'rganizm) 
Ustrojavanje, n. organization (o'rganize'jšan) 
Ustrojavati, v. to organize (tu o'rganajz) 
Ustrojba, n. organization (o'rganize'jšan) 
Ustrojitelj, n. founder (fa'undor), originator (ori'dži- 

ne'jtor) 
Ustrojiti (kožu), v. to tan (tu ta'n) 
Ustrojni, a. organic (orga'nik) 
Ustrpjeti se, v. to endure (tu endju'r), to be patient 

(tu bi pe'jšent) 
Ustrpljenje, n. patience (pe'jšens) 
Ustručavanje, n. reserve (rizo'rv), resistance (rezi's- 

tans) 
Ustručavati, v. to keep back (tu ki'p ba'k), to retain 

(tu rite'jn) 

Ustručavati se, v. to hesitate (tu he'zitejt) 

Ustuk, n. antidote (a'ntidot) 

Ustup, n. distance (di'stans) 

Ustupanje, n. cession (se'šan), resignation (re'zigne'j- 

šan) 
Ustupati, ustupiti, v. to cede (tu si'd), to give over (tu 

gi'v o'vor), to withdraw (tu yidra') 
Ustupitelj, n. grantor (gra'nto'r), disclaimer (diskle'J- 

mor) 
Ustupni, a. cessionary (se'šaneri) 
Usuditi se, v. to dare (tu da'r) 
Usuprot, adv. on the contrary (a'n di ka'ntreri) 
Usuti, v. to strew in (tu stru' i'n) 
Usvajati, v. to appropriate (tu apro'priejt) 
Usvojenje, n. appropriation (apro'prie'jšan) 
Uš, n. louse (la'us) 

Uš (drveća), n. plant-louse (pla'nt-la'us) 
Us (vinove loze), n. aphis (e'jfis) 
Ušće, n. mouth of a river (ma'ut av e ri'vor) 
Uši (od uho), n. ears (Irs) 
Uši (od uš), lice (lajs) 
Ušiti, v. to sew in (tu so'y i'n) 
Uškopiti, v. to castrate (tu ka'strejt), to geld (tu 

ge'ld) 
Uškopljenik, n. eunuch (ju'nak), castrate (ka'strejt) 
Ušljiv, a. lousy (la'uzi) Ušljivac, n. a lousy fellow (e la'uzi fa'lo) 

Uštap, n. full moon (fu'l mu'n) 

Uštediti, v, to save (tu se'jv), to spare (tu spa'r) 

Uštinuti, uštipnuti, v. to pinch (tu pi'nč) 

Uštipak, n. morsel (morsl) 

Uštrb, n. wrong (rang), prejudice (pre'džuđis) 

Uštrcanje, n. injection (indže'kšan) 

Uštrcati, v. to inject (tu indže'kt) 

Ustrojiti, v. to castrate (tu ka'strejt) 

Ušutkati, v. to silence (tu sa'jlens) 

Utabati, v. to stamp (u sta'mp) 

Utaboriti se, v. to encamp (tu enka'mp) 

Utakmica, n. competition (ka'mpeti'šan), contest 

(ka'ntest) 
Utaknuti, v. to stick (tu sti'k) 
Utaložiti, v. to mitigate (tu mi'tigejt) 
Utaman, adv. without design (ui'da'ut diza'jn), to no 

purpose (tu no' po'rpos) 
Utamanitelj, n. extirpator (e'kstorpe'jtor) 
Utamaniti, v. to extirpate (tu e'kstorpejt) 
Utamničiti, v. to incarcerate (tu inka'rsorejt) 
Utanačiti, v. to bargain (tu ba'rgen), to agree (tu 

a'gri') 
Utanjiti, v. to thin (tu ti'n), to attenuate (tu ate'nju- 

ejt) 
Utapanje, n. drowning (dra'uning) 
Utažiti, v. to soothe (tu su't) 
Utečaj, n. recourse (ri'ko'rs) 
Uteći, v. to flee away (tu fli' aue'j) to run away (tu 

ra'n aue'j) 
Uteg, n. weight (ue'jt) 
Utegnuti, v. to lenghten (tu le'ngten) 
Utemeljen, a. founded (fa'unded), established (esta'b- 

lišt) 
Utemeljenje, n. foundation (fa'unđe'jšan) 
Utemeljitelj, n. founder (fa'unđor) 
Utemeljiti, v. to found (tu fa'und), to establish (tu 

esta'bliš) 
Uticaj, n. influence (i'nfljuens) 

Uticati, v. to exert influence upon (tu egzo'rt i'nflju- 
ens apa'n) 
Utijeliti, v. to embody (tu emba'di) 
Utirač, n. wiper (ua'jpBr) 
Utisak, n. impression (impre'šan) 
Utiskati, v. to impress (tu impre's) 
Utisnuti, v. to impress (tu impre's) 
Utišanje, n. hushing up (ha'šing a'p) 
Utišati, v. to hush up (tu ha'š a'p), to appease (tu 

apl'z), to silence (tu sa'jlens) 
Utjecaj, n. influence (i'nfljuens) 

Utjecanje, n. influx (i'nflaks), influence (i'nfljuens) 
Utjecati, v. to flow into (tu flo'u i'ntu) 
Utjeha, n. consolation (ka'nsole'jšan) 
Utjeloviti, v. to incorporate (tu inko'rporejt) 
Utjelovljenje, n. incorporation (inko'rpore'jšan) 
Utjerati, v. to drive into (tu dra'jv i'ntu) 
Utjerati (dugove), v. to recover (tu rika'vor) 
Utjerivanje, n. driving in (dra'jving i'n) 
Utjerivanje dugova, n. exaction (egza'kšan) 
Utjerivatelj (dugova), n. exactor (egza'ktor) 


Utješitelj 189 _ Uzajmitelj U Utješitelj, n. consoler (kanso'lor), consolator (ka'n- 
sole'jtor) 

Utješiti, v. to console (tu kariso'l) 

Utješljiv, a. consolatory (kansa'latori) 

Utočište, n. refuge (re'fjuđž) 

Utok, n. appeal (api'l) 

Utonuti, v. to sink (tu si'nk) 

Utopiti, v. to drown (tu dra'un) 

Utopljenik, -ica, n. drowned (dra'und) 

Utorak, n. Tuesday (tju'zde) 

Utoviti se, v. to fatten (tu fa'tn) 

Utrka, utrkivanje, n. race (rejs) 

Utrkivati se, v. to race (tu re'js) 

Utrnuće, n. extinction (eksti'nkšan) 

Utrnulost, obamrlost, n. torpidity (torpi'điti), tetanus 

(te'tanas) 
Utrnuo, a. stiff (stif), numb (nam) 
Utrnut, a. extinct (eksti'nkt) 
Utrnuti, v. to extinguish (tu eksti'nguiš) 
Utroba, n. entrails (entre'jls), intestines (inte'stins) 
Utruditi, v. to tire (tu ta'er) 
Utržak, n. proceeds (pro'sT'dz), yield (jild) 
Utuci, v. to beat (tu bi't), to bruise- (tu bru'z) 
Utuci u mužaru, v. to pound (tu pa'und) 
Uturati, uturnuti, v. to push into (tu pu'š i'ntu) 
Utvara, n. ghost (gost), phantom (fa'ntam) 
Utvaranje, n. imagination (ima'džine'jšan) 
Utvarati si, v. to imagine (tu ima'džin) 
Utvrda, n. fort (fort) 
Utvrditi, v. to harden (tu ha'rdn), to fortify (tu fo'r- 

tifaj) 
Utvrditi, potvrditi, v. to corroborate (tu kora'borejt) 
Utvrdjivanje, n. fortification (fo'rtifike'jšan) 
Uvadjanje, uveđenje, n. introduction (introda'kšan) 
Uvala (brijega), n. mountain-ridge (ma'untin-ri'dž) 
Uvaliti, v. to lay (tu le'j) 
Uvaren, a. boiled (bo'eld) 
Uvažanje, n. importation (i'mporte'jšan) 
Uvažati, v. to import (tu impo'rt) 
Uvaženje, n, consideration (konsidore'jšan) 
Uvažiti, v. to consider (tu konsi'dor), to value (tu 

va'lju), to appreciate (tu apri'šiejt), to deign (tu 

de'jn) 

Uveo, a. withered (ui'dord) 

Uveličati, v. to enlarge (tu enla'rdž), to magnify (tu 

ma'gnifaj), to exaggerate (tu egza'džorejt) 
Uvenuti, v. to wither (tu ul'dor), to wilt (tu ui'lt) 
Uvesti, v. to import (tu impo'rt), to introduce (tu in- 

trodju's) 
Uvesti u društvo, v. to initiate"(tu ini'šiejt) 
Uvezati, v. to bind (tu ba'jnd), to tie up (tu ta'j a'p) 
U vid jati, v. to conceive (tu konsi'v), to understand 

(tu a'ndorsta'nd) 
Uvidjavan, a. circumspect (so'rkamspekt), wary 

(ue'Jri) 
Uvidjavnott, n. considerateness (konsi'deretnes), 

judgment (dža'džment) 
Uvidljiv, n. considerate (konsi'doret), intelligent (in- 

te'lidžent), judicious (džudi'šas), sensible (se'n- 

sibl) Uvijati, v. to twist (tu tyi'st), to entangle (tu en- 

ta'ngl) 
Uvijek, adv. always (a'luejz) 
Uvjeravanje, n. assurance (ašu'rans) 
Uvjeravati, v. to assure (tu ašu'r), to convince (tu 

konvi'ns) 
Uvjeren, a. assured (ašu'rd), convinced (konvi'nst) 
Uvjerenje, n. conviction (konvi'kšan) 
Uvjeriti, v. to assure (tu ašu'r), to convince (tu kon- 
vi'ns) 
Uvjet, n. condition (kondi'šan), term (torm) 
Uvjetan, a. conditional (kondi'šanal) 
Uvjetimice, adv. conditionally (kondi'šanali) 
Uvjetnest, n. conditionality (kondi'šana'liti) 
Uvježban, a. versed (vorst), skilled (skilđ) 
Uvježbati, v. to train (tu tre'jn), to practice (tu 

pra'ktis), to exercise (tu e'ksorsajz) 
Uvlačenje, n. drawing in (đra'ing i'n), inhaling (in- 

he'jling) 
Uvlačiti, v. to draw in (tu dra' i'n), (to inhale (tu in- 

he'jl) 
Uvlačiti konac u iglu, v. to run in (tu ra'n i'n) 
Uvod, n. introduction (i'ntrođa'kšan), preface (pre'- 

fes) 
Uvoditi, v. to introduce (tu i'ntrodju's), to install (tu 

insta'l) 
Uvodjenje, n. introduction (i'ntrođa'kšan), installation 

(i'nstale'jšan) 
Uvodni, a. introductory (i'ntroda'ktori) 
Uvojak, n. curi (kori) 
Uvojnica, n. hair-ribbon (ha'r-ri'ban) 
Uvoz, n. import (i'mport) 
Uvoziti, v. to import (tu impo'rt) 

Uvozna carina, n. import-duty (i'mport-dju'ti), cus- 
tom (ka'stam) 
Uvozni, a. import (i'mport) 
Uvoznik, n. importer (impo'rtor) 
Uvrebati, v. to obtain by lying in wait (tu opte'jn baj 

la'ing in ue'jt), to snatch (tu sna'č) 
Uvriježiti se, v. to cleave (tu kli'v), to adhere (tu ad- 

hi'r) 
Uvrijediti, v. to offend (tu ofe'nd), to insult (tu in- 

sa'lt) 
Uvrijedjen, a. offended (ofe'nded), insulted (insa'lted) 
Uvrijedljiv, a. offensive (ofe'nsiv), insulting (insa'l- 

. ting) 
Uvrjeda, n. offense (ofe'ns), insult (i'ns§.lt) 
Uvrstba, n. insertion (inso'ršan) 
Uvrstiti, v. to insert (tu inso'rt), to intercalate (tu 

into'rkalejt) 
Uvući v. to draw in (tu dra' i'n), to inhale (tu inhe'jlj 
Uz, prep, along (ala'ng), beside (bisa'jd) 
Uza, n. prison cell (pri'zn se'l) 
Uzajam, adv. alternatelly (alto'rnetli), mutually (mju'- 

Cjuali) 
Uzajamni, a. mutual (mju'ćjual), reciprocal (risa'J- 

prokal) 
Uzajamnost, n. reciprocity (re'sajpra'siti) 
Uzajmitelj, n. borrower (ba'roor) V Uzajmiti _ 190 Uznijeti Uzajmiti, v. to borrow (tu ba'ro) 

Uzajmljivanje, n. borrowing (ba'roing) 

Uzak, a. narrow (na'ro), tight (tajt) 

Uzakoniti, v. to sanction (tu sa'nkšan) 

'Uzalud, adv. in vain (in ve'jn) 

Uzaludan, a. ineffectual (i'nefe'kćual), vain (vejn), 

fruitless (fru'tles) 
Uzamance, adv. one after another (ua'n a'ftor an- 

a'dor), successively (sukse'sivli) 
Uzao, n. knot (nat) 

Uzapćenje, n. sequestration (se'kuestre'jšan) 
Uzaptiti, v. to sequester (tu sikue'stor) 
Uzašašće, n. ascension (ase'nšan) 
Uzavreti, v. to seethe (tu si't) 
Uzbrdica, n. steep road (sti'p ro'ud) 
.Uzbrdice, adv. uphill (a'phi'l) 
Uzbuditi, v. to stir up (tu sto'r a'p), to wake up (tu 

ue'jk a'p) 
Uzbudjenost, uzbuđjenje, n. excitement (eksa'jtment) 
Uzbuna, n. uproar (a'pro'r), sedition (sedi'šan) 
Uzbuniti, v. to stir up (tu sto'r a'p), to instigate (tu 

i'nstigejt) 
Uzbuniti se, v. to mutiny (tu mju'tini) 
Uzbunjen, a. seditious (sedi'šas), mutinous (mju'ti- 

nas) 
Uzburkan, a. impetuous (impe'ćjuas) 
Uzburkati, v. to stir up (tu sto'r a'p) 
Uzda, n. rein (rejn), bridle (brajđl) 
Uzdah, n. sigh (saj) 
Uzdahnuti, v. to sigh (tu sa'j) 

Uzdaja, uzđanje, n. reliance (rila'ens), trust (trast) 
Uzdar, n. harness-maker (ha'rnes-me'jkor) 
Uzdarje, n. consideration (konsi'dore'jšan), recipro- 
cal donation (risa'jprokal done'jšan), gift in re- 
turn (gi'ft in rito'rn) 
Uzdati, v. to bridle (tu bra'jdl) 
Uzdati se, v. to depend (tu đipe'nd), to trust (tu 

tra'st), to rely (tu rila'j), to confide (tu konfa'jđ) 
Uzdići, v. to heave (tu hl'v), to lift (tu li'ft), to raise 

(tu re'jz) 
Uzdignuće, n. elevating (e'leve'jting), raising (re'j- 

zing) 
Uzdignuti, v. to raise (tu re'jz), to elevate (tu e'le- 

vejt), to lift (tu li'ft) 
Uzdrsaj, n. sigh (saj) 
Uzdisati, v. to sigh (tu sa'j) 
Uzdizanje (srca), n. exaltation (e'gzalte'jšan) 
Uzdizati s-e (srcem), v. to exalt (tu egza'lt) 
Uzdrhtati, v. to tremble (tu tre'mbl) 
Uzdrmati, v. to shake (tu še'jk) 
Uzdržanje (od jela, pića), n. temperance (te'mporens), 

"moderation (ma'đbre'jšan) 
Uzdržati, v. to keep (tu ki'p),. to maintain (tu men- 

. te'jn), to preserve (tu prizo'rv) 
Uzdržati, zadržati, v. to keep (tu ki'p), to retain (tu 

rite'jn) ........ .,,. 

Uzdržati se (nečesa), v. to abstain (tu apste'jn) 
Uzdržavati, v.. to support ...(tu supo'rt), to maintain 

(tu mente'jn) ........ S ^-, . ,. .. 

Uzdrži jiv, usprežan, a. abstemious (abati'mia«) Uzdržljivost, n. abstemiousness (absti'miasnes) 

Uzduh, n. air (ar), atmosphere (a'tmosfi'r) 

Uzdušni, a, atmospherical (atmosfi'rikal) 

Uzduž, prep, along (ala'ng) 

Uzduž, adv. at full lenght (at fu'l le'ngt) 

Uzeće, n. seizure (si'žur) 

Uzet, kljenut, a. i n. paralitical (.pa'rali'tika.1) 

Uzeti, v. to take (tu te'jk) 

Uzglavak, uzglavlje, n. pillow (pi'lo), cushion (ku'- 

šan) 
Uzgoj, n. bringing up (bri'nging a'p), education (e'đž- 

juke'jšan) 

Uzgoj itelj, n. pedagogue (pe'daga'g) 

Uzgojiti, v. to bring up (tu bri'ng a'p), to educate (tu • 

e'đžjukejt) 
Uzgorica, n. rising ground (ra'jzing gra'und), hill (hil) 
Uzgred, adv. along "with (ala'ng ui't) 
Uzhićen, a. ravished (ra'višt) 
Uzhititi, v. to ravish (tu ra'viš) 
Uzica, n. cord (korđ), string (string), pack-tread 

Cpa'k-tre'd), line (lajn) 
Uzici, v. to ascend (tu ase'nd), to mount (tu ma'unt) 
Uzidan, a. immured (imju'rd) 
Uzidati, v. to immure (tu imju'r) 
Uzimati, v. to take (tu te'jk) 
Užina, klanac, n. narrow passage (na'ro pa'seđž), 

pass (pas) 
Užina (svojstvo), n. narrowness (na'rones) 
Uziti, v. to narrow (tu na'ro) ' 

Uzjahati, v. to mount (tu ma'unt) 
Uzječati, v. to resound (tu riza'und) 
Uzjoguniti se, v. to start (tu sta'rt) 
Uzlat, a. knotty (na'ti) 
Uzlaz, n. ascension (ase'nšan) 
Uzletjeti, v. to float up (tu fo'ut a'p) 
Uzma (bolest), n. palsy (pa'lsi) 
Uzmaci, v. to fall back (tu fa'l ba'k), to retreat (tu 

ritrl't) 
Uzmah, n. soaring up (šo'ring a'p), swing (sui'rig) 
Uzmahnuti, v. to swing (tu sui'hg) 
Uzmak, n. retreat (ritri't) 
Uzmicati, v. to retreat (tu ritrl't)" " 
Uzmiješati, v. to stir up (tu sto'r a'p) 
Uzmoći, v. to afford (tu afo'rd) 

Uzmutiti, v. to trouble (tu tra'hl); t(D muddy (til irfa J di) 
Uzmutiti se, v. to grow gloomy' (tu gro'u glu'mi) 
Uzmutiti se (o nebu), v. to cloud over (tii kla'ud 

o'vor) 
Uznemiriti, v. to disquiet (tu điskua'et), to trouble 

(tu tra'bl) *' 

Uznemirivanje, n. disturbance (đisto'rbans), trouble 

- (trabl) r ' ■---.- " 

Uznesti, vidi uznijeti 
Uznesenje, li. assumption (a'ša'mpšan)' 
Uznesenje B. D. M., n. Assumption of the "Virgin 
'"' ' Mary (asa'mpsah av đi Vb'rđžin Ma'ri)" ""* ■'"'• 
Uznica, n. prison (pri'zn), jail (đžejl) 
Uzničar, n. jailer (dže'jlSr) 
Uznijeti, v .to carry up (tu ka'ri a'p) 
Uznijeti se, v. to grow haughty (tu gro'y ka'ti) u Uznik 191 Vanđa V Uznik, n. prisoner (pri'znor) 

Uznositi, vidi uznijeti 

Uzobijestiti se, v. to become insolent (tu bika'm i'n- 
solent) 

Uzobraziti, v. to perfect (tu po'rfekt, ili tu porfe'kt) 

Uzor, n. ideal (a'jđi'al), type (tajp), prototype (pro'to- 
ta'jp) 

Uzorak, n. sample (sampl) 

Uzoran, a. exemplary (egze'mpleri), classical (kla'si- 
kal) 

Uzorit, a. eminent (e'minent) 

Uzoritost, n. eminence (e'minens) 

Uzorno, adv. exemplarily (e'gzempla'rili), wonderfully 
well (ua'nđorfuli ue'l) 

Uzov, n. invitation (i'nvite'jšan) 

Uzrast, n. growth (gro'ut) 

Uzrasti, v. to grow up (tu gro'u a'p) 

Uzročan, a. causal (ka'zal) 

Uzročnost, n. predicament (predi'kament) 

Uzrok, n. motive (mo'tiv), cause (kaz), reason (rizn) 

Uzrokovati, v. to cause (tu ka'z) 

Uzrujan, a. excited (eksa'jted), nervous (no'rvas) 

Uzrujanost, n. excitement (eksa'jtment) 

Uzrujati, v. to excite (tu eksa'jt) 

Uzveličati, v. to glorify (tu glo'rifaj), to celebrate (tu 
se'librejt) 

Uzvesti, v. to lead up (tu li'd a'p) 

Uzvik, n. interjection (i'ntordže'kšan) 

Uzvisiti, v. to elevate ttu e'livejt), to glorify (tu glo'ri- 
faj) 

Uzvišak, brežuljak, n. hillock (hi'lak) 

Uzvišen, a. raised (rejzđ), elevated (e'livejted) Uzvišenost, n. excellence (ekse'lens), magnificence 
(magni'fisens) 

Uzvitlati, v. to stir (tu sto'r), to disturb (tu distorb) 

Uzvrat, n. return (rito'rn), consideration (konsi'do- 
re'jšan; 

Uzvišenost, uzdignuće, n. elevation (e'live'jšan) 

Uzvratan, a. regressive (rigre'siv) 

Uzvrnuti (rukave), v. to pull up the sleeves (tu pu'l 
a'p di sli'vz) 

Užar, n. rope-maker (ro'p-me'jkor) 

Užariti, v. to glow (tu glo') 

Užarna, n. rope-factory (ro'p-fa'ktori) 

Užas, n. horror (ha'rbr) 

Užasan, a. horrible (ha'ribl), terrible (te'ribl), shoc- 
king (ša'king) 

Uže, n. rope (rop) 

Užeći, v. to set fire (tu se't fa'er), to light (tu la'jt) 

Užeg, požar, n. fire (fa'er), burning (bo'rning) 

Užega, n. tinder (ti'ndor) 

Užezen, a. lit (lit) 

Užgati, v. to set fire (tu se't^a'er), to light (tu la'jt) 
to inflame (tu infle'jm) 

Užigač, n. fuse (fjuz) 

Užina, n. lunch (lane) 

Užinati, v. to lunch (tu la'nč) 

Užitak, n. usufruct (ju'zjufrakt), enjoyment (endžo'j - 
ment) 

Užiti, v. to enjoy (tu endžo'j) 

Uživalac, n. enjoyer (endžo'jor) 

Uživanje, n. enjoyment (endžo'jment), delight (dila'jt) 

Uživati, v. to enjoy (tu endžo'j) 

Užljebiti, v. to chamfer (tu ča'mfor) Vab, n. decoy (diko'j) 
Vabac, n. decoy-bird (diko'j-bb'rd) 
Vabilac, n. allurer (alju'ror) 

Vabiti, v. to lure (tu lju'r), to decoy (tu diko'j) - - 
Vabljenje, n. inducement (indjii'sment) 
Vabljiv, a. attractive (atra'ktiv), alluring (alju'ring) 
-Vadičep, n. cork-screw (ko'rk-skru') 
Vaditi, v. to take out (tu te'jk a'ur), to pull out (tu 

pu'l a'ut) 
Vadjevina, n. advanced money (adva'nst ma'ni) 
Vaga, n. scale (skejl), weight (ue'jt) --.--.- - - 

Vagan, n. bushel (buši) .. •■- 

Vagon, n. car (kar) -;--•: 

Vagon za pušaće, n. smoking-car (smo'king-ka'r) 
Vagati, ».-to weigh (tu ue'j)-. ■• 
Vaj, vaj meni, interj. woe to me! (-yo'U tu ml') 
Vajač, n. screw-driver (skru'-dra'-jvor) 
Vajar, kipar, n, seulptor (ska'lptor) 
Vajkada, adv. long ago (la'ng ago'), ever (e'vor) 
Val, n. wave (ue'jv), billow (bi'16) 
Valčik, n". waltz (uS'lcf : 
Valčik plesati, v. to waltz (tu ua'lc) Valovit, a. wavy (ue'jvt), undulated (a'ndjule'jted), 

undulatory (a'ndjulatori) - - 

Valovlje, n. waves (ue'jvz), billows (bi'loz) 
Valj, n. roller (ro'lor), cylinder (si'lindor) 
Valja, n. touch-hole (ta'č-ho'l) *šj«*-?>s 

Valja topa, n. vent <vent) '" "•' ' 

Valjak, n. cylinder (si'lindor), "roller (ro'lor) 
Valjan, a. good (gud), fit (fit), able (ejbl), apt (apt), 

orderly (o'rdorli) 
Valjanje, n. rolling (ro'ling), weltering (ueSltoring) 
Valjanost, n. fitness (fi'tnes), aptness (a-'ptnes) - 
-Valjati, v. to roll (tu ro'l), to welter (tu- ue'ltor) ■ ; - 
Valjati, vrijediti, v. to be worth (tu bi uo'rt), to be 

.= valid, (tu bi va'lid), to be apt (tu bi a'pt) ■•-■ 
Valjda, adv. probably (pra'bebli), presumably (prl- 

zu'mabli) 
Valjka, n. mangle (mangl), roll (rol) 
Valjkovit, a. cylindrical (sili'ndrikal) 
Valjušak, n. dumpling (da'mpling) 
Vampir, vidi vukodlak 
Van, prep, out of (a'ut av), except (ekse'ptjj ,besj,đes 

(bisa'jdz)' .^_ , ._ 

Vanda, adv. unless (anle's), except (ekse'pt) Vani 192 _ Velesrđno Vani, adv. outside (a'utsa'jd) 

Vanjkuš, jastuk, n. pillow (pi'lo), cushion (ku'šan) 

Vanjkušnica, n. pillow-slip (pi'lo-sli'p), pillow case 

(pi'lo ke'js) 
Vanjski, a. exterior (eksti'rjbr) 
Vanjski ured, n. foreign office (fo'ren a'fis) 
Vanjština, n. exterior (eksti'rjor) 
Vanredan, a. extra (e'kstra), extraordinary (ekstro'r- 

dineri) 
Vapaj, n. ejaculation (idža'kjule'jšan) 
Vapiti, v. to ejaculate (tu idža'kjulejt), to cry (tu 

kra'j) 
Vapnar, n. lime-burner (la'jm-bo'rnor) 
Vapnenac, n. limestone (la'jmsto'n) 
Vapnenica, n. lime-kiln (la'jm-ki'l) 
Vagno, n. lime (lajm) 
Vapno gasiti, v. to slake (tu sle'jk) 
Vapno gašeno, n. slaked lime (sle'jkt la'jm) 
Vapno žeći, v. to burn (tu bo'rn) 
Vapno žeženo, n. quick lime (kui'k la'jm) 
Vapnovit, a. limy (la'jmi), calcareous (kalke'jrias) 
Var, n. glowing fire (glo'uing fa'er) 
Varalica, n. cheater (či'tor), swindler (syi'ndlor) 
Varanje, n. cheating (či'ting), swindling (sui'ndling), 

defrauding (difra'ding) 
Varati, v. to cheat (tu či't), to swindle (tu syi'ndl) 
Varav, a. fraudulent (fra'đžjulent), deceitful (disi't- 

ful) 
Varen, a. boiled (bo'eld) 

Varenje, n. boiling (bo'jling), cooking (ku'king) 
Variti, v. to cook (tu ku'k), to boil (tu bo' el) 
Variti pivo, v. to brew (tu bru') 
Varivo, n. vegetable (ve'đžetabl) 
Varjača, n. pot-ladle (pa't-le'jdl) 
Varka, n. trick (trik), stratagem (stra'tadžem) 
Varmedjija, n. county (ka'ynti) 
Varnica, n. tinder (ti'ndor), spark (spark) 
Varničav, a. emitting sparks (emi'ting spa'rks) 
Varoš, n. town (ta'un), city (si'ti) 
Varošanin, n. inhabitant of a town (inba'bitant av e 

ta'un), townsman (ta'unzman) 
Varošica, n. borough (bo'ro), townlet (ta'ynlet) 
Varoiki, a. urban (6'rban), town-like (ta'yn-lajk). 

municipal (mjuni'sl'pal) 
Varzilo, n. brasil-wood (brozi'I-yy'd) 
Va», vidi sav 

Vasiona, n. universe (ju'nivors) 
Vaaioni, a. universal (ju'nivo'rsal) 
Vaskolik, a. whole (hoi), joint (džo'jnt), all (al), entire 

(enta'er) 
Vaspitanje, izobraženje, n. education (e'džuke'jšan) 
Vai, pron. your (jur), yours (jura) 
Vašar, n. market (ma'rket), fair (far) 
Vašarište, n. market-place (ma'rket-ple'js) 
Vatra, n. fire (fa'er) 
Vatra, groznica, n. fever (fi'vor) 

Vatralj, n. fire-pan (fa'er-pa'n), furnace (fo'rnes) 
Vatren, a. fiery (fa'eri), ardent (a'rdent) 
Vatrenjača (gora), n. volcano (valke'jno) 
Vatrenost, n. glowing ardor (glo/ying a'rdor) Vatrište, n. conflagration place (ka'nflagre'jšan ple'js) 
Vatrogasac, n. fire-fighter (fa'er-fa'jtor), fireman 

(fa'erman) 
Vatroložac, n. fireman (fa'erman) 
Vatromet, n. fire-works (fa'er-uo'rks) 
Vatrosipan, a. volcanic (vo'lka'nik) 
Vavijek, adv. always (a'luejz) 
Vazam, uskrs, n. Easter (i'stor) 

Vazda, adv. at all times (at a'l ta'jms), ever (e'vor) 
Vazdan, adv. all day long (a'l dej la'ng) 
Vazduh, uzduh, n. air (ar), atmosphere (a'tmosfl'r) 
Vazmenac, n. Easter-Monday (i'stor-ma'ndi) 
Važan, a. important (impo'rtant), weighty (ue'jti), 

essential (ese'nćal) 

Važiti, v. to be important (tu bi impo'rtant) 

Važnost, n. importance (impo'rtans) 

Veće, večer, n. eve (Iv), evening (i'vning) 

Večera, n. supper (sa'por) 

Večeras, adv. this evening (di's i'vning) 

Večerati, v. to sup (tu sa'p) 

Večernja, večernica, n. vesper (ve'spor) 

Večernjica (zvitezda), n. evening-star (i'vning-sta'r) 

Već, conj. but (bat) 

Već, adv. already (alre'di) 

Većati, povećati, v. to augment (tu agme'nt), to in- 
crease (tu inkri's) 

Veće, adv. more (mor) 

Veći, a. larger (la'rdžor), bigger (bi'gor) 

Većina, n. majority (mađža'riti) 

Većma, adv. more (mor) 

Vedar, a. bright (brajt), clear (klir), serene (sirl'n) 

Vedja, n. eye-lid (a'j-li'd) 

Vedrenjak, n. clear ice (kll'r a'js) 

Vedrica, n. water-pail (ua'dor-pe'jl) 

Vedrina, n. serenity (seri'niti), brightness (bra'jtnes) 

Vedriti se, v. to clear up (tu kli'r a'p) 

Vedro, n. bucket (ba'ket) 

Vedro nebo, n. clear sky (kli'r ska'j) 

Vehnuti, vidi venuti 

Vele, adv. much (mač), very (ve'ri) 

Velebnost, n. magnificence (magni'fisens), splendor 
(sple'ndor), excellence (e'kselens) 

Velečasni, a. right reverend (ra'jt re'vorend) 

Veledušan, a. generous (dže'noras), magnanimous 
(magna'nimas) 

Veledušnost, n. magnanimity (ma'gnani'miti), gene- 
rosity (đže'nora'siti) 

Veleizdaja, veleizđajstvo, n. high treason (ha'j tri'zn) 

Veleizdajnički, a. treasonable (tri'znabl) 

Veleizdajnički rad, n. treasonable practices (tri'znabl 
pra'ktises) 

Veleizdajnik, n. one guilty of high-treason (ya'n 
gi'lti av ha'j -tri'zn) 

Veleporeznik, n. taxpayer (ta'kspe'jSr) 
Veleposjed, n. vast estate (va'st este'jt) 
Veleposjednik, n. owner of vaste estate (o'un5r av 

va'st este'jt) 
Veleprodaja, n. wholesale-business (ho'lsejl bi'znfs) 
Vetesrdno, ftdv. with all hearth (yit a'l ha/rt) Veletržac 193 — Vijek Veletržac, n. wholesale-dealer (ho'lse'jl-di'lor) 

Veleučen, a. high-learned (ha'j-16'rneđ) 

Veleum, n. genius (đži'nias) 

Velevlast, n. power (pa'uor) 

Veličanje, n. aggrandizement (agra'ndizment) 

Veličanstven, a. magnificent (magni'fisent), majestic 
(madže'stik) 

Veličanstvo, n. majesty (ma'džesti) 

Veličatelj, n. exalter (egza'ltor) 

Veličati, v. to praise (tu pre'jz), to magnify (tu ma'g- 
nifaj), to extol (tu eksto'l) 

Veličina, n. greatness (gre'jtnes), size (sajz) 

Velik, a. great (grejt), eminent (e'minent) 

Velik, krupan, a. big (big), large (lardž) 

Velik, visok, a. tali (tal) 

Velika Gospa, n. Assumption (asa'mpšan) 

Velika misa, n. high-mass (ha'j-ma's) 

Velika nedjelja, n. passion-week (pašan-ui'k) 

Velikan, n. great man (gre'jt ma'n) 

Velikaš, n. magnate (ma'gnejt) 

Veliki petak, n. Good-Friday (gu'd-fra'jde) 

Veliko slovo, n. capital letter (ka'pital le'tor) 

Velikodušan a. magnanimous (magna'nimas) 

Velikodušnost, n. magnanimity (ma'gnani'miti), gene- 
rosity (dže'nora'siti) 

Velikost, n. greatness (gre'jtnes), largeness (la'rđž- 
nes), tallness (ta'lnes), enormity (ino'rmiti), 
magnitude (ma'gnitjud) 

Veljača, n. February (fe'brueri) 

Velmoža, n. lord (lord), aristocrat (ari'stokrat) 

Velo, koprena, n. veil (vejl) 

Venuti, v. to fade (tu fe'jđ), to wither (tu ui'dor) 

Veoma, adv. very (ve'ri) 

Vepar, divlja svinja, n. wild-boar (ua'glđ bo'r) 

Verati se, v. to clamber (tu kla'mbSr) 

Vjeresija, n. credit (kre'dit), trust (trast) 

Veriga, n. chain (čejn) 

Verugati se, v. to wind (tu ya'jnd), to meander (tu 
mla'nđor) 

Veseliti se, v. to rejoice (tu riđžo'js), to delight (tu 
dila'jt) 

Veseljak, n. jollier (dža'lior) 

Veselje, n. pleasure (ple'žur), delight (dila'jt), joj 
(džoj) 

Veselost, n. merriment (me'riment), gayety (ge'eti), 
mirth (mort), cheerfulness (cTrfylnes) 

Veseo, a. glad (glad), merry (me'ri), gay (gej), cheer- 
ful (Ci'rful), jolly (dža'li) 

Veslar, n. oarsman (o'rzman), rower (rg,'y6» 

Veslati, v. to row (tu rg'u) 

Veslo, n. oar (6r) 

Vesna, božica proljeća, n Spring-Goddess (sprlng- 
ga'des) 

Vesti, v. to embroider (tu embro'jdor) 

Vez, n. embroidery (embro'jdari), fancy-work (fa-'nal- 
uo'rk) 

Veza, n. ribbon (ri'ban), ribband (ri'band) 

Vezac, n. embroiderer (embro'jđorijr) 

Vezač, n. binder (ba'jndor) Vezačica, n. embroideress (embro'jdores) 

Vezan, a. bound (ba'und) 

Vezanje, n. binding (ba'jnđing), copulation (ka'pju- 
le'jšan) 

Vezati, v. to tie (tu ta'j), to bind (tu ba.'jnd), to co- 
pulate (tu ka'pjulejt) 

Vezati se, v. to be bound (tu bi ba'und) 

Vezica, n. lace (lejs) 

Vezica, stanka, n. hyphen (ha'jfen) 

Vezilja, n. embroideress (embro'jdores) 

Vezir, n. vizier (vi'zjor, ili vizl'r) 

Vezivo, n. needle- work (ni'dl-uo'rk), fancy-work (fa'n- 
si-uo'rk) 

Vezivo, vezilo, n. embroidery-cotton (embro'jdori- 
ka'tn) 

Veznik, n. conjunction (kondža'nkšan), copula (ka'- 
pjula) 

Vezovina, n. elm-tree (e'lm-tri') 

Veža, n. vestibule (ve'stibjul) 

Vežanj, n. package (pa'kedž) 

Vi, pron. you (ju) 

Vičan, a. used to (ju'zd tu'), accustomed (aka'stamd) 

Vid, n. sight (sajt), sense of sight (se'ns av sa'jt) 

Vidan, a. perceivable (porsi'vabl), visible (vi'zibl) 

Viđanje, n. healing (hi'ling), cure (kjur) 

Vidar, n. surgeon (so'rdžan) 

Vidarski stol, n. operating table (a'porejting te'jbl) 

Vidarsko orudje, n. surgical instruments (so'rdžikal 
i'nstrumenc) 

Vidarstvo, n, surgery (so'rđžori) 

Viđati, v. to heal (tu hi'l), to cure (tu kju'r) 

Vidik, n. view (vju), prospect (pra'spekt) 

Vidiv, a. visible (vi'zibl), conspicuous (konspi'kjuas) 

Vidjelo, n. light (lajt) 

Vidjen, a. prominent (pra'minent), conspicuous (kon- 
spi'kjuas) 

Vidjeti, v. to see (tu si') 

Vidnik, n. visual organ (vi'zjyal o'rgan) 

Vidnost, n. visibility (vi'zibi'liti) 

Vidokrug, n. horizon (hora'jzon) 

Vidra, n. otter (a'tor) ■ 

Viganj, n. smith's forge (smi'c fo'rdž) 

Vihor, n. whirlwind (huo'rlui'nd) 

Vijač, n. screw-driver (skru'-dra'jv6r) 

Vijak. n. screw (akru) 

Vijanje, n. winding (ua'jnding) 

Vijati, v. to wind (tu ua'jnd) 

Vijavica, n. snow-storm (sng'u-sto'rm) 

Vijećanje, n. conference (ka'nforeins), consultation 
(ka'nsBlte'jšan) 

Vijećati, v. to consult (tu konsa'lt), to confer (tu 
konfo'r), to bespeak (tu bispi'k) 

Vijeće državno, n. senate (ae'nat) 

Vijeće gradsko, n. council (ka'ynsll) 

Vijećnica gradska, n. town-hall (ta'yn-ha'l), city- 
hall (si'ti-ha'l) 

Vijećnik državni,, n. senator (se'nator) 

Vijećnik gradski, n. councilman (ka'ynsilman), alder- 
man (a'ldormaii) 

Vijek, n. age (ejdž), period (pi'rjad) V Vijenac 194 — Vjerovati Vijenac, n. wreath (rit), garland (ga'rland) 
Vijesnik, n. courier (kb'rjbr), informer (info'rmbr), 

messenger (me'senđžbr) 
Vijest, n. news (njus), tidings (ta'jdings) 
Vijor, vihar, n. whirlwind (huo'rluind) 
Vijugast, a. meandering (mia'ndbring) 
Vijugati se, v. to mean-Jer (tu mia'ndor) 
Vika, n. noise (nojz), scream (skrim), cry (kraj), 

clamor (kla'mor), shriek (šrik) 
Vikač, n. crier (kra'er), screamer (skri'mbr) 
Vikati, v. to yell (tu je'l), to scream (tu skri'm), to 

cry (tu kra'j) 
Viknuti, v. to shriek (tu šri'k) 
Vila, n. fairy (fa'ri), nymph (nimf) 
Vilajet, n. land (land), people (pipi) 
Vile, n. hay-fork (he'j-fo'rk), pitch-fork (pi'6-fo'rk) 
Vilenjak, n. sorcerer (so'rsbror), wizard (ui'zorđ) 
Vilica, n. fork (fork) 
Vilica, usna čeljust, n. jaw (đža.) 
Vilična kost, n. jaw-bone (dža-bb'n) 
Vilinski, a. fairy (fa'ri), fairy-like (fa'ri-la'jk) 
Viljuške, n. fork (fork) 
Vime, n. udder (a'đbr), dug (dag) 
Vinar, n. wine-dealer (ua'jn-di'lbr), wine-grower 

(ua'jn-gro'uor) 
Vinkot, n. wine-must (ua'jn-ma'st) 
Vino, n. wine (tja'jn) 
Vinober, berba, n. vintage (vi'ntedž) 
Vinograd, n. vineyard (vi'njord) 

Vinogradar, n. wine-grower (ua'jn-gro'uor), vine- 
dresser (va'jndre'sbr) 
Vinopija, n. wine-drinker (ua'jn-dri'nkor), wine-bibber 
(ua'jn-bi'bor) 

Vinorodan, a. abounding in vines (aba'unđing in 

va'jns) 
Vinova loza, n. vine (vajn) 

Vinski, a. vinous (va'jnas) 

Vinski prijedjel, n. vinous country (va'jnas ka'ntri) 
wine-district (ua'jn-distri'kt) 

Vinuti, mahati, v. to wag (tu ua'g) 

Vir, n. whirl (huo'rl), vortex (vo'rteks) 

Viriti, v. to jut out (tu dža't a'ut), to protrude (tu 
protru'd) 

Virovit, a. full of springs (fu'l av. spri'ngs) 

Vis, n. height (ha'jt), hill (hil) . .. 

Viseći, a. hanging (ha'nging), dangling (dangling) 

Visibaba, n. snow-drop (sno'u-dra'p) 

Visina, n. height : (hajt) : . ...... .*~ , . 

Visiti, v. to hang (tu ha'ng), to dangle (tu da'ngl) 

Viska, ,n. whiskey (hui'ski).. . 

Visočanstvo, n. Highness (ha'jnes). 

Visočina, n. high-land (ha'j-la'nđ) 

Visok, a. high (haj^falf^tal) 

Visost, n. highness (ha'jnes), loftiness (ia'ftines)' 

Višak, n. surplus' (so'rplas) 

Više, jos, adv. more (mor) 

Više (visok), comp. higher (ha'jor) „-v 

Višebroj, množiha,"n. plural (plu'rol) 

Višebrojni, a. plural (plu'rol) •■-■••« 

Višekrat, adv. often (ofn) Višnja, n. cherry (če'ri) 

Višnji, a. supreme (supri'm), almighty (a'lma'jti) 

Višnjica, n. wild-cherry (ua'eld-če'ri) 

Višnjovik, n. wildcherry-wine (ua'elđče'ri-ua'jn) 

Vitak, a. slender (sle'ndor), pliant (pla'ent) 

Vitao, n. crane (kre'jn), windlass (ui'ndlos) 

Viteški, a. knightly (na'jtli) 

Viteštvo, n. knighthood (na'jthu'd) 

Viteštvo, junaštvo, n. bravery (bre'jvori) 

Vitez, n. knight (najt) 

Vitica, n. lock (lak), curl (kori) 

Vitica, stržaja (biljka), n. tendril (te'ndril) 

Vitica, prsten, n. ring (ring) 

Vitkost, n. slenderness (sle'ndornes), pliantness (pla'- 

entnes) 
Vižle, n. spaniel (spa'njel) 

Vječan, a. eternal (ito'rnal), perpetual (pbrpe'ćjuai) 
Vječnost, n. eternity (ito'rniti), perpetuity (po'rpeć- 

ju'iti) 
Vjekopis, n. biography (baja'grafi) 
Vjekovati, v. to perpetuate (tu pbrpe'ćjuejt) 
Vjekovit, a. everlasting (e'vbrla'sting), perpetual 

(pbrpe'ćjual) 
Vjenčani, a. wedding (ue'ding), matrimonial (ma'tri- 

mo'nial) 
Vjenčani list, n. marriage-certificate (ma'riđž-sbrti'- 

fiket) 
Vjenčanje, n. wedding (ue'ding), marriage (ma'riđž) 
Vjenčati, v. to wed (tu ue'd), to marry (tu ma'ri) 
Vjenčić, n. little garland (li'tl ga'rland) 
Vjera, n. faith (fejt), creed (krid), religion (reli'- 

džan) 
Vjeran, a. faithful (fe'jtful), true (tru), loyal (lo'jal) 
Vjerenica, a. fiancee (fianse') 
Vjerenik, n. fiance (fianse') 
Vjeridba, n. betrothal (betra'đal) 
Vjeriti, v. to betroth (tu bitra't) 
Vjernik, n, believer (beli'vbr) 
- Vjernost, n. faithfulness (fe'jtfulnes), loyalty (lo 1 - 

jalti), .fidelity (fide'liti) 
Vjerodajnica, n. credentials (kride'nšals) 
Vjerodostojan, a. credible (kre'dibl), authentic (ate'n- 

tik) 
Vjerodostojnost, n. credibility (kre'dibi'liti), authenti- 
city (a'tenti'siti) 
Vjeroispovjed, n. confession of faith (konfe'šan av 

fe'jt) 
Vjerojatan, a. credible (kre'dibl), likely (la'jkli), pro- 
bable (pra'babl) 
Vjerojatno, adv. probably (pra'babli) 
Vjerojatnost, n. probability (pra'babi'liti) 
Vjeroloman, a. faithless (fe'jtles), treacherous (tre'- 

čbras)' ' ' • 
Vjerolomstvo, n. breach of promise (bri'6 av pra'mis), 

treachery (tfe'čbri) 
Vjeronauk, n. catechism (ka'tikizm) 
Vjeroučitelj, n. catechist (ka'tikist) 
Vjerovanje, n. creed (krid) 
Vjerovati, v. to beiieve (tu bell'v), to have faith (tu 

ha'v fe'jt) Vje'rovjesnik 19a — - Vodomet Vjerovjesnik, n. missionary (mi'eaneri) 

Vjerovnik, n. creditor (kreditor) 

Vjerski, a. religious " (rili'džas) 

Vjesnik, n. messenger (me'sendžor), courier (ko'rjor) 

Vješač, n. hangman (ha'ngman), executioner (e'kse- 

kju'šanor) 
Vješala, n. gallows (ga'loz) 
Vješanje, n. hanging (ha'nging) 

Vješati, v. to hang (tu ha'ng), to gibbet (tu dži'bet) 
Vješt, a. expert (e'ksport), able (ejbl), skilful (ski'l- 

ful), dexterous (de'kstoras) 
Vještac, n. magician (mađži'šan), wizard (ui'zord) 
Vještak, n. expert (e'ksport) 
Vještica, n. witch (ui'č), hag (hag) 
Vještina, n. skilfulness (ski'lfulnes.), dexterity (deks- 

te'riti) 
Vjetar, n. wind (ui'nd) 
Vjetarce, povjetarac, n. breeze (brlz) 
Vjetren, a. windy (ui'ndi) 
Vjetrenjača, n. wind-mill (ui'nd-mi'l) 
Vjetrenjast, a. peevish (pl'viš), irritable (i'ritabl) 
Vjetrenost, n. peevishrcss (pl'višnes) 
Vjetrić, n. breeze (brlz) 

Vjetriti, v. to air (tu a'r), to ventilate (tu ve'ntilejt) 
Vjetrokaz, n. weather-cock (ue'dor-ka'k) 
Vjetrovit, a. windy (ui'ndi) 
Vjeverica, n. squirrel (skui'rel) 

Vježba, n. practice (pra'ktis), »xercise (e'ksorsajs) 
Vježbalište, n. exercising ground (e'ksorsajzing gra'- 

und) 
Vježbanje, n. drilling (dri'ling) 
Vježbati, v. to practice (tu pra'ktis), to exercise (tu 

e'ksorsajz) 
Vježbati (vojnika),- v, to drill (tu dri'l), to discipline 

(tu di'siplin), to train (tu tre'jn) 
Vlača, n. harrow (ha'ro) 
Vlačiti; V; to harrow (tuha'rS) 
Vlada, n. reign (rejn), government (ga'vorhment) 
Vladalac, vladar, n. ruler (ru'lor), governor (ga'vor- 

nor), regent (ri'đžent) . -..-. ■< v 

Vladanje, n. reign (rejn), ruling (ru'ling),. swaying 

(sue'jing) 
Vladanje, ponašanje, n. behavior (bihe'jvjqr), conduct 

(ka'ndakt) 

Vladar, n. regent {ri'đžent), ruler (ru'lor) , 

Vladarstvo, n. regency (ri'đžensi) 

Vladati, v. to : .rule. (tu ru ? l),- to govern (tu ga'vorn), 

to reign (tu re'jn) 
Vladati se, v. to behave (tu bihe'jv) 
Vladika,,n. bishop (bi'šap) 

Vlaga, n. dampness (da'mpnes),- moisture (mo'jsćor) 
Vlak, n. train (trejn) '...■• , ;;; - ; 

Vlakance, n. filamentr.(fi'lament), fibre (fa'jbar)- 5 • 
Vlaknast,, m > <HJa$Bentairs r(fyome'ntas), fibEed (fa'j- 

bord) -- - ::- .--- --_, .,:■-,,> 

Vlakno, n. fibre "(fa'jbor) :» ,■-.,- . ... 

Vlakovbdja; h. -conductor -(konda'Trtbr), engfritfeF*fi*n- 

đžini'r)" - " v '".-'-'--"■ - ■■■-> --■ • 

Vlas, kosa, n. hair (har) ~ : ' "'"" 

Vlasast, a. hairy (ha'ri) : ' " ' ' Vlasnik, n. proprietor (propra'etor), owner (o'unor) 
Vlasništvo, n. property (pra'porti), ownership (o'ynor- 

šip) 
Vlast, n. might (majt), power (pa'uor), authority 

(ata'riti) 
Vlastan, a. authorized (a'torajzd), entitled (enta'jtld) 
Vlastelin, n. lord of a manor (lo'rđ av e ma'nor), 

squire (skua'er), nobleman (no'blman) 
Vlastelinstvo, n. manorship (ma'noršip) 
Vlastit, a. own (o'un), singular (si'ngjulor), peculiar 

(pekju'ljor) 
Vlastitost, n. peculiarity (pekjulja'riti), singularity 

(si'ngjula'riti), nature (ne'jćur) 
Vlastoručan, a. with one's own hand (yit ua'ns o'un 

ha'nd), authographic (a'togra'fik) 
Vlastoručni potpis, n. autograph (a'tograf), one's own 

signature (uans o'un si'gnoćor) 
Vlastoručno, adv. with one's own hand (uit ua'ns 

• oun ha'nd) 
Vlasulja, n. wig (ui'g), periwig (pe'riyig) 
Vlasuljar, n. wig-maker (ui'g-me'jkor), hair-dresser 

(ha'r-dre'sor) 
Vlašići, zvijezde, n. pleiads (pli'odz), seven stars (se'- 

ven sta.'rs) 
Vlat, n. blade (blejd), stalk (stak) 
Vlatak, n. small blade (sma'l ble'jd) 
Vlažan, a. damp (damp), moist (mojst) 
Vlažiti, v. to moisten (tu mo'jsn), to wet (tu u§'t) 
Vo, vol, n. ox (aks) 
Voćar, n. fruiterer- (fru'toror) 
Voćarstvo, n. fruitery (fru'tori) 
Voće, n. fruit, (frut), fruits (fruc) 
Voćka, n. fruit-tree (fru't-tri') 
Voćnjak, n. orchard (o'rčorđ) 
Vod, n. detachment (dita,'čment) 
Voda, n. water (ya'dbr) 
Voden, a. watery (ua'dori) 
Vodena bolest, n. dropsy (dra'psi) 
Vodena bolest u glavi, n. hydrocephalus (ha'jđrise'- 

falas) 
Vodena ' ptica, -n, water-fowl (ua'dor-fa'ul) 
Vodeni kres, n. water-cress> (ua'dor-kre's) 
Vodenica, n. water-mill (ua'dor-mi'l) 
Vodenjaka, vrč, n. water-pail (na'đor-pe'jl)., ewer 

(J u ' or ) •< - . . -.: ■ - s >: ■ 

Vodica, n. holy-water (ho'lL-ua'đor) . i; -. ...... 

Vodić, n. guide (gajđ:}, chaperori . (ša'poran) * .*.:-, - 
Vodik, n.' hydrogen (ha-'jdrođžen) : .— . ., ■ ....... 

Voditi, v. to lead' Cta.lifdr), to guide (tu ga 'jd), to. con- 
duce (tu •kS.ndju's^; : :to conduct (tu; konda'kt) 
Vodiv, a. conduetible~(k&nđa'ktibl) - • .- -.> ~r -. 
Vodjai h.. leader (li'dor) . - , ; => ; - 

Vodjenje, n. leading (li'ding), conduct (ka'ndakt)- : 
Vodnik, n. conductor (konda'ktor) ■ sas ■ 

Vodniti, v. to water (tu ua'dbr) ,**>-•' 

Vodnjikastj a. watery (ua'dori) • • ^W* 

Vodbkršće, bbgojavljenje, tri kralja, n. Epiphany 

; " (epi'fani) " .« 

Vodomet, n. fountain (fa'untin), water-spbut (ug*tftSr- 
spa'ut) - ' •»' . '■ . i ,- ; - Vodomjer 196 "Vrenje Vodomjer, n. hydrometer (hajdra'mitor) 

Vodonoša, n. water-carrier (ua'dor-ka'rior) 

Vodopad, n. cataract (ka'tara'kt) , cascade (kaske' jd) 

Vodopija, n. water-drinker (ua'dbr-đri'nkor), teeto- 
taller (ti'to'talor) 

Vodopija, vodoplav (biljka), n. chicory (či'kbri) 

Vodopoj, n. watering-place (ua'dbring-ple'js) 

Vodoravan, n. horizontal (ha'riza'ntal) 

Vodovod, n. aqueduct (a'kuidakt), conduit (ko'nđit) 

Vodstvo, n. leadership (li'dbršip) 

Vojački, a. military (mi'literi) 

Vojak, vojnik, n. soldier (so'ldžbr) 

Vojak prosti, n. private soldier (pra'jvet so'ldžor) 

Vojevanje, n. warfare (ua'rfar) 

Vojevati, v. to wage war (tu ue'jdž ua'r) 

Vojište, n. theatre of war (ti'ator av ua'r) 

Vojna, n. campaign (ka'mpe'jn) 

Vojni, a. warlike (ua'rla'jk), martial (ma'ršal) 

Vojnički, a. soldierlike (so'ldžorla'jk), soldierly (so'l- 
đžorli), military (mi'literi) 

Vojnički sud, n. court martial (ko'rt ma'ršal) 

Vojnički zapt, n. military discipline (mi'literi di'si- 
plin) 

Vojnik, n. soldier (so'ldžor) 

Vojništvo, n. military (mi'literi) 

Vojno, n. husband (ha'zbanđ) 

Vojska, n. army (a'rmi) 

Vojskovodj a, n. general (dže'noral), commander in 
chief (koma'ndbr in či'f) 

Vojskovodja (pomorski), n. commodore (ka'modo'r) 

Vojštiti, v. to wage war (tu ue'jdž ua'r) 

Vojujući, part, at war (at ua'r), belligerent (beli'džo- 
rent) 

Vojvoda, n. duke (djuk) 

Vojvodina, n. duchy (do'ši) 

Vojvodkinja, n. duchess (đa'čis) 

Vojvodstvo, n. dukedom (dju'kdam) 

Vol, n. ox (aks) 

Volja, n. will (ui'l) 

Voljan, a. willing (ui'ling) 

Voljeti, v. to prefer (tu prifo'r), to like (tu la'jk) 

Voljno, adv. willingly (upingll) 

Vonj, n. smeli (smel) 

Vonjati, v. to smeli (tu sme'l) 

Vosak, n. wax (ya'ks) 

Vosak pečatni, n. sealing-wax (si'ling-ua'ks) 

Voice, n. shave-grass (še'jv-gr&'s) 

Voštan, a. wax (ya'ks), made of wax (me'jd av ya'ks) 

Voštanica, n. wax-candje (da'ks-ka'ndl) 

Voitar, n. wax-chandler ( ya'ks -čš-'ndlor) 

Voitiio, n. shoe-polish (šu'-pa'liš) 

Voštiti, v. to wax (tu ya'ks), to black (tu bla'k) 

Vox, n. wagon (ya'gan), load (lQ'yd) 

Vozač, n. teamster (ti'rastor) 

Vozar, veslač, n. rower (ro'yor) 

Vozarina, n. fare (far), cartage (ka'rteđž) 

Voziti, v. to carry (tu ka'ri), to convey (tu konve'j) 

Voziti se, v. to ride (tu ra'jd), to drive (tu dra'jv) 

Voziti se po moru, v. to sail (tu„se'jl) 

Vožnja, n. drive (drajv), ride (rajd) Vožnja po moru, n voyage (vo'jedž) 

Vrabac, n. sparrow (spa'ro) 

Vrač, vračar, vračarica, n. fortune-teller (fo'rćun- 

te'lor) 
Vračarstvo, n. sorcery (so'rscri), witchery (ui'čori), 

witchcraft (ui'čkra'ft) 
Vračati, v. to tell fortune (tu te'l fo'rćun) to bewitch 

(tu beui'č) 
Vraća, povrat, n. return (rito'rn) 
Vraćanje, n. returning (rito'rning) „ 
Vraćati, v. to return (tu rito'rn), to give back (tu gi'v 

ba'k) 
Vraćati se, v. to return (tu rito'rn) 
Vrag, n. devil (devl), satan (se'jtan), demon (dl'man) 
Vragolije, n. devilry (de'vlri) 
Vragoljan, n. rogue (rog), devil of a fellow (de'vl av 

e fa'lo) 
Vragoljast, a. waggish (ya'gis), roguish (ro'giš), wic- 
ked (ui'ked) 
Vran, n. raven (rejvn) 
Vran, a. black (blak) 
Vrana, n. crow (kro'y) 
Vranac, n. black horse (bla'k ho'rs) 
Vrancati, v. to infect with a venereal disease (tu in- 

fe'kt yit e vini'rial dizi'z) 

Vrancav, a. venereal (vini'rial) 

Vranj, čep, n. bung (bang) 

Vrat, n. neck (nek) 

Vrata, n. door (dor) 

Vrata (velika), n. gate (gejt) 

Vratar,- ica, n. door-keeper (do'r-ki'por) 

Vratiti, v. to return (tu rito'rn), to give back (tu gi'v 

ba'k) 
Vratiti se, v. to return (tu rito'rn) 
Vratnice, n. door-post (do'r-po'st) 
Vratnik, n. portal (po'rtal) 
Vratoloman, a. perilous (pe'rilas), hazardous (ha.'- 

zordas) 
Vratolomija, n. foolhardiness (fu'lha'rdines) 
Vražić, n. devilkin (de'vlkin), imp (imp) 
Vražji, a. đevilish (de'vliš), diabolical (da'jaba'likal), 

satanic (sata'nik) 

Vrba, n. willow (yi'lo), willow-tree (yi'16-tri') 

Vrbljak, n. willow-bush (yi'lo-by's) 

Vrbovina, n. willow-wood (ui'lo-yy'd) 

Vrč, n. pitcher (pi'čor) 

Vrcati, v. to whiz (tu hyi'z), to rattle (tu ra'tl) 

Vrčina, n. chamber-pot (če'jmbor-pa't) 

Vrći, v. to put (tu py't), to place (tu ple'js) 

Vrebati, v. to spy (tu spa'j), to watch (tu ya'c) 

Vrebac, vrabac, n. sparrow (spa'ro) 

Vrabac, n. spy (spaj) 

Vreća, n. sack (sak), bag (bag) 

Vrodovac (biljka), n, wild-rue (ya'eld-ru') 

Vrsdnoća, n. worth (yo'rt), worthiness (yo'rdinea) 

Vrolo, i). spring (spring), source (sors) 

Vrem«nit, a. timely (ta'jmli), temporal (te'mporal) 

Vromenoalovlj«, n. chronology (krona'lođži) 

Vremešan, a. aged (e'Jđžd) 

Vrenje, n. boiling (bo'jllng) "Vrenje — 197 Vunica Vrenje (vina itđ.), n. fermentation (fo'rmente'jšan) 
Vreo, a. hot (hat), boiling (bo'jling) 
Vretenar, n. spinđle-maker (spi'nđl-me'jkor) 
Vretenka, n. driving wheel (đra'jving hul'l) 
Vreteno, n. spinđle (spinđl) 
Vreti, v. to boil (tu bo'el), to seethe (tu si'd) 
Vreti (o vinu, itđ.), v. to ferment (tu forme'nt) 
Vreva, n. swarm (sua'rm), crowd (kra'uđ), throng 

(trang), tumult (tju'malt) 
Vrg, paljak, n. scoop (skup) Vrstati, v. to put in a row (tu pu't in e ro'u), to rank 

(tu ra'nk), to class (tu kla's) 
Vrstati se, v. to rank (tu ra'nk), to range (tu re'jnđž) 
Vršak, n. top (tap) 
Vršenje, n. execution (e'ksekju'šan), performance 

(porfo'rmans) 

Vršenje žita, n. trituration (tri'ćure'jšan) 
Vršiti, v. to perform (tu pbrfo'rm), to do (tu du'), to 
execute (tu e'ksekjut) Vrganj, gljiva, n. fungus (fa'ngas), mushroom (ma's- Vršiti žito, v. to triturate (tu tri'ćurejt) 

ru'm) Vršiti se, v. to be fulfilled (tu bi fulfi'ld), to come 

Vrgnuti, vidi staviti tru « ( tu ka ' m tru ') 

Vrh, n. top (tap), summit (sa'mit); peak (pik), apex Vršnjak,- inja, n. of the same age (av di se'jm e'jdž), (e'jpeks) 

Vrh, povrh, prep, over (6'vor), above (aba'v) 

Vrhnje, n. cream (krlm) 

Vrhovit, a. peakish (pi'kiš) 

Vrhovna vlast, prvenstvo, n. supremacy (supre'masi) 

Vrhovni, a. supreme (supri'm), chief (čif), highest 

(ha' jest), greatest (gre'jtest) 
Vrhunac, n. top (tap), summit (sa'mit) 
Vrijedan, a. worthy (uo'rdi), deserving (dizo'rving), 

worth (uo'rt) contemporary (konte'mporeri) 
Vrt, n. garden (gardn) 
Vrtalo, n. borer (bo'ror), gimlet (gi'mlet) 
Vrtati, v. to bore (tu bo'r), to drill (tu dri'l) 
Vrteno, vreteno, n. spindle (spi'ndl) 
Vrtjeti, v. to turn (tu to'rn) 
Vrtlar, n. gardener (ga'rdnbr) 
Vrtlarstvo, n. horticulture (ho'rtika'lcor) , gardening 

(ga'rdning) Vrijediti, v. to be worth (tu bi uo'rt), to deserve (tu Vrtlog, n. whirlpool (hub'rlpu'l) dizo'rv) 

Vrijedjati, v. to offend (tu ofe'nd), to insult (tu in- 
sa'lt) 

Vrijednost, n. value (va'lju), worthiness (uo'rdines), 

merit (me'rit) 
Vrijeme, n. weather (ue'dor) 
Vrijeme, doba, n. time (ta'jm) 
Vrijeme dospjetka, n. maturity of a bill (maću'riti av 

e bi'l) 

Vriježa, vitica, n. tendril (te'ndril) 

Vnsak, n. scream (skrim), shriek (šrik) 

Vrisnuti, v. to scream (tu skri'm) 

Vrištati, v. to cry (tu kra'j), to squall (tu skua'l) 

Vrkoć, gizdelin, fićfirić, n. beau (bju), dandy (da'ndi) 

Vrkočenje, n. dandyism (da'ndiizm) " 

_Vrkočiti se, v. to play the dandy (tu ple'j di da'ndi) 

Vrlet, klisura, n. rock (rak), cliff (klif) 

Vrletan, a. steep (stip) 

Vrletnost, n. precipitousness (prisi'pitasnes) 

Vrli, a . superior (supl'rjor), exquisite (e'kskuizit), 

excellent (e'kselent), first-rate (forst-re^jt) 
Vrlina, n. virtue (vb'rću), excellency (e'kselensi) 
Vrlo, adv. very (ve'ri) 

Vrludati, v. to roam (tu ro'm), to wander (tu ua'ndor) 
Vrnuti, v. to turn (tu to'rn) 

Vrpca, n. lace (lejs), band (band), ribbon (ri'bon) 
Vrpoljiti se, v. to wiggle (tu ui'gl) 

Vrsnica, vrsnik, n. of the same age (av di se'jm e'jdž) 
Vrsnoća, n. excellency (e'kselensi), quality (kua'liti) 

Vrsta, n. species (spi'šiz), kind (kajnd), sort (sort) Vunast, a. wooly (uu'li) 
Vrstan, a. able (ejbl), fit (fit), excellent (e'kselent), Vunen, a. woolen (uu'ln) 

capable (ke'jpabl) Vunica, n. woolen yarn (uu'ln ja'rn) Vrtnja, n. rotation (rote'jšan), gyration (džajre'jšan) 
Vrtoglav, a. dizzy (di'zi), giddy (gi'di), vertiginous 

(vorti'džinas) 
Vrtoglavac, n. giddy-brained fellow (gi'di-brejnd fa'16) 
Vrtoglavica, n. giddiness (gi'dines), dizziness (di'zi- 

nes) 
Vrtoglavka (ptica), n. wood-pecker (yu'd-pe'kor) 
Vrtuljak, obrtaljka, n. merry-go-lround (me'ri-go- 

ra'und) 
Vruć, a. warm (ua'rm), hot (hat) 
Vruć, nagao, a. hot-headed (ha't-he'ded), passionate 

(pa'šanet) 
Vrućica, n. burning fever (bo'rning fi'vor) 
Vrućina, n. heat (hit) 

Vrutak, n. bubbling fountain (ba'bling fa'untin) 
Vrva, vidi vreva 
Vrvjeti, v. to swarm (tu sua'rm) 

Vrzino kolo, n. dance of witches (da'ns av ul'Ses) 
Vucibatina,' n. lounger (la'undžor), vagabond (va'ga- 

band) 
Vučenje, n. drawing (dra'ing), dragging (dra'ging) 
Vučica, n. she-wolf (ši'-uu'lf) 
Vući, v. to drag (tu dra'g), to draw (tu dra') 
Vuk, n. wolf (uu'lf) 
Vukodlak, n. vampire (va'mpaer) 
Vulkan, n. volcano (valke'jno) 
Vuna, n. wool (uu'l) 
Vunara, n. woolen mill (uu'ln mi'l) Za 19S — Začuđjen Za, prep, for (for), at (at), on (an), after (a'ftor) 
Zabaciti, v. to reject (tu ridže'kt). to misplace (tu 

misple'js) 
Zabadati, v. to stick in (tu sti'k i'n) 
Zabadava, adv. gratis (gre'jtis), free (fri), for nothing 

(for na'ting) 
Zabasati, v. to err (tu o'r), to lose one's way (tu lu'z 

uans ue'j), to stray (tu stre'j), to get off the track 

(tu ge't a'f di tra'k) 
Zabašuren, a. hushed up (ha'št a'p) 
Zabašurenje, n. hushing up (ha'šing a'p) 
Zabašuriti, v. to hush up (tu ha'š a'p) 
Zabat (od kuće), n. gable (gejbl) 
Zabataljenje, n. neglect (negle'kt), carelessness (ka'r- 

lesnes) 
Zabataljiti, v. to neglect (tu negle'kt) 
Zabava, n. amusement (amju'zment), entertainment 

(e'ntorte'jnment), pastime (pa'sta'jm), recreation 

(re'krie'jšan) 
Zabavan, a. entertaining (e'ntorte'jning), amusing 

(amju'zing) 
Zabaviti se, zabavljati se, v. to amuse oneself (tu 

amju'z uanse'lf) 
Zabaviti se, zadocniti, v. to delay (tu dile'j), to tarry 

(tu ta'ri), to retard (tu rita'rd) 
Zabavljati, v. to entertain (tu e'ntorte'jn), to amuse 

(tu amju'z) 
Zabavnik, n, entertainer (entbrte'jnor) 
Zabezeknuti se, v. to be astonished (tu bi asta'ništ), 

to be surprised (tu bi sorpra'jzd) 
Zabijanje, n. ramming (ra'ming) 
Zabijati, v. to ram (tu ra'm), to nail (tu ne'jl) 
Zabijeliti se, v. to become white (tu bika'm hua'jt), 

to shine forth (tu ša'jn fo'rt) 
Zabilježba, n. notation (note'jšan), mark (mark) 
Zabilježiti, v. to note (tu no't), to mark (tu ma'rk), 

to make a record of (tu me'jk e re'kord a'v) 
Zabit, zabitnost, samoća, n. solitude (sa'litjud), solita- 
riness (sa'lita'rines) 
Zabitan, a. solitary (sa'literi), retired (rita'erd), re- 
cluse (re'kljus) 
Zabiti, v. to nail (tu ne'jl), to ram (tu ra'm) 
Zablatiti, v. to mud (tu ma'd) 

ZabMještlti, v. to glisten <tu gli'sn), to glare (tu gla'r) 
Zabluda, n. error (e'ror), aberration (a'bore'jšan) 
Zabluditi, vidi zabasati 
Zaboljeti, v. to cause pain (tu ka'z pe'jn), to ache (tu 

e'jk), to pain (tu pe'jn) 
Zaborav, zaboravnost, n. forgetfulness (forge'tfulnes), 

oblivion (obli'vjan) 
Zaboravan, a. forgetful (forge'tful), oblivious (abli'v- 

jas) 
Zaboraviti, v. to forget (tu forge't) 
Zaboravljen, a. forgotten (forga'tn) 
Zabosti, v. to stick in (tu sti'k i'h) : Zabrana, n. fopbiddance (forbi'dans), prohibition (pro' - 

hibi'šan), interdiction (i'ntordi'kšan) 
Zabraniti, v. to prohibit (tu prohi'bit), to forbid (tu 

forbi'd) 
Zabraviti, v. to lock up (tu la'k a'p) 
Žabrazditi, v. to go astray (tu go' astre'j), to deviate 

(tu di'viejt) 
Zabrbljati se, v. to blab out (tu bla'b a'ut) 
Zabredjati, v. to impregnate (tu impre'gnejt) 
Zabrinuti se, v. to be uneasy about (tu bi a'ni'zi 

aba'ut), to be anxious (tu bi a'nkšas) 
Zabrinutost, n. anxiety (angza'eti), carefulness (ka'r- 

fulnes) 
Zabrkan, a. confounded (ka'nfa'unđeđ) 
Zabrkati, v. to confound (tu ka'nfa'und) 
Zabrojiti se, v. to miscount (tu mi'ska'unt) 
Zabuna, n. confusion (kgnfju'žan), error (e'ror) 
Zabuniti se, v. to blunder (tu bla'ndor), to err (tu o'r) 
Zabunjen, a. confused (konfjuzd), perplexed (por- 

ple'kst) 
Zabunjenje, n. commotion (komo'šan) 
Zabušiti se, v. to run into (tu ra'n i'ntu) 
Zacijeliti, v. to heal (tu hi'l) 

Zacijelo, adv. certainlj' (so'rtenli), surely (šu'rli) 
Zacrveniti se, v. to blush (tu bla'š) 
Zacviljeti. v. to scream (tu skri'm), to exclaim (tu 

ekskle'jni) 
Začaran, a. bewitched (beyi'ct) 
Začarati, v. to bewitch (tu beyi'c) 
Začasni, a. honorary (a'nurcri) 
Začeće, n. conception (konse'pgan) 
Začeće Marijino, n. Immaculate Conception (ima'kju- 

let (konse'pšsn) 
Začelje, n. uppermost pluce at table (a'pormost ple'js 

at te'jbl) 
Začepiti, x. to stop (tu sta'p), to cork (tu ko'rk), to 

plug (tu pla'g) 
Zccopiti (o tijelu-), v. to constipate (tu ka'nstipejt) 
Zečepljen (želudac), a. constipated (ka'nstipe'jted) 
Zečepljenje (želudca), n. constipation (ka'nstipe'jšan) 
Začetak, n. origin (a'ridžin), beginning begi'ning), 

start (start) 
Začetak (riječi), n. prefix (pri'fiks) 
Začeti, v. to begin (tu be'gin), to start (tu sta'rt), 

to originate (tu ori'džinejt), to intend (tu inte'nd), 

to resolve (tu riza'lv) 
Začetnik, n. beginner (begi'nor), originator (ori'đži- 

ne'jtor), founder (fa'undor), author (a'tor) 
Začin (za Salatu itd.), dressing (dre'sing) 
Začin (solju i paprom), seasoning (si'zning) 
Začiniti, v. to season (tu si'zn) 
Začinjen, a. seasoned (si'zonđ) 
Začuditi se, v. to be astonished (tu bi as1a'ništ),to be 

surprised (tu bi sorpra'jzd) 
Začuđjen, a. bewildered (beui'ldord), astonished 

(asta'ništ) Začuđjenje _ 199 _ Zagranak Začuđjenje, n. astonishment (asta'nišment), surprise 
(siirpra'jz) 

Začuli,, v. to hear (tu hl'r), to learn (tu lo'rn) 

Zadaća, n. problem (pra'blem), lesson (lesn), task 
^k), theme (tim) 

Zadaćnica, pisanka, n. writing-book (ra'jting-bu'k) 

Zadah, n. sinell (smel) 

Zadahnuti, v. to breathe upon (tu brl'đ apa'n) 

Zadak, n. back-ground (ba'k-gra'und) 

Zadatak, n. problem (pra'blem), task (task), question 
(kue'sćan) 

Zadati, v. to give (tu gi'v), to cause (tu ka'z) 

Zadaviti, v. to strangle (tu stra'ngl), to choke (tu 
čo'k) 

Zadavljen, a. strangled (stranglđ), choked (čokt) 

Zadsrati, v. to tear (tu ta'r), to rend (tu re'nđ) 

Zadesiti, v. to befall (tu bifa'l), to happen (tu ha'pn) 

Zadihati se, v. to pant (tu pa'nt) 

Zadijevati, v. to stick in (tu sti'k i'n) 

Zadijevati, bockati, v. to taunt (tu ta'nt), to tease (tu 
tl'z), to bother (tu ba'dor) 

Zadijevati se, v. to stick fast (tu sti'k fa'st) 

Zadijevati se u govoru, v. to stammer (tu sta'mor) 

Zadimiti, v. to smoke up (tu smo'k a'p) 

Zadimiti se, v. to smoke (tu smo'k) 

Zadirati, v. to stripe (tu stra'jp), to flay (tu fle'j) 

Zadirkivanje, n. teasing (ti'zing), raillery (re'jlori) 

Zadirkivati, v. to tease (tu ti'z), to taunt (tu ta'nt), 
to banter (tu ba'ntor) 

Zadiviti se, v. to be astonished (tu bi asta'ništ), to be 
surprised (tu bi sorpra'jzđ) 

Zsdjeva, zadjevica, n. quarrel (kua'rel), strife (strajf) 

Zadniti bačvu, v. to head a cask (tu he'd e ka'sk) 

Zadnji, a. last (last), final (fa'jnal) 

Zadnjica, n. backside (ba'ksa'jđ) 

Zadobiti, v. to gain (tu ge'jn), to win (tu ui'n), to re- 
ceive (tu risi'v), to get (tu ge't) 

Zadocniti, v. to come too late (tu ka'm tu' le'jt) 

Zadojiti, v. to suckle (tu sa'kl) 

Zadostcjati, v. to be sufficient (tu bi sufi'šent) 

Zadovoljan, a. content (konte'nt), contented (konte'n- 
ted), satisfied (sa'tisfajd) 

Zadovoljiti, v. to content (tu konte'nt), to satisfy (tu 
sa'tisfaj) 

Zadovoljstvo, n. contentedness (konte'ntednes), satis- 
faction (sa'tisfa'kšan) 

Zadovoljština, n. satisfaction (sa'tisfa'kšan) 
Zadrhtavati, v. to tremble (tu tre'mbl), to shiver (tu 

ši'vor) 
Zadrijemati, v. to fall asleep (tu fa'l asli'p) 
Zadrijeti, y. to stripe (tu stra'jp), to flay (tu fle'j) 
Zadrmati, v. to shake up (tu še'jk a'p) 
Zadruga, n. communion (kamju'nion), association 
(aso'šie'jšan), fellowship (fa'loši'p), company 
(ka'mpani), family (fa'mili) 
Zadružan, a. communistic (ka'mjuni'stik) 
Zadržati, zadržavati, v. to detain (tu dite'jn), to hin- 
der (tu hi'nđor), to uphold (tu a'pho'ld) 
Zadržati se, zadržavati se, v. to remain (tu rime'jn) Zadubljen u mislima, a. wrapped up in thoughts 

(ra'pt a'p in ta'c), meditating (me'ditejting) 
Zaduh, n. smell (smel) 
Zad uhati se, v. to pant (tu pa'nt) 
Zadunuti, v. to breathe upon (tu bri'd apa'n) 
Zadupsti se, v. to be absorbed (tu bi apso'rbd) 
Zadušiti, v. to suffocate (tu sa'fokejt) 
Zadušljiv, a. suffocating (sa'fokejting) 
Zadušnice, n. requiem (ri'kuiem) 
Zadužbina, n. foundation (fa'unde'jšan), donation (do*- 

ne'jšan) 
Zadužen, a. indebted (inde'ted) 

Zadužen' (o imanju), a. encumbered (enka'mbord) 
Zaduženje, n. indebtedness (inde'tednes) 
Zadužiti, v. to ipvolve in debt (tu inva'lv in de't) 
Zadužnica, n. promissory note (pra'misori no't) 
Zadužnica na nekretnine, n. mortgage (mo'rgedž) 
Zagaliti, v. to bare (tu ba'r) 
Zagasit, a. dark (dark), brown (bra'un) 
Zagasiti, v. to extinguish (tu eksti'nguiš) 
Zagašen, a. extinguished (eksti'nguišt) 
Zagaziti, v. to wade into (tu ye'jd i'ntu) 
Zaglavak, zaključak, n. epilogue (e'pilag) 
Zaglaviti, v. to wedge (tu ue'đž) 
Zaglaviti, propasti, v. to perish (tu pe'riš) 
Zaglavni, a. conclusive (konklju'siv), final (fa'jnal), 

ultimate (a'ltimetj 
Zagledati se, v. to stare (tu sta'r) 
Zagledati se (u djevojku), v. to fall in love (tu fa'l 

in la'v) 
Zaglušan, a. deafening (de'fening) 
Zaglušiti, v. to deafen (tu de'fn) 
Zagnati, v. to drive in (tu dra'jv i'n) 
Zagnjurivati se, v. to dive (tu da'jv), to plunge (tu 

pla'nđž), to immerge (tu imo'rđž) 

Zagonetan, a. puzzling (pa'zling), enigmatical (i'nig- 
ma'tikal), unintelligible (a'ninte'lidžibl) 

Zagonetati, v. to propose a riddle (tu propo'z e ri'dl) 

Zagonetka, n. riddle (riđi), enigma (ini'gma) 

Zagoriti, v. to scorch (tu sko'rč) 

Zagorje, n. the coutry behind the mountains (di kan'- 
tri biha'jnd di ma'untins) 

Zagovarati, v. to intercede (tu i'ntOrsi'd), to favor (tu 
fe'jvor) 

Zagovor, zavjet, n. vow (va'u) 

Zagovor, n. pledge (pledž), intercession (i'ntorse'šan) 

Zagovoriti se, v. to pledge one's self (tu ple'đž uan- 

se'lf) 
Zagovornik, n. interceder (i'ntorsi'dor) 
Zagrabiti, v. to grab (tu gra'b), to take a handful (tu 

te'jk e ha'ndful) 
Zagrada, n. fence (fens), hedge (hedž), barricade 

(barike'jd) 
Zagraditi, v. to hedge in (tu he'dž i'n), to fence (tu 

fe'ns) 
Zagradje, n. suburb (sa'bCrb) 
Zagraktati, v. to utter a shriek (tu a'tOr e Sri'k) 
Zagranak, n. brancii (brant) Zagrijati _ 200 — Zakonik Zagrijati se, v. to warm (tu ua'rm), to interest (tu 

i'ntorest) 
Zagristi, v. to bite in (tu ba'jt i'n) 
Zagrizak, n. bite (bajt) 
Zagrižljiv, a. biting (ba'jting), mordacious (morde'j- 

šas) 
Zagrliti, v. to embrace (tu embre'js), to hug (tu ha'g) 
Zagrljaj, n. embrace (embre'js), hug (hag) 
Zagrmjeti, v. to thunder (tu ta'ndor) 
Zagrnuti, zagrtati, v. to cover (tu ka'vbr) 
Zagroziti se, v. to threaten (tu tre'tn), to menace (tu 

me'nes) 
Zagruvati, v. to roar out (tu ro'r a'ut) 
Zagušiti, v. to suffocate (tu sa'fokejt), to choke (tu 

čo'k) 
Zagušljiv, a. suffocating (sa'fokejting) 
Zagusljivost, n. closeness (klo'snes) 
Zagvozditi, v. to wedge (tu ue'dž) 
Zahladiti, v. to grow cool (tu gro'u ku'l) 
Zahod, n. water-closet (ua'dbr-kla'zet) 
Zahod sunca, n. sun-set (sa'n-se't) 
Zahoditi, v. to set (tu se't) 
Zahrdjan, a. rusty (ra'sti) 
Zahrdjati, v. to rust (tu ra'st) 
Zahtijev, n. demand (dima'nd), requisition (re'kuizi- 

šan) 
Zahtijevati, v. to ask (tu a'sk), to demand (tu di- 
ma'nd), to require (tu rikua'er) 
Zahukati, v. to hoot (tu hu't) 

Zahvala, n. thanks (tanks), gratefulness (gre'jtfulnes) 
Zahvalan, a. thankful (ta'nkful), grateful ' (gre'jtful) 
Zahvaliti, v. to thank (tu ta'nk) 
Zahvaliti se, v. to thank (tu ta'nk) 
Zfhvaliti se, otkloniti, v. to decline (tu dikla'jn), to 

refuse (tu rifju'z) 
Zahvalni dan, n. Thanksgiving-day (ta'nksgi'ving- 

de'j) 
Zahvalnica, n. thanksgiving (ta'nksgi'ving) 
Zahvalnost, n. thankfulness (ta'nkfulnes), gratitude 

(gra'titjud) 
Zahvatiti, v. to apprehend (tu aprihe'nd), to clutch 

(tu kla'č) 
Zaigrati, v. play (tu ple'j) 
Zainatiti se, v. to quarrel (tu kua'rel) 
Zaira, n. supply (supla'j) 
Zaiskati, v. to demand (tu dima'nd), to request (tu 

rikue'st) 
Zaista, adv. certainly (so'rtenli), surely (šu'rli) 
Zajam, n. loan (lo'un) 
Zajamčenje, n. security (sekju'riti), bail (bejl), bond 

(band), guaranty (ga'ranti') 
Zajamčiti, v. to guarantee (tu ga'ranti'), to warrant 

(tu ua'rant), to pledge (tu ple'dž) 
Zajaukati, v. to utter a shriek (tu a'tor e šrl'k) 
Zajaziti, v. to dam up (tu da'm a'p) 
Zajecati, v. to sob (tu sa'b) 
Zaječati, v. to resound (tu riza'und) 
Zajedljiv, a. biting (ba'jting), mordacious (morde'j- 

šas) Zajednica, organizacija, n. society (sosa'iti), associ- 
ation (aso'šie'jšan) 

Zajednica, zadruga, n. communion (kamju'njon), com- 
munity (kamju'niti) 

Zajednica (društava), n. fraternity (frato'rniti), orga- 
nization (organize'jšan), order (o'rdor) 

Zajednički, a. common (ka'mon), in common (in ka'- 
mbn), in company (in ka'mpani), general (dže'- 
noral) 

Zajedno, adv. together (tuge'dor) 

Zajmiti (od nekoga), v. to borrow (tu ba'ro) 

Zajmiti (nekomu), v. to lend (tu le'nd) 

Zajutrak, n. breakfast (bre'kfast) 

Zakačiti, v. to hook on (tu hu'k a'n), to grapple (tu 
gra'pl) 

Zakaludjeriti, v. to cloister (tu klo'jstbr), to vow (tu 
va'u) 

Zakameniti se, v. to petrify (tu pe'trifaj) 

Zakasniti, v. to make late (tu me'jk le'jt), to retard 
(tu rita'rd), to come too late (tu ka'm tu' le'jt) 

Zakašnjenje, n. lateness (le'jtnes), stop (stap), delay 
(dile'j) 

Zakazati, v. to designate (tu de'zignejt), to appoint 
(tu apo'jnt) 

Zakidati, zakinuti, v. to abolish (tu aba'liš), to annul 
(tu ana'l), to nullify (tu na'lifaj) 

Zakiseliti, v. to sour (tu sa'ur) 

Zakivati, zakovati, v. to weld (tu ue'ld) 

Zaklada, n. fund (fand), foundation (fa'unde'jSan), 
donation (do'ne'jšan) 

Zakladnik, n. founder (fa'undor) 

Zakladnjak, n. stipendiary (stajpe'ndieri) 

Zaklanjati, v. to protect (tu prote'kt), to shield (tu 
ši'ld) 

Zaklanje, n. butchering (bu'čbring) 

Zaklati, v. to kill (tu ki'l), to shaughter (tu sla'tor) 

Zaklet, a. cursed (kb'rsed), execrable (e'ksekrabl) 

Zakleti, v. to curse (tu ko'rs), to damn (tu da'm) 

Zakleti se, v. to take oath (tu te'jk o'ut), to swear 
(tu sue'r) 

Zakletva, n. oath (o'ut) 

Zaklinjač, n. swearer (sue'ror) 

Zaklinjati, moliti, v. to beseech (tu bisl'č) 

Zaključak, n. conclusion (konklju'žan) 

Zaključati, v. to lock up (tu la'k a'p) 

Zaključiti, v. to conclude (tu konklju'd) 

Zaključiti (račune), v. to balance accounts (tu ba'lans 
aka'unc) 

Zaklon, n. refuge (re'fjudž) 

Zaklonište, n. shelter (še'ltor) 

Zaklonit, a. protected (prote'kted) 

Zakloniti, v. to protect (tu prote'kt), to defend (tu 
defe'nd), to shelter (tu še'ltor) 

Zaklop, n. clamp (klamp) 

Zaklopac, n. cover (ka'vor), lid (lid) 

Zaklopiti, v. to cover (tu ka'vor) 

Zakon, n. law (la), statute (sta'cut), act (akt) 

Zakon, vjera, n, religion (reli'džan), faith (fejt) 

Zakonik, n. code (kod), statute-book (sta'ćut-bu/k) Zakonik _ 201 _ Zamašaj I Zakonik gradjanski, n. code of civil law (ko'đ av si'vil 

la') 
Zakonik kriminalni, n. code of criminal law (ko'd av 

kri'minal la.') 
Zakonit, a. legal (li'gal), legitimate (ledži'timet) 
Zakonitost, n. legality (liga'liti), legitimacy (ledži'ti- 

mesi) 
Zakonodavac, n. legislator (le'džisle'jtor) 
Zakonodavan, a. legislative (le'đžisle'jtiv) 
Zakonodavna vlast, n. legislature (le'džisle'jćor) 
Zakonodavno tijelo, n. legislative body (le'đžisle'jtiv 

ba'di) 
Zakonodavstvo, n. legislation (le'džisle'jšan), legis- 
lature (le'džisle'jćor) 
Zakonoslovac, n. jurist (džu'rist) 
Zakonoznanstvo, n. jurisprudence (džu'rispru'đens) 
Zakonski, a. legal (li'gal), lawful (la'ful) 
Za kop, n. burial (bo'rial) 
Zakopati, v. to bury (tu bo'ri) 
Zakopčati, v. to button (tu ba'tn) 
Zakotiti se, v. to multiply (tu ma'ltiplaj) 
Zakovan, a. forged (forđžd) 
Zakračunati, v. to bolt (tu bo'lt) 
Zakrčen, a. blocked up (bla'kt a'p), barricaded (ba'ri- 

ke'jded) 
Zakrčenje, zagrada, n. barricade (ba'rike'jd), bar 

(bar) 
Zakrčiti, v. to barricade (tu ba'rike'jd), to bar (tu 

ba'r), to block up (tu bla'k a'p) 
Zakrenuti, v. to turn off (tu to'rn a'f), to divert (tu 

divo'rt) 
Zakriliti, v. to defend (tu dife'nd), to protect (tu pro- 

te'kt) 

Zakrilje, okrilje, n. shelter (še'ltor), cover (ka'vSr) 

Zakriti, v. to cover (tu ka'vor) 

Zakrpa, n. patch (pač) 

Zakrpiti, v. to patch up (tu pa'č a'p) 

Zakružiti, v. to circle (tu so'rkl) 

Zakrvaviti, v. to bleed (tu bli'd) 

Zakržljati, v. to pine away (tu pa'jn aue'j), to starve 

(tu sta'rv) 
Zakržljati (o biljci), v. to stop the growth (tu sta'p 

di gro'ut) 
Zakukati, v. to cuckoo (tu ku'ku') 
Zakukati (zaplakati), v. to lament (tu lame'nt) 
Zakukuljiti se, v. to change into a chrysalis (tu če'jndž 

i'ntu e kri'salis) 
Zakup, n. rent (rent), lease (lis), tenure (te'njur) 
Zakupiti, v. to rent (tu re'nt), to lease (tu li's) 
Zakupnik, n. tenant (te'nant), lessee (le'si') 
Zakupnina, n. rent (rent), quit-rent (kui't-re'nt) 
Zakutak, n. recess (ri'se's), niche (nič) 
Zakutnjak (zub), n. molar tooth (mo'lor tu't) 
Zakvačiti, v. to hitch (tu hi'6), to hook on (tu hu'k 

a'n), to grapple (tu gra'pl) 
Zalagač, ru pawner (p&'nor) 
Zalagaonica, n. pawn-shop (p&'n-ša'p), loan-office 

(lg'un-a'fis) 
Zalagati, v. to pawn (tu p&'n), to mortgage (tu mo'r- 

gedž), to pledge (tu ple'dž) Zaiajati, v. to bark (tu ba'rk ) 

Zalaz (sunca), sunset (sa'nse't), setting (se'ting) 

Zalaziti, v. to set (tu se't) 

Žaleći se, v. to nestle (tu ne'sl) 

Zalediti, v. to freeze (tu fri'z) 

Zaledje. n. backing (ba'king) 

Zaledjen, a. frozen (frozn) 

Zalet, n. start (start) 

Zaletjeti, v. to dart (tu da'rt) 

Zaležati se, v. to repose (tu ripo'z) 

Zaliha, n. stock (stak), provision (provi'žan) 

Zaliječiti, v. to heal up (tu hi'l a'p) 

Zalijeniti se, v. to become lazy (tu bika'm le'jzi), to 

idle (tu a'jdl) 
Zalijepiti, v. to paste together (tu pe'jst tuge'dor) 
Zalijevati, v. to water (tu ua'dor), to sprinkle (tu 

spri'nkl) to moisten (tu mo'jsn) 
Zalisci, n. sideburns (sa'jdbo'rns) 
Zalistak, n. damper (da'mpbr) 
Zali šan, a. superfluous (supo'rfljuas) 
Zališnost, n. superfluity (sju'porflju'iti) 
Zaliti, vidi zalijevati 
Zaljev, n. gulf (galf), bay (bej) 
Zaljubiti se, v. to fall in love (tu fa'l in la'v) 
Zaljuljati, v. to swing (tu sui'ng), to rock (tu ra'k) 
Zalog, n. pawn (pan), mortgage (mo'rgedž), pledge 

(pledž) 
Zaloga, n. pawning (pa'ning), mortgaging (mo'rge- 

džing), pledging (ple'džing) 
Zalogaj, n. bit (bit), morsel (mo'rsel) 
Založitelj, n. pawnor (pa'no'r), mortgagor (mo'rge- 

džo'r) 
Založiti, jesti, v. to eat (tu i't) 
Založiti (vriednost), v. to pawn (tu pa'n), to pledge 

(tu ple'dž) 
Založiti (riječ), v. to pledge (tu ple'dž) 
Založnica (cedulja), n. pawn ticket (pa'n-ti'ket) 
Zalud, adv. in vain (in ve'jn), vainly (ve'jnli) 
Zaludan, a. vain (ve'jn), idle (ajdl), useless (ju'sles) 
Zaluditi, v. to infatuate (tu infa'ćjuejt) 
Zaludjenje, n. infatuation (infa'ćju'ejšan) 
Zalupan, a. stupid (stju'pid) 

Zalupan biti, v. to be a block-head (tu bi e bla'k-hed) 
Zalupanac, n. dunce (dans) 
Zalutati, v. to stray (tu stre'j), to lose one's way (tu 

lu'z ua'ns ue'j), to go astray (tu go' astre'j) 

Zamaći, v. to go out of sight (tu go' a'ut av sa'jt) 

Zamagliti, v. to becloud (tu bikla'yd) 

Zamah, n. swing (sui'ng), sway (sue'j) 

Zamahnuti, v. to swing (tu sui'ng), to sway (tu sug'j) 

Zamaknuti, vidi zamaći 

Zamama, n. bait (bejt), lure (ljur) 

Zamamiti, v. to bait (tu be'jt), to allure (tu alju'r) 

Zamamljiv, a. seductive (sida'ktiv), tempting (te'mp- 

ting), captivating (ka.'ptivejting) 
Zaman, uzalud, adv. in vain (in ve'jn) 
Zamandaliti, v. to bolt (tu bo'lt) 
Zamastiti (jelo), v. to butter (tu ba'tor), to grease 

(tu gri'z) 
Zamašaj, važnost, n. importance (impo'rt&ns) Zamašan — 202 — Zapadni Zamašan, a. heavy (he'vi), weighty (ue'jti), important 

(impo'rtant) 
Zamatati, v. to wrap up (tu ra'p a'p), to envelop (tu 

enve'lap) 
Zamazan, a. dirty (do'rti), soiled (so'eld) 
Zamazati, v. to smear up (tu smi'r a'p), to daub over 

(tu da'b o'vor) 
Zamediti, v. to honey (tu ha'ni) 
Zamesti, v. to delude (tu đilju'd) 
Zamesti (trag), v. to mislead (tu misli'd) 
Zametak, n. foetus (fi'tas), embryo (e'mbrio) 
Zametnuti, v. to misplace (tu misple'js) 
Zametnuti porod, v. to miscarry (tu miska'ri) 
Zamijeniti, v. to substitute (tu sa'pstitjut), to replace 

(tu riple'js), to exchange (tu eksče'jndž) 
Zamijesiti, v. to knead (tu ni'đ) 
Zamijetiti, v. to perceive (tu pbrsi'v) 
Zamilovati, v. to grow fond of (tu gro'u fa'nd a'v) 
Zamisao, n. thought (tat), idea (ajdi'a) 
Zamisliti se, v. to be absorbed in thought (tu bi ab- 

so'rbđ in ta't) 
Zamišljen, a. thoughtful (ta'tful) 
Zamišljenost, n. cogitation (ka'džite'jšan), thought- 

fulnes (ta'tfulnes) 
Zamjena, n. substitution (sa'pstitju'šan), exchange 

(eksče'jndž) 
Zamjenik, -ica, n. substitute (sa'pstitjut) 
Zamjenit, a. mutual (mju'ćjual), reciprocal (risi'- 

prakol) 
Zamjera, n. offense (ofe'ns), umbrage (a'mbredž) 
Zamjeran, a. considerable (konsi'dorabl) 
Zamjeriti, v. to take amiss (tu te'jk ami's) 
Zamka, n. trap (trap), snare (snar) 
Zamočiti, v. to dip in (tu di'p i'n) 
Zamoliti, v. to request (tu rikue'st) 
Zamotak, n. package (pa'keclž), small parcel (sma'i 

pa'rsel) 
Zamotati, v. to wrap up (tu ra'p a'p), to envelop (tu 

enve'lap) 
Zamotriti, v. to behold (tu biho'ld), to discover (tu 

diska'vor) 
Zamračiti, v. to darken (tu da'rkn) 
Zamračiti se, v. to grow dusky (tu gro'u da'ski) 
Zamrijeti, v. to benumb (tu bina'm) 
Zamrljan, a. besmeared (bismi'rd), stained (stejnd) 
Zamrljati, v. to soil (tu so'el), to besmear (tu bismi'r) 
Zamrmljati, v. to murmur (tu mo'rmor) 
Zamrsiti, v. to entangle (tu enta'ngl), to embroil (tu 

embro'el), to confuse (tu konfju'z) 
Zamršaj, n. entangling (enta'ngling), complication 

(ka'mplike'jšan), confusion (konfju'žan) 
Zamršaj (u igrokazu), n. plot (plat) 
Zamršen, a. complicated (ka'mplike'jted) 
Zamršenost, n. perplexity (porple'ksiti), confusion 

(konfju'žan) 
Zamršivati, v. to entangle (tu enta'ngl), to embroil 

(tu embro'el) 
Zamrziti, v. to hate (tu he'jt), to despise (tu đispa'jz) 
Zamrznuti, v. to freeze (tu fri'z) Zamučati, v. to keep silent (tu ki'p sa'jlent) 
Zamuknuti, utišati, v. to become still (tu bika'm sti'l) 
Zamutiti, v. to trouble (tu tra'bl), to muddy (tu ma'di), 

to confuse (tu konfju'z) 
Zanat, n. handicraft (ha'ndikraft), trade (trejd), pro- 
fession (profe'šan) 
Zanatlija, n. handicraftsman (ha'ndikra'fcman), arti- 
san (a'rtizan), tradesman (tre'jdzman) 

Zanemaren, a. neglected (negle'kteđ) 
Zanemariti, v. to neglect (tu negle'kt) 
Zanemarivanje, n. neglect (negle'kt), neglecting (ne- 

gle'kting) 
Zanesen, a. enthusiastic (entju'zia'stik), in ecstasy (in 

e'kstasi) 
Zanesenjak, n. enthusiast (entju'ziast) 
Zanešenost, n. enthusiasm (entju'ziazm) 
Zanijekati, v. to deny (tu dina'j) 
Zanijemiti, v. to become speechless (tu bika'm spi'č- 

les) 
Zanimanje, n. occupation (a'kjupe'jšan), business 

(bi'znis), interest (i'ntorest), calling (ka'ling) 
Zanimati, v. to interest (tu i'ntorest) 
Zanimati se, v. to take interest (tu te'jk i'ntorest), 

to be interested (tu bi i'ntorested) 
Zanimljiv, a. interesting (i'ntoresting), curious (kju'- 

rias) 
Zanimljivost, n. curiosity (kju'ria'siti) 
Zanoktica, n. felon (fe'lan) 
Zanos, n. enthusiasm (entju'ziazm) 
Zanosit, a. enthusiastic (entju'zia'stik) 
Zanositi, v. to enthuse (tu entju'z), to inspire with 

(tu inspa'er ui't) 
Zanositi, postati trudnom, v. to become pregnant (tu 

bika'm pre'gnant) 
Zanovijetalo, n, silly fellow (si'li fa'16), blunderhead 

(bla'ndorhed) 
Zanovijetanje, n. rigmarole (ri'gmaro'l), silly talk 

(si'li ta'k) 
Zanovijetati, v. to bother (tu ba'dor), to drivel (tu 

đri'vl) 
Zao, a. bad (bad), wicked (ui'ked) 
Zaobliti, v. to round off (tu ra'und a'f) 
Zaodjenuti, v. to clothe (tu klo'đ), to dress (tu đre's), 

to cover (tu ka'vor) 
Zaogrnuti, v. to wrap round (tu ra'p ra'und) 
Zaokružiti, v. to circle (tu so'rkl), to round off (tu 

ra'und a'f) 
Zaokupiti, v. to encompass (tu enka'mpas) 
Zaoriti se, v. to resound (tu riza'und), to echo (tu 

e'ko) 
Zaostajanje, n. remaining behind (rime'jning biha'jnd) 
Zaostajati, v. to remain behind (tu rime'jn biha'jnd), 

to fall short of (tu fa'l šo'rt a'v) 
Zaostajati (za uru), v. to be slow (tu bi slo'u) 
Zaoštren, a. sharp (šarp), sharpened (ša'rpend) 
Zaoštriti, v. to sharpen (tu ša'rpen) 
Zaoštriti se, v. to become acute (tu bika'm akju't) 
Zapad sunca, n. sunset (sa'nset) 
Zapad, n. West (ue'st), Occident (a'ksident) 
Zapadni, a. westerly (ye'storli), occidental (a'kside'n- 

tal) Zapadnjak 203 Zapustiti Zapadnjak, n. Westerner (ue'stornor) 
Zapadnjak (vjetar), n. western wind (ue'storn ui'nd) 
Zapala, upala, n. inflammation (i'nflame'jšan) 
Zapaliti, v. to set on fire (tu se't an fa'er), to incenso 

(tu inse'ns), to kindle (tu ki'ndl) 
Zapaliti (svjetlo), v. to light (tu la'jt), to kindle (tu 

ki'ndl), to set fire (tu se't fa'er) 
Zapalili se, v. to catch fire (tu ka'č fa'er) 
Zapamtiti, v. to remember (tu rime'mbor), to hear in 

mind (tu ba'r in ma'jnd), to mark (tu ma'rk), to 

commit to memory (tu komi't tu me'mori) 
Zapanjenost, n. astonishment (asta'nišment) 
Zapanjiti se, v. to be benumbed (tu bi bina'md) 
Zapapriti, v. to pepper (tu pe'por) 
Zapapriti komu pošteno, v. to bedevil with (tu bide'vl 

iji't) 
Zapara, n. sultriness (sa'ltrines) 
Zaparan, a. sultry (sa'ltri) 
Zapasti (o suncu), v. to set (tu se't) 
Zapasti u sužanjstvo, v. to be made a prisoner (tu bi 

me'jcl e pri'znor) 
Zapaziti, v. to behold (tu biho'ld), to discover (tu 

diska'vor) 
Zapečatiti, v. to seal (tu si'l) 
Zapeći, v. to heat (tu hi't), to burn (tu ho'rn) 
Zapeti, v. to be stuck (tu bi sta'k) 
Zapeti se, v. to stick fast (tu sti'k fa'st) 
Zapetljati, v. to tie up (tu ta'j a'p), to lace (tu le'js) 
Zapinjač, n. brake (brejk) 
Zapinjati, v. to retard (tu rita'rd) 
Zapis, n. talisman (ta'lisman) 
Zapisati, v. to inscribe (tu inskra'jb), to prescribe 

(tu priskra'jb), to register (tu re'džistor) 
Zapisati se, v. to register (tu re'džistor), to enroll (tu 

enrol), to enlist (tu enli'st) 
Zapisnik, n. minutes (mi'nic), record (re'korđ), pro- 
tocol (pro'toko'l), register (re'džistor) 
Zapitati, v. to ask (tu a'sk), to inquire (tu i'nkua'er), 

to question (tu kue'sčan), to demand (tu di- 

ma'nd) 
Zapiti, v. to spend for drink (tu spe'nd for dri'nk) 
Zapjeniti, zapjenušiti, v. to foam (tu fo'um) 
Zapjevati, v. to start to sing (tu sta'rt tu si'ng) 
Zaplakan, a. tearful (ti'rful) 

Zaplakati, v. to cry (tu kra'j), to bawl (tu ba'l) 
Zaplamtjeti, v. to flame up (tu fle'jm a'p), to blaze 

(tu ble'jz) 
Zaplašiti, v. to frighten (tu fra'jtn), to scare (tu 

ska'r) 
Zap leće, n. support (supo'rt), backing (ba'king) 
Zaplesti, v. to interweave (tu i'ntorui'v), to involve 

(tu inva'lv) 
Zaplesti se, v. to become involved (tu bika'm inva'lvd), 

to be implicated (tu bi i'mplikejted) 
Zaplet, n. entangling (enta'ngling), complication 

(ka'mplike'jšan), imbroglio (imbro'ljo) 
Zaplet u igrokazu, n. plot (plat) 
Zapletati, vidi zaplesti 

Zapletati u govoru, v. to stutter (tu sta'tor) 
Zapletenost, n. entanglement (enta'nglment), intricacy 

(i'ntrikesi) Zaplijeniti, v. to take as booty (tu te'jk az bu'ti> 
Zaplijeniti, konfiscirati, v. to confiscate (tu ka'nfis- 

kejt) 
Zaplijeniti stoku, v. to impound (tu impa'und) 
Zaplijeniti sudbeno, v. to distrain (tu distre'jn) 
Zapljena, n. confiscation (ka'nfiske'jšan) 
Zapljenitelj, n. distrainer (distre'jnor), confiscator 

(ka'nfiske'jtor) 
Zapljuvati, v. to spit upon (tu spi't apa'n) 
Zaploviti, v. to set sail (tu se't se'jl) 
Započetak, n. beginning (begi'ning), start (start) 
Započeti, v. to begin (tu begi'n), to commence (tu 

kome'ns), to start (tu sta'rt) 
Zapodjeti, v. to call forth (tu ka'l fo'rt) 
Zapodjeti kavgu, v. to start a quarrel (tu sta'rt o 

kua'rel) 
Zapomagati, v. to cry out for help (tu kra'j a'ut for 

he'lp) 
Zapon, n. bolt (bolt) 
Zaponac, n. shackle (sakl) 
Zaponka, n. buckle (bakl) 
Zapor, n. bolt (bolt) 

Zaporka, n. (), parenthesis (pare'ntisis) 
Zaposjesti, v. to take possession (tu te'jk poze'šan) 
Zapostaviti, zapostavljati, v. to put back (tu pu't 

ba'k), to disregard (tu di'srega'rd), to ignore (tu 

igno'r) 
Zapovijed, n. command (koma'nd), order (o'rdor) 
Zapovjedni, a. imperative (impe'rativ) 
Zapovjedni način ( u gramatici), n. imperative (im- 
pe'rativ) 
Zapovjednički, a. commandatory (koma'ndatori), im- 
perious (impi'rjas) 
Zapovjednik, n. commander (koma'ndor), chief (čif) 
Zapovjedništvo, n. command (koma'nd) 
Zaprašiti, v. to raise dust (tu re'jz da'st) 
Zapreci, zapregnuti, v. to tuck up (tu ta'k a'p) 
Zapreci konje, v. to harness (tu ha'rnes) 
Zapreka, n. obstacle (a'pstakl), impediment (impe'di- 

ment) 
Zapremati, v. to occupy (tu a'kjupaj) 
Zapretati, v. to cover with ashes (tu ka'vor uit a'šez 
Zapriječen, a. prevented (prive'nted), hindered (hi'n- 

dord), checked (čekt) 
Zapriječiti, v. to prevent (tu prive'nt), to check (tu 

če'k), to thwart (tu tua'rt) 
Zaprijeti, v. to close (tu klo'z) 
Zaprijetiti, v. to menace (tu me'nas), to threaten (tu 

tre'tn) 
Zapriseći, v. to take oath (tu te'jk o'ut), to swear (tu 

sua'r) 
Zaprljati, v. to besmirch (tu bismo'rč) 
Zaprositi (djevojku), v. to woo (tu uu') 
Zapržiti, v. to burn in (tu bo'rn i'n) 
Zapt, stega, n. discipline (đi'siplin) 
Zapučiti, v. to button up (tu ba'tn a'p) 
Zapuhati, v. to blow (tu blo'u) 
Zapustiti, v. to quit (tu kui't), to leave (tu H'v), to 

abandon (tu aba'ndan), to forsake (tu forse'jk) 
Zapustiti se, v. to neglect one's self (tu negle'kt uan- 

se'lf) Zapustjeti — 204 — Zastidjeti Zapustjeti, v. to become desert (tu bika'm de'zort), 

to forsake (tu fo'rse'jk) 
Zapušiti, v. to smoke (tu smo'k) 
Zapuštati, v. to neglect (tu negle'kt) 
Zapušten, a. neglected (negle'kteđ), abandoned 

(aba'ndand) 
Zapuštenost, n. desolation (đe'sole'jšan), abandon- 
ment (aba'ndanment) 
Zaputiti se, v. to go (tu go'), to start (tu sta'rt) 
Zaračunati, v. to charge (tu ča'rdž) 
Zarada, n. earnings (6'rnings), gain (gejn) 
Zaradi, prep, because- of (bika'z a'v), on account of 

(an aka'ynt a'v), for the sake of (for di se'jk 

a'v) 
Zaraditi, v. to gain (tu ge'jn), to earn (tu 6'rn) 
Zarana, adv. early (6'rli) 
Zarasti, srasti, v. to grow together (tu gro'u tuge'- 

dbr), to grow deformed (tu gro'u difo'rmd) 
Zarasti (o rani), v. to heal up (tu hi'l a'p), to close 

(tu klo'uz) 
Zaratiti se, v. to go to war with (tu go' tu ug,'r yi't) 
Zaravanak, n. terrace (te'res) 
Zaraza, pošast, n. epidemic (e'pide'mik) 
Zarazan, a. contagious (konte'jdžas) 
Zaraziti, v. to infect (tu infe'kt) 
Zareći se, v. to make a slip in speaking (tu me'jk e 

sli'p in spi'king) 
Zaredati, v. to follow (tu fa'lo) 
Zarediti, v. to ordain (tu orde'jn) 
Zarez, n. notch (nač), incision (insi'žan) 
Zarez, črknja, n. comma (ka'ma) 
Zarezati, v. to cut into (tu ka't i'ntu), to notch (tu 

na'č) 
Zareznik, n. insect (i'nsekt) 
Zaridati, v. to lament (tu lame'nt), to bemoan (tu bl- 

mo'yn) 
Zarinuti, v. to stick in (tu sti'k i'n) 
Zarobiti, v. to captivate (tu ka'ptivejt), to enslave 

(tu ensle'jv) 
Zarobljenik, n. prisoner (pri'znor), captive (ka'ptiv) 
Zaroga, n. mouth-piece (ma'ut-pl's) 
Zaroniti, v. to dive into (tu da'jv i'ntu), to immergo 

(tu imo'rdž) 
Zarub, n. hem (hem) 

Zarubiti, v. to seam (tu si'm), to hem (tu he'm) 
Zaručiti, v. to affiance (tu afa'jans), to betroth (tu 

bitra't), to engage (tu enge'jdž) 
Zaručni dan, n. betrothing- day (betraTding-de'J) 
Zaručni prsten, n. engagement ring (enge'jdžment 

ri'ng) 
Zaručnica, n. fiancee (fi'a'nse*) 
Zaručnik, n. fiance (fi'a'nse') 
Zaruditi, v. to dawn (tu da'n) 
Zaruke, n. betrothal (betra'dal) 
Zarumeniti se, v. to blush (tu bla'š) 
Zasad, n. plant (plant) 
Zasaditi, v. to plant (tu pla'nt) 

Zaseban, a. private (pra'jvet), singular (si'ngjulOr) 
Zasebice, a. separately (se'paretli), individually (i'ndi- 

vi'džjuali) 
Zaselak, n. village (vi'leđž) Zasijati, v. to sow (tu so'u) 

Zasijati, zasjati, v. to shine forth (tu ša'jn fo'rt) 

Zasijecati, v. to incise (tu insa'jz), to belong (tu bi- 
la'ng) 

Zasijedanje, n. session (se'šan), sitting (si'ting), mee- 
ting (mi'ting) 

Zasijedati, držati sjednice, v. to hold meeting (tu ho'ld 
mi'ting), to sit (tu si't) - 

Zasijedati, vrebati, v. to ambush (tu a'mbuš) 

Zasipati, v. to fill up (tu fi'l a'p) 

Zasititi, v. to satiate (tu se'jšiejt) 

Zasjati, v. to shine forth (tu ša'jn fo'rt) 

Zasjeda, n. ambuscade (a'mbaskejd), ambush (a'm- 
buš) 

Zasjek, n. cut (kat) 

Zasjeniti, v. to shade (tu še'jd) 

Zasjesti, v. to sit (tu si't) 

Zaskočiti, v. to jump (tu dža'mp) 

Zaslada, n. dessert (dezo'rt) 

Zasladiti, v. to sweeten up (tu sui'tn a'p) 

Zaslijepiti, v. to blind (tu bla'jnd), to infatuate (tu 
infa'ćjuejt) 

Zasliniti, v. to salivate (tu sa'livejt) 

Zaslon, n. folding screen (fo'lding skri'n), screen-wall 
(skri'n-ua'l) 

Zaslon iti, v. to cover (tu ka'vor), to muffle up (tu 
ma'fl a'p) 

Zasluga, n. earnings (o'rnings), profit (pra'fit), merit 
(me'rit), endeavor (ende'vbr) 

Zaslužan, a. meritorious (me'rito'rias), well-deser- 
ving (ye'1-dizo'rving) 

Zaslužba, n. earnings (o'rnings), salary (sa'lari), wa- 
ges (ue'jdžes), merit (me'rit) 

Zaslužiti, v. to gain (tu ge'jn), to earn (tu b'rn), to 
deserve (tu dizo'rv) 

Zasmočiti, v. to season (tu si'zn) 

Zasmoliti, v. to pitch (tu pi'č) 

Zasmraditi. v. to infect (tu infe'kt) 

Zasmrdjeti, v. to stink (tu sti'nk) 

Zasnovati, v. to found (tu fa'und), to plan (tu pla'n) 

Zasopiti se, v. to pant (tu pa'nt) 

Zaspati, v. to fall asleep (tu fa'l asli'p) 

Zasramiti, v. to make ashamed (tu me'jk aše'jmd) 

Zasramiti se, v. to be ashamed (tu aše'jmd) 

Zastajati, v. to impede (tu impi'd), to delay (tu dile'j) 

Zastario, a. antiquated (a'ntikue'jted), obsolete (a'p- 
soli't) 

Zastarjelo pravo, n. prescriptive right (preskri'ptiv 
ra'jt) 

Zastarjelost, n. obsoleteness (a'psoli'tnes), prescrip- 
tion (preskri'pšan), inveterateness (inve'toretnes) 

Zastarjeti, v. to become antiquated (tu bika'm a'nti- 
kuejted) 

Zastava, n. flag (flag), standard (sta'ndord), banner 
(ba'nor) 

Zastavka, n. stopper (sta'por), lever (li'vSr) 

Zastavka, zaustava, n. brake (bre'jk) 

Zastavnik, n. ensign (ensa'jn), color-bearer (ka'lSr- 
ba'ror) 

Zastavnjak zub, n. wisdom-tooth (yi'zdam-tu't) 

Zastidjeti, v. to make ashamed (tu me'jk aše'jmd) Zastidjeti 205 Zavesti Zastidjeti se, v. to blush (tu bla'š) 

Zastirač, n. shade (šejđ) 

Zastirati, v. to cover (tu ka'vor), to muffle up (tu 
ma'fl a'p) 

Zastoj, n. standstill (sta'ndstil) 

Zastor, n. curtain (kortn), shade (šejd) 

Zastrašiti, v. to scare (tu ska'r), to intimidate (tu in- 
ti'midejt) 

Zastrijeti, v. to veil (tu ve'jl), to muffle up (tu ma'fl 
a'p), to shade (tu še'jd) 

Zastrt, a. veiled (vejld), covered (ka'vord) 

Zastrugati, v. to shave (tu še'jv), to scrape (tu 
skre'jp) 

Zastupati, v. to represent (tu re'prize'nt), to inter- 
cede (tu i'ntorsi'đ) 

Zastupnik, n. representative (re'prize'ntativ) 

Zastupnik, ođaslanik, n. delegate (de'liget) 

Zastupnik (na američkom saboru), n. congressman 
(ka'ngresman), senator (se'nator) 

Zastupnik na sudu, n. attorney (ato'rni), counsel 

(ka'unsel) 
Zastupništvo, n. representation (re'prezente'jšan) 
Zasukati, v. to roll up (tu ro'l a'p) 
Zasunka, zavor, n. bar (bar), bolt (bolt) 
Zasušiti, v. to dry up (tu dra'j a'p) 
Zasuti, v. to fill up (tu fi'l a'p) 
Zasužnjiti, v. to enslave (tu ensle'jv) 
Zasvjedočiti, v. to attest (tu ate'st), to bear witness 

(tu ba'r ui'tnes) 
Zašećeriti, v. to sugar (tu šu'gor) 

Zašiljiti, v. to point (tu po'jnt), to sharpen (tu ša'rpn) 
Zašiti v, to sew up "(tu so'u a'p) 

Zaštedjeti, v. to save (tu se'jv), to spare (tu spa'r) 
Zaštićenik, n. protegee (pro'teže'), client (kla'ent) 
Zaštita, n. protection (prote'kšan), safe-guard (se'jf- 

ga'rd) 
Zaštititi, v. to protect (tu prote'kt) 
Zaštitni svetac, n. patron saint (pe'jtran se'jnt) 
Zaštitnica, n. protectress (prote'ktres) 
Zaštitnik, n. protector (prote'ktor) 
Zaštitništvo, n. protectorate (prote'ktoret), tutelage 

(tju'teledž) 
Zašto, adv. why (hua'j), what for (hua't fo'r) 
Zašutjeti, v. to silence (tu sa'jlens) 
Zašutkati, v. to hush up (tu ha'š a'p) 
Zataja, n. concealment (konsi'Iment) 
Zatajiti, v. to conceal (tu konsi'l) 
Zataknuti, v. to insert (tu insb'rt) 
Zatamaniti, v. to destroy (tu distro'j), to extirpate 

(tu e'kstbrpejt)^ 
Zateći, v. to meet (tu mi't), to catch (tu ka'č) 
Zateg, n. tension (te'nšan) 

Zatezanje, n. procrastination (prokra'stine'jšan) 
Zatezati, v. to delay (tu dile'j), to procrastinate (tu 

prokra'stinejt) 
Zatežljiv, a. refractory (rifra'ktori) 
Zatiljak, n. nape (nejp) 

Zatim, potom, adv. subsequently (sa'psikuentli), after- 
wards (a'ftoruordz) 
Zatirati, v. to extirpate (tu e'kstorpejt) 
Zatjerati, v. to drive (tu dra'jv) Zato, adv. therefore (de'rfo'r) 

Zatočenje, n. banishment (ba'nišment) 

Zatočiti, v. to banish (tu ba'niš) 

Zatočnik, n. combatant (ka'mbatant) 

Zatomiti, v. to depress (tu dipre's), to refrain (tu 

rifre'jn) 
Zaton, n. gulf (galf), bay (bej) 
Zator, n. ruin (ru'in), decay (dike'j), destruction (di- 

stra'kšan) 
Zatornik, n. destroyer (distro'jor) 
Zatraviti, v. to bewitch (tu beui'č) 
Zatražiti, v. to request (tu rikue'st), to demand (tu 

dima'nd) 
Zatroati se, v. to run (tu ra'n), to dart (tu da'rt) 
Zatreptati, v. to twinkle (tu tyi'nkl) 
Zatrka, n. leap (lip), dash (daš) 
Zatrpati, v. to inter (tu into'r) 
Zatrti, v. to destroy (u đistro'j), to annihilate (tu 

ani'hilejt) 
Zatru biti, v. to trumpet (tu tra'mpet) 
Zatrudnjeti, v. to impregnate (tu impre'gnejt) 
Zatući, v. to slay (tu sle'j) 
Zatupiti, v. to blunt (tu bla'nt), to dull (tu da'l), to 

stupefy (tu stju'pifaj) 
Zatupljen, a. dull (dal), blunt (blant) 
Zatutnjiti, v. to roar (tu ro'r) 

Zatvor, n. prison (prizn), jail (đžejl), lockup (la'kap) 
Zatvor stolice, n. constipation (ka'nstipe'jian), costi- 

veness (ka'stivnes) 
Zatvoren, a. locked up (la'kt a'p), shut up (ša't a'p) 
Zatvoren (u tijelu), a. costive (ka'stiv), constipated 

(ka'nstipejted) 
Zatvorenik, n. captive (ka'ptiv), prisoner (pri'znBr) 
Zatvoriti, v. to lock up (tu la'k a'p), to close (tu 

klo'uz), to shut up (tu ša't a'p) 
Zatvoriti (utrobu), v. to constipate (tu ka'nstipejt) 
Zaudarati, v. to stink (tu sti'nk), to funk (tu fa'nk) 
Zaulariti, v. to halter (tu ha'ltor) 
Zaustava, n. stoppage (sta'pedž) 

Zaustaviti, v. to stop (tu sta'p), to check (tu če'k) 
Zaustavljanje, n. stoppage (sta'pedž) 
Zaušnica, n. slap (slap) 
Zauzdanje, n. bridling (bra'jdling) 
Zauzdati, v. to bridle (tu bra'jdl) 
Zauzeće, n. occupation (a'kjupe'jšan) 
Zauzeti, v. to occupy (tu a'kjupaj), to take (tu te'jk) 
Zauzimati se, v. to take interest in (tu te'jk i'ntorest 

in), to intercede (tu i'ntorsi'd) 
Zauzlati, v. to knot (tu na't), to tie (tu ta'j) 
Zavada, n. quarrel (kuarel), strife (strajf) 
Zavaditi, v. to set to fight (tu se't tu fa'jt) 
Zavaditi se, v. to fall out with (tu fa'l a'ut ui't), to 

quarrel (tu kua'rel) 
Zavaravanje, n. delusion (đelju'žan), deceiving (di- 

si'ving) 
Zavaravati, v. to delude (tu delju'd), to deceive (tu 

disT'v) 
Zavedenje, n. seduction (sida'kšan), enticement (en- 

ta'jsment) 
Zavesti, v. to mislead (tu misli'd), to seduce (tu si- 

dju's) Zavez 206 _ Zbor Zavez, n. tie (taj) 

Zavezati, v. to tie (tu ta'j), to bind (tu ba'jnđ) 

Zavezati oči, v. to blindfold (tu bla'jndfo'ld) 

Zavezati ranu, v. to dress (tu đre's) 

Zavičaj, n. home (hom), native country (ne'jtiv 

ka' n tri) 
Zavičajni, a. native (ne'jtiv) 
Zavičajnost, n. birth-place (bo'rt-ple'js) 
Zavidan, a. envious (e'nvias), grudging (gra'džing), 
Zavidjeti, v. to envy (tu e'nvi) 
Zavidnik, n. envier (e'nvior), grudger (gra'đžor) 
Zavidnost, nenavid, n. envy (envi), grudge (građž) 
Zavijača, n. bandage (ba'ndeđž), swathe (sue'jd) 
Zavikati, v. to shout (tu ša'ut), to yell (tu je'l) 
Zavinut, a. curved (korvd), bent (bent) 
Zavinuti, v. to bend (tu be'nd), to curve (tu ko'rv) 
Zaviriti, v. to peep in (tu pi'p i'n) 
Zavisan, a. dependent (dipe'ndent) 
Zavisiti, v. to depend (tu dipe'nd), to depend upon 

(tu dipe'nd apa'n) 
Zavisnost, n. dependency (đipe'ndensi), reliance (ri- 

la'ens) 
Zavist, n. envy (tu e'nvi), grudge (gradž) 
Zavitak, n. package (pa'keđž) 
Zaviti, v. to wrap up (tu ra'p a'p), to envelop (tu en- 

ve'lap) 
Zaviti ranu, v. to dress a wound (tu đre's e uu'nd) 
Zavitlati, v. to brandish (tu bra'ndiš), to flourish (tu 

flo'riš) 
Zavjera, n. vow (va'u), pledge (pleđž) 
Zavjera, urota, n. plot (plat), conspiracy (konspi'rasi) 
Zavjeriti se, v. to promise (tu pra'mis), to vow (tu 

va'u) 
Zavjesa, n. curtain (kortn) 

Zavjesiti, v. to hang (tu ha'ng), to cover (tu ka'vor) 
Zavjet, n. vow (va'u), pledge (pledž) 
Zavjetan, a. pledged by a vow (ple'džd baj e va'u) 
Zavjetnik, n. pledger (ple'džor), vower (va'yor) 
Zavjetovati se, v. to take a vow (tu te'jk e va'u), to 

take a pledge (tu te'jk e ple'đž) 
Zavlačiti, v. to delay (tu đile'j), to retard (tu rita'rd) 
Zavladati, v. to rule (tu ru'l), to conquer (tu ka'nkor) 
Zavod, n. institute (i'nstitjut), institution (i'nstitju'- 

šan), establishment (esta'blišment) 
Zavod učevni, n. school (skul), academy (aka'dimi) 
Zavoditelj, n. seducer (sidju'sor) 
Zavoditi, v. to mislead (tu misli'd), to seduce (tu si- 

dju's) 
Zavodljiv, a. seductive (sida'ktiv), misleading (misli' - 

ding) 
Zavoj ceste, n. turn of a road (to'rn av e ro'ud) 
Zavoj crte, n. curve (korv) 
Zavoj rane, n. bandage (ba'ndeđž) 

Zavojica, n. serpentine road (so'rpentajn ro'ud), win- 
ding course (ua'nding ko'rs), spiral (spa'jra.1) 
Zavojit, a. spiral (spa'jral) 

Zavoljeti, v. to grow fond of (tu gro'u fa'nd a'v) 
Zavonjati, v. to stink (tu sti'nk), to funk (tu fa'nk) 
Zavor, n. bolt (bolt) 
Zavrat, povrat, n. return (rito'rn) 
Zavreti, v. to seethe (tu si't), to boil up (tu bo' el a'p) Zavri jediti, v. to deserve (tu dizo'rv), to merit (tu 
me'rit) 

Zavrisnuti, v. to scream (tu skri'm) 

Zavrnuti, v. to turn off (tu to'rn a'f) 

Završak, svršetak, n. end (end), conclusion (kanklju'- 
žan) 

Završiti, v. to end (tu e'nd), to conclude (tu kan- 
klju'd) 

Zavrtaljka, n. screw-driver (skru'-dra'jvor) 

Zavrtati, v. to bore (tu bo'r) 

Zavrtjeti, v. to whirl (tu huo'rl), to revolve (tu ri- 
va'lv) 

Zavući se, v. to creep (tu kri'p) 

Zazidati, v. to wall up (tu ua'l a'p), to immure (tu 
imju'r) 

Zazirati, v. to shun (tu ša'n), to avoid (tu avo'jd), to 
detest (tu dite'st) 

Zazivati, v. to call out (tu ka'l a'ut) 

Zazor, n. avoidance (avo'jdans), dislike (disla'jk) 

Zazoran, a. abominable (aba'minabl), detestable (di- 
te'stabl) 

Zazubica, n. ulcer in the teeth (a'lsbr in di ti't) 

Zazujati, v. to buzz (tu ba'z), to hum (tu ha'm) 

Zazvati, v. to call (tu ka'l) 

Zazviždati, v. to whistle (tu hui'sl) 

Zazvoniti, v. to ring (tu ri'ng), to toll (tu to'l) 

Zazvoniti na misu, v. to toll to service (tu to'l tu so'r- 
vis) 

Zažaliti, v. to pity (tu pi'ti) 

Zažariti, v. to glow (tu glo'u), to heat (tu hi't) 

Zaželjeti, v. to desire (tu diza'er), to wish (tu ui'š) 

Zažmiriti, v. to close the eyes (tu klo'yz di a'jz), to 
blink (tu bli'nk), to connive at (tu kona'jv a't) 

Zbaciti, v. to cast off (tu ka'st a'f) 

Zbaciti jaram, v. to shake off the yoke (tu še'jk a'f di 
jo'k) 

Zbaciti krinku, v. to throw off the disguise (tu tro'u. 
a.'f di disga'jz), to unmask (tu a'nma'sk) 

Zbaciti iz službe, v. to dismiss (tu dismi's), to dis- 
charge (tu đisča'rdž) 

Zbaciti s prestolja, v. to dethrone (tu ditro'n) 

Zbijati, v. to make (tu me'jk) 

Zbijen, a. beaten up (bi'tn a'p), congested (kon- 
dže'steđ), crowded (kra'uded) 

Zbijenost, n. congestion (kondže'sćan) 

Zbilja, n. reality (ria'liti), truth (trut) 

Zbilja, adv. really (ri'ali), indeed (indl'd) 

Zbiljski, a. actual (a'kćual), real (ri'al), true (tru), 
genuine (dže'njuajn) 

Zbirati, v. to gather (tu ga'dor), to collect (tu kole'kt) 

Zbirka, n. collection (kole'kšan) 

Zbirka zakona, n. body of the laws (ba'di av di la'z), 
code (kod) 

Zbiti se, v. to happen (tu ha'pn), to take place (tu 
te'jk ple'js), to occur (tu oko'r) 

Zbjeg, n. alarm (ala'rm) 

Zbog, prep, for (for), because of (bika'z a'v), on ac- 
count of (an aka'unt a'v) 

Zbor, n. meeting (mi'ting), assembly (ase'mbli), con- 
vention (konve'ncan) Zbor — 207 — Zgriješiti Zbor pjevački, n. choir (kua'er), chorus (ko'rus), 
singing society (si'nging sosa'iti) 

Zborište, n. place of meeting (ple'js av mi'ting) 

Zboriti, v. to speak (tu spi'k), to talk (tu ta'k) 

Zbornica, n. meeting-hall (mi'ting -ha'l), conference- 
room (ka'nforens-ru'm) 

Zbornik, n. code (kod) 

Zborovodja, n. choir- director (kua'er-dire'ktor), leader 
of the chorus (H'dor av di ko'rus) 

Zbrajati, v. to add (tu a'd), to sum up (tu sa'm a'p) 

Zbrisati, v. to wipe off (tu ua'jp a'f), to scratch off 
(tu skra'S a'f) 

Zbrka, n. pellmell (pe'lme'l), confusion (konfju'žan) 

Zbrkati, v. to complicate (tu ka'mplikejt), to entangle 
(tu enta'ngl) 

Zbroj, n, sum (sam) 

Zbubati, v. to cram (tu kra'm) 

Zdenac, n. cistern (si'storn), well (ue'l) 

Zdepast, a. thick and short (ti'k and šo'rt) 

Zdjela, n. bowl (bol) 

Zdjela za juhu, n. tureen (tjuri'n) 

Zdjelica, n. cup (kap) 

Zdrav, a. healthy (he'lti), sound (sa'und) 

Zdravica, n. toast (to'ust) 

Zdraviti se, v. to exchange greetings (tu eksče'jndž 
grl'tings) 

Zdravlje, n. health (helt) 

Zdravstven, a. sanitary (sa'niteri), hygienic (hajdži- 
e'nik) 

Zdrobiti, v. to crush (tu kra'š), to break (tu bre'jk) 

Združenje, n. union (ju'njan), association (aso'šie'j- 
šan), amalgamation (ama'lgame'jšan) 

Združiti, v. to unite (tu juna'jt), to associate (tu 
aso'šiejt), to amalgamate (tu ama'lgamejt) 

Zdušan, a. scrupulous (skru'pulas), conscientious 
(ka'nšienšas) 

Zdušnost, n. scrupulosity (skru'pula'siti) 

Zdvajati, v. to dispair (tu dispa'r) 

Zdvojan, a. desperate (đe'sporet) 

Zdvojnost, n. desperatenes (de'spbretnes), despair 
(dispa'r) 

Zeba, n. finch (fine), chaffinch (ča'finč) 

Zebra, n. zebra (zi'bra) 

Zec, n. hare (har) 

Zec domaći (kunić), n. rabbit (ra'bit) 

Zečevina, n. hare-meat (ha'r-mi't) 

Zečevina pečena, n. roast-hare (ro'ust-ha'r) 

Zečica, n. doe-hare (do'u-ha'r) 

Zečić, n. leveret (le'vort) 

Zelen, a. green (grin) 

Zelen, nezreo, a. unripe (a'nra'jp) 

Zelenac (kamen), n. green-stone (gri'n-sto'n) 

Zelenika, n. box-tree (ba'ks-tri') 

Zelenilo, n. green (grin), verdure (vo'rdžor), green- 
ness (gri'nes) 

Zeleniš, n. greenhorn (grl'nho'rn) 

Zeleniti, v. to green (tu gri'n) 

Zelenje, n. greens (grins), herbage (ho'rbeđž), green- 
crop (gri'n-kra'p) 

Zelenkast, a. greenish (gri'niš) 

Zelenko, n. green finch (gri'n fi'nč) 

Zelenook, a. green-eyed (gri'n-a'Jd) Zelje, n. cabbage (ka'bedž) 

Zelje glavato, n. headed cabbage (he'ded ka'bedž) 

Zelje kiselo, n. sourcrout (sa'urkra'ut) 

Zemaljska kruglja, n. terrestrial globe (tere'strial 

glo'b) 
Zemaljski, a. earthly (6'rtli), terrestrial (tere'strial), 

temporal (te'mporal) 
Zemlja, n. earth (ort), ground (gra'und), soil (so'el), 

land (land) 
Zemlja (kopno), n. land (land) 
Zemlja (kraj), n. country (ka'ntri) 
Zemljak, n. countryman (ka'ntriman) 
Zemljakinja, n. countrywoman (ka'ntriuuman) 
Zemljan, a. earthen (ortn) 
Zemljanica, n. potter's ware (pa'tors ua'r) 
Zemljano sudje, n. pottery (pa'tori) 
Zemljarina, n. ground tax (gra'und ta'ks) 
Zemljište, n. land (land), ground (gra'und) 
Zemljodjelac, n. farmer (fa'rmor), land-tiller (la'nd- 

ti'lor) 
Zemljomjer, n. geometer (đžia'mitor) ! 

Zemljomjerstvo, n. geometry (džia'metri) 
Zemljopis, n. geography (đžia'grafi) 
Zemljopisac, a. geographer (džia'grafor) 
Zemljopisni, a. geographical (đži'agra'fikal) 
Zemljoslovlje, n. geologj r (džia'lodži) 
Zemljovid, n. map (map), atlas (a'tlas) 
Zemni, a. earthly (6'rtli) 
Zepsti, v. to freeze (tu fri'z) 
Zera, zerica, n. a little bit (e li'tl bi't) 
Zet, n. son-in-law (sa'n-in-la,') 
Zgaditi, v. to disgust (tu disga'st) 
Zgaziti, v. to tread down (tu tre'd da'un) 
Zglavak, n. joint (džojnt) 
Zglob, n. joint (džojnt) 
Zglobiti, v. to conjoin (tu konđžo'jn), to combine (tu 

komba'jn) 
Zgnjaviti, v. to strangle (tu stra'ngl) 
Zgoda, prilika, n. occasion (oke'jžan), opportunity 

(a'partju'niti), chance (cans) 
Zgoda, dogodjaj, n. event (ive'nt), occurence (oko'- 

rens) 
Zgodan, a. suitable (su'tabl), convenient (konvi'njent), 

proper (pra'por), opportune (a'partju'n), expedi- 
ent (ekspi'dient) 
Zgoditak (na lutriji), n. prize (prajz) 
Zgoditi se, vidi dogoditi se 
Zgodno, adv. opportunely (a'partju'nli) 
Zgoljan, a. bare (bar), only (o'nli) 

Zgotoviti, v. to make (tu me'jk), to finish (tu fi'niš) 
Zgrabiti, v. to grasp (tu gra'sp), to seize (tu si'z) 
Zgrada, n. building (bi'lding), edifice (e'difis) 
Zgraditi, v. to build (tu bi'lđ) 
Zgražati se, v. to shudder (tu ša'đor) 
Zgrčen, a. bent (bent), crooked (kru'ked) 
Zgrčenost, n. contraction (kontra'kšan), shrinking 

(šri'nking) 
Zgrčiti se, v. to shrink (tu šri'nk) 
Zgrijati, v. to warm (tu ua'rm), to heat (tu hi't) 
Zgriješiti, v. to err (tu o'r), to sin (tu si'n) Zgristi — 208 — Znanost Zgristi, v. to chew up (tu ču* a'p), to munch (tu 
ma'nć) 

Zgroziti se, v. to terrify (tu te'rifaj), to shudder (tu 
ša'dor) 

Zgrtati, zgrnuti, v. to scrape together (tu skre'jp tu- 
ge'đor), to accumulate (tu akju'mjulejt) 

Zgrušati se, v. to congeal (tu konđži'l), to coagulate 
(tu kga'gjulejt) 

Zguriti se, v. to stoop (tu stu'p) 

Zgusnuti se, v. to thicken (tu ti'kn), to condense (tu 
konde'ns) 

Zgustiti, v. to curdle (tu ko'rdl) 

Zgužvati, v. to crumple (tu kra'mpl), to rumple (tu 
ra'mpl) 

Zibati, v. to rock (tu ra'k) 

Zibanje, jn. rocking (ra'king) 

Zid, n. wall (ya'l) 

Zidanje, n. building (bi'lding) 

Zidar, n. mason (me'jsan), bricklayer (bri'kle'or) 

Zidarstvo, n. masonry (me'jsanri) 

Zidati, v. to build (tu bi'ld) 

Zidine, n. ruins (ru'ins) 

Zidna ura, n. clock (klak) 

Zijevanje, n. yawning (ja'hing) 

Zijevati, v. to yawn (tu ja'n) 

Zima, n. winter (ui'ntor) 

Zimnica, groznica, n. ague (e'jgju) 

Zimovanje, n. wintering (ui'ntoring) 

Zimovati, v. to pass the winter (tu pa's di ui'ntor) 

Zimovište, n. winter resort (ui'ntor rizo'rt), winter- 
abode (ui'ntor-abo'đ) 

Zimski, a. winterly (ui'ntorli), winter (ui'nt6r) 

Zimus, zimuske, adv. this winter (di's ui'ntor) 

Zimzelen, n. evergreen (e'vorgri'n) 

Zinuti, v. to open one's mouth wide (tu o'pen ua'ns 
ma'ut ua'jd), to gape tu ge'jp) 

Zipka, n. cradle (krejdl), crib (krib) 

Zjalo, n. gullet (ga'let), gully (ga'li) 

Zjati, v. to yawn (tu ja'n) 

Zjenica, n. pupil of the eye (pju'pil av di a'j), eye- 
ball (a'j-ba'l) 

Zlatan, a. golden (goldn), of gold (av go'ld) 

Zlatar, n. goldsmith (go'ldsmi't) 

Zlatiti, v. to gild (tu gi'ld) 

Zlatnina, n. jewelry (đžu'elri) 

Zlato, n. gold (gold) 

Zlatoust, a. goldtongued (go'ldta'ngd) 

Zle volje, a. illtempered (i'lte'mpord) 

Zlikovac, n. criminal (kri'minal), malefactor (ma'li- 
fa'ktor) 

Zlo, n. evil (ivl), mischief (mi'sčif), misfortune (mis- 
fo'rčun) 

Zlo, adv. badly (ba'dli), wrongly (ra'ngli) 

Zloba, n. malice (ma'lis), malignity (mali'gniti) 

Zloban, a. malicious (mali'šas), wicked (yi'ked), mis- 
chievous (mi'sčivas) 

Zlobnik, n. malefactor (ma'lifa'ktor) Zlobno, adv. maliciously (mali'šasli) 

Zločest, a. bad (bad), ill (il), evil (ivl), mean (mln), 
base (bejs) 

Zločin, n. crime (krajm), misdeed (misdi'd) 

Zločinac, n. criminal (kri'minal), malefactor (ma'li- 
fa'ktor) 

Zločinski, a. criminal (kri'minal) 

Zločinstvo, n. crime (krajm) 

Zloća, n. malice (ma'lis), wickedness (ui'kednes) 

Zloćudan, a. ill-natured (i'1-ne'jćord) 

Zloćudnost, n. ill-nature (i'1-ne'jčor) 

Zloduh, n. evil spirit (i'vl spi'rit) 

Zloglasan, a. disreputable (disre'pjutabl) 

Zloglasnik, n. defamer (dife'jmor) 

Zlokob, n. bad omen (ba'd o'men) 

Zlokoban, a. ominous (a'minas) 

Zloraba, n. misuse (misju's), abuse (abju's) 

Zlorabiti, v. to misuse (tu misju'z), to abuse (tu ab- 
ju'z) 

Zlorad, a. mischievous (mi'sčivas) 

Zloradost, n. mischievous joy (mi'sčivas džo'j) 

Zlostavljanje, n. ill-treatment (i'1-tri'tment) 

Zlostavljati, v. to mal-treat (tu ma.'1-tri't) 

Zlotvor, n. malefactor (ma'lifa'ktor) 

Zlotvoran, n. maleficient (mali'fišent) 

Zlovolja, n. ill-humor (i'1-hju'mor) 

Zlovoljan, a. ill-disposed (i'1-đispo'zd), cranky (kra'n- 
kri), cross (kras), fretful (fre'tful) 

Zmaj, n. dragon (dra'gan) 

Zmija, n. snake (snejk), serpent (so'rpent) 

Značaj, n. character (ka'raktor) 

Značajan, a. significant (signi'fikant), characteristic 
(ka'raktori'stik) 

Značajnost, n. characteristic (ka'raktori'stik) 

Značenje, n. meaning (mi'ning), significance (signi'- 
fikans) 

Značiti, v. to mean (tu mi'n), to signify (tu si'gnifaj) 

Znak, n. mark (mark), sign (sajn) 

Znalac, n. connoisseur (ka'niso'r) 

Znaličan, a. curious (kju'rias), inquisitive (inkui'zitiv) 

Zna ličnost, n. inquisltiveness (inkui'zitivnes) 

Znamen, n. emblem (e'mblem), symbol (si'mbal) 

Znamenit, a. important (impo'rtant), remarkable (ri- 
ma'rkabl), significant (signi'fikant) 

Znamenitost, n. importance (impo'rtans), remarkable- 
ness (rima'rkablnes) 

Znamenje, n. omen (omen), symptom (si'mptam) 
sign (sajn) 

Znamenka, n. mark (mark), characteristic (ka'raktS- 
ri'stik) 

Znamenovanje, n. signification (si'gnifike'jšan), mea- 
ning (mi'ning) 

Znamenovati, v. to mean (tu mi'n), to signify (tu 
si'gnifaj) 

Znan, a. known (no'un) 

Znanac,- ica, n. acquaintance (akue'jntans) 

Znanje, n. knowledge (na'ledž) 

Znanost, n. science (sa'jens) Znanstven — 209 Zvuk Znanstven, a. scientific (sa'jenti'fik) 

Znatan, a. important (impo'rtant), significant (signi'- 

fikant) 
Znati, v. to know (tu no'u), to be aware (tu bi aua'r) 
Znatiželjan, a. curious (kju'rias), inquisitive (inkui'- 

zitiv) 
Znatiželjnost, n. curiosity (kju'ria'siti) 
Znojan, a. sweaty (sue'ti), perspiring (porspa'ering) 
Znojiti se, v. to sweat (tu sye't), to perspire (tu p8r- 

spa'er) 
Zob, n. oat (o'ut) 
Zobenica, n. oat-breađ (o'ut-bre'd) 
Zobunac, n. jacket (dža'ket) 
Zolja, osa, n. wasp (ua'sp) 
Zona, pojas, n. zone (zon) 
Zora, n. dawn (dan), Aurora (aro'ra), morning-red 

(mo'rning-red), morning-light (mo'rning-la'jt) 
Zoran, a. intuitive (intju'itiv), contemplative (kan- 

te'mplativ) 
Zornica, n. morning-service (mo'rning-so'rvis), matin 

(ma'tin) 
Zorno, adv. intuitively (intju'itivli) 
Zorom, adv. at dawn (at dan), at morning-twilight 

(at mo'rning-tua'la'jt) 
Zov. n. call (kal) 
Zova, bazag, n. elder (e'ldor) 
Zovnuti, v. to call (tu ka'l) 
Zračan, a. airy (a'ri) 

Zrak, n. air (ar), atmosphere (a'tmosfi'r) 
Zraka, n. ray (rej), beam (blm) 

Zrakoplov, n. balloon (balu'n), airship (a'ršip), aero- 
plane (e'jorople'jn) 
Zrakoplovac, n. aviatic (e'jvia'tik), aerial navigator 

(e'rial na'vige'jtor) 
Zrcalo, ogledalo, n. looking-glass (lu'king-gla's), mir- 
ror (mi'ror) 
Zrelost, n. ripeness (ra'jpnes), maturity (maću'riti) 

Zreo, a. ripe (rajp), mature (maću'r) 

Zreti, v. to ripen (tu ra'jpn), to mature (tu maću'r) 

Zrnat, a. granulous (gra'njulas), corny (ko'rni) 

Zrnce, n. granule (gra'njul) 

Zrnje, n. grains (grejns) 

Zrno, n. grain (grejn) 

Zub, n. tooth (tut) 

Zub očnji, n. eye-tooth (a'j-tu't) 

Zub kutnji, n. molar-tooth (mo'lor-tu't) 

Zub pameti, n. wisdom-tooth (ui'zđam-tu't) 

Zubac, n. cog (kag) 

Zubar, n. dentist (de'ntist) 

Zubato kolo, n. cogged wheel (ka'gd-hui'l) 

Zublja, n. torch (t5rč) 

Zubni, a. dental (đe'ntal) 

Zubni prašak, n. tooth-powder (tu't-pa'uđ8r) 

Zubobolja, n. tootlr-ache (tu't-e'jk) 

Zuj, n. buzz (baz), buzzing (ba'zing) 

Zujati, v. to buzz (tu ba'z) 

Zujelka (pjesma), n. sonnet (sa'net) 

Zulum, n. tyranny (ti'rani) 

Zulumćar, n. tyrant (ta'jrant) Zulumčariti, v. to tyrannize (tu ti'ranajz) 
Zumbul, n. hyacinth (ha'jasint) 
Zuriti, v. to gaze (tu ge'jz) 

Zvaničan, a. official (ofi'šal), professional (prefe'ša- 
nal) 

Zvanik, n. invited guest (inva'jted ge'st) 

Zvanje, n. vocation (vo'ke'jšan), profession (»rof«'- 

San) 

Zvati, v. to call (tu ka'l) 

Zvati se, v. to be called (tu bi ka'ld), to name (tu 

ne'jm) 
Zvečati, v. to tingle (tu ti'ngl) 
Zveka, n. sound (sa'unđ) 
Zvekan, n. fool (ful), booby (bu'bi) 
Zveket, n. rattle (rati), clasb (klas) 
Zveketati, v. to rattle (tu ra'tl), to clash (tu kla'š) 
Zvekir, n. knocker (na'kor) 
Zvijer, n. beast (bist) 
Zvijezda, n. star (star) 
Zviježdje, n. constellation (ka'nstele'jšan) 
Zvijuk, n. whistle (hui'sl) 
Zviždalica, n. whistle (hui'el) 
Zviždati, v. to whistle (tu hui'sl) 
Zvjerinjak, n. menagerie (mina'đžori) 
Zvjerka, n. hind (hajnd), doe (do'u> 
Zvjerokradica, n. poacher (po'učbr) 
Zvjerski, a. beastly (bi'stli) 
Zvjezdan, a. starred (starđ), starry (sta'ri) 
Zvjezdar, n. astronomer (astra'namor) 
Zvjezdarnica, n. observatory (abzo'rvatori) 
Zvjezdica, n. small star (sma'l sta'r) 
Zvjezdica, (*) n. asterisk (a'storisk) 
Zvjezdica riba, n. star-fish (sta'r-fi'š) 
Zvjezdoznanstvo, n. astronomy (astra'nami) 
Zvonar, n. bell-founđer (be'l-£a'und5r) 
Zvonar, crkvenjak, n. sexton (se'kstan) 
Zvonara, n. steeple (stipl), belfry (be'lfri) 
Zvonce, n. small bell (ema'l be'l), hand-bell (ha'nd- 

be'l) 
Zvončiće, cvieće, n. bell-flower (be'l-fla'udr), blue-bell 

(blu'-be'l) 
Zvonik, n. steeple (stipl), belfry (be'lfri) 
Zvoniti, v. to ring (tu ri'ng), to toli (tu t5'l) 
Zvoniti na misu, v. to toll to service (tu to'l tu se'r- 

vis) 
Zvonjelica, pjesma, n. sonata (sona'ta) 
Zvonjenje, n. rlngiag of the bells (ri'nging av đi be'ls) 
Zvono, n. bell (bel) 

Zvonolijevac, n. beU-founđer (be'1-fa'undo'r) 
Zvrcati, v. to snap (tu sn&'p) 
Zvrckalo, n. snapper (sna'pbr) 
Zvreak, n. rattle (frail), whirligig (hu5*rligig) 
Zvrčkati, v. to rattl« (tu ra'tl) 
Zvrk, točak, n. toy ^tap), whirligig (huo'rligig) 
Zvučan, a. resonant fre'zo'Bant), melođius (melo'đias) 
Zvučnost, n. sonorousness (sono'rasnes) 
Zvuk, n. sound (sa'unđ), resonance (re'zonans) Žaba 210 


Žestiti Žaba, n. frog (frag) 

Žabica praskava, n. cracket (kra'ket) 

Žabice, n. mumps (mamps) 

Žabljak, n. pile-worth (pa'el-uo'rt) 

Žabnjak, n. sprawn of frogs (spra'n av fra'gz) 

Zacanje, n. hesitation (hezite'jšan), lingering (li'n- 

goring) 
Žacati se, v. to hesitate (tu he'zitejt), to linger (tu 

li'ngor), to lag (tu la'g) 
Žal, n. coast (ko'ust), beach (bič) 
Žalac, n. sting (sting), stinger (sti'ngor) 
Žalba, n. complaint (komple'jnt) 
Žalibože, adv. unfortunately (a'nfo'rčunetli) 
Žaliti (za kime), v. to mourn (tu mo'rn) 
Žaliti, v. to regret (tu rigre't), to deplore (tu di- 

plo'r), to appeal (tu api'l) 

Žalost, n. sorrow (sa'ro), grief (grif), mourning 
(mo'rning) 

Žalostan, a. sad (sad), sorrowful (sa'roful) 
Žalostiti, v. to grieve (tu gri'v) 

Žalostiv, a. compassionate (kompa'šanet), pitiful 
(pi'tiful) 

Žalovanje, n. mourning (mo'rning) 

Žamor, n. bustle (basl), murmuring (mo'rmoring) 

Zamoriti, v. to bustle (tu ba'sl) 

Žandar, n. constable (ka'nstabl) 

Žao, a. sorry (sa'ri) 

Žaoba, n. recourse (ri'ko'rs), appeal (api'l) 

Žar, n. ardor (a'rdor), fervency (fo'rvonsi) 

Žara, n. urn (brn) 

Žarenje, n. glowing (glb'ing) 

Žarilo, n. pocker (po'kor) 

Žariti, v. to glow (tu glo'y) 

Žarki, a. ardent (a'rdent), glowing (glo'ing) 

Žarkost, n. incandescence (i'nkande'sens) 

Žbica, n. spoke (spok) 

Žbuka, n. rough-cast (ra'f-ka'st) 

Žbun, grm, n. shrub (grab), bush (bus) 

Žderalica, n. glutton (glatn), devourer (diva'urbr) 

Žderanje, n. devouring (diva'uring) 

Žderati, v. to devour (tu diva'ur), to eat greedily (tu 

ft gri'dili) 
Ždral (ptica), n. crane (krejn) 
Ždrebati, v. to draw lots (tu dra' la'c), to raffle (tu 

ra'fl) 
Ždrebica, n. filly (fi'li) 
Ždrijeb, n. lot (lat) 
Ždrijebao, n. stallion (sta'ljan) 
Ždrijebe, n. colt (kolt) 

Ždrijelo, n. throat (tro'ut), gorge (gordž) 
Ždrijelo, ponor, n. gulf (galf), abyss (abi's) 
Ždrkljaj, n. gulp (galp), sip (sip) 
Žeći, v. to burn (tu bo'rn) 
Žedan, a. thirsty (to'rsti) 
Žedja, n. thirst (torst) 
Žedjati, v. to be thirsty (tu bi to'rsti) Žedjati za čime, v. to thirst for (tu to'rst fo'r), to 

thirst after (tu to'rst a'ftor) 
Žega, n. heat (hit) 

Želja, n. wish (ui's), desire (diza'er) 
Željan, a. desirous (diza'jras), eager (i'gor) 
Željeti, v. to wish (tu ui'š), to desire (tu điza'er) 
Željezar, n. hardware- dealer (ha'rduar-di'lor) 
Željezara, n. iron-works (a'jarn-yo'rks) 
Željezari ja, n. hardware (ha'rdua'r) 
Željezna roba, n. hardware (ha'rdua'r) 
Željezni, a. iron (a'jarn), of iron (av a'jarn) 
Željeznica, n. railroad (re'jlro'yd), railway (re'jlue'j) 
Željeznica nadzemna, n. elevated railroad (e'livejted 

re'jlro'yd) 

Željeznica podzemna, n. underground railroad (a'n- 
dorgra'und re'jlro'yd) 

Željeznica površna, n. surface railroad (so'rfes re'jl- 
ro'yd) 
Željeznička kola, n. railway-car (re'jlyej-ka'r) 
Željeznička postaja, n. railwaj'- station (re'jluej-ste'j- 

šan) 
Željeznička pruga, n. railroad line (re'jlrod-la'jn) 
Željeznički podvalak, švelar, n. railway-sleeper (re'jl- 
ue'j -sli'pbr), tie (taj) 
Željezo, n. iron (a'jarn) 

Željezo kovano, n. wrought iron (ra't a'jarn) 
Željezo Ijevano, n. cast iron (ka'st a'jarn) 
Željezo sirovo, n. raw iron (ra' a'jarn) 
Željezo u šipkama, n. pig iron (pi'g a'jarn) 
Željkovati, v. to long for (tu la'ng fo'r) 
Željno, adv. anxiously (a'nkšasli) 
Želucl, žir, n. acorn (e'jkarn) 
Želudac, n. stomach (sta'mak) 
Zemička, n. roll (rol) 
Žena, n. woman (yu'man) 
Žena (supruga), n. wife (ya'jf) 
Ženar, n, woman-friend (uu'man-fre'nd) 
Ženidba, n. marriage (ma'ridž), matrimony (ma'tri- 

moni) 
Ženidbeni, a. nuptial (na'pšal), marriage (ma'ridž) 
Ženiti, v. to marry (tu ma'ri), to wed (tu ue'd) 
Ženka, n. female (fi'me'jl) 
Ženska, n. female (fi'me'jl) 
Ženski, a. female (fi'me'jl) 
Ženski rod, n. female sex (fi'me'jl se'ks) 
Ženski rod (u gramatici), n. feminine gender (fe'mi- 

nin dže'ndor) 
Ženstven, a. effeminate (efe'minet) 
Žep, n. pocket (pa'ket) 
Žerav, n. gray horse (gre'j ho'rs> 
Žerava, n. cinder (si'ndor) 

Žeravica, žgaravica, n. heart-burn (ha'rt-bo'rn) 
Žesta, n. spirit (spi'rit), alcohol (a'lkohal) 
Žestina, n. vehemence (ve'himens), fury (fju'ri) 
Žestiti se, v. to rage (tu re'jđž), to chafe (tu ce'jf) Žestok 211 Zupljanin Žestok, a. furious (fju'rias), violent (va'jolent), vehe- 
ment (ve'himent) 

Žeteoc, žetelica, n. reaper (rl'por), harvester (ha'r- 
vestor) 

Žeti, v. to reap (tu ri'p), to harvest (tu ha'rvest) 

Žetva, n. harvest (ha'rvest), crop (krap) 

Žezlo, n. scepter (ske'ptor), mace (mejs) 

Žežen, a. scorched (skorčt), charred (card) 

Žganci, n. dumplings (đa'mplings) 

Žganica, n. whisky (hui'ski), brandy (bra'ndi) 

Žgaravica, n. heart-burn (ha'rt-bo'rn) 

Žica, n. wire (ua/er) 

Žica glazbala, n. string' (string), cord (kord) 

Žice, n. life (lajf), living (li'ving) 

Židak, n. liquid (li'kuid) 

Židov, n. Jew (džu) 

Židovka, n. Jewess (đžu'es) 

Židovski, a. Jewish (đžu'iš) 

Židovstvo, n. hebraism (hi'braizm) 

Žig, n. marking iron (ma'rking a'jarn) 

Žig, urez, n. mark of burning (ma'rk av bo'rning), 
stigma (sti'gma) 

Žigerica, n. liver (li'vor) 

Žigica, n. match (mač) 

Žigosati, v. to brand (tu bra'nd), to stigmatize (tu 
sti'gmatajz) 

Žila, n. vein (vejn), artery (a'rtori) 

Žila srca, n. main root (me'jn ru't) 

Žila zlatna, n. hemorrhoids (he'marojđz) 

Žilav, a. tough (taf) 

Žilavost, n. toughness (ta'fnes) 

Žir, n. acorn (e'jkarn) 

Žiriti, v. to feed with acorn (tu fi'd uit e'jkarn) 

Žitak, n. grains (grejns) 

Žitar, n. corn -merchant (ko'rn-mo'rčant) 

Žitara, n. granary (gra'nari) 

Žitelj, n. inhabitant (inha'bitant) 

Žitnica, n. barn-floor (ba'rn-flo'r), granary (gra'- 
nari) 

Žito, n. corn (korn), grain (grejn) 

Živ, a. living (living), alive (ala'jv), lively (la'jvli), 

vivacious (vajve'jšas) 
Živa, n. quicksilver (kui'ksi'lvor), mercury (mo'rkuri) 
Živac, n. nerve (norv) 
Živad, n. fowl (fa'ul), poultry (po'ltri) 
Živahan, a. lively (la'jvli), frisky (fri'ski) 
Zivahnost, n. liveliness (la'jvlines) 
Zivariti, v. to live scantily (tu li'v ska'ntili) 
Živčani, a. nervous (no'rvas) 
Živež, n. victuals (vitlz), provision (provi'žan) 
Živica, n. quickset hedge (kui'kset he'dž) 
Živina, n. animal (a'nimal), beast (bist) 
Živinar, n. veterinarian (ve'torine'jrian) 
Zivinarski, a. veterinary (ve'torineri) 
Zivinče, n. domestic animal (dome'stik a'nimal) 
Živinski, a. beastly (bi'stli) 
Živio, interj. long live! (la'ng li'v) 
Živjeti, v. to live (tu li'v), to exist (tu egzi'st) Življenje, n. living (li'ving) 

Živo, adv. lively (la'jvli) 

Živoder, n. flayer (fle'jor) 

Život, n. life (lajf), existence (egzi'stens) 

Životan, a. vital (va'jtal) 

Životarenje, n. scantiness (ska'ntines) 

Životariti, v. to live scantily (tu li'v ska'ntili) 

Životinja, n. animal (a'nimal) 

Životopis, n. biography (baja'grafi) 

Životopisac, n. biographer (baja'grafor) 

Životvoran, a,, animated (a'nime'jteđ), vivific (vaj- 

vi'fik) 
Životvoriti, v. to animate (tu a'nimejt), to vivify (tu 

vi'vifaj) 
Životvorstvo, n. vivification (vi'vifike'jšan) 
Živući, a. living (li'ving), alive (ala'jv) 
Žižak, n. burner (bo'rnor) 
Žlica, n. spoon (spun), ladle (lejdl) 
Žličar, n. spoon-maker (spu'n-me'jkor) 
Žličica, n. tea-spoon (ti'-spu'n) 
Žlijeb, n. channel (ča'nel), gutter (ga'tor) 
Žlijebac, žlijebnjak, n. tile (ta'el), pipe (pajp) 
Žlijezda, n. gland (gland) 
Žmirećke, adv. blindfold (bla'jnđfo'ld) 
Žmiriti, y. to blink (tu bli'nk) 
Žohar, n. cockroach (ka'kro'uč) 

Žrtva, n. victim (vi'ktim), dupe (djup), offer (a'for) 
Žrtvenik, n. altar (a'ltor) 
Žrtvovanje, n. offering (a'foring) 
Žrtvovati, v. to sacrifice (tu sa'krifajz), to offer (tu 

a'for) 
Žrtvovni, a. sacrificial (sa'krifi'šal) 
Žrvanj, mlin, n. grinding-mill (gra'jnding-mi'l) 
Žrvnjati, v. to grind (tu gra'jnd) 
Žubor, n. bustle (basl) 
Žuboriti, v. to bustle (tu ba'sl), to whisper (tu hui's- 

por) 
Žuč, n. gall (gal), spleen (splin), bile (ba'el) 
Žučnik, n. gall-bladder (ga.'1-bla'dor) 
Žućak, n. gold coin (go'ld ko'en) 
Žućanica, n. chicory (či'kori) 
Žućkast, a. yellowish (je'loiš) 
Žudan, a. covetous (ka'vetas), eager (i'gor) 
Žudjeti, v. to long for (tu la'ng fo'r) 
Žudnja, n. longing (la'nging), ardent desire (a'rdent 

diza'er) 
Ž u koća, n. bitterness (bi'tornes) 
Žukva, n. broom (brum), furze (forz) 
Žulj, n. callus (ka'las) 
Žuljavost, n. callosity (kala'siti) 
Žuljiti, v. to rub (tu ra'b) 
Žumanac, n. yolk (jolk) 

Žuna (ptica), n. wood-pecker (uu'd-pe'kor) 
Župa, n. parish (pa'riš) 
Županija, n. circuit (so'rkjut) 
Zupljanin, n. parishioner (pari'šnor) z 


Župnik 212 — Zvižduk Župnik, n. Rector (re'ktor), parson (parsn), curate 

(kju'ret) 
Žuran, a. quick (kui'k), fast (fast), urgent (o'rđžent) 
Žurba, n. hurry (ho'ri), haste (hejst) 
Žuriti se, v. to hurry (tu ho'ri), to be in a hurry (tu 

bi in e ho'ri) 
Žurnost, n. urgency (6'rđžensi) 
Žut, a. yellow (je'16) 

Žutica, žuta groznica, n. jaundice (đža'nđis) . 
Žutilo, n. yellowness (je'lones) 
Žutilovka (biljka), n. green-broom (gri'n-bru'm) 
Žutjeti, v. to jellow (tu je'lo) Žutkast, a. yellowish (je'loiš) 
Žuvance, n. yolk (jolk) 

Žvakanje, n. mastication (ma'stike'jšan), chewing 
(ču'ing) 

Žvakati, v. to masticate (tu ma'stikejt), to chew (tu 

ču') 
Žvale, n. bridle-bit (bra'jdl-bi't) 
Žvaliti, y. to bridle (tu bra'jdl) 
Zvalo, n. throat (tro'ut) 
Zviždati, v. to whistle (tu hui'sl) 
Zvižduk, n. whistle (hui'sl) 
DODATAK APPENDIX Bijela — 214 — Plamenac PTICE, PERAD. — BIRDS, POULTRY. Bijela bluna, soland (so'land) 

Biserka, morska kokoš, pintado (pinte'jdo) 

Bluna, booby (bu'bi), gannet (ga'net) 

Bran jug, field-fare (fi'ld-fa'r) 

Bravenjak, litorn (li'torn) 

Bukovac, bukoč, rail-bittern (re'jl-bi'torn) 

Carić, wren Cren) 

Crnovac, ševar, hobby (ha'bi) 

Crvendać, robin (ra'bin) 

Čagrtaljka, castanet (ka'stanet) 

Čaplja, heron (he'ran) 

Čaplja bijela, aigret (e'jgrit) 

Čavka, grackle (grakl), caddow (ka'do) 

Češljugar, thistle-finch (ti'sl-fi'nč) 

Češljugarka, gold-finch (go'ld-fi'nč) 

Čigra, tern (torn), sea-bar (si'-ba'r) 

Čižak, zdenka, linnet (li'net) 

Čopa, martin (ma'rtin) 

Čuk, sova, owl (a'ul) 

Čuvik, hawk-owl (hak-a'ul) 

Čvorak, čvrljak, škvor, starling (sta'rling) 

Daždevnik, prosenka, alwargrim (alua'rgrim), dotteral 
(da'torol), plover (plo'vor) 

Djetao, woodpecker (uu'dpe'kbr) 

Djetao mali, hickwall (hi'kual) 

Dlaska, grossbeak (gro'sbi'k) 

Doda, đođo (do'do) 

Drožd, žutovoljka, mavis (me'jvis), trostle (trasi) 
thrush (tras) 

Fenič, phoenix (fi'niks) 

Futač, dedek, hoopoe (hu'po'u) 

Galeb, sea-gull (si'-ga'l) 

Galeb južnjački, albatross (a'lbatros) 

Galeb sjeverni, fulmar (fu'lmor) 

Galeb veliki, skua (skju'a) 

Gavran, raven (rejvn) 

Gnjeteo, fazan, pheasant (fe'zant) 

Gnjurac, loon (lun), plungeon (pla'ndžan) goosan- 
der (gu'sa'ndor) 

Golub, pigeon (pi'džan) 

Golubar, hawk (hak) 

Golub dupljaš, wood-dove (uu'd-da'v) 

Golub jakobinac, jacobin (dža'kobin) 

Golub kukmač, capuchin (ka'puši'n) 

Golub sivi, burgermaster (borgbrma'stor) 

Golubica, dove (dav) 

Grlac, serin, (se'rin) 

Grlica, turtle-dove (to'rtl-đa'v) 

Grmuša, smokvarica, sedge warbler (se'dž-ua'rblor) 

Gusak, gander (ga'ndor) 

Guska, goose (guz) 

Guska divlja, wild goose (ua/eld-gu'z) 

Guska njivna, bean-goose (bi'n-gti'z) 

Gušan (golub), powter (pa'utor) 

Hariš, corn-crake (ko'rn-kre'jk) 

Irrvelaš (drozd), mistlethrush (mi'sltra'š) 

Jarebica, partridge (pa'rtridž) 

Jarebica amerikanska, colin (ka'lin) 

Jastreb, hawk (hak) Jastreb dugokrili, bockelet (ba'klet) 

Jastreb bjeloglavac, buld (bald) 

Jastreb kokošar, gooshawk (gu'zha'k) 

Jeja, drijemavica sova, howlet (ha'ulet) 

Kakadukalica (papiga), cockatoo (kakatu') 

Kanarinac, canary bird (kene'jri bord) 

Kljunorog, hornbill (ho'rnbil) 

Kobac ptičar, sparrow-hawk (spa'ro-ha'k) 

Kokoš, hen (hen) 

Kokoš australska, brush turkey (bra'š to'rki) 

Kokošar kite (kajt) 

Kokot, rooster (ru'stor), cock (kak) 

Kolibrić, fire-tailed (fa'er-te'jld) 

Kondur, condor (ka'ndor) 

Konopljarka, linnet (li'net) 

Kopun, capon (ke'jpan) 

Kos, black-bird (bla'k-bo'rd) 

Kreštelica, jay bird (dže'j bo'rd) 

Krstok%mka, cross-bill (kra's-bil) 

Kukavica, cuckoo (ku'ku') 

Labud, svvan (su'an) 

Lastavica, swallow (sua'lo) 

Leganj, kozodoj, fern-owl (fo'rn-a'ul) 

Liska, guillemot (gi'lmat) 

Lisnica vrbova, chiff-chaff (či'f-ča'f) 

Livadarka, meadow lark (me'đo lark) 

Lještarka,, francolin (fra'nkolin), heat-cock (hi't- 

ka'k) 
Ljiljak, šišmiš, rearmouse (ri'rma'ys) 
•VI i š a r, škanj, buzzard (ba'zorđ) 
Mlakoš, bilcock (bi'lka'k) 
Močvarica, wader (ue'jđor) 
Morovran, sea-crow (si'-kro'u) 
Nesit ružičasti, pelican (pe'likan) 
Njo""ba, puffin (pa'fin) 
Noj, ostrich (a'strič) 
Noj australski, emen (i'men) 
Noj zelandski, apterijx (a'pteriks) 
Orao, eagle (Igl) 
Orlić, eaglet (i'glet) 
Pandurka, grebe (grib) 
Papiga, parrot (pa'rat) 
Patak, drake (đre'jk) 
Patka, raca, duck (dak) 
Patak divlji, mallard (ma'lord) 
Patka kreketaljka, gadwall (ga'đua'l) 
Patka morska, belganđer (belga'ndor), sheldrake (še'l- 

drejk) 
Patka rujavka, scaup (skap) 
Patka zličarka, spatula (spa'tjula) 
Patka žviždavka, widgeon (ui'džan) 
Paun, pea-cock (pi'-ka'k), pea-fowl (pi'-fa'ul) 
Paunica, pea-hen (pl-he'n) 
Pilić, piplič, little pullet (li'tl-pu'let) 
Pjetao, pijevac, kokot, cock (kak), rooster-cock (ru's- 

tor-ka'k), warbler (ua'rblor) 
Pjetlić, cockerel (ka'krel) 
Plamenac, flamingo (flami'ngo) Postolka — 215 — Kozorog Postolka, castrel (ka'strel) 

Prdavac, corn-crake (ko'rn-kre'jk) 

Prepelica, quail (kue'jl) 

Psina, pas, mastiff (ma'stif) 

Ptica selica, migratory-bird (ma'jgratori-bo'rđ) 

Ptica togaljka, albatros (a'lbatros) 

Ptice bobuljavice, baccivorous birds (baksi'voras 

bo'rđz) 
Pupavac, whoop (huu'p) 

Puran, tukac, turkey (torki), gobbler (ga'blor) 
Rajčica, paradise-bird (pa'rađajz-bo'rd) / 

Roda, stork (stork) 
Ronac, đidapper (đi'dopor) 
Ronac mali, weasel-coot (ui'zl-ku't) 
Ružo vac, gorcock (ga'rkak) 
Sarka, gallinule (ga'linjul) 
Sjenica, titling (ti'tling), titmouse (ti'tma'us) 
Slavulj, nightingale (na'jtingejl) 

Slijepi miš, flitter-mouse (fli'tor-ma'us), bat (bat) 
Smokvar, grmuša, fig-pecker (fi'g-pe'kor) 
Smrdovranka, jay <dže'j) 
Sokol, falcon (fakn) 
Sokol podoljski, saker (se'jkor) 
Sova, owlet (a'ulet) 
Sovu ljaga, morn-owl (mo'rn-a'ul) 
Strvinar, vulture (va'lčur) 
Svračak, wood-chat (uu;d-ča't) 
Svraka, magpie (ma'gpa'j) 
Svrakoper, flusher (fla'šor) 
Šarka, coot (kut) 
Ševa, ševrljuga, lark (lark) 
Ševa poljska, titlark (ti'tla'rk) 
Ševa velika, calandra (kala'ndra) Šišmiš, bat (bat) 

Škanj, buzzard (ba'zord), kite (kajt) 

Škanj kokošar, gleđ (gled) 

Škurak veliki, curlew (ko'rlju) 

Šljuka, wood-cock (uu'd-ka'k) 

Štrbac, cicely (si'sili) 

Tetrijeb, grouse (gra'us) 

Tresoperka, wag-tail (uš/g-te'jl) 

Tučnjak, penguin (pe'nguin) 

Turpan (crna patka), scoter (ska'tor) 

Tustokljun, haw-pinch (ha'-pi'nč) 

Vivak, lapwing (la'puing), peewit (pi'ui't); sanđerling 

(sa'ndorling), tirwit (to'ruit) 
Vodomar, ribar, halcyon (ha'lsian) 
Vrabac, sparrow (spa'ro) 
Vrsta gnjetaljke, bantam (ba'ntam) 
Vrsta divlje patke, garganey (ga'rgani) 
Vrsta male papige, paroquet (pa'roket) 
Vrsta šljuke, judcock. (džo'dkak) 
Vuga zlatna, loriot (la'riot), oriole (o'riol) 
Zeba, chaffinch (ča'fi'nč), spink (spink), wheat bird 

(hui't-bo'rđ) 
Zelenčica, siskin (si'skin) 
Zimnica mals, alp (alp) 
Zimovka, bullfinch (bu'lfi'nč) 
Zlatar troprsti, prosenka, plover (pla'vor) 
Zovoj, petrel (pe'tril) 
Ždral,. crane (krejn) 

Žuna, vrtoglavka, wood-pecker (uu'd-pe'kor) 
Žutka, reed-bunting (ri'd-ba'nting) 
Zutoglava, kostoberina, bearded vulture (bi'rđed va'l- 

čor) 
Zutovoljka, žutoglavka, ŽIVOTINJE. — ANIMALS Antilopa afrička, addax (adaks) 

Bigar, mačak, sedra, tuff (taf) 

Bik, bull (bul) 

Bivol američki, buffalo (ba'falo) 

Bivol evropski, aurochs (a'roks) 

Boruša, opossum (opa'sam) 

Bradaš, poodle (pudl) 

Brav, ovan, wether (ue'dor), ram (ram) 

Čagalj, jackal (dža'ka'l) 

Čimpanza chimpanzee (čimpa'nzi) 

Deva, camel (ka'mel) 

Dikobraz, porcupine (po'rkjupajn) 

Divlja mačka, catamount (ka'tamaynt), wild-cat 

ua'elđ-ka't) 
Divlji magarac, onager (a'nadžor) 
Divlji vol, bugle (bjugl) 
Divokoza, chamois (ša'mi) 

Dromedar, jednogrba deva, dromedary (dra'miđeri) 
Gazela, ?azel, gazelle (gaze'l) 
Gorila, gorila (gori'la) 
Hat, race- horse (re'js-ho'rs) 
Hijena, hyena (hai'na) 
Hrčak, hamster (ha'mstor) 

Hrt, grey-hound (gre'jha'und), harrier (ha'rior) 
Jaguar, amerikanski tigar, jaguar (dža'gjuar) Janje, lamb (.lam) 

Jarac, buck ^bak), he-goat (h'-go'ut) 

Jare, kozlić, joung-goat (ja'ng-go'ut) 

Jazavac, badger (ba'džor), bawsin (ba'sin), brock 

(brak), ground-hog (gra'unđ-ha'g) 
Jazavčar (pas), terrier (te'rior) 
Jelen, deer (dir), stag (stag), hart (hart), pollard 

(pa'lord) 
Jelen afrički, eland (i'land) 
Jelen kapski, caama (ke'jma) 
Jelen šareni, fallow-deer (fa'lo-dir) 
Jelenče, brocket (bra'ket), fawn (fan) 
Jež, hedgehog (heđžha'g) 
Junac, bullock (bu'lak) 
Junica, heifer (he'for) 
Ker, vižla, blood -hound (bla'd-ha'und) 
Kljuse, pack-horse (pa'k-ho'rs) 
Klokan, kangaroo (ka'ngaru') 
Kobila, mare (mar) 
Konj, horse (hors) 
Konj taljigaš, dobbin (da'bin) 
Konjić, kljusak, bidet (bide't) 
Košuta, hind (hajnd) 
Koza, she-goat (ši-go'ut) 
Kozorog, Capricorn (ka'prikorn) Kozlić 216 Danje Kozlić, kiđ (kiđ) 

Krava, cow (ka'u) 

Krilat konj, hippogriff (hi'pogriff) 

Krmača, prasica, sow (sa'y) 

Krt, krtica, mole (mol) 

Kučka, kuja. bitch (bič) 

Kudrov pas, barbet (ba'rbit), watch-dog (ua'č-da'g) 

Kuna, marten (ma'rtn) 

Kunelj, kunić, rabbit (ra'bit) 

Lama, Hama (la'ma) 

Lama crna, alpaca (alpa'ka) 

Larrj, doe (do'u) 

Lasica, weasel (m'zl), ferret (fe'ret) 

Lav, lion (la'jan) 

Lavica, lioness (la'janes) 

Leguan, iguana (igue'jna) 

Lemar, lemming (le'ming) 

Leopard (leopard (le'pord) 

Lisica, fox (faks), vixen (viksn) 

Ljuštavac, manis (mej'nis) 

Lovni pas, pointer (po'jntSr) 

Mačak, tomcat (ta'mka't), gibeat (gi'bka't) 

Mačić, kitten (kitn) 

Mačka, she-cat (ši'-ka't) 

Magarac, ass (as), jackass (dža'ka's), donkey (đa'nki) 

Majmun, opica, monkey (ma'hki) 

Majmun (pasjeg lica), baboon (ba'bun) 

Makij (polumajmun), lemur (li'mOr) 

Mali španjolski konj, genet (đže'aet) 

Mandril, mandrili (ma'ndril) 

Mazga, mule (mjul) 

Medvjed, bear (bar) 

Medvjed bijeli, polar -bear (polor-ba'r) 

Medvjed indijski, aswail (a'svejl) 

Miš, mouse (ma'us) 

Morska krava, lamantine (lama'stin) 

Morska mačka, morgay (ma'rgej) 

Morska žaba, sea-devil (si'-de'yl) 

Morski jež, sea-egg (si'-e'g) 

Morski medvjed, sea-bear (si'-ba'r) 

Mahovnjak, moose (mils) 

Miš šumski, bean-mouse (bin -ina' us) 

Nerast, boar (bor) 

Nosoreg, rhinoceros (rina'siras) 

Opica, majmun, monkey (ma'nki) 

Orangutan, orang-outang (or&'ngutan) 

Ovan, wether (ye'dor) 

Ovca, Sheep (šlp) 

Panter, pard (parđ), panther (pa'ntor) 

Parcov, Štakor, rat (rat) 

Pas, cucak, dog (dag), hound (ha'und) 

Pas jelonjar, buck's hound (ba'ks ha'unđ) 

Pas prepeličar, spaniel (spa'njel) 

Pas ptičar, setter (se'tor) Pas tarač, bull-dog (bu'1-da'g) 

Pasanac, armadillo (armađi'lo) 

Pastuh, stallion (sta'ljan) 

Potočni konj, hippopotamus (hi'popa'tamas) 

Prasac, svinja, swine (sua'jn), hog (hag) 

Psić, puppy (pa'pi) 

Puh, dormouse (da'rma'us) 

Rakun, racoon (raku'n) , 

Ridjan (konj), rubican (ru'bekan) 

Ris, linx (links) 

Sajga, antilope (a'ntilop) 

Sibirska vjeverica, calabar (ka'lobor) 

Sjeverni jelen, elk (elk), reindeer (re'jndi'r) 

Sjeverni medvjed, polar bear (po'lor ba'r) 

Skočimiš, jerboa (džorbo'a) 

Slon, elephant (e'lifant) 

Smrdljivac, skunk (skank) 

Sob, reindeer (re'jndi'r) 

Srna, roe (ro'u) 

Srnac, roe-buck (rg'u-ba'k) 

Svinja, prasac, pig (pig), hog (hag) 

Svizac, marmot (ma'rmat) 

Svizavac afrički, aardwarc (a'rdvark) 

Šaka I, jackal (dža'kal) 

Štakor, rat (rat) 

Štakor havajski, agouta (agu'ta) 

Tele, calf (kaf) 

Teretni konj, stock horse (sta'k ho'rs) 

Tigar, tiger (ta'jgor) 

Tigar afrički, caracal (ka'rakal) 

Topir, peccary (pe'kari) 

Tvorac, skunk (skank), polecat (po'lkat) 

Vapiti, kanadski jelen, wapiti (ua'piti) 

Vepar, divlje prase, wild-boar (ua'eld b5'r) 

Vidra, otter (a'tor) 

Vjeverica, squirrel (skyi'rel) 

Vol, ox (aks) 

Voluharica (miš), vole (vol) 

Voluharica poljska, field vole (fi'ld vo'l) 

Voluharica vodena, bank vole (ba'nk vo'l) 

Vrsta losa, moose (mus) 

Vrsta sajge, boshbock (ba'šba'k) 

Vuk australski, dingo (di'ngo) 

Zamorac (vrst majmuna), ape (e'jp) 

Zebra, zebra (zi'bra) 

Zee, hare (har) 

Zečica, doe-hare (do'u-ha'r) 

Zibet, civetka, civet (si'vlt) 

Zibetka, musk-cat (ma'sk-ka't) 

Zmaj, dragon (dra'gan) 

Ždrijebao, stallion (sta'ljan) 

Ždrijebe, colt (kolt) 

Ždrijebica, filly (fi'li) 

Žirafa, giraffe (džira'f), camelopard (kame'lopard) KUKCI, LEPTIRI. — INSECTS, BUTTERFLIES Babak zeleni, green-lytta (gjS'n-li'ta) 
Bijeli mrav, termite (tB'rmait) 
Buha, flea (fli) 
Buha pješćanka, cherge (če'gfir) Bumbar, humble-bee (ha'mbl-bl') 

Crni žižak, calandre (kala'ndQr) 

Cvrčak, tree-cricket (tri'-kri'ket) 

Danje paune«, peacock butter-fly (pi'kak ba't6r-flaj) Grijalac 217 - Muljić Grijalac, chafer (če'jfor) 

Gundovalj, beetle (biti) 

Klišnjak, elater (ile'jtor) 

Kljunuša, bean-fly (bl'n-fla'j) 

Kobiiica, grass-hoper (graš-ha'por), locust (16'kast) 

Komarac, mosquito (maski'to), gnat (nat) 

Krijesnica, glow-worm (glo-uo'rm) 

Krilonožac, cheiropter (kajra'ptor) 

Kukuljica, mussle (masi) 

Lastavičji rep (leptir), swallow-tail (sua'15-te'jl) 

Leptir, butter-fly (ba'tor-fla'j) 

Ljiljak, sphinx (sfinks) 

Matica, queen-bee (kui'n-bi) 

Medonjica, palmer (pa'mor) 

Moljac, moth (mat) 

Mrav, ant (ant), pismire (pi'smajr) 

Muhar, gnat snapper (na't sna'por) 

Mušica, gnat (nat) 

Nosorog, cockchafer (ka'kčafor) 

Obad, štrk, bull-bee (bu'l-bi*), gadfly (ga'đfla'j), 

whame (hue'jm) i 
Osa, wasp (ua'sp) 
Pauk, spider (spa'jdor) Pau kovač, arachnidan (ara'knidan) 

Pčela, bee (bi) 

Pčela medarica, honey-bee (ha'ni-bi) 

Poganica (muha), dung-fly (da'ng-fla'j) 

Prstak, chrysalis (kri'salis) 

Ribokoz, skink (skink) 

Ružin ušenac, rose-aphis (ro'za'fis) 

Skakavac, grass-hopper (gras-ha'por), locust do*- 

kast) 
Stjenica, bed-bug (be'd-ba'g) 
Strš, stršen, hornet (ho'rnet) 
Svilac, slik-worm (si'lk-uo'rm) 
Široka uš, crab-louse (kra'b-la'us) 
Šturak, cricket (kri'ket) 
Trsov ušenac, vine-louse (va'jn-la'us) 
Trut, đrone (dron) 
Uš, louse (la'us) 

Ušenac, puceron (pju'soran) , , ( 

Vrsta stjenica, chinch (činč) 
Zolja, wasp (ua'sp) 
Zujak, gundevalj, dorr (dar) 

Žitni moljac, grainmoth-worm (gre'jnma't-uo'rm) 
Žohar, cockroach (ka'kro'uč) RIBE. — FISHES. Bakalar, stock-fish (stak-fi'š), codfish (ka'dfi'š) 

Balavac, banstickle (ba'nstikl) 

Barbun, trilja, surmullet (sormele't) 

Bjelica, kesega, blay (blej), dace (dejs), whitefish 

(hua'Jtfi'š) 
Bodljikava gušavica, orbis (a'rbis) 
Borforka, gardon (ga'rdon) 
Bradač, mren, barbel (ba'rbl) 
Brkati čikov, loach (loč) 
Brkavica, mugil (mju'džil) 
Capa, shad (šad) 

Crni glavoč, sea-gudgeon (sl-ga'đžan) 
Crnuustac, ling (ling) 
Crvenoperka, rudd (rad) 

Ćikov, muljić. smerlm (smo'rlin) mud-fish (ma'đ-fi'S) 
Ćepa, željeznica, chad (Čad) 
Ciga, jesetra, sturgeon (sto'rđžan) 
Djeverika, kozao, bream (brim) 
Dragana, pauk, weever (yi'vor) 
Drhtulja, crampfish (kra'mfiš) 
Gera, trog, cackerel (ka'korel) 
Glavoč, gudgeon (ga'džan) 
Glavočina, river-bull-head (ri'vor-bul-he'd) 
Grenlandski losos, capelan (ka'pilan) 
Grgeč, brasse (bras) 
H ajvar, ikra, roes (ro'z) 
H ajvar, slana ikra, botargo (bota'rgo) 
Hobotnica, octopus (a'ktopos) 
Hridanka, orselja, archil (a'rčil) 
Hrskavača, hruštavka, chondropterigian (kondrap- 

toriđžan) 
Igla, hornfish (ho'rnfi'š), buffalo (ba'fale) 
I kras, spawner (spa'nOr) 
Inčun, anchovy (anč5'vi) 
Iver, obliS, turbot (tb'rbat) Jastog, lobster (la'pstor) 

Jaz, jalac, roach (ro'uč) 

Jegulja, ugor, eel (il) 

Jesetra, sturgeon (sto'rđžan) 

Ježina, sea-hedge-hog (si'-he'dž-ha'g) 

Kalamar, sipa, lignja, cuttle-fish (ka'tl-fi'š) 

Kamenica, ostriga, oyster (o'jstor) 

Kečiga, sterlet (sto'rlet) 

Kesega, vahnja, whiting (hua'jting) 

Kit, whale (hue'jl) 

Klen, klenčić, chub (čab) 

Koljuška, stickleback (sti'klbak), tittlebat (ti'tlbat) 

Kosatka, (vrsta dupina), grampus (gra'mpas) 

Kosmać, rak, crawfish (kra'fiš) 

Labrnjak, wrasse (ras) 

Lasica, migulja, lamprey (la'mpri) ■ 

Lignja, sipa, cutle-fish (ka'tl-fi'š) 

Li n jak, linj, tench (tenč) 

Lipanj, umber (a'mbor), grayling (gre'jling) 

List, flounder (fla'undor), plaice (plejs) 

Ljuštura, školjka, clamshel (kla'mše'l) 

Lckarda, zgambor, mackerel (ma'korel) 

Losos, zelentar, salmon (sa'man) 

Lovrata, gilt-heađ (g'lt-he'đ) 

Mali klen, minnow (mi'no) 

Mjesečara, sunfish (sa'nfiš) ' 

Mladi losos, grilse (grils) 

Morska lastavica, gurnard (go'rnord), flying-fish 

(fla'jing-fi'š) 
Morska svinja, porpoise (pa'rpos) 
Morski jež, porcupine-fish (po'rkjupajn-fi'š) 
Morski pas, shark (šark), sea-đog (si'-đa'g-) 
Mren, bradač, barbel (ba'rbel) 
Muljić, čikov, smerlin (smo'rlin), mud-fish (ma'd- 

fi'š) Nosatac 213 — Dijamant Nosatac, chaetodon (ki'todbn) 

Obliš, iver, turbot (to'rbat) 

Okuk. chavenđer (ča'vendor) 

Okun, grgeč, kostreš, barse (bars), bass (bas), perch 

(porč) 
Oslić, codfish (ka'đfiš) 
Ostriga, kamenica, oyster (o'jstor) 
Pastrva, straut (tra'ut) 
Pilarica, sawfish (sa'fiš) 
Piškor, lasica, migulja, lamprey (la'mpri) 
Pliskavica, dolphin (đa'lfin) 
Podlanica, boce (bos) 
Prosta treska, sweet-john (sui't-dža'n) 
Prug, sea-crawfish (si'-kra'fiš) 
Račić, crayfish (kre'jfiš) 
Racija, ray (rej), thornback (to'rnbak) 
Radja glatka, skate (skejt) 
Rak potočni, lobster (la'pstbr) 
Rakovica, crab (krah) 
Rumbac, fluke (fljuk), bret (bret) 
Sablja, sabljara, sword-fish (so'rd-fi'š) 
Siedj, hei-ring (he'ring) 
Sledjica, sprat (sprat) Smolj, list, sole (sol) 

Snjetac, smelt (smelt) 

Som, silurus (sajljur'as) 

Srdelja, sardine (sa'rđin), sardel (sa'rdl) 

Svac, brill (bril) 

Šaran, carp (karp) 

Školjka, ljuštura, clamshell (kla'mše'l), muscle (masl)- 

Štuka, pike (pajk), luce (ljus) 

Tivuška, groundling (gra'unđling) 

Tovarić, haddock (ha/đak) 

Trilja, mullet (ma'let) 

Tuna, tunny (ta'ni) 

Ugor, jegulja, gruj, eel (il) 

Ulješura, kit, cachalot (ka'čalot) 

Ustavica, sucker (sa'kor), remora (re'mora.) 

Vahuja, kesega, whiting (hua'jting) 

Velika ploča, halibut (ha'libot) 

Vrsta kesega (cheven (če'vin) 

Vrsta pastrve, brandling-trout (bra'ndling-tra'ut> 

Vrsta renge, rumbaca, brit (brit) 

Vrsta tune albecore (a'lbikor) 

Zlatooka, goldney (go'lđni) ZMIJE, GMAZOVI. — SNAKES, REPTILES. Crv, worm (uo'rm), helminth (he'lmint) 

Crvić, brandling (bra'ndling), maggot (ma' gat) 

Čegrtuša, rattle-snake (ra'tl-sne'jk) 

Drvotočac, wood-worm (uu'd-uo'rm) 

Glista, maw-worm (ma' -uo'rm) 

Gljistina, earth-worm (o'rtuo'rm) 

Grinja, rastoč, mite (majt) 

Guja, ljutica, viper (va'jpor) 

Gusjenica, caterpillar (ka'torpilor) 

Gušter, gušterica, lacerta (laso'rta), lizard (li'zord), 

tang (tang), eft (eft) 
Ličinka, crvić, maggot (ma'gat) 
Ljutica zmija, viper (va'jpor) 
Močorad, triton (tra'jton) 

Morska zmija (u bajkama), kraken (krejkn) 
Naočarka, cobra (ko'bra) Pijavica, leech (115) 

Ploskun, stonoga, wood-louse (uu'đ-la'us) 

Poskok, ljutica zmija, addler (a'dlor) 

Puzalac, crawler (kra'lor) 

Puž, snail (snejl) 

Sljepić, slow-worm (slo'u-uo'rm) 

Stonoga, centipede (se'ntipiđ) 

Stipavac, škorpijon, scorpion (sko'rpian) 

Topola (zmija), asp (asp) 

Trakavica, tape-worm (te'jp-uo'rm) 

Udav, boa-constrictor (bo'a-konstri'ktor) 

Už (vrst zmije), coluber (ka'ljubor) 

Vodena buha (crvić za meku), sug (sag) 

Vodeni moljac, cadew (kađju') 

Zmija, snake (snejk) 

Zmija ljutica, addler (a'dlor) VODOZEMCI. — AQUATIC ANIMALS. Aždaja, zmaj, dragon (dra'gan) 
Čančara, vidi morska kornjača 
Dabar, beaver (bi'vor) 
Daždvenjak, gecko (ge'ko) 

Gatalinka, božja žabica, green frog (gri'n-fra'g), tree- 
frog (tri'-fra'g) 
Kljunaš, ornithorhyncus (a'rnitori'nkas) 
Kornjača, turtle (to'rtl) 
Kornjača morska, sea-tortoise (si'-to'rtos) Krastača, žaburina, toad (to'uđ) 
Krokodil, crocodile (kro'kodajl) 
Krokodil američki, alligator (a'lige'jtor) 
Morž, moron j, sea-cow (si'-ka'u), walrus (ua'lras) 
Pasoglavka amerikanska, alligator (a'lige'jtor), cay- 
man (ke'jman) 
Tuljan, morsko tele, seal (sil), sea-calf (si'-ka'f) 
Vidra, otter (a'tor) 
Žaba brkačica, bull-frog (bu'1-fra'g) DRAGO KAMENJE. — GEMS and PRECIOUS STONES. Akat, bezđrak, agate (a'get) 
Alabaster, alabaster (alaba'stor) 
Alem, dijamant, diamond (da'jmonđ) 
Ametist, amethyst (a'mitist) 
Biser, pearl (pori) Biser češki, Bohemian-stones (bohi'mian-sto'ns) 
Brusilovac, argillite (a'rđžilajt) 
Crn: dragulj, bort (bort) 
Dendrit, đentrite (de'ntrajt) 
Dijamant, alem, diamond (da'jmonđ) Diamant 219 Božur Diamant neizbrušeni, brait (brejt) 

Drobnjak, sivac, wacke (ua'ki) 

Gagat, jet (džet) 

Golubac, armenian stone (armi'nian sto'n) 

Koralj luknjaš, madrepore (ma'dripar) 

Korund, corundum (kora'ndam) 

Krvalj, blood-stone (bla'd-ston) 

Magnet, magnet (ma'gnet) 

Markasit, marcasite (ma'rkosajt) 

Meteorski kamen, aerolite (e'jorolajt) 

Mlječanac (kamen), galactite (ga'laktajt) 

Modruljica, turquoise (torko'jz) 

Mramor, marble (marbl) Rubin, ruby (ru'bi) 

Rulja, gneiss (najs) 

Safir, saphyre (sa'faer) 

Sijenit, syenite (sa'jinajt) 

Smaragd, emerald (e'morald) 

Spinel (vrst korunda), spinel (spi'nil) 

Topaz, topaz (to'paz) 

Turmalin, tourmalin (tu'rmalin) 

U ran it, uranite (ju'ronajt) 

Voćac, carpolite (ka'rpolajt) 

Zelenac, diabase (da'jebejs) 

Zmijevac, serpentine (so'rpentajn) RUDE, RUDAČE. — MINERALS, ORES. Aluminij, glinik, aluminium (alu'minam) 

Asfalt, vidi paklina 

Bakar, copper (ka'por) 

Barit, težac, ponderous spar (pa'ndoras spa'r) 

Bronz, tuč, bronze (branz ili bronz) 

Brusač, gladilo, whetstone (hue'tsto'n) 

Cijanit, cyanite (sa'jonajt) 

Drvenac, wood-stone (uu'd-sto'n) 

Dvozračnjak, iceland spar (a'jsla'nd' spa'r) 

Dvrsta, napučnjak, calcareous spar (kalke'jrias spa'r) 

Fluorit, jedovac, derby-shire spar (do'rbi-ša'er -spa'r) 

Gamba, žuta smola, baubul (ba'bol) 

Galica, copperas (ka'poras) 

Glinac, alumin (a'lumin) 

Granit, granite (gra'nit) 

Jakint, hyacinth (ha'jasint) 

Jantar, amber (a'mbor) 

Jantar sivi, ambergris (a'mborgris) 

Kačarac, chatoyant (šoto'jent)- 

Kalcedon, calcedony (kolse'doni) 

Kamen netesani, rubble (ro'bl) 

Kameno ulje, petroleum (pitro'liam) 

Klak, lime (lajm) 

Kocelj, alum (a'lam) 

KosHer, pewter (pju'tor) 

Krš, kras, amygdaloid (ami'gđolojđ) 

Kreda r chalk (čak) 

Kremen, flint (flint) 

Kremena sol, silicate (si'likejt) 

Lava, lava (la'vo) 

Lim, tin (tin) 

Ljubičnjak, amethyst (a'mitist) • 

Magnezit, gorkovac, bitter-spar (bi'tor-spa'r) 

Mjed, brass (bras) 

Nikalj, nickel (ni'kel) 

Ocjel. čelik, steel (stil) 

Okujina, talog, dross (dras) 

Olovo, lead (led) Olovica, galena (gali'na.) 

Opal, opal (o'pal) 

Osinac, asbestos (asbe'stas) 

Paklina, asphalt (a'sfalt) 

Platina, platina (pla'tina) 

Porculan, china (ča'jna), porcelain (po'rsilin) 

Rdjn, rust (rast) 

Rogovac, moraz, amphibole (a'mfibol) 

Sadra, plaster (pla'stor) 

Smjesa rude sa živom, amalgam (ama'lgam) 

Soi, salt (salt) 

Srdelik, cornelian (korni'lian) 

Srebro, silver (si'lvor) 

Srebrovac crni, brittle-silver-glance (bri'tl-si'lvor- 

gla'ns) 
Sumpor, sulphur (sa'llor) 
Šljunak, gravel (gra'vl) 

Škriljevac, killas (ki'los), schist (šist), shist (šis(> 
Tuč, bronze (branz ili bronz) 
Tuha, graphite (gra'fajt) 
Tutija, zinc (zink) 
Ugljen, coal (kol) 
Ugljen drveni, charcaol (ča'rko'l) 
Vapnenac, argentine (a'rđžintajn) 
Vapnik, calcium (ka'lsiam) 
Vapno, lime (lajm) 
Vrsta bijele kovne smjese, britannia metal (brita'nia 

me'tal) 
Zafir, sapphire (sa'faer) 
Zemlja kremenjača, silica (si'lika) 
Zlatna -srebrna šipka, billot (bi'lot) 
Zlato, gold (gold) 
Zlato tamno, sedov, buhi (bjul) 
Zlatocvijet, chrysolite (kri'solajt) 

Željezo, iron (a'jarn) *■ 

Živa, živo srebro, quick silver (kui'k-si'lvor) 
Žrvanj, grindstone (gra'jnđsto'n) 
Žuta mjed, latten (latn), brass (bras) BILJKE. — HERBS Aniz, januš, anise (ani's) 
Apta, burjan, danev/ort (de'nuort) 
Baku i ja, cambium (ka'mbiam) 
Bedrenik, krika, pimpernel (pi'mpornel) Biljka, trava, korijen, wort uort) 
Bljusac, choke-weed (čo'k-ui'd) 
Bobovnjak, čirnjak, orpine (a'rpin) 
Božur, peony (pi'oni) Briđanka — 220 _ Pelin Briđanka, canary-bird (kane'jri-bb'rđ) 
Bršljan, ivy (a'jvi) 
Brusnica, red bilberry (re'd bi'lberi) 
Buhača, pulic (pju'lik) 
Bunika, hog-bean (ha'g-bi'n) 
Cecel, kiselica, sorrel (sa'rel) 
Crijevce, chick-weed (či'k-ui'đ) 
Crkvina gomiljača, parietary (para'jetori) 
Crvotocica, wolfs claw (uu'lfs kla.') 
Čepljez, asphodel (a'sfbdil) 
Češlja, češljuga, teasel (tizl) 
Čičak, burdock (bb'rdak), clothbur (kla'tbor) 
čivit, anil (a'nil) 
Čubar, savory (se'jvbri) 
Čučavac, dwarf-tree (dua'rf-tri') 
Čuvarkuća, sengreen (se'ngrln) 
Dešpik, lavender (la'vendor) 
Dikica, repince, Xanthium (za'ntiam) 
Divizma, lepuh, mullein (ma'lin) 
Divlja gorušica, kedlock (ke'dla'k) 
Divokoznjak, leopard's-bane (le'pbrdz-be'jn) 
Djedovac, sasa, pasque-flower (pa'sk-fla'uor) 
Dobričica, ale-hoof (e'jl-hu'f) 
Dragušac, krstovnik, groundsel (kra'undsel) 
■ Drijema, campion (ka'mpjbn) 
Duhan, tobacco (toba'ko) 
Dunjica, ljekarica, medic (mi'dik) 
Epta, wall-wort (ua'1-uort) 
Etil, ethyl (i'til) 
Fagot, bassoon (basu'n) 
Galgan, galanga (gala'nga.) 
Gladaš, laser-wort (le'jzbr-ubrt) 
Gladež, žutilovka, furze (forz) 
Gladiš, whin (hui'n) 

Golubica, šiha, crake-berry (kre'jk-be'ri) 
Gomoljika, gomoljak, truffle (tra.fl) 
Gorušica, mustard (ma'stbrd) 
Gospina jagodica, winter-cherry (ui'ntbr-če'ri) 
Gospina kosa, maiden-hair (me'jdn-ha'r) 
Gospino zelje, St. John's wort (sejnt dža'np uo'rt) 
Grmika, button (ba'tn) 
G ronio a, pepper grass (pe'por gra's) 
Hmelj, hop (ha'p) 
Hudika, guelder-rose (ge'ldor-roz) 
Imela, mistletoe (mi'slto) 
Ivica, ajuga (adžu'ga) 
Jagnjica, chilver (či'lvor) 
Jalapa, ljekoviti korijen, jalap (dža'lop) 
Jarčevac, ash-weed (a'š-ui'đ) 
Jarmen, bartram (ba'rtram) 
Jelenjak, hart's tongue (ha'rc ta'ng) 
Jetrenjarka, liver-wort (li'vbr-uort) 
Ju ka, yucca (jo'ki) , 

Juta, indijska konoplja, jute (džut) 
Kalina, privet (pri'vet) 
Kamenika, saxifrage (sa'ksifređž) 
Kapar, caper (ke'jpor) 

Katanac, weld (ue'ld), dye-weed (da'j-ul'd) 
Klica, acrospire (a'krospaer) 
Klinčaci (sjeme), cloves (klo'vz) 
Ko!je:iika, spnrry (spo'ri) Komorač, fennel (fe'nel) 

Konjogriz, cikorija, chiccory (či'kori) 

Konoplje, hemp (hemp) 

Konopljuša, bone-set (bo'n-se't) 

Kopriva, nettle (netl) 

Kozlac, calf's foot (ka'fs fu't) 

Kozlić, aron (e'jron) 

Krajovac, angelica (andže'lika) 

Kravljak, carline-thistle (ka'rlin-ti'sl) 

Krika, shepherd'ls-wether-glasls (se'pordz-ye'dbr- 
gla's) 

Krivošija, wild-bugloss (ua'eld-bju'glas) 

Krvava iglica, štavalj, blood-wort (bla'd-uort) 

Kukavičnjak, caprifole (ka'prifol) 

Kukuljica, chrysalid (kri'saliđ) 

Kukuta, živolina, hemlock (he'mlak) 

Kustovnica, box-thorn (ba'ks-to'rn) 

Ljepčarica, catch-fly (ka'č-fla'j) 

Loboda, orach (a'rok) 

Lom i ka, break-stone ' (bre'jk-sto'n) 

Mačac, cammock (ka'mok) 

Mačić, corn-flag (ko'rn-fla'g) 

Mačja meta, nep (nep) 

Maginja, Spanish bilberry (spa'niš bi'lberi) 

Majčina dušica, serpolet (so'rpolet) 

Maniok, marioc (ma'niak) 

Maslačak, dandelion (da'ndila'jan) 

Maru I ja, calamint (ka'lomint) 

Matovilac, lamb's lettuce (la'mz le'tis) 

Medalj, chrysocolla (krisoka'la.) 

Metljika, tamarisk (ta'marisk) 

Metvica paprena, pepper-mint (pe'por-mint) 

Mlječer. mlječika, wartwort (ua'rtuort), wolf's milk 
(uu'lfs mi'lk), euphorbia (jufo'rbia.) 

Mokrica, ches-lip (če's-lip) 

Morska resina, fucus (fju'kbs) 

Morski krastavac, sea-cucumber (si'-kjuka'mbbr) 

Mošnjak, cass-weeđ (ka's-ui'd) 

Muhomorka, otrovna gljiva, toadstool (to'udstu'l) 

Mukokaz,' granadilla (granadi'la.) 

Nalijep, wolfs bane (uu'lfs be'jn) 

Naprstak, fox-glove (fa'ks-gla'v) 

Nard, dešpik, narđ (nard) 

Neven, immortelle (imarte'l) 

Očanica, vidac, eye-bright (a'j-bra'jt) 

Oman, elecampane (elikampi'n) 

Orah otrovni, vomig-nut (va'mik-na't) 

Oranj obični, flix-weed (fli'ks-ui'd) 

Orlovi nokti, wood-bine (uu'd-bajn) 

Ovčje runo, sasa, wood-anemone (uu'd-ane'moni) 

Pačuli, patchouli (paču'li) 

Pakoleč, borage (bb'ređž) 

Pamučnica indijska, cannequin (ka'nikin) 

Pamuk, cotton (katn) 

Papar, pepper (pe'por) 

Paprat (bujađ), brake (brejk), fern (fb'rn) 

Paparatka, wall-rue (ua'l-ru') 

Paponac, slak, withwind (ui'tuajnd) 

Pavit, clematis (kle'matis) 

Pečurka, gljiva, mushroom (ma'šru'm) 

Pelin, worm-v/oođ (ub'rm-uu'đ) Peronjika 221 _ Jedić Peronjika, cyperous (si'poros) 

Petoprstica, cinque-foil (si'nk-fQ'el) 

Pirika, withvine (ui'tvajn) 

Plamenac, phlox (flaks) 

Pokrin, mališak, mandragora (mandra'gora.) 

Popina kapica, pakujac, columbine (ka'lambajn) 

Predance, vilina kosa, dodder (da'dor) 

Priljepac, cleavers (kli'vors) 

Primog, ursin (o'rsin) 

Pupčić, wall penny-wort (ua'l pe'ni-uort) 

Pusa, p u hara, wolf's fist (uu'lfs fi'st) 

Repušac, pasji luk, rampion (ra'mpian) 

Rezeda, reseda (risl'da.) 

Režu.ha livadna, carđamine (ka'rdomajn) 

Romanika, cammomile (ka'momael) 

Rosopas, celandine (se'lendajn), tetter-wort (te'tor- 
uo'rt) 

Runjavica, hawk-weed (ha'k-ui'd) 

Rutva, rue (ru) 

Sač, vrbovnik, woađ uo'ud) 

Sapunjača, bruise-wort (bru'z-uort) 

Selen, trojevac, lovage (la'vedž) 

Sladić, sweet-root (sui't-ru't), licorice (li'koris) 

Slador od trske, sugar-cane (šu'gor-ke'jn) 

Slanica, barilla (bari'la) 

Slanutak, chick (čik) 

Slatka korica, cimet, cinnamon (si'naman) 

Slatka paprat, polypody (pa'lipo'di) 

Slezenica, spleenwort (spli'nuort) 

Smokvenica, carica (ka'rika) 

Smrdac, burn-weed (bo'rn-ui'đ) 

Solnjača, kali (ke'jli) 

Sporiš, verbena (vorbi'na), vervain (vo'rvin) 

Srdiš, amomum (amo'mam), cardamom (ka'rđamam 

Srpac, bukvica, betony (be'toni) 

Stežnik, tormentil (ta'rmentil) 

Stolisnik, milfoil (mi'lfo'el) 

Stolist, centifoil (se'ntifo'el), centifolious (se'nti- 

fo'lias) 
Strčun, cantilever (ka'ntili'vor) 
Sveta smokvenica, peepul (pi'pol) 
Sisak, skull (skal) 
Stavalj, dock (dak) 
Stirica. pellitory (pe'litori) 
Strpka, eudive (ju'dajv) 
Talac, wild-basil (ua'eld-ba'zil) Tarkanj, tarragon (ta'ragan) 

Tila, žučica, laburnum (labo'rnbm) 

Trnjak, briar (bra'jor) 

Trn, acantha (aka'nta) 

Trnovac, woodroof (uu'đruf) 

Trnovača, cibola, bullace (bu'les) 

Trputac fir-grove (for-grou), plantain (pla'ntin), 
ribwort (ri'buort), lamb's tongue (la'ms ta'ng) 

Troprstac, wood-sorrel (uu'd-sa'rel) 

Trska, trstika, reed (riđ), cane (kejn) 

Trubač, bignonia (bigno'nia) 

Trubeljika, cicuta (sikju'ta) 

Turovac, kozja brada, salsify (sa'lsifi) 

Udovica, prženioa, scabious (ske'jbias) 

Upolin, globe-flower (glo'b-fla'uor) 

Ušivac, lice-bane (la'js-bejn) 

Velje bilje, bella-đonna (be'la-đa'na.) 

Veprinac, butcher's broom (bu'čors bru'm) 

Virginska vučja šapa, bugle-weed (bju'gl-ul'd) 

Vlasac, đrobnjak, chive (čajv) 

Vodeni mačić, calamus (ka'lamas) 

Vol ujak, bugloss (ba'glas) 

Vos